l 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL Vrijdag' verklaring der regering over Indonesisch beleid Geen sprake van plan tot aftreden Nederland houdt zich aan van Royens verklaring „Indonesische mist" is nog niet opgetrokken „Onherstelbare slag als republikeinse leiders functie herkregen" zei mr. Van Maarseveen Wet overlijdens akten vermisten Lichtingen '41 tot '44 Kleine loonsverhoging in Frankrijk Dr. Bèèl op Schiphol: Overleg met regering heden om - tien uur aangevangen Extra-strong Sowj et-blok uit UN O-orgaan Hof wenst spoedig eind van proces Krawtsjenko Dr. Drees zal Vrijdag het verlossende woord moeten spreken Pseudo-rechercheurs namen 600.000 zwarte sigaretten in beslag Dodelijk ongeval door springen van band Pensioenen gaan niet omhoog Onthulling van 2 grafologen Nog geen einde aan kaasdistributie In kort. .bestek Weerbericht .iKp: Donderdag 17 Februari 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.priJsj per week 0.32 per kwartaal 4,10, loase nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 40 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39S644 Bankier.* Amstsrdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th- Ramaker Mr. VAN MAARSEVEEN Kamer accoord met Na de opschorting van de debatten in de Tweede Kamer over Indonesië kwam Woensdagmiddag nog aan de orde het wetsontwerp Voorzieningen, betref fende het Opmaken van Akten van Overlijden van Vermisten {Oorlogs slachtoffers). De heer Terpstra (A.R.) betoogt, dat hy ernstige bezwaren heeft tegen de opvatting van sommigen dat voor do in de oorlog omgekomenen, van wie de overlijdensdatum met kan worden, vast gesteld, ccn gemeenschappeH] kc datum zal worden bepaald, waarop zb geacht kunnen worden te zijn overleden. Dit zou tot onaverztenbare consequenties leiden. In het algemeen kan spreker zich met het ontwerp verenigen. De heer Stokvis (CJP.N.) betoogt, dat de inhoud van het ontwerp op veei bezwaren stuit van zijn kant. Hij is voorstander van het aannemen van een uniforme sterfdatum, en wel 6 Mei 1945. Deze datum zou dan beperk'. moeten worden tot de groep van Joodse Neder landers. Mej. T e n d e I o o (Arb.l stelt enige vereenvoudigingen voor m de proce dure. De bepaling van de sterfdatum, zoals in het ontwerp wordt voorgesteld, lijkt spreekster het meest wenselijk. (Het ontwerp stelt voor als datum te nemen de dag na het ontvangen van het laatste bericht). De heer Stokman (K.V.F.). had enig bezwaar tegen het ontbonden ver klaren van het huwelijk, indien het overlijden niet vaststaat of bewezen kan worden. Aangezien hij echter van mening was. dat dit in de praktijk tot weinig moeilijkheid aanleiding zou ge ven. wilde hij het ontwerp wel steunen. Munster W i] e r s antwoordde, dat hy voor vereenvoudiging van procedure moest waarschuwen. Alles zal worden gedaan om te be reiken, dat de akten van overlijden zo spoedig mogelijk zullen zijn Ingeschre ven. Men rekent op 2000 gevallen per week,"waarin zou moeten worden voor zien. Het totaal aantal gevallen be draagt 120.090. Het stelsel van één gefingeerde sterf datum heeft volgens de minister vele nadelen. De minister wil ook niet een afzonderlijke regeling voor Joodse Ne derlanders.- omdat wjj dan weer in de moeilijkheid vervallen om uit te ma ken wie onder de groep van „Joodse Nederlanders" vallen. „Laten wij deze ellende van de bezettingstijd maar niet meer voor de dag halen." Het ontwerp werd daarna zonder hoofdelijke stemming Dl Kortenhorstf de voorzitter van de Tweede Kamer, heeft Woensdagmiddag meegedeeld, dat de regering, na overleg te hebben gepleegd met dr, B eel, Vrijdagmorgen om elf uur in staat hoopt te zijn een nadere verklaring af te leggen over haar Indonesische politiek. Zo nodig zal de Kamer ook Zaterdag ver gaderen. De Kamer ging met deze regeling accoord. Minister Drees, de jongste wijzigingen in het kabinet belich tend, zet dat mr. Sassen denkbeelden over het internationale aspect van de Indonesische kwestie koesterde, waarmee de andere leden der regering zich niet konden verenigen. Daarom nam de heer Sassen ontslag als minister. „De regering zal de gedragslijn blijven volgen, die dr. Van Roy en in de Veiligheidsraad heeft aangegeven", zei minister V an Maarseveen, die het beleid t.a.v. Indonesië verdedig de. Hij noemde het een onherstelbare slag als de republikeinse leiders in hun positie werden hersteld. Wel is er voor hen plaats in het bestuur van geheel Indonesië. Zij zullen in volle vrijheid aan de besprekingen daarover kunnen deelnemen. Persoonlijke oproep in specialegevallen mogelijk (Van onze Haagse redacteur) Teneinde te voorkomen dat om trent de bestemming van de dienst plichtigen der lichtingen '41 tot '44 onjuiste indrukken zouden ontstaan," leggen wij er de nadruk op, dat de geruchten" omtrent een oproeping dier lichtingen in werkelijke dienst geen grond hebben. Dit sluit niet uit dat dienstplichtigen, behorende tot deze lichtingen, niet zouden kunnen worden opgeroeoen en dus vrij zou den zijn van de verplichtingen om zich bij eerste oproep in werkelijke dienst te begeven. De voorschriften van de Dienst plichtwet gelden voor hen zo goed aig voor alle andere dienstplichtigen, ook al worden zij niet toegepast. Dat uit deze z.g. „oorlogslichtingen" ge put is, meldden wij reeds. Deze pro cedure vindt nog steeds voortgang, gelijk de dienstplichtigen dezer lich tingen, die voor de marine zijn op geroepen, hebben ervaren. Het feit, dat deze lichtingen niet in hun ge heel worden opgeroepen en inge deeld en. hierop sloeg ons bericht als tegenspraak van rondgaande ge ruchten houdt niet in dat geen persoonlijke oproepen plaats vinden en nog minder dat men daaraan niet zal hebben, te voldoen. De Franse regering heeft bekend gemaakt, dat zij ermee heeft inge stemd de lonen in de laagst betaal de delen in Frankrijk te verhogen, waarmede zij een kleine uitzonde ring heeft toegestaan op haar po litiek van bevroren lonen, welke in het begin van dit jaar werd afge kondigd. Dr. Drees betreurde het, dat on der deze moeilijke omstandigheden de eenheid in het kabinet niet kon worden gehandhaafd. Doch de handhaving van een louter uitwen dige eenheid zonder inwendige zou de regering zwak en besluiteloos hebben gemaakt, zei hij. „Geen po litieke partij-tegenstellingen heb ben het kabinet beheerst", verklaar de dr. Drees nadrukkelijk. Hoewel de regeringsverklaring pas Vrijdagmorgen komt zijn gister middag de debatten over de begro ting van „Overzeese Gebiedsdelen" voortgezet. Mr. Van Maarse veen verdedigde het standpunt van de regering. HU zei, dat na in het brandpunt der politieke belangstelling staat de Nederlandse houding ten aanzien van de Veiligheidsraad-resolutie. De minister legde er de nadruk op. dat de regering de gedragslijn zal blgven volgen door dr. Van Royen uiteengezet in de Veiligheids-* raad en die in de Kamer algehele instemming vond. Politiek miskend In grote lijnen was de politiek van Nederland in het buitenland miskend. Hij zei, dat het niet genoeg herhaald kon-worden, dat de Vei ligheidsraad en Nederland hetzelfde doel nastreven. Een breuk met de Veiligheidsraad is alleen mogelijk op kwestie van procedure. Ten aanzien van de procedure, zo als de Veiligheidsraad die wenst en die is neergelegd in een aantal aan bevelingen, zei mr Van Maarse veen, dat aan de eerste hiervan was voldaan. Men bepaalt zich tot actief verweer tegen de guerilla-activiteit Over de vorming van een federale interim-regering zei de minister, dat de Nederlandse regering bereid is aan de republikeinse leiders in de federale interim-regering een be hoorlijke plaats aan te bieden, maar van een republikeinse bereidheid tot toetreden is tot nu toe niets geble ken. Veeleer verlangen de republi keinse leiders dat alle politieke ge vangenen onmiddellijk in vrijheid worden gesteld en het gezag in Djokjakarta wordt hersteld. De minister zei nadrukkelijk, dat hiermee het onmogelijke van de Nederlandse regering werd ver wacht. Het Nederlandse gezag in Indonesië ïs voor dit ogenblik dc enige pijler voor orde cn recht in die streken. Het zou een onherstel bare slag zijn als de republikeinse leiders in hun nositïe werden her steld. Indien zij willen Is er een plaats voor hen in het bestuur van geheel Indonesië, Over de UNO-commissie voor In donesië, 'de vroegere Commissie voor Goede Diensten, zei de minis ter, dat zij tbans bevoegdheden heeft gekregen waardoor zij zich kan inlaten met de federale gebie den. Dit was een inbreuk op de in terne souvereiniteih De minister haalde toen woordelijk aan ,wat dr Van Royen hieromtrent in (3e Vei ligheidsraad had gezegd. strijd ten onder moeten gaan. ïk kan deze woorden onderschrijven maar leg dan de volle nadruk op: „Als het niet anders kan". Geen re gering kan lichtvaardig oordelen over de ondergang van haat volk," zei de minister. Voorts schetste hij ds moeilijk heden met de Republiek. Deze moeilijkheden, culmineerden in de onmogelijkheid om te komen tot een federale interimregering. Om deze moeilijkheden te overwinnen 'heeft de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon een voorstel ingediend.Dit voorstel, bekend als het „plan-Beel", komt hierop nèer: 1) De- Verenigde Staten van. Indo nesië zullen de naam dragen van: de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië] 2) De overdracht van de souverei- niteit zal zo spoedig mogelijk ge schieden. De Nederlands® regering is bereid hieraan mee te werken, zodra een representatieve federale regering zal zijn gevormd. Een sta tuut voar de Nederlands-Indonesi sche Unie zal echter vóór die overdracht tot stand moeten komen, evenals d® afzonderlijke verdragen, die gesloten moeten worden. Na de overdracht kan Indonesië zich dsn verder staatkundig organiseren; 3) Na het vormen van een in terimregering zal door alle betrok ken- groeperingen gezamenlijk in Den Haag een ronde-tafel-eonferen- tie worden gehouden met het oog op de spoedige overdracht van de souvereiniteit. Dit plan heeft in principe de goed keuring van de regering. De ver houding tot de Republiek ziet de regering zo. dat de vraag over een herstel van de republikeinse rege ring vanzelf wordt opgelost, wan neer een overeenkomst met de re publikeinse leiders is bereikt. Deze personen moeten de regering niet pressen thans een uitspraak te doen. In vrijheid Eén voorwaarde kunnen zij te recht stellen: n.I. dat zij in volle vrijheid aan de besprekingen bun nen deelnemen. Deze voorwaarde wil de regering ten volle vervullen. Zou een overeenkomst mogelijk rijn en bevorderd worden wanneer de UNO-commissie naar Den Haag zou komen, dan zou de regering hiertoe meewerken. Laatste spreker over Overzeese Gebiedsdelen was minister zonder portefeuille Götzen. Hij beant woordde een aantal technische op merkingen van Tweede Kamerleden over de rechtspositie van ambtena ren in Indonesië, de rehabilitatie- uitkering en. de te verwachten rege ling van duurtetoeslag voor Indische gepensionneerden. De debatten over dit begrotings onderdeel zullen Vrijdag worden voortgezet om elf uur 's morgens. ~ï- Geen Breuk Wij wensen geen volledige breuk met de Verenigde Naties, maar wij wensen ook geen chaos in Indonesië, zei minister Van Maarseveen verder nog. Men heeft de vraag geopperd of Nederland niet beter doet Indonesië los te laten. Met gro te nadruk verklaarde minister Van Maarseveen: „Wij laten In donesië niet aan rijn lot over. De volken van Indonesië zullen ons uiteindelijk hiervoor dank zeggen." „De heer Schouten heeft gezegd, dat wij, als bet niet anders kan, in \7 RIJD AG j.l. stelde t het New Yorïcse communistische üag- .blad The Daily Worker" voor de Fullitzer-prijs, dte beschikbaar is gesteld voor journalisten, toe te kennen aan Anna Louise Strong voor hqiar werk als buitenlands correspondente „Anna Louise Strong", zo schreef het blad, „bezit een verbazingwek kend vermogen om haar Ameri kaanse lezers de meest duidelijke antwoorden te geven op branden de kwesties Communistische kringen gaven echter geen enkel commentaar toen uit Moskou het bericht kwamdat Anna Strong, die nog in 1944 door de No in jets voor „culturele betrek kingen met vreemde landen" een „oprechte vriendin van de Sotojet- unie" werd genoemd, in Rusland ais spionne is gearresteerd. De Moskouse dagbladen beschre ven haar als „een beruchte agente van de Amerikaanse Geheime Dienst." Zij zal uit Rusland wor den uitgewezen. De Sowj et-Unie, Wit-Rusland en de Oekraïne hebben zich uit de We reldgezondheidsraad teruggetrokken. Deze raad vormt een onderdeel van de UNO. De drie landen zijn niet te vreden over het werk van de we reldgezondheidsraad. Ofschoon de door de drie Sowj et- leden opgegeven redenen in hoofd zaak technisch zijn, gaf een. hoge functionaris van de Raad in Lake Success als zijn mening te kennen dat het waarschijnlijker was. dat de stap op politieke gronden berustte. Mogelijk is de Sowj et-Unie van mening dat er gevaar bestaat, dat de Wereldgezondheidsraad zou trachten missies naar Rusland te zenden. Dit immers is in strijd met de Sowj et- politiek. De Sowjet-Unie is nu nog slechts lid van twee van de elf nevenorga nen van. de UNO, te weten de Inter nationale Postunie en de Internatio nale Unie voor Telecommunicaties. Victor Krawtsjenko was Woensdag niet in de rechtszaal aanwezig. De advocaat van de auteur van „Ik ver koos de Vrijheid" zei, dat zijn cliënt ziek was. Naar verluidt, heeft hij een. maagzweer. Het hof wees er op, dat het wil trachten het proces spoedig tot een einde te brengen. Vier getuigen, die door Krawtsjen ko uit kampen voor verplaatste per sonen waren gehaald, getuigden over zijn karakter. Zij allen zeiden sinds de oorlog niet naar hun vaderland teruggekeerd te - zjjn -wegens -het Sowjet-regime. Een dezer getuigen leverde de enige sensatie van de dag op, door haar verklaring tezamen met de vroegere echtgenote van Krawlsjen- jo in de rechten gestudeerd te heb ben. Het hof beval de beide vrou wen te confronteren. De ex-mevrouw Krawtsjenko ontkende getuige ooit tevoren gezien te hebben. (Van onze Haagse redacteur) Gereserveerde en publieke tri bunes, bijna uitpuilend van men sen, aicht bezette loges, een dikke drom van kamerleden, eerst sa mengeklit voor het voorzitterspo- dium als bijen voor het vlieggat van hun korf. Daarna, toen minis ter Drees zich verhief, haastig uiteen stuivend naar de groene tweemans-bankjes, waarvan geen enkele onbezet bleef. Zo was gistermiddag het onge- wone beeld dat de vergaderzaal der Tweede Kamer bood. Achter ae regeringstafel het volledige ka binet met de minister-president in het midden, geflankeerd door de excellenties Van Schaik en Van Maarseveen. Doch er heeft van? die tafel niet het ver lossende woord geklonken, waar op het Nederlandse volk nu al wacht sinds de Veiligheidsraad de bekende resolutie aannam. Dr. Drees heeft zich bepaald tot een beknopte uiteenzetting van de loop der gebeurtenissen waarin slechts opvallend waren de mede delingen dat mr. Sassen in de ministerraad inzichten ontwikkel de, speciaal op internationaal ter rein, die zijn ambtsgenoten niet deelden en de uitdrukkelijke con statering, dat aan de onenigheid in het kabinet geen par tij-politie ke tegenstellingen ten grondslag lagen. De voornemens der regering zijn door deze recapitulatie der feiten niet duidelijker geworden en men kan ook niet zeggen dat minister Van Maarseveen daarop een helder licht heeft ge worpen, al had zijn beschouwing een algemener en principiëler karakter dan was verwacht. Deze bewindsman, eens een sieraad van de Utrechtse balie, is een specialist in het "uitspreken van uiterst behoedzame formule ringen, waarvan men de juiste draagwijdte pas beoordelen kan als men ze gedrukt voor zich ziet. In een uiteraard beknopt persver slag zullen zu positiever schijnen dan zij in werkelijkheid zijn. Overwegingen Zijn uiteenzetting had, voor wat het algemene deel betreft, min of meer het karakter van een voor lopige regeringsverklaring, doch hij heeft de mist, die over de po litieke situatie van het ogenblik hangt, niet weggevaagd. Zijn met kracht van stem onderstreepte uitlating dat volledige- uitvoering van de resolutie wanorde en chaos zal brengen, afwijzing een breuk met de Verenigde Naties, en dat een regering een volk niet naar de ondergang mag leiden, geeft wel een beeld van de overwegin gen, die in de ministerraad een rol hebben gespeeld, doch niet van het resultaat, waartoe zij heb- Woensdagmiddag even voor drie nor landde op Schiphol de KX.M.- Constellation „Curasao" met aan boord dr L. J, M. Beet, Hoge Verte genwoordiger van de Kroon te Bata via en de directeur van zijn kabinet dr P. Koets. Zij werden verwelkomd door de ministers mr. J. R. H. van Schaik, S. L. Mansholt en prof dr. F. J. Th. Rutten. Direct na aankomst heeft dr Beel tegenover journalisten op het vlieg veld het volgende medegedeeld: „Ik ben naar Nederland gekomen voor besprekingen met de regering en kan dus moeilijk een verklaring af leggen over de politieke situatie van dit ogenblik. Wanneer de resultaten van defce besprekingen zullen zijn, wat ik er van verwacht, dan hoop ik in het begin van de volgende week, voor ik naar Batavia terug keer, een bevredigender verklaring af te leggen." Nochtans gaf dr Beel de gelegen heid enkele vragen te stellen. Het besluit van de UNO-Commissie voor Indonesië om de Veiligheidsraad te adviseren de datum waarop gerap porteerd moest worden inzake de vorming van de federale interim-re gering en aanbevelingen zouden moeten worden gedaan om te komen tot oplossing van de tussen beide partijen bestaande moeilijkheden te verschuiven van 15 Februari naar 1 Maart, was hem nog niet bekend. Zijn commentaar was „zeer gun stig". Uiteraard werden dr Beel vragen gesteld over de geruchten van de laatste dagen omtrent zijn ontslag aanvrage en omtrent de stemming in Batavia. Dr. Bed zei letterlijk „Be grippen als „hopeloos" komen niet voor in mijn woordenboek. Zo cr sprake zou zytt van mijn aftreden, dan was ik niet naar Nederland gekomen voor be sprekingen. Wacht u maar rus tig af." Dr. Beel verklaarde, dat de mili taire situatie bevredigend geacht kan worden. Ook de houding van de bevolking in het algemeen is volko men in overeenstemming met de verwachtingen. Hij roemde de nauwe en prettige samenwerking met zijn civiele zowel als met zijn DE HOGE VERTEGENWOORDI GER VAN DE KROON in Indone sië, Dr. L. J. M. Beel, is "Woensdag middag in gezelschap van de Di recteur van zijn KabinetDr. P. Koets, met de KLM-Constellation „Curacao" op Schiphol aangeko men. De ministers mr. J. R, H. van Schaik en S. L. Mansholt in ge sprek met Dr. Beel en Dr. Koets (v.l.n.r.). militaire staf en zeide voorts dage lijks overleg te plegen met de voor zitter van net BFO, met wie de sa menwerking eveneens zeer prettig is. Vlak voor zijn vertrek was de heer Merle Cochran te Batavia ge arriveerd. Mondeling overleg was niet meer mogelijk geweest maar wei had dr Beel schriftelijk contact gehad met de Amerikaanse diplo maat Men was overeengekomen, uitvoerig van gedachten te wisse len zodra de heer Beel weer in Ba tavia zou zijn teruggekeerd. Op een vraag of de Hoge Verte genwoordiger van de Kroon zich onmiddellijk naar Den Haag zou be geven om nog een deel van de zit ting der Kamer mee te maken, ant woordde hij lachend: „Neen, ik ga eerst even naar huis. Morgenochtend om tien uur zal ik mijn besprekin gen met de regering aanvangen". Het Banka-incident is volgens de overtuiging van dr Beel afgedaan. Ten slotte werd nog gevraagd of dr. Beel iets kon vertellen over het contact met de republikeinse leiders. Hierover wenste hij zich niet uit te laten. Dr Beel zei slechts dat gere geld contact bestaat tussen het BFO en de Republikeinen. De Curasao vervoerde 23 passa giers, 350 kg vracht en ruim 900 kg post naar ons land. Door het springen van de linker voorband reed Woensdagmiddag een met sinaasappelen beladen vracht auto op de Leidsestraatweg te Wasse naar tegen, een boom. De bestuurder, liep zo ernstige verwondingen op, dat hij vrijwel onmiddellijk over leed. De Rotterdamse politie heeft «en mannen gearresteerd die allen min of meer betrokken waren bU het clandestien verhandelen van een party van niet minder dan 600.000 zwarte sigaretten. De politie Is er bovendien achter gekomen, dat de zwarthandelaren en hun helpers el kaar op een geraffineerde manier hebben bedrogen. De zaak is als volgf aan 't licht gekomen. In December van het vo rig jaar bereikten de politie geruch ten, die op het Noordplein circuleer den. Verschillende bekende zwarte handelaren zouden betrokken zijn geweest bij een „tilzaakje" van een half millioen sigaretten. De politie ging op onderzoek uit en toen bleek, dat de 28-jarige expediteur C. J. de K. uit Bolnes als verkoper van een party van 600 000 sigaretten was op getreden. Op het Noordplein had hij ermee lopen leuren. De 39-jarige chauffeur H. C. v. d. B. had er wel belangstelling voor en hy pleegde overleg met de 48-jarige koopman J. C. Het was bekend dat C. wel een ben geleid. Dit laatste beeld was voortdurend slechts schimmig aanwezig door de mist! en men kan er zich naar eigen poli tieke behoeften de meest verschil lende voorstellingen van maken. Opmerkelijk was de nadrukke lijke wijze, waarbg de bewinds man zich aansloot bij de door prof. Romme bij de algemene be schouwingen over de begroting van Overzeese Gebiedsdelen uit gesproken wens. dat Nederland zich als een eenheid achter de 11 regering zou scharen. Vandaag zal de regering met r. Beel spreken. Of dit door de volledige ministerraad zal ge schieden dan wel door een klein comité uit het kabinet, is niet met zekerheid te zeggen. Men ver wacht dat de laatste weg zal wor den gevolgd. Vrijdag zal de mi nister-president het resultaat der besprekingen in de Tweede Ka mer bekend maken. De verwacn- ting is dat bij dan in de klare en eenvoudige taal, die wij van hem gewend zijn. precies zal zeggen, wat inzake de Indonesische kwestie van Nederlandse kant zal worden ondernomen. Naar aanleiding van het verslag van de commissie van rapporteurs der Tweede Kamer over het wets ontwerp tot verhoging van pen sioenen met een toeslag heeft de minister van Binnenlandse Zaken in een nota verklaard, dat er voor de regering geen aanleiding be staat om een verdergaande uit werking van de motie-an Sleen in overweging te hebben of te ne men, (Wij menen uit dit bericht te moeten opmaken dat de pensioe nen niet verder verhoogd zullen worden. Wij mogen er aan herin neren. dat de minister in 1947 op de pensioenen een toeslag heeft verleend, die vrijwel alle Kamer leden te laag vonden. De heer Van Sleen (Arbeid) diende een motie in waarin de minister werd verzocht verder tegemoet te ko men aan de financiële moeilijkhe den der gepensionneerden. De Ka mer aanvaardde deze motie. Nu deelt de minister echter mee, dat er aan een uitwerking van de mo tie-Van Sleen niet wordt gedacht. Het moet ons van het hart, dat wij deze gang van zaken zeer te leurstellend noemen. Het is toch zo, dat de stand der pensioenen in een scheve verhouding staat tot de kosten van bet levenson derhoud. De onverzettelijke hou ding van de regering zal onge twijfeld bij de gepensionneerden diepe wrevel wekken. Wij ver moeden, dat de vakbeweging zich by deze beslissing niet zal neer leggen. Red.). Twee Hongaarse grafologen, Laszlo Sulzner en zijn vrouw Han- ne, die zich in de Amerikaanse zone van Oostenrijk bevinden, hebben verklaard, dat zij zelf geholpen hebben bij het vervalsen van som mige documenten, die gebruikt zijn m het proces tegen kardinaal Mindszenty. Zij zeiden verscheidene vervalsingen te huben aangebracht op instructie van de Hongaarse po litie en deze de vervalsingstechniek te hebben geleerd die later door haar is gebruikt. De door hen vervalste stukken zouden op 7 Januari gepubliceerd zijn in het blad „Szabad Szo". Kar dinaal Mindszenty bevond zich toen in arrest, maar zijn proces was nog niet begonnen. Volgens de beide Sulzners kwam de Hongaarse politie bij hen met een fotocopie van een vervalste brief van kardinaal Mindszenty met het bevel deze voor publicatie te reproduceren. De Sulzners deelden de politie mee, dat de vervalsing slecht was en door grafologen ge makkelijk zou kunnen worden aan getoond, De politie gelastte hun toen hetzelfde materiaal tct een betere vervalsing te bewerken. Zij vervalsten ook enkele regels schrift, die aan de Duitse S. S.-generaal Winkelman, moesten worden, toege schreven. De Sulzners beto<ren, dat zü be wijzen kunnen, welke in het Hon gaarse geelboek afgedrukte docu menten vervalst zijn en welk pro cédé daarvoor gebruikt is. Ook be weren zij te kunnen aantonen, wel ke documenten zijn geschreven onder de invloed van verdovende middelen' en hypnose. Woensdagmiddag is in Amsterdam gaatje voor een dergelijke grote par- een militaire auto voor een groot deel tij wist De verkoper wilde 14.— per box ontvangen. De adspirant-kopers v. d. B. en C. waren wel bereid die prijs te betalen. Ze stelden zich voor ze met 1.winst per box weer van de hand te doen. Maar toen zij de zaak eens rustig overdachten, lieten zij het plan om de party op „rechtmatige" manier te kopen varen en besloten de verko per te ..tillen". De bekende hande laar J. B., 3D jaar. zou als koper fun geren. Bij de onderhandelingen zou den dan „rechercheurs" ingrijpen cn dc partij „ra beslag nemen". Als po litiemannen werden dc 28-jarige P. V. en de 33-jarige Chr. K. geenga- geerd. Op zekere dag belde de verkoper op naar v. d. B.. dat hij de party in zijn auto had. Hij stond bij het Zui~ derziekenhuis, waar men hem moest afhalen. Dat gebeurde en v, d. B. reed op zijn motorrijwiel voorop, waarop de vracht naar de Corn. Trompstraat ging. De verkoper de K. had de kantoor bediende A. C. K., 26 jaar. meegeno men om bij dc onderhandelingen niet geheel alleen te staan. Toen men aan het marchanderen was met v. d. B. voor het pakhuis, kwamen de „rechercheurs" op do proppen. Zc braken een kist open en constateerden dat er Chesterfield-si garetten in zaten. Zn gaven bevel dc party over te Jaden op een andere auto, die aan dc Maaskadc gereed stond cn waarvan de chauffeur de 38-jarige C. J. S. was. De koper B, werd „gearresteerd" cn meegenomen. De verkopers liet men vrij. Op een terrein aan de Zwaanshals werd dc buit verdeeld. V., Chr. K, cn C. J, S. kregen vijf kisten, de andere vyf waren voor J. B.r II. C. v. d, B. cn J. C. In vier dagen lijds werden de siga retten verkocht voor circa 42 000. Dit bedrag is door de verkopers schoon opgemaakt. Van hun bedrog hebben zij echter niet lang pleizier gehad. Echte rechercheurs hebben hun pseudo-collega's ingerekend en verder allo bjj dit zaakje betrokken mannen. Zij zijn naar het Huis van Bewaring overgebracht. Van de par tij sigaretten is niets achterhaald. De politie zet haar onderzoek nog voort. Aan het feit, dat van 3D Januari af in verband met de tijdelijke ver laging van het vlcesrantsoen het kaasrantsoen aanmerkelijk is ver ruimd, blijkt men hier en daar in handelskringen de constusie te ver binden, dat de kaasrantsoencring cn -distributie op korte termijn zal worden opgeheven. Het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ves tigt er evenwel de aandacht op, dat het niet in het voornemen ligt de kaasrantsoencring op korte termijn op te heffen. De chauffeur werd ernstig „Ik heb nog spierpijn van het hand jesschudden", zei gezagvoerder ('ao, Bur ken. die met het passagiersschip „Kota Agoeng" Woensdag in Nederland terugkeerde. „Ik heb 1220 hadji's, die een bedevaart naar Mekka achter de rug hadden, naar Batavia terug ge biecht. Ze toonden zich allemaal zo te vreden. dat ze er tegen alle gebruiken in erop stonden me een voor een de hand te komen drukken." De Nivvin zal in Mei en Juni «cn nieuwe actie be ginnen Als resultaat hoopt men aan de militairen op de buitenposten in Indo nesië duizend „Rimbockisten" met ma teriaal voor geestelijke en lichamelijke ontspanning en een gasoJmcIamp met onderdelen te kunnen versturen. Ge leerden. m dienst van de Amerikaanse regering, werken in het geheim aan een „ruimteschip", dat met een snel heid van bijna 16 000 km. door de stra tosfeer zou kunnen vliegen Een Rus, de heer Sergei Gorboenof, heeft in zijn. vliegtuig met een gewoon jachtgeweer de vorige winter 251 on dit wintersei zoen 87, dus ln totaal 338 wolven gedood De Amerikaanse regering heeft uit gebreide plannen Jaten ontwerpen voor de bouw van schuren en opslagplaatsen om de dit jaar te verwachten record- oogst onder te brengen Dm Moham med, de gouverneur van Sind. heeft ds Europese ambtenaren van de regering van Pakistan gewaarschuwd, dnt ze op partijtjes niet moeten drinken. De Isiam verbiedt alcohol. Willen ze zich daar aan niet houden, dan moeten 2ij hun. fortuin maar elders zoeken Een hoe denmaker te Hollywood heeft uitge maakt. dat de treksluiting aansprake lijk is voor een groot deel van de echt scheidingen in Amerika. Volgens hem. riep de hulp die de man vroeger moest verlenen bij het vastmaken van de ein deloze men knoopjes op dc rug der vrouw, allerlei tedere gevoelens in hem wakker, die blijven slapen nu de vrouw zijn hulp bl] het kleden kan ontberen. *De Spaanse wijnoogst heeft m 1918 ongeveer 15 millioen hectoliter bedra gen. Dit was de slechtste oogst die men ooit gekend heeft WAT MEER BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond Voor het Noorden van het land: mor gen toenemende be wolking maar over wegend droog weer. Matige, later vooral langs de Wadden eilanden krachtige wind tussen Zwiti- West en Zuid. In de namiddag Iets der zacht. Voor het Zuiden van 1 het land: droog a met enkele overdrijvende wolkenvelden. Zwakke, later matige wind uit Zuide lijke richtingen. Weinig verandering van temperatuur. 18 Februari; Zon op 7.50, onder 17.59: Maan op onder 9 43. 18 Febr,: Hoog water te Rotterdam: le tij 8.12 uur, 2e tij 20.48 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1