HET ROTTERDAMSCH PAROOL Motie van wantrouwen met grote meerderheid verworpen Neemt Noorwegen deel aan Atlantisch Pact? Bewogen Kamerzitting over Indonesië Begroting Overzeese Gebiedsdelen na lange discussies aangenomen Onze verliezen in Indonesië Dr. Beel Dinsdag terug naar Batavia RUIMTE BESPARENDE MEUBELEN Tentoonstelling: Ons huis ons thuis in de Bijenkorf In die éne kamer Bewegingsvrijheid voor republikeinse leiders? De griep verliest terrein Normaal tabaksrantsoen volgende week Departement werkt aan verlaging der belasting Campagne tegen vrouw van president Peron Ernstig treinongeluk in Frankrijk Nieuw parkaanleg bij Huis ten Bosch En nu zorgt de KLM voor bijvoeding In kort Ibesteh Weerbericht Zaterdag 19 Februari 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljSi per week f 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Faraol" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 42 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur; Tb. Ramaker Met minder dan dertien leden van de Tweede Kamer hebben Vrij dagochtend, -middag en -avond het woord gevoerd over de Indonesi sche kwestie, alvorens Iaat in de avond de ministers Drees.en Maar- sevecn bet debat over de Begroting: van Overzeese Gebiedsdelen kon den afronden. De Kamer verklaarde zich accoord. door dc begroting aan te nemen zonder hoofdelijke stemming met aantekening echter, dat dc communisten wensten te worden geacht te hebben tegengestemd. De Kamer beleefde van tjjd tot tyd stormachtige ogenblikben. Tijdens zijn rede, die een veroordeling van het regeringsbeleid Inhield, kwam de heer Schouten met een. document uit Republikeinse archieven voor dc dag, dat nog al wat opwinding veroorzaakte, die echter spoedig bedaarde. Een motie-Schouten, mede ondertekend door de heren Welter (K.NJE\) en ds. Zandt (S.G.), die inhield, dat de Kamer zijn wantrouwen in de regering uitsprak, strandde, omdat alle partijen die In het huidige kabinet zyn vertegenwoordigd. tegen stemden. In de middagvergadering zelde de j persoonlijk feil het woord vragend, ver heer Tl ianus (C.H,) het aftreden van minister Sassen te betreuren; bij ver trouwde. dat de regering nader zal In gaan op de redenen van dit ontslag. Wij willen dit kabinet blijven steunen, zeide spr., maar de regering moet dit moge lijk maken door haar daden. De heer Van der Goes van Katers (Arb.J verklaarde, dat het crl- tïsehe element In de houding van zijn partij tegenover de regering Iets ver minderd is. mede door het aftreden van dc heer Sassen. Naar de mening van spreker zijn de plannen der regering duidelijk uiteengezet In de rede van minister Var, Maarseveen. Dat prof. Sommc de UNO-commissie voor Cndo- nesië In Nederland wil begroeten waar deert spr., maar hij merkt op, dat de heer Gielen in „Het Huisgezin" betoogd heeft, dat een goede vaderlander dc Amerikaan Cochran niet welkom kan heten tn Nederland. De heer Van de Wetering (C.H.) bepleitte een actieve politiek voor de exploitatie van Nieuw Guinea. Chaos De beer Welter zeide het aftreden van de heer Sassen te betreuren. Een man van zijn karakter treedt alleen af om uitermate gewichtige redenen. HIJ hoopte, dat de regering alsnog opening van. zaken zal geven. De heer Scherraerhern (Arb.) zeide algehele klaarheid In de rede van minister Van Maarseveen te missen. De regering zoekt een middenweg en die is niet te vinden. Met de Republiek hebben wij als partij nog steeds te re kenen. Een Interimregering zonder de Republiek beschouwen tvlj als het tegendeel van een oplossing, zeide spr. Hiervoor wijzen wij alle ver antwoordelijkheid 'af. Een conferen tie in Den Haag juichen wij toe. ver volgde bij. De beer Oud (V.V.D.) merkte op. dat wij juridisch onaantastbaar de souverel- niteit bezitten in Indonesië. Z.i, kunnen wjj- dus terecht de UNO zeggen: baat ons onze gang gaan. Voorts merkte spr. op. dat ook wö rekening hebben te hou-' den met de samenwerking tussen Ne derland en de Verenigde Staten van Amerika. Deze dreigt veratoord te ge raken door de Indonesische kwestie. Onjuist optreden? In. de avondvergadering gaf de heer Goedhart (Arb.) zijn ontstemming te kermen over het optreden in sommige gevallen der Nederlandse troepen tegen Republikeinse gevangenen. Hij diende een motie Ik, waarin de regering wordt uitgenodigd op korte ter mijn een onafhankelijk onderzoek te doen instellen naar desbetreffende ver ontrustende berichten. Het optreden van de hoge vertegen woordiger van de kroon ls volgens spre kers mening in sommige gevallen aller ongelukkigst geweest en hij zou het be treuren als dr Beel in zijn functie ge handhaafd zou blijven. Het onderzoek naar dc Banka-affaire noemde spr. ver re van bevredigend en hij vreesde, dat K.N.I.L.-officieren hierin een ongunsti ge rol hebben gespeeld. De heer Schouten A.R.) zeide het meningsverschil tussen mr Sassen on het kabinet nog steeds duister te achten en hij vond volledige opheldering ge wenst. Blijkens een document van Pa- lar, waarin deze verslag geeft van de werkzaamheden der Republikeinse ver tegenwoordiging bij de Veiligheidsraad en waaruit de heer Schouten voorleest, kreeg Palar bezoek van de heer Goed hart, die hem voorstelde een ontmoe ting te arrangeren tussen Drees en Hatta. Volgens het document had Goedhart verklaard, dat de V.V.D. en de C.H. wel tanen, dat zrj onder de druk van de U.S.A. van politiek moeten veranderen. De heer Schouten diende een motie in mede ondertekend o.a. door de heren Weiter en Zandt waarin de Kamer uitspreekt, dat zij In het beleid van het kabinet geen vertrouwen heeft. De heer G oed hart (Arb,vooreen De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn gerap porteerd. Kon. Marine: Gesüeuveld 14 Fcbr.: Mar. B. van Stevenüick uit Rotterdam, Kon. Landmacht: Gesneuveld 4 Febr.: sold. G. N. Buren uit Oude Niedorp (N.H.). Gesneuveld 9 Febr.: sold. A. L, Bax uit Amsterdam. Overleden t.g.v. oorlogsverwon ding op 10 Fcbr.: sold. G. L. Jansen uit Arnhem, Gesneuveld 13 Febr.: sold- W. van der Spoel uit'BoJsward. Gesneuveld 14 Febr.: Korp. H. ,G. wynands uit Soest en sold. L. A. WjisTieek uit Hengelo (O.) K.N.I.L.: Gesneuveld 31 Jan. sold. Sangar uit Indonesië." Gesneuveld 2 Febr.: - Korp. Atma uit Indonesië;' sold. Slaaiet uit Indonesië; Sold. Ka san uit Tn- ionesië; sold. J. Lobo uit Indone sië. Overleden t.g.v. oorlogsverwon ding op 3 Febr.: Sold. N. T, Poll uit Indonesiër Gesneuveld 4 Febr.: Sold. J, Watocgiglr uit Indonesië; Sold. Kasmin uit Indonesië; Sold. Sirat uit Indonesië. Tijdens patrouille overleden op 5 Febr.: Lt-KoL E. Pescb uit In donesië. Gesneuveld 5 Febr.: Sold. H. P. Malt uit Indonesië; Sold. ML SiahaUa uit Indonesië. Overleden t.g.v. oorlogsverwon- ding op 5 Febr.: Sold. Pal uit In donesië. Gesneuveld 8 Febr.: Sold. K. Denten uit Indonesië. klaarde, dal hij geen verantwoordelijk heid kan dr*.«_3n voor een verslag van hel onderhoud met zijn oud-collega de heer Palar. dat zonder zijn voorkennis is opgesteld. Hij zefde zelf hierover een rapport to hebben opgesteld, dat hij bij de minister-president heeft ingediend. De vooraltter. gaf te kennen, dat z.i. hier geen sprake is van een per soonlijk feit. Hij sloot het incident. De heer Hocgearspel (C.R.N.l diende eet» motie In om de debatten te schorsen voor onderzoek van het door de heer Schouten voorgelezen docu ment. Deze motie werd met algemene stemmen, uitgezonderd die der C.P.N., verworpen. De heer Gerörandy IA.R.] .noem de de politiek der vorige kabinetten af braak-politiële, Dr. Drees antwoordt De minister-president, Ré heer Drees, verklaarde, dat de beer Goedhart nooit met een opdracht van hem naar Parijs ging. Wel is op ver zoek'van Goedhart de Republikein Subabdrio uit Londen door dr Drees ontvangen. Subandrio sprak toen over een ontmoeting van dr Drees met' Hatta. Spr. had hierop geant woord, dat hij bereid was de heer Hatta in Nederland te ontvangen, als deregering der. Republiek, hiertoe een voorstel deed. Spr. zeide het niet juist te achten uitvoerige mededelingen te doen over het aftreden van de heer Sas sen. Er waren al enige tijd spannin gen, waarover spr. met. wenste te spreken.Tenslotte betrof het de vraag hoe met Amerika zou moeten worden onderhandeld. Spr. zeide dit in 's lands belang niet nader te.kun nen aanduiden. Spr. protesteerde echter tegen de voorstelling alsof minister Sassen het sterke standpunt zou vertegenwoor digen en de regering het zwakke. De minister van overzeese gebieds delen ad interim, de heer Van Maarseveen, verklaarde, dat de regering een federale interimrege ring zal pogen te vormen. Zou geen Republikein willen toetreden, dan kunnen wij hem niet dwingen. Ook kunnen wij het werk niet stopzetten vanwege de'onwil vaö een der groe peringen. Het vraagstuk, der vrijla ting van de Republikeinse gevange nen is nog niet geheel met dr Beel doorgesproken. De motie-Goedhart zou een verkeerde indruk kunnen maken. Als men met duidelijke fei telijke gegevens komt, zal de rege ring alles onderzoeken. De heer Goedhart (Arb.) trokj daarop rijn motie in. De motie-Schouten werd daarna verworpen met 76 tegen 15 stemmen. De begroting werd tenslotte aan genomen zonder hoofdelijke stem ming met aantekening, dat de C.P.N. geacht wilde worden te hebben te gengestemd. Van de kalender trekt deze vette houtduif zich' geen ziertje aan. Door het voorjaarsweer misleid, is ze aan.het broeden gegaan in 'n hoge nog winters-kale boom, die staat in. de tuin van de -zusters Dominica nessen aan de Walen burgerweg. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van Dr. Beel indien mogelijk Dinsdagavond de terugreis naar Indonesië te aanvaarden. Op voorstel van de katholieke fractie heeft de Leldsc gemeente raad besloten, dat op Zondagen en kerkelijke hoogtijdagen de biosco pen gesloten moeten zfln. De tijd is .voorbij van zware 'ameublementen van het :massieve'fcuffet. en grootvaders kussenkast en zes stoelen om de lange- eettafel.'Het'kan immers niet meer we hebben geen ruimte.;., wij moeten ons instellen op het wonen in cën zitkamer. En toch willen we geriefelijk wonen.'*s!-Kijken, wat hebben we nodig? meubel, allemaal aan elkaar gebouwd, uiterst practisch. De verlichting bestaat uit een soort schakcllamn, een reeks lampen in alle standen te gebruiken, drie naast elkaar of In een driehoek. De zitbank kan worden omgeklapt tot logeerbed, de boekenkast is een voudig uit te breiden door er weer een stuk boven op te zetten. En dan de slaapkamer. Een dubbel bed met aan het voeteneind een aange bouwde linnenkast. Een hangkast met schuifdeuren, die ook a] weer ruimte besparen en een dwarse klcrenroe, die men uit kan trekken,- Hebt u twee zoon tjes. dan zult u die oergezellige jon genskamer niet kunnen weerstaan. De bedden zijn boven elkaar geplaatst en je moet met een laddertje in het boven ste bed kruipen. Er zijn daar twee schrijftafeltjes, die scheef zijn van op pervlak en ook zodanig schuin tegen over elkaar .geplaatst worden, dat zc een minimum aan ruimte eisen en de jongens de gelegenheid,geven om schuin tegen over elkaar te zitten werken. Een eethoek, een zithoek, een boe kenkast, een werkhoek met schrijftafel voor meneer en toch ook een schrijf bureautje voor mevrouw, een logeer bed... Goeie help, moet dat allemaal in die éne kamer? Het moet. en wonder, boven wonder, het kan. En het grootste wonder is dat zon" kamer dan nog een ruimte-illusie bewaart, dat wc er gemakkelijk kun nen lopen zonder telkens onze nek te breken over een stoel. Hoe het kan, wordt in De Bijenkorf gedemonstreerd op de tentoonstelling „Klein wonen". Het belangrijkste middel om dit te bereiken is het schakclmeübel. De tom- bino's. een reeks practische bergmeu bels langs de wand. die we zo kunnen, plaatsen, dat het altijd past. Ieder on derdeel kón overal worden aangescha keld. dc poten kunnen er eenvoudig worden afgeschoven, wanneer we zon stuk ergens boven op willen zetten. Zo zien we een dressoir-bergkast-schrijf- De meisjeskamer is, om een bakvis term te gebruiken: „doddig". Een heel klein kamertje met een pantry (keuken in de kast) en met het „kleinste eet hoekje ter wereld": een eettafel met twee stoelen en daarboven een etens- kastje, waar je alles in kunt opbergen. In een serre is de kleutcrkamer inge richt. Vrolijk gekleurde meubeltjes met speelgoedkast. Natuurlijk wordt 'de meeste aandacht opgeëist door het woonschip, dat daar ligt te dobberen op de beddenafdeling. De ruimte bestaat, uit een kamer, een halletje en een keukentje. In dc woon ruimte staan: dressoir, eettafel met ban-, ken, boekenkast, zittafeltjcs met fau teuil, dubbel divanbed. Alle meubelen van vurenhout, sportief, blokhutachtig. En her moolsre-^taa'rbij is de antieke js'agkachel'met grote platte buis êri. stangen waaraan xnen dé snippen en eenden kan hangen. Maar dat is maar een aardigheidje, zegt de mijnheer van De Bijenkorf, net ais de {geverniste) pannekoeken. Al die kamertjes met practische moderne meubelen zien er even gesoigneerd en aantrekkelijk uit, en menigeen zal door deze tentoonstel ling geïnspireerd worden om zijn kleine woning doelmatiger in te richten. Medewerker voor dr. Beel Naar aanleiding van minister Van Maarseveens verkla ring, dat er tussen de regering en dr. Beel volledige overeenstemming is bereikt meldt de N.R.C., dat men weldra voor de nodige bewegings vrijheid voor de republikeinse voormannen zal zorgen opdat over leg tussen hen en vertegenwoordi gers var. de deelstaten zo snel mo gelijk tot de vorming van een fe derale interimregering za! kunnen leiden, waarin de vertegenwoordi gers van de republikeinse gedach te de plaatsen zouden kunnen in nemen die hun naar. redelijkheid zouden toekomen. Voorts valt te verwachten dat er gewerkt zal worden in de rich ting van nuttige en aanvaardbare samenwerking met de commissie van de Verenigde Naties. Het ligt in de bedoeling dr, Beel door een medewerker terzijde te doen staan die o.a. kan waarborgen dat men ook in Indonesië een samenwer king op zo breed mogelijke basis bereikt. Dr. Halvard Lange, de Noorse minister van buitenlandse zaken is van zijn reis naar Washington en Londen in Oslo teruggekeerd en beeft daar in een kabinetsvergadering "verslag uitgebracht over zijn besprekingen met Acheson en Bevin. Hoewel officieel niets bekend zal worden voor het begin van de volgende week. wanneer het Noorse parlement bijeen zal komen, en de regering haar zienswijze uiteen zal zetten, wordt het in poli tieke kringen te Oslo toch wel als vaststaand beschouwd, dat dr. Lange heeft voorgesteld het Russische aanbod tot het sluiten van een non-agres siepact van de hand te wijzen, niet deel,te nemen aan een onafhankelijk Scandinavisch verdedigingsstelsel, doch rich aan te sluiten bij de Noord Atlantische unie. De Noorse socialistische partij, die regeringspartij is, zal de voor stellen van minister Lange van daag bespreken in haar partijcon ferentie, die momenteel aan de gang is. In Oslo verwacht men, dat de Socialistische partij van Noor wegen het standpunt van Lange met een overweldigende meerder heid zal steunen. Vermoedelijk zal 'ook het Noorse parlement er gun stig tegenover staan. Van de 150 leden zullen waarschijnlijk alleen de elf communisten en een klein aantal onafhankelijke socialisten zich tegen de deelneming van Noorwegen aan het Atlantisch pact verzetten. Dr. Lange schijnt te hebben voorgesteld, dat Noorwegen aan Rusland zal verklaren, dat het.zich door de Sowj et-TJnie niet bedreigd voelt en dat een non-agressiepact absoluut overbodig is tussen twee leden van de.U.N.O. De Noorse premier Einar Ger- hardscn en dr. Lange hebben Vrij dag een onderhoud van ruim een uur gehad met de Zweedse premier Tage Erlanaer en de Deense mi nister-president.. Hans Hedtoft.. Deze besprekingen waren consul tatief. .Premier' Gerhardsen heelt later, verklaard, dat over een even tueel onafhankelijk Scandinavisch verdèdigingsst els el geen nieuwe besprekingen .zullen worden ge voerd. ;_S - Men heeft dé 'indruk, daf wan neer NoorweEens deelneming aan de Atlantische Unie eenmaal offi cieel vaststaat, ook Denemarken dit voorbéeld spoedig zal'volgen. In het algemeen kan er ten aan zien van de huidige griepepidemie gezegd worden, dat deze de laatste week over het gehele land een 'ze kere dalende lijn vertoont; Deze vermindering ..zet .door.-, Hét komt nog wej voor, dat er in enkele gemeenten een toeneming van het aantal griepgevallen.is, maar zulks betreft vaak gemeenten waar totnutoe vrijwel geen of heel weinig griepgevallen werden vast gesteld. Hoogstwaarschijnlijk zullen vol gende week voor de heren vier en voor de dames twee tabaksrantsoe- ncn worden aangewezen. Of veer tien dagen daarna weer voor heren zes cn voor dames twee rantsoenen zullen worden aangewezen is nog niet bekend. - De belasttagvraagstukken, die het de partement van Financiën thans onder zoekt, zijn verre van eenvoudig, zegt minister L i e r t i n c k In zijn memo rie van antwoord aan de Eerste Kamer. Maar zij, die hun hoop hebben geves tigd op de aangekondigde belastingver laging zullen wel bemerken, dat hun hoop niet ijdel is. „Ik ben niet gewend in mijti beleid t- volstaan met een ge- haar," zegt de minister. Hij zet uitvoerig uiteen, dat er geen aanleiding bestaat bij het bepalen van het belastingvrije minimum of van de samenstellende bestanddelen van het zuiver inkomen rekening te houden met dc beweerde ongunstige sociale positie van de kleine zelfstandigen. Naar de mening van. de minister ls het niet wenselijk tot afschaffing van de verplichting tot dlvldencbcperking en van de daarmee in verband staande su per-dividendbelasting over te gaan. Prof. Lleftinck acht het zeer wel mo gelijk, dat door het egaliseren van de omzeibelastfng in België, Luxemburg en Nederland de omzetbelasting in ons land zal stijgen. Dc minister is ook van mening, dat het van de behandeling ten depaiie- mente afhangt. In hoeverre voor het uitbetalen van de na-ingeleverde bank biljetten van J 500 eit 1000 een bevre digende regeling., wordt-getroffen.Het bewijs, dat men de bankbiljetten reeds vóór 13 Maart 1043 in zijn bezit, had is in de meestegevallen zeer -moeilijk te leveren. Volgens een bericht. Rit Buenos Aires pogen de Argentijnse militai re leiders de echtgenote van presi dent Peron, er toe te dwingen zich uit het openbare leven terug te trekken. De president zou gedreigd hebben af te treden wanneer het' leger rijn campagne tegen senora Peron niet opgeeft. Sommige ver loven zijn ingetrokken. Op de vlieg velden zijn kortgeleden extra poli tieposten gestationneerd. Het leger zóu senora Feron's vertrek uit Argentinië wensen, bij voorkeur na~r Europa, „óf algehele terugtrekking'uit het openbare le ven";. Mep - maakt zinspelingen -op ,r,dc gróte populariteit van senóra Peron bö de arbeidende klasse" en „de penibele en mogelijk bloedige verwikkelingen" die zouden kunnen ontstaan wanneer zij op deze klasse een beroep zou doen. Eva Peron is een voormalige filmster/ Zij bezit, volgens de be richten, grote macht in. de leiding van de linkervleugel van de party van president Peron. De militaire autoriteiten zouden deze macht beknot willen zien. Senora Peron is dertig jaar. In het kader van de Engels-Ame rikaanse hulp aan Berlijn via de luchtbrug is Vrijdag een Engels toestel met de mülioengte ton le vensmiddelen te Berlijn aangeko men. Als gevolg van een botsing te Port d'Atelier, in het Franse departement Haute Saöne, tussen de expresse- trein Nancy-Djjon en een locomotief, zijn vele personen, gedood en talloze anderen gewoed. Vanmorgen waren reeds een en twintig lijken en ongeveer vijftig ge wonden te voorschijn gebracht Men verwachtte, dat ess ongeveer even groot aantal slachtoffers zich. nog onder de wrakstukken van da wagons bevindt. De locomotief, dié op de speltrein is gebotst, werd bestuurd door een jonge leerling-machinist.'' De wagons van de sneltrein v/erden verplet terd. De spoorbaan is. over een grote lengte met stukken ijzer en hout'be- dekt De machinist en de stoker van de locomotief, die tegen de sneltrein is gebotst, zijn ongedeerd. Het schijnt, dat de jonge leerling machinist, die de locomotief bestuur de. door een onveilig sein is gereden» Geschenk aan Koningin en prins Bernhard Naar wtf vernemen worden plan=" nen beraamd om aan koningin. Ju liana en prins Bernhard ter ge legenheid van bun koperen bruiloft als geschenk een nieuwe parkaan leg bjj Huls ten Bosch aan te Weden. Aan deze aanleg zou ons volk eventueel provïnciegewys kun nen medewerken. In vele landen is dé yoedseltoe-' wirjring nog niet geheel wat rij moet zijn en de medische inspectie van. de KLM. heeft hier en daar bij het personeel in het buitenland lichte gevallen van bloedarmoede gecon stateerd. Dit was ook het geval met de Londense staf en besloten werd de KLM-employé's aldaar wat aan vullend voedsel te zenden in da vorm van eiwithouden.de lunchpak ketten. De maatregel is slechts be doeld om te voorkomen, dat de bloedarmoede zou toenemen. De aard van de werkzaamheden bij de K.LM. brengt mede,, dat. slechts zij die goed gevoed worden hun taak naar behoren kunnen ver richten. Er is'veel overwerk, er zijn nachtdiensten en het werk is in het algemeen vermoeiend. Onvoldoende voeding zou de arbeidsprestaties nadelig beïnvloeden. Ex-president van Spanje Zaraorra overleden Kficeto Aleald Zamora, de grond legger en eerste president van de Spaanse Republiek, is Donderdag avond in Argentinië overleden in ae ouderdom van-'77 jaar. Zamora werd dood op bed aange troffen. Hij woonde reeds verschei dene jaren in Buenos Aires. Zamora. de „vader van de Spaanse republiek" werd op 10 December 1931 tot eerste president gekozen, maar na vier jaar en vier maanden werd hij door zijn vroegere politieke bondgenoten afgezet. De Finse noodschoot aan de Gricksestraat te Rotterdamde eerste van zes stuks, is thans uitwendig klaar. De school heeft zes klassen en sal nog: voorzien morde» van een betegelde speelplaats, tenoyl de platu- soendienst zorgt voor beplanting. Er bestaat kans, dat dc school nog voor de grote vacantia in' gebruik genomen wordt. ZOU het Amerikaanse isolation- nisme ten dele verklaarbaar zijn uit vrees voor handeling? Men zou op die gedachte kunnen komen. Een buitenlandse politiek komt nooit kant en klaar, op één ogenblik te voorschijn, zoals Pallas Athene uit het hoofd van Zeus. Daarvoor was ook het brein van een Roose velt liiet groot genoeg. En' men mag van Truman niet verwachten, dat hij voor een dergelijke verrassende geboorte de schedelruimte aan te bieden hoeft. Een buitenlandse politiek is altijd traditioneel. Men riet het in Rus land, waar de hoofdlijnen de zelfde zijn gebleven sedert tenminste drie eeuwen, ondanks het geweld van omwenteling en veranderde omstan digheden. Men ziet het aan Enge land, waar het in wezen ook bij het oude gebleven is. getuige de blij vende belangstelling voor zeeëng- ten, voor evenwicht van. krachten enz; Men ziet het ten slotte bij ons, waar de regeringen zich tot het laatst virtuoos betoonden in het hanteren van de neutraüteitsnojj- tiek, die een vaderlandse tr-' 4 'tic was geworden, maar waar wijnu een volslagen, een onze vrienden in de wereld verbijsterende hulpeloos heid vertonen, geplaatst als wij zijn voor-voor ons doen nieuwe proble men. Geen wonder dus dat Amerika, vrij plotseling met de zorg voor dc wereld en voor wereldeven wicht belast, aarzelingen en handelingen vertoont, waaraan 'de term stunte- len niet slecht besteed is. Amerika onderhandelt over een Atlantisch Pact. Het Noord Atlan tische verdrag lykt reeds zo goed als in kruiken en; kannen. Het ver toont, zoals het ontwórpen is, een vrjj hecht geheel; De West Euro pese Unie en Verenigde Staten, plus Canada; een geheel, dat al aardig op elkaar ingeschoten is geraakt, poli tiek gesproken. - De ambities van een zeer actief gedeelte der Amerikaanse diploma tie gaan echter reeds verder. De* ogen daarvan waren op Scandina vië gericht. De Noren worden aan gemoedigd, opneming te vragen in het nog niet helemaal voldragen Atlantische Pact. De Noren willen gaarne, dat wist men reeds lang. Maar ook Zweden trekt aan het Scandinavische broedervolk. Zwe den droomt nog dromen van neu traliteit, alsof gebeurtenissen denk baar waren die Zweden op de kant van de Sowjetunie kunnen brengen. De Denen voelen meer met de No ren mee,maar achten zich overge leverd aan het spel van wind en golven in de Scandinavische poli tiek,- weerloos als zij zijn. Noorwe gen voelt zich niet continentaal maar Atlantisch; Zweden voelt zich continentaal en Baltisch, Denemar ken zweeft daar tussen in. Het kan dus geen richting aangeven.- De Zweden 'spreken van een, op zich zelf neutraal Scandinavisch- verbond, waarbij het zelf de mili taire en industriële hoofdiastcn zai dragen. De beide anderen beseffen wel,- dat een dergelijk verbond machteloos zou zijn tegen een aard- afschuiving uit het Oosten. De Zwe den, die steeds wat onrealistisch geweest zijn "In hun internationale politiek, zijri'tot deze zclfwegcijfo- ring blijkbaar niet in staat. Voor de Noren is beslissend; Kan het Scan dinavisch verbond rekenen op hulp van over de Oceaan? De Zweden menen, dat die slechts kan worden aanvaard, als een der leden van het verbond van andere zijde wordt aangevallen. Dit is inderdaad de lo- gica der neutraliteit. De Noren zou den le overreden zijn, als Amerika bereid ware de leden van het ver bond, ook zonder vastgestelde ver- door-, traagt, komt het met het onzegbaar dwaze aanbod van een verdrag van non-agressie. Dat dit sedert hei ge bruik dat én Hitler èn Stalin ervan gemaakt hebben, een onfatsoenlijke term geworden is, schijnt het Kr em oe' zot. lin niet tc Beseffen. Zijn actie was Dr. M, v. Blankenstein v J plich tingen vari hun kant, nu reeds van wapenen te voorzien. HIER krijgen de actieve Ameri kaanse diplomaten hun kans. Zij kondigen aan, dat Ameriks daartoe niet bereid is. Slechts wie 2ich bij het Noord Atlantisch pact voegt, kan op deze materiële hulp aanspraak maken. Amerika's goede gaven zijn voor zijn bondgenoten. Dit doet voor Noorwegen de deur dicht. Als Rusland daarover niet meer in twijfel kan zijn, probeert het Noorwegen te intimideren, zo als het een jaargeleden, getracht heoft Finland te intimideren. Ieder diplomaat met inzicht moest begrij pen, hoezeer deze poging in dit ge val tot smadelijk falen gedoemd was. Moskou echter, begrijpt blijk baar niéts, en als zyn poging de reis van minister Lange naar Wash ington eer nog bespoedigt dan ver- Lange gaat naar Washington, Kan Noorwegen opgenomen worden in het Pact? is zijn vraag. En is Ame rika bereid Noorwegen, en de Scan dinavische landen die met Noor wegen mede zich zouden aanslui ten, van wapenen te voorzien? Nu moet men te Washington spij kers met koppen slaan. Maar de spijkergaten blijken te ontbreken cn de matérie is ondoordringbaar. Ten eerste is er nog geen Noord At lantisch Pact. Komt het spoedig tot stand? Daarover had men nu liever niet gesproken. Want Amerika kan feitelijk, volgens z'n constitutie geen militair verbond aangaan. Het land kan geen oorlog verklaren zonder de toestemming van het Congress, en ieder Congress moet dat voor: zich zelf uitmaken. Er zal dus, even als voor Roosevelts grote besluiten voor zover Berlijn én Tokio de problemen niet voor hem oplosten heel veel -schipperen nodig zijn om de Sanaat voor het Atlantisch Pact te winnen. Deze zal niet ge-, makkelijk heen kijken over het" be zwaar, dat -het Pact, wil het uit voerbaar zijn, ihbreiik moet maken op de constitutionele, rechten van toekomstige Congressen. Nu wordt het vraagstuk op- eens botweg ge steld. En Washington kan slechts in zijn schulp kruipen. Ook Den Haag is nu nieuwsgierig geworden naar de reële positie, en wil weten hoe het staat. Niet Moskou maar Wash ington heeft het Atlantisch Pact aan gevaren blootgesteld. En de wapens? Amerika, zo blijkt, zal voorlopig de handen meer dan vol hebben aan de bewapening van dé West Europese Unie. Meer kan er wer kelijk niet bij. Lange is terug'gekomen als een „wiser and sadder" man. Oslo slaat een figuur tegenover Stock holm. Enmeer nog dan te voren moet het hopen dat er voorlopig geen oorlog uitbreekt tussen Oost cn.West. '"pERWUL dit zich in het Westen L afspeelde, verklaa'rde bet hoog ste gezag onder de President bij een bezoek aan Japan tegenover journalisten, dat in geval van een oorlog met Rusland, Amerika .Ja pan ontruimen zal, Het is een sen satie van belang. De volkomen ont wapende Japanners schrikken zich dood. Iedere angstvallige in Japan en zij zijn overtairijk na de na tionale ervaringen wordt nu al vast communist, zo zegt men er. Maar uit Washington wordt deze verklaring daarna, op het zelfde ge zag, beslist tegengesproken. Grote schade is echter aangericht.En de gedachte in Japan aan een. aanslui-, tlng-uit-nood bij een communistisch. China cn bij Rusland woekert ver der. McArthur vraagt daarop meer soldaten, die hem geweigerd wor den. Daarover zullen de Japanners weer het hunne denken. Er zijn al te vele Amerikaanse diplomaten die het nog moeten Ie ren...»- Alle drie radio-politieauto's ln Am sterdam riJn Vrijdagavond tussen half acht en negen uur op zoek geweest naar een race-auto, die- in de ComeLis Anthonlszstraat met te hoge snelheid had gereden, daarom door een aeent was aangehouden, maar in plaats van te stoppen had getracht de aeent om ver 1e rijden. Om negen uur was de autó eindelijk achterhaald, de bestuur der bleek nfet eens een nummerbewgs te hebban. Meer dan een half mllli- oen Amerikanen zullen ln 1952 bun va cantia in Europa doorbrengen en daar naar schatting 800 mlllloen dollars uit geven tn het kader van het ..Marshall plan voor tourisme". Paul' Robeson, die binnenkort hier 'ln Nederland zal optreden, zingt nu reeds 25 Jaar lang „Ola Man Kiver". maar de woorden, van het lied ként hj.1 nog steeds niet uit het hoofd. Od een concert In New York, vist hij plotseling de tekst niet meer, neuriede enige maten en geluk kig scholen hem toen de woorden weer te binnen. Niemand had iets gemerkt. In oen publicatie van het Britse Mi nisterie van Oorlog lazen wij: De beste verdediging tegen öe atoombom Is: niet ln de buurt ziin wanneer er een ont ploft. Een Franse geleerde heeft een apparaat geconstrueerd, dat kunstmatig hei leven van organen en weefsels ver lengt en dientengevolge een dier o£ mens langer kan laten leven door middel van; een bloedsomloop, die ge lijk Is nan de natuurlijke bloedcircula tie. De kleinste gemeente van Frank rijk n.l. de gemeente Flerrelez. gelegen ten zuidoosten van Parijs, is opgeheven. Deze gemeente telde slechts 20 inwo ners en had dus niet eens genoeg kie zers om een gemeenteraad te kunnen vormen. Het gemeentetje is nu in. tweeën verdecTd DIJ andere gemeenten Infrelijfd. Een arbeider, die in het stadje Blols puin uit een kelder aan het ruimen was. ontdekte 1.300 zilveren munten uil de 16de eeuw, Deze schat moet daar begraven riln toen de gods dienst oorlogen uitbraken. Volgens de Franse wet mag de vinder de helft van een schat zonder eigenaar behouden, de staat krijgt de andere helft. Er zal van 4 April af een luchtbrug function- neren tussen Le Touquet en Folks tone. Automobilisten zullen dan met hun wagen in 20 minuten tijd Het Xahaal kunnen oversteken. VEEL BEWOLKING Over het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige lich te, regen of motregen cri hier en daar tij delijk nevel of mist. Zwakke tot matige windtussen West er» Zuid, Morgen vrij ïacht voor de tfjd van het Jaari Weersverwachting.' geldig tót Zondag avond; 20 Februari; 2on'óp .7.45. onder 18.02; Maan op: 2.54, onder 10.31. 21 Februari: Zon op-7.44. onder 18.04? Maan oe 4.Ï4. onder 11.05 20 Febr.r Hoog water te Rotterdam: le tij 9.35 uur, 2e tij 22.26 uur. 21 Febr.: Hoog water te Rotterdam: le tij 10.41'uur, 2e tij 23.40 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1