Pt 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sow jet-Unie biedt Noorse regering" pact van non-aggressie aan Aanklager eist „zwaarste straf" tegen kardinaal Mindszenty m Eli Roermonders ziek na eten van kaas Luchthaven met zes onafhankelijke start- en landingsbanen }pr^N 1 Negende jaargang, No. 31 Moskou's antwoord op Noorse neiging naar Atlantische Unie .ÏÏÏÏSMïï* lc IiJn ,ot *rt v«fBe,ST«S UN' wm&sm. Nog hoop op eervoile vrede in China Zijn laatste wens... Lerares overvallen in haar woning Cochran in contact met de regering Kardinaal: „God is mijn getuige, dat ik steeds goede bedoelingen had" Operatie te Leiden per televisie uitgezonden Alle patiënten zijn buiten gevaar Vergiftigingskans is zeer gering Omvangrijke plannen zouden binnen tien jaar verwezenlijkt kunnen worden „FRANEKEK" TERUG UIT BATAVIA „Tangentieel" systeem biedt veel voordelen Prins Bernhard in Oostenrijk Weerbericht Botsing van zeven auto's en motor op Rijksweg Amsterdam-Den Haag Elf gewonden, van wie twee ernstig Officieel overzicht der verliezen Maandag 7 Februari 1949 Eed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Scmkler: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur*. Th. Ramaker. A' £¥1"*°* ""eeMen een non-amesste-pwi met haar te sluiten. Dit aanbod is vervat iu een nieuwe Sow jet-nota aan de SïEJ?,?61™*' *?twoortl °P de nt>ta waarin Noorwegen aan Rusland a.°. Noorsc minister van buitenlands, ZijIcni die p vliegtuig te New Tori. is aangekomen om besprekingen te beeftniMrlfl? m 7!"h ^5* coUcEa A<lhps™ "ver bet Atlantische Tact. heeft meegedeeld, dat hei Noorse parlement het aanbod zou moeten over wegen. alvorens hy. Lange, er commentaar op kon leveren De Sow jet-nota gaat uitvoerig in op de Noorse nota van 1 Februari en zegt dat de Sow jetregering de me ning van de Noorse regering niet doelt in de opvatting, dat de Atlan tische Unie de bedoeling heeft, ag- f.ressi'e te voo rk.omen. Volgens de Sow jet-nota is deze Unie erop ge richt, de ene groep landen op te zet ten legen de andere. De Russische nota zegt verder, dat de oprichting van de Atlantische Unie niet in overeenstemming is met hei UNO-handvest, dat het binnen- .haicn van kleine landen in de At lantische (Jnie ten doel heeft, het grondgebied van.deze landen voor hei inrichten van militaire bases te. gebruiken dal de suggestie van een aanvalsdre:g«ng voor Noorwegen van da zijde der Sowjet-Unie vag alle grond ontbloot is en dat Noorwegen, geen reder, hoeft om aan de bedoe lingen van goede nabuurschap van de Sowjet-Unie ten aanzien van Noorwegen te twijfelen. De Sowjet- nola illustreert dit laatste door te. wijzen op het Russische aandeel in Noorwegens bevrijding en de terug trekking der Russische troepen uit Noors gebied. zelfs eerder dan de Noorse regering dit wenste. Om ech ter elke twijfel ten aanzien van de bedoelingen van goede nabuurschap van de Sawjet-TJnie ten opzichte van Noorwegen wog te nemen, stelt de Sowjet-Unie voor dat de beide lan den een non-agressie-pact sluiten. Volgens een Itcuterberictit uit Ko penhagen hebben Noorwegen, Zwe den en Denemarken besloten tot een nieuwe poging om een onafhankelijk Scandinavisch militair verbond te vormen. HET NOORS-RUSSISCHE GRENSGEBIED Noordelijke IJszee VAD 5 OfiETSAI or- WEGEN S»3 moermanski Volgens A.P. hebben de Chinese communisten geantwoord op de vredesvoorstellen van president Li Tsjoeng-Jen, maar bijzonderheden zijn nog niet bekend. De Chinese minister-president, ór. S o e n F o, heeft te Kanton, de nieuwe zetel der regering, zijn eerste persconferentie gehouden. Hy zei nog hoop te hebben op een eervolle, door onderhandelingen verkregen vrede met de communis ten, maar de regering zou nooit voorwaarden, zoals, uitlevering van „oorlogsmisdadigers" aanvaarden, zo zei hij. Nanking bleef in feite de hoofdstad; de verplaatsing der regeringsture aux naar Kanton xvas alleen geschied om de regering in de gelegenheid te stellen, vrij van militaire druk te onderhandelen. Hij ontkende het bestaan van me ningsverschillen tussen de minis ters in het kabinet. Aan de benedenloop van de Jangtse zijn verscheidene duizen den communisten de rivier overge stoken. Zij hebben een bastion., ge vormd in de bergen op ongeveer 160 km. ten Westen van Sjanghai. De os van een man, die vijf en twintig jaar lang geen enke kei e race te Epsom oversloeg, zal Maandag over de racebaan ver strooid worden. Het betreft hier 'n zekere Bill Waldon uit Brix- bon die dezer dagen op 73-jarige leeftijd is o verleden. Zijn laatste woorden tot zijn beide stiefzo nen waren het versoek dat zij, na de crematiezijn as zouden verspreiden over de geliefde Epsom-baan. Dit zal nu vandaag, gebeuren, terwijl de laatste race van de dag gelopen wordt. „Wilt U zo spoedig mogelijk naar de ftuysdaelkade komen," vroeg. Zondagavond een Amsterdamse arts aan de politie. De dokter had dc^ar - een56-jarige lerares, zwaar, gewond aati hoofd en keel, in haar woning aangetroffen. Ondanks haar ernstige verwon dingen kon de vrouw de recher cheurs vertellen, dat om 9 uur aan haar woning was geklopt. Zij had gedacht, dat het de buren waven en de deur geopend. Onmiddellijk, zette een man zijn voet in de ope ning en een andere kerel sloeg de hevig verschrikte vrouw met een hard voorwerp bewusteloos. Bijna een uur later kwam de le rares bij en sleepte zich van de buitendeur, waar zij lag,'naar de buiskamer, waar zij met grote moeite een dokter wist te telefo neren. D;e ijlde naar het huis en kon dadelijk medische hulp ver strekken- Het bleek, dat de lerares een schedelbasis fractuur en andere ernstige hoofdwonden had beko men. Zij is overgebracht naar het Wilhelmina-gasthuis. Roof schijnt wet het motief te zijn geweest van deze overval, hoe wel er slechts enkele kleine voor werpen worden vermist: een por- temonnaie met 2.er in, enkele zilveren voorwerpen en een sleu tel van een schrijfbureau. Van één der daders is een vaag signalement bekend. liet Amerikaanse lid van de UN O -commissie voor Indonesië. Cochran is Zondagmiddag van Brussel' in 's-Gravenhage gearri veerd, waar hij een onderhoud had met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken mr. D, U. Stikker. Vandaag hoopt Cochran de minister-president te ontmoeten voor een bespreking. De „Noordkaap" weer vlot Het Nederlandse motorschip „Noord kaap". dat vorige week Vrijdag ten Westen van de Noordpunt van Jutland 'aan de grond liep. is Zaterdag vlot ge sleept. Het schip wordt naar Frederlks- havn gebracht, waar hei zal worden nagezien. Het bergingswerk moest door slecht weer voortdurend worden onder broken. 1ataftr Rechtspraak op wielen In Pekingven patrouille rond die uit gen- waar enkele darmes, politie-agenten en 7»iiitaire weken geleden rechters bestaat, ledereen diede de communis- j met betrekking tot de staat uan ae communis- i intit, oatrvKhtny cul ue siuui uuu tisclië troepen oorlog afgekondigde wetten o ver- binnentrokken na de aftochttreedt, kan door deze rijdende der Chinese regeringslegers, rijdt I rechtbank onmiddellijk worden. rijdende gevonnist De openbare aanklager iri het proces tegen kardinaal Minds zenty, eiste Zaterdagochtend, dat een „hard en onverbiddelijk vannis" tegen de kardinaal en zijn medebeklaagden zou worden uitgesproken/hetgeen er op neerkwam, dat hij de doodstraf eiste. Een Hongaarse aanklager eist namelijk nooit met zoveel woor den levenslange gevangenisstraf of de doodstraf. Indien hij' echter van een „bard" vonnis spreekt, bedoelt hij de zwaarste straf die mogelijk is, in dit. geval ophanging tot de dood er op volgt. In het Academisch Ziekenhuis te Leiden is' Zaterdagmiddag voor de eerste maal *in Europa de televisie toegepast voor het overbrengen van het beeld van een operatie naar een nabij gelegen collegezaal. Prof. dr. W. F. Suer- mondt verrichtte de operatie, welke door de toepassing .der televisie m de collegezaal kon worden gevolgd door meer dan honderd be langstellenden, professo ren, medici en studen ten. Ook de Commissa ris der Koningin in Noord-Holland, dr. J. E. Baron de Vos van Steenwijk, die curator der rijksuniversiteit is, "was aanwezig. .Het betrof een expe riment om na te gaan o£ een dergelijke televisie uitzending geschikt zou zijn voor toepassing bij het onderwijs. Waar het een experiment gold lieeft men gebruik ge maakt van een kabelr verbinding tussen ope ratiezaal en collegezaal, om te voorkomen, dat deze uitzending zou wordenopgevangen door televisie-ontvang apparaten elders. De. be doeling is uiteraard der gelijke operaties voor een groot medisch pu bliek te demonstre ren. waardoor bijvoor beeld aan vele studen ten de mogelijkheid wordt geboden meer van de operatieve tech niek te zien dan op het agenblik mogelijk is. In Amerika werd daartoe de televisie reeds eer der toegepast. Het experiment te Leiden werd technisch verzorgd door Philips. Een vertegenwoordiger van deze onderneming heeft vooral enige me dedelingen gedaan over de voorbereidingen de zer eerste demonstratie. In de collegezaal kón men op het projectie scherm de operatie goed volger^ verklaarde een der medici, die het ex periment bijgewoond heeft. Het operatieter rein was beperkt tot een oppervlakte van 1.00 bij 0.35 meter. Op dit ge bied kon men de han den van de professor, die de operatie verricht te zien. en tevens de as-, sistenten, die hulp ver leenden, waarnemen in hun werk. De aanklager beweerde, dat de be schuldigingen op geen enkele her derlijke brief of preek van de kardi naal gebaseerd waren,, ofschoon deze ook dingen bevat hadden die het de aanklager gemakkelijk aanleiding hadden kunnen geven om de kardi naal te vervolgen. „Het is niet Jozef Mindszenty, het hoofd van de R.K, kerk in Hongarije, d'e aangeklaagd wordt, maar Joscï Mindszenty, de Hongaarse burge\ die grote misdaden bedreven heeft ,en verantwoordelijk is, onverschillig of fiij' Jïet'kardinaalspurpér draagt "of lompen is gehuld". Hem wordt ten laste gelegd een or ganisatie tc hebben geleid, die ten doel had de democratische republiek Hongarije omver te werpen en Otto Habsburg op de troon te helpen, ai- dus aanklager. „Er is geen naam die meer in Hon garije gehaat wordt dan de naam Habsburg". voegde hij er aan toe. De aanklager sprak langdurig over de machtiging die de kardinaal aan Otio Habsburg had gegeven om de Hongaarse katholieken in het bui tenland te vertegenwoordigen. Er be stond geen twijfel aan, dat dit een idee was van kardinaal Spellman (New York) en dat de machtiging ten doel had het prestige van Otto Habsburg te vergroten, zei hij. Alvorens zjjn eigenlijk requisitoir uit te spreken, had de openbare aan klager, zich via de verslaggevers tot de wereld gericht. Hij zei: ,.De correspondenten in deze zaal, die wij als mensen van goede wil aanvaarden, kunnen schrij ven, dat alles wat in de loop van dit proces in deze zaal is gebeurd, in overeenstemming was met de strikte rechtsregels en dat de Hongaarse de mocratische volksrechtbank alle mensen gelijkelijk berecht, of zij hoog of laag van rang zijn." De door het hof benoemde advo caat, Kalman Kicko, hield een pleidooi dat anderhalf uur duurde. Hij baseerde zijn betoog voorname lijk op de omstandigheid dat de kar dinaal een naïef man was, die feite lijk in een „ivoren toren" leefde. Na het pleidooi werd de zitting, ge schorst1 en kregen de beschuldigden gelegenheid, bezoek te ontvangen. 'e Avonds om zeven uur begon kar dinaal Mindszenty zelf zijn laatste pleidooi. Hij zei: „Ik sta hier voor de recht-- bank van het volk. Ik heb een hoge positie ih het land. Ik ben reeds een halve eeuw oud en in die tijd wordt iémands mentaliteit doortrokken van zekere vasteprincipes. De principes geven in hét leven van 4e mens de. richting aan. Nu sta ik voor de politie en de rechters. Men stelt mij vragen en ik antwoord. De vragen zijn van dien aard, dat ik mijn eigen ziel net £0 moet antwoor den als u, 1 God is .mijn:getuige, dat ik .altijd góede bedöeiirigèn-heb' gehad. Ik heb nimmer tegen de wetten van de staat willen werken en als dat toch ge beurd.is, heb ik het hier verteld zon der opsmuk. Het is mij nu duidelijk geworden, zoals ik eerder reeds heb gezegd. Ik heb mijn spijt betuigd en dat doe ik thans weer. Ik geloof dat ik thans vele dingen anders zou doen, ook al kan ik niet de. principes ver anderen, die leiding aan mijn leven hebben gegeven. God is mijn getuige, dat ik geen vijand ben van het Hon gaarse volk. Ik ben geen vijand van onze boeren en arbeiders, van wie ik er een ben. Ik wens hun geen enkel recht te ontnemen. Ik ben niet tegen vrede tussen de staat en de kerk, -Ik vind het juist dat de verzoening tussen kerk en. staat, wanneer dié tot stand komt, duurzaam en hecht is. Ik blijf bij de brief die ik aan'de minister 'van jus titie heb gezonden en die hier is voorgelezen. Iedereen kent de in houd van die brief en ik behoef die niet te herhalen. Dat ik bij sommige handelingen in conflict met de wet kwam heb ik mij niet tevoren gerea liseerd. Ik erken mijn schuld op dit punt en ik heb aangeboden alles te rug te betalen. Vanochtend heb ik lange tijd gebe den" (hier zei de kardinaal in het Latijn een gebed op). Hij vervolgde; ..Geef ons vrede in deze dagen zoals het oude gebed luidt. Ik heb gebeden om vrede, voor mijn kerk en voor de Hongaarse staat,waarvan ik een goed burger wens te zijn. Ik bad ook. voor de vrede van mijn eigen ziel. Moge God U de wijsheid geven een vonnis te vellen, dat in het buiten land en hier vrede en verzoening zal brengen". <Van een eigen verslaggever) Twintig mensen zijn Zaterdag tn Roermond ziek geworden, na het eten van jonge kaas. Elf van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Twee kinderen, van. vijf en zes jaar. verkeerden Zon dag In levensgevaar, maar vandaag was hun toestand in zoverre verbe terd, dat- de behandelende artsen geen direct levensgevaar meer aan wezig achtten. De leden van vier Roermondse gezinnen vertoonden Zaterdag ern stige vergiftigingsverschijnselen. Het bleek al spoedig, dat zij allen* jonge kaas haden gegeten die bij één .winkelier was gekocht. De plaatselijke artsen, die de patiënten behandelden, waarschuwden on middellijk ar. Sta pert, de in specteur van de Volksgezondheid in het district Limburg. Deze achtte het gewenst, dat elf patiënten naar het ziekenhuis werden overge bracht. Dadelijk ook is de rest van de kaas bij de winkelier in beslag ge nomen. De politie stelde zich in ver binding met de grossier, die de kaas had geleverd, en deze slaagde er in de hele partij, waartoe de ver giftigde kaas behoorde, te achter halen. Dr. Stapert heeft de kaas op gezonden naar het Rijks-Instituut Surinaamse rijst komt Vrijdag aan De „Stuyvesant" vain de KNSM, met de 500.000 kg. Surinaamse rijst aan boord' die met een toeslag voor'het Wilhelminafonds -(voor de tbc-bestrijding in West-ïndië) in ons land .zullen worden gedistribu eerd wordt Vrijdag II Februari in Amsterdam verwacht. De rijst moet nog enige bewerking onder gaan en worden verpakt. Binnen kort kunnen de verenigingen de bestelde zending tegemoet zien. Op ae schouders, want S.V.V. is kampioen. Op de nekken van de supporters, zo werden de Schiedammers van het veld naar de kleedkamer gedragen. Links Steenbergen, die het gepres teerd heeft om met een steenpuist in z'n hals de wedstrijd toch uit te spelen. Uitbreiding Schiphol Om kwart voor 7 ia Zaterdag avond de „Frnneker" van de KLM met 1 passagier en '4.000 k.g. post geland op Schiphol, dat in een zeer aware mist was gehuld. Gezagvoer der De Haas maakte echter een uit stekende landing na ongeveer een kwartier boven Schiphol te hebben gecirkeld. Op de thuisreis maakte het toe stel een tussenlanding in Karthoum. In de Indische oceaan heeft de be manning contact gehad met drie Nederlandse schepen, de „Utrecht", de „Straat Soenda" en de „Tjerk Hiddes". De heer De Haas was van me ning, dat de thans gevlogen route zeer goed voor een geregelde dienst op Batavia bruikbaar is. Uiteraard zal via deze route slechts een zeer beperkt aantal passagiers vervoerd kunnen worden. Dit zal anders worden, wanneer op de Cocos- eilanden geland zou kunnen wor den, Hier is een vliegveld, dat ech ter zeer verwaarloosd is. Koningin Juliana bezocht Leidse dies-bijeenkomst Koningin Juliana heeft Zondagochtend de bijeenkomst bijgewoond, welke ter gelegenheid der Diesviering van de Lcidse universiteit in de Zuiderkerk aan de Lammenschansweg te Leiden was belegd door de Christen Studentenraad. Door tilings uit hun wagen te sprin gen konden twee automobilisten uit Venlo voorkomen dat zij door een trein werden overreden, toen zij op een over weg te Horst met hun auto klem waren, geraakt onder een zakkende slagboom. Hun auto werd door de trein gegrepen en volkomen vernield. (Van onze speciale verslaggever) Op Schiphol, dat door de mist i.potflichl" zat, heeft burgemeester, nar. A r n, J. dAIIly, Zaterdag de zeer omvangrijke uitbreidingsplannen voor de Amsterdamse luchthayen vla een aantal autoriteiten en de pers aan de openbaarheid prijs gegeven. Het plan, dat thans in een fraai boekwerk van de gemeente Amsterdam is vervat, werd eveneens aan de léden van het Koninklijk Huis en aan die der Volksvertegenwoordiging verzonden. Het toekomstige Schiphol is, naar het Idee van een Franse, architect, ontworpen als een luchthaven van het zogenaamde tangentlële type. Het nieuwe Schiphol zal van dc landzijde te bereiken zijn langs de rijksweg Amsterdam-Den Haag, die door het (ei-vormige) statlonseiland wordt geleld, met behulp van -via ducten. Halverwege het stations- eiland komen ruime aftakkingen, zodat het verkeer voor de luchtha ven het doorgaande verkeer Amster dam— Den Haag niet hindert. Het middengedeelte van het „eiland" zal worden ingenomen door wegen, plantsoenen en parkeergelegenheden voor auto's. Daar omheen komen de stationsgebouwen voor. reizigers, vracht en post en de overige diénst gebouwen. Aan de buitenzijde, be reikbaar 'via ringbanen, komen de platforms," waar de vliegtuigen wor den opgesteld. De technische arealen, de hangars en werkplaatsen, zullen voortdurend worden uitgebreid op het terrein langs de Ringvaart, waar ook de nieuwe Vokker-fabriek gaat verrij zen. Ondergrondse treinen Bij het opstellen van het plan is er rekening mee gehouden, dat dc nieu we spoorweg Amsterdam—Den Ilaag, die de N..S. hopen te verwezen lijken, via Schiphol kan worden ge voerd. Men denkt aan een halte in het technische areaal en een in het centrale ,,ei"-land. Deze spoorweg zou ónder de luchthaven moeten door lopen. Het toekomstige Schiphol omvat het voor-oorlogsé vliegveld, plus door de Duitsers in ontredderde toe stand achtergelaten gronden er om heen. .Het verlies aan landbouwgrond bedraagt ongeveer zeven procent van het oppervlak van de Haarlemmer- meerpolder. Hier staat tegen over, dat thans op Schiphol reeds 7500 man Zes" start- 'en landingsbanen vormen als het ivare raaklijnen of tangenten aan het centraal ge legen statlonseiland. De banen zullen eenlengte krijgen van 1800 a 2550 m. en een breedte van 60 m. Het gehele project beslaat een* oppervlakte van 1300 tot 1400 hectare (thans'750 h.a.) Het ge bied. lussen de grote startbanen zal' vrij kunnen blijven voor de landbouw. Nu het schijnt vast te staan, dat Schiphol de wereldluchthaven voor Nederland wordt, heeft men, nadat vele andere onderwerpen waren be studeerd, de voorkeur gegeven aan het tangentiële plan, dat volgens de deskundigen vele voordelen biedt boven de andere. Het belangrijkste 'is wel, dat een tangentiële luchthaven een overzich telijk banenpatroon heeft, dat een eenvoudige verkeersregeling waar borgt en de mogelijkheid verzekert van gelijktijdig uitgevoerde, onder ling onafhankelijke starts en landin gen. Zelfs bij slecht zicht (mist) zul len ten minste twee startbanen in gebruik kunnen blijven, zodat het vliegveld ook onder ongunstige weersomstandigheden voldoende ca paciteit behoudt. In de toekomst kan eventueel, zon der bedrijfsstoomis, nog verder wor den uitgebreid. Een tangentiële ha ven heeft geen elkaar snijdende ba nen, waardoor haar capaciteit twee maal zo groot kan worden gesteld, als die van een luchthaven met even veel banen, die elkaar wèl snijden. werken. Men verwacht, dat dit over vijf of tien jaar twee maal zo veel ra! zijn. Wanneer de eerste fase van het plan eind 1950 is voltooid, zal de luchthaven, berekend op het huidige, niveau van materiaalprfjzen en ar beidslonen, een waarde bezitten van rond 72 millioen gulden. De hierna voor het tot stand komen van de zes- banige tangentiële luchthaven le ma ken kosten, worden globaal op 95 millioèn geraamd. In deze beide be dragen zijn niet begrepen de gel den, die reeds geïnvesteerd zijn of nog geïnvesteerd zullen worden door Rij ksïuch tvaar td ienst Rad iod i ensl PTT, KLM (eigen gebouwen cn tech nische outillage) en benzine-maat- schappijen. Men verwacht, dat het plan als het door de regering wordt goedgekeurd binnen tien jaar zal kunnen worden verwezen lijkt. voor de Volksgezondheid in Utrecht, waar het onderzoek naar de oor zaak nog aan de gang is. Bjj informatie deelde men ons mee dat het wel eens een hoogst- enkele maal voorkomt, dat een jon ge kaas vergiftigd is. Merkwaardig is het, zo zei onze zegsman ons, dat dit vergiftigingsgevaar slechts ge durende een dikwijls vrij korte pe riode soms slechts enkele dagen bestaat Daarna wordt de kaas meestal weer vor verbruik geschikt. Vaak bestaat dit gevaar slechts voor één kaas uit een hele partij. Prins Bernbarö is Zondag in ge zelschap van zijn broer, prins Aschwin, met prinses Beatrix en prinses Irene op het vliegveld te Friedrichshafen aangekomen. De koninklijke gasten werden onder meer begroet door generaal Béthouart, als plaatsvervanger van de Franse hoge commissaris voor Oostenrijk. De reis naar Bregenz werd voort gezet in een door de generaal be schikbaar gestelde' salonwagen. Ook te Bregenz werden de hoge gasten door de autoriteiten wel kom geheten. Twee vijfjarige meis jes in de plaatselijke klederdracht boden een bouquet mimosa aan in de kleuren van het Huis Oranje en een bouquet anjers. De beide prin sesjes toonden zich zeer verheugd over deze begroeting en gaven de meisjes suikergoed. Prins Aschwin filmde het gehele toneel. Prins Bernhard dankte voor de ontvangst en zeide verheugd te zijn'weer in Oostenrijk te komen. Om vier uur des middags verliet het gezelschap Bregenz en reisde zonder onder breking door naar St. Anton. Koningin Juliana zal dezer dagen langs dezelfde route met prinses. Margriet naar het vacantieverblijf reizen. Te Sankt Anton is reeds alles in gereedheid gebracht voor het ver blijf van de - koninklijke familie. De Oostenrijkse Philipsmaatschap- pij heef' het koninklijk verblijf van radiotoestellen voorzien! Het Oostenrijkse volk is buitengewoon ingenomen en gevleid met dit eer ste bezoek na de oorlog van een gekroond hoofd aan zijn land. Men "zjet hierin 'n bewijs van de vriend schappelijke gevoelens van1 Ne derland jegens, Oostenrijk,.v. Na het verblijf in Tirol, dat on geveer drie weken zal duren, zul len de vorstelijke gasten zich naar Zermatt in Zwitserland begeven^ waar koningin en prins ook her vorige jaar enige weken hebben doorgebracht. Blijft zuinig met electrieiteit Ondanks de desbetreffende medede ling van het ministerie van Economischs Zaken heeft blijkbaar de opheffing van de beperkende bepalingen ten aanzien van het electrlcitritsverbruik in. de spitsuren per 1 Februari J.I., hier en daar de mening doen post vatten. dat thans In ruimere mate dan weleer electrieiteit kan worden ver bruikt. Het. ministerie van economische zaken deelt thans mede, dat deie op vatting volstrekt onjuist is. Er wordt met nadruk de aandacht op gevestigd, dat de nog steeds voortdurende kolen- schaarste blijft noodzaken tot een zo zuinig mogelijk verbruik van electriei teit. In Grubbenvorst <L.l heeft een mi litaire carrier een dubbele paal van de stroomleiding omver gereden. Het plaatsje zat daardoor geruime tijd zon der licht. TOENEMENDE WIND Weersverwachting geldig van Maandag avond tot Dinsdagavond. Aanvankelijk enkele banken, Inter verder toenemende bewolking 1 en in het Westen vim 1 het land plaatselijk cm- ge lichte Tegen. Matige en in het Noord-Westen van het land tijdelijk krachtige wind tussen Zuid- en Zuid-West. Vannacht alleen in het Zin"d-Oösten van het land nog plaatselijk lichte vorst. Morgen overdag iets zachter dan vandaag. 8 FebruariZon op 8.10, onder 17.40; Maan op 11.42, onder 4.20. 8 Februari: Hoog water te Rotterdam: ie ty 11.22 uur. Zaterdagmiddag ts op de Rijksweg AmsterdamDen Hang onder de ge meente A b ben es een ernstig gecompli ceerd verkeersongeluk gebeurd. Toen door nog onbekende reden een per sonenauto in de dikke mist midden op de rechterbaan van de rijksverkeersweg AmsterdamDen Haag, stilhield, hotste een daarachter rijdende auto hier tegen op. Twee achter deze auto rijdende per sonenauto's reden eveneens in deze volgorde legen elkander op. Tenslotte reed een motorrijwiel tegen de vierde auto op. De gevolgen van deze botsing waren ernstig, ïn totaal werden twee personen zwaar en een vijftal, licht ge wond. Toen een auto rijdende op de linkerbaan tijdens het voorbijrijden het ongeluk zag gebeuren, remde de be- b!uurder plotseling zo hard. dat een achter hem rijdende auto in volle vaart op hem inreed. Een derde auto reed op deze numero twee In. Hier waren de gevolgen minder ernstig. Wel werd ten gevolge van dit ongeval een viertal per sonen lichtgewond, maar dezen kon den, na ter plaatse te zijn verbonden, hun reis voortzetten. Onmiddellijk kwamen de bewoners uit de buurt naar de plaats des onhcils gesneld, Door het kordate optreden van twee arbeiders, die direct het verkeer van beide kanten waarschuwden, kon groter onheil worden voorkomen. Vrij spoedig na het ongeval arriveerde een wegenwachter van de A.N.W.B. die on middellijk de eerste geneeskundige hulp aan de gewonden verleende. De twee zwaar gewonden werden op brancards gelegd in afwachting van de gewaar schuwde ziekenauto's. Met vereende krachten werden de twee rijbanen weer vrij gemaakt, zodat het verkeer na twin tig minuten weer voortgang kon heb ben. Do rijkspolitie was spoedig ter plaatse. De deels vernielde cn inge drukte wagens werden door kraan- wagens weggesleept. Een officieel militair overzicht geeft de volgendeverliescijfers: van 2 tot 9 Januari 64 doden en S vermisten, van.9 tot 15 Januari 37 doden en 2 vermisten. 16 tot 22 Januari 40 doden en 3 'vermis ten. van 23 tot 29 Januari 48 do den en 4 vermisten, von 30 Janu ari tot 5 Februari 23 doden. - Zevenaar bestaat in Mei 900 jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1