pact in de maak? Jaarbeurs thans in gelegenheid hét buitenland te ontvangen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Toch een Scandinavisch Willy Corsari Br. Beel naar Nederland 4s DE PRINSESJES HEBBEN EEN HEERLIJKE VACANTIE André Marie legt functie neer UNO-commissie sprak met Soekarno Vrijspraak Schreieder wekt vèrzet Weerbericht Slachtoffers van Duitse terreur opgegraven Ontploffing bij de „Hembrug" Mijnwerker door vallend gesteente bedolven „TANTE MIETJE" OVERLEDEN Pavilion des Nations DE TRAGEDIE VAN DE BLONDE Voorjaarsbeurs krijgt oppervlakte van 42000 vierkante meter Koningin Woensdag in St. Anton verwacht Paus spreekt banvloek uit over rechtbank van de kardinaal Oude vrouw bij brand ernstig gewónd ATASJA is haar naam was een echte' Russiscl Daar zij haar levensom De Deense minister van buitenlandse zaken, Gustav Rasmussen, heeft Zaterdagavond verklaard, dat Deriemarkenf-Zweden en Noorwegen het toch eens zijn geworden over vijf grondbeginselen voor een onafhankelijk Scandinavisch verdedigingspact. Zeer .spoedig zal.men in een bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van'de drie landen trachten tót een meer gedetailleerde overeenkomst te geraken. Rasmussen voegde hier aan toe,-dat ook de Scandinavische ministerpresidenten in de kamende drie' weken een-baar maal bijeen zullen komen. Onvermijdelijk zal .daarbij ook: de defensie-unie ter sprake komen. Rasmussen verklaarde dit tegenover Veertien- Amerikaanse journalisten, die op het"ogenblik een bezoek aan Denemarken, brengen. (Van onze Haagse redacteur) Dr. Beel, de Hoge Vertegenwoor diger van cïe Kroon in Indonesië, is vandaag met een Constellation van de K. L. BI, naar Nederland ver trokken om overleg te plegen met de regering. Dr. Beel wordt verge zeld door- de directeur van zijn kabinet, dr. Koets. Men kan ons nietmededelen of deze reis ondernomen ia op verzoek van de regering'of op eigen initia tief. Het laatste zou, inverband met de hoge positie van Dr. Beel,. geen verwondering behoeven te baren, hoewel het niet noodzakelijk; tot de gevolgtrekking zou behoeven te leiden, dater een ernstig meningsverschil zou zijn tussen de regering en dr. Beel. Van de reactie der K. V. P. op de ontslagaanvrage van mr. Sassen is nog weinig gebleken. Over de Zaterdagmiddag gehouden fractie vergadering is tot nu niets .uitge lekt. waaraan men houvast heeft en prof. Romme heeft plotselingin zijn blad „De Volkskrant" èen op-' merkelijke terughoudendheid aan de dag gelegd, welke hij anders btf brandende kwesties gemeenlijk niet pleegt-., te betrachten. Volgens „De Volkskrant" van vanmorgen zou mr. Van Maarseveen aan Over zeese Gebiedsdelen blijven en 20Ü aan Binnenlandse Zaken een nieuwe bewindsman komen. In sommige parlementaire kringen wordt de mening-gekoesterd, dat mr. Sas- sen's aftreden, in combinatie met de verschijning van dr. Beel op hét terrein van de stryd, toch.wel.de mogelijkheid'van een ernstig con flict' inhoudt. André Marie,'de Franse minister van justitie, ïs, naar Zondagavond officieel te Parijs is bekend ge maakt, afgetreden. Hjj wordt-opge volgd door Robert Lecourt. André Marie is lid v&n.de partjj der radicalen. Hij is afgetreden., om gezondheidsredenen, aldus de offi ciële bekendmaking. Reeds eerder -Is gemeld, cU.;-Marie naar een zie kenhuis zal gaan omdat hü op nieuw lijdt aan longaandoeningen, die het gevolg zijn geweest van een verblijf van twee jaar in het con centratiekamp Buchenwald. Men meent te weten, dat André Marie heden naar een kliniek zou worden overgebracht. De artsen hebben vastgesteld, dat hfj lijdende is aan eéh 'dubbele long- en borst vliesontsteking. De minister is de laatste maan den het middelpunt geweest van een heftige; perscampagne in ver band met 2ijn beleid In een zuive ringszaak wegens economische col laboratie met de Duitsers. Hij zou niet streng genoeg zjjn opgetreden tegen een grote Franse „bunker bouwer". De Commissie van. de Verenigde Naties is Zaterdag teruggekeerd van haar bezoek aan Banka, waar zij informele besprekingen heeft ge houden met Soekarno, Hatta,' Hadji Agoes Salim en andere- Republi keinse leiders. Verschillende pro blemen betreffende de resolutie van de Veiligheidsraad werden bespro ken. De Commissie, is, uitgenodigd deze week, na de terugkeer van Cochran in Indonesië, nogmaals te komen.- De Bijeenkomst Federaal Over-, leg heeft in haar vergadering van Zondag van gedachten gewisseld over de aard der -met de Republi keinse leiders te voeren besprekin gen en over het', tjjdstip, waarop een aanvang zullen kunnen ne-f men. De vergadering, die, ih plaats van Zaterdag, zoals was aangekon digd, Zondag begon, is heden voort gezet. De* Nationale federatieve Raad-van het Voormalig Verzet in Nederland heeft een verklaring, uitgegeten, die gericht is tegen de uitspraak van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwar den in de zaak Schreieder. In de verklaring, spreekt de Raad zijn ernstige bezorgdheid uit over de bijzondere rechtspleging in Neder land, „die nu weer een Schreieder, hoewel lid van een misdadige vereni ging, zijn straf-laat ontlopen". AANHOUDEND ZACHT Weersve rwachtlng, geldig van -Maandag- avond totDinsdag- l avond. - Meest zwaar bewolkt met.hier en daar eni ge lichte- regen of motregen. Matige en in - het Noorden van het land tijdelijk krachtige wind tossen Zuid en West, Aan houdend zacht. .14. Februari: Zon' op 7.58, onder. 17.51 j Maan op 19,30. onder 8.52. 15 Febr.: Hoog water te Rotterdam: ie tij s.oi uur, 2e tij 18.43 uur. De punten, waarover men het eens geworden is zijn de vólgende: 1. Elk Scandinavisch land zal zich met alle ter beschikking staande middelen, verdedigen: tegen.een ge-' wapende aanval, 2. Een aanval-op een der part ners .verplicht de beide andere het aangevallen N land alle militaire hulp eh assistentie te verlenen. 3. De defensieplannen, strijd krachten en wapenproductie zullen in vredestijd gecoördineerd wor den. 4. De defensie-unie is een regio nale veiligheidsovereenkomst in het kader van het Handvest aer Ver-" enigde :Natïes. 5. Indien een der landen'aange vallen zou worden, zou het hulp van andere staten buiten de defen sie-unie kunnen vragen en elk der drie landen zal zich alle steun ver schaffen, die nodig is óm die hulp doeltreffend te maken. Vrijdagmiddag zjjn tijdens werk zaamheden voor de aanleg van rio lering op het terrein van dé Wil lem 1-kazerne aan de Vl'imenseweg te 's-Hertogenbosch opgegraven de stoffelijke overschotten van een tweetal burgers. Men vermoedt, dat dit slachtoffers ztjn van de Duitse terreur. De lijken zijn door de Dienst Identificatie en Berging overgebracht naar Amersfoort, waar het onderzoek zal worden voortgezet.. Zaterdag heeft- In de N.V.- Ma chinefabriek „Arülleri Ó-Inrichtin gen" bij de .Hembrug een ontplof fing in de afdeling slaghoedjes aan een 44-jarige arbeider -het leven ge- kost.Het slachtoffer was gehuwd en vader van één.Wnö. De. mabvwat, in; een der fabrieks-' héllen een party van 4000 Engelse, in de oorlog gemaakte slaghoedjes aan het controleren. Door nog on bekende oorzaak explodeerde er plotseling een met het reeds, ver meide noodlottige gevolg. De schade in de hal bestond slechts uit een paar gesprongen ruiten. Een tweede arbeider, die zich op korte afstand bevond toen het gebeurde, kwam met deschrik Donderdagavond - werd een 27- jarige hulpbouwer op de 660-meter- verdiepinF' van staatsmijn, Maurits door een uit het.dak vallende steen getroffen en levensgevaarlijk ge wond aan zijn hoofd. Tengevolge hiervan is hii in het ziekenhuis te Heerlen overleden.i Vanmorgen is op haar bovenhuis aan dc Verlooplaan tc Bameveld op 105-jarige leeftijd overleden mej. M, Janssen. „Tante Mietje", zoals mej. Janssen in Barneveld genoemd werd, werd in deze plaats geboren op 2 October 1843. In haar jonge jaren werkte zij bij de familie baron Van Nageli in de linnenkamer op het/kasteel te. Schaffelaar én laterhad zij met haar zuster en nicht de weduwe Haanschoten een naaischool en man- gèlinrichting. Daardoor genoot zij in aie tijd reeds algemene bekendheid in Barneveld. Haar laatste jaren .lééfde zij op een bovenhuis aan de Verlooplaan, trouw bijgestaan door de 79-jarige wed. Haanschoten, ter wijl de zusters van het Groene Kruis haar liefderijk verpleegden. Tante Mietje vertoefde met haar gedachten eigenlijk nog slechts in het verleden. Bezoekers merkte zij 'nauwelijks op. Vorige week werd zij grieperig.. Als een kaars is haar le ven uitgegaan, vertelden haar bu- ren;a- 'In'- Afibër'g Këèti&ï'ée vacantie: Elke dag gaan zij skitochten maken in de schitterende omgeving. Het heerlijkste is echter voor de zusjes als ook Pins Bernhard van ...4". de partij ts. "Wanneer de plannen worden verwezenlijkt, zal "de komende Aprilbeurs kunréh bogen op- de belangrijkste collectieve 'buiten landse. deelneming welke", de Utrechtse Jaarbeurs ooit'heeft ge had. Hoe de inzendingenvan de verschillende landen er.ziilleh uit zien is nog moeilijk te zeggen. Speciaalligt de samenstelling van de inzending u?t Oost-Duitsland nog geheel in 'het onzekere, zodat het Jaarbeiirsbéstuur> zelfs reke ning houdt met de omstandigheid, dat deze deelneming eens niet'zou: kunnen doorgaan. In het. eigen paviljoenvan Bel gië, zullen speciaal de consumptie- rnrtCi uit Bouèn, Grounier. Deze vrouw r^nitvSrjS van. E54 jaar, een buitengewone schoonheid die niemand meer dan A*-—40. zou geven, leerde een 22-jarige student in dé medicijnen kennen en werd zijn geliefde. Hij was een boerenjongen en beschikte slechts over 1.000 francs per maand, niet voldoende om In Parijs, te leven.. Aanvankelijk steunde Natasja hem: met kleine bedragen, maar lang zamerhand begon h(j zich zo bij haar thuis te voelen, dat hij zelf over haar portemonnaie ging.1 Hij overdreef enigszins, want op een goede dag miste de vroegere prin-, ses liefst 18 millioen francs- aan; geld en bovendienjuwelen en an-' dero waardeartlkelen. Onder be-; schuldiging van diefstal werd dé .«j jongeman voor' de .politie geleid en met Natasja -geconfronteerd.' Zijn houding prikkelde haar zo- danig, dat zij plotseling een revol-. ver uit haar tas te voorschijn haal- de en haar minnaar voor de ogen van de rechter van Instructie neer- en zij schoot. was een echte' Russische prin- Natasja heeft verschrikkelijk be- ses Daar zij haar levensonderhoud rouw over haar daad,, huilt zonder moest verdienen- als portier en. ophouden en herhaalt voortdurend: later als dienstbode, nam zij - een „Ik heb de man gedood, die ik minder opvallende naam aan en boven alles ter wereld liefhad". :Zg noemde zich Marceline Michils. Ztf is veroordeeld tot 7 jaar gevange- trouwde met een rtjke industrieel nisstraf, Om aan de gToelende buitenlandse deelneming aan .de Jaarbeurs bet hoofd te kunnen bieden, heeft het Jaarbéursbestuur te Utrécht gelegen heid gekregen om op het Vredenburg een nieuw paviljoen op te richten, dat de naam zal dragen „Pavilion des Nations", dat een oppervlakte krijgt van 3BD0 M2 eni dat huisvesting zal kunnen bieden .aan tien ver schillende landen. Maandag a.s. zal met de bouw ervan begonnen worden. Een belangrijk gedeelte van dit paviljoen zal door België zelf vanuit Brussel worden meegebracht; een gebouw van 020 M2 oppervlakte, dal in vormgeving btf de overige onderdelen aansluit. In dit grote paviljoen zal verder huisvesting wórden verleend aan. 55wit-, serland, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Tsjecho-SlowakUe, Joegoslavië, West-Dultsland, Italië én Oost-JDuitsland. goederen worden 'ondergebracht. Daarnaast legt België beslag:op de helft van de,Irenehal, in 't bijzon der' voor zijn textiel en' confectie, terwijl het tweederde van de Cana dese vliegtuigloods op -de Croese laan /Oor zijn rekening neemt, in hetbijzonder voor zijn zware in dustrie. Deze grote gastvrijheid wordt aan België verleend ten eerste omda' het de oudste klant is het is voor de 21e maal, -dat België deelneemt in de tweede plaats", omdet het ligt in de geest van 'e Benelux en ten derde in de verwachting, dat wij op de Belgi sche. Jaarbeurs met dezelfde gast vrijheid zullen worden ontvangen! West-Duitslan'd, dat een eigen inzending krijgt in het nieuwe pa viljoen zal ook met technische ar tikelen óp de Croeselaan aanwezig zijn. Hier verschijnt het met een eigen' gebouw van 800 M2. Telt men het oppervlak van de Canadese vliegtuigloods (2200 M2> *n het gebouw van W-st-Duits- land (800 M2) bij het nieuwe op het Vreeburg verkregen oppervlak van 3800 M2. dan wordt het totale netto-oppervlak van de komende Voorjaarsbeurs 42.000 M2. Deze voorjaarsbeurs zal dus de grootste jaarbeurs worden die wij m Utrecht tot nog toe hebben gehad. Bedenkt men, dat men in 1922 na de opening van het eerste vaste 'gebouw een netto-oppervlakte had van 5800 M2 dan is de ruimte, waarover de Jaarbeurs thans kan beschikken niet minder dari 7 maal zo groot! Men moet daarbij nog in aanmerking- nemen, dat lang niet alle aanvragen van buitenlandse deelnemers zijn-ingewilligd. Het nieuwe „Pavilion des Na tions" op' het Vreeburg wordt een langgerekt gebouw- in de gedaan te-van een veelhoek, met een in~ wendinge breedte van 12.meter. De hoogte tot aan de hok bedraagt bijna 6" meter. Naar berekening zal ■het .nieuwe paviljoen, ongeveer'half Maart onder de kap staan. De be doeling is om zo gauwmogelijk na de Jaarbeurs het gebouw weer uit elkaar te balen en de onder delen in .-een opslagplaats aan de Croeselaan. te bewaren. Omdat het Vreeburg door het paviljoen practisch geheel wordt afgesloten en er een ongedwongen verkeer dient te zu'n tussen het paviljoen'en de vaste gebouwen, wprden zowel de kaartverkoop als de controle als van ouds naar bui ten verplaatst, n.l. tussen het se- cretariaatsgebouw en het jaar beursrestaurant metdien ver stande dat-zij wat naar binnen toe worden verlegd, om meer ruimte tc verkrijgen vóór de files. Bovendien zullen' er nog twee. andere ingangen komen n.l. tegen over de Vïesfcraat en in de buurt van het z.g. Zweedse paviljoen. Nu de buitenlandse deelneming op de Jaarbeurs deze fameuze om vang krijgt zal een •afzonderljüke catalogus voor. deze -groep als supplement aan de catalogus wor den toegevoegd. Trix en Irene vaardig in de ski-spQTt Naar ons uit Sankt Anton wordt medegedeeld, toont de bevolking al daar zich teleurgesteld, dat de aan komst van koningin Juliana voortdu rend wordt uitgesteld. Men verwacht de koningin nu niet voor Woensdag. De prins en de prinsesjes skiën iede re dag. Devaardigheid van prinses Beatrix en prinses Irene, in deze sport wordt algemeen bewonderd. We spraken enen met. Dagen lang -kijk je naar - middag- malende meer-of- terdammers en plot- seling zeg je hard- „Hé, daar -zitv Willy Corsari, wat BH. 4 zou ze in Rotterdam.. Bflf'.iW1., I f PI B komen doen. Ih Amsterdam ...zou- iedereen het 'heel H V*"''1/ gewoon vinden, als r;:-Ï/WM glas heft tegen een. v nWÊ ,BÈ '"'2, 'gezelschap, 'dat .haar .i Hg "flB J1 J^'t p p tót toeklinkt, maar- wij "'Sf' zijn nu .eenmaal zo H[f hopeloos provinciaal geworden, dat je er I - HCf HB^ beslist - Iets achter ^HB.3) zoekt.. Eh daarom D - '''"Bh f-AV sta,je op,...wandel je v^,:jBnMÉB9^a^|Nr%- schuchter in de rich-' ting van-de-beroem- a S:V a^";5 de romanschrijfster >--:^ .v" '^HHH eh vraagt iets in de trans van „mevrouw .Corsari,"' wat" ver- schaft ons het genoegen? Het nieu- onderweg ga schrijven aan mijji we Hofplein of het Bouwcen- nicuwe roman, die bij de „Berige trum,...7 Bij" zal verschijnen" Geen van bade WiUy Corsari ls de utel al bekend7 was met naar Rotterdam gekomen MjaWel. „Geliefde Dwaas". Ik cm onze stad zelf, alleen maar om hooPi dat ik er aan boord rustig aan hiervandaan te vertrekken.Zater. kan werken. Ik denk het wel, rvant dagmiddeg. Met nen vrachtboot. De er zy„ maBr drie passagiers." „Titusvan de .KNSM. Nog plannen voor toneelstuk- Willy Corsari zat om. zo te zeggen ken? aan de voormiddag van een trip „Nee. Een Zwitser is bezig ómijn naar Egypte, Palestina, Algiers,boek „De Schorpioen" voor het Alexandrië, te mooi allemaal om op toneel te bewerken." te noemen. En dat was dan allés, wat me- Gaat u er een' boek over. vrouw Corsari in een toast en een schrijven.?" vraagt uw reporter, die zucht kon vertellen. Wij hebben deze vrouw nu eenmaal'niet los haar nog gevraagd, wat zij dacht kan denken van.een.roman. van het „proces-Anna Blaman", „Of ik er een boek óver ga schrfj- maar het was voor 't eerst dat z# ven," zei mevrouw -Corsari," „weet er van hoorde. Er zijn dus nog men- ik nu nog niet. Wel weet ik,-dat ik sen, die geen kranten lezen Hongarije wenst vertrek van gezant der V.S. De congTepatle van het consisto rie heeft Zaterdag in Vaticaanstad bekend gemaakt dat allen, die be trokken z(jn In het oroces tegen en de veroordeling van kardinaal Mindszenty, primaat van Hongarije, In de ban z(jn gedaan, - In de bekendmaking wordt onder meer gezegd, dat de excommunica tie geldt voor „ffllen, dié het in hei ligschennis hebben gewaagd hun handen te verheffen tegen de hoogst eminente aartsbisschop van Strigonla (Esztergom,- -d'ê: stad waar kardinaal Mindszënty ambts halve woonde)" "'A",-. Dc excommunicatie' ié v.lataé aen- tentiae" (in de wijdste betékenis van het woord). Het toepassen van deze straf welke plaats heeft bij een overtreding van de voorschrif ten van het canonieke recht is uitsluitend aan de Heilige Stoel voorbehouden. De Hongaarse regering heeft da V.S. verzocht hun gezant in HOnga- rije, Sclden Chapin, terug te roepen. Het Amerikaanse ministerie' van buitenlandse zaken, deelt medé, dat het verzoek is gedaan in verband met de beweringen, dat de Ameri kaanse gezant betrokken was bij de zaak-Mindszënty. Chapin zou naar Washington worden ontboden, doch de Amerikaanse regering behoudt zich haar standpunt terzakevoor. Naar Reuter verneemt, betékent dit, dat de Amerikaanse regering de éis van Hongarije tot terugroe ping van Chapin weigert te aan vaarden, doch de diplomaat In strueert op de normale wfjze raar Washington terug- te keren voor „overleg". 1 Zondagmorgen heeft brand gewoed m een perceel aan. de Cplurnbusstraat te 's-Gravenhage, waarbij een der be woonsters ernstige brandwonden op liep.; f; y Vermoedelijk is de brand-ontstaan doordat -de.hoofdbewoonster, een 88- jarïge weduwe,;, in. de, achterkamer een petroleumkachel omstootte.Via ae uitbouw trachtte Z(j hét huis te verlaten. Haar kleren hadden echter al vlam gevat, zodat zij ernstige brandwonden opliep én naar het 'zie- kcnhuls moest worden vervoerd. De overige hewoners wisten het huis spoedig te verlaten en kwamen er zonder verwondingen af. Het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis heeft met de „Willem Ru V en met de „Friesland" de eerste zendingen geneesmiddelen verzonden, die als resultaat van de inzamelingsactie voor het Rode Kruiswerk In Indo nesië konden worden aangekocht. Maandag 14 Februari 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs: per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09. Opgericht door de Stichting „Hét Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang, No. 37 tHtgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro .398644Sankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1