HET ROTTERDAMSCH PAROOL Stalins aanbod door Washington van de hand gewezen Gedachtenwisseling in volledige vrijheid Ontploffing in ziekenhuis Franse televisie loopt met hoofd in de wolken Op korte termijn stichting van Indonesische federatie Alleen besprekingen als ook andere naties vertegenwoordigd zijn Verplichte deelneming aan pensioenfondsen Denemarken erkent Israel Bijna anderhalf millioen woningen tekort in Europa V Status en verschijningsvorm van Republiek door volkswil vast te stellen Hoofdverpleegster ernstig gewond Straatsburg zetel van Raad van Europa Systeem van 819 lijnen in laboratorium heel mooi, maar niet in de practijk Weer een bon voor sinaasappelen Proces Mindszenty heden geopend Protesten uit Canada en Engeland Smokkel bediende zich van PTT apparaat Jeugd verzamelde 300 ton beukenootjes Weerbericht Donderdag 3 Februari 1949 Bed. en Adm. Lang© Haven Hl, Schiedam Tel 69300 Abonn.prljs» per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.0? Opgericht door da Stichting „Hei Parool* DE SCHIEDAMMER Negende jaargang. Nó. 28 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamscha Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries. Hoofdredacteur;. Th. Ramaker In aansluiting op zijn beantwoording van de vragen, die hem waren voorgelegd door een Amerikaans persvertegenwoordiger, heeft premier Stalin langs dezelfde weg doen weten, dat hij gaar ne een ontmoeting zal hebben met president Truman. Hij noemt als eventuele plaats van samenkomst een aantal steden in de Sowjet-Unie of anders Pools of Tsjechoslowaaks grondgebied. Acheson zegt, dat niet verwacht kan worden, dat voor de vierde maal de president van de Verenig de Staten een reis om de halve wereldbol zal maken om naar Sta lin te komen. Ook zeide hij, dat de V.S. geen stappen wensen te ondernemen zonder de andere daarbij betrokken landen hierin te hebben gekend. De nieuwe Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Dean Acheson ging uitvoeriger in op de verklaringen van Stalin. Zijn zienswijze, die naar hij zeide niet in strijd was met die van pre sident Truman, uiteenzettend, gaf Acheson een puntsgewijs antwoord op de suggestie van maarschalk Stalin voor een vredespact, een re geling van het Berlijnse geschil en een. ontmoeting met president Tru man. De punten van zijn antwoord zijn: 1. De regering van de V.S. zou met geenenkel land welke aangele genheid ook bespreken van direct belang voor anderelanden zon der de rechtstreekse deelneming van die andere landen. 2. De V.S. zouden tezamen met de andere Westelijke bezettingsmo- gendheden zorgvuldig ieder voor stel overwegen ter oplossing van het Berlijnse vraagstuk in over eenstemming met hun verplich tingen en hun rechten, als bezet tende mogendheden. 3. püodra de kwestie Berlijn is opge lost en de Sowjet-blokkade op geheven, zijn de drie 'Westelijke mogendheden bereid en gereed een bijeenkomst te houden ter bespreking van de Duitse en iedere andere kwestie. Als het verlangen bestaat om deze vraag stukken op te' lossen is er ook geen moeilijkheid meer. Acheson. bracht vervolgens in herinnering, hoe de Sowjet delega ties de pogingen van de andere lan den van de UNO hadden gedwars boomd om die gedeelten van het Handvest, handelend over "de vreedzame regeling van geschillen, ten uitvoer te leggen, de obstructie van de Sow jet-Unie van pogingen om een internationale strijdmacht in het leven te roepen en de weige ring van de Sowjet-delegatïe by Kamer spreekt over: Tuberculose is een beroepsziekte Woensdagmiddag heeft de Twee de Kamer de behandeling voortge zet van het Ontwerp t.a.v. de Wet telijke regelingbetreffende Ver plichte Deelneming in een Be drijfspensioenfonds. De heer Droes'en (KVP) bleek niet voldaan te zijn over het antwoord van de minister, die niet •was ingegaan op de moeilijkheden van kleine zelfstandigen met niet- verdienende kinderen. Hij diende daarover een motie in. Deze was mede, ondertekend door leden der AR-, VVD- en CH- fracties, - i De heer Hoog'carspel (CPN) wenste, in de wet geregeld te zien, wat er gebeurt met de rechten dér arbeiders bij werkloos heid, verandering van bedrijf en staking. Hij drong erop aan, dat de minister het ontwerp zou terugne men. Op dit laatste zei minister Joe- k e s - niet te zullen ingaan. Ten aanzien van hen die het be drijf verlaten zei de minister,da1 dezen hun aanspraken behouden. Hetzelfde is-het geval bij werk loosheid of staking. Vervolgens kwamen de artikelen en daarop ingediende amendemen ten aan de orde. Hierbij opperde de minister ernstige bézwaren tegen de motie -Droesem Deze motie werd uiteindelijk teruggenomen. De verdere beraadslaging over de amendementen werd uitgesteld tot Donderdag. De artikelen,, waarop geen amendementen waren voorge steld werden goedgekeurd. De Kamer heeft vervolgens na een korte gedachtenwisseling haar goedkeuring gehecht aan een ont werp tot wijziging der Ongevallen wet. 1921 én der Land- en Tuin- bouwongevallenwet 1S22. In de eerste wet wordt een bepaling op genomen, die ertoe strekt de tu berculose- voor werklieden in met name genoemde bedrijven, als be~ roepsziékte te beschouwen. In de tweede wet' wordt vastgelegd, dat alle aandoeningen, die het gevolg zijn van bespuitirsgsmiddelen e.d- welke in de land- en tuinbouw worden gebruikt,.'als beroepsziek ten kunnen worden aangemerkt. Om zes uur is de vergadering verdaagd tot hedenmiddag één uur. Denemarken heeft Woensdag de staat-Israel de facto erkend. Woensdagmiddag is een telegram met het besluit van de regering aan de Israëlische minister van buiten landse zaken gezonden, aldus werd officieel in Kopenhagen bekend ge maakt.. de Algemene Vergadering ora deel te nemen aan iedere regeling, die een effectieve internationale con trole van de atoomenenergie moge lijk zou maken. De andere landen kregen niet de Samenwerking waarop premier Stalin zinspeelt en zij hebben ook weinig reden haar te verwachten. Ernst? De minister crltiseerde de Sowjet diplomatie, omdat zij zich bediende van persinferviews in plaats van de normale diplomatieke kanalen om de Sowjet-politiekc suggesties mede te delen. „Al de normale ver bindingswegen zijn open. Wanneer ik blijk zou willen geven van de ernst van mijn bedoelingen, zou ik andere wegen kiezen dan die van een persinterview", aldus Acheson. Het Sowjet Russische nieuws agentschap Tass had gisteravond' laat riog geen melding gemaakt van het verwerpen door de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken van*het aanbod van premier Sta lin, om president Truman te ont moeten. Tass maakte wel melding van een bericht uit Parijs, Inhou dende dat president Truman gedu rende 40 minuten met minister Acheson had beraadslaagd over de inhoud van Stalin's telegram. „Het Witte Huis heeft niets bekend ge maakt omtrent het resultaat van deze bespreking", voegde Tass hier aan toe. Aan Stalin's aanbod werd door de organen van de Sowjet Russi sche publiciteit op dezelfde wijze bekendheid gegeven, als het geval was bij het door Stalin toegestane persgesprek Ook alle radiostations in Oost-Europa Radio-Belgrado inbegrepen gaven op grote 'schaal bekendheid aan Stalin's te legram. „Er Is ln zestien EuropaJandon een tekort van 1.400.0001 huizen. Men kan nfet de hoop koesteren dat deze wo ningen binnen afzienbare tijd worden gebouwd als de diverse landen niet volkomen verouderde bouwmethoden laten varen en overgaan tot massale productie van pre-fabricatcd huizen." Dit heeft het departement van Maat schappelijke Zaken der UNO gepubli ceerd. Het doet een beroep op de zes tien Europese landen waaronder Ne derland) technische en rvetenschappe- lijke Inlichtingen op het gebied van de woningbouw uit te wlss*ten. .program ma's op te stellen voor nationale en regionale huizenbouw en slechts wo ningen te houwen, die voldoen aan minimum-voorwaarden betreffende ruimte, hygiëne, gezondheidsmaatrege len cn veiligheid. K - it lU&S Naar het A.N.F. van de KX.M. verneemt ligt het, naar aanleiding van opgedane ervaringen, in de bedoeling via Mauritius een gere gelde dienst van Amsterdam uaar Batavia op fe bouwen. Soeharno c.s. in contact met BFO Naar aanleiding van een desbetreffend Republikeins verzoek heeft dr. Heel, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, de heren Soekarno en Halta doen weten dat inverband metdé komende onderhandelingen over, de opbouw .van de .yerenigde Staten van - Indonesië zij nog-steeds worden beschouwd als dragers van het Republikeinse Staatsbestuur. Aanleiding hiertoe was het antwoord van de heren Soekarno en Hatta op een uitnodiging van de voorzitter van het Bijzonder Federaal Overleg (BFO) aan de geïnterneerde leiders van re Republiek voor het openen van besprekingen. Soekarno op 22 Januari.uit Pra- pat op Sumatra en Hatta op 23 Ja nuari vanuit Menoembing op het eiland Banka schreven, dat zij on der zekere voorwaarden bereid wa ren aan dit overleg deel te nemen. Een hunner voorwaarden was, dat zij slechts wilden onderhande len als vertegenwoordigers van dé Republikeinse regering en niet als individuele personen. Het BFO heeft na overleg met drJ Beel, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (KVK) deze brieven, als vólgt beantwoord. Het antwoord van.het BFO op.de brieven van Soekarno c.s. en Hatta CJS. luidt als volgt: „In verband met uw brief uit Prapat dd 22 januari en nota uit Menoembing dd 23 Ja nuari 1949. berichten wij, dat de voorwaarden van Uwe excellenties inzaké invrijheidstelling.van Uwe excellenties en de andere leden der Republikeinse regering door ons met de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon zijn besproken. De HVK heeft hieromtrent het volgen de verklaard: „In aansluiting aan het door U met de directeur van mijn kabinet ter zake gevoerde telefoongesprek heb ik de eer Uwe hoogheid mede te delen, dat de Tegering van Indo nesië bereid is de beren SoFkarno c.s. fn de gelegenheid te stellen in volle vrijheid op een nader vast te stellen plaats onderling van ge dachten te wisselen. De regering is zoals ik u reeds eerder mondeling heb medegedeeld eveneens bereid mede' te wstiteti tot het scheppen var» een eelegen- held voor een vrije gedachtenwis seling tussen de afgevaardigden van de Bijeenkomst voor Federaal Over leg en de Sn de eerste alinea 'van deze brief bedoelde beren ander zijds. Zou het overleg tot zodanige resultaten leiden, dat op korte ter mijn kan worden overgegaan tot de instelling van een federale mte- rim-regering, zo zal .het uit de aard, der zaak - mogelijk zijn bet waag stuk van de algemene bewegingsvrij heid van hen. die thans aan zekere beperkingen zijn onderworpen, te bezien in bet licht van de als dan heersende omstandigheden," - Ondertekend door: de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. De brief van het BFO aan de he ren Soekarno en Hatta vervolgt na dit citaat aldus: Wij spreken de hoop uit, dat Uwe excellenties sich-unet dit ant woord kunnen verenigen in ons ge meenschappelijk' belang teneinde ten spoedigste in overleg' te treden ter bereiking van concrete resulta ten. Op de vraag of Uwe excellenties zullen kunnen - worden gehoord in de kwaliteit van president en leden der Republikeinse regering, delen wij U mede dat, nadat het BFO ter zake overleg heeft gepleegd met de HVK wij kunnen instemmen met de brief van de HVK aan de voor zitter van het BFO dd 31 Januari 1949, luidende: ..Hiermede heb ik de eer Uwe hoogheid mede te delen, dat de. Nederlandse, regering mij heeft ge machtigd u te berichten, dat zij de door uwe college benaderde Repu blikeinse leiders baschouivt als rege ringspersonen van ene Repuhllek, welker status en verschijningsvorm afhankelijk zal zijn van de volks wil zulks met Inachtneming van het beginsel van gelijkwaardige deel staten binnen het raam van de republiek der verenigde staten van Indonesië. Ondertekend door: de HogeVertegenwoordiger van de Kroon i De brief aan de heren Soekarno en Hatta besluit dan: In verband hiermede verzoeken wij Uwe excellenties, indien zij aan onze uitnodiging gevolg kunnen ge ven, bericht te doen toekomen aan de voorzitter van het BFO te Ba tavia, opdat wy voorbereidingen -kunnen treffen voor bedoelde bij eenkomst.. Ter voldoening aan de aanvullende voorwaarden van zijne excellentie Hatta verzoeken wij Uwe excellenties desgewenst met .onze medewerking .telegrafisch aan betrokkenen kennis le geven om bijeen Je komen te Menoembing, waartoe wij voorervoer kunnen norg dragen. Wij verwachten gaarne spoedig bericht Ondertekend door: de Voorzitter van het Bijzonder Federaal Oi'erleg Vanmorgen om zeven uur heeft zich in de polï-klinïek van het Al gemeen Ziekenhuis te Harlingen een ontploffing voorgedaan, waar door een hoofdverpleegster ernsti ge. verwondingen heeft opgelopen. De zaal, waarin de verpleegster een recept klaar-jnaakte, geraakte ju brand. Verplegend personeel schoo t onmid delliik -te hulp. De hoofdverpleegster -.bleek, zeer ern stige brandwonden te hebben op gelopen cn verkeert in zorgwek kende toestand. Voorbijkomende arbeiders hielpen de brand bius;en Er wordt een onderzoek inge steld naar de oorzaak van de ont ploffing. hetgeen ten 2Cf?rsie be moeilijkt wordt door het feit, dat de verpleegster nog niet verhoord •Jsojéworden.-; JV5 dat zij een verkeerde vloeistof heeft gebruikt. Zij heeft waarschijnlijk] aether in plaats vangedistilleerd water verwarmd waardoor de ontploffing is ontstaan. De vorming van de Raad van Europa werd Vrijdagavond aange kondigd na de bijeenkomst die de ministers Be vin, Schuman, Spaak, Stikker en Bech te Londen hadden gehouden. De Raad zal uit twee lichamen bestaan, t.w, een minis teriële commissie („regering") en een consultatief lichaam („parle ment"). De eerste bijeenkomst zal waarschijnlijk in de voorzomer te Straatsburg worden gehouden, dat onlangs is voorgedragen als „hoofdstad van "West-Europa". ..De dar.iej Boender van Whitehall", zoals ac werksters van. de Brit se reqeringsbureaux le Londen wel eens spottend genoemd worden, mar ch eerden Dinsdag over de Strand. Voor aan de stoet stapte een Schot die vrolijke muziek speelde op 'n doedelzak. De werksters protesteerden tegen de verhoging van een cent per uur, die de beheerder van de Brit se schatkist, Sir Stafford Cripps, hun genadiglijk had gegeven, inplaats van de veertien cent, die zij vroegen. Deze dames dachten er echter an ders over dan de Amsterdamse werksters, die de Amsterdamse gemeen telokalen al enige tijd onder het stof laten zitten. De Londense werk sters namen eerst 's morgens netjes-stof af, schrobden en boenden en toen alles blonk als een spiegel trokken zij gewapend met hun stofdoe ken en boenders de straat op. De dames stuurden ook een deputatie naar Sir Stafford Cripps. IN ons blad van 19 Januari schreven wij reeds over de moeilijk heden, die de Europese televisie nog in de weg liggen, doordat men het internationaal niet eens is over de toe te passen systemen. Vooral Frankrijk, dat met zijn vaorstelzeer uit de toon valt, bleek erg vasthoudend. Dat men intussen in Frankrijk zelf weinig te spreken is over het besluit om het televisiesysteem te standaardi- seren.,Qp.'jS 19.,Jij neh,.blijkt ,uitjie^scj)^e..q:jtiek.,die-b-y:-4n-;het toonaangevende blad „La Radio Framjaise" geleverd wordt door de televisie-rexpert'Mare Chauvierre. morgen moet noch de kleurenstan- daard, noch die der zeer hoge diffe rentiatie zijn, maar een synthese, die De heer Chauvierre begint met grote lof toe te zwaaien aan de Franse laboratoria, die op het gebied van televisie zeer belangrijk werk hebben ge daan. Doch zodra de practi- sche toepassing daarvan in het geding komt, is de schrijver veel minder enthousiast. Hij vergelijkt de situatie in de te levisie met die van de Franse lucht vaart en schrijft: „Frankrijk heeft prachtige prototypes van vliegtui gen' vervaardigd, maar tot produc tie is het nooit kunnen komen, het geen ons tot debacle van 1940 bracht. Indien de Franse televisie op de ingeslagen weg voortgaat, is er veel kans dat zij zich alleen ontplooit met behulp van buitenlandse ont vangers, omdat wij dié zelf niet maken." In Engeland en 'Amerika kan iren televisietoestellen te kust en te keur kopen en daarom vindt 'de heer Chauvierre het belachelijk om tc zeggen: „Frankrijk heeft de bes te televisie ter wereld". Oorzaak daarvan noemt hij de strijd om de standaard, waarbij het noodzakelijk is eens en voor altijd te kiezen. „Afgezien van Frankrijks écono mische moeilijkheden, de stakingen en het onderlinggeharrewar, die zich zelfs tot de technische dien sten uitstrekken, ben ik absoluut overtuigd, dat een zeer hoog gedif-. ferentieerd systeem nog niet op normale, wijze, geëxploiteerd kan worden. Lét wel: op nonr.ale wijze! De Franse televisie zal een lang zame dood sterven, .terwijl televisie niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Engeland eén grote ontwikkeling doormaakt. Voorbarig Het voorbarig kiezen van een zwart/wit standaard van 819 lijnen was een fout, want de standaard van tegelijkertijd de wensen van de vak mensen, de cinema en het publiek bevredigt en die zowel de zwart/wit als de kleurentelevisie inhoudt." De ktyaliteit van het 819-lijnen- systeem besprekende geeft de schrijver toe, dat in het laborato rium met dit systeem een beeld ge-r produceerd kan worden dat beter is dan waar ook ter wereld. „Maar" zo voegt Öe schrijver er aan toe, „de ontvangst-demonstraties met 819 lijnen op de eerste étage van de Eiffeltoren waren ver van deze kwaliteit verwijderd en de beelden waren werkelijk teleurstellend en rechtvaardigden de hoge differen tiatie niet. Als men de moeilijkhe den ziet die de industrie in de Ver enigde Staten ondervindt bij het produceren van televisie-ontvang toestellen die in staat zijn een goed beeld by het 525-lynensysteem te geven? wat dan te denken van de Franse industrie, wanneer deze zal moeten overgaan tot het fabriceren van ontvangers voor 800 en 1000 lijnen? De Franse televisie loopt als het ware met het hóófd in de wolken, maar zij heeft de voeten niet op de grond." De schrijver besluit: „De slag óm de Europese standaard is nóg niet gewonnen. Verre daarvan! Het is goed mogelijk, dat in weerwil'van onze pogingen, Frankrijk geïsoleerd zal staan op het gebied van'de te levisie. Het is onzinnig om bij de huidige stand van zaken, een nieu- we Franse standaard te willen in voeren zonder Europa's goedkeu ring." DE EERSTE PLOEG vliegerofficie- ren, die op de schoot van de RAF ■niet de nieuwe Percival-lesvliegtui- gen. worden opgeleid, heeft thans de helft van zijn leertijd achter zich. Iedere recruut, die dienst neemt bij .de Royal Air Force, kent slechts eén groot verlangen: vlie gen! Maar alvorens Hij een jager of straalvliegtuig mag besturen, moet hij eerst volledig vertrouwd zijn met het gewone lesvliegtuig, zodat hy de normale manoeuvres va.t het opstijgen, vliegen en landen onder de knie heeft. Een formatie Percl- vals, bemand met iuchtcadetten, tijdens een instructievlucht. De aanvoer van sinaasappelen van overzee geschiedt thans In een zoda nig snel tempo dat. een vierde bon aangewezen kan worden. Uiterlijk 12 Febmari moet het publiek de bonnen <514 en 619 Algemeen bij een handelaar in groenten en fruit inleveren. Bon 614 Algemeen (voorkomende op de a-, B- en C-kaarten) geeft recht op 500 gram. bon 619 Atgemeen (voor: komende op de D- en E-kaarten) op l kg sinaasappelen. Het Amerikaanse lid van de UNO-commissie voor Indonesië, de heer Merle Cochran, zal naar Aneta verneemt binnenkort naar Indopesië, térogkeren. Wordt interim-periode overgeslagen? Dó Nederlandse regering over weegt een plan totonmiddellijke oprichting van een Indonesische federatie, zo méldt Associated Press uit Den Haag. Het nieuwe plan zou een belang rijke wijziging in de Indonesische politiek tirengcn in zoverre dat het de ..„interim" periode, die oor spronkelijk iit het regeringspro gramma een factor vormde over slaat. De federatie zou ..de Republiek van de Verenigde Stalen van In donesië" genoemd worden'. Leiders van de onlangs bezette republiek op Java en Sumatra zouden uitgenodigd worden deel 'te nemen als een van de constitue rende staten van de federatie. TenzM er ecu nieuwe kink in de kabel komt zou het plan Woens dag in Batavia dóór de hoge ver tegenwoordiger van de Kroon, dr. Beel, bekend gemaakt worden. Onze Haagse redacteur tekent hierbij aan: Aan de besprekingen welke - se dert -Maandag door de léden van het Bijzonder :Federaal Overleg onderling én tevens met de re pu- .blikeinse -vertegenwoordiger^ zijn gevoerd, rwordt in politieke krin-. gen in Den Haag bijzonder grote betekenis gehecht. 'Mén meent hier te weten dat iii-. dien deze besprekingen'een posi tief zullen afwerpen, nog vandaag of uiterlijk mofgeneénverklaring van, dr. Beèl te ..verwachten' is, waarin de instelling-van een rege ring voor. de' Verenigde Staten van Indonesië wordt bekend gemaakt. De regering, die gedurende liet week-end en ook* Maandag heeft vergaderdvrijwel steeds zonder minister Sassen, die ziék was Stelt zich naarverluidt op het standpunt dat. van eén overdracht van souvereinitéit aan ,de U.N.O., in welke vorm dan: ook, geen spra ke kan' zijn. Aan de andere kant- echter is zij van oordeel dat de si tuatie zo ernstig is dat met spoed duidelijke maatregelen moeten worden genomen. Door een sterk vooruitstrevend constructief karak ter moeten deze maatregelen niet alleen een radicaal einde maken aan de ernstige situatie in Indone sië, maar ook aan de als. zeer scha delijk te beschouwen belangstelling van het buitenland. Indien op dit ogenblik aan een grotere afstand van de uitoefening van souvereine rechten wordt ge dacht, dan kan men nauwelijks iets anders op hqt oog hebben-dan overdracht van de uitoefening van déze rechten aan de Verenigde Staten van Indonesië zelf. In dit véfbénd houdt men rekening met de mogelijkheid dat vandaag of morgen bekend zal worden ge maakt. dat de in te stellen regering van. de Verenigde Staten van ïn- .dönesië reeds eind December sprak H.M. de Koningin niet meer van i,interim"-regering - een veel stérkere positie ten opzichte van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, zal krijgen dan is voorzien in het besluit Bewind Indonesië in overgangstijd. Een officiële verklaring die door s*Je Nederlandse regering is uitgege ven zegt, dat, hoewel momenteel te Batavia belangwekkende activitei ten worden ontwikkeld om'tot'een snelle ontwikkeling te komen van de nieuwe rechtsorde tussen Ne derland en Indonesië, alle berichten over een bepaald plan daarvoor nog .praematuur zijn, daar het óverleg over een alle partijen be vredigende oplossing in Indonesië en tussen Indonesië en Nederland nog aan de gang is. De Nederland se regering kan daarom in dit sta dium nog geen nadere mededelin gen doen. Kardinaal Josef Mindszenty, primaat van Hongarije, trad vanmor gen op 9.05 uur plaatselijke tijd de rechtszaal van de speciale volks- rechtbank te Boedapest binnen om op beschuldiging van hoogverraad terecht te staan. Met hem worden zes anderen berecht. De kardinaal was gekleed in een eenvoudig zwart priester-gewaad. Hij zag bleek. De president van de rechtbank, Vilmos Olty, verzocht hem naar de microfoon in het midden van de zaal te gaan en naam, leeftijd en beroep te noemen. Met duidelijke stem zei de kardinaal, dat hij 29 Maart 1892 was geboren en dat zijn vaders naam Johann Pehm was. Op de vraag naar zijn beroep antwoordde hij „Prins primaat van Hongarije, aartsbisschop van Esztergom". Onder de andere beklaagden be vinden zich de secretaris van de kar dinaal, dr. Andras Zakar, de ka tholieke professor J usztin Bara- n a y i, de vroegere katholieke hoofd redacteur dr. Laszlo Toth, en prins Paul Eszterhazy, voor de oorlog de rijkste landeigenaar in Hongarije. Allen worden van verraad beschul digd. De openbare aanklager is dr. Mar ton Bodonyi. Het gerechtsgebouw wordt goed bewaakt door politie in het grijs, die met tommy guns is bewapend. In de rechtszaal zelf zijn echter geen ge wapende wachten te zien. In de bank achter de beklaagden zitten zes jonge detectives in burger. Het proces begon met de voorle zing van de acte van beschuldiging. Het proces nam een sensationele wending toen de president een brief van de kardinaal aan de Hongaarse minister van justitie voorlas, waarin hij toegaf schul dig te zijn en verzocht de actie tegen hem te staken op voorwaarde dat hy tijdelijk zou aftreden als prins-pri maat van Hongarije. Na voorlezing van de brief stond de kardinaal op om tc verklaren, dat hjj de brief zelf geschreven had en uit eigen vr(je wil. De zitting werd toen verdaagd om hefc verzoek van de kardinaal te overwegen. Vitrage bij duizenden meters verstuurd De postrecherche heeft het spoor gevonden van een uitgebreid smok- kelcomplot, dat zich b|j de verzen ding van de smokkelwaar dank z|l de medewerking van een aantal omgekochte postbeambten, bedien de van het apparaat der P.T.T. Het uitgebreide onderzoek, dat zich over het gehele land uitstrekt, is nog ln volle gang. Er is reeds een aantal arrestaties verricht, Het sraokkelfront, dat geheel bui ten schot bleef, deed vla handlan gers P.T.T.-mannen aanlokkelijke aanbiedingen voor een goede bijver dienste, waaraan weinig werk en geen groot gevaar verbonden was. De P.T.T.-mannen "ontvingen pak jes met textiel, voornamelijk vi- tragestoffen, die uit België waren binnengesmokkeld. Z|j behoefden niets anders te doen dan deze .pak jes van een adreskaart te voorzien, met het adres van de klant van de smokkelaars alsmede een gefin geerd adres van afzending. De rode auto's van tante Pos deden dan.de rest. Uiteraard was het de politie zeer moeilijk achter de daders van dit complot-te komen. Op zekere dag echter scheurde een pakket open. De textiel kwam naar buiten en trok de aandacht van de recherche, die daarop met goed gevolg haar taak vervulde. Wanneer men in aanmerking neemt dat een pakket van vijf kilogram duizend meter vi- .trage kan bevatten, is het dui delijk om welke hoeveelheden smokkelwaar het hier gaat. •Voor de oliefabriek „De Ploeg** ta Maassluis is een schip aangekomen met 300.000 kilogram beukenootjes, die ln de herfst van het vorig iaar door do schoolgaande jeugd in Overijsel, Ve- Imve. Achterhoek en Brabant zijn ver gaard. Van de verzamelplaatsen zjjn do nootjes naar een centraal punt ver voerd. gereinigd en gedroogd en dear- na met het schip ).Sérvus" naar Maas sluis verscheept. Zij vormen een niet rmaanzien!like besparing van 's lands deviezenpot. De beukenootjes worden via een nneumatische iosinrichting naar de fa briek getransporteerd, daar met benzi ne geëxtraheerd en uitgeperst. Naar 'schatting ra! van deze partij nootjes ongeveer -300.000 kilogram oliè worden, verkregen. De olie is kestemd voor de fabricage van margarine. HELDER VRIESWEER Weersverwachting, geldig tot Vrijdag- avond. Voor het Noord-Westen van het land: droog weer met weinig bewol king. "wakke en langs de kust tijdelijk matige Zuid-Westelijke wind. 's Nachts .lichte vorst, behalve dicht bij de Kust. In üe middag tem peratuur enkele gra den hoven het vries punt. Voor het Zuid-Oosten, van. het land: droog weer met weihig bewolking en weinig wind. 's Nachts matige verst, in de middag temperatuur Iets boven het vriespunt, 4 Februari: Zon op 8.16, onder 17.33: Maan op 10.27 onder 4 Febr.: Hoog- water te Rotterdam: le tij 8,12 uur, 2e tij 20.42 uur. Waarnemingen, hedenmorgen 8.40 u. te Rotterdam: luchtdruk 1043.9 m bar.: wind Z.Z.W. 1temp. —3.0; Max. 2.8 gistermiddag 2.imrj min. —3.0 heden morgen a.40 u.; weersgesteldheid: Mekt bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1