HET ROTTERMMSCH PAROL „Totale vergoeding blijkt financieel niet mogelijk" De spoorwegplannen te Rotterdam Dank aan Rotterdam voor genoten gastvrijheid Franse Assemblee bespreekt verklaring van Thorez KORREL „Schijnbaar succes berust op verkeerde diagnose" Minister Lieftinck over de oorlogsschade Voor huisraadschade een aanvulling die woninginrichting mogelijk maakt naar oude staat Stelsel ran credieten voor herbouw Aardbeving door KNMI geregistreerd Milliardendans Benelux-ministers te Brussel bijeen Volgende week Noors antwoord aan Moskou Lange brengt het Vliegramp te Hongkong eist 24 doden Desnoods weer met een trein het land door Reclassmngscoliecte bracht-2C 3/4 ton op Er komt mettertijd viaduct langs Rotte Gerechtelijk onderzoek aangekondigd Br. Samuels kan geen kanker genezen Vernietigd rapport over Nummerborden volgens nieuw systeem? Prins Bernhard licht ongesteld Amsterdamse arts Weerbericht Vrijdag 25 Februari 1949 Red en A dm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 6T0O Abonn.pri]si per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 47 Uitgave N-V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In de zeer uitvoerige memorie van antwoord op het wetsontwerp op de materiële oorlogsschaden maakt de minister van Financiën de op merking, dat met het in dit onderwerp neergelegde voorstel tot schade vergoeding de grens van het financieel mogelijke is bereikt. Een nog verdergaande vergoeding zou volgens de minister leiden tot een over spanning van de financiële toestand van bet land, waarvoor de regering de verantwoordelijkheid niet meent te kannen dragen. Uitgangspunten van deze beschouwing zijn, dat de staatsschuld reeds een vrijwel ontoe laatbare hoogte heeft bereikt, terwijl ook de belastingdruk zeer zwaar is en er een ernstig tekort aan binnenlandse besparingen, te consta teren Is. In haar algemene beschouwin gen merkt de regering op, dat ten aanzien van de rechtsgrond, waar op een regeling van de oorlogs schade moet ztjn gebaseerd, onder het Nederlandse volk zeker geen eenstemmigheid bestaat. Zij meent, dat in het wetsontwerp vele van deze rechtsgronden een trefpunt hebben gevonden. Prol. L i e f t in c k, onze minister van Financiën, wijdt in de memorie uitvoerige beschouwingen aan de moeilijkheden, die er zijn, om de financiële behoeften van de staat te dekken. Hij maakt daarbij de op merking, dat het niet mogelijk is daartoe te komen zonder een be roep te doen op de „geldscheppen- de instellingen", d,w.z, zonder le ningen te sluiten. Gezien deze moeilijkheden verheelt hij zich niet, dat het aantrekken in een be perkt aantal jaren van vier mil liard ter financiering van de oor logsschade van particulieren en Oorlogsschadeboek van 164 pagina's! Minister Lie ftinck heeft zijn taak het beantwoorden van de zeer vele opmerkingen, die de Tweede Kamerleden had den gemaakt naar aanleiding van het wetsontwerp op de ma teriële oorlogsschaden wel zeer grondig opgevat. Zijn ant woord is namelijkuitgegroeid, tot een 'boekwerk van... *254" pagina's dik. Hij geeft in dit boek, dat zich nu niet bepaald als een detective laat lezen, een inzicht in de omvang van de ge leden schaden en de vergoeding, die het rijk wenst te geven over de verschillende schade-catego rieën. Om nog enkele hoofdstukjes te noemen: de huisraadschade de regeling van het beroep t.a.v. beslissingen van het Commissa riaat voor Oorlogsschadehet ft- nancierings- en dekkingsplan, de fiscale voorzieningen voor de oorlogsgetroffenen, enz. En aan het slot van dit meest gedegen oorlogsboekgeeft minister Lieftinck nog beschouwingen naar aanleiding van allerlei de tailkwestiesterwijl het uitvoe rige bijlagen bevat wol cijfer materiaal. Woensdagmiddag om 5.17 uur re gistreerden de seismografen van het KNMI te De Bilt een buitengewoon sterke aardbeving, waarvan de haard lag op 5900 km afstand in Oost- Noord-Oostelijke richting, dit is in het grensgebied van centraal Azië en China. De bodem-beweging in Ne derland bedroeg enige milimeters. Een bij kunstlicht gespeelde wedstrijd tussen het Haagse V.U.C. en het Nederlandse Studenten Elftal is gisteravond geëindigd in een 4-1 zege voor de studenten. van ongeveer 1.7 milliard ter financiering van de z-g. publiek rechtelijke oorlogsschade zeer zwa re eisen zal stellen aan de kapi taalmarkt. Kamerleden betwijfelden, of Integrale vergoeding een nieuwe last op het Ne derlandse volk zou leggen, omdat deze schade immers toch al geleden ls en .reeds op ons volk drukt. Hen beant woordend zegt prof. Lieftinck. dat het productie-vermogen van de Nederlandse volkshuishouding is verminderd en de werkeliike behoeften-bevrediging is ge daald. De minister wil hiermee waar schijnlijk zeggen, dat de economische „koek" kleiner Is geworden en. om iedereen, ook de oorlogsslachtoffers een evenredig deel te geven, de plakken dunner moeten zijn dan voor de oorlog. De minister deelt mede, dat de totale uitgaven voor vergoeding van de oor logsschaden, zowel aan particulieren als aan overheidsinstellingen, volgens re cente ramingen op 7.239 milliard gulden moet worden gesteld. „Onrendabele foppen" Uitgaande van het feit, dat de bouw kosten van woningen thans ongeveer het drievoudige bedragen van de voor-oor- logse kosten, terwijl de huren van de nieuw te bouwen hulzen nog slechts weinig uitgaan boven die van voor 1940 zegt de minister, dat het wetsontwerp zich daarbij tn de eerste plaats richt zowel in het belang van de wederop bouw als van de oorlogsslachtoffers op het meest fnuikende probleem, dat zich daarbij voordoet, n.l. dat van de financiering van de z,g. „onrendabele toppen". Dat wil zeggen, dat grote delen van de bouwkosten nu niet rendabel zijn te maken. Prof. Lieftinck verklaart naar aanleiding daarvan, dat het wetsontwerp er van uitgaat, dat dit vraagstuk vófir alles tot een redelijke oplossing moet worden gebracht. Als een soort noodmaatregel stelt de minister zich voor, dat voor de nieuw- en herbouw een stelsel van credieten met allerlei faciliteiten moet worden ontworpen. Daarbij zal rekening worden .gehouden met de draagkracht van de oorlogsslacht offers. In het algemeen zullen zö, -die-1 geachf wordenriTU nog over be hoorlijke financiële middelen te be schikken. minder van deze facili teiten kunnen profiteren dan de minder draagkrachtigen. Zoals reeds was aangekondigd zullen zij, die een bijdrage ontvingen in de ge leden huisraadschade, een aanvullende bijdrage ontvangen, die het mogelijk zal maken zich weer in te richten In over eenstemming met hur. oude staat. Voor de bepaling van deze aanvullende bij drage is uitgegaan van een inventaris- staat, waarin voorkomt de kosten op stelling van de complete Inrichting voor een woning, bestaande uit gang, keuken, eetkamer, zitkamer, trap. slaapkamer, kinderkamer, logeerkamer en badkamer, in het algemeen dus van het gebruike lijke type middenstandswoning. Het maximum van de totale ver goeding zal niet meer mogen zijn dan 11.250. Invloed slachtoffers De minister blijkt bereid te zijn toe te geven aan de aandrang, uitgaande van vele Kamerleden, om de oorlogsslacht offers zelf meer dan voorheen invloed te geven in de ambtelijke instantie, die de schade uiteindelijk vaststelt, d.wjt. het Commissariaat voor Oorlogsschade. Twee leden, te kiezen uit vertegenwoor digers der getroffenen, zullen hierin worden opgenomen. Omtrent de regeling van het beroep t.a.v. van beslissingen van fhet commis sariaat deelt de minister mee, dat de regering niet bereid ts de rechterlijke macht of een andere onafhankelijke rechter ten aanzien daarvan In te scha kelen. Prof. Lieftinck wenst ook vast te hou den aan het oorspronkelijke dekkings plan, ml. gelijk hij vroeger meedeel de 250.oD0.000 per Jaar, voor een groot deel op te brengen door verho ging van de omzetbelasting, de huur belasting, de personele belasting en wij zigingen in de tarieven van het regi stratie- en zegelrecht en een technische herziening van de Inkomstenbelasting. De minister geeft dan verder aan ver scheidene fiscale maatregelen, die ge- De cijfers omtrent onze staats schuld, die minister Lieftinck in zijn memorie van antwoord over het wetsontwerp materiële oorlogs schaden geeft, vormen een enigs zins verbijsterende milliardendans. Onze schuld bedroeg medio 1945 rond 23.3 milliard gulden, medio 1948 nog 23-5 milliard. In dit laat ste bedrag zijn opgenomen de acht milliard, die verschuldigd zijn aan oorlogsschade-vergoedingen volgens de nog thans geldende regeling. Op basis van het wetsontwerp moet dit bedrag worden verhoogd met nog eens twee milliard, zodat onze to tale staatsschuld, na aanvaarding van de wet, niet minder dan 25,5 milliard zal bedragen. Dat is per hoofd der bevolking een bedrag Van rond 2674. -zullen worden ten einde er voor te zorgen, dat de bijdragen, die de oor logsslachtoffers ontvangen, zo min mo gelijk worden belast. Zo deelt hij aan. mee. dat uitga ven tot aanschaffing van noodzake lijk huisraad en lijfgoederen, die de ontvangen vergoedingen te boven gaan, als buitengewone lasten voor de inkomstenbelasting en de loon belasting in rekening mogen worden gebracht. Voorts stelt de minister in het vooruitzicht, dat er financiële faci liteiten zullen worden verleend voor de herbouw van woningen tot 1000 ma, al dan niet met be drijfsruimte. Een volledige finan ciering ligt hierbij niet in het voor nemen. De regering is van mening, dat in deze gevallen van de getrof fenen wel v kan worden gevergd, dat zij een "deel van de „onrenda bele top" voor eigen rekening ne men. Het deel, dat de regering bij deze „top" wil bijpassen, is gesteld voor woningen tot 600 ms op 5 pet. tot 800 m3 op 10 pet. en voor gro tere panden, op 15 pet. Zij stelt hierbij als voorwaarde zulks in het belang" van de volkshuisves ting, dat woningen boven de 750 m3 inhoud geschikt moeten worden gemaakt voor bewoning door meer dan één gezin. Ten slotte bevat het wetsont werp, uitvoerige bepalingen over verscheidene onderdelen van de hierboven geschetste maatregelen- Overste Scheffer: Afscheidsavond Korps V erpiegingstroepen De premiers en ministers van buitenlandse zaken der Benelux- landen zullen Zondag te Brussel bijeenkomen om de volgende Be- nelux-conferentie voor te bereiden die tegen 10 Maart in Den Haag zal plaats vinden. De Haagse conferentie zal be slissen of Benelux op tijd een vol ledige economische unie kan wor den. parlement verslag uit De Noorse minister van buiten landse zaken, Halvard M. Lange heeft gisteren aan het Noorse par lement verslag uitgebracht over zijn politieke reis naar Washington en Londen. Hij kwam tot de slotsom, dat Noorwegen zich bij de besprekingen over het Noord-atlantische pact moet aansluiten ten einde, Indien mogelijk invloed uit te oefenen op de vorming ervan. Hij verklaarde, dat het parle ment de definitieve beslissing moet nemen of en wanneer het kabinet de overeenkomst voor ratificatie zal IndLenen. Wat het antwoord op de tweede Russische nota aan Noorwegen, waarin een non-agressie pact aan geboden wordt, betreft, dit zal de volgende week aan de Russen over handigd worden na bespreking In het parlement. Na de rede van Lange stelde de president voor het debat tot een la tere vergadering uit te stellen, het geen geen bezwaren ontmoette. Vierentwintig personen kwamen om het leven toen gisteren een vliegtuig dat van Manilla kwam tn een dichte mist tegen een helling vloog bij een poging op het vlieg veld van Hongkong te landen. Truman: President Truman heeft gisteren tydens een demonstratie van de Democratische Party te Washing ton verklaard, dat hij zo nodig het reizen door de V.S., zoals hij dat verleden jaar gedaan heeft tijdens de verkiezingscampagne, zou her vatten om zijn nieuw ^sociaal her vormingsprogramma van de „New Deal" er door te krijgen. In wan delgangen, door bepaalde groepen en door personen met speciale be langen werden zijn plannen voor progressieve sociale wetgeving be streden, alsof zij nooit gehoord had den van de verkiezing van vorig jaar November, aldus Trutnan. Tru man deelde mee, dat hij in de ko mende weken tn een speciale bood schap aan het Congres zal aandrin gen op invoering van een stelsel van verplichte -ziekteverzekering. De nationale reclasseringscollec- te heeft in 1948 In totaal f 274.577 netto opgebracht. Dit is f 11.: meer dan in 1947. Vrijdagavond was er een vrolijk aiscaeia m ae Laaiciuo. x\a arie jaar en acht maanden in de Maas stad te hebben gebivakkeerd, ver trekt het Korps Verplegingstroepen naar Leiden. De officieren en man schappen waren niet van plan om met de stlife trom te vcrtrcKKen en aaaro.n mgamaeeraen ztj ecu aiscneiabavona voor net itoiter- damse publiek, waarbij weinig treurige en veel vrolijke woorden gesproken zijn. Overste Scheffer, de comman dant van het Korps, bracht dank aan de Rotterdamse bevolking en het Rotterdamse bedrijfsleven voor de opoffering, die zij zich getroost hebben om de verplegingstroepen onderdak te verschaffen. Huizen en werkplaatsen werden gebruikt door de militairen van bet korps, terwijl men ze voor civiele zaken dringend nodig had. Wat de Cadi- club zelf betreft, het zou jammer zijn, wanneer' deze mede zou ver dwijnen en met haar sergeant Meyer, wiens naam eigenlijk onaf scheidelijk aan de club verbonden is. Met de marine worden op het ogenblik nog onderhandelingen ge voerd over de mogelijkheid of zij de Cadiclub ensergeant Meyer over zou willen nemen. Talrijke sprekers voerden op deze avond het woord. De luite nant ter zee 1ste klasse J. L. Grjjp- sma sprak namens de marine, de heer Ouwehands namens het Cadi- comité, kapitein Klapwijk de gar- nizoens-commandant sprak een afscheidswoord en de heer N. v. d. Heuvel, de voorzitter van de Ne derlandse Band van Militaire Oor logsgewonden dankte voor de steun, die zijn bond door de Cadi had "genoten. Hij hoopte, dat deze instelling zou blijven bestaan en dat de marine de traditie zou over nemen. Toen kwam de muziek. Geen militair orkest, maar het orkest van Sïem v, d. Werff, de Spelbre kers en Ted Valerio, die vrolijke en treurige deuntjes uit zijn ac cordeon trok. Beppo trad op als tapdanser en als hondendresseur, André Gilbert was muzikale clown en tijdens het bal, dat op een mi litaire afscheidsavond niet gemist kan v/orden verscheen het Dicola- trio met een paar aparte nummers. Tijdens het hele feest was er een die zich nergens wat van aantrok, die zich niet bezorgd maakte over de toekomst van de Cadi-club en de vraag of sergeant Meyer bin nenkort marineman zal worden ja of neen, en die rustig doorsliep on danks de uitnodigende klanken van het orkest om te dansen. Dat was de hond van de Cadi-club. OP een persconferentie, georga niseerd door de directie van de Ned. Spoorwegen te Utrecht, heeft de president-directeur, ir. F. Q. den Hollander, met nadruk verklaard, dat aan de spoorwegplannen voor Rotterdam, 'zoals deze na overeen stemming tussen Rijk en gemeente en N.S. zijn aanvaard, volledig zal worden vastgehouden. Zo zal het plan, de nieuwe lijn van Nleuwerkerk, rechtstreeks te leiden naar station D.P. over een viaduct langs de Rotte, worden uitgevoerd, zodra de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn. Ir. N. J. van Veen, chef van de afdeling nieuwe werken van de N.S. gaf een uiteenzetting van de stand van uitvoering van de spcor- wegwerken te Rotterdam welke in verband met de beschikbare geld middelen in etappes zal geschie den. Eind Maart zal het noodviaduet over de Sehiekade in gebruik ge nomen kunnen worden. Dan zal het oude viaduct afgebroken wor den en vervangen door een nieuw, dat vier-sporig wordt en drie me ter hoger komt te liggen dan het oude. Met dit stukje viaduct wordt dus reeds 'n begin van uitvoering ge geven aan het plan. de spoorbanen in de stad drie meter te verhogen daar gebleken is, dat ze nu voor de scheepvaart (bruggen) en stads verkeer (viaducten), te laag lig gen. Met de spoorbanen zullen dus ook dc bruggen over Maas en Delfshavense Schie vernieuwd (verhoogd) moeten worden. De verbreding van de spoorbaan van Schiedam tot IJsselmonde tot vier sporen houdt verband met de snel toenemende verkeersbehoef- ten van Rotterdam. Door een ver dubbeling van het treinverkeer zou het straatverkeer ontlast kunnen worden. Het aantal treinhaltes zal worden uitgebreid met Spangen en Schiedam-Nieuwland. Het Maasstation zal pas kunnen verdwijnen wanneer de nieuwe lijn (gedeelte traject Utrecht-Rot terdam), van Nieuwerkerk dwars door de Prins Alexander pol der naar station DP., gereed ?nl zijn. Voor deze verbinding is hel met noodzakelijk, dat eerst hel viaduct langs de Rotte wordt voltooid. Dat kan nog een reeks van jaren du ren, daar hiervoor minstens 1000 woningen en een aantal fabrieken zouden moeten worden onteigend, wat in deze tijd van schaarste aan woningen en bedrijfsruimte onver antwoord zou zijn. Wanneer het nieuwe station D.P. gereed is men neemt aan over vijf jaar dan zal de bestaande Ceintuurbaan benut worden om de verbinding van D.P. station met de nieuwe lijn naar Utrecht (Cein tuurbaan-Nieuwerkerk), tot stand te brengen. De aanleg van de zandbaan voor deze nieuwe lijn, waarmee al tij dens de oorlog werd begonnen, is van Nieuwerkerk af nu tot de grote verkeersweg Rotterdam-Utrecht, gevorderd. Eind van dit jaar is de zandbaan tot aan de Ceintuurbaan gereed. Voor de aanleg moest een kanaal gegraven worden om de slappe grond te kunnen verwijde ren en deze te vervangen door zand. Dit laatste wordt uit de ri vieren gebaggerd, naar de IJsel ge bracht en vandaar door buizen naar het werk geperst. Nieuwe emplacementen Te Hillegersberg zal behou dens goedkeuring van het inge diende plan door de Dienst van de Wederopbouw dit jaar begonnen worden met de bouw van een goe deren-emplacement, uitsluitend be stemd voor wagon-ladingen. Hel zal gecompleteerd worden mei enige los- en laadivegen, en ter rein en voor goed er en vervoerders en de kolenhandel. Over de Boe zem. ter hoogte van de barakken, wordt een brug gebouwd. Ten noorden van de begraafplaats Crooswijk en de barakken wordt terrein gereserveerd voor de groentenveiling. Op het emplacement aan de Westzeedijk, ter hoogte van St. Job, wordt het stukgoederenver- keer geconcentreerd. De hier tij dens de oorlog verbrande loods wordt vervangen door een grote loods waar de spoorwagons kunnen binnenrijden. De goederen worden in de loods aan- of afgevoerd op laadtabletten, die op vrachtauto's kunnen worden geschoven. Het la den en lossen geschiedt dus in de loods. Station D.P. Voor het nieuwe station D.P., naar ontwerp van in S. van Rave- steyn en waarvan wjj onlangs een uitvoerige beschrijving hebben ge geven, zal zeer waarschijnlijk dit jaar de eerste paal geslagen wor den. Van het stationsgebouw, dat on geveer 350 meter lang wordt, zal voorlopig alleen het middenge deelte voltooid worden. De vleu gels van het gebouw kunnen eerst gebouwd worden, wanneer het spoorwegpostkantoor en het oude stationsgebouw zijn afgebroken. De posterijen krijgen een nieuw ge bouw, aansluitend op de rechter vleugel van het nieuwe D.P.-sta- tion. Ten slotte is voor het oude Hof plein-station een nieuwe voorgevel ontworpen, waaruit blijkt, dat ook dit stationsgebouw nog heel wat. jaartjes meemoet MET UITZONDERING VAN PRINSES MARIJKE, die onder de hoede van haar grootmoeder in Paleis Soestdijk is achtergebleven, is thans de koninklijke familie voltallig irt Scmkt Anton am Arlberg bijeen. Alvo rens Hotel Post te verlaten voor het maken van een sJcitaur, poseerden de vorstelijke personen even voor de fotograaf. V.I.n.r.: prinses Irene, prinses Margriet, prins Bernhard, koningin Juliana en prinses Beatrix. Nog zelden is er de laatste jaren in de Franse Nationale vergadering zo'n eensgezinde stemming geweest als gisterenaan "het begin van de zitting. Men was bijeen om de consequenties te bespreken van de veelomstreden uitlating die de com munist Thorez dezer dagen deed. toen hij zei, dat in geval van een oorlog tussen de Sowjet-tïnie en Frankrijk het Franse volk zou sa menwerken met de Russen. Toen. de bejaarde Edouard Her riot, voor zitter der Assemblée. vroeg, of de vergadering toj een onmiddellijke bespreking van deze verklaring wenste over te gaan, stonden vijf honderdvijftig afgevaardigden, van communisten tot Gaullisten, als één man van hun zetels op. Ook de communisten waren er blijkbaar op gebrand, zich nader uit te spreken. Thorez. die zelf ook Kamerlid is, zei dat hy deze gele genheid verwelkomde. Onder luide toejuichingen van zijn fractiegeno ten zei hij; „De Franse arbeiders en de vrienden des vredes zullen alles doen wat In hun macht ligt. om een oorlog tegen de So wj et-Unie niet alleen moeilijk, doch onmoge lijk te maken." Hij zei dat zijn verklaring in de hele wereld de aandacht had ge trokken omdat er thans een nieuwe oorlogsdreiging bestond, „want da kapitalistische landen zijn opnieuw gewikkeld in een strijd om de over zeese markten en oorlog zal hier van het gevolg zijn als de volken der wereld niet in verzet komen." Thorez trok ook van leer tegen het Atlantische Pact, dat volgens hem militaire bases wilde inrichten van Noorwegen tot Turkije, om de ze tegen de Sowjet-Unie te gebrui ken. „Wij zijn nog steeds van me ning dat het Amerikaanse volk geen oorlog wenst, maar zijn re geerders hebben reeds hun keus oorlog bepaald." aldus Thorez. Het debat werd geopend door het MRP-lid Mare Sehérer, die de vraag sieide: „Beschouwt Maurice Thorez zich als de leider van een partij die ut dienst staat van een buitenlandse mogendheid?" De rechtse afgevaardigde Pierre André heeft de regering uitgenodigd, de communistische partij te verbieden. Guy Mol let (links socialist) be schuldigde de communisten ervan, een oorlogspsychose te willen ver wekken teneinde als verdedigers van de vrede te kunnen optreden. De gehele Franse natie zou op ko men tegen elke aanvaller, waar vandaan ook, zelfs indien die aan valler een voormalige bondgenoot bleek te zijn. aldus besloot Mollet. Minister-president Q u e u i 11 e heeft de vergadering meegedeeld, dat Thorez' verklaring naar de openbare aanklager is gezonden om uit te laten maken, of tot een ge rechtelijke actie moet worden over- ga an. Plan-Marshall reeds vóór 1952 een succes? President Truman heeft gisteren tijdens zijn wekelijkse persconfe rentie medegedeeld, dat het wel licht mogelijk zal zijn om het plan- Marshall in kortere tijd dan de oorspronkelijke geprojecteerde vier jaar te voltooien. Hij verwierp d„ veronderstelling, dat de Marshall-hulp aan Groot- Brittannié zal worden beëindigd, welke werd _euit naar aanleiding van het bericht, dat een woord voerder van het Britse ministerie van buitenlandse zaken zou hebben verklaard, dat het economisch herstel van Groot Brittannië prak tisch is voltooid. Naar Truman zei, verheugt het hem een dergelijke verklaring te vernemen, doch het plan-Marshall zal worden voortge zet, totdat het economische herstel zal zijn verzekerd. Systeem voor verdrijving van mist op vliegvelden Technici van de Amerikaanse luchtmacht nemen op Duitse vlieg velden proeven met een nieuw systeem van mistverdrijving op vliegvelden. Men maakt gebruik van de hete uitlaatgassen van vliegtuigstraalmotoren, die op be paalde afstanden langs de landings banen worden opgesteld. Men wil zover komen, dat het verkeer op de luchtbrug bij elke weersgesteldheid mogelijk is. DE POSITIE van de kunstenaar in de samenleving is altijd uitermate onzeker geweest. Hier voor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen en de voornaamste is wel, dai onze maatschappij is ge baseerd op bet leveren van nuttige arbeid, op het produceren van ar tikelen, waaraan voortdurend be hoefte bestaat. Wat daarnaast aan amusement en verstrooiing wordt geleverd, mag een welkome aflei ding helen nu een dag van hard werken, met kunst heeft het, aan gezien het niet te hoog mag grijpen en zonder veel geestelijke inspan ning geconsumeerd moet worden maar weinig uit te staan. Onder zulke verhoudingen, waar in het fabriekmatige en oppervlak kige overheerst, is 't voor de kunst die in de eerste plaats wordt ge dragen door hoge, geestelijke waar den, moeilijk haar eigen, wonder lijke taal tot de mens te doen door dringen. Kaar invloed moet op de ze wijze wel beperkt blijven tot een kleine kring genieters en het zijn deze genieters, die, hoe gaarne zij dit misschien ook zouden willen, financieel gesproken nooit in staat zijn de kunstenaar aan een „markt" te helpen, waardoor hij een onaf hankelijk en van materiële zorgen bevrijd leven zal kunnen leiden. Toch behoort eigenlijk iedereen te beseffen, dat het leven niet al leen een zaak is van brood en ar beid, aangevuld met revue, film en bonte-avondvoorstellingen, want zonder de kunst, die voor een be langrijk deel het culturele niveau van elk tijdperk in onze geschiede nis bepaalt, is de menselijke sa menleving verloren. Op dat ogen blik zou inderdaad de eeuw van de robot beginn&n. Omgekeerd is het leven van de kunstenaar niet alleen, een. kwestie van het voortbrengen van kunst, het is ook een zaak van eten en drinken. Wie nog meent, dat de kunstenaai' op een rommelige zol der moet wonen en bedreigd door de armoede moet leven, omdat een dergelijke levenswijze de inspiratie om hoogwaardige producten te scheppen zal bevorderen, zit er niet alleen glad naast, maar begrijpt er niets van. Zij, die er zo over den ken, worden gelukkig steeds zeld zamer. Het gaat er thans om hoe en op welke wijze wij voor onze kunste naars gunstiger levensomstandig heden kunnen, bereiken, want zy, die arrivé zijn en van hun kunst kunnen leven, behoren tot de uit zonderingen. Een oplossing is niet gemakkelijk. Wanneer het goed was, zou de Staat de zorg voor de kunstenaars op zich.moe.ten nemen, Niet, omdat dit een idéale oplos sing zou zijn, maar omdat het in de gegeven omstandigheden de meest gewenste is. Nu wordt er in deze richting al veel gedaan. Noodlijdende beel dende kunstenaars worden reeds enige tijd in de gelegenheid gesteld tegen een vastgesteld honorarium mede te werken aan de topografi sche dienst van de gemeente. Maar topografische medewerking, het in beeld brengen van bepaalde stads gedeelten, is een vrij eentonige ar beid, waarbij artistieke vrijheden uit den boze zijn en die weinig be vorderlijk is hun scheppingsdrang te doen ontwaken. Het stemt daarom tot voldoening, dat de Minister van Sociale Zaken zijn goedkeuring heeft gehecht aan een regeling, die de beeldende kun stenaars in staat stelt naar eigen keuze ook ieder ander werk op hun gebied te leveren. Zij zullen dan kunnen werken in de geest van het ideaal, dat hun voor ogen staat. Het zijn, alles bij elkaar, nog maar bescheiden pogingen om in het bestaan van de kunstenaar ver betering te brengen. Maar voorlo pig zal er wel niets anders opzit ten. De tijd. waarop de kunst tot de levensbehoefte van de mensen, zal behoren, is nog steeds niet aan gebroken, (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen wordt thans ernstig onderzocht of het mogelijk is in de nieuwe Verkeerswet, die ongeveer einde van dit jaar tot stand zal komen, behalve nieuwe rijbewijzen ook een geheel nieuw systeem van nummerborden in te voeren. De provinciale nummering zou dan vervallen en er zou een centraal lichaam in het leven wor den geroepen of nieuw leven worden ingeblazen, b.v. de BIMA (Bureau Inschrijving Motorrijtui gen en Aanhangwagens) dat belast zou worden met de uitgifte van kenteken-bewijzen. Tevens ligt het dan in de bedoeling dit ken teken onverbrekelijk aan de auto, waarvoor het bij aankoop is uitge geven, te verbinden. Niet de auto mobilist houdt dan altijd zijn num mer zoals thans, maar de wagen. Dit voorkomt bijvoorbeeld, dat er duizenden nummers ongebruikt liggen, wat nu het geval is. Naar het A.N.P. verneemt, zal de reis van het koninklijk gezin van St. Anton nan.* Zermatt (Zwitser land) die vandaag zou plaats heb ben, enige dagen worden uitgesteld wegens een lichte ongesteldheid van prins Bernhard. Zojuist is een verslag gepubliceerd, dat in October van het vort ge jaar aan hei ministerie van sociale za ken js aangeboden door de voorzit ter van de Gezondheidsraad. Het be treft het onderzoek, op last van het ministerie ingesteld' naar dë metho de, waarmee de Amsterdamse arts, dr. J. Samuels beweert kanker en aanverwante ziekten te kunnen ge nezen. Dit onderzoek kan vernietigend voor dr. Samuels worden genoemd. Het heeft_ uitgey.-ezen, dat geen en kele patiënt, bij wie de diagnose „kanker" met voldoende zekerheid is gesteld, is genezen. Het schijnbare succes, dat dr. Samuels m een groot aantal gevallen heeft behaald, kan daaruit worden verklaard, dat bij al die patiënten dr. Samuels een on juiste, althans r zeer aanvechtbare diagnose stelde, en zij dus met andere woorden met aan kanker le den. Bij 22 patiënten werd de door dr. S&muels gestelde diagnose door an dere artsen niet bevestigd. By 2 pa tiënten bestond bij andere artsen on derling twijfel omtrent de diagnose. Zij zijn aan kanker gestorven. Bij twee andere patiënten kon de dia gnose „kwaadaardig gezwel", door dr. Samuels gesteld, niet worden beves tigd. Zij bloken te lijden aan andere aandoeningen, die dr. Samuels zegt eveneens te kunnen genezen. Gene zing werd echter met bereikt. Bij dertig patiënten, lijdende aan kwaad aardige en goedaardige gezwellen, werd in geen enkel geval genezing bereikt. Het rapport_ acht met deze uitkomst de beweringen van dr. Samuels weerlegd. Het rapport bevat voorts enkele opmerkingen over de voorlichting die dr. Samuels omtrent zijn methode aan collega's medici en ontwikkelde leken over zijn methode l*ift ge geven. Het zegt. dat de mededelin gen. van dr. Samuels niet onvoor waardelijk betrouwbaar zijn; dat hij fpiten verzwijgt, die voor de beoor deling van het geval van belang zijn; dat hij onjuiste mededelingen niet corrigeert en uitkomsten, die met zijn theorie in strijd zijn verzwijgt. Ook vroeger is de stralen-behan- deling van dr. Samuels al eens on derzocht. Ook toen kwam men tot een negatief resultaat. Op 7 Januari 1948 schreef dr. Sa muels aan de voorzitter van de Ge zondheidsraad: „Het is een zaak van nationaal belang, dat Nederland voor zich de prioriteit van mijn ontdek kingen opeist." Het rapport stelt hier tegenover: „Het is ook. en nog meer, een. zaak van nationaal belang, dat de ver trouwenspositie van de medische professie in ons land behouden blijft. Dit vertrouwen wordt ondermijnd, wanneer een arts in het openbaar uitspreekt, dat hij kanker kan gene zen en deze uitspraak niet juist is." LATER. WEER TOENEMENDE BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Gedurende de nacht over het algemeen wel- nlg bewolking, met yj plaatselijk lichte nacht vorst en matige tot zwakke wind uit weste lijke richtingen. Morgen, «verdag geleidelijk toe nemende bewolking met later voornamelijk- In het Noord-Westen van het ïand plaatselijk eni- repen, Matige, aan de kost tijdelijk krachtige wind tussen Zuid-West en West. Ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 26 Februari: Zon op 7.34. onder 18.13: Maan op 7.40, onder 16 32. 26 Februari: Hoog water te R'dam Ie tij 4.06 uur, 2e tij 16.36 uur. 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1