HET ROTTERDAMSCH PAROOL Noorwegen heeft thans zijn keus gedaan Perikelen bij vorming van Westduitse staat Belangrijke oudheidkundige vondst te Maastricht Relletjes te Berlijn door vertoning van film Pasundan (West-Java) keurt Nederlandse actie af KORREL „Wij koppelen onze veiligheid vast aan Atlantisch Pact" zegt dr. Lange DEZE WEEK KRIJGT MOSKOU ANTWOORD „Frans-N ederlands cutureel accoord een succes!" 315 doden ten gevolge van instorting Günther Prien stierf geen heldendood Accoord van Rhodos voor de deur „Batavia" in Batavia aangekomen Duitsers eisen grotere economische macht dan geallieerden willen toestaan Aanvaarding grondwet vertraagd Nog geen vonnis tegen „Juden-Fischer" Beenderen van mens uit de prae-historie Krawtsjenko dient zijn manuscript ln Meer werklozen in Duitsland nu „Befehl ist Befehl officieel ongeldig Studietoelagen voor kwekelingen NW en KAB doen niet mee aan herdenking der Februari-staking Spoorboekje dikker en... duurder Joodse demonstranten contra „Oliver Twist" Dr. Be els vertrek tot morgen uitgesteld Weerbericht Naar een wegenwacht voor wielrijders De havenstaking te Amsterdam Vrijlating gevangenen geëist Dinsdag 22 Februari 1949 EecL en Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 69300 Aboon.pri]si per week 0.32 per kwartaal 4.10. losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool* SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 44 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B..de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker De Noorse minister van buitenlandse zaken, dr. Halvard Lange heeft gisteren gezegd, dat Noorwegen besloten heeft zijn veiligheid vast te koppelen aan het Atlantisch pact, dat gesteund wordt door de gewa pende macht van Amerika. Lange zei tijdens een persconferentie, dat een Scandinavische defen sie-Unie, *55e voor een groot deel afhankelijk zou z|jn van Zweedse wa pens om de noordelijke neutraliteit te beschermen, niet ln aanmerking komt. Wat het antwoord op de Rus sische nota betreft (inzake een Russisch-Noors non-agressie pact) zei Lange, dat hij hiermee zal wachten, totdat het Noorse parle ment deze zaak besproken heeft. Dit debat zal pas ovqr enige dagen plaats vinden. Dit zal waarschijn lijk afhangen van de voortgang die gemaakt wordt bij de besprekingen over het Noord-Atlantisch Pact. De beslissing van de regering om zich bij het Atlantisch Pact aan te sluiten, wordt door bijna alle 150 leden van het parlement, uitgezon derd de communisten, gesteund. Lange vertelde voorts, dat in Washington op het Zweedse idee voor een onafhankelijke Scandina vische defensie unie, gebaseerd op neutraliteit en gesteund voor het merendeel door het Zweedse leger Minister Delbos zegt: „Ik ben zeer tevreden over de tot nu toe bereikte resultaten van het Frans-Nederlands cultureel ac coord", zei de heer Yvon Delbos, de Franse minister van Onderwas, die enkele dagen in ons land heeft ver toefd. In het bijzonder bleek hij enthousiast over de uitwisseling van orkesten, tentoonstellingen, professoren, studenten en scholie ren. Ook achtte hy de gelijkstelling van diploma's, waaraan thans wordt gewerkt, van zeer grote betekenis. In het kader van het accoord is bin nenkort een tentoonstelling van Franse Jandschapsschilderijen in Nederland te verwachten Ook zullen binnenkort Franse studenten toneelvoorstellingen in ons ,Isnd komen seven Met Pase zullen weer Nederlandse scholieren een. bezoek aan Frankrijk brengen Voor het stimuleren van de belang stelling voor de FransE taal en cultuur achtte minister Delbos ook het werk van de Alliance Francaise van het ge- nootsehao Nederland Frankrxik en van de Amities Catholiques" van zeer veel belang, evenals de Franse cursussen, die voor de radio worden gegeven Op een vraag, wat de minister het meest getroffen had bij zlfn bezoek aan Nederland, antwoordde de be windsman spontaan: De hartelhke ontvangst, dj? ma en mnn gevolg van de zijde van de autoriteiten en het pu bliek ten deel is gevallen", verzocht de ANP -redacteur hiervan nooral mel ding te maken Grote lof had de mi nister ook voor onze musea. Te Praia, de hoofdstad van de aan Portugal behorende Kaap Ver- discha eilanden 15 Maandag een muur ingestort, die daarbij een groot aantal behoeftigen heeft be dolven, die wachtten op een voed selverdeling. Tot dusverre zijn hierbt) 315 do den, te betreuren. De ziekenhuizen liggen vol gewonden. De oorzaak van de ramp is nog met opgehel- Günther Prien, de Duitse duik- bootkapitein, die in 1939 te Scapa Flow, het Britse slagschip „Royal Oak" tot zinken heeft gebracht, is niet, zoals de Duitsers beweren, de heldendood gestorven, maar in een rivier by Moskou verdronken. Aldus kolonel C. C. Larsen, voormalig Deens luchtvaartattaché in Moskou. Tussc-n Duitsland en Rusland was toen nog geen oorlog en Prien maakte deel uit van. de Duitse lega tie in Moskou. In een vraaggesprek met Asso ciated Press zei kolonel Larsen, dat dit feit reeds enige t\id in diplo matieke kringen in de Russische hoofdstad bekend is. „Er bestaat geen twijfel aan", zei kolonel Larsen, „dat Prien de dood vond, toen hij op een zomerse dag een duik nam in een nvler en een fles raakte, die op het water dreef." Mevrouw Strong door S.U. uitgewezen Volgens Tass, het officiële Sow- jet-Rusaische nieuwsbureau, dat hiervoor berichten in de Soivjet- pers aanhaalt, is mevrouw Anna Luise Strong, de Amerikaanse jour naliste, die door de "Sowjet-autori- telten van spionnage wordt be schuldigd, Maandag uit de Sowjet- Unie gedeporteerd. Vorige week is m Haarlem een man gearrestered, die in een KLM.- ■uniform rondliep maar geen KLM.- man bleek te zdn. Achteraf is bewezen, dat de man ook schuldig is aan. diefstal van vier dure kantoormachmes De 270 jaar oude molen „De Strijd" bij Zaandam js Maandagnacht door brand vrijwel geheel verwoest Ir. F. J. C. B1 a n c h 1 en ir. P- A. A Wirtz z\jn benoamd tot direc teuren van de Oranje-Nassau-mijnen Bij Blokker, op het traject Enk huizen-Hoorn. is een goederenwagon ontspoord Het treinverkeer ondervond Vrijwel geen vertraging. en de luchtmacht ln openlijk „nee" geantwoord was- Moskou dreigt „Wanneer de Noorse regering be sluit zich aan te sluiten bij het At lantisch pact en weigert een over eenkomst met de Sowjet-TJnie aan te gaan, zal de Sowjetrussische re gering haar politiek ten opzichte van Noorwegen, dat tot nog toe ais een. vredelievend land wordt beschouwd, moeten herzien," aldus is te Moskou meegedeeld. Het Sow jetrussische inzicht werd weerspie geld in een commentaar van „De Rode Vloot", waarin verklaard werd, dat ,,de Amerikaanse milita risten Noorwegen wensen te zien als een springplank voor een aan val op de Sowjet-Unie". Een be sluit van Noorwegen om tot het Atlantisch Pact toe te treden zou dus, aldus het blad, als uiterst pro vocerend worden beschouwd. Vertrouwen van Bevin In instructies die de Britse mi nister van buitenlandse ïaken, B e- v i n, aan sir Oliver Franks, de Britse ambassadeur te Washington, heeft gezonden omtrent de Britse houding jegens het Atlantisch Pact, heeft Franks de opdracht gekre gen, er niet op aan te dringen, dat in het ontwerp-pact „zwart op wit" melding wordt gemaakt van mili taire steun. De weglating van een daarop betrekking hebbende clau sule zou geenszins de draagwijdte van het pact verkleinen en Bevin van oordeel, dat de militaire steun van Amerika in geval van oorlog eigenlijk „vanzelfsprekend" is. In deze instructies dringt Bevin verder aan op het zo spoedig mo gelijk bereiken van een overeen komst, met bekorting der bespre kingen. Uit officiële bron te Washington verneemt Reuter in dit verband nog het volgende: De militaire clausule In het voor gestelde Atlantisch Pact zal de V,S. niet automatisch tot oorlog verplichten; maar zal verzekerin gen bevatten, die zo krachtig zijn, dat niemand 't voornemen van het land om agresie te'Weerstaan ver keerd zal verstaan. Minister Acheson, en de com missie voor buitenlandse betrek kingen van de Senaat zijn hei naar verluidt eens over de mili taire verplichtingen, die door de V.S. kunnen worden aangegaan. Indien de Egyptische regering haar goedkeuring geeft aan de wa pens -.standsovereenkomst met Israel, die op Rhodos ontworpen is, zal dit accoord waarschijnlijk vandaag of morgen worden gete kend, meldt Reuter, Van officiële zijde is er nog geen nieuws over op handen zijnde wa penstilstandsbesprekingen tussen Israel en de andere Arabische sta ten, maar er is nog steeds sprake van, dat enige dagen na het ac coord tussen Israel en Egypte, een Transjordaanse delegatie naar Rhodos zal komen om met Israel over wapenstilstand te spreken, De K.L.lvL-ConsteTlation „Bata via" lg hedenochtend op het vlieg veld Kemajoran aangekomen. Het toestel had geen passagiers aan boord, doch vervoerde vier ton post. Van geallieerde zijde in Duits land is gisteren meegedeeld, dat de aanvaarding van de "West-Duitse grondwet waarschijnlijk zal wor den vertraagd in verband met de tussen de geallieerden en de Duit sers bestaande meningsverschillen omtrent de bevoegdheden, die aan de Westduitse staat zullen worden toegekend. Gezegd werd, dat waarschijnlijk wekenlang zal moeten worden on derhandeld om de verschillen tus sen het ontwerp-grondwet en het geallieerde bezettïngsstaiuut uit de weg te ruimen. De onenigheid schijnt vooral te bestaan over de economische be voegdheden. Van Duitse zijde wordt reeds een mogelijke impasse verwacht- Hoewel de geallieerden deze mening niet zijn toegedaan verwachten zij echter, dat de de finitieve goedkeuring van de grondwet door de Duitse eisen om uitgebreide- economische bevoegd beden zal worden vertraagd. De parlementaire raad ln Bonn heeft het ontwerp van de grond wet voltooid maar besloten met de definitieve ratificatie van het do cument te wachten tot het bezet tingsstatuut ia gepubliceerd. De Duitse gedelegeerden te Bonn hebben hun ongerustheid uitge sproken over het resultaat van de geallieerde controle op de Duitse handel met het buitenland. Carlo Schmid, leider van de machtige sociaal-democratische delegatie in de raad, heeft aan Ass. Press mee gedeeld, dat de geallieerde mili taire gouverneurs krachtens het bezettingsstatuut op economisch terrein uitgebreide veto-bevoegd heden zullen houden. „Het bezettingsstatuut lijkt hier in op het Ruhr-statuut," aldus Schmid, „dat het in enige algemene bepalingen de militaire gouver- Hedenmorgen zou het Byzonder- Gerechtshof te Den Haag uit spraak doen tegen „Juden-Fischer", die 15.000 Joodse Nederlandera deed deoorteren. Het Hof bleek echter het onderzoek niet volledig te*ach ten en zal op 3 Maart nog een zit ting aan deze zaak wijden. De procureur-fiscaal heeft tegen Fischer de, doodstraf geëist. De hoogstwaarschijnlijk oudste menselijke lichamelijke overblijfse len die ooit m Nederland zijn aan getroffen, zijn de vorige week ont dekt door de arbeider W.Kraraar toen deze graafwerk verrichtte in een funderingsput voor bouwwerk zaamheden te Maastricht. Hij had de opmerkzaamheid, om via zijn op zichter en de maatschappij waar voor h|j werkt, de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek, te doen waarschuwen, die de gevonden beenderen definieerde ^als stammend uit de zgn. Wurm-periode, een tijd perk in de ystyd, tien tot twintig duizend jaar voor Christus. Prof. dr A E. van Giffen, die namens de Rijksdienst het onder zoek leidt, heeft kunnen vaststellen, dat men te doen had met een be langrijk aantal prae-historische men selijke skeletdelen. De beenderen zijn niet alleen uitnemend gecon serveerd, doch bovendien kon om trent de vondst-omstandigheden en de stratigrafische verhoudingen vol komen zekerheid worden verkregen. Gebed in een rivierkleilaag onder de oudere en jongere Limburgse loss. behoren zij ongetwijfeld thuis in een late periode van de ijstijd, blijkbaar tot een mterstadium van de Würm-periode. Het skelet, waarvan de onderkaak weliswaar gebroken, doch overigens volledig bewaard is, wijst op een vertegenwoordiger van de Homo recens fossilis, alle skeletdelen sa men op een volwassen, krachtig en fors individu. De Rijksdienst voor oudheidkun dig bodemonderzoek, die geen eigen verzamelingen bezit, heeft de been deren voorlopig onder rijn hoede genomen. Zij zajn ter conservering" en nadere bestudering overgebracht naar het hiologïsch-archeologisch instituut der Rijksuniversiteit te Groningen, opdat ze na een voort gezet onderzoek, overeenkomstig de daarover geuite verlangens, te zijner tijd in een Limburgs museum een passende plaats zullen krijgen, waarschijnlijk in het Limburgs pro vinciaal oudheidkundig museum te Maastricht. Krawtsjeijko heeft thans bij de griffie van de Paryse rechtbank die zijn proces tegen Les Lettres fran- Caises^behandelt, een met de hand geschreven Russische tekst van zqn boek „Ik verkoos de vrijheid" gede poneerd, alsmede een getypt exem plaar in de Engelse taal en druk proeven van de Engelse uitgave. De Sowjet-Unic heeft de Franse regering verzocht om uitlevering van drie Russische getuigen die door Krawtsjenko zijn opgeroepen. Deze drie, Krefsoen, Fassetsjnïk en Antonof, worden in een Russische nota a&n de Franse regering „oor logsmisdadigers" genoemd." Generaal-majoor der artillerie H. J. J. W. D ii r s t B r i 11, voormalig com mandant 7 December divisie, is met in gang van JS Februari 1949 benoemd tot bevelhebber in het 4e militaire gewest (Noord-Nederland) De kapiteins-luitenant-ter-zee S Dobbinga en A. AFresco zijn bevorderd tot kapiteins-ter-zee. neursgelegeriheid geeft op econo misch terrein naar eigen inzicht te handelen." Schmid achtte het „mogelijk", dat de Duitsers zouden weigeren het nieuwe regime te vormen ten zij het statuut in dien zin gewijzigd zou worden, dat aan de Duitsers grotere autoriteit zou worden toe gekend, in het bijzonder met be trekking tot de handel met het bui tenland. Van geallieerde zijde wordt aan de Duitse verklaringen, dat zij de nieuwe staat zullen laten varen als aan hun eisen niet wordt tegemoet gekomen, weinig geloof gehecht. De werkloosheid in de Engels- Amerikaanse zone van Duitsland is thans het grootst sedert het be gin van de bezetting, aldus meldt generaal Clay, de Amerikaanse militaire ^gouverneur ijrJ^jtitslarid, in zijn halfmaandelijks rapport aan Washington. „In Januari nam de geregis treerde werkloosheid met 200,000 gevallen toe tot een totaal van 944.200," aldus het rapport. „De toeneming was zo groot, dat sei zoen factoren er niet alleen schul dig aan kunnen zijn. De redenen zijn: de sterke afneming van in dustriële activiteit, veroorzaakt door het toenemend gebrek aan gelden, het stroomtekort in het Zuiden en de afnemende vraag naar verbruiksgoederen tegen de huidige prijzen." De Britse en Amerikaanse mili taire besturen in Duitsland hebben een ambtenaren-code ingevoerd, waarin wordt verklaard, dat een beroep op „order van hogerhand" geen rechtvaardiging oplevert voor daden van „misdadig of immoreel" karakter. In deze nieuwe bepaling komt de invloed tot uiting van de processen tegen oorlogsmisdadigers te Neu renberg, waarbij steeds het door de nazi's aangevoerde argument, dat zij handelden op order van hun superieuren, van de hand werd ge wezen. Volgens de bepalingen van de code mogen, functionarissen zïeh van de geheimhouding ontslagen achten ingeval van gevaar voor de vrede of voor de democratische orde. Leerlingen met goede Etudieaanleg. die met in staat 2tfn de kosten voor de cursus 1949-1950 aan de kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te betalen,' zullen in aanmerking kun- nen komen voor een rbksstudtetoeloge Zij dienen daartoe vóór 1 Maart 1949 een gezegeld request te richten aan het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen, bureau voor Bijksstu- dietoelagen, Prmsessegracht te 's-Gra- venhage. ZONDAGAVOND HEBBEN PRINS B ERNHARD en de prinsesjes Beatru: en Irene in lmst het tradi tionele Schemenlaufeneen ge maskerde optocht, bijgewoond. Tij dens de optocht kijken de prinses jes en prins Bernhard toe. met aan de arm een dér gemaskerden. De Amsterdamse bestuurdersbond en het NW hebben hun leden gead viseerd, niet mee te doen aan de herdenking van de Februaristaking van 1941, welke a^. Vrijdag te Am sterdam zal worden gehouden. Reeds enige tijd is er politiek ru moer om deze herdenking. De CBN, die m 1041 de stoot tot de staking schijnt te hebben gegeven in een Amsterdamse tramremise, wilde de herdenking voor zich alleen op eisen en was van plan, de herden king, die het Amsterdamse gemeen tebestuur belegde met burgemeester d'Ailly aJs enige spreker, te boy cotten. Nader overleg heeft ertoe geleid, dat de staking a.s. Vrijdag zal worden herdacht in een alge meen-Amsterdams kader, ^waarbij behalve burgemeester d'Ailly ook een communist en een lid van de Binnenlandse Strijdkrachten het woord zuljen voeren. Het advies dat de Amsterdamse bestuurdersbond en het NW giste ren aan hun leden hebben gegeven, wordt aldus gemotiveerd: „Daardoor is het algemene karakter, dat voor ons voorwaarde was5 voor deelne ming aan de herdenking der Fe bruaristaking, verloren gegaan". Ook de K.A.B. heeft besloten niet aan de herdenking: van de Fe bruaristaking mee te doen. Het Chnatelyk Nationaal Vakverbond overweegt hetzelfde te doen, maar heeft zijn standpunt nog niet ken baar gemaakt. Het spoorboekje zal met ingang van de zomerdienst 1949 in een veel betere uitvoering en in een handiger formaat verschijnen. Door uitbreiding van de dienst en het vermelden van aanzienlijk meer aansluitingen (waaronder de be langrijkste Benelux-aansluitingea) wordt de omvang thans 192 pagi na's bij formaat 12/z^nVz cm. De prijs wordt echter verdubbeld, nl. 0.50. Joodse demonstraties te Berlijn tegen de vertoning van de film „Oliver Twist", naar het verhaal van Dickens, hebben gisteren ge leid tot botsingen in de Britse sec tor van de stad, waarbij dertien Duitse politiemannen en dertig burgers werden gewond, zo meldt Reuter. De demonstranten, voornamelijk Joodse verplaatste personen rnt Oost-Europa, voelden zich gekrenkt door de vertoning van deze film en. zeiden dat hierdoor het anti-semi- tisme in Duitsland weer wordt aan gewakkerd. (In. Dickens verhaal „Oliver Twist" komt een Jood voor, Fagm geheten, die een school voor zakkenrollers houdt). In een brief, die het Londense hoofdbureau van het Joodse wereldcongres aan het Foreign Office heeft gestuurd, wordt er op aangedrongen, de film uit de circulatie te nemen, „daar het Duit se volk, twaalf jaar lang opgevoed in Hitlers leer van Jodenhaat, niet zal begrijpen dat Fagm slechts een verzinsel is van Dickens. De over gebleven nazi's zullen zeker deze figuur gebruiken voor voortzetting van hun anti-semitische propagan da. De relletjes te Berlijn begonnen toen de Joodse demonstranten de betrokken bioscoop wilden binnen dringen, kort voor de voorstelling. De Duitse politie kwam met gum miknuppels tussenbeide. De demon stranten wierpen stenen naar de politie. Enkele agenten wilden van vuurwapens gebruik maken, maar hun superieuren verboden dit De demonstranten, drongen toch door in de bioscoopzaal, maar vonden de zaal verlaten. De voorstelling was uitgesteld. Daarna braken echter op straat weer gevechten uit. De me nigte was tot vijf duizend man aan gezwollen en de politie moest ge bruik maken van brandslangen. De „Arthur Rank Organisation" die de film Oliver Twist" vervaar- Naar het ANP verneemt zal de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon niet DinsdagavonÖ, naar aanvankelijk was gemeld, maax eerst 'Woensdagmorgen om acht uur van Schiphol naar Batavia vertrekken. Dit uitstel geschiedt om vliegtechnische redenen. Dr, Boel zal niet een zo geforceerd- snelle reis matjfen als bij zijn komst naar Nederland. Het reisschema is thans 20 vastgesteld, dat de Hoge Vertegenwoordiger Zaterdagmor gen in Batavia wordt verwacht. MORGEN ZACHTER Spoedig toenemende be. wolking met vannaeftt j, of morgen ochtend bij- na overal lichte tegen p" en later enkele opkla ringen. Matige tot krachtige, langs de Wadden-eilanden moge. lijk nu en dan harde Zuid-Westelijke wind- Iets koudere avond en nacht, maar morgen hogere temperatu ren dan vandaag. 23 Februari. .Aon op 740, onder 1808: Maan op BIB, onder 1252. 23 Februari: Hoog water te B'dam le tij l.ll uur, 2c ty 13 44 uur. De Nederlandse R.K. Bond voor het Rijwielkleinbedrijf heeft hef initiatief genomen tot "de oprich ting van een wegenwacht voor wielrijders. De opzet is te komen tot een corps fietsende rijwielre parateurs, die op de voornaamste wegen in ons land gedurende de zomermaanden hulp kunnen-verle nen. Reeds werd contact opgeno men met de A.N.W.B. De plannen verkeren thans in een vergevor derd stadium van voorbereiding. De stakers in het Amsterdamse havenbedrijf hebben Maandagmid dag in vergadering hijeen, beslo ten aau de scheepvaartvereniging Noord schriftelijk mee te delen dat zij Woensdag het werk willen her vatten. Verlangd wordt echter o.m. dat de werkgevers geen rancune- maatregelen zullen nemen. Van morgen had de S.Y.N. nog niet ge antwoord op het aanbod van de stakers. De Schiedtjk, het'nieuwste stoomschip van de Holland-Amerika Lijn, dat Maandag aan de Wilhelmtnakade te Rotterdam is aangekomen. Het schip staat onder commando van kapitein J. B. van Gaart en zal 11 Maart voor de eerste reis van Rotterdam naar New York vertrekken. Het parlement van de staat Pa sundan (de deelstaat West-Java) heeft er gisteren op aangedrongen, dat de besprekingen in het Bijzon der Federaal Overleg (BFO) wor den gehouden op basis van de jong ste resolutie van de Veiligheids raad. Verder keurde het parlement de Nederlandse militaire actie af en eiste de onmiddellijke vrijlating van de politieke gevangenen. Het parlement van Pasundan nam gisteren vier moties aan. De motie- Sumantri c.s. eist afkeuring van de politionele actie alsmede onmiddel lijke vrijlating van de politieke ge vangenen. Deze motie werd aange nomen met 48 stemmen voor en II tegen. De motie male Wiranata Ku- suma cs. betreffende de onmiddel lijke invrijheidsstelling van de on langs gearresteerde parlementsle den werd met 46 stemmen voor en 13 tegen, aangenomen. De motie be treffende de resolutie van de Vei ligheidsraad, die als basis van de besprekingen m het BFO moet wor den genomen, werd aangenomen met 43 stemmen voor 11 tegen en drie blanco, de motie Suria Kartaïe- gawa c.s. betreffende de vervulling van de burgemeestersfunctie van Bandung door een Indonesiër werd bij acclamatie aangenomen, waarbij alleen de Europese fractie tegen stemde. Anela meldt uit Makassar, dat de minister-president van Ocst-Indo- nesië, Anak Agung Gde Agung, Dinsdagavond een rede zal uitspreken voor radio Makassar in verband met de politieke situatie. Verwacht wordt dat de minister president mededeling zal doen van een nieuw concept van de regering van Oost-Indonesië, dat in het BFO bekend gemaakt is maar waarover nog geen formele besprekingen zym gevoerd. digde heeft, „in het belang van. de openbare veiligheid", besloten deze film niet langer te Berlijn te laten vertonen, aldus heeft de Berlijnse vertegenwoordiger van de Rank- filmmaatschappij verklaard. Naar de 10.000.000 Ï-Tet Centraal Bureau voor de A -1- Statistiek heeft bekend ge maakt, dat het inwonertal van Ne derland 2n het tijdstip 1 Jan. 1848— 1 Jan. 1940 is gestegen van 9.716.000 tot 9 870.000. in één jaar aus een toe neming van 154.000 zielen. Het Bu reau vermeldt daarbij, dat aan het emd van dit jaar of begin 1950 de tien millioen zal worden bereikt. Uit de cijfers blijkt verder, dat het sterftecijfer in 1948 belangrijk lager lag dan in de jaren "36—'39. Toen was het 8.7 op de duizend Neder landers, in 1948 nog 7.4 op de dui zend. Dit laatste cijfer is het laagste, dat ooit in Nederland is vastgesteld, ja, het is het laagste, dat ooit in de gehele wereld is waargenomen. Uxt deze gegevens kan men con cluderen, dat Nederland de moei lijkheden van de gezondheidszorg, voortspruitend uit de bezettingsja ren, grotendeels heeft overwonnen. Het is verder duidelijk, dat de voe dingstoestand van ons volk weer goed. is. Er blijkt ook uit, dat vele Neder landers zich niet veel aantrekken van de nolitieke moeilijkheden in de werd 1 en het aandurven niguwe gezinnen te stichten. Dit laatste komt ook tot uiting iu de cijfers t.a.v, het aantal huwelijken, die er worden gesloten die wij hieron der publiceren hoewei de „hu welijks-hoogconjunctuur", die er onmiddellijk na de bevrijding te constateren viel, een daling ver toont. Toch brengt deze voortdurende stijging van bevolking ook zijn gro te problemen mee. Daar is ten eer ste de vraag, hoe al deze mensen gehuisvest moeten worden. De mi nister van "Wederopbouw en Volks huisvesting is optimistisch. Hij is er toch van overtuigd dat rond 1960 ons land geen woningprobleem meer zal kennen. LT®. zijn echter meer vxaagstuk- J-' ken: „Hoe is het mogelijk werk gelegenheid te scheppen voor deze voortdurend en snel groeiende-'be volking? Zullen niet vele Nederlan ders gedwongen worden te emigre ren? Een groots opgezet plan voor industrialisatie kan niet zal! hier uitkomst brengen Minister Mansholt is op zijn qui vive wat de landbouw-politiek betreft, maar zullen zijn maatregelen voldoende zijn om de groeiende boerenbevol king bestaanszekerheid te geven? Vragen, waarop het alsnog moeilijk is een duideïyk antwoord te geven. Hieronder volgt nog een „bloem* lezing" uit de cijfers van het Cen traal Bureau voor de statistiek. i Het aantal huwelijken, na de be- vrydmg buitensporig hoog, daalt geleidelijk. Werden er in 2946 nog 107 221 huwelijken gesloten (11.4 op duizend Inwoners), in 1947 was dat 93.689 (20.2 op de duizend), terwijl het m 1948 verder daalde tot 87.680 (9 op de duizend). Toch zitten we met het aantal trouwlustigen nog boven het cijfer uit de jaren 1936 1939, toen 69.179 paartjes de grote stap deden (8 op de duizend). Ook het aantal geboorten ligt nog boven „normaal". In 1948 kwamen 248,050 kinderen ter wereld (25.3 op de duizend Nederlanders, in de ja ren '36—'39 waren het er 174.910 <20.3 op de duizend). Het lage sterftecijfer vloeit voort uit de uitstekende hygiënische om standigheden in ons land, waardoor de sterftekansen voortdurend dalen. Daardoor stijgt echter de gemiddel de levensduur van de Nederlanders die op het ogenblik voor vrouwen 68 jaar en voor mannen 67 jaar is) en deze omstandigheid is oor zaak, dat waarschijnlijk de sterfte cijfers in de eerstkomende jaren met verder zullen dalen. De sterfte van de kinderen "bene den één jaar was in 1948 zeer gun stig, nl. 28.5 per 1000 levend gebo renen, tegenover 33.1 in 1947, Het cijfer uit het vorige jaar is het laagste cijfer, dat in Nederland op dit gebied ooit is geregistreerd. De cijfers in Zweden en Nieuw Zee land liggen echter nog lager, nl. in beide landen 25 per 1C0Q levend ge borenen. Republikeins Senator wil Marshallhulp verlagen door gebrek aan geld De Amerikaanse republikeinse senator Homer Cap eh art zal tijdens de debatten over de voort zetting van de Marshall-hulp, die waarschijnlijk over twee weken in de Senaat zullen beginnen, voor stellen om het bedrag van 5,580-000.000 dollar, dat men voor de tweede periode van het Europe se herstelprogramma wil bestem men, met 3.ÖOD.OOO.OOO dollar te verminderen. Zijn argument is, dat Europa weer zijn vooroorlogse pro ductie-niveau heeft bereikt. Men venvacht niet, dat dit voor stel succes zal hebben. Nog geen gouverneur voor gebied van Triest De Veiligheidsraad is gisteren niet tot stemming gekomen over het door de Sowj et-Unie voorge stelde gouverneurschap van de Zwitserse kolonel Fluckiger over Triest. De raad hoorde een redevoering aan van Malik (S.U.), waarin deze de Westelijke mogend heden ervan beschuldigde, elke poging om eert gouverneur voor Triest te vinden, tegen de werken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1