f £11 l!h G EE l Ë^rantwOORD IS! Zendt géén geld U Vroom &D rees man n Poets s avonds met voor gezonde tanden m Wat ontbreekt er nog aan 0IETZEL A. M. N. NELLEN N.V. CHEF GELD electrisch en autogemsch lasser ninmnii inifiia»i» BERVOETS' CONFECTIE-ATELIERS BEKWAME NAAISTERS LEERLING-NAAISTERS 0 ONDERPERSERS LEERLING-PERSERS i óf' c&év epzJcdï WONINGINRICHTING 6 Nette Meisjes of Vrouwen, 5 Jongens, TIJDtï LCÜLAT0R DRAAIERS REPARATIEN HORLOGES SIERADEN luist NU Adverteren fdag in dag uit -asfc. 'jl. voor onze Draaidrij en Fraiserij AUTOMOBIELREPAÜATIES GOED VLUG BILLIJK DE SUTTER'S AUTOMOBIELBEDRIJF NV Zaterdag 12 Februari 1949 Len rgcn anaf f laOO 1ste en 2de H potheken Fi nanc cr ngen Bureau Intermed a Regen tcsselaan 201 Den Haag Tel 0 ilHIll! li t lllllilllillllll Carro«sertefabriek J M Ql I«iT Zn RUILSTR A-AT 06 ESSEN BURGSINGEL °8 kunnen direct plaatsen Aanmelden bij Portier Essenburgsmgel 28 (Na 5 uur Stadhouders weg lo2d Blydorp) totale liauidafie CONSTRUCTIEWERKPLAATS vraagt bekwame van een grote pelterijen fabriek van honderden nieuwe BONI FELS tegen pruzen als nooit te voren op DINSDAG 15 FEBRUARI des nm 7.30 Uur in .Behedere Noordsragcl 39 Kykdagen Zondag 18 Februari van 1—5 uur Maandag 14 Februari s an 115 en 7 30—9 ijur Dinsdag Ia Februari van 115 en 7 30—9 uur AARZEL DES NIET EN DOE HET NU Op de k jkdagen gelegen he d tot het afslu ten van kooporders Koperslagers idem idem idem idem fitters hulpen bankwerkers hulpen sjouwers Engelse Zaterdag Aanmelden voor Rotterdam H Berkel Korfmakerjtraat 23 Rdam West voor Delft R van Haren Rembrandtstraat 20 Zaterdag en Maandag na uur f Voor spoedige mdiensttred ng gevr op fabrieks kantoor van Industr ele onderneming flinke aank KANTOORBEDIENDE (m L efst bekend met loonadministratie Leeftijd 17 jaar Br no 5357 Adv Bu Br 1 Cl de Vr eselaan 23 OMDAT IT als deelgenoot in de Spiegel Sene voor slechts de halve j prgs (f 245 mpl ff 4 90) m het bezit kunt komen van de beste boe. ken, die m Nederland verschenen IN DE BAN VAN DE TROPEN hettweedeboeku tdeKron ngsjaargang der Spiegel Serie dat zo u st (en op het juiste todstip) is verschenen mag met ere het pr&edie&at Spiegel Serie voeren Om een greep te doen uit de tainjke enthousiaste br even die de u tge era nu reeds bereikten zieh er wat de heer P C O te R schnjft O se Jonge Ron apin thuis Uitstekend, verzorgd Tti de ban ion de tropen spant echter de kroon Ik heb veel gelezen, over ons Ind maar goals Korthuyehet beschrv/t dat ts werkelijk voortref/elvki Ik ou een eder tc ten toeroepen beg n Uw deelgenootschap tn de Sp egel Serie met de e hoogst actuele roman Ook hier hebt U recht op tegen halve prtjsl Wanneer U nu Uw deelgenootschap in de Sp egei Serie begint ontvangt IJ ook nog Onze jonge Kon ng n thu a alge meen erkend als verreweg het moo sta boek van 3948 Van de grote op age is nog slechts een gedeelte beschikbaar verdere herdruk ligt rt et in het voor nemen Dit pracht g u tge voerde werk van Prof Watennk is ge Uustreerd met 79 in koperdiepdruk uitgevoerde 1 unst foto s Als deelgenoot betaa t tf ook hiervoor slechts de helft n 1 L 2 45. HET DEELGENOOTSCHAP IN DE SPIEGEL-SER1E KOST U NIETS' INTEGENDEEL, 50 OP DE PRIJS VAN NIEUWE UITGAVEN BESPAART HEI U' Deelgenoten be talen slechts de halve prijs Dn* niet f4 90 maar Het gemak het plezier en de be sparing van 50"e op Uw boeken geld zullen ook U ongetwijfeld doen besluiten tot de rtjen der Spiegel sene deelgenoten toe te treden- U behoeft met anders te doen, dan de bon in te vullen en te verzenden naar Bureau De Spiegel sene Wagenmgen of naar de boekhandel Geen intekengeld of welke andere bijdrage dan ook U betaalt pas na ontvangst van het boek De uitgever verplicht zich U alle m de Spiegel sene te verschijnen werken toe te zenden tegen de alleen voor deelgenoten geldende prgs van slechts f 2 45 De redactieraad stelt de 3ene na uiterste selectie samen zodat de Spiegel sene uitsluitend goede boeken bevat De boeken een sieraad voor Uw boekenkast zrjnoproyaal formaat uitgevoerd, zij zyn typografisch uitmuntend verzorgd, ingebonden met echt linnen rug en voorzien van gekleurde kop en fraai stof omslag in kleurendruk. Verzendt onderstaande bon nog heden de oplage is niet onbeperkt en vooral in het begin van het Jaar is de toevloed van nieuwe gegadigden altijd zeer groot. H ERLANGS AfKN PPEN SP EGEL SER E WAPENINGEN Weest t IU verpl chi V rnu m stens de Kroningsjaargang van boeken u C de Sp egel ser e te zenden tegen de spec ale pryt en so tol wederopzegging I Ik zend U nu geen geld maar betaal pas fH$na ontvangst van een boek. Deze vraag stek men zich bij het inrichten van e'ke woning Bij jongelui die gaan trouwen ontbreekt meestal nog alles Maar ontbreekt er in deze tijd met iets aan ieder interieur?j De expositie in onze Woninginrichting geeft U vele ideeen hoe U zich in een grote of kleine woonruimte gezellig en smaakvol kunt installeren ook met een bescheiden beurs i En zijn de meubelen bij ons eenmaal gekocht,' dan ontbreken er toch vaak nog zo vele schaarse artikelen welke in de huishouding dringend nodig zijn Vraagt U gerust hier over ons advies Wij zullen U ook met deze moeilijkheden gaarne zoveel mogelijk helpen* I NIEUWE BINNENWEG 290 NABIJ HEEMRAADSSINGEL, ROTTERDAM PLAATS Via de boekhandel Rechtstreeks per post VOOR DIRECT GEVRAAGD alsmede leeftijd 1518 jaar voor licht werk Aanmelden NV Breeuwwerkfabnek Westerkade 4—6 Schiedam Machinefabriek en Constructiewerkplaats Schietbaanstraat 7 Rotterdam vraagt ERVAREN voor machine en bankwerk Tevens enige Aanmelding dagelijks van 1012 uur voormiddags OFFICIeLE PUBLICATIE Uitreiking Bonkaarten Textielkaarten en Toeslagkaarten voor a.s en Jonge Moeders De Distnbut ekring Rotterdam maakt bekend dat ge durende de periode van 14 Februari tot en met 6 April 1949 bonkaarten K 905 en text elkaarten VA 905 zullen worden uitgerekt tegei in ontvangstneming van de in vissel ngsbon van de bonkaart K 903 cn waarmerking van de tweede d stnbutiestamkaart n het vakje 405 a Bovendien zullen aan as en jonge moeders worden uitgereikt toeslagkaarten MD 905 906 907 en 908 tegen m ontvangstnemmg van een bon van de Controlekaart CA 802 of CB 808 en overlegging van de TD van ae moe der en eventueel het kind Zeliverzorgers ontvan en een nproep voor het afhalen der bonkaarten De uitreik ng c-al plaatsvinden in de kantoren Jeruza lemstr=at 7 Busken Huetstraat 19 Joubertstxaat 67 en R ngd jk 50 volgens onderstaand schema Voor de bewoners van de voormalige gemeente Over schie zal m tegcnsteU ng met voorheen ter plaatse een schema worden bekend gemaakt aangevende wanneer bonkaarten moeten worden afgehaald Maandag 14 Februari 19*9 vm AAq nm ArBak Dinsdag 15 Februari 1949 v m Bal—Bej n m Bek—Berl Woensdag 16 Februari 1949 vm Berm—Blok om BlolBoer Donderdag 17 Februari 1949 vm BoesBor nm Bos—Bram Vrijdag 18 Februari vm Bran—Brom nm Bron—3ur Zaterdag 1° Februari 1949 vm Bus—einde B MATHENESSERWEG 33 «INNEN ENKELE BASEN GEREE» A TANDPASTAlNOUSTRIE HILVERSUM MACHINEFABRIEK DEN HOLDER GALGEWATER 17—20 LEIDEN W j vragen een nieuwe telljk lemeldeed voor Uw kqmere te ld «zen uit de nieuwe dessins Ruime ka elke "Bij voorkeur jonge stuwende kracht die in staat is leidmg te geve'n. aan cuca 30 man Schriftelijke sollicitaties worden gaarne verwacht Tevens moderne werkplaats voor het reviseren yan Automobicibenrt ie en Dieselmotoren Voor FORD en CHEVROLET rijders Uw tragen voor zien van prim RUILMOTOR gereed in één dag

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 8