HET ROTTERDAMSCH PAROOL KOFFIE Tliorez' uitlating wordt in Frankrijk hoog opgenomen „Professor" bleek oplichter van groot formaat Wapenstilstand met Israel door Egypte aanvaard Het is bij de Russen even erg als bij de moffen" KORREL Vandaag interpellatie in de Assemblee BONNEN LIJST Weerbericht Fins kabinet door oog van de naald Vandaag ondertekening op Rhodos 20 Jaar geëist tegen Duitse tandarts Getuige van Krawtsjenko: Twee beschermelingen gaven hem aan mi Henriëtte Roland Holst wordt 80 jaar Goederen per spoor naar Bazel Van Maart af ooi- via Kritieke toestand in Argentinië? Donderdag 24 Februari 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. &?2G0 Abonn.prijs> per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 46 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier-. Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Er komt in het Franse parlement een interpellatie over de gerucht makende uitlating die de communis- tcnieider Thorez dezer dagen heeft gedaan over de houding van hst Franse volk. indien de Sowjet- Unie Frankrijk en Parijs zou be zetten. Volgens Thorez zou de Franse bevolking „op dezelfde wijze met de Russen samenwerken, als de bevolkingen van Polen, Tsjechoslo- wakije, Roemenië en Joegoslavië dit hadden gedaan". De interpellant in het parlement zal het MRP-lid Mare Scherer zijn. De commissie voor buitenlandse zaken van de Assemblée heeft met 21 tegen 13 stemmen communisten) een motie van René Mayer goedge keurd, waarbij zij „mandaat geeft aan haar voorzitter om uit haar naam stappen te doen bij de minis ter-president, opdat de interpellatie van 't parlementslid Scherer onver wijld in behandeling genomen wordt ten einde o.m. Thore2 de gelegen heid te geven, in de Nationale Ver- gadering de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de ernstige woorden, die men hem toeschrijft, en om de Nationale Vergadering te laten beoordelen of het mandaat, dat haar leden vervullen, op verlangen van Franse burgers zo maar ten dienste van de politiek ener buiten landse regering mag worden ge steld." Na afloop van de vergadering der commissie heeft Scherer zijn voor nemen te kennen gegeven, reeds vanmiddag de onmiddellijke^ be spreking van zijn interpellatie te verzoeken. Hij zal daarbij gesteund worden door 50 ondertekenaars, zo als het reglement voorschrijft. De Franse regering heeft er mee ingestemd, dat vandaag hierover zal worden gedebatteerd. Standpunt der CJP. Het hoofdbestuur van de Franse communistische party heeft gisteren een resolutie aangenomen, waarin wordt gezegd: „Het Frame volk weet heel goed, dat het land van het socialisme ons geenszins be- Advertentïe BON NI Voor het tijdvak van 27 Februari t,m. 12 Maart 1949 zijn. de volgende bonnen aangewezen: BONNEN VOOR VLEES 021,023 VJees: 100 gram. vlees 022, Vlees: 200 gram vlees ALLE BONKAARTEN 903 025 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet BONKAARTEN KA, KB 903 026 Algemeen: 500 gram boter of margarine of vet 027 Algemeen; 400 gram kaas of 500 gr. korstloze kaas 028 Algemeen: 125 gram koffie 032 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 098 Algemeen (reeds aangewezen}*) 500 gram sinaasappelen. BONKAARTEN KD 903 034 Algemeen: 250 gram boter of margarine of vet 035 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 016 Algemeen (reeds aangewezen)*) Z kg. sinaasappelen TABAK- EN DIVEUSENKAARTEN QA, QC 903 64, 66 Tabak: 2 rantsoenen sigaret ten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 903 (b$z. arbeid, a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van strook F. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 25 Februari worden gebruikt. De reeds aangewezen bonnen G08 Algemeen (500 gram sinaasappe len) en 016 Algemeen (1 kg. sinaas- apppelen) moeten uiterlijk op 26 Februari a.s. bij de handelaar wor den ingeleverd. De oude tabaks-, versnaperingen en diversenkaarten QA, QB en QC 901 kunnen vernietigd worden, even als de bonnen 004, 009, Q1Q, 011, 013, 017, 018 en 019 Algemeen der bon kaarten voor voedingsmiddelen. Krawtsjenko ook naar ons land Victor Krawtsjenko heeft, gis teren in een interview te Pa rijs meegedeeld, dat hij na zijn proces lezingen zal houden in enkele Westeuropese landen. Hij noemde ook Nederland in de rij van landen die hij van plan is te bezoeken. TIJDELIJKE OPKLARINGEN Weersverwachting geldig tot Vrijdag avond- Enkele overdrijvende wolkenvelden, overwe gend droog weer. Matige of zwakke wind uit Wes telijke richtingen. Tame lijk koude nacht met plaatselijk lichte nacht vorst. Morgen ln de na middag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 25 Februari: Zon op 7 36, onder 18.12: Maan op 7 21. onder 15.17. 25 Februari: Hoog water te B'dam le ttf 3.22 uur, 2e tij 15.56 uur. Waarnemingen; luchtdruk: 1027.5 m. Wind W.Z.W. 2temp. 0.9 max. 10-2 (1.25 uur gistermiddag): min. 6.6 (he denmorgen 5 uur); weergesteldheid: zwaar bewolkt, dreigt, ons nonït zal aanvallen, evenmin als het enig land bedreigt of kan bedreigen, en derhalve zal het Franse volk nooit oorlog voeren tegen de Sowjet-Unie." Na te hebben verklaard, dat men de bedoeling heeft Frankrijk in een monsterachtige oorlog mee te sle pen, zegt de resolutie: „Wij Franse mannen en vrouwen, wensen de vrede, wij kunnen van mening ver schillen ten aanzien van vele aange legenheden, maar de vrede heeft voorrang en door onze eensgezind heid kunnen wij deze bewaren." In de resolutie wordt verder nog verklaard, dat de kantonnale ver kiezingen, op 20 en 27 Maart „in een ongewoon gespannen atmosfeer zul len verlopen". Fagerholm kondigt vorming van coalitie aan Nr een verhit debat over land- bouwaangelegenheden, dat Dinsdag begon, en meer dan dertig uur duurde tot Woensdagmiddag al leen 's morgens was de zitting even geschorst om de afgevaardigden ge legenheid te geven te ontbijten! heeft de Finse regering zich op het nippertje kunnen handhaven door dat na een drietal stemmingen over de door de regering gestelde vertrou wenskwestie, 88 stemmen zich voor de regering uitspraken en 96 tegen. Het debat was op gang gebracht door de boerenpartij, die haar onte vredenheid kenbaar maakte over de lage prijzen die de regering voor de landbouwproducten had vastgesteld. Bij de eerste stemming staakten de stemmen (9797) en toen er daarop geloot werd, verloor ,0e regering. Óp verzoek van de sociaal-democra ten werd toen echter een open stem ming gehouden de eerste stem ming ging namelijk automatisch, door het drukken op een knop en hierbij beschuldigden de tellers een communistisch lid ervan, dat hij twee stembriefjes had ingeleverd. Deze ontkende dit. Na de derde stemming verliet een aantal Volks democraten (fusie van communisten en linkse socialisten) de zaal uit protest, met de mededeling, dat de regering door een truc was aange bleven. Na het debat heeft minister-presi dent Fagerholm (soc.-dem.) zijn partijleden particulier meege- defeld, _dat* 14} met het oog op de krappe overwinning binnenkort een coalitieregering zal vormen. Candidaten genoemd voor de Nohel-vredesprijs Gisteren zijn te Oslo de namen gepubliceerd van 23 candidaten voor de Nobelprijs voor de vrede. Hieronder komen voor: president Peron van Argentinië, diens vrouw Eva Duarte Peron, mevrouw Roose velt, Karl Renner, president van Oostenrijk, sir John Boyd Orr, voor malig directeur van de voedsel- en landbouworganisatie der UNO, en Drew Pearson, Amerikaans journa list, graaf Coudenhove-Kalergi, stichter van de pan-Europese Unie, dr. Guerrero, president van het in ternationaal gerechtshof en Maria Montessori. Voorts staan zes ver enigingen op de candidatenlijst. Op Prinses Marijke na, die met grootmoeder op Paleis Soestdijk moest achterblijven, is het koninklijk gezin thans voltallig in Sonict Anton am Arlherg bijeen. Dinsdagavond arriveerde koningin Juliana met prinses Margriet in het Oostenrijkse wintersportplaatsje om zich bij haar echt genoot en haar twee oudste dochtertjes te voegen. De Egyptische regering heeft het ontwerp-accoord voor een wapen stilstand met Israel goedgekeurd. Kolonel Seif ed Din, een der Egyp tische onderhandelaars, keerde gis termiddag na overleg met zijn re gering te Cairo per vliegtuig op Rhodos terug en stelde dr Bunche, de UNQ-bemiddelaar, in kennis van het besluit van zijn' regering. De overeenkomst tussen Israel en Egypte zou vandaag worden onder tekend, zo werd kort daarna offi cieel meegedeeld. De wapenstilstandsovereenkomst houdt o.m. 5n, de demilitarisatie van een groot deel van de Negeb. De derpihtarisatieljjn loopt» door Beërsjeba. ïh" deze stad zullen de Joden troepen mogen houden. Andere belangrijke punten van de overeenkomst zijn: de demilita risatie van Bir Aloej, doortocht voor de Egyptische troepen, ko mende uit het gebied van Jeruza lem en Faloeja, en toestemming voor de Arabische burgers in Fa loeja, om zich indien zij dit wen sen terug te trekken. Alle gevan genen, zullen binnen twee weken worden uitgewisseld en het inge sloten Egyptische garnizoen in Fa loeja zal tegelijkertijd worden ge- evacueerd. De gedemilitariseerde zone zal het gehele gebied in Pa lestina omvatten, dat in handen van de Egyptenaren is. De gedemilitariseerde zone aan de Egyptische kant zal zich uit strekken tot El Arisj, doch El Arisj zelf zal er niet toe behoren. Ook met drie andere landen van Onder grole belangstelling van vrouwelijke en mannelijke collega's maken sportieve kantoorbedienden van de Eerste Rotterdamsche van de lunchtijd gebruik om eens flink tegen, de bal te trappen! de Arabische Liga zijn wapenstil- standsonderhandelingen op han den. Saoeöi-Arabië en Irak hebben in antwoord op een uitnodiging van dr. Bunche meegedeeld, dat zij alle besluiten, waarover Israel en de andere landen van de Arabische Liga het eens worden, zullen aan vaarden. Wat de aanstaande besprekingen tussen Israel en Transjordanië be treft, wordt gemeld, dat Israel van Tr-ansjordanië overlegging van een schriftelijke machtiging van Irak zal vragen alvorens met Transjor danië te onderhandelen over dte door Irak bezette .Arabische drie hoek" in Palestina, het gebied tus sen Nabloes, Jenin en Toelkarm. Tegen Fritz Igel uit Breinig bij Aken. Oberjunker-Zahnartzt (tand arts) bij het 84ste regiment van de S.S. Freiwillige Grenadïersdivisie, heeft de advocaat-fiscaal bij het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof, mr. Rohling, twintig jaar gevange nisstraf geëist wegens moord met voorbedachten rade. Het betrof hier een oorlogsmis drijf, dat zich in Maart 1945 bij Rhencn heeft afgespeeld. Twee jon ge Rotterdammers, de broers Jan en Piet Hofman, waren in het Sperr- gebied terechtgekomen bij het zoe ken naar wat aardappelen. Ze wer den door Duitse wachtposten ont dekt, dia onmiddellijk begonnen te schieten. Een der jongens werd ernstig in dc buik getroffen en met paard en wagen naar het slot Rem- merstcm gebracht, waar de sanitai re dienst van het regiment was on dergebracht. De gewonde werd in dc garage neergelegd. De regimentsarts was niet aan wezig en tandarts Igel, die hem verving, ging met een spuitje naar de patiënt. Toeschouwers meenden gezien te hebben, dat hij hem het spuitje ook toediende, waarop de dood is ingetreden. „Ik had ook de opdracht van mgn commandant Lippert gekregen, om de man op die manier wegens „plundering" te doden", gaf Igel toe, „maar Ut heb het niet gedaan. Toen ik met het spuitje kwam, was de jongen al aan zijn verwondingen overleden." Dg getuigen blijven echter bij hun verklaringen. Wel moet Igel toegeven, dat hg do volgende dag de broer op een zij weg met een schot in het achter hoofd heeft gedood en hg bekent ook, dat de opdracht van Lippert inderdaad zo luidde. „Maar als de jongen zich niet verzet had, dan was er niets gebeurd", verdedigde hg zich. Uitspraak 9 Maart. „Ik beklaag de stenografen", zo verzuchtte op een gegeven ogen blik gisteren voorzitter Durkheim van de JParijse rechtbank die Krawtsj enko's proces behandelt. Zijn opmerking bad betrekking, op de moeizame arbeid van degenen, die van het proces een woordelijk verslag moeten maken een bijna ondoenlijke taak doordat getuigen en aangeklaagden, advocaten en tolken soms allen tegelijk aan het woord zijn. Zo gisteren weer, toen Andrej Lebid, Russisch werk tuigkundig ingenieur, vertelde van wat hij tengevolge van het Sowjet- regime had moeten lijden. Naar aanleiding van zijn verklaring ont spon zich een debat tussen mr, Izard, Krawtsj enko's raadsman, en André Wurmser, redacteur van Les Lettres fran^aises. De laatste merk te op, dat hij door gesprekken met zijn Sowjetgetuigen te weten was gekomen, wat voor persoon Anto- nof is (een der door de Russen als oorlogsmisdadigers aangeduide Krawtsjenko-getuigen). „Dan is dat het bewijs, dat uw getuigen agenten zijn van de Sowjetrege- ring. Merci Wurmser," repliceerde mr. Izard en daarop ontstond een kabaal dat voor niemand- meer te Volgen was, zelfs al had men maar één taal gesproken wat niet het geval was. „Ik ben niet rechts" Om goed te doen uitkomen, dat hij wel degelijk van linkse komaf was maar tegelijkertijd het Sowjet- regime veroordeelde, legde een der volgende getuigen, Pascal Chiarelli, Frans sprekend met een Zuidelijk accent, de volgende verklaring af: „Ik ben een leerling van Lenin en Trotsky. Ik ben een oude revo- lutïonnair en behoor beslist niet tot de rechterzijde. Russisch heb ik te Parijs geleerd met mijn kame raden, die de revolutie van 1917 hebben, voorbereid. Tgdens de Spaanse burgeroorlog,heb ik wa pens overgesmokkeld voor de re publikeinen- Tijdens de bezetting moest ik mij schuil houden. U zult weten hoe de moffen zijn?" Voorzitter Durkheim, overtuigd: „Heel zeker". „Ik ben hierheen gekomen," al dus getuige, „omdat ik heb gezien, dat men zo veel sprak over die ar me Krawtsjenko en omdat ik ook wel iets te vertellen heb, na de bevrijding was ik Russisch tolk in een kamp nabij Aix-cn-Provence. Vele Russen aldaar wensten in Frankrijk te blijven, maar er wa ren politieke commissarissen in het kamp, zoals bij de Moffen. Krawtsjenko heeft niets verzonnen. Het ging er daar precies toe, zoals bij de Duitsers. Indien rnen iets zegt tegen hen gaat men naar Siberië en komt niet terug". De laatste getuige voor Kraw tsjenko was mevr. Neumann, door de advocaten voorgesteld als „de vrouw, misschien de we duwe van Hans Neumann, voorma lig lid van het politieke bureau van de Duitse communistische par tij." Mevr. Neumann verhaalt van de arrestatie van haar rnan in De cember -1937. Hij werd weggevoerd en nooit werd meer iets van hem vernomen. Ook zij zelf is naar Si berië verbannen geweest, beschul digd van. contra-revolutionnaire activiteit. In samenwerking met de rijks- vreemdelingendienst is de Arnhemse politie er in geslaagd een aarts-op lichter te Arnhem, te ontmaskeren. Deze schijn-geleerde. Roskam Brunner genaamd, die zich „pro- lessor Roskam" pleegde te noemen, had zijn arbeidsterrein over geheel ons land. Daar hij geen andere bron nen van inkomsten had het door hem geleide z.g. internationale talen instituut trok maar weinig cursisten leefde hij van oplichting, chanta ge en wat dies meer zij. Zelf ver klaarde hij tegenover de politie, dat hij na vier jaar gymnasium van allerlei studeerde, maar nergens be haalde hij een academische graad of een ander bewijs van wetenschappe lijke vorming. Zo zou hij twee jaar staatsrecht hebben gedaan, in 1926, 1927 en 1928 in Leiden in de Oosterse letteren hebben gestudeerd, voorts in philo- sofle en waterstaatsrecht. Van 1931 tot 1940 zou hij directeur van de Brugsehool in Den Haag zijn ge weest. In '39 ging hij over tot de rooms-kafcholieke godsdienst, Hij probeerde een leerstoel aan de Nij meegse universiteit te krijgen. Dit is hem niet gelukt. In '42 en daarna kreeg hij steun als een door de be zetters in vrijheid beiemmerde intel lectueel, maar tezelfder tijd gaf hij les in.Russisch aan de „Beauf- tragte des Reichskommissars" in de provincie Gelderland en zijn staf. Hij noemde zich „professor", Fantasti sche prestaties heeft deze oplichter op zijn naam. Zo sprak hij voor een der omroepverenigingen (de AVRO) eens een Nieuws ja arswens uit in 17 verschillende talen. Geen taal ter wereld of „professor Roskam" kende deze. Te goeder naam en faam bekend staande personen zouden door hem be drogen zijn. Vooral interesseerde hij zich zeer voor de zogenaamde verdruk ten. Daaronder vielen na de bevrijding niet alleen politieke delinquenten, maar ook Duitsers, die gaarne een verblijfs vergunning hadden, daar zij anders de grens over gingen. Ook toekomstige emigranten konden bij hem terecht. Hu adverteerde ln vele bladen met zijn lessen, die hij gaf, met name in het Russisch en in het Spaans enk Om zijn slachtoffers vertrouwen in te boezemen vroeg hu algemene inlich- Ungenformulieren aan de ambassades. die iedereen kan krijgen, waarop hu dan van alles anvulde. Niet alleen het hij zich in contanten betalen, ook kreeg hij allerlei schuldbekentenissen of be taling m goederen, als radio's en der- ke. Comediagaat Thomas More" spelen Mevrouw •dr, Annie Romein Verschoor schrgft ons: „In het jaar, waarin Henriët te .Roland Holst haar tach tigste jaar hoopt te voleindigen heeft de toneelgroep „Comedia" het initiatief genomen tot wel de meest wezenlijke hulde, die wij onze grgze dichteres kunnen brengen, door haar drama „Thomas More" ten tonele te brengen. De drie letter kundigen-organisaties: de Maat schappij der Nederlandse Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en de Pen-club stelden er prys op in dit initiatief te delen. De pre mière gaat op 1 Maart in Haarlem, Verder o.m. op Zondag 6 Maart in de Stadsschouwburg te Amsterdam, waarbij mevrouw Roland Holst zelf aanwezig zal zijn en na afloop waarvan zg in besloten kring zal worden gehuldigd. Daartoe is een erecomité gevormd, waartoe zijn toegetreden de ministers dr. Drees en prof. Rutten, oud-minister ir, Alberda, dr. Herman Teirlinck, de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, M. A. Relnalda, de Amsterdamse burgemeester mr. A. J. d'Ailly, do secretaris-generaal van O.K. en W. mr, dr. H. J. Rci- nink,A. Roland Holst, mevr. M. WiboutBerdenis van Berlekom, prof. Donkersloot, mr. P. J. Iden- burg, Victor E. van Vriesland, prof. dr. J. Romein, en prof. dr. W. Ban- ning". Russen vierden „dag van het Rode Leger" Gisteren marcheerden ruim dui zend Russische soldaten via hun eigen blokkade-grens de Britse sec tor van Berlijn binnen om kransen te leggen bij het Russische oorlogs monument ter gelegenheid van de 31ste verjaardag van het Rode Le ger. Terwijl zij onder de zwaarbe- schadigde Brandenburger poort marcheerden, snorden boven hun hoofden de- Britse en Amerikaanse vliegtuigen om de dagelijkse voor raden voor de Berlijnse bevolking aan te voeren. De Britse autoriteiten hadden te gen deze demonstratie in de omge ving van de Tiergarten geen be zwaar gemaakt, evenmin als er van Britse zijde bezwaar wordt gemaakt tegen het zenden van Sowjet schild wachten naar het monument. Aan het eerbetoon werd deelgenomen door pl.m. driehonderd Russische burgers, waaronder ook vrouwen en kinderen. Ook merkte men onder de troepen vrouwelijke officieren op. Behalve door de Russen werd ook een krans neergelegd door een tiental Joegoslavische officieren. In Moskou vuurden de kanonnen van het Kremlin twintig salvi af. Een grote menigte was op de been om te kijken naar het vuurwerk dat werd afgestoken. Ook in 25 an dere steden van de Sowjet-Unie hadden soortgelijke feesten plaats. Als rechtskundig raadsman trad deze 54-jange pseudo-professor op en zo zullen er uit het dossier, dat een be langrijke omvang heeft, nog tal van andere voorbeelden te halen ztfn. In de Carltasmlssie speelde hij een duistere rol. Thans is hij opgesloten in het Huls van Bewaring te Arnhem, om te zijner tijd voor de officier van justitie te wor den geleid. De politie veronderstelt, dat door de publicatie van de ontmaskering van deze aartsbedrieger nog tal van za ken aan het licht zullen komen. De „professor" werd ontmaskerd, doordat het een paar Duitsers zonder verblijfsvergunning teveel werd de gro te bedragen, die nlj voor zijn diensten vroeg, te voldoen. Zij gaven hem aan by de Rijks vreemdelingendienst. Rechter-Rijnoever Sedert hel einde van de 2e we reldoorlog moest hel internationale goederenverkeer per spoorweg van Nederland met en transiet Zwitser land zich vrijwel uitsluitend over de route via België, Luxemburg en Frankrijk afwikkelen; de roule door Duitsland naar Bazel over de rech ter Rijnoever bleef immers be houdens een tweetal onbelangrijke uitzonderingen voor dit verkeer gesloten. Deze toestand was in hoge male onbevredigend; de route over de rechter Rijnoever was immers reeds vóór 1940 een door Nederland veel gebruikte verkeersader. Van Nederlandse zijde is dan ook na 1945 onvermoeid gestreden voor het volledig herstel van deze be langrijke spoorwegverbinding. Deze zijn thans mei succes bekroond: op 1 Maart 1949 zal de rechter Rijn- route onbeperkt voor het verkeer met en transiet Zwitserland worden opengesteld. Voorshands zal aan de Duits-Zwitserse grens alleen het overgangsstation Bazel voor dit ver keer geopend zijn. Proces-verbaal bij vinden van oorlogstuig Aangezien de Rijkspolitie in Zee land in de huizen van vele burgers nog oorlogstuig en vuurwapenen heeft aangetroffen in het speel goedkistje van een kind werd bij voorbeeld een pistool met vier scherpe patronen ontdekt Is be paald", dat wanneer na 7 Maart nog dergelijk gevaarlgk materiaal wordt gevonden, voor deze gevallen proces-verbaal zal worden opge maakt. Prof. dr Hofstra benoemd hoogleraar te Amsterdam Benoemd werd tot gewoon hoog leraar in de geschiedenis en pro blematiek der sociologie aan de gemeente Universiteit te Amster dam, prof. dr. S. Hofstra, directeur van het museum voor lan,d- en volkenkunde en het maritiem mu seum „Prins Hendrik" te Rotter dam en bijzonder hoogleraar in de Afrikaanse volkenkunde te Leiden. De nieuw benoemde hoogleraar werd 21 Januai'i 1398 te Idzaga- huizen (Fr,) geboren. Hij werd opgeleid aan de normaalschool, studeerde aan de Amsterdamse universiteit sociale aardrijkskunde, daarna sociologie en psychologie te Parijs, Hamburg. Berlijn en als fellow der Roefellcr-foundation te Londen. Na aanvankelijk in de journalistiek werkzaam te zijn ge weest, zette dr. Hofstra zijn studie voort om. in 1933 te promoveren op een dissertatie: „Differenzie- rungsercheinungen in einigen afri- kanische gruppen". Van 19331937 was hij research-feltow voor het international institute of African Language and Culture te Londen en voor ethnografische onderzoe kingen in Sierra Leone. Sedert 1937 is hij directeur van het museum voor land- en volken kunde en het maritiem museum „Prins Hendrik" te Rotterdam. In 1947 werd prof. Hofstra bijzonder hoogleraar in de volkenkunde van Afrika aan de Leidse universiteit. President Peron van Argentinië heeft in een redevoering voor de bond van Spoonveglieden meege deeld. dat hg de werkende klassen van Argentinië over een paar dagen zal moeten vragen „op te trekken ter verdediging van onze zaak". Peron waarschuwde zijn tegenstan ders, die zich volgens hem zowel In Argentinië als in "het buitenland be vinden. OP 4 Mei 1948 werd Hans Albin Rauter door het Bijzonder Ge rechtshof te 's-Gravgnhage ter dood veroordeeld, wegens diefstal, afpersing, mensenroof, wederrech telijke vrijheidsberoving, doodslag en moord. Hem werd het recht van cassatie verleend. Een ieder zal zich zijn houding gedurende dit proces nog wel her inneren, de houding van de vol bloed-nazi en „schneidiger" mili tair, de houding van een man, die zich niet gewonnen wil geven, msar vecht, vecht met alle intelli gentie, die hij slechts kon opbren gen, voor een'verloren zaak. Rauter is er door dit proces niet sympa thieker op geworden: daarvoor heeft ons volk te zwaar geleden en te grote offers moeten betalen aan de onmenselijke terreur van deze Hans Albin. Met een gevoel van opluchting heeft men dan ook des tijds kennis genomen van het von nis, dat over deze oorlogsmisdadi ger werd geveld. Opnieuw was een hoofdstuk uit de donkerste jaren van ons land afgesloten. Wel hadden wij graag iets meer willen weten omtrent de achtergronden van bepaalde ge beurtenissen; er zijn immers nog zovele zaken uit die tijd onduide lijk, maar daarin faalde de proces voering jammerlijk. Na een dagen lang duel viel eindelijk het vonnis. Nu konden wij hem tenminste rus tig vergeten, hem geschiedenis la ten worden. Maar nazi's van hel formaat van Rauter geven het niet zo gauw op. Ze hebben een dikke huid en een harde schedel; ze schijnen boven dien het gevoel niet te kunnen kwijtraken, dat ze toch eigenlijk zo onschuldig zijn als pasgeboren kin deren en dat het Hof hen daarom had behoren vrij te spreken. De nieuwste stunt van dit heerschap is, dat hij zich heeft beroepen op de rechten van de mens! Nu zegt dit de meesten van ons niet zo erg veel, ook al zullen zij zich in ge- moede afvragen, wat een oorlogs misdadiger in hemelsnaam met menselijke rechten hcJeft te maken. En zo is het ook. Doch een mens, hij moge dan Rauter heten en een. berucht oorlogsmisdadiger zijn, maakt, als hij in het nauw zit, rare sprongen. De verklaring over de rechten van de mens, die op 10 Dcc. 1948 in Parijs door de Alge mene Vergadering der Verenigde Naties werd goedgekeurd, moet hem, de fanaticus met complexen, wel buitengewoon hebben opge wonden. Daarin las hij, dat een. ieder recht heelt op zijn leven, vrij heid en persoonlijke veiligheid, dat niemand in. knechtschap mag ge houden worden en dat slavernij en. slavenhandel, in .welke vorm ook, moet worden verhoden. Hg las er in, dat niemand mag gefolterd wor den of onderworpen aan wrede, onmenselijke of vernederende be handeling of bestraffing on dat nie mand mag blootgesteld zijn aan willekeurige arrestatie, gevangen houding of verbanning. Toen Hans Albin Rauter dit las, pakte bij potlood en papier en deed zijn temperamentvol beroep op de rechten van de mens. Dat kon ge beuren, omdat hij een nazi en een dikhuid is. Want als hij goed had gekeken, zou hij door zijn cei de schimmen van duizenden en dui zenden bestolen, afgeperste, van hun vrijheid beroofde, doodgesla gen en vermoorde Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen heb ben zien voorbij marcheren. Herr Rauter echter zag alleen zijn arm zalig zelf. Neen, wij kunnen dit beroep niet bewonderen. Wü kunnen er zelfs niet om glimlachen. Zijn houding werpt licht op een mentaliteit, die volkomen gespeend is van besef voor een werkelijkheid, zoals wij die in de bezettingstijd in al haar afschuwelijkheid hebben leren, kennen. Hij, Rauter, had alles kun nen doen, behalve dit. Omdat het bewijst, dat deze oorlogsmisdadiger niets heeft geleerd en niets heeft begrepen. Het pakketpostverkeer met Is rael, dat tijdelijk was gestaakt, is hervat. De verzending der pakket ten geschiedt op risico van de af zenders. In Mn art zullen vijftig Poolse ma trozen naar Nederland komen ora 22 sleepboten, naar hun land te varen, die hier ztjn gebouwd. De merkwaardige topgevel van hetmet moeite, behouden gebleven Schielandshuis, ook wel Oude Boymans'' geheten, ziet men op de voor grond; het Erasmushuis daarachter en in de verte nog juist de daklijst van het nieuwe Rotterdamse Bankgebouw: van Rococo tot strakke lijn.' Van een bouenuerdtepfng uan- Gerzon uit kan men deze dakenstudie maken. In de tympaan van het Schielandshuis tuordt het stadswapen, omhooggehouden door Putti (de kleine mannetjes). Draperieën en festoenen van vruchten drager* zij eveneens. Tegenwoordig staat er nuchterweg onder Sterker door Strijd!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1