HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nog geen officiële Noorse reactie öp aanbod van de Sowjet-Unie Gewezen echtgenote getuigt tegen Krawtsjenko Scandinavische pers wantrouwt Russen; minister Lange ontmoet Acheson Syrië en de Libanon naar Rhodos Ontwerp-constitulie voor W.-Duitsland 'In kort J .bestek Dringende oproep aan waarnemende artsen Labour weet geen raad in de kwestie van de Europese Raad Vrees voor „formaat" van Churchill Nieuw echolood voor de visserij Attleeziet geen heil in uitnodiging aan Grootste Twee Motie in Am. Senaat tot stopzetting Marshallhulp Aanleg havenwerken te Paramaribo Zes ton voor pand om te slopen Zes weken minder vlees „Leugens!" het voornaamste argument in proces te Parijs Levenslang voor kardinaal Mindszenty Weerbericht Hulp aan „gestrande" auto's Minder tabak door de stakingen Diepgaande studie zal nodig zijn Ds. Van Dorp wordt in Essex begraven Amerika opent de poorten van de atoomstad Dinsdag 8 Februari 1949 led. en Adm. Lange Haven 141, Sehiedam TeL 69300 Abona.prl|s> per week 0.32 pe? kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgerichj door de Stichting „Het Parool"* Negende jaargang, No. 32 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hooldredacteur: Th Ramaker Noorwegen heeft nog niet gereageerd op het Russische aanbid tot het sluiten van een non-agressiepact en het fs ook niet te verwachten dat het dit zal doen voordat minister Lange uit Washington is teruggekeerd zo is gisteren te Osl0 meegedeeld. Hslvard Lange, de Noorse minister van buitenlandse zaken, voert besprekingen met Dean Acheson en andere Amerikaanse autoriteiten over de eventuele toetreding van Noorwegen tot het Atlantische Verdrag. Kussen zowel als Noren'vermijden het woord „nota" als zij hét over de uitwisseling van gedachtehhebben en spreken liever over „memorandum" of eenvoudig „verklaring", De reac tie van de gewone man h Nocrwe- *^.er' vo*£ens Ass. Prejs, een van volledige kalmte. De Nooise dagbla den geven echter uiting aan hirn diep wantrouwen ten aanzien van niet-aanvélsverdragen. Enkele bla den wijzen erop, dat in het Handvest van de UNO, waarvan zowel'. Noor wegen als de Sowjet-Unie lid zijn, uitdrukkelijk het beginsel van non agressie wordt beleden, zodat een speciaal pact voor dit doel'overbodig wordt.- -Minister Lange heeft Intussen in Washington zijn Amerikaanse colle ga Acheson ontmoet. Hij beschreef in een persconferentie het gesprek als „voorlopig" en zei dat hij en Ache son luier in de week nog op het pro bleem zouden terugkomer., Reuter "meldt uit Washingtondat ook de Zweedse gezant aldaar, B o- heman, reeds "Donderdag otn een onderhoud met minister Acheson heeft gevraagd. Hij heeft;eehter nog geen antwoord .gekregen. De Deense ambassadeur - De Kaufiman, zou eveneens contact zoeken 'met Ache son,'om hem verslag uit-te brengen over het mislukken van .de Scandi navische defensiebesprekingen. In Londen heerst soortgelijke acti viteit; Daar heeft de Noorse ambas sadeur gisteren een bezoek gebracht aan 'minister Bevin. De Deense am bassadeur zou Bevin 'vandaag bezoe- Syrië en de Libanon hebben zich Zaterdag in principe bereid verklaard tot deelneming aan vredesonderhande lingen met Israel, die. cp het'eiland Rhodos zullen worden gevoerd. Uit betrouwbare bron meldt Reuter, dat Israel en Egypte het bij de be sprekingen op Rhodos eens zijn ge worden over een „werkbasis" voor het vaststellen van bestandsgrenzen in Zuid-Paiestina. Deze kwestie vorm de tot nu toe het grootste struikel blok. T,A- K> Relm, de -Britse gezant te Boedapest, is benoemd tot Brits ver tegenwoordiger te Tel Aviv. Argentinië zal spoedig de staat Israel erkennen, zo heeft president Peron Zaterdag te Buenos Aires be kendgemaakt. De Duitse constituerende verga dering, die vijf maanden is bezig geweest met het uitwerken van een constitutie vopr W.-Duitsland, zal deze week beginnen met het stem men over een ontwerp. Dit is een compromis, waarover, door alle niet-communistische partijen over eenstemming werd bereikt. Het voorziet in een federaal en democratisch regiem met een par lementaire regering, een senaat, waarin de staten zijn vertegen woordigd en waarborgen voor de^ individuele rechten. Ofschoon het in algemene zin. in overeenstem ming is met de hoofdlijnen van een „wenselijke" Duitse constitutie, neergelegd in de Londense zesmo- gendhedenovereenkomst van vorig jaar Juni, wijkt het in een belang rijk opzicht af van de geallieerde aanbevelingen- door een grotere neiging tot centralisatie .van de fi nanciële bevoegdheid. In Geleen woont een man, die zich kan beroemen op 199 nog in leven zijn de nakomelingen. Het is Jacob Pol die Maandag zijn negentigste verjaardag vierde temidden van tien kinderen. 86 klemkinderen en 106 achterkleinkinde ren. De eigenaar van een hotel nabij het Nyasameer in Afrika was oo kroko- dillenjacht. Plotseling-hoorde hij hulp geroep. Samen ,met een inlander droiïg h;1 door tot een Van.krokodillen krioe lend moeras, waar hij het wrak vond van een- vliegtuig met een man en een vrouw,die al acht dagen OD hlilo wachtten. Zij, waren, door krokodillen ingesloten geweest en haddenlj, het al die tijd moeten stelten zonder voedsel en met een heel kleine voorraad drink water. .In Huddersfield gaat men een nieuwe remedie toepassen om ^mislukte huwelijken te voorkomen. Een pasge huwd paar,, dat .bij. de ouders van de vrouw woont, gaat hu een wonineruil aan met een gezin, dat ook met ouders samenwoont. Ze willen eens proberen of het dan beter gaat, Dertien andere paren, hebben zich' reeds opgegeven voor woningruil.m. De V.S. beleven geen- gunstige winter. Sedert Nieuwjaar heelt het slechte weer reeds.519 levens geelst. De materiële .verliezen beliepen 236 mililoén dollars. Onophoudelijk ra zen de sneeuwstormen dóór v.ele staten In St. Willbrbrd In West Brabant be schikt de politie niet over een arrestRn.. tenlok.aal, Men heeft.wel eens een drin kebroer tijdelijk'loeles;verschaft in een keuken, maar dit bleek niet deugdelijk omdat de arrestant de breedbare inven taris niet ongemoeid-liet. Thans-zullen er politiewoningen komen, voorzien van. arrestantenlokalen. Leon Jolscm. die twee jaar geleden zonder een cent op zak en zonder werk in New York aan kwam, na drie jaar -in een concentratie kamp in Europa te hebben doorge bracht. leende "500 pond van een Joods relief bureau. Thans is hij het hoofd van een verkoop maatschappij in naai machines die In iets meer dsn een jaar voor een bedrag van meer dan 250,000 pond zaken heeft gedaan en. een netto winst van 6250 pond heeft gemaakt. In 1948 werden er üt de Ver. Staten meer dan 5Ö.OOO.OOO kranten verkocht meer dan ooit tevoren. De verkoop van Zondagsbladen .steeg 'tot-' over de' 46.000.000. Het aantal kranten, isobfc toegenomen. Twaalf nieuwe bladen brachten het totaal op 1J8I, ken ende Zweedse ambassadeur heeft Donderdag een bezoek ge bracht aan de Engelse minister van buitenlandse zajsen. 'Zowel te Stockholm als te Moskou is van officiële Zweedse zjjde ontkend, dat de Sowjet- Unie aan Zweden en Denemar ken eveneens een- non-agressie pact zou hebben aangeboden. De berichten hierover zouden berus ten '-op .de speculatie van een buitenlands persbureau. In Zweden leggen vele kranten openlijk hetgrootste wantrouwen aan de dag jegens het Russische aan bod aan Noorwegen. EnJ*Ie bladen vergelijken Stalins aanbod met -de diplomatie 'die Hitier kort voor de Tweede Wereldoorlog bedreef met betrekking tot het sluiten,en schen den van.niet-aanvalsverdragen. De geneeskundig tioofdinspec- teur van dë Volksgezondheid ver zoekt ons het. volgende mee te delen: Mobilisatie :en 'ziekte van prac- tfserende artsen veroorzaken een zodanig groot tekort aan waarne mers, dat de geneeskundige hoofd inspecteur zich genoodzaakt ziet een beroep te doen op de mede werking van alle artsen. Artsen, die in staat "zön, om hun collega's in nood te helpen, wordt dringend verzocht zich voor waarneming schriftelijk of telefo nisch op te geven hij de genees kundig hoofdinspecteur, - Parkweg 12» Den Haag, tel. 554835. De ..Britse autoriteiten die plan nen maken voor de Raad van Euro pa, zitten met het probleem wat .gedaan moet worden met AVinston Churchill. De formidabele' figuur van de premier uit oorlogstijd doemt telkens op wanneer, de autoriteiten' gaan -praten over ;Ü.e vraag» wie ;En- geland 'in "de"voorgestelde raad zui den vertegenwoordigen. Churchill was een van de krachtigste voor standers van Europese eenheid, Toch zal hij misschien geen rol m de Raad van Europa spelen. Reeds bij voorbaat wordt daartegen ge- protesteer d door aanhangers van Churchill, De Raad zal uit twee delen be staan. Het ene zal een raad van mi nisters zijn, waarin Engeland slechts 1vertegenwoordiger zei hebben -i- én volgens een regeringswoordvoer der zal dat minister van juitenland- se zaken Bevin of een dergelijke fi guur zijn. i Het andere deel van de raad -is geprojecteerd als een consultatieve vergadering waarin Engeland een aantal vertegenwoordigers zou heb ben. Churchill's aanhangers wensen dat hij een dezer gedelegeerden zal worden. Hoge Britse kringen maken zich echter ongerust dat Churchill, zelfs maar als een gewone gedelegeerde in de „Tweede- Kamer? van de Raad,- de gehele organisatie zou do mineren en de Europeanen zouden kunnen-gaan denken dat.? Churchill, die zij kennen, Engeland-meer ver tegenwoordigt dan - Bevin; De Labourregering overweegt thans een compromisoplossing: de De- IJmtiidense kotter Um. 5 heeft kunnen experimenter en met een nieuwe Amerikaanse vinding op het.gebied van echolgding. Dit toestel,-dat in de Verenigde Staten is. geconstrueerd, geeft'niet alleen zoals de tot nog toe gebruikelijke apparaten eventuele - bodemverhef fingen aan maar eveneens omvang en dichtheid van scholen vis. Eener varen vissersman kan 'daardoor zelfs een beeld krijgen van de leng te en „diepte" van een; school vis en er z^jn zelfs vissers, die met dit apparaat het, soort vis kunnen her-, kennen. 'V De. kadimureh van de tweede insteëk- haven con' het Leu- vehaiienbekken vaor Het binnen- beurtvaartcentrum, ,dat volgens de in genieurs ven de Duvero medio 1950 gereed zal zyn,. tuordt op het droge gebouwd. Hier ziet u de •/heimachine bonen de lange bouwput staan. Voor het gemak is de machine op een transportabele brug gezet. Op'de eerste pier zuilen binnen enkele .maanden de eerste loodsen kun nen verrijzen. benoeming van een van Churchill's intiemste aanhangers als lid van de Raad. Uit, zo hoopt men, zou de .conservatieve ^partij van" Churchill vertegenwoordiging geven, en het gevoel van r' samenwerking in de buitenlandse politiek versterken, en nochtans verhinderen dat Chur chill de zaak ih.'handen neemt Uit Parijs wordt gemeld, dat de uitvoerende commissie van de Be weging- voor,.-'.JStwppese* Eenheid; welke onder, voorzitterschap staat van Churchills scboonz°°P Dun can Sandys, ;aan de ministers van buitenlandse zaken van de Westeuropese Unie «engelukwens heeft gestuurd met hun besluit tot vorming van een Raad van Europa. De Beweging voor Europese Een heid dringt er echter tegelijkertijd bij de ministers op aan, dat de con- •sultatieve vergadering vaker dan een keer per jaar moet bjjeënko1- mem Drie. zittingen per jaar zou den nodig .zijn om enige werkelijke invloed op dè Europese openbare meningtekunnen uitoefenen,- het aantal leden zou 300 moeten be dragen en de leden zouden hun ge zag moeten ontlenenaan de parle menten jp-hun eigen landen. Op een vraag van het Britse La- gerhuislid Chamberlain (Lab.) of Attlee met het oog. op de bereidheid van Truman en Stalin om elkaar te ontmoeten, niét' té Londen1 een der gelijke ontmoeting-zou- arrangeren, heeft de .'Britse premier,, gisteren geantwoord, dat een weinig, initia tief van de andere kant van Eurot pa van nut" zou kunnen ztfn. Bevin, de minister van buiten landse zaken, aldus Attlee, had keer op kèer -het- initiatief geno men. Hij, Attlee, begreep niet waar om men altijd moest denken, dat het initiatief van Engeland moest komen. Hft had ge$ri officiële me dedeling van Truman of Stalin ont vangen en zag dan ook geen rede nen te interveniëren. Op de vraag van Chamberlain, 'of met het oog'op de weigering van Stalin en Truman om voor een ont moeting uit het eigen land te gaan, het vraagstuk niet opgelost zou zijn 'door. een 'ontmoeting te Londen, antwoordde 'de premier kort: „Neen manheer". De republikeinse senator Owen Brewster uit. Maine heeftby .de. Amerikaanse Senaat een motie in gediend, waarhy wordt aangedron gen op „onmiddellijke stopzetting van alle ECA- en andere Ameri kaanse hulp aan Nederland zowel ln Europa als In Indonesië, totdat. Nederland de vijandelijkheden staakt, zijn troepen terugtrekt, de Indonesische republikeinse lefders. vrijlaat en bona fide onderhande lingen opent met de republiek In-: donesia op basis van de Renville- overeenkomst1'. De motie was me-; de-ondertekend door dè senatoren Bridges, Utler, Wherry, Malone, mej. Smith, Baldwin, langer en 'Morse;- Wet tot verlènging van de Marshallhulp ingediend De wet ter verlenging van het Euro pese Herstelprogramma met vijftien maanden en machtiging tot het -uitge ven van 5,58 milliard dollar is gisteren bij het Amerikaanse Congres ingediend. De periode van vijftien maanden zal 3 April ingaan. '3April is de datum waarop de thans geldende wet op het EJCP. afloopt. VOORAFGEGAAN DOOR HET WITTE HONDJE van de Prins, be geven de hoge gasten zich door de straten van het stadje naar hotel T,Post", de prinsesjes met haar rode koffertje in de hand, omstuwd door een grote schare belangstellenden. Nederlands schip te Lon den door staking opgehouden Op de Butlers-kade in het Londense havenkwartier zijn gisteren vijfhonderd arbeiders in staking gegaan naar aan leiding van de overplaatsing van een kraanbestuurder. De slaking is niet dooi de vakbond erkend. Onder de schepen, die door de staking vertraging onder vinden, ie bet Rotterdamse schip „Prins Willem 111" met een lading sinaas appelen. De „Prins Willem III" was 19 Januari van Valencia vertrokken. De vier nationale vakverenigingen van zeelieden ln Zweden hebben heden besloten van 16 Februari af te staken. ZONDAGAVOND ARRIVEERDE Z.K.H.PRINS BERN HARD met zijn twee oudste dochtertjesde prinsesjes Beatrix en Irene, in het Tiroolse wintersportplaatsje St. Anton am Arlberg, Bij aankomst op het stationnetje van Sankt An ton boden meisjes in Tirools cos- tuum de prinsesjes bloemen aan. Links Prins Bemhard. Achter de prinsesjes haar verzorgster, mevr. ■penning. Met medewerking van Rotterdam De: gouverneur van Suriname heeft aan ir. C„ Franx, adjunct-di recteur van gemeentewerken te Rotterdam, verzocht" de leiding op zich te willen nemen van de voor bereidende "werkzaamheden voor de uitvoering van enige havenwer ken te Paramaribo. D.eze havenwerken, welke hoofd zakelijk bestaan uit de aanleg van een tweetal, steigers even buiten Paramaribo,zullen worden gefi nancierd' uit het „Welvaartsfonds Suriname'.',, dat. zoals bekend, een bedrag van veertig millioen gulden heeft beschikbaar gesteld, teneinde de economische ontwikkeling van di+ gebiedsdeel te stimuleren. Het ligt in. de bedoeling, dat de bestekken én tekeningen te Rotter dam worden uitgewerkt, waarmee enkele technische ambtenaren zul ten worden belast, terwijl Jr. Franx die zich vorig iaar ter rdaatse van ne rirw»stand op de hoogte stelde", hierbij dé leiding zal voeren. Gp -de Coolsingel staat nog steeds het oude gebouw van de Rotter damse Bank, dat in de Meidagen van 1940 zwaar beschadigd is.De dienst van stadsontwikkeling en het Asro hebben er nadien verdie pingen gehuurd, met- kooprecht, zodra de bankhaar nieuwe ge bouw zou hebben betrokken; Dit is inmiddels geschied. en% B. en W. stellen thans de raad voor. het pand te kopen. De gehele dienst van stadsontwikkeling, die nog ten dele elders is ondergebracht, kan er dan voorlopig worden gehuis vest. Als koopsom wordt voorge steld een bedrag van f 626046. Het eigenaardige geval doet zich voor dat het huis binnen vermoe delijk niet al te lange tijd moet .worden gesloopt,in verband 'met plannen voor de nieuwe Coolsingel. Het maakt namelijk deel uit van het perceel dat voor de nieuwe Bijenkorf is gereserveerd. B. en W. •menen echter dat 'aankoop de voorkeur' verdient, omdat het aan twijfel onderhevigis, of de ge meente bij latere onteigening voor deliger uit zou zijn. (Éigen bericht) Het departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ver wacht, dat het verlaagde vlees- rantsoen zes weken zal geiden- Onvoorziene omstandigheden daar gelaten zal dus waarschijnlijk °P 11 Maart het vleesrantsoen, dat nu 300 gram in de veertien dagen is, weer op 400 gram worden gebracht. Naar wij vernemen, heeft het Bedrijf schar voor vee en vlees voor de komende week 1200 ton varkensvlees voor distributie, aan gewezen. Alle Nederlandse, gezin nen zullen daardoor ongeveer voor de helft van hun. bonnen tyarkehs- vlees kunnen kopen. Men ver wacht, dat er ook de eerstvolgen de weken vrij veel varkensvlees in distributie komt. Voor het' publiek was het gisteren dé belangrijkste dag van het pro ces dat Victor Krawtsjenko te Parijs voert tegen het weekblad „Les Lettres francalses": Zinaida Gorlova, de gewezen echtgenote van de schrijver zou tegen hem getuigen en lang voordat de zitting begon, was dan ook de zaal reeds stampvol. Behalve mevrouw Gorlova getuig de ook Victor Romanoff tegen Krawtsjenko. Deze twee getuigen waren de eersten van de getuigen a décharge, die uit Rusland zijn ge komen om de verwijten die het weekblad jegens Krawtsjenko heeft ge uit, te bevestigen.' v Een zachtaardig meisje met een lieve stem, welk voorkomen echter diende om haar egoïstische en bur gerlijke natuur te camoufleren, zo karakteriseert Krawtsjenko in' zijn boek „Ik verkoos de vrijheid" deze vrouw, die thans tegen hem kwam getuigen. Zij noemde het huwelijk dat zij in 1932 als negentienjarig meisje met de toen 26-jarige Krawtsjenko sloot, de grootste fout van haar leven en zei te hopen, dat de thans veertienjarige, zoon, dia zij van Krawtsjenko heèft, niet de eigenschappen van zijn vader zal hebben. Terwijl - de. getuige twee meter van haar vroegere echtge noot af stond, zei zij dat deze van haar was weggegaan en haar zon der een cent had achtergelaten. Bij zijn terugkeer'had. hij haar gesla gen, had hét aardewerk gebroken en haar verweten, dat zij geen bruidsschat had. ;,Wel mijn beste, het is tijd dHt je-gaat, want ik wens een hooggeplaatste functie", zo' zou Krawtsjenko. haar hebben toege voegd bij hun afscheid. „Leugens", zo viel Krawtsjenko in bij deze passage Hij zei met "stemverheffing, dat zijn voormalige vrouw door de politieke politie van de Sowjet-Unie gedwongen was om dese verklaringen, tegen hem te komen afleggen. De politie had Kardinaal Mindszenty, de 56- jarige primaat van Hongarije is hedenmorgen door het Volksge rechtshof te Boedapest tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld. HU Js bovendien vervallen ver klaard van zijn burgerlijke en po litieke rechten. Men heeft bewezen geacht, dat hij de wet inzake de verdediging van de Hongaarse re publiek heeft overtreden, een sa menzwering tegen de staat heeft georganiseerd, verraad heeft ge pleegd en vreemde valuta heeft verhandeld op de zwarte markt. Bairanayi kreeg 15 jaar gevange nisstraf en verlies van politieke rechten gedurende tien jaar, even als Esterhazy. Ispannky werd èvénals de kardinaal tot levens lange gevangeaisftraf veroordeeld. Dr. Andreas ZakRiy de secretaris van de kardinaal kreeg zes jaar -gevangenisstraf en' verlies van po litieke rechten voor de tüd van 10 jaar. Van alle beklaagden, met uit zonlering van Nagy, worden de bezittingen geconfisqueerd. Voorts werden alle zes beklaagden ver oordeeld tot betaling ran de kosten van het geding. Het openbare ministerie is ih MORÖEN WEER TOENEMENDE WIND Weersverwachting, geldig van Dins dagavond tot Woensdagavond. Aanvankelijk 'op klaringen, later echter weer toene mende bewolking met op de meeste Plaatsen tijdelijk enige regen. Van nacht zwakke tot matige, morgen overdag vrij krach tige en. langs de kust wellicht tijde lijk harde Zufld- Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 9 Februari: Hoog water te Rotterdam: le-tlj-0.21-uur,.2® tij-12.51 uur. hoger beroep gegaan tegen alle be klaagden in het pro ces-Mindszenty. Het openbaar ministerie en de ".verdediger van de kardinaal maak ten. Jbezwaar, tegen sómmige der "bevindingen en uitspraken van hét Hof..Kardinaal .Mindszenty zei dat. hij het eens was met de.. be.~ zwaren van Zijn raadsman,- dr. Kiczko.- Pater-Zakar verklaarde, dat'hij 'geen bezwaar tegen zijn. vonnis had; - p' Het hóf» wérd verdaagd nadat 'was bepaald,; datl de zaak ..in. hoger beroep voor het Hooggerechtshof zou komen. Nadat" de" vonnissen waren" voor gelezen .zei- dè "president, dat het hof als „een verzachtende omstan digheid" had aangemerkt, dat kar dinaal Mindszenty. zijn schuld had bekend en verklaard had, dat hij zijn daden betreurde. (Van 0112e Haagse redacwur) Tussen de Nederlandse verkeersbon- den, zoals ANWB, KNAC. KNMV enz. is overleg gaande om gezamenlijk tot een hulpdienst voor automobilisten langs de weg ts, komen. Van dit over leg verwacht men spoedig resultaten. Dan zullen in samenwerking met" de "BOVAG (Bond van Autotnobielhande- laren en Garagehouder*) „lijsten wor den samengesteld van garagehouders, die bereid zijn op telefonische Oproep uit tc rukken om „gestrande" auto mobilisten hulp te verlenen. Deze week zal de KLM wederom twee vluchten van Amsterdam vla -Mauritius naar Batavia uitvoeren'. Woensdag: zal een Constellation iraet gezagvoerder Lë? Goud van Schiphol vertrekken 'om' 19 uur met 4350 kg. post aan boord. De tweede machine vertrekt Vrijdag en zal-be halve post ook* een beperkt, aantal .passagiers meenemen. macht over haar, omdat haar vader een voormalig .Tsaristisch officier was en haar moeder naar Siberië was gezonden. Mevrouw Gorlova onderbrak hier met de woorden: „Ik weiger naar zulke leugens te luisteren" en daarna begonnen Krawtsjenko, mevrouw Gorlova, de verdedigers en de vertalers allen tegelijk te roepen, zodat die zitting ontaardde in 'n onverstaan baar en verward gekrakeel, waarop dé president haar verdaagde. „Dégénéré" Voordat Krawtsjenko's ex-echt genote optrad, getuigde Victor Ro manoff tegen de schrijver. Hij noemde ztfn vroegere jeugdvriend een verrader en een dégénéré. Toen hij dit woord had gesproken en er bij had gezegd, dat. zich ïn de fa milie van Krawtsjenko tal van schandalen hadden voorgedaan, veerde deze overeind en schreeuw de woedend: „Wat weet jij daar van?" „Je eigen broer heeft het ver teld!" antwoordde de getuige, -die zijn beschuldigingen hervatte en zei dat Krawtsjenko iemand was, die zich steeds had beroemd op zijn succes bij vrouwen. „In Amerika", zo vertelde Romanoff verder, „had hij een goed leven en hij merkte op zekere dag op, dat hij er best zou willen blijven." Geleidelijk was er volgens deze getuige een .ommekeer ïnde le venshouding van Krawtsjenko merkbaar geworden en op het laatst handelde hij in het geheel niet' meer zoals het een Sowjet- burger betaamt. Hij zou volgens Romanoff, een' geregelde bezoeker van verscheidene' nachtclubs in Washington zijn geweest Deze woorden deden Krawtsjenko in een schaterlach uitbarsten. „Je hebt 'moeite' genoeg gedaan om mij te vinden na mijn verdwij ning". interrumpeerde hij ..Waarom had je zoveel interesse als ik dan zo'n slecht element was?" .Romanoff:..Omdat je. deeluit maakte van de Russische samenle ving moesten we je trachten te vinden." Krawtsjenko: „Ik kan jou even recht in.de ogën zien dis jij mij". (Van onze Haagse redacteur) In verband met de stakingen Ltv de tabaksindustrie worden in deze periode voor de heren slechts vier rantsoenen tabaksartikelen aange wezen en voor de dames één rant soen. Plan-Schiphol Naar wij vernemen is het niet onwaarschijnlijk, dat het plan voor de uitbreiding van de luchthaven Schiphol te zijner trjd onderworpen zal zijn aan een bespreking door de betrokken ministers. Er zijn ver scheidene belangen bjj dit plan be trokken, o.a. regionale, die diep gaand overleg nodig maken. Zoals bekend is ten behoeve van luchtvaartterreinen op de begro ting 1940 van het departement van verkeer en waterstaat twintig mil- Hoen uitgetrokken. Van dat be-: drag moeten rtiet alleen de thans reeds aan de gang zijnde werkzaam heden op het vliegveld Schiphol, maar bovendien de verbeteringen en inrichting van andere vliegvel den worden bekostigd. Aan de andere kant bevindt de burgerlijke luchtvaart zich nog steeds in een stadium van sr.elle ontwikkeling. Er zul dus niet kun nen worden ontkomen aan uitgaver. voor de burgerlijke Uk**.- vaart, wanneer men dc concurren tie met het buitenland wil volhou den en de Nederlandse luchtvaart niet wil laten verdringen van do plaats, die zij thans inneemt. De begrafenis van ds. Van Dorp, oud-predikant b(j de Nederlands Her vormde Kerk te Londen, die Zondag na een operatie ls overleden, zal ^Donder dagmiddag plaats vinden in de eeuwen oude Chickney kerk nabij Henham in Essex. Ds. van Dorp bezocht deze kerk, die in de bende eeuw werd gebouwd en uitziet op de heuvels, veelvuldig. Hij had de wens te kennen gegeven in deze kerk te worden begraven. Stakende werksters maak ten rel in Amsterdam Gisteravond omstreeks half acht be geven 'n vijftiental Amsterdamse werk sters zich naar het huls van een werk willige collega ln deSluisstraat. Aan vankelijk trachtten de vrouwen de werkwillige te overreden ook in staking te gaan", doch toen deze pertinent bleef weigeren zich te laten overhalen be gonnen de staaksters kabaal te schop pen, hetgeen tenslotte zo. hinderlijk werd. dat zij door omwonenden met vereende krachten bulten de straat werden gezet. Een kwartier later waren honderd stakende vrouwen verzameld voor het huls van een werkwillige in de ReJnier Claesenzstraat. Ook hier bleek de werk willige niet te overtuigen met woorden. Er ontstond een rel. Een agent van po litie bemoeide zich er mede en er zijn enkele klappen met de gummistok uit gedeeld voor ook hier do rust was weer gekeerd. Zware vonnissen in Spanje Te Madrid is het doodvonnis uit gesproken tegen Enrique Mar cos N a d a 1| die leider zou zön. geweest van. een groep van acht Spanjaarden, die voor een militair gerechtshof te Ocana, 65 km. ten zuiden van Madrid, hebben terecht gestaan. Zij werden beschuldigd van aanslagen tegen de veiligheid van de staat en van lidmaatschap van een anarchistische vakbond. Drie der beklaagden werden ver oordeeld tot 30 jaar gevangenis straf, drie andere tot twaalf jaar en een tot 17 maanden gevangenis straf. Hond vijftien Maart zal de Amerikaanse re gering er toe overgaan de poorten van de atoomstad. die tijdens de oorlog als een pad destoel uit de grond op kwam, voor het publiek te openen, zodat de niet ingewijden voor het eerst in de geschiedenis van. de atoomstad een wandeling- door Oak Ridge kunnen maken en zich bewegen kun nen waar zij willen, be halve in sommige ver boden gebieden. De bewoners van de ze stad zullen dan ein delijk eens moeten overgaan, om hun deu ren 's avonds te sluiten. dieven waarlijk geen dorado. Niemand die niet in het bezit was van de nodige passen kon in Oak Ridge door dringen of eruit komen, zonder van top lot tëen onderzocht te zijn. Rond vijftien Maart zal'dit veranderen. Fa milieleden kunnen elkaar zonder bezwa ren bezoeken, en de buitenwereld kan inko pen doen in de atoom stad zonder wachtpos ten behoeven te passe ren of papieren, hier voor behoeven ta bezit ten Op het ogenblik be draagt de bevolking on geveer 4Ü.0QÖ zielen. De boorte van Oak Ridge want tot dusver dacht grond zal nog rege- zullen contracten op niemand daaraan en rings-eigendom blijven langere termijn ver was Oak Ridge voor" doch -geleidelijk zal de Ieend worden we rkzaam beid overge- dragen worden aan het bestuur van de stad Oak Ridge zelf. Autoriteiten van de Amerikaanse atoom energie commissie zijn van mening, dat de ope ning van de poorten een gezonde invloed zal hebben op de toekom stige groei en ontwik keling van de stad. Tot- dusver konden handels firma's met Oak Ridge alleen zaken doen op een jaar tot jaar basis, waartoe contracten ver leend werden door de atoomenergie commïs- Met de nieuwe ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1