B HET ROTTERDAMSCH PARGOL Getuigen beschuldigen Sowjet-Unie van onmenselijke wreedheid Een radio-programma voor prinses Beatrix alleen HET PROCES ERA WTSJENKO Publieke tribune leeft mee als bij een spannende wedstrijd Stalins boodschap het gesprek van de dag Trygve Lie streeft naar concretisering Marine-experimenten in Noordelijke IJszee Volledige erkenning Israel door VS Franco: Geen interesse voor de UNO Kleding zonder punten in Engeland Volleerde dieven van 15 jaar Federaal Overleg beraadt zich Communistische rel in Dusscldorp DE „WILLEM RUYS" IN HET DOK Vlaggensch ip krijg teen nieuwe schroef Huurverhoging en de person, belasting Ve.rhuisstemming op Schiphol Uitzending uit het kindertehuis Zandbergen" te Amersfoort Prinses had fijne verjaardag Amerika, heeft nu „superatoombom" Indonesië-route via Mauritius In Rotterdam,... daar gaat het goed! Prins Bernliard naar Engeland De heer Neher eëivol ontslagen „Wij willen graag 'n polikliniek Merkwaardig ongeluk in de lucht Nederlands vliegtuig beschoten? Hoofdredacteur van de „H.P." overleden Vredespoging-en van Li nog zonder succes Dinsdag 1 Februari 1949 fed- en A dm. Langa Haven 141, Schiedam TeL 69300 Aborm.priJsj per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door da Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No^ 26 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39B644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th, Ramaker raadsman van hel weekblad „Les Lelires Francises" heefl Maandag, de vierde dag van het proces, verklaard, dat Krawtsjenko „buitengewone privileges" genoot van vier Amerikaanse reeerinrs- departcmenten: builenlandse raken, Justitie, (huncien en politie. Zorder deae hulp, zo verklaarde mr. Noidmann. kan Krawtsjenko geen visum hebben gekregen om naar Frankrijk te gaan onder de valse naam Paul Kedrln. Op de vraag van Nordmann of Krawtsjenko Paul Kedrln kende antwoordde deze glimlachend: „ja en neen". Hjj voegde daaraan ioe dat hij al ongeveer vijftien namen had gebruikt en misschien nog vfjf of tien nieuwe rou moeien gebruiken om zich legen liilr vijanden te Beschermen. 3 Mr. Nordmann: „Hebt u identiteits bewijzen die u hier kunt lonen?" Krawtsjenko: „Ik ben niet in de Sowjet-Unie, waar men een stapel papieren nodig heeft. Ik ben in het vrije Frankrijk." Hierop volgde applaus van de pu blieke tribune. De president, zei dat hij het publiek er op moest wijzen, dat men zich hier in een rechtszaal bevond. Hij beval de verwijdering van één man. De eerste getuige ten gunste van Krawtsjenko was het Franse Kamer lid André-Remy Moynet. Hij zei dat hij in de laatste oorlog als piloot bij de vrije Franse strijdkrachten zowel in Engeland als in Sowjet-Rusland had gevochten. Onder zijn tien oor logsonderscheidingen bevindt zich een Russische. In Engeland had hij gezien, dat loyale Engelsen naar de Duitse propagandazender luisterden. Dat was voor hem het bewijs van het bestaan van de democratische vrijheden, waarvoor hij en zijn kameraden vochten. In Rusland - echter, aldus Moynet werden al le particuliere radiotoestellen in beslag genomen toen de oorlog uitbrak. Daar konden alleen de Russische programma's worden beluisterd. Krawtsjenko's volgende getuige was de Franse ingenieur Bornat. die zei dat hij van 1941 tot 1946 in Rus sische gevangenissen had vertoefd „omdat hij Fransman was". Hij acht te „Ik verkoos de Vrijheid" in over eenstemming met de werkelijkheid. Bornet zei dat hij van 1909 tot 1946 ononderbroken in Rusland had ge woond. Tijdens een kruisverhoor zei Bornet, dat Franse burgers in de Sowjet-Unie werden gearresteerd, tij dens de oorlog als represaille voor de arrestatie van Sow jet-burgers door de Vlchy-regering in Frankrijk. Een derde getuige ten gunste van Krawtsjenko was een Russische vrouw van middelbare leeftijd uit een kamp voor ontheemden in Duits land. Zij vertelde onder tranen hoe haar boerderij in 1930 in het kader van de collectivisatie werd overgeno men. Al haar klederen, meubilair en vee werd geconfisqueerd, zo zei zij, en zij werd uit het huis gezet on danks het feit, dat zij zwanger was. Kysilo. een Russische technicus, verklaarde in de Sowjet-Unie gear resteerd te zy'n onder de beschuldi- Het gesprek van de dag te Mos kou was de vraag of Stalin en Tru man een ontmoeting zouden heb ben. Het antwoord over het alge meen was hetzelfde: „Ik geloof van wel". Buitenlandse diplomaten wa ren echter voorzichtiger. Eén hunner zeide: „Ik kan me geen ontmoeting van Stalin en Tru man indenken zonder de Engelsen en Fransen, maar ik vermoed, dat Stalin daartegen bezwaren zal heb ben." Naar zijn mening gevraagd over het aanbod van Stalin verklaarde Trygve Lie, de secretaris van da U.N.O., dat hij de zaak overwoog en wellicht heden een verklaring zou afleggen. Drie motortorpedoboten van de Britse marine zijn vertrokken voor een speciale reis naar de Noorde lijke IJszee. De vaartuigen zullen, ongeveer twee maanden in de Noordelijke wateren vertoeven. Zij zijn evenals de bemanning speciaal voor dit doel uitgerust en zullen zo ver mogelijk in de IJszee doordrin gen als de weersomstandigheden het toe laten. Post voor militairen De opvarenden van de „Grote Beer", die op 2 Februari met militairen aan boord uit Amsterdam naar Batavia vertrekt, kunnen in Port Said post ontvangen, mits deze uiterlijk 3 Fe bruari in de brievenbussen, aanwezig 15. ging van „samenzwering tot omver werping van de regering". Hij zeide de beschuldiging met begrepen te hebben doch later te hebben be merkt, dat het een „standaard-type" van beschuldiging was. die ,.irt dze tijd tegen iedereen werd ingebracht." Toen hij weigerde schuld te bekennen, werd hij neergezet op een kruk. voorovergebogen met zijn handen op zijn knieën en veertien dagen, en nachten lang in die positie gehouden, zonder rclegenheid tot slapen, terwijl hvm een non-stop verhoor werd afgun om en. „Tenslotte", aldus Kysilo, „vertel de de geheime politie mij* dat myn vrouw gearresteerd was. Daar ik twee kinderen had, een van vier jaar en een van acht maanden, gaf ik toe en ondertekende een „bekentenis". Daarmede was het niet afgelopen. Ik moest inlichtingen verschaffen over de „Trotekistische organisatie" waar van ik volgens de beschuldiging lid geweest zou zijn en beloven tijdens mij proces niets te zullen herroepen. Het proces"vond plaats in het ge bouw van de geheime politie, te een President Truman heeft Maandag volledig erkenning verleend aan de regeringen van Israël en Transjor- danïë. In de mededeling van Truman omtrent Israël wordt verklaard: „Op 24 October 1948 verklaarde ik, dat, wanneer een parlement en een regering zouden zyn gekozen in Israël, dit land terstond de jure er kend zou worden. De verkiezingen hebben plaats gehad cn de regering van de V.S. is officieel van de re sultaten op de hoogte gesteld..Het is mij daarom een. genoegen de re gering van Israël met ingang van heden, de jure te erkennen." uur In de nacht. Het duurde twintig minuten. Ik verklaarde niet schuldig te zijn en zeide, dat men mij de be kentenis door marteling had afge dwongen. Ik beriep mij op getuigen en documenten. Terwijl de recht bank beraadslaagde werd ik opnieuw mishandeld. Ik werd veroordeeld tot achttien jaar Siberië." Voor het begin van de vierde zit tingsdag van het proces werden Krawtsjenko foto's geloond van de blonde Zinaina Gorlova, welke Krawtsjenko herkende als zijn eerste vrouw. Zinaina was Zaterdag per vliegtuig aangekomen doch had zich gedurende het weekeind niet laten zien. Krawtsjenko zei dat Zinaina om streeks 1933 zijn vrouw was geweest. „Het was een korte verbintenis en scheiden was in Rusland zeer alge meen en gemakkelijk." In een interview met het Engelse blad „Daily Telegraph" Ccons.) heeft generaal Franco meegedeeld dat het naar zijn mening thans niet het „geschikte" tijdstip is voor Spanje om tot de UNO toe te treden, of deel te nemen aan de Westelijke Unie. Berichten dat Spanje stappen had gedaan om Marshallhulp te ontvan gen werden door Franco ontkend. Op do vraag of hij dergelijke stap pen zou verwelkomen, antwoordde de caudillo: „Wat denkt U? Als er acht hongerige mannen op een eiland zitten en cr komt een schip met eten voor zeven van de mannen, kunt IJ zich dan de gevoelens van de achtste voorstellen? Wij in Spanje zijn juist die achtste man". Toen hem werd gevraagd of Span je zou willen toetreden tot de UNO, antwoordde Franco: „Het zou voor barig zijn. een vraagstuk in beschou wing te nemen, dat de Spanjaarden thans niet interesseert." In het interview beroemde Franco zich er verder op, de eerste te zün geweest, die een aansluiting van alle niet-communistische staten had be pleit om tot een gemeenschappelijke verdediging te komen. Met ingang van vandaag kan iedere Engelsman een costuum ko pen en zijn vrouw een japon kopen, zonder dat hij 26 punten voor het pak of 18 punten voor de japon hoeft te geven. De opheffing van een, groot deel der- kledingdistribu- tie is Maandag in het Lagerhuis be kend gemaakt door Harold Wilson, de minister van Handel. Van ga-, bardine gemaakte kledingstukken en sommige werkkleding zullen nog punten blijven kosten. Beeldromans spraken een woordje mee Vorige week Dinsdag werden te Haarlem twee jongens van vüftien jaar gesnapt door de politie bij een inbraak in een winkel van snuiste rijen. Oorspronkelijk hechtte de po litie weinig waarde aan het geval, doch spoedig bleek dat de jongelui heel wat op hun kerfstok hadden. Bij het verhoor is komen vast te staan dat de jongens,-minstens vijf tien inbraken hebben gepLeegd. Zij komen uit twee keurige gezinnen. De jongens hielden er een complete beeldroman-bibliotheek op na. Zij1 knutselden graag en hadden daar voor veel geld nodig. Na enkele kleine diefstallen vervielen zij van kwaad tot erger. Onlangs vonden zij in een koffie branderij de sleutels van de brand kast en eigenden zich een groot bedrag toe. In totaal hebben zij on geveer tienduizend gulden buitge maakt, waarvan zij een zeilboot aanschaften. De rest van het geld verborgen zij tussen de dakpannen van het ouderlijk huis, waar de po litie het aantrof. Een broertje van een hunner, dis-'het tweetal bespied had door een .kier in een schutting, had zich enkele honderden guldens toegeëigend, die eveneens konden worden gevonden. De resolutie van de Raad Het Bijzonder Federaal Overleg de prominenten onder de leiders van de deelstaten in Indonesië houdt op het ogenblik te Batavia een bijeenkomst, die van groot be lang wordt geacht. In twee verga deringen, waarvan de ene Maandag is gehouden en de andere morgen plaats heeft, zal het B.F.O. het rapport bespreken dat enkele van zijn leden hebben uitgebracht over hun bezoek aan Soekarno en Mo hammed Hatta. Verder zal het B.F.O. zijn mening kenbaar, maken over de jongste resolutie van de Veiligheidsraad, zulks op verzoek van de regering. Max Reimann, de voorzitter van de communistische partij in West- Duitsland verscheen Maandag te Dusseldorp voor het streng bewaak te gerechtshof. In een redevoering zon hjj hebben verklaard, dat de Duitse politici, die aan het statuut voor het Ruhrgebied zouden mee- werken, niet verrast moesten zijn, indien zij door de Duitsers als „Quislings" zouden worden be schouwd. Het hof moest de zitting enige minuten verdagen tot de politie de demonstranten, die voor het ge rechtsgebouw de „internationale" zongen, had verdreven. Toen de zitting werd heropend was het ge roep en gezang evenwel nog hoor baar in de zaal. De demonstrerende menigte, die spandoeken droeg met opschriften als „Weg met het Ruhrstatuut" vit- „Vrijheid van het woord" wachtten in een zijstraat in de nabijheid van het gerechtsgebouw. Toen Reimann naar buiten kwam, omringde men hem. Met Reimann voorop mar cheerden d'e demonstranten naai het communistische partijgebouw. Be reden politie trachtte vergeefs de menigte uiteen tc jagen. EVEN TEN NOORDEN van het station Beverwijk zal de nieuwe Spoor- wagenfabriek van Beynes, thans te Haarlem gevestigd, verrijzen. Op 27 April 1948 icerd de eerste van de tweeduizend palen geslagen voor het nieuwe complex, dat een montagehal van 10.000 m2, één van 5500 m2, een jatmefe voor houtbewerking, een. houtloods en een kantoorgebouw zal omvatten. Hier zijn ktepkarren bezig een deel van de 30.000 m.3 zand aan ie voeren, waarmee het weiland moet worden opgehoogd. Op de achtergrond is de hogedruktoren in aanbouw. T/OOR het eerst sinds het een V half jaar geleden door de Rot- terdamsche Droogdok Maatschappij in Engeland was aangekocht en van- Glasgow naar Rotterdam werd ge sleept, heeft het vroeoere admira- liteitsdok een vrachtjete torsen gekregen in de vorm van het op één na grootste Nederlandse koop vaardijschipde WiZleni 4 Ruys. Eigenlijk was het dok nog niet ge reed voor deze primeur. Drie bag germolens zijn nog bezig de kleine haven, waarin het dok voortaan liggen zal, op voldoende diepte ie brengen, terwijl aan het dok zelf ook nog heel wat te dokteren valt wil het aan de eisen, die de RDM aan haar dok materiaal stelt, vol doen. Thans is het nog een „sioom- droogdok'', d.w.z. de pompen wor den door stoommachines aangedre ven, doch het ligt in de bedoeling deze si oomkracht door electrieiteit te vervangen. Voorts is men doende de opstaande zijden een stuk te verlengen, zodat de daarop rijdende kranen, ook boven voor- en achter schip van een in het dok liggend vaartuig kunnen komen. Aangezien de ivtiiem Ruys met het oog op het vaar sche ma onmogelijk wachten kan. ligt het thans reeds als eersteling in droogdok No. S, zoals de nieuwste nnnuMiist va?i de RDM voortaan he ten zal. De Willem Ruys weegt een dikke 22.000 ton. uiat zeggen wil, dat nummer 8 met zijn hefvermo gen van 32.000 ton rustig nog een beduidend zwaarder schip op zijn rug zou kunnen dragen. Het lag in de bedoeling in de loop van Maandag de beschadigde bakboordschroef van de Willem Ruys door een ivaarloze schroef te vervangen. Doch dat Jcariuei, dat met zware aan het achterschip op gehangen takels en tevens met be hulp van een drijvende bok moet geschieden is nog even uitgesteld, omdat men eerst met. een uiterst gevoelig meetinstrument heeft wil len nagaan of de schroefas wel recht gebleven is. De duikers in. Colombo hebben in hun rapport gesproken over 'n „bijna niet zicht bare verbuiging van de schroef blad toppen". Dit lijkt ons een mat optimistische kijk op de zaak, aan gezien wij bij de eerste oogopslag al zagen, dat de schroefbladeinden flink omgebogen zijn. Dat het aldvs uit zijn oorspronkelijke stroomlijn- vorm gebrachte gevaarte, draaiend op zijn volle loeren lal van twee omwentelingen per seconde, een hevige trilling in het schip deed ontstaan, valt niet te vertoon deren. De beschadigde schroef was nu ge demonteerd en lag reeds in de sme derij van de RDM, waar zij weer in model zal worden gep"rst. Het taaie brons is zeer goed tegen een dergelijke bewerking bestand. T~)E fraaie romplijnen van het vfaggeschip van de Lloyd ko men. ttu de „oceaanivindhatrd" als een vis op het droge ligt. zeldzaam goed tot. hun recht. Onze jofopraaj 'zag er wat in! fiti posteerde zich vlak onder de „bulbsfeven" va?t het schip niet nevenstaand heel merk waardig plaatje als resultaat. (Van onze Haagse redacteur) Naar wij van betrouwbare zijde vernemen wordt in verband met de te verwachten huurverhoging bij zondere aandacht besteed aan de mogelijkheid de tarieven van de personele belasting te verlagen. De aangekondigde verhoging van de huren heeft in de allereerste plaats ten doel kapitaal, -in onroerende goederen belegd, dat door de aan zienlijke stijging van de kosten van onderhoud niet rendabel is gewor den, weer vruchtbaar te maken. Geenszins is van deze huurver hoging echter de bedoeling, dat er ook een aanzienlijke verhoging van de opbrengst van de personele Be lasting uit voort vloeit. De enige wijze om dit bij de verhoging van de hureri te voorkomen is een ver laging in het tarief van de aan- vangsgrens van deze belasting. Het is in verband daarmee dat dit vraagstuk thans in bespreking is genomen. Iedereen voelde zich Maandag een beetje onwennig op Schiphol. Het was echt een sfeer, zoals ieder die kent, die wel eens een verhui zing heeft meegemaakt. Het grote stationsgebouw is nu zover klaar gekomen, dat successievelijk de verschillende diensten worden over gebracht van de tochtige houten barakken naar de massieve hallen in het nieuwe gebouw. Maandag was de afdeling passage aan de beurt evenals de stationsdienst. De grote houten barak, waardoor duizenden hun weg naar de vlieg tuigen hebben gevonden, ataat nu verlaten. Nog enkele weken en het gevaarte zal geheel zijn verdwenen. Daarmede zal weer een belangrijk deel van de Vrijheidsstraat verleden tijd zyn geworden. Schiphol begint zo langzamer hand te lijken op de wereldlucht haven, die het In werkelijkheid reeds lang is. Doch ondanks al deze schoonheid, kunnen zij, die de na oorlogse opkomst van de luchtvaart op Schiphol 1 ebben meegemaakt, by het verdwijnen van zoveel ver trouwds een gevoel van weemoed nauwelijks onderdrukken. Prof. Hofstra op voordracht Prof. dr. S. Hofstra, directeur van liet museum voor Land- en Volkenkunde en het Maritiem mu seum Prins Hendrik alhier, staat nummer één op de voordracht tot benoeming van een gewoon hoog leraar in de geschiedenis en proble matiek der sociologie te Amster dam. Prof. Hofstra doceert thans tc Leiden. m NEDERLANDSE MILITAIREN in de kampong Djavgga, aan de weg van Prapat naar Par sea op Sumatra. De bewolking ia teruggekeerd en de varkens scharrelen weer als van otids onder de typische tconingen. (Van onze speciale verslaggever) „Lang zal ze leven in de gloria!" Wie waren 't die dat de jarige prin ses Beatrix Maandagavond zo spon taan door de radio toezongen? We troffen de zangeresjes en zanger tjes 's middags aan in het ont spanningszaaltje van de Maat schappij ..Zandbergen" in Amers foort- Allemaal kinderen uit de tehuizen van deze instelling, die met een oranjestrik in het haar of een speldje van dezelfde kleur-op de borst, dicht opeen gedrongen zaten 4e wachten tot Wim Quint van de Nederlandse Radio Unie de artisten aan hen zou voorstellen. De kleintjes vooraan, de groteren en hele groten die er ook wat graag bij wilden zijn helemaal achter in de smalle, donkere zaal. Natuurlijk werd er eerst generale repetitie gehouden, zodat ze konden leren wanneer ze stil moesten zijn. wanneer ze mochten klappen of hoera-roepen en hoe ze nu eigen lijk „Heb je van de zilveren vloot wel gehoord" moesten, zingen. Wim Quint had weinig moeite met ze. 't Was immers veel te fijn om met al die mensen van de radio het kroon prinsesje, dat elf jaar was gewor den, een speciaal voor haar ge maakt radio-uurtje te bezorgen! Zij op de stoelen en banken, Johan Jong met zijn „Jonge Fliereflui ters" onder wie de tenor Peter de Boorder de clown Guus Brox en zijn assistente, de radio-club van Regina-Zwart en Adrie van Oor schot met zijn poppenkast op het toneel. Wat waren ze muisstil en wat stonden de gezichtjes ernstig toen dan eindelijk de echte opna men begonnen, de microfoons wa ren ingeschakeld en de parmantige Rudle Boitenheft van de Radio club namens alle kinderen in Ne derland prinses Beatrix met haar verjaardag feliciteerde. Later mochten ze hun monden wèl open doen. Je moést ook immers wel lachen om het mxlle gedoe van Guus Brox, je moest toch wel schreeuwen van plezier om die rare Japie Pienter en Dikkie Drop van de Radio Club. En na het versje over de haasjes, dat Peter de Boor der en die dames in haar groen- wit-zwarte .uniform" zongen, kon den ze het klappen niet laten. Zo DE VERJAARDAG van prin ses Beatrix werd in huiselijke kring gevierd. Prinses Wilhet- mina kwam haar oudste klein dochter zelf gelukwensen. Zaterdag werd een kinder partij gegeven voor vriendinnen van prinses Beatrix. Een enkel vriendinnetje bleef het hele weekend logeren. Als verjaar- daggescJicnfcen kreeg prinses Beatrix leesboeken, een school tas, slofjes en gereedschap voor haar bcdoèerles. maakten ze het uurtje vol, er al maar aan denkend dat het jarige meisje in het witte paleis in Soest- dijk om acht uur bij de radio zou zitten. „Zou ze ons werkelijk horen", vroeg een hummel ons. Wees maar gerust, dreumes! Prin ses Beatrix heeft jullie vast wel gehoord. Jou en al je kameraadjes. Als je jarig bent mag je immeis, altijd een uurtje langer op blijven. En ook een prinsesje vindt het zalig naar het kinderuurtje te luisteren. Vooral ais dat nu eens helemaal voor haar alleen is. Reken maar! Amerika heeft atoombommen die „veel explosiever" zijn dan die, wel ke boven Japan of by de proeven op Bikini zijn gebruikt. Het bestaan van deze „super-atoombommen" is be kendgemaakt m het vijfde halfjaar lijkse rapport van de commissie voor atoomenergie aan het Amerikaanse Congres meegedeeld. Een uitvoerige analyse van de nieuwe typen bommen, welke on langs op Eniwetok zijn beproefd, heeft aangetoond dat een aanzienlij ke toeneming van de vrijgemaakte energie is gereikt, aldus het rapport van de commissie. Groat-Brittannië heelt Nederland gunning gegeven voor met-rmlitaire vliegtuigen gebruik te maken van de luchtbasis op het m öe Indische Oceaan gelegen eiland Mauritius. Het Nederlandse verzoek kwam nadat In dia en Pakistan voor Indonesia be stemde vliegtuigen weigerden toe te staan, over hun gebSed te vliegen. De zaken in Rotterdam gaan hard vooruit. Harder zelfs dan ver wacht werd. B. ert W. hebben aan de gemeenteraad 'meegedeeld, wat de opbrengsten in 1948 waren van de bronnen van inkomsten voor de gemeente. Deze bronnen zyn brug- en sluiageld, havengeld voor zee- vaartuigen, havengeld voor binnen vaartuigen, markt geld, visafslag, hondenbelasting, vermakelijkheids belasting, straatbel ast in g, begrafe- nisrecht. De totale opbrengst in het vorig jaar bedroeg j 12.504.534,76, terwijl er slechts f 8.943.00 was ge raamd. Deze getBllen bedroegen in 1947: 8.787.076,57 en 6.477.100. Met zijn particuliere Dakota is prins Bernhard hedenochtend van Soesterberg naar Engeland (vlieg veld Northnlt) gevlogen. De prins zal de gast zijn van de hertog De Beaufort, opperstalmeester van de Engelse koning, Het doel van het prinselyk bezoek Is kennis te nemen van de speciale voorbereidingen, die getroffen worden voor en de training van de Engelse Olym pische équipfc voor de paardensport. De prins is vergezeld door rit meester J. J. Ij. baron van Lynden, bekend Nederlands Olympisch rui ter. Donderdag keert prins Bern hard naar Nederland terug. De heer L. Neher is op zijn ver zoek met ingang van 1 Februari 1949 op de meest eervolle wijze ontslag verleend als gedelegeerde van het opperbestuur in Indonesië. De heer Neher is bevorderd lot Groot-officier in de Orde van Oranje Nassau. Geld, geld moet er komen „Een paar dagen later maken we een vergadering mee van zo'n goede veertig dessahoofden Er wordt spaarzaam gesproken, over de passarprijzen, over de fietsbanden en over het goede werk van de genie. Wijze man nen met zorgelijke gezichten loïllen zijzijn en zij wegen daarom hun woorden op een goudschaaltjeDan is er de rondvraag_en eensklaps is alle waardigheid verdwenen. In een ueriwarci spreekkoor vragen zij om een bijzondere gunst: dat er een polikliniek 20I komen nan het Rode Kruis, al was het maar één keer in de veertien dagen." De geldzendingen aan het hoofdbestuur van het Neder landse Rode Kruis ten bate van (la medische arbeid onder de uolfeeti nan Indonesië stromen binnen. De tijden zijn moeilijk: maar desondanks toil een zeer groot deel der Nederlanders rijn steentje bijdragen. Dat blijkt uit de vele duizenden briefkaarten en enveloppen die -met extra ze gels zijn beplakt; dat blijkt ook uit de grotere bedragen' die op het gironummer S5I0 zijn ge stort. Naast deze zendingen, die samen reeds een bedrag wan vele duizenden gitldens oplever den, zijn «au verschillende grote lichamen sommen van vijf en tienduizend gulden ontvangen. Met de giften, die nog vermacht worden, zal het Nederlandse Rode Kntis de voZpende maand in staat 2(ji? een grote zending melk en medicamenten naar In donesië" te sturen. Klein vliegtuig boorde zich in Constellation Een Constellation van de Pan Ame rican Airways met 23 passagiers en een bemanning van tien leden aan boord, is op wonderbaarlijke wijze aan een ramp ontkomen. Het toestel kwam boven Long Island in botsing met ccn klein particulier vliegtuig, dat zich achter dc cockpit in het lyn- toestel boorde. Twee inzittenden van het vliegtuigje werden in de romp van de Constellation geslingerd en gedood. _Dc derde inzittende stortte omlaag. De PAA-maehine maakte, zwaar gehavend en met het wrak van het particuliere toestel in de romo geklemd, een geslaagde nood landing. De Constellation was van 't vlieg veld La Guardia. New York. opge stegen voor een vlucht naar Londen. Ilct toestel was tien minuten in da lucht, toen de passagiers een enorme klap hoorden en uit hun. stoelen wer den geslingerd. Op hetzelfde ogen blik werd de cabine achter de be stuur dersruim te over een lengte van circa vijf meter aan de bovenkant opengescheurd en vielen de motor van liet kleine toestel en twee inzit tenden naar binnen. Een gedeelte .van het vliegtuigje bleef buiten de 'Constellation hangen. Hen lijnvlieg- tuig maakte even een duik. maar de gezagvoerder had de Constellation snel weer in bedwang en maakte een goede landing. Geen der inzittenden liep een schrammetje op. Veertien passagiers zetten enkele uren later met een ander toestel hun reis voort. Gisteren is in Den Haag het be richt ontvangen, dat een Neder lands vliegtuig boven Albanië, in de buurt van Tirana, beschoten zou zijn. Bevestigd is dit bericht tot nu toe niet. Naar aanliiding van dit bericht deelt de K.L.M. mee, dat met dit toestel waarschijnlijk bedoeld is de K.L.M.-machine die het Internatio nale Hof van Justitie gecharterd heeft voor onderzoek in de „zaak straat-Korfoe", Er waren enkele deskundigen aan boord die ter plaatje een onderzoek zouden in stellen. Het vliegtuig, een Dakota, de FH-TCL, onder gezagvoerder Van der Krou wel, is gisteravond op weg naar Amsterdam normaal op bet vliegveld Rome geland. Het zal waarschijnlijk vandaag op Schiphol arriveren. In de nacltt van Zondag op Maan dag is ra een ziekte van enkele dagen overleden de uitgever en hoofdredac teur van „De Haagbche Post", de heer S. F. van Oss Hij begon zun journa listieke loopbaan in 1889 als corres pondent van het „Algemeen Handels blad" te Londen. In 1S34 begon hij met de uitgave van ..De Haagsche Post", welk blad hij sedertdien als hoofdredacteur heeft geleid. De crematie zal geschieden op Vrij dag na aankomst van de trem van 33.09 te Wester veld. De Chinese burgeroorlog schijnt zich te ontwikkelen in 'n zenuwen- oorlog die door de Chinese commu nisten tegen de"nationalistische re gering ontketend is. Nergens in China wordt op grote schaal gestreden en het schijnt dat de communisten er zich tevreden mee f Lellen hun invloed te vergro ten doof andei-e dan militaire mid delen. Voor het ogenblik zijn de vredes pogingen van waarnemend presi dent generaal Li Tsocng-Jeo prac- tirvh in een impasse geraakt door dat de communisten via hun radio sprekers vasthouden aan de eis dat ri'e „oorlogsmisdadigers", met aan het hoofd Tsjang Kai-Sjek, gear resteerd moeten worden en door dat de nationalistische regering weigert hieraan te voldoen. Een woordvoerder der regering zeide vandaag dal de waarnemend, president de acht voorwaarden ge accepteerd heeft die Mao Tse- Toeng op 15 Januari gesteld heeft, met uitzondering van de kwestie dor oorlogsmisdadigers. Weerbericht LICHTE TOT MATIGE VORST DES NACHTS Weersverwachting, geldig tot Woens dagavond Slechts enkele overdrijvende <j«£ 1 wolken velden. Droog weer. Ma tige tot zwakke wind tussen Noord en Oost. In de nacht en Toege ochtend lichte en vooral in het Oosten en lil Zuiden van het land op vele plaatsen matige vorst, Ovcrrigg temperatuur um het vriespunt. 2 Febi' Zon op B20, onder 17.29 Maan op 10.07, onder 22 1B. 2 Febr Hooc water tc Rotterdam: le tij 7.11 uur, 2e tij 19 43 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1