li' HET ROTTERDAMSCH PAROOL Aanbod van Stalin tot regeling der hangende conflicten Chinese communisten stellen zware eisen Regering streeft nog naar overeenstemming Westen toont belangstelling mitar blijft gereserveerd Parate politie was bandieten te slim af Kabinet in beraad over Indonesië Per 1 Feb*fuarï"cacao van de bon Verdeeldheid in het kamp der regeringspartijen Achterstallige pensioenen uitbetaald Ex-mevr. Krawtsjenko in Parijs Paul Robeson komt naar Nederland Revolutie in Paraguay Weerbericht Amsterdamse staking breidt zich uit Fins s. s. Satakunta aan de grond Sowietnota aan Noorse regering Scandinavisch overleg zonder resultaat Bevolking van Gili Genteng was ziek... Maandag 31 Januari 1949 led, en-Adua. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljs/ per week 0.32' per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** Negende jaargang, No. 25. Uitgave NV. Da Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Naar Zondag voor Radio Moskou werd medegedeeld, heeft generalissimus Stalin verklaard, dat de Sowjet-Unie bereid 2ou 'zijn gezamenlijk met-de'Verenigde Staten te vetklaren. dat geen van beide regeringen, enig .voornemen heeftoin baar toevlucht te nemen tot oorlog.- V Stalin zeide, dat hij geen bezwaar, zou hebben-tegen eèn ont moeting met president -Truman om een, Svereldvredéspact op te stellen. - Stalin legde deze verklaring af op 27 Januari in antwoord ftp vragen hem gesteld door Kingsbury Smith, algemeen-Europees directeur van de „International News Service", een Amerikaans persbureau. De volledige vragen en StalJns antwoorden, zoals die door radio Moskou werden uitgezonden, luiden: -. Vraag: Is de Sowjet-Unie bereid besprekingen, te'voeren over de kwestie om tezamen met de Ver enigde Staten een declaratie te publiceren,, dat geen van beide regeringen enig voornemen heeft om met de ander in oorlog te treden? Stalin: „De Sowjet-Hussische rege ring zou bereid zijn de kwestie van een dergelijke declaratie in overweging te nemen". Vraag: Is de Sowjet-Russische re gering bereid met de regering van de Verenigde Staten samen te "werken in hetnemen van maatregelen ten einde een .we reldvredesverdrag. tot stand te brengen, dat tot geleidelijke ont wapening zou leiden? Stalin: „Natuurlijk zou de Sowjet- Russische regering geheel bereid- zijn maatregelen te" nemen, die zouden leiden tot de verwezen lijking van een vredespact en tot geleidelijke ontwapening." Vraag: Indien, de regeringen van de Verenigde/Staten, Engeland en Frankrijk instemmen om ae; stichting van een afzonderlijke West-Duitse regering uit te stel len, zal de regering van ae Sowjet-Unie d2n bereid zijn de restricties op de verbindingen, tussenBerlijn en westelijke zo- nes van Duitsland op te'heffen? Stalin: „Mits de drie betrokken re geringen de in deze vraag ver melde voorwaarden in acht ne men, ziet de regering van de Sowjet-Unie geen bezwaar tegen het-opheffen, van de vervoers- restricties,. mits de restricties,, die door de drie mogendheden aan vervo'ér "en handelzijn op gelegd tegelijkertijd .worden op-, -gelieven Vraag: Is uwe excellentie bereid president Truman te ontmoeten om de mogelijkheid van het slui ten van een dergelijk wereldpaet te bespreken? Stalin: „Ik heb reeds verklaard, dat er geen bezwaar is tegen een dergelijke ontmoeting." Radio-Moskou riep de verklaring van Stalin in alle nieuws-uitzen- dingen, zowel in. het Russisch, als in de vreemde talen, om. Commentaren De politieke medewerker van Reuter te Londen meldt, dat aldaar de verwachting heerst, dat de com missie voor buitenlandse zaken •van het Britse kabinet de verkia- Bankovervallers gingen regelrecht naar cel Een rechercheur van de rijkspo litie district Almelo, is ér in ge slaagd een tweetal gewapende en gemaskerde bandieten, die juist een overval op een Boerenleenbank had den gepleegd te arresteren. Naar aanleiding van talrijke over vallen op Boerenleenbanken in dit gebied had de commandant der recherche opdracht gegeven bjj di verse banken oo het platteland te posten. Bierdoor kwam het dat toen kort .voor het sluitingsuur twee gemas kerde en gewapende mannen "de: Boerenleenbank te Ypelo binnen drongen, een rechercheur in het ge bouw aanwezig was. Deze hield zich aanvankelijk rustig, verborgen. De kassier, die geen hulp zag op dagen, bezweek voor de dreiging der vuurwapens cn. opende de brandkast, waaruit de twee bandie ten een geldkistje grepen.- Zij ren den het gebouw uit en sprongen op hun- gereed staande fietsen. De rechercheur zette onmiddellijk de achtervolging in èn haalde na honderd raetèr de verraste mannen in, dien toen geen-revolvers meer in - de hand. hadden. Deze hadden zij in hun zak gestoken. Het volgende ogenblik Zaten zij., evenwél in tie zak van de .politieman,, die zijn ar- restantén""*'bvérl>racht naar" 'het* dichtst bijzijnde politiebureau. Hier bleken het twee bewoners uit Al melo te ziin. De,politie rekent er op, met deze slag vele overvallen te kunnen onhelderen. De Nederlandse regering zal zich op zeer korte termijn heraden over de toestand, die ontstaan fs door dat de Veiligheidsraad de resolutie der vier mogendheden in zake Indonesië heeft aanvaard. Buiten hetgeen dr. Van Royen in de zit ting van de Veiligheidsraad heeft gezegd, wordt op het ogenblik in officiële kringen in Den Haag geen commentaar geleverd. Stembusoverwinning van Israëlische regering Een uur nadat de bevolking van Israel ter stembus is gegaan, is de. officiële uitslag bekend geworden. ■De partij van de huidige premier. Ben Goerian, de Mapai, arbeiders partij is verreweg de grootste par- .tij, zij het ook dat deze niet over de absolute meerderheid beschikt. Men verwacht, dat de nieuwe ■regering wederom' onder zijn lei ding zal staan-en- zal steunen op de Mapai en de Map an. De laatste is de partjj van de linkse socialis ten. De communisten hebben slechts zeer weinig stemmen Kun nen verwerven. De officiële uitslag luidt: Mapai 152.972 stemmen. Mapan 63-107 stemmen. Herouth (de voormalige Irgoen Zwai Leoemi) 49.220 stemmen. Communisten 14.999 stemmen. In- totaal namen twaalf partijen .aan de_verkiezingen deel. ring van Stalin onmiddellijk zal bestuderen. Het is niet waarschijnlijk, dat het voltallige Brit kabinet de door premier Stalm aangeroerde vraagstukken zal bespreken, voor dat men zich, door contacten tussen Londen, Washington en Parijs, heeft vergewist van de practische aspecten der verklaring. De reactie van vele politieke waarnemers was dat de verklaring, iVdien zij werd geschraagd door Sowjet-Russische stappen in. de practijk,I een verandering van po litiek weerspiegelde, welke vooral belangrijk was in verband met de beslissingen, welke in de laatste tijd door de Westelijke mogendhe den waren genomen, waaronder begrepen de besluiten, die tijdens 'de in de afgelopen week te Londen gehouden vergadering van de mi nisters van. buitenlandse zaken aer Westelijke Unie, werden genomen. Men trekt de conclusie, dat het voornaamste punt in de verklaring van Stalin zijn aanbod is dë blok kade van Berlijn ongedaan te ma ken opvoorwaarde dat Engeland, Frankrijk en de V.S. niet de vor ming van een afzonderlijke West- Duitse regering wachten tot de kwestie-Duitsland ais gefteel op nieuw is besproken door de raad van ministers van buitenlandse za ken dér grote vier. Te Londen ziet men dit als een laatste,poging ter voorkoming van een definitieve' splitsing van Duitsland. In politieke kringen te Parijs is men optimistisch gestemd ten aan zien van de verklaring, In gezaghebbende kringen te Washington voorspelt men een kóelë ontvangst dooi de Ameri kaanse regering van de verklaring van Stalin. dat hij bereid is met presidentTruman" over de vrede te spreken. De verklaringen van- de Scwjet-leider, acht men bedoeld om de aandacht van het Westen af te leiden van een Noord-Atlanti sche defensieve alliantie. Diplomatieke autoriteiten te Washington zijn.van mening dat er weinig óf geen- nieuws is in de antwoorden var» Stalin of de ge stelde vragen. Er wordt aan her innerd, dat. Amerikaanse officiële woordvoerders er herhaalde malen, bij :dë Sowjet-Unie op., hebben aan gedrongen, dat zfj met positieve bewij'zen komt van de echtheid van. haarbedoelingen. Van officiële zijde wordt beves tigd, dat de rantsoenering van ca caopoeder met ingang van I Fe bruari een einde neemt. Tegelijkertijd worden de maxi mumprijzen voor cacao- en choco ladeproducten Ingetrokken. Het is niet de bedoeling der re gering de met vreemde valuta te bekostigen Import van cacaobonen op te voeren. Wel zal als gevolg van een gewijzigde methode b|j de verwerking der cacaobonen meer cacao-poeder worden geproduceerd dan tijdens de rantsoenering. ■Bij hecbhinen varen van de haven van Singapore werd de schroef van de „Wil lent Ruys", het vlaggeschip van de Rott. Lloyd, beschadigd. Deze beschadiging, voor het oog nauwelijks waarneembaar, veroorzaakte een enorme trilling, zodat het schip vaart moest minderen. Zaterdag, is het schip, dat 193- m. lang, 25 m. breed en 27V2 m. hoog is, door 6 sleep bootjes naar 't nieuwe 32.000 tons dok van de Rotterdamse Droogdok Mij- gesleept om in. dit grootste dok van Nederland van schroef te wisselen. Het dok is 208 m. lang, 47 m, breed en 20 m. hoog'en kan de „Willem Ruys" dus gemdfckelyk opnemen. Nederland en de Rëpublyck Het is nog steeds de bedoeling van de. Nederlandse regering zo spoedig mogelijk tot overeenstem ming te komen met leidende repu blikeinse politici, die tot samenwer king bereid zjïn. Dit lezen wij in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over „Overzeese Gebiedsdelen". De regering bekent in het onzekere te zijn. over de vraag, in wélke mate en door welke groepen de strijd In Indonesië op gewelddadige wijze zal worden voortgezet. Verder geeft de Tegering toe, dat er in Indonesië Chinese communistische immigratie plaats heeft, maar de regering acht deze niet alarmerend. tl „Daar zijn ze zeker bezig met het trekken van oude heipalen," denkt w weiHcht bij oppervlakkige beschouwing van bovenstaand plaatje. Een vergissing is begrijpelijk, want sinds jaar en dag is het niet meer ge beurd te Rotterdam, dat voor nieuwbouw houten palen zijn gebruikt. Alom zijn het tegenwoordig zware betonnen kolossen, die'door het sis- send stoom-heibtok met daverend geweld in dé grond gedreven worden. Zo niet aan de Stadhoudersiveg, hóek Stadhoudersplein in Blijdorp, tea ar een „nietig" heiblok met niet meer dan ferme tikken op houten heipalen, terecht komt. Aannemersbedrijf C. Snoek; en S. van der Velaen dat hier een!}lok 'van 28 woningen en zes winkels bouwt tn, opdracht vah.de MijUtrechten naar ontwerp van architect D. Dürrer, geeft nu eenmaal de voorkeur aan houten, heipalen, boven, betonnen dito. Maar. het woningblok zal straks even stevig op 572 „ouderwetse" houten palen staan als op een veel kleiner aantal betonnen asperges N& de laatste militaire actie zijn er geen berichten ontvangen dat zich op republikeins gebied nog personen zouden bevinden, die. tij dens de Japanse bezetting geïnter neerd waren, behoudens enkele lie den, die niet geëvacueerd willen worden. In de verschillende deelstaten heeft de waarborging, van gods dienstvrijheid geen gelijke regeling gekregen: de regering geeft echter aan, dat van een. wezenlijk verschil, t.a.v. de godsdienstvrijheid noch tans', geen sprake is. Deze aange legenheid -moet echter gerégeld worden bij de Grondwet en de staatsregeling van de Verenigde Staten van Indonesië. De positie der Indo-Europeanen Is uiteindelijk afhankelijk van het Unie-statuut, geeft de regering aan. In beginsel heeft, zij besloten tot liquidatie van alle particuliere landerijen. Om, deze aangelegenheid te regelen is een commissie inge steld. De. achterstallige pensioenen over de bezettingstijd zullen met Ingang van 1 Januari 1949, na verrekening van lands- en fondsvorderingen, worden uitbetaald. Integraal In In donesië, met toepassing van de al gemene transfer-regeling- voor ge- pensionncerden, die ln Nederland wonen. De Voorlvjoige Federale regering heeft een tweede - rehabilitatie-uit kering vastgesteld, die echter te vens de uitkering is. Hiervoor is maximaal 250 millioen uitgetrok ken. In overleg met de raad van Vak- centralen, de Samenwerkende Indo nesische Werknemers-organisaties, de Indische Ondernemersraad en de Stichting vari de Arbeid is een com missie ingesteld, die het vraagstuk van de rechtspositie*der Nederland- se particuliere werknemers in In- donseië zal bestuderen." Het kabinet van de deelstaat Pa- saendan .op r Java beeft'.zijn ontslag ingediend. Dit is aanvaard door het staatshoofd van Pasoendan, de wali negara. De Chinese communisten hebben per radio de - eis kenbaar gemaakt van arrestatie', van Tsjang Kai-Sjek en andere leiders van de Kwomin tang onder wié T. V. Soeng, voorma lig ministeri-presidênt,, generaal Tsjerig, gouverneur van Formosa., generaal Ho Ying-Tsjin, voormalig minister van defensie., generaal Koe Tsjoe-Toeng, chef staf. Tsjen Li-Fo.e en Tsjen Kdeo-Fas uiterst rechtse iedërrvan dë~K:ivórn5rttang.; dr -Wang voormalig minister yan buitenlandse zaken en "Woe, burgemeester van. Sjanghai. Volgens de radio bereidde Tsjang Kai-Sjek zich voer op het leiden van een verzet tegen een Zuidwaartse opmars van de communisten In gewoonlijk betrouwbare krin gen verluidt, dat president Li Tsjoeng-Jcn geweigerd heeft de communistische .radio-omroep tot arrestatie van Tsjang. Kai-Sjek. en andere leiders van de Kwomintang als „het laatste .woord'' van de com munisten op het vré des verzoek van de regering te aanvaarden. De president wacht nog steeds op een officieel antwoord van de com munistische leider, Mao Tse-Toeng. Van dé vier groepen, waarin de regering is verdeeld ten aanzien van de vredesouvertures, is president Li de enige leider, die zich nog te Nan king bevindt. De voornaamste groep, die bin nen de regering in oppositie is tegen de president is de rechtse fractie, die de .,,C C-clique" wordt genoemd. Deze gelooft, dat een compromis,met de communisten onmogelijk., is. Zij wordt gesteund door generaal Tan Gen Po, de bevelhebber, van de troepen in het gebied van Nanking en Sjanghai. Deze groep wenst te rugtrekking van dc troepen naar het Zuiden envoorzetting van de oorlog. Tegenover deze fractie staat de „Kwangsi groep" van president Li. gesteund door- generaal Pai Tsjoeng Sji, die het bevel heeft over 150.000 man troepen uit de provincie Kwangsi. Tot de twee andere fracties in de 'De-vroegere vrouw van Victor Krawtsjenko is Zaterdag, komende uit Moskou, te Parijs aangekomen om tegen hem te -getuigen. Het is Gorlova- Zinaina. Drie Russen,-naar „gezegd werd Sowjet-functlonarissen,- z|jn - tege- Ijjk met haar aangekomen, even- 'ètena om tegèn. 'clé auteur van. „Ik verkoos de Vrijheid"- te getuigen. Heden is de tweeds week van. het .proces begonnen. .-■ Slagers protesteren tegen ranïsoenverlagingen De hoofdbesturen van. de vak groep „Slagerij" en van de twee landelijke slagersorganisaties héb ben de ministers van landbouw, visserij en voedselvoorziening en economische zaken per telegram verzocht otn onmiddellijke maatre gelen ter verbetering van de vlees voorziening en verlichting van de noodtoestand tn het 'slagersbedrgf. Huns inziens is zo langzamer hand een onhoudbare toestand ont staan. regering behoort de groep van Wong Wen Nao Zijn volgelingen worden door waarnemers als -bu reaucraten van de Kwomintang be schouwd, die de kat uit de boom willen kijken. Indien de vredes ouvertures van de president misluk ken, zullen zij, naar. men verwacht, naar Formosa gaan. Ten slotte is er de groep van ge neraal Tsjan Tsjih Tsjoeng,die meer links is gezind dan president Li, doch hem morele steun biedt. Naar wordt gemeld is Sinjang, ■dir-tijtfëlyke^rëgéringshóofdstad: Van de. provincie 'Honan, door de rege ringstroepen onder communistische druk ontruimd. Het provincie-be stuur is naar Hankou teruggetrok ken. De negerbarifon Paul Robeson vertrekt 12 Februari met de „Queen Mary" naar Engeland voor twintig concerten in- Groot-Brittannië en Ierland. Robesan zal einde April zes concerten in Denemarken, Zweden en Noorwegen geven onder auspi ciën van hét Deense dagblad „Poli- tiken". Verder geeft hij begin Mei twee concerten in Nederland. In de nacht van Zaterdag op Zondag heeft zich in dë Zuidame- rikaansê staat Paraguay een on bloedige revolutievoltrokken waarbij president Gonzales uit het zadel is gelicht^ Hij is gevlucht naar de Braziliaanse ambassade. Lopez, de minister van onderwijs, heeft het bewind op zich genomen. Herboren C.v.G.D. bijeen De Commissie van Goede Dien sten la Zaterdag voor da- eerste keer in nieuwe gedaante, nl. in overeen stemming met de resolutie van de Veiligheidsraad als „Commissie van de Ver. Naties voor Indonesië" bij eengekomen. De voorzitter van de Nederlandse delegatie,'de. heer EHnk Schuur man, zette uiteen, dat hij nog geen bericht van zjjn regering had ont vangen betreffende het besluit van de Veiligheidsraad, en dat hij daar om thans niet in staat was om jets te ondernemen- In overeenstemming met de resolutie. WISSELEND BEWOLKT Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond. wisselende hewolklng met enkele verspreide lichte buien. Meest matige -wind lussen West en Noord. Plaatselijk l Ichte nacht vorst. Overdag Iets kouder dan vandaag. Hoog wdter te Rotterdam: iur, 2e tii'; 19.14 uur, Bijna degehele*'walploeg," vaste arbeiders -vin twee- scheepvaart maatschappijen,. vde. .'Kóninkljjke Hollahd5che -Ll'oyd:.en h etVere'enigd Cargadoorskantoor,.elk: "tachtig man, zijnrin sjmpathlestaking ge gaan .met de arbeiders van' de twee Amsterdamse havenbedrijven. Het aantal stakende bouwvak arbeiders, werkzaam op drie bouw werken in de hoofdstad, -bedraagt thans 240. Interimregeling voor de West voor 1 Maart gejjitbliceérd? Naar het ANP' .verneèinVverkeect de interim-regeljng '-voor Suriname en de Nederlandse Antillennog lin een stadium van voorbereiding. Zo dra het overleg' door minister Van Schalk zaï zijn beëindigd,., zal 'een definitief voorontwerp, van'wét wór den samengesteld, waarvan de 'rege ring de publicatie mogelijk voor, 1 Maart van dit jaar overweegt. De Nederlandse ambassadeur, in Canada, dr. Van Royen, is Zater dag per .vliegtuig naar Ottawa ver trokken, na meer dan 5 maanden vai. zijn post afwezig te zijn gb'weest in verband met zijn taak als Nederlands vertegenwoordiger- - bij - de - Veilig heidsraad. ■■-- -.'■ Bemanning iverd van boord gehaald Het 2.200 ton metende Finse stoomschip Satakunta, ln ballast varend en bestemd van Rotterdam naar Emden, is Zondagmorgen om streeks elf uur in het Hu ib er gat, voorbij Schiermonnikoog aan de grond gevaren. Door het woelige water sloeg het schip weer los, doch toen bleek het zo ernstige lekkage te hebben, dat de beman ning genoodzaakt was het zo snel mogelijk weer aan de grond te zet ten om zinken te voorkomen. Aangezien de kans om het zeer hoog zittende schip weer vlot te krijgen gering is, besliste de kapi tein, dat een deel van de beman ning aan land moest worden ge bracht. In volle zee heeft toen de reddingsboot Insulinde tien opva renden, waaronder vier vrouwen, aan boord' genomen en te Oostma- horn. aan de Frie§e kust geland. Hedenmorgen dëTnsülindë te rugkeren om de rest van de be manning, nl. 15 man, in veiligheid te brengen. De sleepboten Oceaan en Stortemelk van de firma Doek- sen zijn van Terschelling uitgeva ren óm te trachten de Satakunta vlot te brengen. De oorzaak van de stranding is nog niet bekend. De Satakunta is een zeer oud schip, het werd nl. in 1898 gebouwd. Later bereikte ons het bericht, dat de Finse boot hedenochtend weer vlot is gekomen. De opvaren den vertoefden gedurende de nacht in een hotel te Anjum, doch hebben zich nog niet aan boord begeven. De Sakakunta zal voorlopig in de nabijheid.blijven ronddobberen tot de averij hersteld' is. Eerst dan zul len de vrouwen weer aan boord ■worden genomen. De „Insulinde" en de Duitse „Titan" zijn inmiddels teruggekeerd. De „Stortemelk" en de „Oceaan" blijven voorlopig in de nabijheid van het'Finse schip. Volgens een bericht van Lloyds uit Frederikshaven is het 209 ton metende Nederlandse kustvaartuig Noordkaap, .dat met een lading zout op weg was naar Gothen burg, Zaterdagavond ongeveer tien mijl westelijk van de noordpunt van Jutland aan de grond gelopen. De bemanning is van boord ge- haald. Geen scheidingsplannen van koning Leopold Het. bericht van sommige Ka- meinse bladen, dat koning Leopold de paus verzocht zou hebben zijn huwelijk met de prinses de Kelhy te ontbinden, wordt in bevoegd? kerkelijke kringen als „louter fan tasie" bestempeld. Ook,een lid. van koning Leopold? secretariaat te Brussel heeft de persberichten, dat de koningde paus verzocht'had zyn huwelijk met prtnees. de Rethy te ontbinden, te gengesproken. Hij zelde, dat de berichten, dip beweerden dat de paus het verzoek van koning Leopold had afgewe zen, „absurd en zonder.enige grond 'waren". Dé Sowjet-Unie heeft Noorwegen verzocht om toelichting van zijn houding ten aanzien van het Noord- Atlantisch verdrag, „in het bijzon der rekening.houdend met de om standigheid, dat Noorwegen een ge meenschappelijke grens heeft' met de Sowjet-Unie". Dit verzoek was vervat in een' verklaringvan Afanasïef, Sowjet- Russische ambassadeur te Oslo, aan de 'secretaris-generaal van het Noorse ministerie van buitenlandse zaken. „De Sowjet-Unie verzoekt inge licht te worden, of de persberichten, dat Noorwegen zich bij de Atlan tische Unie zal aansluiten, in over eenstemming zijn met de feiten, en ook of de Noorse regering enige verplichtingen op zich neemt tegen over deze unie ten. aanzien van het instellen van. luchtvaart- of vloot- bases op Noors gebied", aldus deze verklaring. De Noorse minister van buiten landse zaken, Halvard Lange, heeft op een. persconferentie verklaard, dat de Russische nota „feitelijk, kalm en beleefd" was. Zij zou door kabinet en parlement worden ^be sproken alvorens een antwoord "zou worden verzonden. Tc Oslo wordt vernomen,.dat het Noorse parlement, op d.e, besloten vergadering van deze weck ook de informele Amerikaanse uitnodiging om toe te. treden tot het Atlantisch Pact zal bespreken. Het Noorse, parlement zal in de loop van. dez.e week waarschijn^ lijk \Voensdag in besloten ver-* gadering- bijeenkomen ter... bespre king van een antwoord op de Rus sische nota, zó wordt'te Oslo ver* nomen.. _- Geert; defensieve unie In een gemeenschappelijk Noors- Zweeds-Deens communiqué over de.defensie-besprekingen der Scan dinavische landen wordt verklaard, dat er green overeenstemming is bereikt over een verbond. In het communiqué wordt ver klaard. dat de raadpleging tussen de drie landen over vraagstukken van buitenlandse politiek: zal wor den voortgezet en geïntensiveerd. De besprekingen hebben het dui delijk gemaakt/aldus het commu niqué, dat, ofschoon reeds een aan zienlijke mate,. ..vanovereenstem ming aanwezig \Vërd" bevonden, het voorlopig niet mogSlijk is de no dige overeenstemming te bereiken over de voorwaarden voor en de gevolgen van een defensieve unie, „Als oprechtheid en goede wil op zichzelf genoeg waren geweest, zouden wij het 'eens zijn geworden" aldus de Noorse premier Einar Gerbardsen, Naast vliegtuigen en auto's met dubbelbesfuring is thans, oofe da motorfiats zodanig iugericht, dat zowel instructeur als leerling het stuurmechanisme kunnen bedienen Ben autorijschool te Rotterdam heeft één van de zeer weinige mo torfietsen. die op deze wijze zijn geconstrueerd, aangekocht voor de lessen van haar leerlingen te Rot terdam en Den Haag. Op de foto de tandemmotormet de instructeur, Op het eiland Gili Genteng wonen' ;t 10.000 mensen die door de internationale prauwen- vaart in hun levensonderhoud voorzien. Het is een welvarend eiland, icant de prauwenvaart levert een goed bestaan, en de bodem is er vruchtbaar. Honger hwain er 'dus niet voor. Maar besmettingen slopen binnen in de vier dessa's van het eiland en de nijvere bewoners werden ziek. Tropische zweren, schurft en framboêsia ondermijnden de péstêllen en" daar tn ede de ar beidskracht en dé levensvreug- de. Totdal. een mobiel Rode - Krtii'sfeam het eiland tn- zijn toe- kéüjJcsc tóurnée opnam en er de zieken behandelde. Nadat er vijf keer polikliniek gehouden was,, kwamHadjiSadikbij de leider van het Rode Kruis- team en zei: „Dokter, U doet mooi werk. Sinds u de mensen bent komen behandelen, wordt er veel meer en harder gewerkt dat scheelt wel de helft". Nu zijn de bewoners van Gili Genteng loecr nagenoeg gezond, én de besmetting is de kop inge drukt. Maar er zijn grote'gebie den in Indonesië waar het Rode - Kruis nog niet heeft gewerkt en toaar de benolkinp er veel slech ter aan toe is. Slechts- als er hulp komt in de vorm van ge neesmiddelen en metk, kan de Rode Kruisarbeid in die gebie den stagen. .V:-' Wie 'tüil zijn steentje bijdra- 'gen voor deze prachtige arbeid? Het gironummer v(tn het hoofdbestuur van lief Neder landse Rode Kruis voor dit doel is 8540.JJ kunt.uiü bijdrage ook zenden door op een briefkaart een Zegelbcdrag tot één .gulden te plakkenDe PTT betaalt hei - bedrag bcuen de porto aan het iVéderlandse Rode Kruis terug, wanneer op het adres uermeld is; Rode Kruis, hulp in Indone sië. -■! V- X'CÏ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1