Veiligheidsraad aanvaardt Amerikaanse resolutie Vorming van Europese Raad aangekondigd Oost HET ROTTERDAMSCH PAROOL Centraal oorlogsmonument bij de St. Laurenskerk Dr. Van Royen: Uitvoering voorzover de verantwoordelijkheid gedoogt Gesneuveld in Indonesië WAT AANGENOMEN WERD Nederland erkent Israel de facto Tweeduizend mensen verdronken? Vérgaande besluiten te Londen Westelijke Unie acht tijdstip voor erkenning van Israel gekomen Boterverbruik is sterk, gedaald Minister Stikker terug Stroombeperking opgeheven Gulden toeslag ook voor militairen Steeds meer landen erkennen Israel Werk aan St. Laurens stilgelegd Nieuivc tankboof voor de N.I.T. Weerbericht Zaterdag 29 Januari 1949 lel en Adm, Lange Haven 141, Schiedam TeL 6930Q AboniKpri|s< per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht dooi do Stichting „Het Parool*' DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 24 Ullgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 flankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. dB Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Veiligheidsraad heeft gisteravond met zeven stemmen vóór de Amerikaans-Chinees-Cubaans-Noorse resolutie inzake Indo nesië aangenomen. Frankrijk onthield zich van stemming; Argen tinië de Sowjet-Unie en de Oekraïne onthielden zich van stem ming op'sommige delen van de reso'utie, De voorstemmers waren: Amerika, Engeland, Canada,.Egypte, China en Noorwegen. Dr.VanRoyen heeft meegedeeld, dat Nederland de reso lutie zal uitvoeren voorzover deze te verenigen is met de verant woordelijkheid van Nederland, welke, naar hij zei, „niemand van ons kan overnemen". Eén amendement dat werd inge diend door de Rus Malik en dat onmiddellijke terugtrekking van de Nederlandse troepen tot op de Ren. ville-linies beoogde, -werd vérwor pen: het kreeg slechts vier stem men- Nadat eerst de afgevaardigden van Egypte en Argentinië hun steun, resp. gedeeltelijke steun aan de resolutie hadden toegezegd, kreeg dr. Van Royen als laatste het woord. Hij noemde vier punten in de ontwerp-resolutie op. die voor Ne derland onaanvaardbaar waren, namelijk: 1. Het herstel van de republi keinse regering in de stad Djogja. 2. De bevoegdheden van de voorgestelde commissie van de Verenigde Naties om zich bezig te houden met de vestiging van een federale interimregering met het houden van verkiezingen en het overdragen van de souvereiniteit. 3. Het beginsel van stemmen bij meerderheid in de voorgestelde commissie- 4. De.bevoegdheden van de com missie om aanbevelingen te doen betreffende het wederom onder re publikeinse regering terugbrengen van bepaalde gebiedenen betref fende het terugtrekken van Neder landse troepen. Al deze bevoegdhe den zouden, aldus dr. Van Royen, implidte de raad machtigen om be slissingen te nemen op deze punten, „De klok niet terug" Betreffende de conferentie van New Delhi verklaarde dr. Van Roy én „ik kan de geachte verte- Over de periode vau,^r—54 Januari De regering maakt bekend, 't tot haar leedwezen de vol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd Koninklijke Marine: Korp. V. S. D. K, M. R. T. V. J. Deswjjzen, uit Soerabaja. Mar. IX Z. M. T. C. Rozeboom. uit Zandeweer (Gr.) Mar. n Z.M. M, J. Raksnor. olt Ereda. Koninklijke Landmacht: Sold. J. A. J. de Wit, uit Ammer- zoden. Serg. G. W. Hartog uit Rijswijk. Sold. J. ten Veen, uit Steenwijk. Sold. W. E. Mosterd, uit Amers foort. Serg. G. A, J. van der Beek, uit Kaatsheuvel Sold. T. A. Huijbregts, uit Vaals. Kapt. A. Kientz, uit Breda, Korp. W. van Vliet, uit Oud- "Beijerlahd; Sold. Ie ld. A. Kurstjens, uit Echt*(L.) Sold. G. Kuijvenhoven, uit Lei den. Sold. Ie kb H. Alvis, Uit Blok zijl. Sold. Ie ld. C. A. de Graaf, uit Zwjjnd recht. Sold. T. Njjsingh, uit Giethoorn. Sold. W. B. Bleekman, uit Bergh (GId.). Sold. P. A. van den Eerenbeemt, uit Asten, Sold. G. van Hassel, uit 's-Her- togenbosch. Sold. L. W. van den Heuvel, uit Berghem (N.-Br.), Sold. W. van der Heijden, uit .Rosmalen (N.-Br.). Sold. Ie kl. A. van den Hogen, uit Hemen b 6 (Gem. Bergha- ren), Korp. G. J. Kloek, uit Winscho ten. Sold. X A. van Laarhoven, uit Vught. Korp. E. Net, uit 's Gravenhage. Sold. Ie kl. E, J. Hartemink, uit Arnhem. Sold. R. Hekstra, uit Post Zwaagwestelnde. Sold. C. X Holstein, uit Loehetn. Sold. G. G. Mulders, uit Oeffeit (N.-Br.). Sold. P. Poelman, uit' Rotter dam. Sold, D. van Brummelen, uit Lunteren. Sold. Ie fel. J. G. M. Claassen, uit 's-Hertogenbosch. Korp. S. van Dglc, uit Ferwer- deradeel. Sold. R. X Ejjgelaar, uit Wol- vega. Sold. J. P. van Veen, uit Frane- ker. Sold, D. Visser, uit Zwolle. Korp. R. Zoutman, uit Oaöe Sold. ïe kl. W. G. Dieleman, uit Hoek (Z.). Konlnkljjk Ned, ïnd. Leger: Amb. Serg. X C, Manuputty, Uit Indonesië. Chin. Sold. Ong Hing Djoen, uit Indonesië. Jav. Sold. Ranoe, uit Indonesië. Mad.-Korp. Arva, uit Indonesië. Tim. Sold.XDiaz, uit Indonesië. Jay. Sold. Kasiroen, uit Indone sië. Amb. Sold. Soemokil, -Uit Indo-* nesiè*. Adj.-or.deroff. instr. inf. J. D. C. Rcimers, uit Indonesië. genwoordïger van India en de ver tegenwoordigers van alle landen, die op de conferentie van New Delhi rijn vertegenwoordigd ge weest, verzekeren, dat wij werke lijk niet zo dwaas en kortzichtig zijn om niet te begrijpen wat er in Azië gaande is. Het tegendeel is waar. en wij hebben bewezen en zullen nog bewijzen, dat wij niet dc bedoeling hebben de klok terug te zetten. Gelijkgerechtigdheid en zelfbeschikking vormen de basis van ons programma vóór de stich ting van de Verenigde Staten van Indonesië. Het Ijjkt mjj, dat dit volledig dui delijk zou zijn aan de landen van Azië indien zij maar niet Indonesië zouden willen identificeren met de republiek. Is er een meer drastische en in grijpende tussenkomst in de inter ne aangelegenheden van een staat mogelijk dan de, raad zou bewerk stelligen indien hij de beslissingen in de hand zou nemen betreffende het instellen van een bepaalde re gering en betreffende het overdra gen van de souvereiniteit over 75 millioen mensen? Nooit tevoren Is de raad ooit zover gegaan met betrekking tot enige andere staat?" Betreffende het punt van de re solutie, dat aan de commissie van de V.N. de bevoegdheid geeft om aanbevelingen te doen inzake de terugkeer van gebieden onder het bewind van de republikeinse rege ring zeide dr. Van Royen „aan Ne derland wordt gevraagd aan de V.N. over te dragen het principiële recht om te beslissen over deze ge bieden en te beslissen ,over het handhaven of terugtrekken van onze troepen. Hiermede vraagt de resolutie niets, meer of minder dan het prijs geven van de twee meest essentiële :souvereine. rechten, welk een staat bezit. Het Nederlandse bezwaar tegen stemmen bij meerderheid in de commissie berust op het feit, dat in dat geval de Verenigde Staten "van Amerika de beslissende stem zou den hebben in deze commissie. Dit is niet in strijd met het ver trouwen van Nederland in 'de Ver enigde Staten, maar geen enkele staat kan aan een andere staat zul ke verstrekkende bevoegdheden overdragen. Indien ondanks al deze bezwaren de raad deze resolutie zou aan vaarden dan zou een zeer onge wenste verhouding geschapen wor den tussen de Nederlandse rege ring en de raad, waarvoor hijzelf' de verantwoordelijkheid heeft te dragen." Het verloop van de stemming over de verschillende onderdelen der viermogendhedenresolutie was als volgt: Het artikel betreffende onmid dellijke staking der vijandelijkhe den. zowel door de Nederlandse troepeii als de Indonesische gueril la's werd aangenomen met 8 stem men voor en drie onthoudingen (Frankrijk, de Sowj et-Unie en de Oekraïne). Het artikel, dat verzoekt om de onmiddellijke vrijlating van Indo nesische leiders en vrijheid om hun functies in het gebied van Djogja uit te oefenen, werd goedgekeurd, waarbij alleen Frankrijk zich van stemming onthield. Dat deel van de resolutie, dat de commissie machtigt behulpzaam te zijn bij de onderhandelingen voor de vestiging van een federale inte rim-regering vóór 15 Maart, werd aangenomen met de gebruikelijke drie onthoudingen. De Raad nam ook de aanbeveling aan voor de verkiezingen, te hou den. tegen 1 October, en voor de overdracht van de souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indo nesië niet later dan 1 Juli 1950. De Raad behandelde daarna in snel tempo de andere voorzienin gen voor een" commissie der UNO voor Indonesië en het verlenen van bevoegdheid aan deze commis sie tot toezicht op dc verkiezingen en het doen van aanbevelingen t.a;v. de terugtrekking van de Ne derlandse troepen en de gebieden die aan het 'republikeins bestuur moeten worden teruggegeven. Bij de stemming over deze onderdelen van de resolutie sloot Argentinië zich bü 'de onthouders; aan, -zodat de uitslag van de stemming was: 7 voor en 4 onthoudingen. Voor het schriftelijk examen radio technicus en -monteur zijn resp 63. en 73 candldatcn geslaagd. Wij vernemen, dat één centraal monument, ter nagedachtenis van de Rotterdammers, die in de strijd voor dc vrijheid van Nederland en zijn Overzeese gebiedsdelen het le ven hebben gelaten, zal verrijzen bij de St. Laurenskerk. Het oorspronkelijke plan om twee monumenten op te richten, één monument op de punt van het, Noordereiland voor Rotterdamse zeevarenden, die tijdens de oorlog zijn omgekomen en één gedenkte ken bij de Parkheuvel ter nage dachtenis van de burgerlijke en militaire slachtoffers, heeft men definitief opgegeven. Zoals bekend werd in Juni 1946 door het comité ter oprichting van het gedenkteken te Rotterdam, een prijsvraag uitgeschreven voor een monument aan de Parkheuvel. Het comité ontving 34 inzendingen, van welke geen enkele voor een eerste prijs in aanmerking kwam. Met de tweede (dus hoogste) prijs werd het ontwerp van architect H. F. Mertens bekroond. Geen der in gezonden ontwerpen beantwoordde echter aan het gestelde doel. Tegen de plaats van het monu ment - in de nabijheid van de ao- minerende tunnelgebouwen re zen ernstige bezwaren, zodat ten slotte naar een andere plaats werd uitgezien, waar het monument be ter tot zijn recht zou komen. Bo vendien werd men het tenslotte eens over de wenselijkheid van één, in plaats van twee oorlogs monumenten te Rotterdam. Voor de plaats van dit centrale gedenkteken, werd na rijpe over weging de onmiddellijke omgeving van de St. Laurenskerk gekozen. Het monument komt, naar mag worden aangenomen, te staan op het ruime Kerkplein, waar vol doende plaats is vooy manifestaties op de nationale herdenkingsdag 4 Mei en andere herinneringsdata. De verwachting is, dat het co mité binnenkort met nadere gege vens over het monument voor de dag zal kunnen komen, Het ministerie van buitenland- sche zaken deelt mede, dat de Nederlandse regering beeft be sloten de regering van de staat Israël de facto te erkennen. De regering stelt zich voor dr. J. A. Nederbragt, consul-ge neraal te Jeruzalem te benoemen tot haar vertegenwoordiger in Israël. •Ook Engeland erkent Ook Engeland heeft besloten de staat Israël de facto te erkennen, al dus werd heden officieel te Londen medegedeeld. Er zullen stappen worden gedaan om spoedig tot een. uitwisseling van vertegenwoordigers tussen de beide landen te komen. Ten minste 2000 passagiers wer den, volgens schattingen van giste ren, vermistna een botsing, die Donderdagavond heeft plaats ge vonden tussen de Chinese schepen -Taiping en Kjenyoean voor de Chi nese kust. Acht en dertig overle venden werden opgepikt door de Australische Xdestroycr Warramvm- ga, die een bericht naar de Britse marine-autèriteilen hier stuurden waarin werd gemeld dat volgens de overlevenden de Taiping alleen al 1500 passagiers vervoerde. Het was niet bekend hoeveel passagiers de Kjenyoean aan boord had, maar men geloofde zeker 500 mensen. De overlevenden berichtten dat de Kjenyoean 5 minuten na de botsing met de Taiping was gezonken en dat de Taiping zelf een kwartier la ter naar de zeebodem verdween. De ramp vond plaats bij Wentsjou en ongeveer 15D mijl ten Zuiden van Sjanghai PRINSES BEATRIX lucb.l, xcant rij is Maandag jarig. Elf jaar al ■wordt het oudste dochtertje ucn Koningin Jyltaua cn prins Bcrn- hardEn, gelijk ötie jarige kinderen, denkt zy; „Wat zal ik van vader e?i moeder krijgen?" De consultatieve raad der Westelijke Unie (dé ministers van buitenlandse zaken van Engeland, Frankrijk en dé Benelux) heb ben tijdens hun tweedaagse vergadering te Londen, die gisteren eindigde, besloten tot vorming van een Raad van Europa. Deze Raad zal bestaan uit: 1. Een commissie A'an ministers die in het geheim bijeenkomt; 2. Een consultatief lichaam dat in het openbaar zal vergaderen. Dit nieuws Is meegedeeld in een communiqué dat gisteravond in dc Engelse hoofdstad is uitgegeven na afloop van de conferentie. Andere landen zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan dc onderhandelingen over de vorming van een Raad van Europa. Voorts waren de vQf ministers het er algemeen over eens, dat thans het stadium bereikt is, waarin men de regering van Iraël erkenning de facto kan verlenen. -Hef communiqué .zegt verder, dat een rapport werd bestudeerd betref fende defensie-aangelegenheden en dat er voorts een „nuttige gedach ten wisseling" was over bepaalde be langrijke politieke aangelegenheden. Het communiqué bevat twee aan hangsels betreffende culturele en sociale samenwerking tussen de vijf landen der Westelijke Unie. Het boterverbruik is» na de ver hoging van dc prijs, met bijna veertig procent teruggelopen. Be droeg de consumptie gedurende de eerste acht maanden van 1948 per maand ruim 4400 ton, na de prijs verhoging liep zü terug tot onge veer 2700 ton per maand. Dit lazen wij' in het „Fries Landbouwblad". De vraag naar margarine daar entegen is enorm toegenomen. Willem Ravelii is als blijk van waardering voor zijn optreden in België benoemd tot ridder in de Kroonorde van België. Genera al-majoor P. 1>. G. D o O r- m a n is eervol ontslagen als lid van de defensie-commissie. Pokken in Batavia's haven beschikking van de minister van sociale zaken is de zee- en luchthaven van Batavia besmet verklaard wegens-pokken. Van of-, ficiele zijde deelt tnen ons hierover mede, dat het verkeer naar en van Batavia normaal doorgang vindt. Zij die uit of tc Batavia arriveren, moetenechter btf debarkatie een bewiia kunnen overlopen, dat zij ingeënt zijn tegen pokken. Hedenmorgen, enkele minuten na zeven uur, arriveerde de Nederland se minister van buitenlandse zaken, mr. D. U. Stikker, met het s.s. „Duke of Rothesay" uit Harwich in Hoek van' Holland. Dc minister was bereid een ver slaggever van het A.N.P. enige ogen blikken te woord te staan. De eerste vraag kwam echter van de minister. „Weet u wat er in Lake Success besloten is?" Na het antwoord stond zijn gezicht ernstig. „Hm, ja. dat was wel te verwach ten". luidde zijn enig commentaar. Minister Stikker verklaarde ver der zeer verheugd te zijn over de besluiten, welke gisteren door de consultatieve raad van de West Europese Unie waren genomen. Er is. zo zei hij, door alle aangesloten landen zeer hard gewerkt om tot deze zeer betekenisvolle resultaten te komen. De tegenstellingen, welke vroeger wel eens in dc V/est «Europese Unie aan dc dag waren getreden, zijn thans, aldus de minister, verdwenen. Op de vraag of de erkenning dc facto van de regering van Israël ons land niet in ccn moeilijke positie ge plaatst had in verband met de Mo hammedaanse bevolking van ver schillende van onze overzeese ge biedsdelen, antwoordde dc minister dat andere landen van de Wost- Europese Unie voor dezelfde moei lijkheid staan. Dc minister noemde Frankrijk als voorbeeld. In dc Fran se overzeese gebieden leven 25 mil lioen Arabieren. 'De minister ver klaarde voorts, dal dc vijf landen het cr over eens waren, dat thans het ogenblik gekomen was waarop de dë regering van Israël de facto er kend kon worden. .,Wjj hebben toen besloten", aldus de minister, „om het gezamenlijk te I doen". WAT in China thans gaande is, is allerminst een revolutie of een revolutie in wording. Wij be leven eenvoudig het einde van een bedrijf in de grote tragedie, die moderne Chinese geschiedenis beet. Wat China's politieke figuur tegen over de buitenwereld betreft: Wij staan niet voor een bolsjewieks worden van China. Geen macht ter wereld is in staat een van aard oerconservatieve menigte van mis schien vier honderd millioen indi vidualisten in korte tijd naar Moskou's hand te zetten, zelfs al zou Mau Tse-Toeag dat nu bege ren.'Maar toch is er iets gebeurd, dat Moskou als een zeer groot voordeel mag beschouwen. Zuid China is altijd het uit- en dcor- gangspunt geweest van communis tische propaganda in. zuidelijk Azië, in het bijzonder ook in de Maleise wereld. De .anti-commu nistische houding van het bewind van Tsjiang Kai-Sjek vormde daartegen een zekere barrière. Niet zonder gevaar, en alleen in het geheim, konden de Chinese communisten nog van het, aard rijkskundig voor hun bedoelingen zo gunstig gelegen zuidelijke Chi na gebruik maken. Dat dit in rui me mate nog het geval was» leert ons de toestand in Viet Natn. Maar desniettemin, een vrije hand had het Chinese communisme in de zui delijke eilanden-wereld niet, voor zover hun beste uitgangspunten betreft. Komt er nu een commu nistische regering in heel China, of ook maar een regering met een belangrijke communistische inslag, dan is de toestand weér: hersteld van voor 1926, die aanleiding gaf tot de communistische relletjes op Java en .Sumatra, en da commu- nistische aanslag te Balik Papan. Het hoeft geen betoog dat het ge vaar nu oneindig veel groter is voor een dusdanig effect. Tóen trof die propaganda in Indonesië en el ders een hecht georganiseerd ge zag aan en een bevolking met ge ringe vatbaarheid 'voor politieke onrust. Nu is er van hechtheid van gezag, van gewoonte aan rust, van sociaal e'venwicht heel weinig aan wezig in die wereld. De communis tische propaganda treft er bijzon der gunstige omstandigheden, TT EN ander gevaar, waarmede de wereld in het Verre Oosten re kening te houden heeft, in verband met de gebeurtenissen in China, is Japan. Japan doet ons in zekere zin aan Duitsland denken. Het voelt ziph onmisbaar als tegen wicht tegen een China 'onder Rus- s:5Che- invloed, en wordt daardoor reeds parmantiger. De verkièzin- gen in Japan hebben, onder de in druk der gebeurtenissen, een uiter mate sterke verschuiving naar rechts aangetoond. De (conserva tieve) liberalen van Josjida. zijn van 131 op 263 van de 466 zetels opgeklommen, terwijl de, eens sterkste, socialisten' van 144 tot 49 zijn neergedaald. De democratische middenpartij heeft 70 van haar 128 zetels overgehouden. Tegelijkertijd echter zijn de communisten van 4 op 35 zetels gestegen. Dit feit heeft in Japan nogal sensatie gewekt.. Dit is wel slechts 71/* pet. van het geheel, maar het verraadt een snel stij gende beweging, waarvan men niet weet waar het einde zal zijn. McArthur, die bij de vorige ver kiezing zijn tevredenheid uitdruk te over de betrekkelijke overwin ning van de socialisten cn midden partijen, heeft zich nu gehaast, zijn instemming te betuigen met de overwinning van uiterst rechts. Een gelukkig man die met alles tevreden kan zijn! Nu moet erkend worden, dat hij - door - Dr. M, v. Blankensteïn geen reden had tot1 tevredenheid met de middenpartijen. 'Zij zijn niet in staat geweest een stabiele, rege ring te vormen. De oude corruptie van het Japanse parlementarisme, dat het Japanse parlement steeds tot een slechtbefaamde parodie op het westerse parlementarisme heeft gemaakt, tierde onder dat regime met bijzondere weligheid. Het kan al niet erger, als een minister-pre sident wegens corruptie moet wor den ingerekend. Misschien mag men er, ondanks het conservatieve karakter van de uitslag der ver kiezingen, er toch dit voordeel in. zien, dat de openbare mening zich gekeerd heeft naar de partij, die in deze-schandalen niet is gecom promitteerd. Men. moet afwachten of het zo blijft, nu deze partij de volstrekte machtveroverd heeft. Ook in Japan maakt de gelegen heid de dief! Maar hoe het zij, Japan ziet zijn positie zeer versterkt door hetgeen er in China gebeurt. ^TSJIANG-KAI7SJEK heeft zich teruggetrokken üit zijn func ties, en is naar zijn geboorteplaats teruggekeerd. Afgetreden is hij niet. Met zijn weergaloze koppig heid, die het noodlot van China ge wórden is,, hééft hij stellig rijet alle hoep opgegeven nog eens in de'nacht, waarvan hij niet formeel afstand heeft gedaan, terug te keren. Laat ons hopen dat metrijn ver dwijnen dé corruptie, waarvan hij 'de. beschermer is geweest, en al die reactionna'-e, semifeodale misbrui ken waaraan hij geen einde heeft gemaakt, inéén, storten. Wij. zullen het eerst, geloven al$het Inderdaad onweerlegbaar blijkt. Want totnog- :toe zien wij' slechts veranderingen ^aan dé top. Mau Tse-Toeng eist de vervolging van Tsjiang cn een aan- ;tal anderen als oorlogsmisdadigers. Inderdaad.heeft Tsjiang zeer ertoe ^bijgedragenzoals Mau zelf idat dc gesel van de burgeroorlog •over China is blijven gaan. Maar is Mau in staat het beter tc maken? Wij vrezen, dat er in uitgestrek te streken van China, zoals ge woonlijk, niet veel veranderen zal. Militaire '- machthebbers hebben zich bij de winnende zaak aange sloten en zich aan het oppergezag van Mau onderworpen. Dit echter pleegt te betekenen dat zij hun po sitie en machtsgebied handhaven, 'met een minimum van concessies aan het nieuwe regime. Daarom zijn voor de Russische boer alle „generaals" vrijwel gelijk gewor den, cn daarom heeft hij reden in dichte scharen, bij millioenen en millioencn, voor Mau's legers uit te 'vluchten zoals hij steeds placht de ellende van de ballingschap te verkiezen boven de gevaren van het blijven, als legers in de burger oorlog in opmars waren. Die vluch tende millioenen zijn een aanwij zing voor de macht der communis tische leiders, die, als hel aan hen zelf lag, deze vlucht niet zouden hebben uitgelokt. YAVER maarschalk Tsjiang kan men veel kwaad zeggen. Maar één grote verdienste uit ons ge zichtspunt, moeten wij hem toeken nen. Het was Tsjiangs hardnekki ge weigering, wat er ook geschied de, met de Japanners een vergelijk te sluiten, die ons westerlingen in de wereldoorlog ontzaglijk ten goede is gekomen. Dat is voor de wereld zijn historische betekenis, die ook voor China groot had kun nen zijn als hij minder eigen eer zucht dan hetvaderland had ge diend. Het zekerste teken dat het met hem uit is, is de vlucht van zijn 'ntelligente zwager T. V. Soeng uit Kanton onder Britse bescher ming. Als de Soengs Tsjiangs schip verlaten 5s het mis met het chip. De minister van Economische Zaken heeft besloten de beper kende bepalingen op het gebruik van electriciteit op te heffen. Hij is tot dit besluit gekomen, om dat de dagen nu weer langer worden en daardoor het electri- citeifsverbruik op de spitsuren vermindert. De minister van oorlog heeft gis termiddag In de Kamer meegedeeld, dat dezer dagen een nieuwe -ege- ling voor de kostwinnersvergoeding aan de burgemeesters zal worden, toegezonden. De zogenaamde „gut den van Joekes" zal daarbij in ■- rekend worden met terugwerkende kracht van 1 November 1948 af De minister tal nagaan of het mo gelijk is, te komen tot een kostwin nersvergoeding voor daarvoor in aanmerking komende officieren. Minister Schok king deed deza mededeling bij het beantwoorden van de sprekers, die de vorige dag het woord hadden gevoerd ovn; da begrotingen van oorlog cn marine. Beide begrotingen werden zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd; met de aantekening, dat dc heren, lia'-en en Hoogcarspel (bei den CPN) geacht wilden'worden te hebben tegengestemd. Steeds meer landen gaan over tot erkenning van de Joodse staat Is rael. Nadat in het begin van da week Frankrijk en Italië reeds had den bekendgemaakt dat zij de rege ring te Tel Aviv de facto haddén erkend, volgde in de afgelopen nacht Australië. Ook de ministers van buitenlandse zaken van Noor wegen, Denemarken. IJsland en Zweden zijn overeengekomen, Is rael in de 'naaste toekomst te er kennen. Zwitserland heeft gisteren reeds de facto erkenning van Israel be kendgemaakt. De houding van de dominions In dia. Pakistan cn Ceylon is nog niet zeker, doch in Londen verluidde, dat een overeenkomst tussen Egyp te en Israel de erkenning door In dia zou vergemakkelijken. Oorzaak: geen geld Een kostbare steiger werd ge bouwd om de geschonden St. Lau- reustoren, de schade is in tekening gebracht, een flinke partij zand steen voor een nieuwe Wnmante- ling van de toren werd kort gele den aangevoerd en nu bereikt ons het pijnlijke hcricht. dat dezer dagen het werk is stilgelegd. De bouwkeet is gesloteii en dc arbei ders ontslagen. Er blijkt geen geld meer tc zijn om de voorbereidende res tarnra ticwerkzaamheden voort tc zetten. Reeds geruime tijd is er sprake van een Rijkssubsidie voor het herstel van de toren, die zoals be kend gemeente-eigendom is. De burgemeester heeft in de raad meegedeeld, dat het wachten is op deze subsidie. Waarom wordt er zolang getreuzeld met het verlenen van deze subsidie, zonder welke niet met de restauratie zal worden begonnen. De toestand, waarin zich de toren bevindt, wordt met de dag slechter. Steeds meer brokkelen de muren af. De restauratie kan niet nog eens een jaar worden uitge steld! In het bouwdok van Wilton- Fycnoord te Schiedam, waaruit Zaterdag voor een week het vol tooide casco van het motorvracht en passagiersschip Blitar werd ge sleept, is Vrijdagmiddag dc kiel gelagd van het motortankschip Mitra, dat voor rekening van dc Ncd. Indische Tankstoomboot- maalschappij tc 's-Gravenhagc zal •worden gebouwd. Het was dc heer M. J. Klvlct, hoofd van ds technische dienst van dc rederij, die dc ecrsle lasvc'rbinding lot stand bracht tussen ccn tweetal kielplaten, die door twèc machtige kranen Op de blokken waren geplaatst. Evenals de Blitar zal ook de Mitra een nagenoeg geheel gelast schip worden, waarbij dezelfde boouwmethode, dc z,g. scctie- bouw, wordt toegepast. Op de dag van de kiellegging waren van het tc bou- wen schip reeds onderdelen tot ccn ge zamenlijk gewicht van 200 ton door de lassers in eikaar gczctl De afmetingen van het schip zijn be paald op ccn lengte van H0.20 meter, een breedte van 17.98 meter cn een diepte van 10.36 meter. Dc deadweight bedraagt 12.000 tons. De voortstuwing zal geschieden door een cnkclwcrkende 4-tact Fyenoord-M.A.N, Diesel met een vermogen van 3600 a.p.k, gekoppeld aan een enkele schroef. Nog in Novem ber of December van dit jaar hoopt de N.I.T. dc Mitravan de werf tc kun nen overnemen. AANHOUDEND RUSTIC 1VEER Weersverwachting:, geldfr ïo tot Zondagavond. In de nacht en vroete och tend op vele plaatsen lichte vorst met hier en daar mist» Overdag Ucht bewolkt enigszins nevelig weer cn. ongeveer dezelfde tempera tuur als Vandaag. Weinig wind. 30 Jan.: Koog watèr t«- Rotterdam: le tij 5.38 uur. 2e lij.,,18.05 uur! 31 Jan,: Hoog water te Botter damt Ie tij 5.11 uur, 2e tij 1B.42 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1