Minister Sassen treedt af Industrialisatie brengt tal van problemen mee HET ROTTERDAMSCH PAROOL Britse aandrang op de regering in Den Haag Mr. v. Maar se veen tijdelijk aan Overzeese Gebiedsdelen Meningsverschil in kabinet State Department tegen Fox-contract Gesneuveld in Indonesië Kamer Woensdag weer bijeen Minder belasting voor lagere inkomens ZESTIG LUIERS PER DAG Waarheen koerst Nederland? Slot Landbouw zal zijn - werkkrachten niet kwijt mogen raken Verlaging van de fiscale lasten? Krawtsienko moet zijn manuscript tonen Kans op compromis schijnt verkeken Haven vereniging Rotterdam hield een Amsterdamse avond Tewaterlating bij P. Smit Jr. Hoofd van Marshall-missie vertrouwt op herstel van Nederland Ierland op 18 April onafhankelijk Doodstraf voltrokken Weerbericht Zaterdag 12 Februari 1949 Red. en Adm. Lcmge Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abotm.prijs: per week 0.32 'per kwartaal, ƒ.4,to, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 36 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankten Amsterdamsch'e Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Mr. E. M. J. A. Sassen heeft aan Hare Majesteit de koningin ontslag gevraagd als minister van Overzeese Gebiedsdelen, aldus is gisteravond in Den Haag officieel medegedeeld. Het reserings-comrminiquc voegde aan deze mededeling toe, dat in de boezem van het kabinet eeen principieel verschil is gerezen over de staatsrechtelijke doelstellingen met betrekking tot de hervormingen in Indonesië. De reeds bjj herhaling kenbaar gemaakte doeleinden van de Regering zullen dan ook onveranderd .worden nagestreefd en voor zover dat van de Regering afhangt op korte térmijn worden verwezenlijkt al dus de regering. Terwijl ook het gehele kabinet wenste vast te houden aan de verkla ring, welke dr. J. H. van Royen op 28 Januari jongstleden in de Veilig heidsraad namens de Regering heeft'afgelegd, rees meningsverschil tus- ten de overige leden van het kabinet-en minister Sassen over de te dezer zake verder feitelijk te volgen gedragslijn. Mr. J. H. van Maarseveen, de minister van Binnenlandse Zaken, zal voorlopig de portefeuille van Overzeese Gebiedsdelen gaan beheren. Voor het bekend worden van het aftreden van minister Sassen en de verklaring van de regering ten aanzien van de Indonesische poli tiek berichtte Aneta- uit Batavia, dat politieke kringen aldaar met spanning de berichten uit Den Haag volgden over de vérdeeldheid in het kabinet tegenover de resolu tie van de Veiligheidsraad, en de berichten over de mogelijkheid van een onverwijlde verklaring van de Nederlandse regering over de ge dragslijn met betrekking tot de re solutie. Een verder uitblijven van zulk een verklaring, aldus Aneta, zou de besprekingen, welke in Ba tavia. tussen de verschillende groe peringen gevoerd zijn en nog zul len worden gevoerd,, in hoge mate aantasten, zo zei men, In welingelichte Nederlandse kringen te Batavia verheelde men niet, dat op zulk een uitspraak reeds geruime tijd werd aange drongen, Het bericht, dat het ant woord van minister Sassen in de Tweede Kamer werd uitgesteld tot 15 Februari, nadat eerst verwacht werd, dat dit Donderdag zon wor den gegev.en en dat bij die gelegen heid een verklaring zou worden af gelegd, zou volgens sommige zegs lieden mogelijk voor dr. Beel aan leiding zijn geweest om bij de rege ring in Den Haag nogmaals met grote klem aan te dringen op een duidelijke uitspraak op de kortst mogelijke termijn. Dat dr. Beel in dit verband met heengaan gedreigd zou hebben, werd in deze kringen noch bevestigd, noch ontkend. Men hoopte in Batavia, dat de re gering vóór het eind van deze week tot een beslissing zou komen. Ook in federale kringen te Bata via legde men de nadruk op de noodzakelijkheid van een beslissing door Den Haag. „Een duidelijke Uitspraak van de Nederlandse re gering tén aanzien van de resolu tie van de Veiligheidsraad is thans v,an de - grootste urgentie", aldus verklaarde de voorzitter van de •BFO (de Bijeenkomst Federaal Overleg), Sultan Hamïd II tegen- .over Aneta. De mogelijkheid van' een kabinetscrisis in dit kritieke stadium in Indonesië wordt te Ba tavia in politieke Nederlandse kringen met grote bezorgdheid on der ogen gezien. \- Het Amerikaanse ministerie van buitenlandsezaken heeft nog eens verklaard tegen 'de America-Indo nesia Corporation gekant te zijn, omdat deze een monopolistisch ka rakter draagt en de handelingen van deze firma waarschijnlijk de neutraliteit van de regering der Verenigde Staten in geding zouden brengen. DEN HAAG, 11 Febr. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen, de volgende ver liezen in Indonesië zijn gerap porteerd: KoninkL Landmacht: Gesneuveld 23 Jan.: serg. G. Lubbi, legerar. - 270831124, uit Borger (Dr.); 27 Jan.: sold. R. Jansma, legernr. 270929075, uit Anjum (Fr.); 30 Jan.: sold. E. H. den Hartog, legernr. 250615094, uit Sliedrecht: 31 Jan.: sold. Ie kl. E. Dobbenberg-, legernr. 250707115, uit Dieren; sold. Ie kl. J. W, M. Gieben, legernr. 250827053. uit St, Antonis (gem. Oploo); 2 Febr.: sold. Ie kl. J. de Groot, legernr. 250101017, uit Botterdam; 3 Febr.: korp. >r Bosman, legernr. 270416243, uit Leiden; sold. 1c kl. G. P. Harl- hoom, legernr. 280928480, uit Den Haag; sold. P. van Poelgeest, le gernr'. 260507051," uit Hilversum; 4"Febr.: sold. A. Verlaan, legernr. 271011064, uit Uithoorn: 5 Febr.: sold. C. L. van Hoof, legernr. 261212033, uit Hoogerheide (gem. Woensdrècht). Kon. Ned.-Ind. Leger: Gesneuveld 3 Febr.: korp. art A. C. Martens, stbnr. 964Q3, uit Rotterdam; overleden ten gevol ge vaa oorlogsverwonding op 4 Febr. res. 2e It. inf. A. F. Refcet, uit Bussum. Rectificatie: Op 4 Febr. werd bij dc ver liezen in Indonesië vermeld: ge sneuveld 26 Januari: sold. M. A. Kuesken, legernr. 250715037, uit Hen Haag. Dit moet echter zijn: sold. M. Ai Hucsken. Dc eerstvolgende openbare ver gadering der Tweede Kamer zal niet Dinsdag, maar a,s. Woensdag te 1 jur gehouden worden. Het ligt in het voornemen, dan met de reeds vastgestelde agenda verder te gaan. Allereerst komt dan dus de rege ring aan het woord ter beantwoor ding* van de gestelde vragen bü de begroting van Overzeese Gebieds delen. De vergadering zal des avonds worden voortgezet. Minister overweegt: Minister Lleftinck zal spoedig aan de Kamer ztf.: plannen voor leggen tot belastingverlaging ten gunste van de industrialisatie; een wetsontwerp Is in vergevorderde staat van voorbereiding. De stijging van het loon- en prijs peil heeft ook de druk van de in komsten- en de loonbelasting doen toenemen, en naar verhouding het sterkst voor de lagere en "middel bare inkomens. Dit vaststaand feit noodzaakt tot een voorziening, wel ke vermindering van druk met zich brengt. Op het gebied van het bedrijfs leven wil de minister ten koste van de begroting verzachtende maatre gelen treffr-n. sneciaal op het gebied van de afschrijvingen en verlies compensaties. De voorgenomen verhoging van de omzetbelasting van 3 op 3,5 pet. zal de druk v&n «ie belastingen doen toenemen. Naar schatting zal na die verhoging de opbrengst van de om zetbelasting ongeveer 19 percent liggen boven de huidige opbrengst De druk van de omzetbelasting_ zal voor de lagere inkomens stijgen van ruim 4 pet. van het totaal der uitgaven tot circa 5 pet. Koningin zal Rotterdam bezoeken Naar wy vernemen zyn H. M. de Koningin en Prins Bernhard voor nemens om op 18 Met a.s. een of ficieel bezoek ta brengen aan Rot terdam. De pionnen voor dit be zoek hebben zo bericht men ons van de zijde van het secretariaat van- het koninklijk huis, nog geen vasté vorm aangenomen. DIE ARME MEVR. MARGARET GOOD, de moeder van de vierling uit Bristol, heeft héél wat met haar spruiten te stellen. Zij werden op 12 Juni 1948 geboren en. kunnen allemaal al rechtop zitten, maar de vier zusjes, die op enkele dagen na acht maanden oud zijn, zyn nog niet droog en moeder heejt.elke dag gemiddeld 60 luiers te spoelen. Tevreden zit 't viertal rond te kijken in de zonneschijn, terwijl moeder weer een nieuwe aflevering aan de waslijn te drogen hangt. R zijn wel stemmen opgegaan tot vestiging van nieuwe*. in Nederland tot nu toe onbekende industrieën. Veeleer ver dient het echter aanbeveling, zégt men, de bestaande industrieën gelegenheid te geven tot uitbreiding in die zin, dat geleidelijk meer verwante producten in bestaande productieprogramma's worden opgenomen. Het aanvatten van voor Nederland onbe kende industrieën geeft grote' kans opteleurstellingen öp tech nisch en economisch gebied. Ons land beschikt practisch ge-: sproken over weinig grondstoffen én bij vestiging van nieuwe industrieën zal men dus dienen te bedenken, dat de afhankelijk heid van het buitenland en van de import van grondstoffen juist in tegengestelde richting werkt van die, welke men wenst te gaan, namelijk: beperking van de import. ogenblik plaats in de vorm van nauw overleg tussen de Regering en de Economisch-Technologische instituten in dc verschillende pro vincies, teneinde de regionale in dustrie-'vestigingsm ogel i j kheden te onderzoeken, herder zijn in een vrij groot aantal gemeenten ge bouwen door Ie gemeentelijke overheden opgericht in overleg met de centrale overheid, om de industrie in de gelegenheid te stel len zich aldaar t vestigen of tot uitbreiding van bestaande indus trieën over te gaan, zonder dat zij zelf Kapitaal voor de oprichting In het algemeen zullen daarom arbeidsintensieve bedrijven de voorkeur verdienen, omdat zij te gelijkertijd er toe kunnen bijdra gen werkgelegenheid te scheppen voor het bevolkingsoverschot. Men zal echter moeten bedenken, dat het slagen van een intènsieve in dustrialisatie voor een deel óók afhangt van de vraag of er vol doende technische leiders, inge nieurs, ter beschikking slaan, en dit is lang niet-zeker. Het belangrijkste punt is de fi nanciering. De „klimatologische" omstandigheden voor een indus trialisatie zijn voor het ogenblik ongunstig: de .elastingpolitiek van de Regering verhindert in belang rijke mate de bereidheid van dc kapitaalbezitters tot nieuwe inves teringen over te gaan; de fiscale lasten zijn hoog en de dividendstop werkt onvruchtbaar op de vorming van nieuw kapitaal. Een lichtpunt is echter, dat de Ministeries van Financiën en van Economische Zaken reeds de mo gelijkheden onder het oog zien om de fiscale lasten tt veriagen. Ln dit is hard nodig. want voor de financiering van -ïieuwe indus trieën zal in 1949 een bedrag van minstens één tot anderhalf mil liard gulden nodig zijn (het im- porloverschot van dit jaar wordt geraamd op 1,2 milliard). De uit breiding van de bestaande en de investering in nieuwe industrieën eist tot 1953 rond 3 milliard om het tekort op dc betalingsbalans van 2,8 milliard als raming voor 1953 le kunnen dekken door verhoogde productie en uitvoer. Indien de planne», van het Mi nisterie van Financiën zouden worden verwezenlijkt, zou het.be drijfsleven zijn lasten van thans met enige honderden nlillioenen guldens zien verlicht. Dit is een verheugend teken, maar wij be twijfelen of daarmee alléén..de ka pitaalvorming, die voor de gedach te industrialisatie nodig is, zal wordenverkregen. Er zullen ook andere middelen moeten worden aangegrepen, zoals eer herziening van de dividendstop. Voorbereidingen Het weekblad „Les lettres fran- caises" meldt heden bij deurwaar- dersexploit Kravchenko te hebben gesommeerd binnen 24 uur het integrale origineel van zijn boek „Ik verkoos de vrijheid" in de Russische taal over te leggen. van industrieruimten behoeven te investeren. Ook aan de verschuiving in de bevolking, zoals deze zich streeks gewijs voordo et'; ;schenkt der Overheid. - -aand De afdeling Planologie van het Ministerie van' Economische Zaken pleegt op dit punt regelmatig nauw overleg met de organisaties van streekontwik- keling. industrialisatie is dus nodig, maar er schuilt gevaar in de 'ont trekking van arbeidskrachten aan de landbouw, omdat op die manier' de beste arbeiders er aan -worden onttrokken, die daarin zeker in de eerste tijd niet zullen terugkeren. De landarbeiders verliezen op «te manier hun vakbekwaamheid, die de landbouw nu juist hard nodig heeft om zoalj de Overheid Wil tot een intensieve bewerking van de bodem te komen, teneinde de export te kunnen bevorderen. Wegzuiging van Iandbouwar- beidskrachten kan voor een deel worden geneutraliseerd door me chanisatie van onze landbouw, maar een gevaarlijke factor is het feit, dat" de motor Nederlandaf hankelijk maakt van het buiten land, hetgeen in tijden van econo mische moeilijkheden een ramp zou kunnen-betekenen. Ook me chanisatie zal dus beleidvol en met inachtneming van alle factoren, die ónze econom'zche verhoudingen bepalen, moeten geschieden. Gebruik van de grond Verder, mag bij industrialisatie het: doelmatig gebruik, van de grond niet in. het gedrang komen.' Nu reeds staat vast, dat devüitbreir ding der steden {Arnfiem-Huissen, Den Haag-Westland) en straks die van de industrie," als een poliep de landbouwgrond opslokt. Waar bo dembewerkers worden verdreven, moet eómpensatie van andere, even goede grond tegenover staan. Er :s thans nog'in bijna ieder gewas een tekort,, behalve in groente. Uit breiding van onze cultuurgrond is daarom dringend noodzakelijk als de besté én meest productieve in vestering. De Overheid toont prac tisch echter *einig Voortvarend heid tot landaanwinning. Wij drin gen er daarom met klem op aan in het oog te houden, dat kapitaals investering in de Industrie samen gaat met kapitaalsinvestering in landaanwinning. Wie thans hét probleem van pro ductie en export alleen op korte t érmijn dus de industriële productie bekijkt, overziet niet de prachtige kansen, die er op de lange' duur, besloten liggen in een ontsluiting van de 'productie mogelijkheden, die onze eerste levensbehoeften waarborgen. Israel en Egypte De plaatsvervangende bemidde laar der UNO in Palestina, dr Bunche, heeft de Israëlische en Egyptische gedelegeerden bij de besprekingen op- Rhodos gewaar schuwd, „dat hun gebrek aan zin voor een compromis de kansen op overeenkomst in de waagschaal stelt." Hoge kringen van Israël zeggen, dat indien niet binnen een dag of drie overeenstemming met de Egyptenaren wordt bereikt, de on derhandelingen zullen worden af gebroken, In kringen van Israël is men ook pessimistisch ten aanzien van over eenstemming met Transjordanië, speciaal wat betreft Jeruzalem en de zogenaamde „gevaarlijke drie hoek". Rotterdam en Amsterdam: unieke havens De Havenvereniging- Rotter dam heeft In de Blauwe zaal van het Beursgebouw haar Amsterdamse avond gegeven, waarop de secretaris van de vereniging „De Amsterdamse Haven", de heer R. Th. J. le Caveiier, een rede hield en de directeur van de Amsterdamse haven, de heer Th. Th. van den Berg, bü lantaarnplaatjes, de hoofdstad en haar haven toelichtte. De heer Le Caveiier meende in de aanvang van zijn rede té mo gen constateren, dat in, Rotterdam een gemeenschap met de haven be staat, die in Amsterdam niet aan wezig is. Beide havens bekleden echter een functie in het econo misch leven. Spr. ging voorts de historie van stad en haven in den brede na, als mede de jarenlange strijd tegen de ondiepten bij Pampus. De huidige plaats van het Centraal Station achtte hij oorzaak, dat vele Am sterdammers van hun haven zijn vervreemd. Spr. schetste voorts de ontwikkeling om het IJ en de el kaar opvolgende nieuwe havens. Met de uitbreiding van de haven is het aantal inwoners ontzaglijk gegroeid, n.l. van 275.000 bij de opening van het Noordzcekar.aal in 1872 tot meer dan 800.000 op heden. Er is lang voor geijverd het achterland te ontsluiten. Spr. memoreerde voorts de grote vernielingen, dror de Duitsers in October 1944 aangericht. Er is thans reeds veel vernieuwd en het 'scheepvaartverkeer heeft zich met rasse schreden hersteld, al zijn de bodems nog kleiner dan voor de oorlog. Niettemin blijft de haven nóg altijd de basis van het leven van de hoofdstad. Ten aanzien van de Rijnverbin ding is Amsterd-m niet gelukkig geweest, meende de heer Le Cave iier. Vele regeringsontwerpen voor een nieuwe verbinding werden nimmer een feit. Wat nu de nieuw ste plannen, betreft de werken, waarover zoveel gepraat is, zouden in 1941 reeds zijn voltooid als de oorlog er niet tussen was geko men. Men kan eigenlijk zeggen, meende spr. dat zowel de tunnel van Velsen als de nieuwe Rijnver binding eigenlijk niets anders is dan het herstel van oorlogsschade. Men hoopt thans in Amsterdam, Volgende week Zaterdag zal op de werf van de machinefabriek en scheepswerf van P. Smit Jr N.V. te Rotterdam het motorvracht- en passagiersschip Langkoeas, dat voor rekening van de N.V. Koninklijke Rotterdamse Lloyd wordt gebouwd, te water worden gelaten. In tegen woordigheid van haar klasgenoten van de HBS zal mejuffrouw J. C. Ruys, dochter van de heer Th. A. "W. Ruys, directeur van de Lloyd, de laatste beletselen wegnemen In verband met het tij. zal de stapel loop pp een ongewoon uur moeten plaats vinden. nJ. om 8.40 uur in de morgen. Nederlands vliegtuig maakt noodlanding in Spanje Een „BeechcrafF'-vIiegtuig van de N.V. Aero-Holland heeft giste ren een noodlahding moeten maken aan de oever van de Taag in Span je. Het toestel, bestuurd door de heer J, K. Hoekstra, chef vlleg- dienst van de Aero Holland, kwam er vryiéfel onbeschadigd af. Engeland heeft Nederland geadviseerd, de republikeinse leiders zo spoedig hfogelijk vrfj tc laten en te voldoen aan dc door de UNO voor gestelde oplossing voor de Indonesische kwestie. Deze Britse zienswijze is ^yikele dagen geleden in Den Haag ter kennis gebracht van mr, Stik ker tijdens een bezoek dat sir Phillip Nichols, dc. Britse ambas sadeur, aan de Nederlandse minister van buitenlandse zaken bracht, zo heeft een officiële woordvoerder van de Britse regering volgens A.P. té Londen meegedeeld. Sir Phillip heeft minister Stikker gewaarschuwd voor de gevolgen die het niet opvolgen van de UNO- riehtlijnen op de publieke opinie in de wereld en in Engeland zou heb ben. Sir Phillip heeft bij dit ge sprek een formele nota is niet overhandigd mr. Stikker herin nerd aan de beloften die Nederland de Veiligheidsraad heeft gedaan- De Londense woordvoerder die van dit nieuws melding maalde, zei dat Engeland in een lastig parket was geraakt tegenover zijn part ners in het Gemenebest zoals In-; dia, Pakistan, Australië en Ceylon tengevolge van wat hij noemde nions, zo zei hij, voelt veel sympa thie voor de Indonesiërs en deel! het Engelse standpunt dat Neder land door zijn optreden in Indone sië geheel Azië -en een groot deel van "de Arabische wereld tegen, zich in het harnas heeft gejaagd. Of mr. Stikker sir Phillip NJchols had ge antwoord en zo ja, wat dit ant woord behelsde, kon de zegsman niet meedelen. Volgens A.P. vreest men op het Britse ministerie van buitenlandse zaken dat indien de Nederlanders de UNO-richtlijnen blijven nege ren,. dit een stap tot tenuitvoerleg ging van de sanctie-clausules uit Praktische voorbereidingen tot „Nederlands bespotting van de Vei- het Handvest tengevolge zou kun- 1Pil*. rïovo». Wnrrtl nön FöFhQn industrialisatie hebben op het ligheidsraad". Elk. dezer domi- nenhebben, Dr. Alan V>alentine, de lei der van de ECA-missie in Neder land. heeft tijdens de „hearings" over het voor het aanstaand belas tingjaar EC A-program door de commissie voor buitenlandse aange legenheden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ver klaard „Het bedrag aan ECA^hulp, dat Nederland, het komende jaar zal ontvangen, vonrit de som van üe absolute minima, die onder de gun stigste omstandigheden als essen tieel, beschouwd worden." Valentin» zei, dat Nederland, wil het de ba lans. van inkomsten en uitgaven weer- In evenwicht krijgen, in 1Ö52 of later, een oplossing moet vinden wat betreft zyn economische rela- ties met West-Duitsland, Groot- Brittan nic (een „grotendeels ver dwenen markt" voor de Nederland se voedselproducten),met de scheep vaart Wereld waaruit Neder land juist weer een inkomen begint te trekken} en met Indonesië." De bpmerkelyke vooruitgang, sedert 1945 door Nederland gemaakt", al dus zei Valentine, „doet vertrouwen, dat, deze problemen op de een of ar- dere wijze opgelost kunnen worden, doch dit kan niet geschieden zonde onze voortdurende hulp". Valentine zei, dat de politieke on- Houtbeurs naar het Bouwcentrum? Wil vernemen, dat zowel van de rijde van het bestuur van de Rotter damse Houtbeurs thans gevestigd in het Beursgebouw als van dc directie van het Bouwcentrum aan de Dler- gaardesingc! pogingen worden aange wend. de Houtbeurs naar het bouw centrum tc verplaatsen. Een cn ander zou langs dé weg der froleidelljkhc.id dienen tc geschieden, daar dc clientele van ,tie beurs op een eventuele verplaatsing moet voorbereid en gepolst worden. zekerheid omtrent Indonesië se dert de oorlog het herstel had be lemmerd en buitenlandse investe ringen had tegengehouden, de pro ductie had vertraagd en genood zaakt had tot grote leningen van tip Nederlandse regering aan Indone sië. Hij voegde er aan toe: „Hoede politieke regeling ook wordt, wan neer daardoor geen voortdurende toevloed van Indonesische grond stoffen naar Nederland mogelijk wordt, ia het zeer moeilijk in te denken hoe Nederland ooit weer tot evenwicht in zijn handelsbalans zal kunnen komen." Het Ierse parlement heeft in December de wet op de „Ierse republiek" goedgekeurd. Hierdoor zijn lerland's laatste banden met het Brits gemenebest verbroken Minister-president John A, Cos- tello heeft thans in overleg met de regering van Eire 18 April 1949 (Paasmaandag) vastgesteld als de datum, waarop Eire repu bliek zal worden. Óp deze dag valt de 33ste verjaardag van de Ierse republikeinse opstand van 1916. Lading van m.S. „Maria" wordt geworpen Vrijdag hebben de sleepboten Noord-Holland en Stortcmeik ver geefse pogingen in het werk gesteld om het bij Texel gestrande m.s. Maria vlot te slepen. De bemanning is daarop begonnen de lading, die uit oud ijzer bestaat, in zee te werpen. dat de regering voor de Rijnver- binding het volgend jaar minstens 15 millioen op de begroting zal brengen, - opdat de achterstand, ontstaan door het uitblijven van de verhoogde millioenen in de laat ste twee jaren, zal kunnen worden ingehaald. Amsterdam wacht op deze verbinding. Tegenwoordig wordt zoveel „Rijn" genoemd, riep spr. uit. „Dem Reinen ist alles R(h)ein". Over het „Beneluxgesprek" zei spr.: Dit heeft er reeds toegeieid, dat de havengelden op gelijk ni veau worden opgezet. Op zichzelf heeft hij daartegen geen bezwaar, mits niet op andere wijze door concessies deze gelijkstelling wordt teniet gedaan. „Het doet ons vreemd aan, dat Je vrachten van Amsterdam eer hoger zouden moeten zijn dan'van Antwerpen, terwijl de verbinding roet .de Rijn toch -korter is". Rotterdam en Amsterdam moe ten eik hun haven op de juiste wij ze blijven behouden. Hetzelfde wat spr. aan het eind van zyn betoog van Rotterdam z;i: „Weest wat gij zjjt: een unieke haven" wenste hij ook Amsterdam toe. Op het gxatie-veraoek van M. Jansen, tot de doodstraf veroor deeld door het Bijzonder Gerechts hof te Arnhem is afwijzend be schikt. Het vonnis is voltrokken. De doodstraf, door het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden opge legd aari M. Vonk is veranderd in' levenslange gevangenisstraf. Deviezen voor Frankrijk In tegenstelling met een semi- officiöel bericht, dat wij enige tgd geleden publiceerden over de devïe- zenrezeling voor toeristenreizen naar het buitenland, kunnen vrij thans mededelen, dat, vandaag de deviezentoewjjzing voor de maan den Januari, Februari en Maart is stopgezet, daar hét contingent is uitgeput. Voor vacantiereizen naar Frank rijk in de maanden April,, Mei Juni en Juli moet een aanvraag voor een deviezentoewijzing vóór 15 Maart worden ingediend. De Schelde-Rijnverbïnding In het maandoverzicht van de Ant werpse Scheepvaartvereniging lezen wij „Het graven van het kanaal Antwer pen—Moerdijk dient een conditio sine qua non te rijn voor het van kracht warden van de Benelux. De economi sche expansie van België toch is nauw verbonden met de uitbreiding en de normalisatie van -bet Antwerpse ha-- vènverkeer Wanneer dit nfet geschiedt aal de haven van Antwerp50 onmoge lijk op voet van gelijkheid met Hotter- dam kunnen concurreren". Telefoonverkeer Antwer- pen-Rotterdam verbeterd Een merkwaardige telefoonverbin ding, die voorzover bekend uniek is in de wereld, is Vrijdagmiddag geo pend raet een telefoongesprek" tussen de dircctcurcn-generaal van de Belgi sche telegrafie cn telefonie en de Nederlandse F.T.T. De heren Hcnri België 1 en Neher 1 Nederland) hebben toen n.l het half- automatische telefoonverkeer van Ant werpen naar Rotterdam In dienst ge steld Dit systeem maakt het mogelijk, dat de telefoniste, in Antwerpen recht streeks do a bonne's in Rotterdam kie zen. Het verkeer van {Rotterdam naar Antwerpen zal voorlopig nog op de gewone wijze werden afgewikkeld. Onthulling op onthulling? Bij de Schelferdrukkerij te Dordrecht is een brochure van 70 bladzijden verschenen, geschre ven doof mr. J. E. van der Starp. Hij heeft haa.' „Het Englandspiel" gedoopt, met als ondertitel „De-, masqué der Vau-mannen". Een demasqué komt meestal na een carnavalachtig bal, thans volgt het op een( rechtskundige danspartij, waarbij het En glands piel niet tot de bodem toe schoongekrabd werd en driekwart Nederland onbevre digd de rechtszaal verliet. Het ge sol met een Schreieder, het niet- verhoren van bepaalde getuigen wie is dat ooit duidelijk geworden? Er kwam eon boek. Carnaval der Desperado's, vin Noel de Gaulle, bevatte het leugens, halve of hele waarheden? Mr. ^an der Starp zegt, dat Noël de Gaulle het publiek bedriegt. Zelf is mr. Van der Starp verdedi ger geweest van Van der Waals en hu zal zijn eigen toelichting me-r nigc duistere kwestie uit dë doe ken doen. De ene Vau-man gaat vrij naar Argentinië, zegt hij, de andere wordt tweemaal ter dood veroor deeld en blijkt vrij rond te lopen, Schreieder wordt verwend, gecajo- leerd, maar Kuntz wordt onder Capelle aan de IJssel vermoord, en anderen Inderdaad, het is allemaal duis ter. Maar om nu te beweren, dat na mr. Van der Starp's brochure een licht in alle duistere hoeken is geworpen? Om u dc waarheid te zeggen. het is ons (nog) duisterder gewor den. TI.inELI.TK REGEN WccrsverwacfttinK, geldljt van Zater dagavond tot Zondagavond: Vanavond en vamuebt tijdelijk rpgen. Morgen overdag enkele plaatselijke "jnlon en opklaringen. Weinig, verande ring In tempera tuur. Tijdelijk krachtige oJf vrij Krachtige wind tussen Znid en West. 13 Februari: Zon op 8.00. onder 17.49} Maan ot> l7iSG. onder B.35 13 Febr.: Hoog water te Rotterdam: le tij 4.33 uur, 2e tij 17.09 uur. 14 Febr.: Hoog water tc Rotterdam: le tU 5.17 uur. 2e tij 17.58 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1