'95r ifesi Koningin Nefertete li flO- REEUWIJtf 'AMsïroOP Adverteer regelmatig De Economische Politiek in de naaste toekomst Radio-programma Nieuw wereldrecord van Greta Andersen Boef-®4Ni°°lS<!?e£uRs Match van Cerdan tegen 'Tuxpin gaat door Schulte in de Ronde van Nederland Op zoek naar Om de Europese titel drie banden De beste Mte&if Keuring dekhengsten in Barendrecht Zal de Economische Unie op 1 Januari 1950 in werking treden? Qijsnuht Geza Frid terug van Indonesie-tourneé Rijnvaart kwaliteit MORGEN 9 UUR DEKLERKeZNlIf DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB: PIANO CHEF-BEDRIJFSLEIDER OEBRS. VAN DOORN vraagt MEISJES nette meisjes 2 Vrijdag 25 Februari 1949 Vcrdracjcn cu contracten daar ïcoffit de meeste mek" ran in de teere/d Wij hebben, deze week hetgeval v. Damr. d. Graaf in de fcrcmt gehad. De arbitragecommissie had na rijp beraad besloten op straf je ran to trekking van z'n boks oer gunning dal Lnc ven Dam j 7,500 moest betalen aan z'n vroegere manager Piet v. d. Graaf, Z'n licentie is zelfs al even in gevaar geweest. onrechtvaardig wordt behandeld, „Ik heb aangeboden", zegt Van Dam, „om het door een onpartijdige rechtbank to laten uitzoeken. Laat v. d. Graaf mij maar dagvaarden en als de rech ter mi; veroordeelt zal ik zonder pro test betalen. Maar dat mag niet. Deze kwestie moet binnen de N.B.B. wor den opgelost, ik heb onder dwang opnieuw 400 gestort, maar ik zal met eerder rusten voordat üc myn recht heb gevonden." Terlouw speelt niet Terlouw zal niet meespelen tegen. Belgie. Hu is de vorige week by dr. Koopmans geweest, die hem drin gend heeft geadviseerd nog- een maand rust te nemen, totdat de wond van de operatie aan z'n been goed geheeld zal zyn. Hi; heeft er al be richt van gestuurd aan de KNVB. die nu misschien weer Mohring op zijn plaats za! zetten, dat weet ik nog met. In ieder geval is het een strop voor de stoere Krimpenaar, die we a.s. Zondag reeds in Nijmegen zullen missen. Benmngshof van Sparta is ook voorlopig van de kaart. Dr. Koop- mans heeft ook bu hem operatie# moeten ingrijpen en een week of zes raag Benmngshof toekijken. Een ge ducht verlies voor Sparta, dat juist m deze benarde tijd zo moeilijk een- speler kan missen. Pajor is niet naar Hongarije te ruggekeerd. Z'n trainer Wazulek en z'n landgenoot Kilian zijn ook in Noorwegen achter gebleven. Het kli maat in Oslo schjjnt hen beter te be vallen dan dat van Boedapest. Achter het ijzeren gordijn is men hierover niet al te best te spreken, vandaar dat de Praagse voetballers, die naar Parijs zouden gaan om daar tegen de Racing Club te spelen, geen toestem ming hebben gekregen om te ver trekken. Tot slot nog een merkwaardig be richt De KNVB, lees ik in het A.D- heeft een aanbod uit Amerika om het Nederlands Elftal daar een. tournee te laten maken, afgeslagen, omdat onze voetballers daarvoor niet in de juiste vorm zouden zijn! Nu gaan de Portugezen. Gisteren hebben Luc van Dam en. rijn vrouw, die één zijn m de boks- sport, mij" het contract laten lezer» en de clausule, ik 2ou bijna «eggen de fatale clausule, waar op liet vonnis Van de arbitra ge-commissie gebaseerd is, luidt: Van Dam blijft verder als professional in bokswedstrijden uitkomen, waar bij v. d. Graaf aal optreden als zijn manager, op een basis van. 2Q-7Ó van Van Dam's netto ga ge. Over dit management zal een voor de Neder landse Boksbond rechtsgeldig con tract worden opgemaakt. Dit contract is nooit gemaakt. Het woordje verder in de clau sule is zeer belangrijk, omdat dit verband houdt met negen andere clausules, die niets to maken hebben met boksers cn managers, maar met de school van v. d. Graaf, waarin Due les zou komen geven. Deze ver bintenis is met wederzyös goedvin den verbroken en nu. is de mening van Van. Dam dat ook clausule 10 vervalt. Hij staaft z'n mening met nog andere bewijzen die hij ons alle maal heeft laten zien en. die op z'n zachtst uitgedrukt een. ontstellende blik geven op wat zich achter de schermen van de bokssport afspeelt. Het lust mij niet om hierover in de tails te treden, men zal het mij ook niet kwalyk nemen als ik geen. na men noem. Ik zeg ook niet. dat de arbitragecommissie Luc van Dam. on billijk behandelt, ik geef alleen maar <3e mening van de bokser weer. die zeer pertinent van oordeel is, dat hij Advertentie LM. Onder deze titel schreef prof. G. Brouwers, hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Hotterdam, voor „Het Parool" een zevental artikelen. Deze uiterst belang rijke artikelen werden to een boekwerkje samengevat, dat 0.75 verkrijgbaar is. U kunt bestellen per postwissel of per postgiro No. 260728 ten name van „Het Parool". N-Z. Voorburg wal 225 Amsterdam-C„ onder ver melding. BROCHURE PROF. BROUWERS VRIJDAG 25 FEBRUARI 1949 Avondprogramma HILVERSUM I: 19— Nieuws: 19.15 Geestelijke liederen: 19 30 Actueel ge luid; 19.45 C2MJ3.-Jrwartet; 20— JJws; 20.05 Prog. prol.; 20.15 Deventer pre dikanten Kwintet; 21.30 Sweeltnck- kwartet; 22.— Saus Souej; 22.30 Walter Giesekzng speelt Debussy; 22.45 Avond- overdenking; 23.— Nieuws: 23.15 Or gelspel; 23.35—24.— New York symph- ork HILVERSUM H: 19.— Denk om de bocht- 19.15 Reg, uitz.; 19.30 NederL en zon gewesten; 19-50 Tien voor acht; 20.— Nieuws; 20.05 Alt en piano; 20.30 Jeugd In Nederl.; 20 55 Zo juist ver schenen boeken; 21.Men vraagt; 21.30 Hoorspel: 22.— Buitenl, weekover zicht: 22.15 Swing and sweet; 22.40 Vandaag; 22.45 Avondiviiding; 23,— Nieuws; 23.15 io huwelijk en gezin: 23.3024.Sytnph. concert. ZATERDAG 26 FEBRUARI 1949 HILVERSUM I; 7.Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Mana ter ere; 7.45 Morgengebed; 8."Nws; 8.15 Gr.pl.; 9-Voor de vrouw; 9.05 Franse en Italiaanse opera's; 10.Voor de kleu ters; 10,15 Gr.pl,; 11— Zonnebloem; 11,45 Schoolradio; 12,15 Banjospel; 12.30 Land-en tuinbouw: 12.33 Amusements orkest; 12.55 Zonnewijzer; 13.Reg, lutz.; 13,30 Colonne-ork.; 13.50 Film «1 toneel; 14.10 Pianospel; 14.20 Engelse les; 14.40 Dameskoor; 15.10 Naar het wonderland der muziek; 15.30 Metro- pole-ork.; 1555 Hongarye; 16.10 Har- momemuziek; ie 30 De schoonheid van het Gregoriaans; 17.Wigwam; 18.— hond. radio-ork.; 18,15 Journalis tiek weekoverzicht; 18.30 Reg.mti HILVERSUM H: 7— Nieuwe; 7.15 Gr-pl.; 8.— Nieuws: 8-18 Gr.pl.; 9,— Noors-Frans prog.: 10,- Morgenwijding; 10.20 Radiofeuilleton*. 10,35 Voor de arbeiders; 11.35 Bela Bartok; 12.Vin- cectionc; 12 30 Land- en tuinbouw: 12.33 Orgelspel, 13-— Nieuws; 13.15 Ka lender 13.20 Gr.pL; 1330 Ramb2ers; 14.Als een bonte vogelvlucht; 1420 Frans pianoduo; 14.30 Harmoniemuziek: 15.— Streek-uitzendwg; 15 23 Omroep- kmöetork,; 16.10 Komt V binnen: 1625 Gr.pl.; 16.45 Sportpraatie; 17.U.S.A.- cabaret; 1720 Om en nabij de twintig; 18.Nieuws; 18.15 Toespraak atg. re dacteur van de Radiogids; 18.25 Jetty Cantor enz. De Olympische kampioene Greta Andersen, die de laatste tijd in top conditie verkeert, heeft gister- j avond te Svendborg het wereld record voor de 100 Yards verbeterd. Zij" maakte de fenomenale tgd van 58.2 sec. (oud wereldrecord Fxitze Nathansen 59.4 sec., Aarhus 27 April 1944) en deze prestatie was nog te fraaier omdat zij alleen zwom, zonder de stimulans van mededingsters. Tevens hadden internationale wedstrijden plaats met mededin ging van Nederlandse zwemsters. Tonny Hom werd tweede op de 200" meter schoolslag in 3 min. 03.3 achter Jytte Hansen, die 3 min. 0.16 zwom. De 100 meter ragslag was voor Dicky van Ekris, ditmaal in 1 min. 15.3 waarmee ze haar beste per soonlijke prestatie (1 min. 15) be naderde. terwijl Wies Vaessen met 1 min. 09 src. derde werd op de 100 meter £>orstcrawl achter Greta An dersen (1 min. 06.9) en Gunvor Kraft (1 min. 07.8). De drie maal vijftig meter wis selslag estafette bracht opnieuw een succes voor de Nederlandse meisjes met een tijd van 1 min. 45.2; de Deense ploeg deed er 5.7 sec. langer over. Advertentie I.M. 26 FESR. 5 MAART 1949 Vraagt naar het geschenk! Advertentie i.M. Duizenden vakmensen heb ben jarenlang gezocht naar de samenstelling van het ideale bed. Een matrass tel waarvan de vulling niet slinkt en toch veerkrachtig blijft; een vul ling die de voordelen heeft van een binnenveer-matras, maar toch de warmte geeft van kapok. Dit ideale bed nu is na langdurige proeven de kern matras gebleken. Deze ma tras, met een vulling van onverwoestbare kernen en afgedekt met watten, geeft U de zekerheid van een duurzaam gebruik. Dergelijke eisen konden tot heden alleen aan matras stellen van f. 150.- tot f. 160.- worden gesteld. Maar matrasstellen worden op aanbeveling gekocht en om deze matras snel populair te maken worden de eerste driehonderd tegen een spe ciale prijs verkocht. Zorgt, dat U bij de eerste gebruikers bent, want nu koopt U hem voor - MA7HENÉSSERLAAN (OUKZiCHT) - Op Dinsdag 29 Maart a.s. zal Marcel Cerd an, wereldkam pioen middengewicht, in Earls Court te Londen een wedstrijd over 10 ronden boksen tegen Dick Turpin, kampioen van Groot- Brittanmê en van het Britse rijk. De geschillen met Amerikaanse promotors, die overeenkomsten heb ben met de wereldkampioen, zijn in der minne geregeld. Naar men weet vertrekt Cerdan in de tweede helft van April naar de V.S. Of hij onder deze omstan digheden bereid zal zijn ook nog Van Dam te ontmoeten, kort voor zijn vertrek, dient te worden afge wacht. Wellicht zal dit afhangen van de beurs welke de Parijse pro motor hem voor een dergelijke wedstrijd kan garanderen. Naar het ANP verneemt is Ger- rit Schulte een der eersten ge weest die een contract voor de ron de van Nederland 1949 heeft gete kend. Zoals men zich herinnert was onze nationale kampioen in de eerste Ronde van Nederland niet van de partij. Schulte zal thans fungeren, als „chef de file" van de nationale ploeg, die door de techni sche leiding zo samengesteld zal worden dat Nederland praktisch de garantie krijgt dat althans deze Ploeg volkomen tegen de sterkste buitenlandse concurrentie zal zijn opgev/assen. Naast een aantal be kende cracks zullen in deze natio nale équipe ook enige veelbeloven de jongeren opgenomen worden. De renners Koot en Voortuig zijn als zodanig reeds aangewezen en hebben eveneens hun contracten ietekend. No. 69 „Dat ïs wel mogelijk. Tijdens de burgeroorlog 2jjn tal van beelden van heiligen naar Frankrijk in vei ligheid gebracht. Zo nu en dan wordt er dan een met ceremonieel weer teruggebracht." „Wat doet het er toe," zei Pablo ongeduldig. fitten wij hier in krijgsraad bijeen, of in 'n concilie?" „Ter zake mannen," gebood Bill. „"Wat kunnen wij doen? Jacques, je weet nu al van dat verdwenen kamp. Hoe is het mogelijk, dat vijf tig, misschien wel meer mannen zo maar wegtrekken uit een kamp, zonder dat iemand er wat van weet. Dat moet toch bekend zijn iti de buurt." ,-Souraïde, nietwaar?" zei Jacques nadenkend. „Wij kunnen even Lar- ressore opbellen. De wachtmeester van de gendarmerie is een vriendje van me. Ik zal het hem eens vra gen." ,J9e jonge Bask stond op en verliet het zaaltje. „Dat is een goed idee," meende Bill. „We zullen alle plaatsjes in de buurt afbellen, of men er soms een spoor van de vluchtelingen gevon- ien heeft. Als ze maar niet doodge woon met de trein in gereserveerde wagons naar Parijs vertrokken zijn." „Ook daarachter kunnen we ko men." Zo stippelden de mannen, gebogen over de kaart van het Baskische land, dezelfde kaart, die zij in Parijs een avontmrr van Peter Monnik, door J. A. Aees op de Duitsers buitgemaakt hadden, hun plan de campagne uit. Jacques was het drukst in de weer. Van alle kanten, uit dorpjes en gehuchten, kwamen de telefoontjes binnen; hij deed zijn reputatie gestand iedereen in het Baskische land te kennen. Het was al donker geworden en de waard bracht voor ieder een schotel vis, gebakken aardappelen en veldsla binnen met een aantal flessen rode wijn. Toen Bill gretig zijn eerste hap genomen had, sprak hij met volle mond: „Jongens, waarom doen we dit allemaal?" ,,'t Is nuttig geweest, maar het had geen «dn," bekende Peter. „Waarom zijn we er eigenlijk aan begonnen?" „Wij wilden er achter komen, waar dat kamp gebleven, is," „Maar wat kan ons dat schelen?" hield Bill vol. „Mij nu ook niet meer; als we ze gevonden hadden was het interes sant geweest. Nu is het vrijwel ze ker, dat Souraïde vol met politieke vreemdelingen zat, geen displaced persons. geen Spanjaarden, maar met Nazi's en fascisten." „Kom, kom, rustig maar jongen," suste Bill. „Eet maar eens flink om die schimmen te verjagen." „Weet je wat we doen?" zei Jacques plotseling. ,,We gaan dade lijk naar Urugne. dat is hier vlak bij en er is feest." „Ik geloof, dat jullie Basken niet De uitslagen van de partyen van de derde rontle in het tournooi om het Europees kampioenschap te Angoulëime luiden; Vingerhoudt (B) 50, 72, 3, 0.694; Broekhuizen (NI 44. 72. 4, 0.6H; Lacrotx (Fr.) 50, 60, 6, 0.833; Lagache (Fr.) 41, 60, 5, 0.683; Ventura (Sp.) 50, 95, 3 0.526; lVcvers (N.) S5. 95, 4, 0.378; Des- sart (B.) 50, 69, 5, 0.724; Rousse (Fr.) 50, 69, 4, 0.724. niatchp. h.s. tHCtr&S 'pula n- »f trnS Jtthen Verlcibp i N„ BINNENWEG 30 ROTTERDAM 1. Vingerhoudt 2. Lacroix 3 Domingo 4. Dessart 5 Laqache 6 Ventura 7 Wevers 8. Roussc 9. Broekhuizen gem. 0 663 0.840 0.666 0.606 0.745 0.575 0.4S1 0.605 0.523 Wanneer bij het Karei Doorman plein in Barendrecht aan de voet van de Hervormde Kerk, de rijbaan met een dikke laag zand wordt be dekt en afgerasterd met paaltjes met jjzerdraad, weet men daar wel, wat er op handen is; de traditionele dekhengstenkeuring. Twintig van de beste dekheng sten uit geheel Zuid-Holland "on derwierpen zich aan het oordeel van een jury, die lang geen gemak kelijke taak had. Het spreekt van zelf, dat Barendrecht zich in eigen omgeving geducht weerde: Een eerste provinciale bijdrage voor hengsten van vijf jaar en ouder wonnen Iraan van de Coöp. Heng- stenvereniging Barendrecht e.o., Ernst van de gebr. Dekker uit Ba rendrecht en Heluaner,' eveneens van de Coöp. Hengstenvereniging; een tweede prov. bijdrage voor de zelfde groep: Delfried van de gebr. Vrij uit Nootdorp-Leidsendam, fok ker: M. L. Leenheer uit Baren drecht. Een eerste prov. bijdrage voor drie- en vierjarige hengsten: hengst van de gebr. Dekker uit Ba rendrecht, een tweede prov. bijdra ge voor dezelfde groep: Jabo van R. v. d. Hoek en gebr. Dekker uit Barendrecht. De secretaris van de afdeling Z-- Holland der VLN (Vereniging tot bevordering van de landbouwtuig- paardfokkerij in Nederland) was zeer enthousiast over de kwaliteit der gekeurde paarden. Nieuwe sleepboot voor L. Smit en Co. De motorzeesleepboot „Noord zee", in aanbouw bij de werf L. Smit en Zoon's scheeps- en werk tuigen N.V. te Konderdijk voor L. Smit en Co's sleepdienst N.V. te Rotterdam, is Woensdag met goed gevolg te water gelaten. De doop plechtigheid werd verricht door mevr. C. M. Kleyn van Willigen- Gaddard, echtgenote van een der directeuren der rederij. Deze nieu we zeesleepboot dient ter vervan ging van.de in. de Meidagen van 1940 op een mijn gelopen en verlo ren gegane stoorr.sleepboot van dezelfde naam. De nieuwe motor zeesleepboot is 37 m. lang en 7.60 m. breed. Zij is uitgerust met een Werkspoor 4-takt. dieselmotor. De sleepboot heeft dezelfde lijnen als de overige moderne sleepboten van L. Smit en Co's Internationale sleepdienst. Een bijzonderheid ïs echter dat de schoorsteen ontbreekt, waar door de brugepbouw een geheel ander effect toont dan gebruikelijk. De Noordzee behoort tot de klasse Witte Zee, Poolzee en Hud son. Zij wordt uitgerust met alle moderne hulpmiddelen voor de na vigatie w.o. een echolood, een te- legrafie-zender, een telefonie-zen- der, de nodige ontvangers en een richtingzoeker. De indienststelling van het nieuwe schip zal in de vroege zomer plaats vinden. Beslissing moet vallen op bijeenkomst van ministers Het schijnt nog steeds geen uit gemaakte zaak te zijn of de Econo mische Unie van de Benelux op 1 Januari 1950 in werking zal tre den. Verklaarde kort geleden de se cretaris-generaal van de Benelux, ar. Jaspar nog, dat de economische unie inderdaad op 1 Januari 1950 in werking zal treden, thans schijnt dit weer onzeker te zijn. Want, dr. Cartuyvels, de adjunct-secretaris generaal, zei gisteravond aan het slot van een lezing, die hij in de zelfde zaal van dc V.U. te Rotter dam en voor grotendeels hetzelfde gehoor als dat van dr. Jaspar hield, dat de ministers der drie landen hier op hun bijeenkomst op 10. 11 en 12 Maart in Den Haag nog over zouden beslissen. Dr. Cartuyvels recapituleerde de verhandeling, die dr. Jaspar gehou den heeft en sloot daar zijn lezing voor de leden van de V.U. op aan. Hij besprak de betekenis van de verschillende raden van de Bene lux en de taak. die zij te vervullen hebben. De ministeriële besprekin gen, waarvan nu binnenkort de vijfde in Den Haag gehouden zal worden, hebben ten aoel de grote richtlijnen voor het werk der ra den te bepalen. Spreker ging de betekenis na van de besluiten, die tot dusver op bij eenkomsten van de ministers be sproken 2Ïjn. Hij behandelde in 't kort het verwijt van de zakenwe reld, dat zij er steeds buiten gehou- ZEEBOST VOOR DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN Met de hieronder volgende sche pen kan zeepost naar de Overzeese Gebiedsdelen worden verzonden. De datum, waarop de correspon dentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staat tussen haakjes ach ter de namen der schepen. Naar Indonesië: 1 Maart „Oran je" (26 Februari); 5 Maart „Ma- pia" (3 Maart). Naar Suriname en de Neder landse Antillen: l Maart „Stuyve- sant" (26 Februari). Vermoedelijk door vonken uit een kachef is gisteravond brand uitgebroken in een school te Am sterdam. Vier klaslokalen en een gymnastieklokaal brandden, uit. den wordt en besprak ook de ver schillen, die nog overwonnen moe ten worden. Dr. Cartuyvels kwam tenslotte tot vijf voorwaarden, waaraan voldaan moet zijn, wil de economische unie op 1 Januari 1950 in werking kunnen treden, „Of de verwerkelijking hiervan wel moge lijk is zullen de ministers straks beoordelen," aldus spreker, die zijn rede besloot met de woorden: „Met grote stappen gaat de Benelux ech ter haar weg. Laat ons hand in hand opruimen wat ons bij de ver werkelijking nog in de weg staat." Advertentie I.M. "inadem! ïIQoj 0] On Klemhal La gaorg&nen z^Ja door UaJ il(jrn verstopt. Lo» laatfce en gevaarlijke i op! Neem nog vandaag verzachtende. »li]mop- loasende en krachtig ^Pi/Pende De pianist Geza Frid is uit Indonesië teruggekeerd na een tournee van twee maanden voor de Bond van Kunstkrin gen m Indonesië, de eerste tournee voor die bond na de oorlog: Op zijn reis door de gehele archipel gaf hij 48 concerten waaronder jeugd- concerten en soleerde met het Hadio Phllharmonisch Orkest te Batavia dat h(j ook enige malen dirigeerde. De belangstelling is zter groot ge weest. Voor dit jaar heeft de Bond van Kunstkringen nog enige tournees van arüsten uit het Westen op het program- De Ballets des Champs Elysées zul len. op 8 Maart in de Rotterdamse Schouwburg uitvoeren; 13 Danses", muziek van Grétry. décors en. costuums van Christan Dior choreografie van Roland Petït. „La Rencontre ou Oedipe et 3e Sohmx", muziek van Henri Sauguet. décors en costuums van Christian Bé- rard. choreografie van David LIchine. ,.Casse Noisette". muziek van Tscnamowsky. choreografie van Man- us Petlpa. ,,Le Bal des Blanehisseuses", mu- p-t van Vemon Duke. ballet naar een thema van Boris Kochno en choreogra fie van Jean Babilée. De voorstelling wordt begeleid door het Utrechts Stedelijk Orkest. o.].v. Andrê Glrarcl. Artistieke leiding; Bo ns Kochno, Kabellegger Poolster liep aan de grond Laat in de namiddag is Donderdag de „Poolster" de kabelleger van de PTT bij Hollum op Ameland aan lager wal geraakt en vatsgelopen. De schip per waarschuwde onmiddellijk de sleepdienst Doeksen op Terschelling met liet verzoek om assistentie. Het plan om de „Stortemelk" uit te sturen teneinde dc kabellegger vlot te slepen, behoefde echter niet te worden uitgevoerd. De Fooister is na melijk 's avonds om 9 uur op elgert kracht los gekomen en kan verder varen. Er is geen averij. Een Nederlandse schilderes in Santa Momaca (Calde 24-jarige mej. Cock van Gent bood gisteren per advertentie één O van haar oren te koop aan om Ir naar levensonderhoud te voor zien. Aait verslaggevers deelde z(j me de, dat zij het te druk had met schil deren om in een betrekking te kunnen, werken. LOBITH, 24 Februari naar Duitsland- Marijke: Satumus; Spes; Ir«ru»; St* Petrus Canusius; Urk; Kembs; Patna; West Coaster; Rljnschelde 6; Hillichie- na: Rival; EsperamaExcelsior; Hol- dau: Matterhom; Mercurius; Edison* Albert; Theodora; Margarete; Zes Ge broeders; Marken; Geertruida; Rennh- Hegma Coeh; Lenie Annie; Ida; Petre: Petronella; Merapi; Gerard; Wijk dienst 23; NSR 2; Fourage 4; Rem brandt; Vergennes; Kanaalvaart 27* Prudentla; Wilma: Helena; Vertrou wen; Ejo; Clarutheo; Flora: Josma; Johanna, Fiat Voluntas 4: Tartini Ulia- ris; Getoia 2; Grada, Westerschelde, Geertje.Drie Gebroeders, Machri, God met Ons, Christina, Vertrouwen, Ener gie. Stroom vaart 9. Phenlx 13. Kanaal vaart 20, Geertje. Gerdi. Basel: Scheldeland. Kromwijk, Wijk dienst 16. Damco 112, Er da, BasoOina. Edelweis 4, Nassovia, Romance. Express 34: Frankonia, Helvetia. Cimbrla, Schel de. Edouard, Mcmch, Vios. Rotterdam: Delsarto, Voorwaarts, Ka naalvaart 28. Bartha Johanna, Anlhe- mael, Greta, Vlaardingen, Madeleine. Nieuwe Zorg, Berry. Christiaan, Mat terhom 2 Adco, Donotiland, Heima, Mier, Ida, Ukkel, Frija. St, Antotoe. Maris Christina. Damco 58, CGNR 26. Hakusan, Laernoet, xansport 28, Content Coentoer. Morgenland, Baardwijk, Dula. Dickens, Terborgh, Willy. Thohair, Michael Adolf, Roek De Zeeuw. Amsterdam: Steentje, Steenwuk Wal lis. Culemborg; Rijn, Alphen a. d. Rijn: Hijdra, Majaco. Maarssen: Anja. Alphen a. d. Rijn: Atalanta. Den Haag: Arjama. Deventer: Content. Zwolle; Roelofje, Isala, Geertruida. Joure; Hendrika. Tilburg: Ondrenemlng. IJmuiden: Schwanhilae. Hoogeveen: Drie Gebroeders. Musselkanaal: Vios. Oosterbeek: Gelria 4. Maastricht: Cornells. Doesburg: Tilly. Vaassen: De Goede Verwachting. Assen: Deo Juvante. Lobith; Expeditie 2. België: S3. 8: Areene; Vega? Mar Mar; Alwï; Etoile du Nord; Citema; Augst; Maennelstein; Express 22. van prima beginnen wij met de verkoop van een partij prachtige cocos van ijzersterke kwaliteit 70 breed 4.75 per Meter 100 breed 7.35 per Meter VERKOOP ZOLANG DE VOORRAAD STREKT I WAIENBURGERWEG (Winkslslad-Blijdorp) - BEUERLANDSEUAN anders doen dan feesten. Maar ik vind het prachtig, als Renée mee gaat," zei Bill „Natuurlijk, maar wat moet er dan...." Peter zag met een scheve blik naar Pablo, „Dat komt voor elkaar. Oma zal wel even oppassen." „Oma?" „O, ja. Die is nog veel flinker dan Renée!' Toen zij naar Urugne vertrokken was het al laat in de avond. Pablo had zijn Renault van stal gehaald en het hele gezelschap werd over de twee auto's verdeeld. Bill. Renée en Jean vulden da Oude Leeuw en Pablo, Jacques en Peter gingen met de rode Renault. Over een door de heuvels slingerende binnenweg kruisten zij de Route Nationale No. 10, de grote verkeersweg naar Hen- daye. ..Van dit punt zagen zij de feestelijke verlichting van het dorp je Urugne, dat nog geen. vier kilo meter aan de overzijde van de weg lag.. Zij reden langs de draaimolens en de schiettenten naar het dorpsplein, totdat zij door de joelende Basken werden tegengehouden. Zij trok ken de nieuwe gasten uit de auto's on onmiddellijk werden zij in de vreugde gesleurd. In het geschreeuw van toeters en door de explosies van zevenklap pers heen danste Peter de fandango met Renée op het dreunende rhyth- me van de fanfare, die zich nauwe lijks meer verstaanbaar kon ma ken. Peter kreeg het zo te kwaad van het gedrang en de moeilijke passen, welke van hun verlangd werden, dat hij ten leste Renée mee trok, door de hossende Basken heen, onder een zweefmolen door, naar het houten trapje van een woonwa gen, waarop zij zich lieten neer vallen. (Wordt vervolgd) 19. Ondanks de ge ruststellende woorden van Frudon blijft Rob Butcher wantrouwen. En hij brandt van verlan gen om eens een nauw keurig onderzoek in te stellen in het krachtsta- tion. 's Ochtends na de arrestatie van de spion heeft hij onder de bank in het kamertje, waar hij met de man een kor- *e worsteling beeft ge had, een bos sleutels ge. vonden van het kracht- station, Maar de eerste dagen krijgt hij geen ge legenheid dat gebouw eens op zijn gemak te doorzoeken. Vier dagen later is 's avonds een feestje en Butcher, nooit zijn heiligdom verlaat, zal aanwezig zijn. Die gelegenheid wil Rob waar nemen. Als het donker wordt wandelt hij met Skip naar het krachtstation en hij wacht tot hij de auto van Butcher 2iet wegrijden. Dan gaat hij naar het gebouw. Maar hij heeft niet gezien, dat Butcher snel is terug gekeerd. TE KOOP GEVRAAGD. Brieven met opgaaf van prijs en. merk Robbersen, Spoorsingel 22, tel. 46090, Rotterdam. Heren Schilders wenst van betrekking te' veranderen, beslist eerste klas werk. Br. No, 2457 bur. van dit bl. Het Architectenbureau Ver hagen, Kuiper. Gouwetor en De Ranitz Schiekade USA, Rotterdam Telefoon 457S0 vraagt voor spoedige in diensttreding: ervaren bouwkundig tekenaar (diploma M.T.S. ervaring) aank. bouwkundig tekenaar (enkele jaren avond- M.T.S. en tekenerv.) Salaris in verband met leeftijd en ervaring nader te bepalen. BANKETFABRIEK voor BAKKERIJWERKZAAMHEDEN Leeftijd 18 jaar en ouder Aanmelden: SCHULPWEG 12, ROTTERDAM-ZUID vraagt voor diverse afdelingen H boven 16 Jaar, voor lichte inpak- of fabriekswerkzaam- heden. Hoog loon, j§ Aanmelding kan geschieden elke werkdag van 2—4 uur H (beh. Zaterdags), Hugo de Grootstraat 41. Rotterdam. Illlilllllllll[|IIIIIIIII!Illllliri!inillllI[lllllllllllIllli!lllli!IIIII[Iill!l!|[||!llll|llIII[II|ll|[|||III||||[ji||[llIi|![i][iili Frank Rademaker's Cacao en Chocoladefabriek VRAAGT 50 NETTE MEISJES voor lichte fabriekswerkzaamheden en de verpakking van Hopjes, Chocolade en Bonbons Behoorlijk loon naast goede sociale verzorging Aanmelden; Portier, VOORHAVEN 100 New-Look accentueer! In sterke male Uw figuur. Een goed. gevormde bustel* doel niet alleen' toilel op z'n vco^ dellgsl tnlkoryn-^doch lu verhoogt tevens Uw charme Muriel Slay Roste Tonic geel! bi; ge/egdd gebruik In korte tijd zeer goede resultaten. Zend onderstaande bon In ol sehnjl deie o-er, voeg 25 cl. aan postze gels bi] en U onhranqt vrijblijvende Inlichtingen in gesloten couvert 5153 de Carpentierstr1165. den Haag Adres Woonplaats Voor Uw entwoord bijgaand 25 cl can postzegels. No-, £153 Vermeld Uw adres ook op de envelop

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2