98.- HET ROTTERDAMSCH PAROOL Kardinaal Mindszenty sloeg plan om Hongarije te ontvluchten af Truman zegt: NEEN Electrische draad slaat in personentrein Churchill achter Nederlands optreden in Indonesië Federalisme vindt weerklank in de Tweede Kamer Vrijdag 4 Februari 194-9 Geen onderhandelingen buiten de UNO om Primaat betreurt thans zijn hoop op militaire interventie der V.S. Ongeluk bij Culem borg liep nog goed af Rookrantsoen door staking in gevaar Cochran bezoekt Den Haag en Brussel India: landingsverbod is gerechtvaardigd Griep is vrij stabiel Grotius-medaille toegekend voor zijn leiderschap in oorlogstijd BFO spreekt zich nog niet uit Inlichtingen gevraagd omtrent aanstaande grenscorrecties Oogst 1948 stelde teleur Weerbericht led. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prilat per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0-09 Opgericht door de Stichting „Het Parool*" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 29 Vltgav* N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker President Truman heeft Don derdag de voorstellen van Stalin voor een Russisch-Amerikaanse conferentie verworpen. Hij verr klaarde Stalin voor een bespre king over een voorgesteld vredesverdrag niet te zullen ontmoeten in Polen o£ Tsjecho- slowakije of op enig andere tot dusver door Stalin genoemde plaats. Truman wees er op, dat h^j Stalin tgdens de conferentie te Potsdam in 1945 had uitgenodigd naar Washington te komen. Hij had geen bericht ontvangen van Stalin, dat deze voornemens is een dergelijk bezoek af te leggen, doch indien dit kwam, zou hy zyn vrouw zeggen „de logeerkamer gereed te maken voor deze voorname bezoeker". Verder verklaarde Truman nog, dat de Amerikaanse regering niet dergelijke besprekingen zou begin nen als door Stalin voorgesteld, zelfs niet met de Sowjet-Unie en andere betrokken mogendheden, in dien de besprekingen buiten het ka der der U.N.O. werden gehouden. Hij zelde ten slotte aan verslag gevers, dat Staltns voorstellen na overleg met hem, Truman, volledig door de minister van. 'buitenlandse zaken, Dean. Acheson, beantwoord waren. D.E STEEDS GROTER WORDENDE STROOM van vluchtelingen die in China voor de voortdurende oprukkende communistische troepen uit- trekt*stelt de Chinese spoorwegen zware eisen. Er heerst een enorme verwarring en zoveel mensen willen uit Shanghai naar de thans nog veilige zuidelijke provincies vertrekken, dat de spoorwegen lang niet alles kunnen vervoeren. Hele gezinnen van vluchtelingen bivakkeren op de stations om er maar het eerst bij te zijn als er een trein vertrekt. Een uur, nadat de Hongaarse kardinaal Mindszenty en zijn mede-beklaagden de kleine ge rechtszaal aan de Markosstraat te Boedapest waren binnen ge leid en nadat, hun de acte van beschuidiging .was vo.prgelezen, deed zich de eerste grote'ver rassing van het proces voor. De voorzitter van het gerechts hof, Vilmos Othys, bracht een brief ter tafel, waarvan de kardinaal desgevraagd bevestigde, dat hij daarvan de opsteller was. In deze brief verklaarde de Hongaarse pri maat, die sedert Kerstmis 1948 in de politieke gevangenis heeft ver blijf gehouden, „na 35 dagen van voortdurende overpeinzing" tot het besluit te zijn gekomen zijn bijdrage, te willen leveren tot de verzoening Z.K.H. PRINS BERI\HARD ver blijft enkele dagen in Engeland als de gast pan de Hertog van Beau fort, die in September j.l. de inhul diging van H.M, de Koningin te Amsterdam by woonde. Ter ere van het 'bezoek werd 'bij Badminton, een jacht achter de meute gehou den. V.l.n.r.: Prins Bernhard, de jachtmeester en de Hertogin van Beaufort van de y-ithoüeke kerk met de re gering van Hongarije. Hij zou daartoe afstand wil len doen van zijn waardigheid van prtns-primaat van Honga rije en zegt „indien de meerder heid van het episcopaat er de voorkeur aangeeft vrede te •sluiten met -deTegeringzal ik -- mij hiertegen in het geheel niet verzetten." Om zes minuten over negen werd Donderdagmorgen de kardinaal de rechtszaal binnengeleid. De corres pondent van United Press, die met zijn collega's van andere interna tionale persbureaux het proces bij woont. schreef, dat de kardinaal een gezonde indruk maakte. Hij droeg een eenvoudige zwarte toga, rijn hoofd was ongedekt en hij droeg, voor zwer zichtbaar, geen kruisbeeld. Voor de voorzitter van het ge recht overging tot voorlezing van de brief van de kardinaal, welke wil hierboven aanhaalden,zette hij uiteen op welke gronden, de kardi naal en zijn medebeklaagden voor het gerecht zijn gevoerd. Deze lulden: samenzwering tegen de staat, poging tot herstel van de Habsbunrgse monarchie, spionnage en zwarte handel in buitenlandse valuta en verzet tegen pogingen van de regering het socialisme in het land te vestigen. De kardinaal, die een. zeer kalme en vastberaden indruk maakte, ant woordde op de vraag van de aan klager of hy de beschuldiging had eclezen en zich schuldig achtte aan het opgesomde: „Ik'voel mij schul dig voorzover ik de daden, die mij ten laste worden gelegd, heb be gaan. Ik ben het niet oneens mét de voornaamste bijzonderheden van de tenlastelegging." Hy voegde ^er echter aan toe, dat hij zich niet kop verenigen met de conclusies die uit deze daden waren, getrokken. Uit het. proces bleek tot dusverre, dat de kardinaal rekening had ge houden met een derde oorlog, waar bij, indien het Westen de Sowjet- Unie zou verslaan, zijn. streven er op gericht zou zyn de Habsburgse monarchie te herstellen.'Hij ontken de echter een beweging te hebben geleid,die, indien een oorlog zou uitblijven, zou pogen de Hongaarse republiek omver te werpen. Donderdagmiddag om half vier sloeg op de brug over de Lek bij ■Culemborg een gebroken draad van de electrische bovenleiding een gat in het dak van het laatste trein- wagen stel van de electrische stop trein, die om kwart over drie uit Utrecht naar Eindhoven was ver trokken. De gebroken draad kwam mid den tussen de passagiers terecht en veroorzaakte een begin van brand, dat echter onmiddellijk werd ge blust. Enkele reizigers liepen schroeiplekken op hun kleding op, maar geen enkele bekwam lichame lijk letsel. De trein passeerde de brugmet geringe snelheid, omdat er arbei ders werkzaam tvaren met repara ties aan het wegdek naast de rails. De bovenleiding brak en de zware .neervallende draad baande zicli een weg dwars door het dak van het achterste treïnwagensiel, De trein reed nog enkele meters door en kwam toen tot stilstand op het Zuidelijk -gedeelte van de brug. In de getroffen wagen ontstond onder' de passagiers een lichte pa niek. Zij trachtten zich allen tege lijk naar de uitgang te begeven. Pe deuren werden geopend en de rei zigers sprongen uit de trein. Het mag een gelukkige omstandigheid worden genoemd, dat het ongeluk bij daglicht geschiedde. Het weg dek naast de trein was namelijk op gebroken en tussen de balken gaap ten grote gaten, die bij duisternis zeker slachtoffers zouden hebben geëist. De trein leed ernstige vertraging door het uitvallen van de stroom. Er was een locomotief uit Gelderr malsen voor nodig om de wagens naar het station te Culemborg te slepen. Het ongeluk veroorzaakte op de lijn Utrecht—den Bosch vertraging, omdat op het "traject. Utrecht— Culemborg over enkel spoor moest worden gereden tot de bovenlei ding op de brug was gerepareerd. Om acht uur dés avonds was de stremming echter opgeheven. De mede-beklaagde van de kardinaal, professor Baranyay, voegde hieraan toe, dat het de bedoeling was, dat tijdens 'n va cuum, dat bij een oorlog zou ontstaan, monseigneur Minds zenty zou worden belast met de voorlopige leiding van de staat. Er was reeds een lijst aange legd van personen aan wie be paalde regeringsposten zouden ■worden toevertrouwd. ^.ïjwhet verdere verloop van het proces, dat tot in de avonduren voortduurde, zeide kardinaal Minds zenty het te betreuren brieven te hebben geschreven aan Chapin, de Amerikaanse gezant in Hongarije, waarin hij had verzocht om gewa pende Amerikaanse interventie. - Volgens de secretaris van de kar dinaal. dr. Andreas Zakar, was de Amerikaanse ambassade te Boeda pest geheel op de hoogte van de royalistische plannen van de kardi naal. Nieuwe verrassing Na vltf uur te zijn ondervraagd, de voorzitter van het gerecht had de kardinaal, reeds aangeboden het proces te verdagen indien het ver hoor hem te vermoeiend werd, deed zich. een nieuwe sensatie voor, toen de openbare aanklager een brief ter tafel bracht, die de kardi naal vanuit de gevangenis naar de Amerikaanse ambassade had willen doen smokkelen. Deze. brief was echter onderschept. De inhoud hier van luidde: „Mijnheer de gezant, vódr'Don derdag moet iets gebeuren. Het vonnis zal worden uitgesproken, het proces is tegen Amerika gericht en men wil ook bewijzen, dat ik geld van Amerika heb ontvangen voor spionnage. Ik verzoek om een auto en een vliegtuig. Er is geen andere uitweg." Mindszenty gaf toe deze brief ongeveer tien dagen geleden te heb ben geschreven. De president van het gerechtshof stelde vervolgens de vraag, of Cha- nin de kardinaal tijdens een bijeen komst van beiden in November 1948 enige hulp om naar het bui tenland te ontsnappen had beloofd. De kardinaal antwoordde, dat Cha- nin hulp om te ontsnappen had be loofd, doch dat hij gezegd had lie ver In Hongarije te willen blijven. Zoals bekend wordt op het ogenblik in twee belangrijke sl- garettenfabrieken te Amsterdam gestaakt. In deze fabrieken wordt ruim 43 pet. van de Nederlandse sigaret ten productie vervaardigd. In verband hiermede ziet de re gering zich voor de/noodzaak' ge plaatst ernstig te overwegen om bij de eerstvolgende bonaanwij- zing óp 10 Februari a.s.. welke 6 rantsoenen voor de mannen en twee voor de "vrouwen zou heb ben bedragen, deze terug te bren gen tot vier voor de mannen en één voor dé vrouwen. Merle Cochran, het Amerikaanse lid van. de Commissie der Veiterügde Naties voor Indonesië, is Woens dagavond nlt Washington naar New York vertrokken, waar hij Donderdag een lang onderhoud had met de republikeinse delegatie b^j de Veiligheidsraad. Cochran was voornemens Donderdag per vlieg tuig naar Brussel te reizen, waar hy verwacht minister-president Spaak te ontmoeten. Daarna zal hjj naar 's-Gravenhage reizen voor be sprekingen met minister-president Drees en minister Stikker. Vervol gens zal Cochran zich per vliegtuig naar Indonesië begeven. De regering van India heeft gis teravond verklaard dat het door haar uitgevaardigde landingsver bod voor Nederlandse vliegtuigen niet in strijd is met de bepalingen van de internationale luchtvaart- overeenkomst. India baseert zich op artikel 89 van deze overeenkomst die de contracterende staten vrij heid van optreden geeft in geval van oorlog. Het Nederlandse optre den in.Indonesië wordt door de re gering van India beschouwd als een oorlogsdaad tegen de regering van de Republiek, die door India is erkend.. Naar de Wereldgezondheidsorga nisatie meedeelt, zijn tussen 29 Ja nuari en 2 Februari de volgende gegevens over de griepepidemie in Europa ontvangen: in de Noorde lijke provincies van Spanje breidt de epidemie zich in zekere mate uit zonder dat het algemeen sterf tecijfer toeneemt. In de Landkreis Sonthofen (Zuid-West-Beieren) brak griep uit en in Endlosheim (Württemberg-Baden) heerst een plaatselijke epidemie onder school kinderen. In het Saargebied is 30 pet. van de bevolking ziek met lichte griep,. Het aantal vastgestel de gevallen, in Frankrijk neemt af, doch hefc_ percentage ernstige ge vallen stijgt. In de Guild Hall in Londen ont ving Winston Churchill Donderdag de Grotius medaille als erkenning voor zijn verdienste voor de zaak van de vrede. De Grotius-medaille ls enige tijd geleden door de Nederlandse Ver eniging voor Internationale Rechts orde aan hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van het recht In vredestijd zowel als in tijden van oorlog. Jhr. Beelaerts van Blokland, vice president van de Raad van. State en oud-minister van buitenlandse zaken zeide in zijn huldJgingsrede: „Men mag wel zeggen, dat de hoofdreden van het aanbieden van de Grotius-medaille aan Chur chill als een nederig blijk van de grote dankbaarheid van ons volk is gelegen in het feit, dat hij Europa en zijn beschaving er.voor gevrij waard heeft gedrongen te worden in de nauwe kanalen van auto cratie" Nadat Churchill de Grotius me daille in goud in ontvangst geno men bad pleitte hij in zijn dank woord voor een Europees parle ment, dat de opvatting van een Verenigd Europa in concrete en definitieve vorm zal weergeven. Met-betrekking tot koningin Juliana rei Churchill: ,jZij is de regerende souverelne van een staat, dfe zo een mooie rol gespeeld heeft niet alleen in de geschiedenis van Europa maar ook voor de zaak van de vrede en die op dit ogenblik, volgens mijn opinie, resoluut streeft om vooruitgang in Indonesië te brengen tegen de tweeling monsters anarchie en commu nisme." Churchill verwees naar de Ver enigde Staten toen hij de organisa tie van West-Europa besprak en zei: „Ik ben steeds van gevoelen geweest, dat de structuur van de wereldveiligheid gebaseerd moet zijn op regionale organisaties. Dat In een brief aan de Hoge Verte genwoordiger der Kroon, opgesteld in de vergadering van het Bijzon der Federaal Overleg van heden, schrijft de voorzitter van het B.F.O., Sultan Ham id II, .dat het B.F.O., het in verband met .de huidige verhoudingen in Indonesië^ minder gewenst acht, zich reeds aanstonds uit te spreken met .be trekking tot de resolutie van de Veiligheidsraad. Het schrijven, dat werd opgesteld naar aanleiding van het verzoek van de Hoge Vertegen woordiger der Kroon aan het B.F.O., om de resolutie in beschou wing te nemen, vervolgt: In het bijzonder is het B.F.O. van oordeel, dat een zodanige uit spraak mogelijkerwijs de voorge nomen besprekingen met de repu blikeinse leiders op ongunstige wijze zou kunnen beïnvloeden, hetgeen zij zo mogelijk zou willen voorkomen. De Uno heeft een opstelprijs vraag uitgeschreven met als ver plicht onderwerp:„Uitvoering der verklaring van de rechten van de mens". Ieder tussen de 20 en 35 jaar kan een opstel insturen, dat in elke taal gesteld mag zijn. Voor de tien prijswinnaars wordt een gratis reis naar Lake Success uitgeloofd. Nadat In de vergadering van de Tweede Kamer van Donderdagmid dag: allereerst drs Nederhorst (Arb> gelegenheid had gekregen tot het stellen van. mondelinge vragen over de moeilijkheden in dé kolenhandel ging de Kamer voor de tweede maal over tot'dè behandeling van de be groting van buitenlandse zaken. Met uitzondering van de spreker voor da communistische Kamer fractie,.spraken ook heden leden van alle fracties 'zich uit voor (le Euro pese federalistische gedachte. De eerste - spreker was de heer Gerbr'andy' (A.R.) die. zijn Dins dag 'afgebroken rede voortzettende, vroeg,of.aan de zending van de heer Vorrink naar Noorwegen niet het gevaar zit. dat- de partijpolitiek In menging, krijgt in de wijze, waarop het buitenlandse beleid wordt be handeld. Sprekende qver de Veilig heidsraad, meende de heer Ger- brandy dat daar op de bank der be klaagden kleine naties ats Neder land worden gezet In wezen is de Volkenbond failliet, Een nieuw in stituut zou nodig zijn, dat de taak, welke moet worden uitgevoerd, overneemt. De heer ven der Goes van Naters (Arb) gaf te kennen bat kabinet te zien als een kabinet van politieke persoonlijkheden en niet als een van-exponenten van politie ke partijen.. Hij bepleitte de nood zakelijkheid van een. internationale controlerende volksinvloed. Men moet komen tot een federalistische aaneensluiting der staten, zoals in een resolutie verleden jaar reeds is tot uitdrukking gebracht. 1 De heer Korthals (WD) gaf als zijn oordeel te kennen, dat de organisatie der Verenigde Naties geen innerlijke kracht heeft, omdat zij wordt beheerst door de tegenstel ling tussen Rusland en de Verenig de Staten. Voor de voorlichting in het buitenland, welke hij een apart vak noemde, wilde hij de beste mensen nemen. Opmerkend, dat er nog Ne derlanders in' Russische kampen vertoeven, zeide spreker, dat hij in deze Kamer nog geen pro testen daaromtrent gehoord had van hen. die over degenen, die in Indonesië sneuvelden, zo grote woorden hebben gespro ken. Spreker vond, dat er meer gedaan moest worden voor de Nederlanders in Duitsland. Hij vroeg inlichtingen over de grenscorrecties. De heer Brui.ns S.lot (AR) gaf te kennen, dat hij het federalisme niet ziet als een normale uitwerking van de internationale rechtsge meenschap der volkeren Het fede ralisme heeft in AR. kringen een goede klank en spreker verklaarde ^gaarne te willen bijdragen aan een 'spoedige federale samenwerking. De heer de Groot (CPN) drong er onder meer op aan over te gaan tot de-jure-erkenning van de staat Israël. Het beoogde Atlantische Pact zag- hij als een nieuwe wereld organisatie, die buiten de UNO wordt opgebouwd. Dat moet een oorlogstoestand verwekken. De heer de Kadt (Arb.) zeide van Paul Stem- èen bruiloft Ozawkie (Kansas)besloten toen zij eenmaal alle drie trouwplannen hadden er dan maar een gezamen lijke bruiloft van te makenDe kerk was tjokvol toen de drie pa ren in de echt verbonden werden. Er waren niet minder dan tivee- honderdvijftig vrienden en bloed verwanten en verder trok deze drievoudige trouwpartij natuurlijk ook andere belangstelling. Na af loop droegen de bruidegoms hun bruiden over de sneeuw. V.l.n.r. Donna Jean Stcmber, 25 jaar oud met haar man John Meyer, Muriel Kathleen, 23, getrouwd met Shel- ton Hannig en Beverley Joan, 21, met haar echtgenoot Oval Wést. van oordeel te zijn, dat bij alle ernst vart de huidige situatie er alle aan leiding is ervan doordrongen te zijn. dat onze kant van de wereld zo sterk is gebleken, dat de pogin gen om deze wereld ten onder te brengen, geen resultaat hebben ge had. Tredend in een bestrijding van het communisme zeidehij, dat het ware socialisme in ons dee] van de wereld bestaat. Het Atlantische Pact vond hij de-bekroning van de verdedigingsarbeid. welke zijn vol komen steun, heeft. Minister Stikker heeft in. deze vergadering een allereerste begin gemaakt met zijn rede, om deze he denmiddag voort te zetten. De voorzitter deelde nog mede, dat het in de bedoeling ligt Dins dag een begin te maken met de be handeling van de Begroting van Overzeese Gebiedsdelen Te ruim zes uur is de 'vergadering verdaagd tot hedenmiddag eén uur. John P e 1 c h e r, die reeds naar aanleiding van het onderzoek naar beweerde corruptie in- Britse regeringskringen was afgetreden als parlementair secretaris bü het departement van Handel, heeft thans ook zijn ontslag als parle mentslid ingediend. is wat wij thans in West-Europa doen of waarnaar wij streven. Er moet een Europees hoger ge rechtshof komen, waarnaar inbreu ken op dé declaratie van de rech ten van de mens verwezen kun nen worden. Churchill voegde hieraan toe, dat West-Europa nog moet werken en ademen in de schaduw van het zwaard. ,»Doch hoe teleurgesteld we ook zijn, we moeten de moed niet verliezen, want slechts langs deze paden kan de mensheid bevredi ging vinden van haar behoeften en verlangens." Wortel- en knolgewas bevredigend In het statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de gegevens gepubliceerd be treffende de definitieve oogstra- ming 1943. Hoewel in het algmeen van be vredigende opbrengsten kan wSrden gesproken, waren er verschillende producten, wier opbrengst beneden het vooroorlogse gemiddelde bleef. Als gevolg van een minder gunsti ge weersgesteldheid tijdens de groei rijpten de graangewassen in 1948 te snel af. In de maanden Juli en Augustus werd een periode ^an nat weer gevolgd door een periode van grote hitte. Hoewel de stand van het gewas goed werd beoor deeld, bleek toch, dat deze weers gesteldheid de opbrengst nadelig had beïnvloed, mede, dóórdat de korrel te klein bleef. D& ontwikkeling van het erwten gewas stelde ernstig teleur en ook de veldbonen vertoonden maar een matige groei. Stambonen leverden in dc verschillende teeltgebieden een ongelijke opbrengst. De natte zomer cn het tekort aan zon had een nadelige invlocd^op dé. vrucht- zetting, terwijl bovendien ziekten het gewas aantastten. Met betrekking tot de oogst der handelsgewassen kan worden opge-» merkt, dat het koolzaad niet heeft teleurgesteld, Hoewel de opbrengst van het kanariezaad goed mag wor den genoemd, bleef ze toch beneden de verwachtingen. Ook van mos terdzaad viel de opbrengst lager uit dan men. had verwacht. De op brengst van blauwmaanzaad was vrijwel overeenkomstig.de lBag ge spannen verwachting. De wortel- en knolgewassen ver toonden gedurende het groeisei zoen een uitmuntende ontwikke ling en leverden dan ook een zeer bevredigende opbrengst. Advertentie IM. 6000 tulmelledikantan ver kochten wij In het afgelopen jaar. 6000 Rotterdammers kochten voor f, 126.— een ideale combinatie van om bouw en opklapbed en be spaarden zich hierdoor een extra uitgave van 'n ombouw. Maar de fabrikant speurde steeds naar verbeteringen. Tuimelaars van deze nieuwe serie, nog solider en voorzien van eiken lijsten, zijn geheel uitneembaar. Maar het meest opzien barende is de prijs. De eerste aflevering van dit tuimelledikant, compleet met fïjn-geweven spiraal, koopt U nu voor 2-persoons, MATKENE55ERLAAN (DUK2ICHT) AANHOUDENDE VORST 'S NACHTS Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Droog weer met weinig bewolking en zwakke wind. 's Nachts in het Noord-Westen van het land, behalve dicht bij de kust, Uchte vorst. In de rest van het, land matige vorst. In dé mid dag temperatuur enkele graden boven.het vries punt. 5 Februari: Zon op 8.15. onder 17.34 j Maan op 10.38. onder 0.39! 5 Febr.: Hoog water te Rotterdam: le tij 8.42 uur, 2e tij 21.18 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1