Vlees in September zonder bon? HET ROTTERDAMSCH PARCQL Onderhoudt Rusland een net van concentratiekampen? Proces Krawtsj enko ontaardt in jouw-en scheldpartij Nederland is bezorgd over het Atlantisch Pact Krasse beschuldigingen in de UNO door Amerikanen en Britten Onze verliezen in Indonesië Minister overweegt invoering van een speciale vet- en spekbon Autobus via mulle berm in sloot gereden Sovjet generaal noemt eiser een de leur Amerika's standpunt nog niet bepaald Suikerwerk vrij in prijs UNO-commissie voor Indonesië vraagt uitstel Geen oproeping van de „ooriogsiichtingen" Vertrek Koningin uitgesteld Handelsverdrag tussen Nederland en Polen Gemaskerde rooft f. 10.000 Succes voor televisie amateur Roofoverval in café te Amsterdam In een kwartier twee dodelijke ongelukken O.E.E.C. krijgt nieuwe uitvoerende raad „AXIS SALLY": EINDELIJK IN LICHT DER SCHIJNWERPERS Minister Stikker niet naar Parijs Nederlands schip voor Deense kust gestrand 'In kort bestek Weerbericht [Woensdag 16 Februari 1949 Eed. en Adm. Lcnge Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljs: per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 39 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Am sterdam sche Bank te Rotterdam Directeur: B. de'Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zowel de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten als die van Engeland hebben Dinsdag In de vergadering van de Economische en Sociale Raad van de UNO heftige aanvallen gedaan op de slavenarbeid, die in Rusland en de onder Russische invloed staande gebieden plaats zou vinden. Mèj. Toni Sender, vertegenwoordigster van de „American Federation of Labour", één van de twee grote Amerikaanse vakverenigingen, legde onder ede afgelegde getuigenissen van personen voor, die. naar zij mede deelde. uit kampen in de Sowjet-Unfe waren ontvlucht, waar zjj, gedwongen .waren te werk gesteld. Ter staving van de betrouwbaar heid van deze verklaringen vermeld de mej. Sender het feit, dat alle ge tuigen, alhoewej zij elkander niet kenden, de omstandigheden, waar onder zij in de kampen hadden ge leefd, in gelijkluidende bewoordin gen hebben beschreven. „Wij beschikken over gegevens be treffende het aantal sterfgevallen in ongeveer 10.000 kampen. Met deze cijfers als basis, wordt het aantal' slaven-arbeiders, dat in Sowjet-Rus- sische kampen overlijdt, op honderd duizenden per jaar geschat", aldus mej. Sender. In de door de „American Federa tion of Labour" overgelegde docu menten bevindt zich ook een verkla ring, volgens welke een „verant woordelijke autoriteit" heeft gezegd, dat „tussen de 50.000 en 100.000 Duit se slavenarbeiders, onder wie krijgs gevangenen en politieke gevangenen, te werk zijn gesteld in uranium- mïjnen in de streek, waarin het erts-, gebergte ïs gelegen. Een gedeelte van hen werkt in Saksen en. in Tsje choslowakije," De Britse staatssecretaris voor buitenlandse zaken Christopher Mayhew sloot zich bij .deze uit latingen aan. Mayhew herinnerde eraan, dat hij op de laatste bijeenkomst van de Algemene Vergadering te Pa rijs een „gedeelte van het bewijs materiaal voor het bestaan van massa-sla venarbeiderskampen in de Sowjet-Unie" had overgelegd. Hij voegde hieraan toe: „De on menselijke practijk van dwangarbeid verspreidt zich thans buiten dc gren zen van de Sowjet-Unie. Wij zien het kwaad toenemen in Tsjechoslowa- kije, in Bulgarije en in de Sowjet- zone van Duitsland. Wij zien thans, dat dwang-arbeid niet uitsluitend een Sow jet-Russisch verschijnsel is. Het behoort tot de-practijk van het communisme in verschillende landen, In Tsjechoslowakije is geen. poging gedaan om het feit te camoufleren, dat er thans dwangarbeiderskampen bestaan." „Ik 'suggereer niet dat dedwangar beid ln Tsjechoslowakije de volle om vang bereikt heeft en dezelfde ver schrikking als do dwangarbeid "hl Sb' Sowjet-Unie, aldus Mayhew, doch het zaad is uitgestrooid en de "ondervinding doet aannemen, dat het kwaad zal uit groeien. In Bulgarije zijn bü de wet arbeidBopvoedingsgemeensohappen op gericht en „kampen voor leeglopers". De kampen voor leeglopers 2ijn een mildere vorm van concentratie-kampen, bestemd voor personen, die veroordeeld zijn tot zes maanden zware dwangarbeid. In de arbeidsopvoedlngsgcmeenschap- pen, die hoofdzakelijk voor plaatselijke gevangenen bestemd zijn, en waarfoe men nominaal niet langer dan voor één jaar veroordeeld wordt, zijn de om-* standlgheden uitzonderlijk hard en het zware en ongezonde werk heeft dikwijls de dood tengevolge. Ernstige bestraffing voor kleine overtredingen is regel. Er is veel te weinig voedsel. Medische verzorging en -andere voorzieningen ontbreken. In dé Sowjet-zone van Duitsland heelt men zowel de cancenfcratie- kampen', als de techniek der Nazi's overgenomen en verbeterd .toege- past. Volgens een onderzoek, dat een jaar. geleden is ingesteld, was i de bevolking van de Duitse con- centratlekampen talrijker dan in het Duitsland van vóór 1939. Wij heb- De regering mlcikt bekend, dat tot haar leedwezen de vol gende verliezen in Indonesië 2ijn gerapporteerd: Kon. Landmacht: Gesneuveld 21 Jan.: sold. J. IV, van de Beek, uit Voorst <Gld.) Gesneuveld 29 Jan.: sarg. J. G. de Geus, uit Rotterdam. Gesneuveld 1 Febr.: korp. IV. Vonk, uit Berkel en Rodenrijs. Gesneuveld 4 Febr.: sold. G, F. de Bruin, uit Gouda. Gesneuveld 6 Febr.: hui-aar S. van Bemeveld, uit Groenekan (gem. Maartensdijk); sold. P. G. Boetfen, uit Oss; korp. B. Bo- gaart, uit Leerdam, Gesneuveld 7 Febr.: sold. D. de Brnlin, uit Boskoop; le It. J, F. S. de Jongh, uit Utrecht; wachtmeester R. Veenstra, uit Zwaag-Westeinde (gem. Dantu- madeel). Gesneuveld 8 Febr.: sold. F. H. Klein Gunnewlek, uit Lindvelde (gem. Eibergen); sold. A. Koster, uit Axel (Zeeland); sold. J. G. Westerhuls, uit *s-Gravenhage. Gesneuveld 9 Febr.r soldc J. M. Blom, uit Eindhoven. Gesneuveld 10 Febr.: serg. maj. P. J. Zijlstra, uit Moercapelle. K.N.I.L.: Gesneuveld 23 Jan.: korp. A. Matilahathven, uit Indonesië. Gesneuveld 24 Jan.: sol. Ba- doet, liil Indonesië; sold. Marwl Bin KI win, uit Indonesië; serg. Raden Mohammat Hoesin, uit Indonesië; sol. Atmo, uit Indone sië. i Gesneuveld 25 Jan.: sold. Ab- doerasit, uit Indonesië. Gesneuveld 25 Jan.: sold. Z. N. Pealngitan, uit Indonesië. Gesneuveld 25 Jan.: sold. J. Mantirl, uit Indonesië; sold. Soe- leiman, uit Indonesië; sold. Soe- dang-, uit Indonesië- Gesneuveld 27 Jan.: sold. Mat- soem, uit Indonesië; sold. Tampa, uit Indonesië, Gesneuveld 28 Jan.: sold. Patti- kawa, uit Indonesië; sold. Satlm, uit Indonesië; sold. Soepona, uit Indonesië. Overleden t.g.v, oorlogsver wonding op 17 Jan.: korp, Ma- wejkers, uit Indonesië. ben reden om aan te nemen, dat er zich twee driehonderd duizend gevangenen bevinden in zes gro tere en. kleinere kampen; Niet waarl De vertegenwoordiger der 'Sowjet- Unie, Tsarapkin, weersprak de door Amerika en Engeland afgelegde verkla ringen. „Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken tracht de.Sow- jet-Unie en de nieuwe democratieën valselijk te betichten, teneinde zich te kunnen bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van deze staten", ver zekerde hij. .•.'-■■■ Tsarapkin hield zich ook bezig met de discriminatie jegens neger-arbeiders, die in de Verenigde Staten wordt toe gepast, ,,Hst voornaamste verschil tussen het verrichten van dwangarbeid In de Ver enigde Staten en in de andere kapita listische landen en in de Sowjet-Unie ïs, dat dwangarbeid in laatstgenoemd land als opvoedkundige maatregel en niet als een straf wordt toegepast", verklaarde hij. De Russische gedelegeerde ontzegde bij voorbaat elke UNO-commlssie het recht in de Sovjet-Unie een onderzoek ln te stellen. De vertegenwoordiger van India deel de de Economische en Sociale Raad der Verenigde Naties mede. dat. naar zijn mening, de huidige beschuldigingen en tegenbeschuldtgingen „nuttig, noch vruchtbaar" waren, „Voordat wij anderen beschuldigen", verklaarde hij, „moeten wij er op toe zien, dat ons eigen huls in orde is. Er bestaan In.elk land wel toestanden, die het het liefst verborgen zou willen houden". Dc zitting van de economische en so ciale raad werd daarop tot morgen ver daagd. BIJNA TWEE JAREN zijn zij opgesloten geweest in de Engelse kempen op het eiland Cyprus, de Joden, uit Midden- en Oost-Europa, die in desperate pogingen op vaak onzeewaardige schepen hebben getracht „Het BclooSde Lmd" te bereiden. Thans zijn zij vrij gelaten om tiaar de staat Israel te gaan an.sitlp daar te vestigen. Met schepen van de nieuwe Joodse handelsvloot, vfèrden de duizenden naar Haifa overge bracht. Een Israëlische soldaat reikt de behulpzame hand bij het door geven van een op Cyprus geboren baby. Dinsdag- raakte te Assendelft een autobus met een twaalftal inzitten den te water. Voor het passeren van een geparkeerde auto haalde de bus-chauffeur naar links uit, waardoor de autobus in de zachte berm raakte, kantelde en op zij 5n een sloot terecht kwam. De 12 in zittenden, meest schoolkinderen, werden met behulp van omstanders direct uit hun benarde positie be vrijd. De meesten liepen"'1 ïriih of meer ernstige smjfwonden op. De conductrice, die door het noodluik uit de bus wérd geholpen, was er het ergst aan toe. Aan haar benen en gezicht kreeg zij vrij ernstige snijwonden. Het tumult waarmede het pro- ces-Krawtsjenko gepaard gaat, ba- reikte Dinsdag een nieuw hoogte punt, toen *t tot "n heftige woorden wisseling kwam tussen de Sowjei- generaal Roedenko en Victor Krawtsjenko. Het publiek leefde, dermate mee met het proces, dat applaus, gejouw en interrupties niet van de lucht waren. De rech ter dreigde enkele malen de zaal te ontruimen. De Russische generaal Roedenko, die Dinsdag in het Krawtsjenko- proces in uniform optrad als getui ge voor „Les Lettres Franchises", noemde de auteur van „Ik verkoos de Vrijheid" een oorlogsmisdadi ger. Hij beschuldigde Krawtsjenko er van zijn eed als soldaat te heb ben gebroken, zijn land te hebben verraden. Roedenko, die tijdens de oorlog de leider, was van de Russische in- koopeommissie in Washington waarvan Krawtsjenko toen ook deel uitmaakte, -zei dat Krawtsjen ko een „niet zeer belangrijk" lid van de commissie was geweest.. „Ik beslistè dat het noodzakelijk was Krawtsjenko terug;tc sturen, rnaair- bij ging niet eti op 3 April 1944 brak hij zijn eed als soldaat en verried zijn land", zei Roedenko; Kraw tsjenko strak aankijkend. ..Elk lid van de missie werkte schier dag en nacht om het Rode leger de materialen te verschaffen In de Amerikaanse Senaat hebben debatten piaats gevonden over het Noord Atlantisch Pact. Senator Co- nally heeft in de commissie voor oui- tenlandse zaken opgemerkt, dat hij nooit zou goedkeuren, dat -een gewa pende aanval op een der partners van de Atlantische Unie zou moeten worden gezien als een aanval op alle unie-leden. JDe republikeinse senator Vandenberg ondersteunde hem De minister van buitenlandse zaken, Dean Acheson, heeft echter gezegd, dat men geen al te diep gaande ge volgtrekkingen aan de verklaringen van Conally moest vastknopen. De aard van de verplichtingen, die Araerika bereid is aan te gaan is nog steeds niet bepaald. Dat bleek dui delijk uit 't debat, dat in de senaat is gehouden. Maar volgens 't ministerie van buitenlandse zaken bestaan er geen verschillen tussen de Ameri kaanse regering, de West'-Europese landen en 't Amerikaanse Congres. *t' Gaat er alleen maar om de best mo gelijke weg te vinden de gemeen schappelijke doelstellingen te berei ken. _De Verenigde Staten kunnen, zich niet automatisch verplichten in oor log té gaan in geval van agressie te gen welk land ook waarmee de Ver enigde Staten verdragen hebben ge sloten. De Amerikaanse grondwet zegt, dat oorlogsverklaring een on- vreemdbaar recht van het Ameri kaanse congres is. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken heeft echter verklaard, dat dit niets afdoet asn het plan der Ver enigde Staten om in geval van agres- Met ingang van 16 Februari z|jw suikerwerken vr(j In prtfs, zodat thans alle soorten versnaperingen niet meer aan een officiële prijsstel ling zUn gebonden. De Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesië heeft Dins dag een telegram aan de Veilig heidsraad gezonden, I^ierln wordt voorgesteld de datum, waarop vol gens de resolutie van de Veilig heidsraad zou moeten worden ge rapporteerd inzake de mate van overeenstemming, te veranderen van 15 Februari ln 1 Maart. Dit voorstel wordt gedaan in verband met de huidige ontwikkelingen In Den Haag. sie alle mogelijke, stappen, tot hulp te nemen, - - De Nederlandse regering heeft het State Department verzocht .zijn standpunt over het Atlantisch Pact nader toe te-lichten na de recente berichten, dat de Verenigde Staten, de militaire garantie uit het pact wil len schrappen. De Nederlandse am bassadeur, mr. E. van KleEfens, heeft over de v,oorjgenoinen wijziging zijn bezorgdheid uitgesproken. De Nederlandse regering is er ten zeerste op tegen, dat het Atlantisch Pact op deze wijze zou worden ver zwakt. (Van nze Haagse redacteur) De taaiste tijd doen geruchten de ronde, dat de dienstplichtigen der z.g. „ooriogsiichtingen" (1941 1944) spoedig onder de wapenen zouden worden geroepen. Dit voor nemen wordt dan tevens in ver band gebracht met de militaire bij drage, welke Montgomery van Nederland verlangt voor de Wes telijke Unie. De geruchten, welke als zodanig volstrekt onjuist zy'n. danken vermoedelijk hun ontstaan aan een aanschrijving van het ministerie van Oorlog aan de Bur gemeester, welke betrekking heeft op de registratie van bedoelde dienstplichtigen. Het onder de wapenen roe pen van genoemde lichtingen is reeds op praktische gronden - onmogelijk. Er is geen lege ringsruimte voor de tot deze lichtingen behorende dienst plichtigen en geen kader om hen op te leiden'. 'En het aller- voornaamste: er is op de thans lopende begroting geen geld voor beschikbaar. Er is dus voor niemand reden om zich verontrustte voelen, indien hij verneemt van de van' hogerhand bevorderde registratiemaatregelen. Het is bekend, dat :uit'de ooriogs iichtingen enige keren is geput voor speciale doeleinden. Boven dien zijn ook de oorlogsvrijwilli gers voor een deel aan deze lichtin gen onttrokken. Het is begrijpelijk, dat men op het; departement nauw keurig wil weten, hoeveel dienst plichtigen eventueel nog beschik baar zijn. En dat men daar voor eventualiteitenop de hoogte vil zijn van hun antecedenten. Verder strekkende bedoelingen hoeft men bij deze administratieve maatregel dus niet te veronderstellen. Japans premier Yosjida heeft een coalitieregering gevormd van zijn eigen democratisch-liberale partij (con servatief) en de democratische partij. Generaal McArthur heeft de lijst van ministers goedgekeurd. 'Een vliegtuig van de U, N. O. met een bemanning van. twee koppen aan boord is op een vlucht van Transjor- danië naar Libanon vermist. die het in de strijd tegen de Duit sers nodig had. Wij beschouwden ons slechts als soldaten die het ge luk hadden onder gunstiger om standigheden het land te dienen. Krawtsjenko daarentegen verzaakte zijn plicht. Vaak verscheen hij dronken op zijn bureau. Roedenko was gekleed in een olijfkleurige tuniek met hoge kraag, die versierd was met brede gouden epauletten en een donker blauwe. lichtblauw gebiesde broek. Roedenko had een volstrekt af wijzend oordeel over „Ik verkoos de Vrijheid" en zei dat het boek door radio Berlijn voor propagan dadoeleinden werd gebruikt en dat het Duitse opperbevel boven - de Russische linies pamfletten heeft laten vallen waarin de Russische soldaten werd aangeraden het voor beeld te volgen van Krawtsjenko. „Achter Krawtsjenko^ staan de reactionnaire machten in de Ver enigde Staten", vervolgde Roeden ko, „Het Russische volk snakt ech ter naar vrede". Op deze laatste uitlating begon Krawtsjenko hartelijk te lachen en zei;„Hebben jullie daarom half Europa bezet". Roedenko: „dergelijke brutalitei ten mogen niet voortduren". Hij keerder,klch, ',diL .zeggencL maai de- president. Advocaat van Krawtsjenko: „Welke? Het bezetten van Euro pa?", (luide bijval). Rechter Durk- heim dreigde de zaal te zullen ont ruimen indien de rust niet werd bewaard. Krawtsjenko reageerde op deze getuige met de woorden: „Ik moet hem als een marionet behandelen. Hij is pen politieke generaal,een vertegenwoordiger van de Sowj et-Russische commu nistische partij en niet een verte genwoordiger van het leger. Dat hij hier in uniform verschijnt is een maskerade om indruk te ma ken op het publiek." Met nog meer stemverheffing en zwaaiend met zijn armen riep Krawtsjenko uit: „Te Stalingrad stierven duizenden van mijn landgenoten. Zij stierven voor Rusland en niet voor Stalin. Maar hij (Roedenko) maakte daar gebruik van om zijn gouden epau letten en medailles te krijgen." Enige minuten lang werd er door elkaar geroepen zodat men niet meer kon horen wat er gezegd werd. Krawtsjenko sprak vervolgens over het verdragtussen Stalin en Hitier. Toen hij was uitgesproken vroeg Roedenko of het hof hem nog nodig had. De president: .,U kunt blijven en u kunt ook gaan." Mjr. Izard: „Hij heeft duizend km. gereisd en kan toch zeker wel.nog een kwartier blijven?" Generaal Roedenko en zijn at taché verlieten de zaal. Andere Sowj et-getuigen, o.w. de vroegere mevrouw Krawtsjenko volgden zijn voorbeeld. In een druk bezochte vergadering van de Algemene Slagershond, on der leiding van de heer v. d. Eyk uit Dordrecht, zijn Dinsdag in Utrecht voor de organisatie in het slagcrsbcdrijf belangnjkji kwesties aan de-orde gekomen. De voorzitter deed mededelingen uit het onderhoud dat eer. delegatie uit de Bond op 9 Febr. 1.1. met Min. Mansholt heeft gehad. Hier is ge bleken dat de vermindering van het vleesrantsocn ook voor de Regering een teleurstelling is geweest. Zij is in hoofdzaak gevolg van de „iangzaam- aan-actic" in Argentinië er. van de slechte naleving in Denemarken van dc overeenkomst, met dat land ge sloten. Argentinië is tot nu tor 4008 ton A'lees met haar leveranties ten achter cn Denemarken moet nog liefst 9000 runderen leveren. De Minister Heeft in overwe ging genomen om een speciale vet en spekbon boven bet gewone rant soen in te voeren in verband met het feit, dat er steeds meer varkens komen, terwijl het spek moeilijk tc verkopen is. Het vet komt van het bevroren vlees. In verband met het feit, dat er nog altijd slagers zijn, die hun artikelen beneden de officiële prijzen verko pen, heeft dc delegatie aangedron gen op minimumprijzen. De Minister wil ccn gezonde concurrentie, daar naast voelt hij er voor prijsregelend op te treden, wanneer de organisaties zelf met voorstellen op dit punt ko men. Hij zal deze zaak bespreken met zijn ambtgenoot van Economi sche Zaken. De voorzitter wees er op, dat de verbeterde winstmarge de bedrijfs- onzekerheid reeds grotendeels heeft weggenomen. Hij berekende, dat de verlaging der inkoopsprijzen van in gevoerd, zowei als van inlands be vroren vlees, zomede de verhoging va:i de varkensvlees- en vetprijzen de winst der slagers bij een rantsoen, van 200 gram per week jaarlijks met 12 millioen gulden heeft verhoogd. De minister heeft nog de verzeke- Naar het A.N.P. verneemt zal de Koningin zich in geen geval voor het einde van deze week naar Sankt Anton begeven, waar prins Bern hard en de prinsesjes Beatrix en Irene sinds 8 Februari vertoeven. ring gegeven, datzodra dit verant woord is, het rantsoen weer op 200 gram per week zal komen. De heer v.. d.-Eyk verzuimde niet een waar schuwend geluid te laten horen. Spreker bond de slagers nadrukke lijk op het hart, om als eventueel de vrijheid voor het slagersbedryf in September a.s, komt, niet in dezelfde fout te vervallen als de kruideniers. Een „suikeroorlog" in het slagers- bedrijf zou velen uit de reeds ver armde slagersstand tot de ondergang brengen. Nederland cn Polen hebben een nieuw handelsverdrag gesloten dat voorziet in een uitwisseling yan goederen ter waarde van 57 millioen gulden het dubbele van. verleden jaar. Nederland zal rubber, copra, tin, boter, groente, petroleum, elec- trische apparaten, radiotoestellen, lijnzaad, machineolie, verf. fineer hout en chemicaliën, Polen zal o.a. steenkool, stalen piaten, machines, chemicaliën, textiel, hout, meubilair, aardewerk, glas, cétaent en papier, leveren. Hedenochtend tussen 5.30 en 6.00 uur heeft een gemaskerde man de enig aanwezige beambte op het postkantoor te Schagen on der bedreiging met zün revolver óvervallëi).'**"*■-**— De indringer maakte zich mees ter van ruim 10.000, Onmiddel lijk nadat de rover verdwenen was, waarschuwde de beambte de politie. Een Ensehedese televisie-amateur heeft Dinsdagavond voor het eerst in Enschede met zijn zelfgebouwd televisie-ontvangtoestel verrassend duidelijke beelden ontvangen van een uitzending van Philips uit Eind hoven. Toen hy gisteren omstreeks half tien zijn toestel inschakelde zag hij tot znn grots verrassing zeer duidelijke beelden op een. scherm, dat een afmeting heeft van 7x7 cm. De goede ontvangst van gisteren schreef de amateur toe aan de gunstige weersgesteldheid. Wel ondervond het beeld nog storingen wanneer in de nabijheid van de an tenne een auto passeerde. Dinsdagavond omstreeks half ne gen is in de binnenstad van de hoofdstad wederom een roofoverval gepleegd. De overval geschiedde in een café. Hier was op dit uur uit sluitend aanwezig de 63-jnrige chef keil ner. die' op het punt stond de zaak te sluiten. Er kwam toen nog een klant, die bleef aandringen, dat hem nog ccn glas bier zou war den getapt. De kellner liet na enig heen en weer gepraat de klant bin nen. De kellner ging de klant voor om licht te maken. Het enige wat de kellner zich nog wist te herinne- ren, is dat hij een harde klap op rijn hoofd heeft gekregen. Hij is korte tijd later gevonden door een buurvrouw. De Iccllner bleek be roofd te zijn van 2000.Hij kon de politie geen signalement van dc dader geven. Vermoedelijk is hjj met een zandzak neergeslagen, want Zijn haar zat vol met zand. Nabij Steenwijk werd Dinsdag avond de buurtschap Tuk opge schrikt door twee dodelijke ver keersongevallen binnen het kwar tier op de rijksweg Steenwijk- Heerenveen. Omstreeks zeven uur reed een. aannemer uit Heerenveen met zijn motor, toen hij door een tot nu toe onverklaarbare oorzaak slipte. Hp reed tegen een boom, werd 40 meter weggeslingerd, sloeg te gen esn tweede boom en werd op slag gedood. Een arts had nauwelijks de dood geconstateerd, toen hy van het on geval werd weggeroepen voor een even droevig verkeersongeval, dat op dezelfde rijksweg enige honder den meters verder in de richting Steenwftk gebeurde. Een I2-jarlge jongen raakte waarschijnlijk met zijn fiets de stoeprand, waardoor hij op de straatweg terecht kwam. Een uit de rich tin a: Steenwijk naderende vrachtauto kon het slachtoffertje niet meer ontwijken. Hf werd over treden eneveneens "op 'fllagr'gedood. Leidende staatslieden uit ^West- Europa ^yn Dinsdag in Parijs bij eengekomen om het gezag van de O.E.E.C. (de organisatie voor econo mische samenwerking in Europa) te vergroten. De O.E.E.C., die de Europese Marshallhulp ontvangen de landen omvat, zal een nieuw be stuur krijgen, dat „uitvoerende raad" heet en waarvan de Belgische premier Spaak voorzitter is. De landen die in deze uitvoerende raad zitting hebben, zijn: Groot-Brittan- nië, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden, Zwitserland en. Turkije. Het nieuwe bestuur zal geregeld en veelvuldig bijeenkomen om goed bp de hoogte te blijven.van het werk der O.E.E.C. ECA overweEgt verlaging Marshall-hulp De ECA overweegt een. verlaging van het bedrag van 5.580 millioen dollar voor het Europese Herstel Programma, in verband met de prijsdaling der goederen, aldus een mededeling van de plaatsvervan gende administrateur van de ECA, Howard Bruce. Zoutloos brooil mag 2 cent duurder zijn Bakkers mogen in het vervolg voor het vervaardigen van zoutloos brood ten hoogste twee cent per 800 gram extra boven dc hoogst toelaat bare prijs van het normale brood in rekening brengen. Voor zoutloos wit-brood geldt deze prijsbepaling niet, omdat de prijs van deze brood soort vrij is. In de Eerste Middellandstraat kwamen Dinsdagmorgen twee auto's met elkaar in botsing. Het tramverkeer werd twintig minuten vertraagd. Dit is „Axis Sally", die in werke- te fabriceren kwam haar uitstekend lijkheid Mildred E, Gillars heet. maar te pas, toen ze voor Radio Berlijn die beter bekend is onder de bij- verhalen opdiste over Duitse gehei- naam, die haar werd gegeven door de me wapens en in uitzendingen naar Amerikaanse soldaten in Europa en Amerika op hartroerende wijze Noord-Afrika. Tijdens de oorlog sprak over Amerikaanse soldaten, trachtte zij hun moreel te breken, die gedood zouden zijn. maar in wer- Zij trad op voor de Duitse radio en kelijkheid nog springlevend waren, zong sentimentele Amerikaanse lied- In Maart 1946 werd zij in Berlijn jes. Zij leerde hen. ook „Lili Mar- door de Amerikaanse Geheime Dienst leen", dat hun grote schlager word gearresteerd. Zij was ondergedoken zonder dat zij zich overigens door en bediende zich, zoals destijds in „Sally" ook maar een seconde uit Camden, van een valse naam. hun evenwicht lieten-brengen. Nu is het dan eindelijk zover, dat Voordat „Sally" in Nazï-Duitsland zij in het licht van de schijnwerpers de felbegeerde kans kreeg een klein staat. Filmoperateurs en persfotogra- „rolletjc" te spelen had. zij in de Ver- fen richten hun toestellen op haar, enigde Staten al heel wat vergeefse nu zij in Washington terecht staat, pogingen gedaan de aandacht op zich onder de beschuldiging van hoog te vestigen en een „ster" te worden, verraad. Sommige getuigen hebben lm 1928 dook ze pp in Camden' als haar als een onschuldige engel afge- mevrouw Barbara. Elliot. Ze plaatste schilderd, die tegen haar wil met een een advertentie in de kranten, waar- Duitse bajonet naar de microfoon ge in ze haar man smeekte tot haar te- dreven werd. Anderen verklaarden rug te keren, omdat ze een baby ver- dat zij haar een tiiep-gezonken over- derlanders tegen haar getuigen, een wachtte. Na een goed gespeelde zelf- loopster achtten. ..Sally" heeft zonder radiotechnicus, een saxophonist en moprdcomedieontdekte de politie, veel interesse hiernaar geluisterd-en een crooner. Twee van hen zouden, dat de "hele geschiedenis van A tot Z thans gedaan gekregen, dat haar pro- voor de Duitse radio met haar heb- verzonnen was, omdat „Sally" graag ces korte tüd zal worden uitgesteld ben samengewerkt. Volgens de ver- wou optreden in een. füm. in verband met-haar'„zenuw-uitput- dedigïng zal het proces minstens een. Haar virtuositeit onware verhalen ting". Maandag .a.s. zullen drie Ne- maand duren. Arts verricht zware operatie op zee bij stormweer De scheepsarts van het Ne derlandse passagiersschip „Veen dam", drJ an Kaomen uit Den Haag, heeft tijdens de jong ste overtocht van het schip, dat Dinsdagavond te Hoboken meerde, een succesvolle strijd- gevoerd om het leven van een der passagiers te redden. Deze passagier, de 25-jarige Schot Douglas Foster Knox, werd onwel toen het schip zich in volle zee bevond. Dr. Koomeh constateerde, dat de patiënt een maagzweer had. Hij achtte on middellijk ingrijpen noodzake lijk en voerde, terwijl het schip door de ruwe zee hevig slinger de, een operatie uit. die drie en een half uur duurde. Hij werd geassisteerd door een verpleeg ster, die een dergelijke operatie nog nimmer had bijgewoond. Later paste hij bloedtransfusie op de patient toe. Ondanks de moeilijke omstan digheden slaagde de operatie, waarna dr. Koomen de behan deling gedurende de volgende dagen met penicilline en strep- tom.ycinc voortzette. Hij bezat echter niet voldoende van deze geneesmiddelen en omdat de Vecvdamtengevolge van de storm Hamilton op de Bermuda eilanden niet kou aandoen, uroeg hij per radio om deze me dicijnen per sleepboot of per vliegtuig te sturen. Zijn oproep leverde echter niets op. Gelukkig bleek een vrouwe lijke vnssagier over 'n uoorraad penicilline te beschikken, die zij ten behoeve van Knox afstond en die voldoende bleek om de vatiënt door de kritieke oeriode been te helpen, totdat hij ten slotte in Hamilton aan land ge bracht en in. een ziekenhuis kon worden, opgenomen. Op de conferentie van de imnis- ters van Marshall-landen, die van daag in Parijs begint, zal mïnitfter Stikker, in verband met de bespre kingen in de Tweede Kamer niet aanwezig kunnen zijn. Dr. H. M, Hirsehfeld, regeringscommissaris in Algemene Dienst, vervangt hem. Uit Viborg wordt gemeld, dat het Nederlandse motorschip „Rom&ja" Dinsdagmorgen in dichte mist bij HarbdrëTa" gestrand.' Het schip was op weg van Schotland naar Aal- borg. De bemanning kon met be hulp van een ladder het schip ver laten, Het schip werd eerst des morgens ontdekt, daar het op een verlaten plek gestrand was, waar slechts weinig mensen wonen. De bemanning- bestaat uit vijf koppen, alsmede de vrouw van de kapitein cn een klein kind. Hoewel er nog geen uitelndelyke be slissing is genomen schijnen devijf landen van het Pact van Brussel in principe „Straatsburg" te hebben aan vaard ais de plaats waar de voorge stelde Raad van Europa bijeen zal komen. De woningschaarste kan vreemde ver rassingen opleveren. Een jong echtpaar te Beverwijk, dat inwoonde maar geen vestigingsvergunning had en op grond daarvan op straat is gezet, woont thans in een cel van het politiebureau Dins dag hebben de New Yorkers hun over jassen aan de kapstokken laten hangen De thermometer wees de recordtempe ratuur van 65 graden Fahrenheit aan, normaal is 31 graden De Londense graafscbapsraad heeft „Battling But- trick". Groot-Brittannië's cnïge vrouwe lijke bokser, toegestaan de volgende maand in een varlétêshow op te treden. Zij mag echter niet tegen een manne lijke tegenstander vechten e In het Huis van Afgevaardigden van de Ame rikaanse staat Georgia Is een wetsont- werp ingediend, dat gemeenschappelijk uitkomen van negers cn blanken op atletiekwedstrijden wil verbieden Het stoffelijk overschot van de beroem de Amerikaanse oorlogscorrespondent Ernie Pyle is op weg van Salpan naar de V,S. op Honolulu aangekomen. Het zal worden bijgezet op het Nationale erekerkhof te Punchbowl Crater. Pyle werd over dc gehele wereld bekend door zijn bock „Here's your war". Hb sneuvelde 18 April 1945 op het eiland Shima gedurende de strijd om Okinawa De 52-jarige Maurice Abras kwam te Erussel onder een trolloy. Vrij ernstig aan het hoofd gewond werd hij een winkel binnen gedragen. De omstan ders praatten nog na over het ongeval toen Maurice al weer de straat opstapte en prompt weer door een trolley werd overreden, Nu bleek 't nodig de brand weer te waarschuwen, omdat de trolley eerst moest worden opgevijzeld voor men Maurice Abras oppieuw kon weg dragen. Duitse cn Amerikaanse mi litaire politie hebben beslag geiegd op 28 millioen sigaretten, vervoerd op een aak, die op weg was v*an Antwerpen naar Bazel, Dc- sigaretten zouden af komstig zijn van zwarte handel. De Amerikaanse luchtmacht mag beginnen met het aanleggen van een proefterrein van 4,8oO km. lengte voor bestuurbare projectielen. 75 millioen dollar zijn hiervoor beschikbaar gesteld. PLAATSELIJK MIST Voor het Noor den. vanhetlaod: matige tot vrij krachtige wind tmssen Zuid en Zuid-West. Half tot zwaar be wolkt met plaat selijk nevel of mist, overigens droog weer. Wei nig verandering in temperatuur. Voor het Zuiden van het land: zwakke tot matige wind nit Zuidelijke richtin gen. Op vele plaatsen nevel of mist, overigens weinig bewolking en droog weer. Iets kouder in de ochtend, 17 Februari: Zon op 7.52, onder 17.57; Maan op 0.00. onder 0.33. 17 Febr.: Hoog water te Rotterdam: le t{j 7,29 uur, 2e tij 2Q.08 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1