HET ROTTERDAMSCH PARG0L Romme en Schouten vragen regering zich duidelijk uit te spreken E.C.A, stelt toewijzing van 335 millioen dollar voor Getuigen blijven elkaar van leugens beschuldigen Buitengewone vergadering van ministerraad V eroordeling van Mindszenty stof voor UNO-Assemblée? Ruin. 150 mill, minder dan gevraagd was Boekeninzamelmg voor onze zeelui BONNENLIJST B.F.O. en leiders der Republiek Zaterdag besprekingen op Banka Mr Zondervan kreeg twintig jaar s.s. Wickenburgh kreeg ketelschade in de storm De Stuyvesant liep Plymouth binnen Impasse op Rhodos Vermiste SAS-toestel in zee ontdekt Spionnage-actie in Zweden? Moordenaar van Gandhi krijgt doodstraf Tegen Juden-Fischer doodstraf geëist Engels schip verkeert in nood Paus roept een geheim consistorie bijeen Indonesisch debat in de Kamer A.R.-fractieleider „teleurgesteld" oyer gang van zaken na 20 December DEZE WEEK GEEN ZITTING MEER r Nieuwe bonnen voor werkkleding Twee schoorstenen in Vlaardingen omver Brokstukken doodden een arbeider Donderdag 10 Februari 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prIJs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door.de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 34 Uitgave N.V. De Niéuwe Pers Postgiro 398644 3ankie.ri Amsterdamsehe Bank te. Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Nederlands aandeel in de Marshallhulp De administrateur voor het plan- Marshall Faul Hoffman, heeft aan de Amerikaanse Senaatscom missie voor buitenlandse betrek kingen meegedeeld, dat de. voorge stelde toewijzing in het kader van het program van de ECA -voor het ^belastingjaar 1949—1950 voor Ne derland en overzeese gebiedsdelen "335 millioen dollar bedraagt. - Voor België,- de Belgische over zeese gebiedsdelen en Luxemburg is dit bedrag 200 millioen dollar. Nederland en overzeese gebiedsde len hadden 507 millioen dollar ge vraagd. België, 'de Belgische over zeese gebiedsdelen en Luxemburg hadden om 250 millioen dollar verzocht. „Stopzetting ongunstig" In.verband met de resolutie, die Maandag in de Amerikaanse senaat werd ingediend door senator Owen Brewster, waarin werd voorgesteld, dat het plan-Marshall voor Ne derland niet zou worden toege past; totdat Nederland bepaalde voorwaarden met betrekking tot de Indonesische republiek zou hebben vervuld, heeft dr. Valentine, het hoofd van de ECA-missie in Nederland, de volgende verklaring tegenover Aneta afgelegd: „Het stopzetten van de ECA- huip aan Nederland zou ongeluk kig zijn om de volgende redenen: 1. Ik twijfel er aan, of Nederland met succes zijn economische even wicht zou herkrijgen zonder ver dere dollar-hulp; 2. Indien Neder land zijn economisch evenwicht Op Zondag 2D Februari zullen de leden van alle Hervormde en Gere formeerde kerken in Nederland boeken bijeenbrengen ten behoeve van de bibliotheek voor zeevaren den, die in Rotterdam is gevestigd en ruilafdelingen in een groot aan tal havensteden over de hele wereld heeft. In 1947 werd deze bibliotheek opgericht, door samenwerking van de Nederlandse christelijke zeelle den-vereniging en de Nederlandse zeemanscentrale." Men begon mei ongeveer 75 boekenkisten welk aan tal nu al is vervlerdubbeld. Men wil echter nog een veel groter aantal zeelieden van goede lectuur voor zien en is daarom in November be gonnen met de voorbereidingen voor de genoemde inzamelingsactie onder,het motto „Geef de zeeman een goed boek".. Het is duidelijk, dat men onze zeelut geen verouderde boeken of stuiversromans wil meegeven, Po- pulair-wetenschappelijke werken over dingen, die de zeeman interes seren, goede Nederlandse romans en ingebonden tijdschriften zijn. het meest in trek. Dat de boekenkisten, die elk on geveer 40 boeken w.o. een bijbel bevatten, door de zeevarenden ge waardeerd worden, blijkt wel uit de enthousiaste brieven die de bi bliotheek van alle wereldzeeën uit ontvangt, en uit de grote bedragen die dikwijls door de bemanningen geheel spontaan voor de bibliotheek worden bijeengebracht. Nederland telt steecfe meer radioluisteraars Het aantal aangegeven radio-toestel len bedroeg op 1 Februari J.l, 1.152.608 tegen 1.132.093 op 1 Januari. Op 1 Januari waren er 50B.604 aan geslotenen op het rijksradiodistributie- net tegen 502.BQ6 op 1 December 194& Voor het tijdvak van 13 Februari tjru 26 Februari 1949 zijn de volgen de bonnen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 001,003 Vlees: 100 gram vlees 002 Vlees: 200 gram vlees ALLE BONKAARTEN Q05 Algemeen; 250 gr. boter, marga rine of vet BONKAARTEN KA, KB 903 006 Algemeen; 250 gr. boter, marga rine of vet 007 Algemeen: 400 gram kaas of 500 gram korstloze kaas 012 Algemeen: 500 gr. boter, marga rine of vet 614 Algemeen .(bonkaarten 9011: 500 gram sinaasappelen (reeds aangewezen) BONKAARTEN KD 903 014 Algemeen: 125 gr. boter, marga rine of vet 015 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 619 Algemeen: (bonkaarten 901): 1 kg. sinaasappelc"> (reeds aan gewezen) TABAK- EN DIVERSENKAARTEN ENZ. QA, QC 903 61 Tabak: 2 rantsoenen, sigaretten of kerftabak 63 Tabak: 1 rantsoen sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 903 (Btfz..arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook E. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 11 Februari worden gebruikt. De niet-aangewezen bonnen van strook 4 van de bonkaarten 901 kun nen worden vernietigd. De reeds aangewezen bonnen 614 Algemeen (500 gram sinaasappe len) en 619 Algemeen (1 kg. sinaas appelen) moeten uiterlijk op 12 Fe bruari bij een handelaar worden in geleverd. met succes tot stand worden ge' bracht; 3. Onze gehele ervaring op het gebied van de ECA ih Europa toont steeds duidelijker aan, dat de landen van West-Europa econo misch onderling afhankelijk zijn. Daarom zou de economische, ver betering van vele andere landen van West-Europa in hoge mate belemmerd worden, indien IJeder- land economisch onevenwichtig blijft. Aneta bericht, dat besprekingen tussen het B.F.O. en de republi keinse leiders binnenkort nullen beginnen. Waarschijnlijk zullen zij plaats vinden op Banka en wel op 12 Februari a.v. Hatta en Soekamo hebben zich daartoe- bereid ver klaard. De kwesties die ter sprake komen zullen ln de allereerste plaats zij» de vorm In f van een federale inte rim-regering op 15 Maart a.s. en het nakomen van de resolutie van de Veiligheidsraat. over het stop zetten van de militaire actie, de restauratie van de republikeinse regering én de terugkeer daarvan haar Djogja. Het Bijzonder Gerechtshof te Utrecht deed heden uitspaak in de zaak tegen dant vaji de W.A. in bezettingstijd, te gen wie in de zitting van 27 Januari j.l. door de procureur-fiscaal de dood- Stra werd geëist. Het vonnis lufldde: twintig Jaar gevangenisstraf met aftrek en ontzetting uit de burgerrechten yoor de duur van het leven. DE MIJNEN'OPRVIMINGS DIENST (M.O.D.) is bezig'met hel oprui men van een drietal acoustische mijnenhet restant van een achttal dat tijdens de oorlog door $e Duitsers in de Dordtsche Kil werd gelegd D? mijnen wegen stuk voor stuk ong, 1,000 kg.' en hebben de indruk wekkende lengte van 2'/t meter bij een breedte van 60,.cm. Met behulp van duikers wordt de plaats, waar de mijnen zich bevinden, opgezocht, waarna de gevaarlijke projectielen ter plaatse toi explosie worden ge bracht. De af daling geschiedt pp de meestsimpele wijzet n.l. door over boord te springen, De duikers dragenz.g.onüiepvmterduïkpakken en tasten met de blote hand langs een lijn de bodem. af. Het proces-ICrawtsjenko Nikolai Rak of ski, .voor heen leraar in de wiskunde te Char- kof, heeft gisteren als getuige in het proces van Krawtsjenko verklaard: ..Krawtsjenko was een van mijn beste leerlingen." Het hof onderzocht fotocopieën en. vertalingen van een vragenlijst uit 1942, waarin Krawtsjenko volgens de verdediging verklaard'had, nooit lid van de liga van jonge communis ten noch. student te Charkof of fa brieksdirecteurte zijn geweest., Krawtsjenko's advocaat, mr Geor ges Izard, 'haalde een nieuwe verta ling van de vragenlijst te voorschijn en zei, dat-er verschillende onjuist heden in de copie van de verdediger zijn en de vertaling bovendien een vervalsing is van het oorspronke lijke. Izard haalde, een fotocopie te voorschijn van een Sowjetrussisch industrieel blad uit Februari 1939, waarin Victor' Krawtsjenko wordt genoemd als directeur van een nieu we fabriek in Siberië. Boris Oedalof, ingenieur uit Door de stormachtige noordwes tenwind moest gisteravond tegen half acht de loodsdienst voor de Nieuwe Waterweg worden ge staakt. De scheepvaart bleef hier door zeer beperkt; slechts het Ne derlandse stoomschip Oranjepolder, van Londen komende, liep van. morgen binnen, terwijl verder de Harwtchboten normaal bleven va ren. Verschillende schepen hebben 'door het stormachtige weer moei lijkheden ondervonden. Het 1400 ton metende Nederlandse stoom schip Wickenburgh, dat Dinsdag van La Fallice naar Rotterdam was vertrokken, kreeg gi§teren ter hoogte van Ouessant ketelschade waardoor het schip geen voldoende voortgang meer kon maken. Op het verzoek om hulp is de Franse sleepboot Hoedie uitgeva ren, die zal trachten de Wicken burgh naar St. Nazaire te slepen. De sleepboot Thames van L. Smit en Co's internationale sleepdienst was van Corunna vertrokken doch is later teruggekeerd. Het 4.250 ton metende stoom schip „Stuyvesant" van de KNSM is Woensdag met een storm van 96 kilometer per uur de haven van Plymouth binnengelopen. Het schip dat reeds een kwart eeuw lang Plymouth aandoet en bekend staat ais „het gelukkige schip" en „mooi weer"-schïp wegens zijn voorspoe dige reizen zonder ongelukken, had ditmaal zijn zwaarste reis in de jarenlange vaart op de Nederland- West Indi'ë-route. Op deze veis had het schip reeds in West Indië met storm te kampen. Op v?eg naar dè Azaren verloor het wederom een dag. Hedenmorgen zijn noodsignalen opgevangen van het 7200 ton me tende Engelse stoomschip Putney Hill. Het schip drijft snel naar'de De delegatie van Israel en Egypte, die op Rhodos over een wapenstil stand onderhandelen, hebben niet vol doende overeenstemming bereikt om een gemeenschappelijke militaire zit ting te kunnen houden, zo meldt Reu- ter. De waarnemende bemiddelaar, ar, Bunche, zal vandaag belde partijen apart ontvangen om te trachten uit de impasse te komen. Do bemiddelaar en de zijnen hebben hun pogingen een Joods-Egyptische overeensteming te bewerkstelligen, verdubbeld daör zij vrezen, dat mis lukking dézer besprekingen Transjor- darHë er toe zou kunnen brengen, zijn besluit inzake het openen van wapen stilstandsbesprekingen met Israel te herzien. Wisjiuski nog steeds in Tsjechoslowakije Naar uit niet-officiële, doch wel goed-ingelichte bron wordt vernomen, vertoeft Wisjinsky. de Russische onder minister van buitenlandse zaken.'- nog Steeds te Karlovy Vary (Karlsbad), Hij zou voornemens zijn nog een tien tal dagen daar te verblijven. kust af én heeft onmiddellijk sleep- bootassistentie nodig. 'Als 'positie werd opgegeven 55 mijl westelijk van Sylt. Uit Esbjerg is een sleep boot ter assistentie uitgevaren. De veerboot Brakzand en de re serveboot Ager van de lijn Oost- mahornSchiermonnikoog zijn Woensdagavond bij het vertrek van de landingsdam van Schiermonnik oog afgedreven door de storm en tengevolge van de lage waterstand vastgelopen. Daar hét water reeds vallende was, zullen de vaartuigen, die passagiers en post aan boord hebben, mógelijk eerst hedenmor gen los zijn gekomen. De Wickenburgh veilig Volgens mededeling van de rede rij Wm H. Müller en Co. is het stoomschip Wickenburgh beden- morgen behouden de haven van St. Nazaire binnengesleept. De opge lopen ketelschade zal aldaar wor den hersteld. een kamp voor verplaatste "personen in Duitsland, getuigde voor Kraw tsjenko. Hij verklaarde, dat. hij me vrouw Gorlova, de'voormalige echt genote van de schrijver, kende en dat' zijn bétrekkingen met haar zeer intiem" waren. 'Gedurende de gehele getuigenis van-Oedalof glim lachte mevrouw Gorlova en fluister de zij met de naast haar zittende dame,_ Haar. vader, aldus Oedalof, was door de politieke politie in-de Oe kraïne gearresteerd en men wist niets af van zijn lot. Haar moeder was veroordeeld tot „administratie ve deportatie-V hetgeen inhoudt, dat zij: naar een ver verwijderde plaats is gebracht, waar zij zich vrij kan bewegen zonder het. gebied te kun nen. verlaten; Oedalof zei.' dat .me vrouw Goriovahém nooit itrts bij', zonders over Krawtsjenko had ver teld en dat het "hem in ieder, geval niet interesseerde.'V. Vervolgens -' werd mevrouw Gor lova naar voren geroepen. Staande tussen Oedalof-en" "haar voormalige echtgenoot, verklaarde zü:' .',Ik.hoor de wat 'de, gefcuigelover mij zei. H«- vertelt lëtigéns:>cm?regde de ëed -af- Voor het.Franse - gerechtshof dè waarheid te zullen zeggen. Hij noemde mijn vader een vijand van het volk. Hij is een. ellendige leuge naar." Zij verklaarde dat haar vader in 1938 een natuurlijke dpotL stierf en dat Oedalof „alleen maar een les opzei; Hij wilde mij tot zijn geliefd*» maken, doch ik wilde hem niet en het lukte hem ijiet." - Oedalof ontkende dat hij -haar va der een vijand van het volk had ge noemd. „Dat zou ik nooit-zeggen van een man, die door de Sowjet» russische geheime politie .werd ge arresteerd.1» Dollarlening voor Spanje? De New York Times berichtte gisteren, dat de' Chase National Bank in New York een lening met korte looptijd van 25 millioen doller aan het Spaanse deviezentnstltuut verleend heeft. Volgens het blad zjjn dé onderr Jiandelingen In Madrid gevo'crd, aangenomen wordt, dat de lening <3e goedkeuring van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft. Nadat eerst ter hoogte van Bar- sebeack in de Zweedse territoriale wateren een vleugel'van het ver miste Viking-toestel van de S.A.S. was gevonden is thans ook het wrak van het vliegtuig zelf ont dekt. Het is in vrjj diep water ge signaleerd 32 km. ten noorden van Malraö. - De 23 pasèagiers, ajle.n Span jaar dén/ende vijf leden van .de bemanning, zijn om het Ievèn gekomen. De-Zweedse politie stelt een-on derzoek in naar beweerde buiten landse spionhage-activiteit ib Zuid- Zweden; zo meldt Dagens Nyheter. Het blad verklaart dat buitenland se agenten in Zweedse üniformén bij diverse gelegenheden defensie-instal laties genaderd zijn.'De minister van binnenlandse zaken, Eje Mossberg, volgt het-onderzoek nauwlettend. Het. blad maakt ook melding van een incident dat'in. November plaats vond op een 'station van de kust- artlllerie in Zuid-Zweden; Een -pa trouille -van de kustwacht bemerkte; dat een man dié de uniform van een Zweeds officier droeg, een peil-sta- tion verliet en probeerde-weg te slui pen. Toen de patrouille de officier die zo vreemd handelde'nariep', 'ren de.bij weg en slaagde er in zich in een nabijgelegen bos té verbergen. Het slot van het station' was ver'-; broken. De „officier" werd liiét ge vonden. In het station, bevonden zich gegevens van grote waarde. Een. Russisch jacht arriveerde ver leden jaar Augustus in de haven van Hano. Men beweerde' dat. het jacht onmiddellijk gerepareerd moest wor den. De bemanning, waarvan alle lieden uitstekend Zweeds kenden, ging aan laad,, praatte met verschei dene personen en nam fotoé van de haven en de d ëf én sie-installaties.- Toen- een gewaarschuwde afdeling van de'kustwacht aan boord van het jacht kwam, werd" gèën isnkel foto-toestel -gevóndén; en deèd de be-, manning alsof zij -geemwoord Zweeds verstond,. - 1 Koning Geuze geeft zijn reisplan;nog niet op Het - Australische blad „Mel bourne HeraJd" publiceert een' tele gram van '.zijn 'correspondent te Londen, waarin dezè zegt, dat ko ning George, Van Engeland, „thans, misschien Australië nn. Nieuw-Zee- lan'd zal bezoeken en een in verge-; iyking met de oorspronkelijke plan nen .zeer bekorte rondreis zal: ma ken." De-- correspondent-, haaide-een telegram aan, dat döor. de koning is gezonden "aan d'e Ni eüw-Zeëlan el se vereniging bij-gelegenheid van haar- :.- jaardiner----.te TxiijdAiv-^at Maandag Werd gegeven, Dé-koning zei in dit telegram: Ik stel de goede wensen voor mgn gezondheid zeer ó'pjprjjs.en vertrouw, dat ik in niet al te verre toekomst in. staat 'zal zfln mjjn voorgenomen reis naar Kieuw-Zeeland te maken." Geruchten ovér crisis in het kabinet Het uitstel van de beantwoording van het'débat in de Tweede Kaniér over Indonesië -tot Dinsdag ais. geeft uiteraard aanleiding tot spe culaties, omdat .de reden daarvan niet openhartig is medegedeeld. Het ANP noemt als reden van het uit stel dat eerst de jongste ontwikke lingen in Indonesië in het kabinet dienen te worden besproken. Wij kunnen in' dit verband meedelen, dat vandaag in bet kabinet van de minister-president'een buitengewo ne ministerraad wordt gehouden.en dat deze betrekking heeft op de spanningen, welke iri het kabinet zijn ontstaan met het oog op de .verdere ontwikkeling der gebeurte nissen in Indonesië. Het schijnt 'enigszins voorbarig reeds thans te spreken van een dreigende kabi- netsscrisis; - De 36-jarige moordenaar van Gandhi, Nathoeram Vinajak Godse, is vandaag door een bijzondere rechter ter dood veroordeeld. Met hem stónden zeven anderen terecht van. wie er een wegens medeplich tigheid eveneens de doodstraf kreeg. Vijf beklaagden zullen voor het leven gedeporteerd wórden. Een beklaagde is onschuldig bevon den en vrijgesproken. „Vóór deze massa-moordenaar uit roeping Is één straf slechts passend: de doodstraf", zei Woens dagmiddag mr- De Gruyter dé prociireur-fiscaal van het Bij zonder Gerechtshof in Den Haag toen hij requisitoir hield tegen ..Juden—Fischer". Mr. De Gruy ter was van oordeel, dat Fischer wist en wenste, dat de gedepor teerde Joodse Nederlanders hun dood tegemoet gingen. Ondanks dat toont Fischer nu een ver waandheid en een onwaarachtig heid, die meer dan ergerlijk zijn, zei mr. De Gruyter. Omstreeks vier uur hedenmor gen zijr noodsignalen opgevarjgen van het Engelse Schip „F u t n y H iTl'V* Het schip drh'ft snél maar de kust af 'en heeft onmiddellijk sleepboptassistentie nodig.' Als po sitie wei-Ö opgegeven: 55.01.40 Noord, en-07.05.10 Oost, a,i. .ruim 100 km.'uit de kust van Denemar ken. Uit Esbjerg is een sleepboot ter assistentie uitgevaren. Of Amerikaanse minister Van bui tenlandse zaken, Dèan Acbeson heeft gisteren op een persconferen tie bekendgemaakt. dat de Weste lijke mogendheden waarschijnlijk In de komende TJNO-Assemblêe Hon garije in verband met de véroorde ling van kardinaal Mindszenty er van zullen beschuldigen, dat dit land de verplichtingen, die hetbli het vredesverdrag op zich heeft ge nomen ten aanzien van de eerble- Woensdagmiddag beeft de Tweede Kamer bij de aanvang der vergade ring een aantal kleinere wetsontwerpen zonder beraadslaging-of stemming goedgekeurd. Daaronder was er een, waardoor jle werkingsduur van de buitengewone Havenwet 1948 tot I Januari 1950 wordt verlengd, en voorts dat tot samenvoeging van Maarsser. en Maarsseveen. Daarna zijn de alge mene beraadslagingen over de begroting van bét Département van Over zeese Gebiedsdelen voortgezet. a héér Schouten (A.R.) ken schetste de rede van de beer Schermer- horn als een apologie van zijn eigen be leid ten, aanzien van rndoneeió. Spr meende, dat de regerfng de resolutie .Van de Veiligheidsraad feitelijk onaanvaard baar heeft verklaard. Als dat zo is. dan spr. het met de regering eens. ZA. is de Veiligheidsraad onbevoegd. De raad heeft gekozen voor de Republiek én laat Nederland de verantwoordelijkheid. In verband met'de "verklaringen van dr Van Royen en dr Friederfcy was spr. van oordeel, dat er toch grond voor twij fel Is. Z.!. kan de regering zich niet ge dragen volgens de resolutie, maar waar om is dat niet vierkant verklaard? In brede kring in Indonesië wenst men. dat Nederland kleur zal bekennen. Waarom spreekt de regering het verlos sende woord n!el ufL? De Republiek kan op geen enkel gebied op herstel aan spraak maken, zij heeft op alle punten gefaald. De politionele actie was niet alleen noodzakelijk 'om aan de ellende der bevolking een einde te maken, maar ook om een einde te stellen aan het regiem van de Republiek, tn ver band met de vorming van een interim- bowind is gezégd: Wij kunnen Soekarno Hatta niet accepteren resp. als ©re sident van de Republiek en als' rege- ringsveriegenwoordlger. Wel kunnen wij hen beschouwen a 1b regeringspersonen van een Republiek, welker, status en verschijningsvorm afhankelijk is van de volkswil. In feite heeft men zo de Re publiek weer hersteld, met alle gevolgen van dien, aldus de heer Schouten. Con ditio sine qua non is. dat de Indonesiërs bevrijd worden van de angst en de vrees voor Soekamo en'de zijnen. Sprekers standpunt is. dat de Republiek niet meer bestaat en evenmin de republi keins^ regering. Voor de vorming van een interim-bewind behoort ze niet te worden gehoord. De heer Schouten, te kennen gevend, dat de gang van za"ken na 20 December hem onnieuw diep heeft teleurgesteld, formuleert vljn standpunt sldus: 1. Wy leveren ons ge zag niet-uij' aan de Veiligheidsraad of een commissie' vande UNO. 2. Wü le veren ons gezag niet over aan personen in Indonesië, -die geen -waarborgen bie den voor gezag én vrijheid. 3. Wij aban donneren de belangen van Indonesië niet. omdat het onze plicht 1e. daarvoor te waken en-te- zorgen,-zolang het- rnsar even kan. zolang het niet feitelijk on mogelijk is. 4. W(j z(in niet bereid in een oplossing te treuoit. welke wegen opent tot bestendiging van anarchisme en communisme. De heer Schouten ver klaarde zich ten volle bereid mede te werken tot vorming van deelstaten kt tie gebieden der voormalige republiek, aan de vorming van eert federale Inte rim-regering-en .om" een staatsrechtelijke en staalkundige ordening tot stand te brengen welke het verband handhaaft, tussen Indonesië en Nederland in b'et- der belang. „GêeB invloed van Rome" De heer Romme (K.V.P.) gaf te kennen, dat de bewering, "dat liet Vati- caan op zijn houding inzake Indonesië Invloed zou hebben uitgeoefend, louter fantasie en in flagrante strijd met.de waarheid is; Het regeringsstandpunt in het algemeen en in enige grote bijzon derheden,.. zeide htf te kunnen volgen. Van harte zeide hij te hopen dat de re gering als het even mogelijk is er voor zal waken, dat de termijn, waarbinnen de voorlopige interim-regCriag moet zijn ingesteld, niet wordt overschreden. In donesië kan niet op zijn nieuwe rechtst orde gaan zitten, wachten. Met de .hou-, ding der regering ten .'aanxïen van de. sof, het eens evenals met df conclu sies van dr Van Royen. Aan eén nadere verklaring had .hij geen be&oefte. Maar omdat in rndonesië bl(Jkbaér telkens weer onrust groeit, de samenwerking met de Indonesiërs wil hij niet missen vond hij het gewenst, dat een duide lijke voor Indonesië, .verstaanbare Her haling van een uiteenzetting van het re geringsstandpunt ten opzichte van de re solutie van de Veiligheidsraad wordt ge geven. Tenalotte betoogde de heer Romme, dat niemand, 'die mede verantwoorde lijk is voor de actie ln Indonesië, ge rechtigd is, deze Ifjn té verlaten, tenzij zich onvoorziene omstandigheden zouden voordoen. De heer Stufkens (Arb.) bepleitte snellere regeling van de schadevergoe ding aan slachtoffers van de Japanse overheersing en ultbètaling der achter stallige salarissen. Voor de gezinsher eniging vroeg htj spoed. De uitzending van arbeidskrachten behoort verant- •vpord te geschieden. De terugzending van een aantal ln Indonesië gademobi- liseerden. dte werk kregen, dat niet aan de verwachtingen beantwoordt, moét ,zi. mogelijk gemaakt worden. De heer Gortzak (C.P.N:) zag ln het optreden in Indonesië uitsluitend behartiging van materiële belangen van een-bepaalde groep. Hij vroeg een ge streng, onderzoek naar het optreden van militairen, waarvan melding wordt ge? maakt fn brieven, welke In z{Jn bézit zijn, Na.o,m, opgemerkt te hebben, dat er afdelingen van de Party van de Ar beid zdjn, die zleh'^tegen ae oorlogspo litiek hebben uitgesproken, herhaalde h(j zijn eis tot terugtrekking der Neder landse-troepen uit Indonesië.' De heer Hoogcarapel (C-F.N.) zeide heb.te betreuren, dat dit debat niet fs ingeleid door een-regeringsver klaring waarin-uiteengezet had moeten zUn, vat"'er sinds 20 Dec. is gébeurd. HIJ sprak zfjn verwondering er over uit; dat de heer Schermerhom als minister president niet heeft verwezenlijkt wat h(j nu betreurt, dat zich onder bloed en tranen voltrekt. Dit bloéd en deze tra nen komen op zijn hoofd neer. Spr- is van oordeel, dat Amerika en Nederland niethetzelfde willen. Het woord Js daarna aan de minister, van Overzeese Gebiédsdelèn. de, heer Sa ssen, die verzoekt zijn .antwoord ln een volgtndè resolutie van de Veiligheidsraad was vergadering te mogen geven.. diging van de rechten van de mens. voortdurend schendt. Een andere aanwijzing over Wes telijk optreden Intake het proces te Boedapest.kamt: uit.de Australi sche hoofdstad Canberra, waar dr E.va't.t. "de: Australische minister van buitenlandse zaken, in bet par lement heeft gezegd: „Ik heb ver nomen dat deze aangelegenheid ln de kamende Assemblée van de UNO ter sprake, zal komen" De komende UNO-Assemblée wordt ln. April te Lake Success ge- noénd en dr Evatt zal dan voor zitter zijn. Reuter meldt uit Vaticaanstad, 'dat de paus tegen Maandag.een buiten gewoon en geheim consistorie heeft bijeengeroepen, waarin hij de ver gaderde kardinalen op de hoogte cal brengen, van alle rapporten die hem bekend zijn over. het proces-Min- szènty. De veroordeling van -de Hongaar se primaat is ook ter sprake ge weest :n de commissie voor buiten landse aangelegenheden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardig den. Deze commissie heeft aange drongen op UNO-interventie nadat minister Acheson in een brief aan de commissie had gezegd, dat de VS alle mogelijkheden in deze kwestie moesten onderzoeken, met inbegrip van de voorgestelde stap door mid del .van. de UNO. Ook in Polen Hét conflict tussen kerk én staat over het ónderwijs,, dat in Hongarije aanleiding werd tot de arrestatie, en de véroordeling van kardinaal Mindszenty. doet zich ook in Polen voor. De bisschop van Katowitz, mgr. A d a m 5 k i. heeft gisteren in een herderlijk schrijven de Poolse regering ervan beschuldigd, dat zij «n sommige katholieke scholen in Xuid-Polen het godsdienstonderwijs: heeft afgeschaft en dat rij bevel heeft gegeven om de kruisbeelden te verwijderen. Naar aanleiding van deze brief, waarin de gelovigen wor den aangemaand, zich met vreed zame middelen tegen de regering te verzetten, zouden reeds een aantal priesters zijn gearresteerd, De Tweede Kamerzittingen die vandaag en morgen zouden worden gehouden, gaan niet door. De eerstvolgende openbare vergade ring zal pas Dinsdag worden gé- houden. Deze onverwachte verdaging be rust op een verzoek van; de rege ring. die de jongste ontwikkelin gen, zowel in Indonesië als (jp. in ternationaal tetrein, eerst wil be spreken alvorens zij zich in staat acht, de Kamer te antwoorden Op de vele precieze oragen, die tijdens het debat zijn gesteld. .De discussies ovér de begroting van Overzeese Gebiedsdelen zullen nu Dinsdagmiddag worden voort gezet .Aldus ...een bericht van onza Haagse redacteur- Speculaties over moeilijkheden in dé boezem van het kabinet ko men tot uiting in het volgende be richt van de Haagse correspondent van Associated Press: Woensdagavond is meegedeeld, dat de Nederlandse regering een interne crisis over de Indonesische kwestie onder ogen ziet. De „Nieuwe Haagse Courant" schreed, niet verbaasd te zullen zijn, indien minister-president Drees binne'kort het ontslag van zijn kabinet aan de Koningin zou aanbieden omdat hij er niet in ge slaagd is tot overeenstemming te komen over een standpunt ten op zichte van de Indonesische resolu tie, die in Januari door de Veilig heidsraad is aangenomen. Officiële woordvoerders betwij felden echter of de crisis zo ern stig zou zijn, dat de.huidige rege ringscoalitie, gebaseerd op de KVF eft de PvdA, er door ongedaan ge maakt zou worden. Deze woordvoerders zelden, dat het ergste, wat verwacht kon wer dén,- een wijziging in een of twee portefeuilles zou zijn. Welingelichte woordvoerders brachten de dreigende crisis in verband met de bekendmaking van Dinsdag, dat Koningin Juliana een reis naar de Oostenrijkse en. Zwit-. serse Alpen- uitgesteld had in verband met „dringende regerings zaken". Weigering. Vernomen werd, dat het.geschil in het kabinet voornamelijk be trekking had op de weigering van. mr. Sassen, minister, van Overzee se Gebiedsdelen, en enkele andere katholieke ministers, om. de resolutie van de Veiligheids raad te aanvaarden, terwijl de ka binetsleden van de P.v.d.A. er op aangedrongen hebben de Veilig heidsraad niet te tarten. Een van de punten van de kwestie was bet vrijlaten van de geïnterneer de republikeinse leiders dit werd geëist door de P.v.d.A.-ministers, ter wijl de katholieken er fel tegen zijn. Een gezaghebbende woordvoerder maande tot voorzichtigheid'wat be treft het uitspreken van de -verwach ting, dat het kabinet zou vallen. Deze woordvoerder zei: „Het ka binet staat voor een kwestie, die. ge makkelijk tot een breuk zou kunnen leiden,, maar het heeft reeds 'hét hoofd geboden aan even moeilijke kwesties en is er toen in- geslaagd tot een compromis te komen. Men. moet altijd in gedachten, houden, dat geen van beide gróte partijen, óp het ogenblik een gemakkelijk alternatief voor de huidige coalitie zal -kunnen, 'vinden." Het CDK deelt mee, dat dé bonnea voor werkkleding H 11 en L 12 tot na der order geldig zijn voor bet kojaen van werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laboratorlumjas of een mouwsehort. Op de bonnen L 21 kan men kopen een werkbroek of werkjasjc van ke per, drill, satijn, beaverteen, Engel» leer, manchesier o£ptlow,'; eon korte witte jas, een koksbuis of een korte te stofjas. De bonnen H 12 en L 12 zijn nog niet geldig. De bonnen H 1 t.m'; 10 en L 1 t.m, 10 en de rantsoenbonnen FC en FD blijven voorlopig geldig. Door de storm werden gisteravond van de bakkerij der firma Van Tienen, ge legen aan de Parallelweg '.te .Vlaardin gen, twee schoorstenen; elk van ruim acht meter hoog, omver gerukt. Zij stortten door het dak van de aan deze bakkerij grenzende vlapakkerlj van de N.V. Van der windt's handel-maatschnp- py, waar een zes-tal arbeiders bezig was met het pakken van vis. De 10-jarige J, F. Z. werd door de vallende brok stukken zodanig gewond, dat hij ter plaatse overleed. Twee andere arbeiders, de 55-Jarige G, van Z. en do 50-jarige A. V. liepen lichte verwondingen op en konden, na te 2(jn verbonden, naar hun woningen worden vervoerd. Veerschip Cirnus had een zieke aan boord Hét weersehip Cirrus is Dinsdag de Engelse haven Falmouth binnengelopen om de eerste stuurman, de heer A. Kos ter. die ziek geworden was. aan land te brengen. De Cirrus is dezelfde dag nog naar haar station op de Atlantischs Oceaan teruggekeerd. DE 20.000 ER UIT De prijs vait f 20.000 fn de Ne derlandse Staatsloterij is gevallen op het lot nummer 9290. Vermoedelijk tengevolge vsn schoorsteenbrand is .gisteravond een felle brand uitgebroken taö een krui denier te Westzaan, wiens woon- en winkel huls totaal werden verwoest. Van de Inboedel kon vrijwel niets worden gered, De vrouw van de krui denier die juist gisteren het leven schonk aan een kind. kon „met haar baby ln veiligheid worden gebracht. Weerbericht TIJDELIJKE OPKLARINGEN Weersverwachting, geldig van Donder dagavond tot Vrijdagavond. Vannacht over het al gemeen. Wéinig bewol king met plaatselijk lichte nachtvorst. Mor gen overdag weer toe nemende bewolking maar op de meeste plaatsen droog weer en ongeveer dezelfde temperatuur .als van daag. Langs de Waddenkust tijdelijk nog krachtige overigens matige wind over wegend uit richtingen tussen West cn Zuid. li Febr.: Hoog water te Rotterdam: Ie ty 2.44 uur, 2e tij 15.24 uur. WAARNEMINGEN HEDENMORGEN 8.40 UUR TE R'DAM Luchtdruk1Ó24.8 m. bar. Wind N.W. 5. Temp. 4.B. Max. 10.4 (gistermiddag 1.15) Max. 3.0 (8 uur gistermorgen) Weergesteldheid lleftt bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1