Juffrouw Hussewus en de poppenpruik Axel Munthe, de levenskunstenaar, gestorven in het paleis te Stockholm 'Stêop 29200 ernst met JinuA de Ófapeh Dertienhonderd militairen naar Indonesië San Michele zag hij weer niet RAVERO-TAXPS Die Hohe Messe van Bach Ferdinand Langen: Jacques en Jacquelineroman uitgave: De Bezige Bij, Amsterdam, 1948 Wat iedere huisvrouw nodig heeft so Botsing tussen tram van RTM en trein Kota Inten vanmorgen in zee Parool-raadsel EEN TOVERKUIT 4 Zaterdag 12 Februari 1949 „.-..Ah je maar gedachten hebt, die de moeite waard zijnals er maar een vogel zingt buiten je venster. J\. MUNTHE is dood en dus; hebben wij onze uitgave van zijn tstory of San Michele nog eens uit de kast genomen, om er in te bladeren en om ce verschillende knipsels te herlezen, die wij er in de loop der jaren hadden iu-gelegd, want wij houden nog steeds van het WÜ begrepen de wonderlijke Zweed die het had geschreven. ou<^ geworden, over de 90, maar toen hij het Capriotisch epos San Michele schreef was hij ook al niet jong meer: even over de 70; de eerste druk nl. dateert van April 1929. Maar dat is geen wonder, want dr. Axel Munthe heeft een heel leven moeten werken alvorens hij geld genoeg bezat om op het eeuwig-schone Capri een zuilengalerijen- paleis te kunnen herhouwen uit de puinen van keizer Tiberius; lust verblijven. Niet zonder ironie beschrijft hij in San Michele hoe hii tussen '80 en '90 een beroemd en gezocht arts is geworden: als lievelingsleerling van prof. Charcot, rijke dames „Al- pijn" toegewezen kreeg, een mode ziekte uitvond (colitis), internatio nale roem verwierf en rijk genoeg werd, oni geheel Capri te kopen. Rijkdom en roem brachten dr. Axel IMunthe's hoofd niet op hol. Juist ra de natuur, of het nu de barre eenzaamheid van het hoge noorden van Lapland was (waar hij met de lieve Lappenmeid Ristin over wilde bergrivieren zwom) dan wel bet toeristische Capri was: overal waar Munthe in aanraking kwam met de natuur en met de eenvoudige natuurlijke mensen, toonde hij zichzelf van zijn beste zijde. Hij hield van vogels, van honden, paarden, dieren en men sen des lands. De eenzame Daarom was hij naderhand zo moeilijk te genaken, als bezoekers tot hem en zijn „marmeren horst" wilden doordringen. De oude Zweed met z'n heimwee voor het mediterrannaeë 2uiden zocht de ro mantiek van eenzaamheid en uit zicht, verdieping en horizonnen; en hij werd altoos woedend als men hem daarin belemmerde. De eerste wereldoorlog dreef hem aan de zijde der geallieerden, en hij werkte als frontarts bij de Engelsen. De tweede wereldoorlog verdreef hem nogmaals en toen nam de oude koning der Zweden hem liefderijk op als medebewoner van het paleis te Stockholm. Daaruit is hij niet weer naar Capri teruggekeerd, trou wens: hoe was Capri er aan toe, het door Duitsers en Amerikanen uit gewoonde Capri. Iemand, die hen daar onopge merkt kon gadeslaan, beschreef on langs, hoe iedere ochtend koning Gustaaf, Axel Munthe en Sven He- din elkaar opzochten in de vleugel van het grote, vormelijke paleis. Axel Munthe leed onder zijn li chamelijke achteruitgang" (voor de tweede maal bedreigde hem blind heid), leed. onder het onvoltooid, hlijven van twee standaardwerken (een over koningin Victorine, de grootste .dieïenbeschermster ter wereld, en eon over de Ellenden des Ouderdoms), leed onder de dwaal- en waanideeën van Sven Hedbvdie in weerwil van z'n bijna go jaar nog steeds Hïtlervereerder en ruziezoeker bleef, on hij leed onder het vruchteloos gedebatteer. De koning moest voortdurend sus send bemiddelen. En zelf wordt de oude vorst ook steeds zwakker en bij was ééns de beroemde mister G. de gevreesde tennis-ster! De zoons Nog erger werd het, toen Sven Hedin genas van een dreigende blindheids aandoening en Axel Mun the" bijna uitsprak, dat tegenwoor dig de ondeugd beloond wordt, zelfs onder hoogbejaarden Het is in heel wat jaren niet ge beurd, dat ®en beroemd, schrijver van een paleis uit begraven werd; Axel Munthe zal de eer genieten. Achter zrfn baar zullen twee zoons gaan, die zich in de jongste wereld oorlog aan geallieerde zijde hebben onderscheiden. Ditmaal zal hun oude vader hen niet laten anticham breren. zoals velcden jaar zo mer nog wel het geval was. Toen was Axel Munthe er eens zo slecht aan toe, dat koning Gustaaf de bel de zoons per vliegtuig uit Londen liet halen. Axel -Munthe's oude ca- priotische kamerdienaar ontving hen in de wachtkamer en diende AXEL MUNTHE, naar een pastel-tekening hen by „de dokter" aan. maar Axel Munthe liet hun na een uur ant woorden: ..Gaat allebei aan je werk. Vader leeft nog. Als hy sterft, zal hij jullie bijtijds laten roepen. Goedemiddag!" Daarmee konden de zoons gaan, beiden mannen in de veertig, met hoge onderscheidingen op de borst! In 40 talen Thans Is de beroemdheid die niet van „drukte, gedoe en jachtige mensen" hield, gestorven, 91 jaar en 3 maanden oud. Veel heeft hy niet geschreven, een boek of vier, een "daarvan echter is in 40 talen vertaald, en het is verslonden, zo wel in Japan, Rusland, Amerika als in West-Buropa het is het voor- treffelijke San Michele. Mocht u soms zo gelukkig zijn om van San Michele de twaalfde Engelse uitgave van Juli 1930 te bemachtigen, dan moet gij nog eens de nieuwe Voorrede na-slaan en herlezen: daaruit kunt Stj Axel Munthe's zielegrootheid herleiden. Te midden van allerlei zachte zelf spot en berustende aanvaard ings- melancholie staat er ineens: „Niemand baadt ooit tweemaal in dezelfde rivier. Iedereen die dit toch wil, overjjlt zich. Van waar al die dolle haast? Heus: voor ieder komt het einde van zyn aard3e reis tóch!" Van dergelijke citaten staat San Michele vol, want het is een iro- nisch-filosofische roman„Zolang een man zichzelf aan-kan, kan hij heel wat verduren", staat er er gens; „zonder hoop, zonder vrien den. zonder boeken, zonder muziek 't is allemaal niet erg, als je maar gedachten hebt die de moeite waard zijn, als er maar één vogel zingt buiten je venster en als je de branding van de zee maar kunt ho ren" Aan. de Ned. Economische Hoge school te Rotterdam slaagden voor het doctoraal examen in de econo mische wetenschappen de heren A. C. Bonte, F. A. B. Praal en L, de Jonge, allen te Rotterdam. Advertentie LM. Een goede gedachte van Plet van den Kerkhoff was het. om met de Chr. Oratoriumvereniging „Rotterdam-Z." ook dit jaar weer een uitvoering van Bachis „Hohe Messe" te geven. Het is een monumentaal werk dat evenals de Mattheus Passie voor iedere ver eerder van de meester een wel zeer bijzondere aantrekkingskracht bezit en terecht tot de Indrukwekkendste com posities der gehele koorliteratuur wordt gerekend. De eisen die deze mis aan de uit voerenden stelt, zijn uitermate zwaar. De koren, waarvan verschillende in vijf-, zes- en acht-stemmige zetting, bevatten een strenge en gecompliceer de polyphonié, die zich zeer moeilijk laat realiseren en derhalve een inten sieve eh langdurige voorbereiding ver gen. Daarom dan ook strekt het „Rot terdam-Zuid" tot eer. dat ze gister avond in de Koninglnnekerk het werk weer heeft uitgevoerd op een wijze, die de vele schoonheden van het werk veel recht deed wedervaren. Dat bij voorbeeld het begin van het Kyrie en een gedeelte van het „Et incarnatus est" niet een geheel en ai vlekkeloze intonatie kregen, dat een enkele maal ook wel de melodische lijnen te strak en te weinig buigzaam tot klank kwamen, vermocht aan de algehele In druk zeker geen noemenswaardige af breuk te doen. Want over het geheel genomen muntte de weergave uit door een koorzang, die men hogelijk kon waarderen en die tevens ccn hoge dunk gaf van de paedagogische kwa liteiten van de dirigent. Ook de solisten hebben zich van hun moeilijke taak uitstekend gekweten. De sopraan Corry Bijster en de alt Annic Hermes vertolkten haar partijen In vo caal en artistiek opzicht boeiend het geen ook van de tenor Reirihardt van Randwijk kon worden gezegd. Hoewel we Willem Ravelli wel eens klankvoller hebben horen zingen, kon zijn voordracht van de aria's niette min zeer voldoen. Niet onvermeld mag blijven do uit stekende begeleiding (een woord van lof voor de voortreffelijke prestaties der hout- en koperblazers is hier ze ker op zijn plaats) van het Philhar- monisch Orkest. Koos Bons (orgel) en Hans Schouw man (clavedmbel) speelden hun partij accuraat en muzikaal. Voor van den Kerkhoff die zijn 25- jarig jubileum als toonkunstenaar viert waren et enige mooie bloemstukken. Herman van Born. Angst voor de werkelijkheid is de algemene kwaal der jongeren. De jonge zoon van een reiziger in weegschalen vertelt, wat hij op één dag beleeft. Hij verlaat zich op weg naar het stadhuis, waar hij het huwelijk van zijn zes jaar oudere broer wil gaan bijwonen, raakt in een door Duitse soldaten veroorzaakte straatrel verzeild, be zoekt een winkel, een cafetaria, treft vrienden in enige café's, gaat naar de huwelijksreceptie, waar door omstandigheden het bruids paar zelf ontbreekt, komt vervol gens weer met bekerden samen in enige café's en gaat na deze be trekkelijk doodgewone dag tegen „spertijd" naar huis. LD US in 't kort de inhoud van de ook zelf korte roman," die Ferdi nand Langen onlangs In het licht heeft gegeven en die zich onderscheidt van de twee voorafgaande werken „Hêlène in het Heelal" en „In Pyjama". Deze laatste immers speeldeh zich af In de verdroomde sfeer die kenmerkend xs voor de jongeren van de „Woord"- groep. In dit laatste boek heeft de schrijver klaarblijkelijk moeite gedaan, iets dichter aan te knopen aan de ge- one, alledaagse werkelijkheid cn aan kende stof worden de randen om boord of met een geplooid strook je afgezet en de naden afgebiesd. Bij Het kruisje naaien we aan el ke kant een stevige lus, om de schouderbanden (80 bij 3 a 4 cm.) door te halen. Ook het bovenstuk je kan desgewenst in drieën ge knipt worden. Dat daardoor met tweeërlei stof .een aardig ef fect kunt bereiken, toont u ons voorbeeld en u ziet zelf wel, dat er nog meer mogelijkheden zijn. Onze handwerksters maken het schortje natuurlijk van effen stof, zodat ze het met leuke motiefjes kunnen borduren ELLA BEZEM ER tpEN gezellig schortje, ook voor minder slanke dames, is het hier afgebeelde enU heeft mis schien nog wel een oude'zomer- jürk, dieu het materiaal levert. Hét onderstuk kunt u. aanéén knippen of in drteëh, net haar het met uw stof het beste uitkomt Lactt-ui het aanéén, dan stikt u op de aangegeven, lijn een afstekende bies, nadat u eerst de zakjes op gestikt hebt. Met dezelfde afste- wL gewone, begrijpelijke gebeurtenissen. Het resultaat moet echter enigszins hy bridisch genoemd worden. Langen im mers i3 een speelse geest en piet afke rig van dwaze, desnoods ietwat studen tikoze grapjes. Wie zal hem dat mis gunnen? Als een jongen met knikkers speelt (en Ferdinand Langen ts slechts dertig jaar oud), zal geen sterveling Letterkundige kroniek door Victor E. van Vriesland hem gebrek aan ernst verwijten. Maar ,als hij met mensenschedels of afgesne den oorlappen eenzelfde spelletje be drijft, zal dat ergernis verwekken en niet iedereen zal het van goede smaak lijken. In dit boek speelt Ferdinand Langen een ietwat onnozel spelletje met een uitezst lugubere materie, nl. de bezettingstijd. Hij speelt, maar lusteloos en melig. Ik voor mij persoonlijk neem hem dat niet kwalijk. Zeer weinig lieden in ons zwaarwichtig vaderland hebben enige waardering over voor speelsheid. En dat de schrijver dit spel bedrijft met de gruwbare werkelijkheid der bezettings jaren, wordt begrijpelijk en vergeeflijk, wanneer men bedenkt dat hij in 1940 nog slechts 22 jaar oud wés en dit spel zijn enig mogeiijke tegenweer tegen de overmacht van die druk. Een zekere laconieke, niet eens. bfillante, prevelen de grapjasserij ten aanzien van een tijd waarin het om dood en leven, om vrij heid en onzegbare jammer ging, moge terecht aanstoot geven. Bij nauwkeuri ger beschouwing echter wordt het dui delijk dat dit soort van spelen een vorm van eerlijkheid is. In de eerste plaats immers was het de enige vorra yan verzet die voor de jonge auteur openstond, de enige ma nier om de .realiteit te dragen en te verwerken voor iemand in wierts aard het nu eenmaal niet-lag, er daadwer kelijk middenin te gaan staan én deel te nemen aan de ondergrondse strijd; en aan wie mag men dit als e 1 s stel len? In de tweede plaats valt een dergelijke houding mede te verklaren uit het loffelijke streven, zich te hoe den yoor ondoorjeefde, vage abstracties en. uit angst voor te grote woorden. 1 ET ironische en 'anecdotische is ech. ter bij Ferdinand Langen in dit boek, nu het voor het eerst met een grotere dosis werkelijkheid werd vermengd, te weinig geestig en te weinig inhoudrijk. Het speelt niet eens een superieur Spel met de taal of met de situaties, gelijk b.v. bij Henriëtte van Eük, maar het haspelt een beetje sloom en zinloos om met mensen en dingen. Een befaamd humorist als Eric van der Steen heeft dan ook verklaard dat hij deze geestig heid niet op prijs stelde. Van iemand wiens (vaak niet geringe) geestigheid voornamelijk op een spel met het woord berust, is dit oordeel verklaarbaar. Aan het anecdotische is hier echter ook de achtergrond, de zin ontnomen die het respl psychologisch en sociaal wel heeft bi) b.v. C.C.S. Crone en Mary Dorrsa. Het ls minder poëtisch dan In het vroe gere werk van Langen, maar er zit een nieuw element in, een streven naar Iets dat men a.h.w. de ongerichte en doelloze „anecdotique pure" zou kun nen noemen, voorzover zotets moge lijk is. Een beetje pueriel is deze geestesge steldheid wel, dat valt niet te ontken nen. Maar drie, vier decenniën geleden was de jeugd weer een tikje te ouwelijk en dat is misschien nog onaangenamer. Wij willen de auteur dan ook niet bard vallen over een roman die voor hem een poging tot vernieuwing is. Het sur realistische element uit Langen's vroe gere werk Is hier vrijwel geheel ver-, dwenen, al zUn er nog rudimenten van te vinden. De fantasie heeft zich. daar voor thans gericht op een ietwat non sensical# vermenging van het zinloze met het nog acceptabel .normale". Denkt men echter aan de psychologisch verantwoorde en op zeer menselijke typering berustende humor van een Nesclo. dan merkt men eerst hoezeer dé personen In „Jacques en Jacqueline" onaf blijven, te schimmig en onduide lijk, ondanks hier en daar rake karak teristieken. Toch heeft dit*proza ln zijn bijna on- i beschaamd autistisch, traag, eentonig gemummel Iets eigens en daardoor iets aardigs. Diepzinnigheid zoals bij som mige echte surrealisten als Relcampo (cn soms W..F. Hermans), ontbreekt Langen ten enenmale. En naast het charmante, sprookjesachtige en lichte verbeeldingsspel van een Bomans lijkt het zijne doortrokken met de bittere onlust van angst voor de tijd en niet afgereageerde wrok tegen het burger lijke. Maar het slothoofdstuk ls) na enige gemakkelijk te duiden waanver beeldingen, geschreven in een opmer kelijk verzoenende toon, die een be vredigend slotaceoord lijkt. W7 ANNEER ik mij, nog vóór bet over v v te lezen, bezin op wat ik hierbo ven heb geïegd, heb ik toch 't onaange name gevoel, dat ik voor deze schrijver te streng ben geweest, meer dan ik be doelde. Om in Ferdinand Langen's eigen trant te eindigen: sK neem alles terug. Want dit Is een lezenswaardig en op merkelijk boek, dat van een oorspron kelijke en talentrijke, hoewel nog niet volgroeide persoonlijkheid getuigt, en de moeite van het lezen, die trouwens gering is, loont. En laat ik nu gauw zwijgen, eer ik het weer bederf. DF KINDERKRANT" Een van Rotterdam komende tram van de RTM, bestaande uit een locomotief en zes personenrij tuigen is Vrijdagavond omstreeks half acht bij de overweg aan de Rozespoorstraat te Rotterdam op een rangerende goederentrein ge reden. De lbeomotief van de tram en drie wagons van de. trein wer den uit de rails gelicht. Gelukkig deden zich geen persoonlijke onge lukken voor, Zowel dè tram- als de spoorbaan zijn geblokkeerd, Met de opruimingswerkzaamheden is on middellijk een aanvang gemaakt. Daar het beginpunt van de tram aan de Rozenstraat nu uitgescha keld is, worden, de passagiers per bus van de Rozenstraat naar de Hillesluis vervoerd, vanwaar de reis per tram kan worden voortge zet. Th R was eens een oude dame, juffrouw Hussewus, die haar brood verdiende met poppen ma ken, Ze woonde op een zolderka mer en van oude lapjes en lintjes en kantjes maakte zij de beelde rigste poppen: negertjes en boe rinnetjes en koninginnen en oude heksen en matroosjes en ?:eemeer- ra in rietjes met groene staarten; dag en nacht zat juffrouw Husse wus te werken met naald en draad en uit de hele wereld kwamen er rijke mensen, die poppen van haar ivilden kopen. Het moeilijke was altijd weer: Hoe moest juffrouw Hussewus dé pruiken maken van al die poppen? 2e had haar eigen haar al zó ver afgeknipt, dat ze haast niets meer over had; ze had van een kapper een. beetje afgeknipt haar gekre gen, maar dat was allang weer op en ze wilde toch io graag haar poppenkinderen écht haar geven en geen pruiken van wol of katoen Daarom deed 'juffrouw Hussewus iets héél ergs. 'a Avonds ging ze stilletjes de straat op met een gro te schaar en als ze dan een meis je of een vrouw zag met mooi lang haar, ging ze er achter lopen en. knipte stiekem een lokje af. Dat was eigenlijk.heel ondeugend van die oude juffrouw Hussewus en ze had zelf aldoor wroeging maar ze deed het toch. Eens op een dag maakte zij een pop, een prachtige pop, een Mar kiezinnetje. Ze kreeg een zijden hoepelrok en een glanzend keurs lijfje en een hoofdje van was met grote donkere ogen, maar och lieve deugd, zo'n markiezinnetje moet een heel hoge sneeuwwitte pruik op hebben en hoe moest juffrouw Hussewus nu weer aan dat sneeuwwitte haar Romen? Ten einde raad ging ze de straat maar weer op, en stond op een hoek te kijken naar alle voorbij gangers. Het duurde lang voordat ze iemand zag met wit haar, maar na een hele poos kwam er een verschrikkelijke oude man aan die gebogen liep, op een stok ge leund, en dié een grote massa spierwit haar had en een. reusach tige witte baard. r*)AAR mag ik wel iets van ne- men dacht juffrouw Husse wus en ging vlak achter de oude man lopen, met haar schaar in de hand. Maar iedere keer, dat ze wilde knippen, kwam er iemand voorbij, die nieuwsgierig toekeek en zij durfde niet, zij durfde niet. □oor allerlei kleine straatjes en steegjes liep de oude mart totdat hy eindelijk een groot, oud huis binnen ging. Juffrouw Hussewus volgde hem, liep achter hem de trap op en ging achter hem een grote donkere kamer binnen. Zij kroop direct achter een gordijn en gluurde door een kier om te zien wat de oude zou doen. Hij stak met bevende hand een kaarsje aan en ging in een leunstoel bij het vuur zitten. Misschien valt bij wel in slaap, dacht juffrouw Hussewus en wachtte tien minuten. En werke lijk, zijn hoofd zakte achterover, hij sloot zijn ogen en snurkte zachtjes. Toen sloop juffrouw Hus sewus onhoorbaar naderbij pakte met de ene hand een krullende lok van zijn baard en met de an dere band de schaar en., de oude man schoot met een ruk uit zijn stoel op en schreeuwde: Jij wil mijn goudvisaen stelen!- Juffrouw Hussewus -begon te huilen van schrik en snikte: Nee, lieve meneer, heus niet, heus niet, ik wou alleen maar een plukje van Uw mooie witte haar. Kwam je heus niet voor de goudvissen? zei de oude man. Weet je het zeker? Heel zeker, zei juf frouw Hussewus," kijk maar: hier is de schaar, daarmee wou ik een plukje haar van Uw baard knip pen, voor de pruik van mijn raar- Mezinncpop, Wel, wel zei de oude man, dan heb ik me vergist. Die goudvissen zijn alles wat ik op de wereld be zit en ik zou ze nooit willen mis sen. Maar een lok van mijn haar mag U gerust hebben. En hij nam de schaar van juffrouw Hussewus en knipte een fraaie lange witte' haarlok af. Kijk daar, zei hij, dat is voor Uw pop en nu mag U mijn goudvissen zien, J[ JFF'ROUW Hussewus bekeek I de goudvissen en ging overge- ukkig met haar witte haarlok naar nuis. Zij maakte de pruik voor de markiezin en het werd zo'n prachtige pop, dat iedereen haar kopen wou. Eindelijk verkocht zij de pop voor een heleboel geld aan een rijke dame en voor dat geld kocht juffrouw Hussewus een naaima chine voor zichzelf en.,., drie nieuwe goudvissen voor de oude man, die ze hem zelf ging bren gen in. een marmelade-pot. U bent een goed mens, zei de oude man, toen -hij de goudvissen zag. En als U ooit weer eens wit haar nodig hebt, komt U dan ge rust, ik heb toch genoeg. En ze dronken samen een' glas appelwijn en bleven hun leven lang de beste vrienden. /EDEREEN praat over Tinus de Reper, Tinus de Reper uit Monnikendam, Tivtits de Reper is GEK op peper, hij eet het altijd zo voor z'n ontbijt, met lepeltjes vol op zijn boterham Hatsjoe/ Tinus, o., Tinus. lief wordt aldoor gekker! Ja maar, zegt Tinüs, ik vind het zo lekker. JUJ IJ klimt op de daken van ff huizen en kerksn want Tinus de Reper is tnetselaarsknecht; maar zonder zijn peperzak kan hij niet werken hij niest en hij proest en hij snuift en hij hoest en hij neemt weer een handjevol peper en zegt: Hatsjoe! Is het dan wel, op de keper bescHoutcd, zó schandelijk, als je van peper houdt? MAAR eens op een ochtend zat Tinus de Reper op de nok van een dak en hij at van zijn brood en nam nog wat peper en toen nog ivat peper zo'n onsje of drie en hij gilde: Hatsjie, en hij viel van de steiger en viel morsdood Hatsjoe! Och, die zielige Tinus de Reper, dat komt er nou van, als je GEK bent op peper. Scandinavië-programma van het R. Ph. O. Het programma dat het R.Ph.O. op de Scandinavische tourneé in vijf concerten ten gehore zal bren gen bestaat uit de volgende wer ken: Nocturne uit „Marsyas", AI- phons Diepenbroek (vioolsolo: Saï- vatore Tomasso); Zes symphoni- scbe epigrammen, Willem Pijper; Tweede symphonie, Johannes Brahms; derde pianoconcert, Lud- wig van Beethoven (solist Hans Leygraf)Vioolconcert in d., Tsehai kowsky (solist Wandy Tworsk): tweede pianoconcert, Sergej Rach maninoff (soliste Ingeborg Gres- vik)Symphonie en re-mineur, Ce- sar Franck; Forspil til „Niels Ebbe- sen (Kaj Munk) Knudaj*: Riisager; Ouvertyr Till „Marionetter", Hil- dingRosenberg; Kjempevise-slat- ten, Harald Saeverud. Herbouw van het ver- woéste Westen Twaalf woningen tussen de num mers 40 en 46 aan de Vosm&er- straat. in' Spangen zullen herbouwd worden. De directeur van de dienst van 'volkshuisvesting zal de bouw op 1 Maart trachten aan te, beste den. HET .was Vrijdagmorgen weer eens een en al bedrijvigheid rondom het Marconiplein. Militaire treinen uit alle streken van het land reden af cri aan, ontzag inboezemen de M.P.'s marcheerden en „jeepten" langs de eerste Merwehaven, ouders, verloofden, vrouwen, kennissen, be langstellenden, stonden met zakdoe ken en wat al niet meer gereed om toch maar tot op het laatste ogen blik een glimp, van hun dierbaren te kunnen opvangen. De Kota Inten lag namelijk, na anderhalf jaar niet als troepentransportschip in gebruik te zijn geweest, gereed om dertienhon derd militairen naar de Oost te bren gen. Onder hen bevonden zich drie honderd manschappen van de Ko ninklijke Marine en Mariniers, ter wijl de oyerigen tot diverse onderde len van de Koninklijke Landmacht behoorden. Zij allen staan onder commando van Luitenant Kolonel F. L. WerdmÖller. Gezagvoerder is de vooral onder emigranten bekende „boerenvader" kapitein G. H. Visser. Het schip is voor overbrenging van troepen uitstekend geschikt Een ruira is omgebouwd tot een goede recreatiezaal, waardoor er thans drie honderd man minder mee kun nen. Namens hét Niwin Comité Zeeland werden drie guitaren en drie mando lines overhandigd aan overste Werd- möllcri voor ontspanning tijdens de reis en in de tropen. Dit is een ge deelte van dè tachtig instrumenten, die door dit comité bijeen zijn ge bracht. Het Niwin-comité uit Zalt- bommel had vernomen, dat een der jongens een band had gevormd, maar niet over voldoende, muziekstukken beschikte. Prompt kwam er na een enquête een stapel, die eveneens van morgen aangeboden werd. Ook wat betreft het eten,, wij mochten ons .ervan overtuigen, kan men genist zijn. De Koninklijke Rot terdam sche Lloyd, die dit zeer be langrijke onderdeel van de reis nog steeds in handen heeft, is dit wel toe vertrouwd. De Koninklijke Marinierskapel, Niwin cantinewagens en een geluids wagen brachten wat ontspanning tij dens da inscheping. Om vijf uur. Vrijdagmiddag zou het schip vertrekken maar de dichte mist heeft dit verhinderd. "Wel werd om vajf uur de kade vrijgegeven, waarvan het talrijke publiek, dat na het passeren van de laatste trein een lialve dag had staan wachten, natuur lijk een dankbaar gebruik maakte. Wij vestigen er ten slotte nog eens, hopelijk ten overvloede, de s«uy* dacht op, dat veel schrijven, ook tij dens de reis, voor de goede stemming onder de troepen van groot belang is. Hoewel omstreeks elf bur gisteravond de mist behoorlijk opklaarde en daardoor de tien tallen schepen, die op de Wa terweg voor anker waren so- gaan, naar Rotterdam konden opstomen, was er vanmorgen toch weer zodanig slecht zicht, dat de scheepvaart maar lang zaam voortgang kon vinden. Gistermiddag kwamen txyaalf schepen, alle kustvaarders binnen, vanmorgentot acht uur waren het er zeventien, waarbij ook grotere schepen. De uitgaande scheepvaart begon pas vanmorgen. Tot acht uur verlieten niet minder dan 22 schepen de Waterweg. Hierbij wa ren het troepenschip Kota Inten, dat met een halve etmaal'vertra-- ging om 3.25 uur vanmorgen zee koos en het nieuwe K.P.M.-schip Sinabang, dat deze week wegens de storm de proeftocht moest on derbreken en nu wederom ging 'proefvaren. Het Zweedse stoom schip Korshamn, dat gistermorgen bij het ronddraaien op de ankers aan de grond raakte, is.gistermid dag bij hoog water op eigen kracht vlot gekomen en naar Rotterdam opgestbomd. Men kent de gang van zaken bij de zogenaamde toverruiten; het eerste horizontale woord is gelijk aan het eerste verticale, het tweede horizon tale aan het tweede verticale enz, enz, Toverruiten met woorden, van drie en vier letters zijn ntet zo moeilijk. Met vijf letters is het al veel moei lijker en met zes welhaast o n m o- g e 1 U k. Toch zijn wij er in ge slaagd een toverruit met zes woorden van zes letters samen te stellen. Ziehier om U op de weg te helpen eerst een opgave van de te gebruiken 36 letters: 9 maal a. 1 maal d, 6 maal e. 1 maal g, 2 maal k. 3 maal 1. 2 maal m. 2 maal n. 3 maal r. 5 maal s, 2 maal t en 1 maal ij. 1 2 3 4 5 6 De omschrijvingen der zes woorden zijn in alphabetische volgorde: Half-edeigesteente (meerv.) Betrouwbaar Portugees eiland Egyptische, koning Ondeugend, leuk Meisjesnaam. Let wel; de omschrijvingen zijn in alphabetische volgorde gegeven, dus niet in de volgorde 1 tot én met 6- Van dit raadsel worden geen oplos singen ingewacht. De oplossing van ons raadsel van vorige week is als volgt*. Oplossingen; Horizontaal. 1, 7 aar; 4. D 11 t; 6. N 0 w 8; 9. Dar II; Die; 12, Opa; 14.- Arena; 15. Ken.! 17. Gr; 18. 3s; 19. N 1; 20. D.g; 21. Om: 23. SI; .24.. 1 e: 25. Re; 27. Ave; 29. Eva; 31. I'd; 33. Maden; 36.. Mi; 37. Dora; ,40. plu 4; 42. agaat;1 44. Vrede;. 45. Dr; 46. Net; 48. A 49. Kad; 50, UNO; 51. Mea; 53. Beren: 54. Verd 8; 55. 4 en; 56 ge 9; .59..ge 8; 62. St' 1; 63. M 1 t. Verticaal: '1.-7 oog; 2. Ada; 3, Ra; 5. 11 ten,; 6. N.I.: 8 er; 8. 8 ing; 10. Kassen; 11. Dansen: 13., Pro; 16. Ede; 22. Ma; 25. Ra; 26. V 1 dam: 28. 2 d; 30. Ri 4 eri: 32. Dog; 34. As; 35. Es; 36. Mud: 38. Radar; 39. Aarden; 40 Pramen; 41. leder; 43. 2 enter; 40. Nu; 47. To: 49. Reden; 52. Adres; 57. El; 58. P 1.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4