WEEK vaar GROTE MATEN PvjBRUL 1 Eindelijk..... ETALEURS Jfadio defect VAN SANTEN ACQUISITEUR KUNSTGEBITTEN lever brothers unielever n.v. van 14 tot Bn met 19Februari ■A UITSLAG PRIJSVRAAG MM CREAM-SHAMPOO Electr. LASSERS FLINKE JONGEMAN ERVAREN STENOTYPISTE ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER 's-GRAVENHAGE GRONINGEN HILVERSUM J op de Nederlanders heeft een Rijkspost spaarbank boekje. GEVRAAGD iBQN van BUULS boekhandel GEVRAAGD SEVERAL EXPERIENCED FEMALE SHORTHAND TYPISTS PLAATSTEEN KOERIERSTER Te koop aangeboden JONGSTE BEDIENDE (mnl.) TVIerijntje Gijzen's jonge jaren Zaterdag 12 Februari 1949 Elegante blouse Mod,tirKen "107^ Mat. 46-52 10 Zuiver wollen* roJc" grijs, beige 1 1 50 46-48-50 11 N.V. KLEEDERMAGAZUNEN */h vraagt voor haar tiiialen 3 bekwame YOOB HIREH. EH I0HSENSKLEDIH6 Voor hem it er goed meimt: De Rijkspostspaarbank beeft de achterstand vol ledig ingehaald. Thans kunneo de spaarbank boekjes weer ingezonden worden in de maand waarin ze werden uitgegeven. In Januari uitgegeven boekjes moeten echter tot Februari worden ingestuurd. Let er vooral op, dat Uw tegenwoordig adres goed in het boekje staat! 8 UK S P0 5 T SPAARBANK stmf GEVRAAGD voor diverse montages By voorkeur met N.V.L. diploma. Uitv. schr. soil, aan BODEGOM's LASBEDRIJF, SPIJKENISSE. OP GROOT HANDELSKANTOOR TE ROTTERDAM met H.B.S. of M.U.L.O. opleiding. Leeftijd 2025 jaar. Brieven onder no. RP 4346 Advertentiebureau DE LA MAR, Mauritsweg 50. Rotterdam. Gevraagd door SCHOONMAAKBEDRIJF Leeftijd niet beneden 30 jaar, bespraakt en met goed voorkomen. Brieven met volledige inlichtingen, verlangd salaris en pasfoto worden ingewacht onder no. 2243, Adv. Bureau OUDENBROEK. Sav. Lohmanlaan 47 a. GOUDSESIXGEL 503 TËLEF, 3»«66 V gelieve my te noteren voorex. Me rij nt je Gjjzen's Jonge Jaren 12.50. te betalen a contant In 5 termijneri'a 1 2.50. Naam' Adres: AMERIKAANSE PLASTIC In één tJaE plaatsen wij een vederlicht plastic kunstgebit Pünloee behandeling: ook aarcoso Overzette» oud. gebit in 6 uur Tel. 37513 21 CLAPS DE ÏRlESELAftN 21 OP GRC»qt HANDELSKANTOOR TE ROTTERDAM Ned. - Frans - Engels - Duits. Gewend zelfstandig en S zeer accuraat te werken. Bij voorkeur einddiploma H.B.S. of M.U.L.O. Brieven onder No. RP 4345 Ad ver- I tentiebureau DE LA MAR, Mauritsweg 50, Rotterdam. De Poalo.wwcUtrtjd wal een groot teecet. M«er den 50.000 oeiOHingen in «lUflai verm werderv jW or Ont-renggn, waardoor d* jury voor aan uitermate moeilijke taak haalt gestaan. De Directie ran de PENTQ-fabrieken dankt allen er» vooral Hen, die geen prlj* Hebban gekmgen—voor da mealta, d>e *1] ijeh hebben getrOoit. De woorden welka moeiten wOrden I ngoruld luiddant publiek-- - nodig man—crème—rood. Onderitaand volgt da lijst met de nemen dor gelukkig* prij»winnaar*; 1e prljt.-fl. 750— De Hr. M. Krijt. Geel vink*] rast 43» Ceitricum. 2e prijs, ft, 500.— MevrriP. Doemen Hoven*. M'nraiejtraBt 33. Venlo. 3e P'IJv II. 250— De Hr. J. J. <L W»t, d* Psaralilraat 26 Hl, Amsterdam 3 yrijMn A 'I. 50. Mevr. T.Herima», P. v. Echtemir. 41Hoog aveen. D» Hr. A. Schilling, Sieiboichttr. 9 't A'dam. De Hr. P. K'ult, Kormolweg 7 B, P.'dam Mej. H. de Rooy.-Krugarlaen 25, Goud* Da Hr, H. L. Koning, Olymplspl. 48. A'dflflt. Da uttipraak Ven de jury i* bindend. Ovar 10 prijzen 4 ll. 23— Mevr K. Vogel, B eethov*nrtr*«t 87, Ajd*m, Da Hr. K. Bouman, ven *t Holflaen 16 h». Amsterdam, De Hr. H. Boa». Donkerilootitr. 37 B. A'dam. De Hr. H. Noormin. Woaitduinjtr. 1111, Amsterdam. Mej. H. Jaiuan, Haemraaditlngel 131, R*d*rai De Hr. KL Hookslein. Hoordwolda (Friesland), Mevr. A. H- Soboonderg*ng, W. A. Vulto*tr, 86.; Hoograven. Mevr. A. Edelman Maaskamp, Overtoom 122, Amsterdam» De Hr. W.Le«wij, Kerfmak*ritr, 39 B, R'dam, De Hr. W vfln Hype, Klnderdljkitr. -2', A'dem. d* uitslag kan niet wordengecorrespondeerd. Museumpark 1 Rotterdam requires' as soon as possible Applicants should be British by birth, age about 25, Apply, in writing only, to: Personnel Dept.» Museumpark I, Botterdam I enkelekantoortafels, bu reaux, stoelen en .stalen stellingen. Brieven, onder No. 2300 bur. van dit blad. Handelskantoor (centrum R'dam), vraagt voor spoe dige indiensttreding, een Br, onder No.; 2242, Adv. Bur. OUDENBROEK, Sav, Lohmanlaan 47 a.: i In Maart verechUnt A. M. DE JONG'S bevattende: De grote zomer Do goede dood Het boze gerucht Een knaap wordt man compleet in den band fl. 12.50 Desgewenst te beta len in 5 maandelijkse termijnen a f 2.50 p, m. pez« hora"ruk. waar door duizenden al .'aren op gewacht wordt, zal in Maart a.s. verschijnen en gedrukt op prachtig Papier (dundruk) io geheel linneu band. verzekert u zich van een exemplaar door onderstaande strook in te vullen en te zenden aan: t BRUYNZEEL SURINAAMSE HOUTMAATSCHAPPIJ N.V. zoekt voor spoedige uitzending naar Paramaribo (Suriname) voor de zagerij die na enige tijd de bedrijfsleider kan opvolgen. Ervaring in leidinggevende functie in zagerij 'bedrijf opgedaan is noodzakelijk. Bekendheid met raamzagen is gewenst. IWsi de hand geschreven soHtcltades, met wmuldinx van oj>leidtn& «oOeAiei Icoji'baa'n en Diu-gcnijJu stout, endtr Utter AB oJ> cn brit/te richten can de old. FcrSoneilzakerL Qud. SnsTidtn 20, Zaandam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 6