THEE Sf FAAM prijzen 392- 475.- 638- 875.. 11 so., van Reeuwijk 7mtxyist^Ur:^ m*A=EEEEPlïE» feg Pepermunt DIE LIEVE 0HRS3TABEL VOOR ALIUD PILATUS Jjixorlïmter iTrnfet* 'P/ezó?** Tam -tteymsMsg MONTEUR AUTO-MONTEUR WiS"" uit vier landen Frankrijk, België, Zwitserland en Nederland tot 2150.- Nw. Binnenweg 30- R'dam icrathrift et Musiekstudiebeursen flinke jongemannen coi cLe. Sb c^> d$bc$> i GRASZODEN GROND, MEST ZhND GRIND in Amsterdam'ruim eU weken besproken uitverkocht tegen zeer laffe prijzen, Jac. Middclhoek.Math.dljk 173. Tel, 34373 en Sta ten weg 5 C. Tel. 40894. DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG ajf I»e Haagsche Comedie Het jubileumstuk van Fie Carelsen Dinsdag 15 Februari B uur - Hiermede vervullen wil de treurige plicht IJ" ken nis te eeven.-; dat na een kortstondig ziekbed geheel onverwacht ts overleden mijn geliefde Mam Broeder, Bchuwdbroeder en Oom. de heer IIUIBERT CORNELIS DE ZEEUW in de ouderdom van 59 jr. D, DE ZEEUW— RXJSTERBORGH Rotterdam, 11 Febr. 1949. Schutterstraat. 10. Dc teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 14 Februari a.s. 'op de alge mene begraafplaats Croos- wi.ik, vertrek van het sterf huis 12.30 uur. TU Rf M O L M SCHOON DERLOOST RA AT 70-.7.3 TELEFOON 3BS39-ROTTERDAM Schildersbedrijf D. C. KERSTENS Hooidrift 11S - Tel. 30378 Schilderwerk op elk gebied thêrmltum i\otttröüm tSecuUinrrtphtctbc P.— trocr elk yubilman. Krnrt ómz en uéaagt itespediLs! Be Afd. R/d&m en Omstr. der My. tot Bevordering der Toonkunst heeft enige gehele en gedeeltelijke beurzen beschikbaar gesteld voor de opleiding tot het behalen van het orkest-diploma strijk- en blaasinstr. Gedurende de studietijd worden eventueel dé Inetruxnea- ten. beschikbaar gesteld. EotUcltanten beneden de leeftöd van 25 jaar kunnen zich fat 1 Maart voor nadere inlichtingen wenden tot bet SECRETARIAAT, M A TH EN E S S E RL A AN 319 N.V. vraagt enige M voor .diverse fabriekswejkzaambedéri.Leeftijd g tot 30 jaar. Loonregeling volgens C.A.O, |f| Aanmelding elke werkdag (behalve Zaterdags) tussen 2-4 M uur aan het kantoor, Hugo de Grootstr. 41, Rotterdam. H Getuigschriften- en oncslagbcwijzen medebrengen, jlHIMM Auto aangeboden, „Plymouth" 4-deurs Sedan4 nieuwe ban den, 2 reserve, zeer mooi. mo tor als nieuw. Brandenburg, Beukelsweg 17. Muziekinstrumenten Muziek! Accordeons v.a. t 135, Guitaren 42.50, Mandolines 27.5D, Banjo's 42.50. Blok fluiten f 8.95. Gramofoonpla. "ten,; -rekjes, -naalden. Simonis, Beyerlandseiaan 20. Tel. 711 CO. Te koop aangeb.: Een goede studlevlnol i/i met moderne kist. Prijs 20.—, Br. No. 2290 van dit blad. Te koop gevraagd: Duits kruis- snarige piano opgaaf tnfljs. Br. No. 2302 van dit blad. Gevr. i.g.st. 2e hands dames- en meisjesrijwiel. Br, met pr. opgaaf onder no. 2311 bureau van dit blad. Muziekinstrumenten. Accordeon gevraagd 80 of 120 bassen, pla- noklavicr van particulier. Br. met prijs J. Hendriks, Ortelius- kadc 65 2 hoog Amsterdam. Te huur gevraagd Kamers voor jong eehtp. z.k. Br. no. 2207 van dit blad. Net persoon op leeftijd, met nachtdienst, zoekt zold. sUt. met stookgel,. omtrek Binnen- wcg-Wcstz.dijk., zonder pen sion. Br. no. 2299 bur. van dit blad. Dame zoekt gem. zit-slaapk. b.b.b.h. Rechter Maasoever. Br, A 41 Bur. Pleretsir. S4. Te huur aangeboden Aangeboden: VoDr nette Jonge man b.h.b.h..- zljsl aapkamer. Schieweg jm. '/of x. pension. Weekend 'afwezig. Geen be roeps. Br. No/2294 van dit blad. „Het Zuldcrb ruldshuls" ver huurt ged. Febr. compl. bruids- toil. met lange sluier voor f 30, Bontcapes. Av.japonnen, zwarte herenkleding. Smitsman, Dordt. sc In an 60 b. Tel, 7042D „Het Brwidshids" verhuurt complete Bruidstolletten, chi que avondjaponnen, witte en zilvervos capes, zwarte Heren kleding. Tevens porselein, glas werk enz. Volk, Aleidistraat 74 b (bij Middellandstraat) Tel. 36310, Prima pension 'aangeboden voor Heer b.h.b.h. Velthuyzcn, Bergweg 182. Aangeboden gr. zij-slaapkamer voor net persoon. b,b.h.h. f 5 p. week. w. Kruiskade. Br.' no. 22S7 bur. van dit blad. Aangeb. ongem, zit-slaapk&mer met vrije keuken. Br, no. 2205 bur. van dit blad. Gez. gem, zit-slaapk. zonzijde Centr, Verw.. c.v. gebruik v. keuken, Centr. stad v. beslist beschaafde Dame. Br. no. 2291 bur, van dit blad. Gevr. zit- cn slaapkamer voor man en vrouw. Br. 117 Kiosk Delf shaven. Kost cn inwoning gezocht door gem. werkman met vrije slaapkamer, geen beroeps. Br. no. 10, Kiosk Burgem. Hof manplein. Alleenstaand persoon met vast werk vraagt een net kosthuis partlc. met pension; Br. no. 2308 bur. van dit v blad* v Te huur gevr. Landschapschil der gehuwd z, k. zoekt Woon ruimte met uitzicht In de diT recte omg; van R'dam. Br/no. 8 Kiosk. Cl de Vrieselaao. Gevraagd per 1 Maart zit- Blaapkamer door bcsch. jonge man, studerend,/ liefst in - CL w. of N. Br. no. 2309 bureau van dit blad. Voor Uw feest verhuren wii pick-up met 40 moderne pla ten, Radio Kerdei, Pulsebocht 51. Telef. 72139 en 76875. Personeel gevraagd Op administratie-kantoor te Schfedam kan voor lichte werkzaamheden geplaatst wor den ccn net en betrouwbaar meisje, niet ouder dan 19 j. Schriftelijke sollicitaties onder no. 2305 bur. van dit blad. Gevraagd in gezin v. 2 perso nen, een net' meisje, .voor hal ve dagen of werkster - voor; enige dagen per week. 'Aan melden 's avonds 7-8 u. Mevr. V.'Spiegel, Nic, Ruyschstr. 10, Gevraagd tegen 1April te Wassenaar in gez. m. 3 -.;oolg.- kindcren 2 zusters of'; vrien dinnen, die genegen zijn samen de hulshouding te behartigen. Op goede behandeling en flink salaris kan worden gerekend. Sir. no, 2278 bur. van cilt biad. Gebrs. v. Doom, banketfabriek,' yr. meisjes v. 18 j. en ouder vooc bakkerij-werkzaamheden. Aar.m kantoor Schulpweg 12, R'dam-Zuid. Gebrs. v. Doorn, banketfabriek, vraagt jongens voor bakkerij- werkzaamheden. Aanm. kantoor Schulpweg 12, R'dam-Zuid. Net meisje gevr. v, d. d. ol y. d. en n...bov. 20 J., prettig thuis. Mevr. do Grund, Roden- riiselaan 30. eTl. 49740. Terrazzo-bedrijf vraagt Ter- razzo-vloerlcggers. Schuurders. Timmerman (voor modellen) cn Leerlingen. Br. no. ,2304 bur/ van dit blad. Modehuis Maas, Claes.de Vrle- selaan 75/ vraagt- voor haar ma al-atelier enige' nette leer lingen^ Gevr. net meisje als hxilp in de/huish.. bij dame alleen, Van 9 tot 2 uur.. Mevr. Ver meer. Bergselaan 176 b, Net 'meisje gevraagd voor conlróle- cn ponswerk. Kan toormachinebedrijf M. Deriga, Walenburgerweg 61, Gebrs. y. Doorn, banketfabriek. vraagt meisjes van 18 jaar sn ouder yoor bakkerij-werkzaam heden. Aanm. kantoor Schulp weg 12, R'dam-Zuld. Personeel aangeb. Zelfsfandig kunn. wer ken. Liefst niet ben/: 18 jaar. KlcLn gezin. Hoog loon. Mevr.' Slicdrccht, Sonoystraat 21a Blijdorp). nende watergolven cn ondu- leren en noodhulp-kapster voor' nieuwe zaak in Blijdorp., Te bevr. Mevr. Boet. Beyerland seiaan 26. Rdam-Zuld. fitoelrompenfabr, vraagt hout- draaier of leerling/ Aanmelden Spcelmanstraat 75, of na .7 uur: Zaagmolenkade 3 b. Bi trouwbaar le klas mctselac gevr. Ja klantonbedrijf. moet tegel-schoorsteenmantels kun nen zetten enz. A. Groffen, Beyerlandseiaan 45, Tel. 71539, B(j zieke moeder van 2 kin deren. wordt hulp gezocht voor dag bf dag en nacht. Br. no.' 4662 Adv. Bur. Harte, .Zaag- moJendrlfl 35 a. R'dam. Net meisje, gevr.v, <L..en n. ip klein gezin, leeftijd plm. 18 j. Mevr. vari *t Hof. v. d. Hoonaardslngel, 28 c. Hille- <crsberg. Gevraagd: Werkmeisje van H— 12 uur. Aanmelden na2 uur. IVIathenesserlaan .949 beneden. Welk net meisje boven 25 jaar heeft/ zin om de vrouw des huizes behulpzaam te zijn als diensttiode v.d.c.h.? Werkster aanwezig.'Mevr. Van Herwaar den. Heillgerlcelaan 5, Rotter dam. '.Telefoon 40358.. Gebrs, v. Doorn, banketfabriek. vraagt Jongens v. 16—18 j. V. bakkeriJwerkz.H. Aanm. kant. Schulpweg 12, R'dam-Zuid. B.'JS. werkster voor het schoonhouden van kantoren In de avonduren. Br. no. 2307 bur. van dit blad. B.Z-fi. nette Juffrouw, 39 jaar. als hulshoudster in moeder loos gezin, Br., letter D, Bur. Polderlaan 24. B.r„a. meisje, 17 J., v. d. en n, te 'Amsterdam, kind-Been be zwaar. Br. E. Super .Wol- phacrtsbochfc 17 a. Meisje, 27 3,. z.z.g.g. als huis houdster, intern, goede be handeling. liefst H'Éerg of R'dam N. Br, no. 2292bur, van dit blad. Jongedame. 20 J., opl. 'H.B. m, rij bewijs A. zoclct werk op techn, gebied, liefst auto branche. Br, no, 5352 Adv. Bur. Bril, Cl. de Vrieselalm 23. B.z.a. Huishoudster 45 j. liefst bij heer alleen tot 55 Jr. Br. no. 229B bureau van dit blad. Ruilen Geheel compl, heren rijwiel v. o. ultv. m. gar. ruilen voor pri ma blauw herencost. m. 54, voor slank pers;, event, ook te koop. Zondags te zien. Jacobs. Wm, BeukeJszoonfitr. 30b, 2e ct. lc Etage, gel. Essenbuxgslngel f 35,- p, m. gesch. v. 4—8 pers. v. vrij huisje Zuid of modern ben.huls m, tuin. onv. waar, gesch. v, 2—3 pers,, n. stand. Br. no. 2286 bur, van dit blad- Wonlngruil in Stad en Land. Courant bij Kiosken cn Boek handel verkrijgbaar. Rott. Za ken Bureau, Schoonebcrger- weg 58. Tel. 51578. Verloren verloren 11 Febr. gouden da mes armbandhorloge, omtrek Heemraadsnloin. Van Geffen, Schoonebergcrwcg 29b. Huwelijk Dame N.H, 50 j. zacht Starakter, eigen tvoning zoekt ser. kenm. met beslist net alleen3t. Heer N.H. leeft, tot <35 j. met goede positie. Br. met foto crew. re tour onder no. 2303 van dit blad. Wenst U kennismaking om la ter te huwen, wendt U dan in volste vertrouwen tot Bureau „Search", Diergaardesingei 79c, Kantooruren 9 uur. Huwelijk. Dame wed.. Sl J., niet onbemiddeld, vlotte ver schijning, z. s, k." met heer, goede positie of' enig vermo gen, Br. no. 2287, bur. van dit blad. Net persoon, 41 jr., geschei den, goede positie, zeer klein gebrek (ongeluk) z.k.m. wed. of gesch. vrouw, Zelfde leef tijd 1 2 kin deren geen be zwaar. Br. D 367 bur. Hillc- VUcfc 7. Lessen Woningrul! Aangeboden, vrij bovenhuis, omgeving N'onrdmolcnstr. voor woning in Blijdorp of Bergpol- der. Br.; no. 23D6 bur. van dit blad. 1st* ËL, bcv. 3 k, k„ 2 zolder. kamcTs ultz. Beyerlnnrtsclfian voor woning, omlr. Noord. G. de Vries,Strijenscstri 7.' Rot terdam-Zuid. Maolben.huls op goede stand aangeboden voor vrjj huis Zuid. Br. no. 2301 van dit'blad. 954. De twee zeelui, die mij aanspraken hadden hun. gezicht niet mee, maar dat kondén ze ook niet helpen, zó knap was ik in mijn jonge jaren ook niet. Zij ver zochten mij een eindje met hen, mee te lopen, don zouden zé mij hun schip laten zien en kon ik zelf be oordelen of ik er scheepsjongen op wilde worden of niet. „Ik heten Juan del Klieros/' stelde dé lange zich voor: „Maar amigos noemen mijPrik en deze dikke signor noemen wij Prak." Jk zei, dot het me aangenaam was en dat ik Ketelbinkie heette en waar nu dat. schip lag én oi het een goede schuit was. „dalai", riep Prik: „Zeer mooi, molto fïjrvboot/ Ah, hieros kunnen jij hem zien, Ketelbinkos. Kijkos, daar liggen de ,;P!ompos"f mooiste schuit van wereldos!" Prik had niet te vee! gezegd, ik keek mijn ogen uit. De „PI om pos" was geen gewone stoomboot, nee, langs de masten hingen de trotse blanke zeilen en de .schuit zat keurig ïn de verf en blonk in het zon netje. „Tjonge", zuchtte ik: „Wat moet het fijn zijn om in zoJn boot over de zeeën te dobberen.. Meneer Prik, ik ga mee, op die sierlijke schuit wil ik wel scheepsjongen zijn!" Een kwartiertje later klommen we aan boord van de „Piompos" en ik moest eerlijk bekennen dat de boot van dichtbij niet tegenviel.^ Prik en Prak brachten me naar de kajuit van de kapitein, wont ik moest aanmonsteren/ Die kapitein was ook" al zorn erg vriendelijk heerschap, .hij verwelkomde me of ik z'n zoontje was. „Wie heerlijk!" riep hij: „Deze schone knaapl»|n wil ja zeeman op maain schiep wor den, welk ene geiuki Maaine heerschappen, hijs on middelbaar die grootste vlag in die grootste mast, ja?l" Franeaise ged, wenst deelne mers aan W. conv. clubjes, eerstbeg. en meer gevorderacn; ook privaatles: BcalrJjsstraat 66 b. Tel. 50309. Voor al Uw lessen in Steno. Typen, Talen, Boekhouden en M.B.A, uitsluitend naar de Verenigde^ leraren M.O., Dier gaardesingel 94 te Rotterdam (Cj, Tel. 36077. Accordconlcs voor Dames, He ren en Kinderen f 5.per ra. Studecrgclcgenheld, Ook vak opleiding- Centrale Muziek school, Spoorslngel 71, Tel. 49330. Een goed adres voor autorllles A-N.\v.B, Bónds Autorijschool „Correct". J. Wuyts. Engelse- straat 47. Tel. 38233. Pianoles p. mnd. i 3.50. Gegar, vlotte v. kinderen cn spec, meth. aan H. te ontb. J. F, Capoen Jr.. Pr, Hendriklaan 40 a, N. Eiland, Autorijschool tV. van Rcns- woudc, erkend A.N.W.B.-ln- structour. Speciale cursussen, voor dames en beren. Bel even op. Wij halen en brengen U thuis. Bocrgoenscstr. 19 Tel, 74022' Leert auto. cn ^motorrijden gratis theorie desgeW. gch. en gebr. Ged. inatr E. de Groot, Aelbrechtskadc t52, Tel. 39610- 39701. Autorijschool „Succes". Vlug Uw rijbewijs. Bel op 41997. Vanouds Jae. Catsetr. 16 (N.) Gratis theorie. A.N.W.B. Bond*-auto-motorrij school Evcrsicyn, de oude ver trouwde school met de beken de gele leswagens. Desgcw. wordt U thuis gehaald en. ge bracht. Violicrstr, 32, Tel. 73150, Hcnegouwcrlaan R, Tel. 36666. Betldcnreparailes, doornoppeR, nieuwe tijken, Java kapok, ve- ranbedden, 3-delig rnoken, op- klapbcdden f 32.50, 2 pers. 45. divanbedden fijn net 36.-1 gczondheSdsmatrssscn3D. io soorten o,mbou\ven v. a,; f 22.50, veren do* -bédstellcït 97.50, prima kapokstellen m, Bkco. Eigen fabrikaatT Gebrs. Bos, Snm. Mullerstr. 9 a-b-c. Tel. 36811. Uw veren of kapokbed 3-d^ maken, bijvullen m. 'Javakapok i d. klaar. Vertrouwd en vak kundig ndres. Bedcicnmngarijn C. Uljee, Hooidrjft 12S. Tel.' 34479. Mcubelrcparatics en overtrek ken van stoelen, fauteuils met moquette verrichten Riesmey- ren en v. Eyk. l'e pynack er- straat 25. Tel. 83541/. Rcinlffing ïijden tahipckappen^ Binnen enige degen als nieuw terug. Beker,VlaggemansBtr.. 21 a. Tel, 80621./; Glas in, lood/ vensterglas ge slepen glasplaten. Gratis ad vies aaii' huis. 77. J. Pleters/ Schiokade 159, Tel. 46010. Maak Uw meubelen teil. Ge draaide dressoir-, theemeubcl- en tafelpoten. Eiken regels,. -trJplex. «mcubclplaat. Hout handel J. Watvis. Waltierstr. O., Rechtszaken, rechecche, infor-.- ma tic. echtscheiding, reques- ten enz, Bur. ..Succes", Roden- rljseinan 36 b, Rotterdam. Tel, 49079. Gevestigd 1018. Kan tooruren 0—20 uur,-. inzetten, spiegels ren, Glnsverzekering Roozen'u' Glashandel. Boezejnstraot 99. Tel. 26470, Coolsestraat 53. Tel, 59532. Uw matras slecht? Speciale re„ paratie-inrichtlng. Bel even tel.; 22985. Gcbr. Vermant, Westzee-' dijk 39 (t.o. v. Vcllenhovenstr.) Eat.era.-tff cn Zondag, gezellige pianomuziek bij GerHrö's "Cafe taria. Stationssingel 12 (bij Blijdorptunnel). Wordt WilkkcrJ Laat Uw stoe len opnicuw overtrekkenrepa reren door Joh. Bakker, Berg weg 1S2—164 Tel...49153, Vraagt prijsopgaaf-. Behangen nu goedkoop en. vakk. 45 ct. per rol m. en z.~ bijlevering van behang. Schr. briefkaart J. v.d, Wagt, Ma- thenesserstr. 34. Plafonds witten vanaf f 5. behangen. Schilderwerk. Glas- vet'zckering 60 'ct. p.m. Zend briefkaart: F. Hendriks Sr., VoorburgBtraat 86 b, .Edam-IN, Vorliulzingon cn meuibelvcr- voor van on naar alle.plaataéjl; Rechtszaken van DrteL Advi seur Lid der'N.VJI.A,.. candt- daat-dcurwsarder, Boczemsin- gel 100. Veemarkt, Rottcrdam-- C. Tel. 201Q5 A. N. W. B.-Bondsautorijschool „Eureka", Tel. 30617. Godlpl instr. door dame of heer. Stolker, Aelbreehtskade 156 b' Diversen Direct door stoffeerder! Over trekken 2 fauteuils/ '4 stoelen, v. a„ 40.— met prima leer of stof. Molendijk. Boezemsingel 48. (hoék Boezemstraat), Te vens v. Beukei, Schoklandse- straat 28, (Zuid). Tel. 25365 Dames! Gooit oude zarnèrjur- 'ken niet weg ik maak cr een modern schortje van 1.— 1.21 Hendrick Snrchstr. 61a. Uw huwelijk gefotografeerd' in kerk en stadhuis is .eèn .blij vende herinnering vóór geh,./ Uw leven/ Vraagt inl. Fctd „Dimo". Bcrgsingel 194 a. Tël, 46G5D. Breng licht in Uw woning jnet T.L. buislampen compleet 24.—. Alleen bij Fa. M. Cohn' O-Jdedijk 231. Tel, 20270. Evans. Ebcn Haëzer. Goede Hoopstraat 35. Elke Zondag n.m, 7,30 uur Opwekkings- bijeenkomsten., Herenkleding.' MaatconfecJJc-. bedrijf kan nog enige stuk* force's en in confectie" -Ver-'" VHardigen., Eventueel, ook Da-, meskledinfi. Br. No. 4684 Adv. Bur.Harte. Zaègmolendrift 35 - a.,-Rotterdam.; Schitterendbtsamjasjef -225,—, Rep. worden -weer aangeno men. Adr. Burik, Gr, Visserij straat 83/R'dam-\V. X li Zaterdag 12 Februari 1949 1—15 woorden t 2.—, iedere 5 woorden meer 0.50 Te koop gevraagd Wij betalcre de hoogste prijs v. lood, zink. en autoaccu'6. G. Leentjes Zoon, Joh. Brandt- straat 23, Telef, 71568. Accu's Oude- autoaccu's f 7. oude radioaccu's 1.—. Desge wenst afgehaald. De Graaf Schippers, Accu's en Autover lichting, Satnuëi Mullerstraat 8, Tel. 39016. Na 6 uur. Tel. 82254. Postzegels. Wij hebben interes se voor mooie Europa of Over zee-verzameling. Wolff's Post- zegelhandcl Schiekade 173. Tel 42116. Hand- of trapnaaimachtne gevr. Adres: Ellens, JBSmljnstr. 3D. R'dam-Zuid/ Inkoop van boeken op elk ge bied aan huls te ontbieden. Tel. 51530. Te koop gevraagd, rijbroek, grote maat. Baker* Trans- vaalstxaat 8 c, Zuid. IJsvergunning te koop ge vraagd. Spoed gewenst voor Rotterdam. Br. no. ÜUÖU KIosk Èendrachtsweg, Gevr. bed. voor 1 pers. op- klapbed in g. st Br. no 2293 bttr. van dit blad, of tel. 80339. 2 RUtenwagens te koop ge vraagd- Groene Hilledijk 369 b. Tel. 74.658. Winkelhuis gevr. op goede stand. Br. D375 bur. Hlile- vliet 7. Gevraagd een kinderstoel en box met vlonders, i. g. st. ut. tnet prijsopgaaf Milder,^Berg selaan 40. Te koop aangeboden Te koop: Niéuwe blauwe mo- torjas, waterproof, gewatteerd. Vaste prijs f 59.—. Breltner- straat 73 c. Na 6 uur. Zondag niet. Aangeb. 2 pers. ledikant met bed, buffet,- spiegelkast, spie gel, schrijfbureau. A* v. q. Kraan, Waterloostraat 3. Tc koop: Vaste wastafel f 35.-» bureaulamp, kapstok, blsam bontmantel f 75.-. vloerkleed. Ook 's Zondags. St, Agathastr. 58 b. beneden. Bij de Bergweg. Nederlands bekendste kanarie-* kweker heeft voor billijke prijs te koop,, primakweekvogels. C, H. v. Capellen, Rendolaan 41 b, Heyplaat. Te koop: Goed onderhouden Mcchcls buffet. T.e.a.b. J. v. cL Berg, Beukelsxveg 24 b. Te koop wegens vertrek 6 Da mesjaponnen, 1 jekker, X p. hoge werkschoenen 09. 45, 2 p. kinderschoentjes m. 24, 3 wol len babyjurkjes U babyla- kentjes en sloopjes. Spoeal Beyerlandseiaan 94 b. Ie et. Kippenhok m. 10 jonge hennen, Markies 4Vó mtr. breed, 2 blank eikon fauteuils,; losse kussens in. g. st. Goereesestr. 50. Ccfé-Koffiehuls- Buitenzaak, zaak m; woning en tuin. Brood winning. Koopprijs 75Ö0-— ïnl.; Nieuwveid, Stadhouders- weg 120. Tel 46491, Fraai' Meubilair. Te koop. Zeer fijne Engelse Rietsalon bestaan de uit". 2 "gèbeeldbouwde fau teuils met losse verende kus sens. 3 zits-bnnk en worteino- tcn tafel 750.Wortelnot^n commode 350.Pracht Go tisclie "huiskamer f 1150.Go. tische salon f 975,2 Clubfau teuils f 125.- per stuk. Luxueu ze ontvaogsalón 3 zits-bank e» 2 clubs 975.—. Gespij kers ta pijt $75.—.'Verder Perzische tapijtjes, kronen en etsen. Te zien. Zondag, Maandag cn Dinsdag bij Mevrouw van Straten, Nieuwe Parklaan 115, Den Haag. Tel. 55.16.80. Dames! Vrijblijvend zal enze eorsettière U alle voordelen de monstreren van ons bekende ,/Elja" Rubbereorsct. Ket ideale córset voor ieder figuur t Corsettcn fabriek „Victoria". Zwart Janstraat 98Hoogstraat 143. Schiedam. Vooroorlogse triplex stoelzit tingen vqnaf 9B ct. Ook het voordeligste adres voor tri plex. hout, houtwaren, gereed schappen en huish. artikelen. Joh. Wichert, Jonker Fransstr. 6, Tel. 24306. Schrijfmachines. Aangeboden: Woodstock, Ideal. Hermes, kof ferschrijfmachine en schrij vende telmachine. Hartngpak- kerstr. 44. Tel. 34981. Laat U niet verleiden! Kom eerst met deskundig familielid naar onze meubelafdeling. Voor lage prijs klasse meube len. Koelcman, Ged. Burgwal 16. 'Den- Haag. 4 M.m. Lbnbatriplex 122x122 cm. 4.50 p. pi. Honderden an dere maten Joh, Groen, Kore- naarstraat 61, Tel. 30803. 2 M.m. Vliegtuigtrlplex, gaatjes stoelzittingen, eiken meubel- plaat. Joh. Groen, Korenaar- straat 61.-Tel. 30803. Uw. adres voorrin- en verkoop van alle soorten, nieuwe on ge bruikte meubelen, textiel, ma chines, kleding, huishoudelijke artikelen, enz. enz. Is .velling en: verkooplokaal Jonker Fransstraat 24b tel.26815. Be tere prijs, stand én kans en geen geloop aan de deur. Stofzuigers - Meubelen, Diverse 'stofz. vanaf per week. Blank eiken huiskamer f 332.-, 10- p. w. Err es wringers 2— p. w. Radio, indien voor radig li. Voogt, Schiekade 122. TeL 42414. Bekende meubelzaak, geen af- betalingszeak, te Rotterdam, levert U meubelen op zeer ge makkelijke condities tegen scherp concurrerende prijzen. Geheel nieuw systeem. Br. no. 2202, Parool. Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz. Vlotte levering. E. Zevenhuizen, glas- handel, Aelbrechtskolk 41. Tel. FJjne blaasham» 59 cfc. Berf^ liner leverworst. 3 ons 1 bon f 1,08; Rookworst 32 ct p. ons bij Chris Vermeyden. Stadhou- dersweg 122. Kinderlcdlkantje met zijden hemel, van 't Hof. Willem Ba ren dzstr. 5 a, 2x bellen,' (Noor- der-eiland). Stofzuigers, Rutmé keuze, nieuwste'modellen. Alle beken de merken w.o. „Holland Elec tro", „Rubli", „Waldorp", ,/Efa", .j'ratos" enz. Langdu rige garantie. Betaling desge wenst in overleg. .De Stofzui- gexheuTS", Vierambachtsstraat 89,,Tcl, 37279, Speciale „Frotós" service. Te' koop, v.o.' z.g.a.n. rokcoB- tuum m, 4$. Tel., 74187. Wegens omgtandfgh. geheel nieuwe kloostertafel en 3 fau teuils. Te bevr. Iepen daal 202, R'dam-Zuid. Grijze heren wint er jas. donker br herencost., grote maat. Bevr. H. v. Eist, Noordmolen- dwarsstr. 43. Na'5 u, 's avonds. Te koop: JongenBOverJa*. phn. 151, zwart, Antonissen, Goud- ,serijweg 117 a. Tevens een tafeh Naaimachines. Heden lever baar nieuwe inzinkbare trap- naaimachine,inruilen, inkoop cn alle reparaties bij Fa. A", van. Breda, Zwart-Janstraat 47/ Telefoon 80737. Donkerblauwe kinderwagen in zeer goede staat, weinig ge bruikt. Te bevragen A. Spar renboom, Bellevoystraat 11b.. Te koop mod/..babycommode en wagenvacht. Adres:'H/ Blór zer, Aelbrechtskadc 25. Tele foon 39052, Perzisch kleedje .Beloetsjistatl 1.60 X 1.10, handgeknoopt Smyrnaklced 2.30 .x 2^0, kleur blauw met bloemen kn kleed 2.25 x 3.25. Heemraadssingel 106b. Telefoon 32569.. Te koop aangeboden kinder- Joep, gekost 150— voor f 75.-. Van Peelen.Taanderstraat 109 tot 20 uur .en Zondag. Te koop motorschip groot 62 ton met grote woning, v. d. Meer. L. Rottekadé 200/, Hille- gersberg. Te koop aangeboden groot zwaar eiken buffet/ 'Geelhoed, Stadhoudersweg 110. Telefoon. 43281. Stofzuigers. Diverse merken f 2.50 per week. Wink, Ael- brechtskade 135. Bij de Hooi- drlft. Cadeau! GTote doos prima wrijfwas bij 5 of 10 pond heer-, liike honing A f ,2.50..p. pond. Klaverbloem. Middelharnis. Merk stofzuigers f 2.51) p/ week zonder vooruitbetaling en volle garantie. Saris Radio, Bergse laan 380. Telef- 46120. Lange lederen herenjas, nieuw, zwart m. 5052. en in; pr. st. z. beige herenregenjas, kort pos tuur. Schiekade 122 a. Behangen afgeslagen, 45 ct- p. rol. Vakkundig werk, 30-jarige ervaring. Behang v.a. 48 ct. R- v. d. Bos, Schinkelstraat 44 a, R'dam. Slaapbank. Van 3-zits bank in één enkele beweging tót 2-pers. bed (1.90x1.20) m. bergplaats v. kussens cn dekens f 125.—. Rietveld, Esscnburgstraat 34. Prijzenslag! De echte bronzen gordiJnraU, complect m. haak jes f 1.70 per mtr. PIhsüc gor- dijnveer 2a. ct.-per mtr. Joh. Wichert Jonker Fransstraat .6, Tel. 24306. Keuze uit 6 soortenadvocaat.. Natuurlijk weer. Slijterij Fee-, ters Scheepstimmermanslaan 14, Tel. 21652—22894 Snroerende goederen gevraagd Particulier vraagt voor geld belegging- één of,meer In goe de staai zijnde panden. Br. no, 2312 biurcau van dit' blad. Dnroerende goederen aangeboden Geiabeiegglng; Een k twee panden gevraagd. Direct van eigenaar, in Zuid. Br. no. 2295 bur. van dit blad. Auto's, Motoren en Rijwielen Ballon-autopeds j 29,met spaakwielen' 35.zade 5.98, kettingen 3.95, ket- tingkasten 4.50 NSU-sturen chroom 6.9D, spatborden per stel. 2.75, rijwiellampen, compl. 10.90. De .Rijwiel bokser" Bergselaan 330. Tel. 44474. D— en H.-riJwielcn v.a. 108,25 buitenb. f 3.60, binnenb. 1.35, versch, Rijwcllampen Burgers, E.N.R., Simplex, Magneet grote voorraad. In keuze en betaling geen moeilijkheden VoUebregt's 3 zaken. - Rijwielen dlv.- merken desge wenst. gem. betaling. "Wink,; Aelbrechtskade 135, bij 1 de Hooidrift, Woensdag 10 Februari 6.1 S uur Amsterdams Toneel Première voer Rotterdam Regie: A. Defresne Yan Vrijdag 18 Februari af, slechts korte tijd van FLOR IS MESLIER met met het nieuwste grotesk-cabaret E I 1 GEVRAAGD: bekend met lassen, plaatwerk, het stellen van machines enz. Zij, die tevens óp de hoogte zijn .met landbouwwerk tuigen, zoals tractoren, enz.*., genieten de voorkeur. Tevens gevraagd: Brieven met volledige inlichtingen aan Gebr. Baas' Graanhandel en. Veevoederfabriek C.V., Ouderkerk a. d, IJsseL N.V. VENDU NOTARISHUIS G HARINGVLIET 96 - ROTTERDAM - TEL. 22.4.40 n OPENBARE VERHOPING VAN MEUBILAIRE e.a. GOEDEREN B op DONDERDAG 17 en VRIJDAG 18 FEBRUARI a,s. fe 10 u. voorm. ten overstaan van de Notaris sen LOTJRENS en v. d, LEED EN. Kijkdagen: Dinsdag en Woensdag a.s. v, 10 tot 4u, GEBOUW HARINGVLIET 96. «COKBBIBBBnn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7