l 56cf STADSNIEUWS iijÜjk rwtf °n BANKETBAKKERIJ „HET WESTEN" Chr. Besturenbond in Schiedam groeide ook in 1948 Er heerste grote activiteit Burgerlijke Stand Vroom Dreesmann Harmonie-concert In het Passagetheater AGENDA sV^VMUWi Meester-saxofonist speelde voor de Schiedamse jeugd SCHEEPVAART Uw jas voor zomerse dagen 58 44. zo V uist W. VAN NOORTWUK ZN. 1 Laruferdaneet)\ j teven Lang Heeft U voetproblemen PLAATST EEN KOERIERSTER POLLENS een ongeschoolde knecht Gocos loper Lopers PLATE Stoffeerderij Koeriersters HOESTPOEDERS Vrijdag 25 Februari 1949 3 Wanneer men de verslagen over het werk van de Chr. Besturen bond te Schiedam, over de jaren na de bevrijding doorleest, dan komt allereerst tot uiting, dat tot 1948 het werk in hoofdzaak heelt bestaan in de opbouw en consoli dering der Vakbeweging. Het jaar 1948 geeft een geheel ander beeld. Dat is het jaar geweest van acti vering en propaganda. De krach ten, in de voorbijgaande jaren ver zameld, zijn mobiel geworden. De sociaal-economische scholing kwam in dat jaar tot uiting, door de wederoprichting van een stu dieclub. De Jeugdclub begint op volle toeren te draaien. In het klem begonnen met aanvankelijk 20 leden, is deze club uitgegroeid tot 45 leden. Op vergaderingen welke regelmatig worden gehouden, wordt een onderwerp behandeld, betrekking hebbende op de sociaal- economische scholing van de jeugd in de Chr. Vakbeweging. In de jaarvergadering namen H. Wiekenkamp en W. A. J. Dalmeyer toen afscheid als voorzitter en se cretaris. Jarenlang hebben beiden hun beste gaven en krachten ge geven aan de Christelijke Vakbe weging te Schiedam. Naar buiten trad de Chr. Bestu renbond op, voor een bespreking met wethouder Alberts, inzake een repetitie-lokaal voor de Chr. Mu ziekvereniging „Harpe Davids". Resultaat: aan die vereniging is door het gemeentebestuur van Schiedam, gratis een repetitie lokaal beschikbaar gesteld in een schoollokaal aan de St. Anna Zus terstraat. Voorts was er nog een bespreking met de wethouder van. Onder-,vijs, inzake de ongeorgani seerde jeugd. In 1948 telden de bij de de Chr. Besturen Bond aangesloten organi saties in totaal 1779 leden tegen 1611 in 1947 en 1468 in 1946. In het afgelopen jaar sloot zich de af deling Drankarbeiders bij de Bond van Chr. Fabrieks- en, ..Transport arbeiders aan. Dat het Rechtskundig Bureau van de bond in een grote behoefte voorriet ,1bewezen wel de 447 be zoeken, die hier werden genoteerd. Zestien procedures werden aan hangig gemaakt. De jaarvergadering Donderdagavond kwam de Chr. Besturenbond te Schiedam in jaar vergadering bijeen in het gebouw voor Chr, Sociale Belangen. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter, "W. Louis. Na de gebruikelijke opening, werd het jaarverslag behandeld. Enige vragen betrekking hebbende op dit verslag werden door de voorzitter 'en" secretaris beant^" woord. Uit Het' verslag van'de secretaris Oud-postdirecteur overleden In zijn woning aan de Broersvest is Woensdagavond op ?7-jange leeftijd overleden de heer R. Benthem, oud- chrecteur van het postkantoor in Schie dam. De overledene was voor hij in 1925 naar Schiedam kwam al directeur bij de posterijen geweest in Boscoop, Cu- 1 err.borg en Ziertkzee. In 1939 ging de heer Benthem met pensioen. Het was Toonkunst dat nadien nog mocht profi teren van zajn werkkracht als bestuurs lid. Deze functie die de heer Benthem als beoefenaar van de muziek hij speelde zelf altviool wel zeer lag. had nog vele jaren zijn volle medewerking. Zijn zwakke gezondheid deed hem de laatste jaren met meer aan het open bare leven deelnemen. Maandag a.s. zal te Driehuis-Wèsterveld de crematie plaats vinden. Geboren: Adrians H d v M P Poldcr- ayrr en H van Wijnen; Anna M L d v A P M Vlek en A M Vermeulen; Cor nells J A d v W A v d Burg en N Vermaat; Hans A z v X. W Marie en B Klawuhn; Johanna E d v W A J van Noort en J E Braak; Flora C d v J sprong en C van Dommele; Albertje dv F L van Dorp en C Vonk; levenL kind van C J van Gent en J J van Kampen. Ondertrouwd: J Aret 48 jaar en H F M Eyke 45 jaar; J H Brandenburg 19 A Peelders. 24 jaar en M J Th v d Berg 23 jaar; H C de Graaf 28 jaar en C Beumer 26 jaar: P Hagens 25 3r en J Ooms 25 jaar; P M Heilker 27 jaar en M J Frehé 23 jaar: R J F Heilmann 26 jaar en J P C Verver 22 jaar; C J" van Henfcen 19 jaar en P vink 17 jaar; H van.Kesteren 21 jaar en G Sprong 21 jaar; M N Kloos 29 jaar en E Scheepmaker 36 jaar; J van Xraliagen 2G jaar en W J Land- zaad 19 jaar; C S Oudehoom 24 jaar en I J Woord 25 jaar; H H Rtekwel 27 jaar en H Jansen. 24 jaar; K J Ta- nis 29 jaar en E F Hettinga 24 jaar; Th Turk 38 jaar en F J van Klink 27 jaar; A van Vliet 24 jaar cn J van Wugtendonk 23 jaar; D Willemstijn 28 jaar en M. Bakker 27 jaar; J Zomer vrucht 24 jaar en T H Bakker 23 jaar; J Zwamborn 25 jaar en M Kriek 24 jaar; j Blom 33 jaar ca E Vermaas 29 janr. Getrouwd; B Buma 39 jaar en E P Beitsma 26 jaar; P Jopgste 22 jaar en L Groenendijk 23 jaar; P J' Stehou- wer 20 Jaar en A W Rost 17 jaar; Q van Düke 28 jaar en Th J Zonne 24 jaar; J W Carree 19 jaar un N L Bel 19 jaar; j M v d Velde 23 jaar en A M Soet 27 jaar; C Kerkhof 26 jaar en E v d Boer 20 jaar; H J Scholte 29 jaar en J C M v d Honden 22 jaar; P Verboon 24 jaar en N ftitma 22 jaar; J den Engelsman 26 jaar en E B den Engelsman zz jaar; w Martens 27 jaar en J Hoogendam 27 jaar; C Spe«er 26 jaar en L Talmen 22 jaar. Overleden: R Benthem 77 jaar; J Kolff 83 jaar vr van G Koogje; D van Bechoven 33 jaar. Advertentie LM. van de T.B.C.-eommissie D.E.L. bleek, dat voor wat het de aange sloten leden betreft, het aantal T.B.C.-patiënten in onze gemeen te stabiel is gebleven. Verschiilen- de collecten en vergaderingen enz. stelde de commissie in. staat om in Schiedam goed werk te verrichten. De heer P. Bedeker, hoofdbe stuurder van de Chr. Voedings- en Genotmiddelen uit Rotterdam, hield een rede over het onderwerp „Heeft de Christelijke Vakbewe ging nog een toekomst?" Spreker beantwoordde deze vraag met op te merken, dat de Christelijke Vakbeweging zeer zeker een toekomst heeft, omdat wij ons geschaard hebben onder Hem die eens gezegd heeft: „Zie ik ben met U tot aan de voleinding der xvereld." Zolang wij vast hou den aan de Christus der Schriften, zijn wij de enige die een toekomst hebben. Wij moeten ons niet laten bang maken, door het getal en. ons niet blind staren op lonen en prij zen alleen. Als Christelijke Vakbe weging, hebben wij een Apostoli sche roeping, om op het brede ter rein van het Sociale leven het Evangelie te bréngen. Als leiders van de Christelijke Vakbeweging is het onze plicht strijdvaardig te zijn. In het C.N.V. moeten wij werken voor de vernieuwing der samenleving". De Jeugdclub, onder leiding van J. M. de Bruin, droeg enige stuk jes niet onverdienstelijk voor. Omstreeks 11 uur sloot de voor zitter, na dankgebed, de welge slaagden avond. Ambachtscholieren kregen diploma Hedenmiddag zrjn In een bijeen komst in Musis Sacrum aan de jon gens, die slaagden voor het eind diploma van de Ambachtschool, de diploma's uitgereikt. Drie leerlin gen kwamen ditmaal in aanmer- i king voor het ere-diploma. Van de 91 leerlingen uit de vierde klasse kregen er 83 het diploma. Bij de verschillende vakken waren de uit slagen: Machinebankwerkers. G. J. Bal- kema, I. Boender, A. J. M. Bou- rnan, C. H. v. Dijk, D. A. Falandt, J. H, v. Gils, W. Kalkhoven, A. Kaufmann, M. d. Korte, Af. Kranen donk, A. C. Leeuwis, H. Dos, M. v. d. Meiden, A J. Noltee, G. Nun es, I.' Paalvast, F. W. Post, A. Schoen makers, G. van Schijndel, W. L. v. d. Sluts, A J. Toxopeus, D Van Veelen, S. van Vliet, Th. A. Voor- bachm, W. Vroom, F. J. Vuijk. Di ploma 26, gsen diploma 2. Automonteurs. J. J. Altorf, Th. Duimel, A. van Hamburg, C. J. Heerkens, J. M. H. de Jong, H. Jongste,. Gt-J-Maarleveld, N. Mook- Sioek, H. Planken, S. Reij, S. J. P. Romijn, W. Sehepeir;rik Torreman. Diploma 14, geen diploma 3. Eieetricienê. G. C. Agterhof, M. v. d- Berg, J. de Bruin, A. Dam, R. A. F. Engeïbracht, 3. W. H. Geveke, H. C. Goos, M. Groeneveld, J. A. Herlaar, D. W. v. d. Harst, S. A. Jol, D. J. G. M. v. Keulen, A. F. M. Keulen. A. R. Knotsenburg, J. de Koning, J. v. d. Kraan, J. v. d. Lee, J. Loendersloot, B. Sas, A. Stans, D. v. d. Tempel, J. Vogel, D. Voor burg, A. v. d. Wulp. Allen diploma 23. Timmerlieden. M. v.n d. Berg, A A. Boele, D. H. Jansen, W. v. d. Knaap, J. d. Lange, J. Levering, H. v. Schelven, J, J. Remmerswaal. J. J. Vroom, A. Vrijdag. Diploma 10, geen diploma 2. Meubelmakers. K. F. Groeneweg, orsbleem bijdrage probleem oorbaold Herqnoyerhemdar, zw«r* kwaliteit poptlme, gestreept of «Hen, nwt 2 loss» hoorden of «asl boord (m«t baleinen), «n blauw en grtjs. coat shirt mod el. ROTTERDAM Het Harmoniegezelschap „Oefe ning baart Kunst" heeft gister avond onder leiding van J. C. M. Feltzer in het Passagetheater ge concerteerd. Voor de dirigent be tekende dit tevens een jubileum, want hij dirigeerde rijn tweehon derdste uitvoering. Zoals wij van „O.B.K." gewend zijn, heeft dit ensemble wederom, een warm pleidooi voor goede har- moniemuziek gehouden. Het valt daarom te betreuren, dat de belang stelling van. het publiek te wensen overliet. Begonnen werd met de Huldi gingsmars en Herzwunden van Grieg. Voorts werd de ouverture „Carnaval Romainvan. Berlioz uit gevoerd, terwijl na de pauze nog de Notenkrakersuite van Tschai- kowsky en het Ballet des Parfums van Popy volgden, In dit laatste werk werd wel het hoogtepunt van' de avond bereikt. Verder traden op dit concert een tweetal vee^elovende jonge solis ten op. n 1. de sopraan Mary Meijer v. d. Sluis en de pianiste Nini van Mever. De zangeres heeft een in alle registers warm getimbreerde stem en een glanzende hoogte; aan haar inzetten en ademtecbniek kan. echter nog wel enige aandacht wor den. besteed. Zij bracht ten gehore een. drietal liederen van Grieg met begeleiding van klein orkest. Ver der zong zij nog Der Hirt auf dem Felsen van Schubert met piano begeleiding en obligaat-klarinet, die door de jongste telg van ..O B.K.", Adri de Bruyn, zeer verdienstelijk werd vertolkt. De pianiste bezit een behoorlijk Óntwikkelde techniek en heeft een muzikale aanslag: haar stijlbesef kan niettemin nog enige verdieping ondergaan. Zij liet rich horen in een aantal kleinere stukken van Haesier. Schubert, Daqum en. Sin- ding. Na de pauze volgden nog een Polonaise van Chopir. ..de" Prelude van Rachmaninoff en de Vuur dans van de Falla. Een drietal pittige marsen, waar van de eerste aan de dirigent was opgedragen, besloot deze zeer ge slaagde avond. J. V. Zaterdag, terrein Spieringshoek, 2.30 uur: HBS III—Gr."Wit III en om 4.15 uur HBS II—Hoogvliet II; HBS IV speelt uit tegen Zwal,- Vlaardingen V. Operette: 26 Februari. R.K. Volksbond. 8u: Schïed. Opera- en Operettever. „Gemengd Koor" met „De Gou- de Keten". 3 Maart, Passage-theater. 8 uur: Kunstkring. Hoofdstad-Operette met „Aa der schonen blauen Do- nau". van Johann Strauss. Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 980, Za. en Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.30 u: (Do.avond geen voorst.): 1001 Nacht (14 jr.) Monopole: Da. 2, 7, 9, Za. 2, 5. 7, 9, Zo. 3, 5, 7, 9 u: Robin Hood (14 j.>. Vergaderingen: 25 Februari, Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraad. Bij eenkomsten: 26 Februari, Volksgebouw, 4 u: Studio-weekeinde S.B.B. Drs. Nederhorst sureekt over „Be- drijfsdemocratie". l Maart, Volksgebouw. 8—10 u: Receptie t.g.v. 45-jarig bestaan Schied, Bestuurdersboud. Schiedamse danssuccessen Tijdens een te Rotterdam gehou den danswèdstrijd, kwamen de pa ren van dansinstituut Schilperoord in de Rembrandtlaan, weer niet slecht uit de bus. In de afdeling B 1 (hoogste klasse) werd een derde prijs behaald en B 2 leverd" een tweede prijs op. C. v. d. Kmyt, R- vi d. Kuil, P. G. van Leiden, A. J. Lief ting, H. Os- senforth, L. Spruijt, J. Steenbergen, K. H. v. Stijn, J. M. Tobé. Diploma 10, geen diploma 1. Het ere-diploma verwierven: F. J. Vuyfc, Machinebankwerker; S. A. Jol, Eleetricien (met boekwerk); J. v. d. Kraan, Eleetricien. Zaterdag spelen op het terrein Havendijk voor de Zaterdagmiddag Competitie K.N.V.B. afd. Rotterdam. Om half di;ie GTB 2WHR 2 en kwart over vier vangt de wedstrijd" aan tussen GTB IMVV '27 uit Maasland. Mocht GTB deze wed strijd winnen, dan eindigt het op de derde plaats. Scheidsrechter :s de heer V. Vermeulen. BIRD'S EVE KRISTAL VITA lliitW VONK WINTERZON De saxofonist Sigurd Kascher is in het begin van deze maand van New* York naar ons land komen vliegen, voor een toumée dat hoofd zakelijk bedoeld is, om de jeugd der middelbare scholen, die zoals de kunstenaar zelf zegt nog onbedor ven, moreel gezond en voor de schoonheid van. zijn instrument toegankelijk is, de saxofoon naar haar juiste waarde te doen leren kennen. Gistermiddag was Rascher naar Schiedam gekomen de tournée wordt gemaakt onder auspiciën van cie organisatie „Een uur muziek" om dc scholieren de schoonheden van het saxofoonspel te demonstreren. De wijze waarop hij dat doet, is zonder enig voorbehoud meesterlijk. Hij beschikt over een formidabele techniek en de dynamische schake ringen, benevens de verscheiden heid in de toonvorming, sieren zijn spel in ongekend hoge mate. Boven dien is Jiij een ras-artiat, die zich dus nimmer te buiten gaat aan vir tuoos vertoon. Deze laatste qualifïcatie wordt door sommige paedagogen in twij fel getrokken. Ja zelfs heeft het optreden van deze kunstenaar voor de jeugd de pennen in beroering gebracht, Staat, zo heeft men rich in paedagogische kringen afge vraagd de saxofoon al niet ge noeg in de belangstelling der rij pere jeugd. Moet er nu ten over vloede nog een man op de jeugd worden losgelaten, die al „bibbe rend" werken van meesters als Bach, Hètndel enz, gaat voordra gen? Zij, die zo spreken hebben slechts ten dele gelijk. Het is wel zo, dat muziek uit de klassieke periode zich rr.aar heel slecht voor de „Sax" leent. De begeleider van Rascher, Piet Pijnenborg beweerde gistermiddag wel en terecht, dat de inhoud hoofdzaak was, maar dit kan geen aanleiding zijn om een inleiding tot een cantate van Bach nu maar voor saxofoon en piano te gaan spelen, al geschiedt dit dan ook op een zeer muzikale wjjze. Want al leen al de combinatie saxofoon piano schenkt geen bevrediging, omdat de toon der piano die van de saxofoon geheel wegdrukt, hetgeen vooral het middenregïster betreft, Overigens kan men er in vele op zichten mee accoord gaan, dat Rascher bepaalde stukken uit de romantische en hedendaagse mu- ziekproductie op zijn instrument voordraagt. Er zijn maar heel wei nig grote instrumentalisten die geen „bewerkingen" voor hun in strument spelen, want het muzi kale denken van een „meester- instrumentalïst culmineert nu een maal in vele gevallen in de klank- mogelijkheden, die zijn instrument hem biedt. Het optreden van Sigurd Ras cher kan dus zeker niet als rinloos worden beschouwd. Ztjn voordracht van composities van Fauré, Aram Khatchaturian, Francis Casadesus, Waldemar, Weiander, enz. was daarom al belangrijk, omdat de jeugdige toehoorders inderdaad een saxofoongeluid konden, beluis teren zonder een ziekelijke, deca dente inslag, en bovendien uit de mond van een. ernstig werkend kunstenaar konden vernemen. (Rascher wist rich na zftn driewe kelijks verblijf in ons land reeds aardig verstaanbaar in orize taal te maken) hoe men wel en niet saxo foon moet blazen. En dit reeds geeft aanleiding om Raseher's op-, treden naar waarde te schatten, Aangekomen schepen Enseigne Mane St. Germain Calais Beums Waalhaven. ledig; Ptarmigan Londen VA.M, Merdehaven, st.; Boree Rouaan Rotrama Waalhaven, ledig Seaham Grangemouth S.S M. Merweha- L-en, kolenSilvretta Huil Schellen Parkkade, ledigPrins Willem van O- ranje West St. John Anth Veder IJsel- haven, stIrene Huil Rijn Lloyd Waal haven. ledig; Quentm Middlesbro Bur ger IJselhaven stTinda Huil Furness Merwehaven, ledigBadzo Par N B.K Waalhaven, klei; Frisia Port Jerome Ommeren Perms, olie; Meieoor Huil Kyn Lloyd Waalhaven, ledig; Acclmiy Londen ,AIg Vrachtkant. Vlaardinger. olie; Cape Possession Houston Lykes Li ne Merwehaven. st.Herman Trach New York Vmke Merwehaven, stDic- to Calcutta Cornetder Lekhaven, st Odysseus A'dsm Hu dig Veder Lekha ven st.Marsworth Londen Anth Ve der'IJselhaven, st.; Pelikaan Huil Wa genborg Parkkade, ledig: Prinses Bea trix Harwich Hoek v Hol1 andPascholl Shoreham Wagenborg Waalhaven, ledig Otivian Coast Newcastle 3a zer IJsel haven, stParaat Delfzijl Wii*enborg 2e Kathaven. jedigPrios Witlam V Va lencia Anth Veder IJselhaven, sinaas appelenPL.M, 17 Rouaan Worms Waalhaven, ledig; Dashvrood Lonent Furness V/aalhaven, ledig: Hadder Goo- le Hudig Pieters Lekhaven, st Belgian Coast A'dam Burger Waalhaven, ledig. Cornells Zaandam. Furness Merwehaven, ledig- Danabns Huelva Kersten Hunik Waalhaven, pyriet; Castlecombs Sout hampton Soetermeer Fekkes Perms, ledigWalenburgh Kingslynn Muller Parkkade, st Mira Karmgeb van Es 2e Kathaven, ledig. 25 Februari Nestor A'dam Hudig Veder Lekhaven, ledig; Knut Bakke Antwerpen Mev Goudriaan Lekhaven, st Zeehond Newcastle Vulcaan Spoorhaven. kaler.; Oranjepolder Londen Muller Jobskade, StSkaraborg A'dam Burger IJselha ven, st Albaro Antwerpen Muller Waalhaven, ledig; Arr.hem Haruicr. Hoek v Holland Empire Parkestion Harwich Hoek v Holland; Flora Antwerpen Herfurth Merwehaven. st Sotteville Rouaan Worms Waalhaven, ledig; Sarakov Ho- yanger Ommeren Maashaven, ledig. Vertrokken schepen Koningin Emma, Harwich; Madjoe. Aarhus; Hcrkules slbt, met kraan, Gdansk; Stad Maastricht. Gibraltar v.o.: Fortuna. Hull: Dina, Huil; Castor, Hull; Rolmside, Immingham; Randa Dan, DenemarkenMalmland. Narvik; Bihac, Adnatische zee; Reiger. Maldon: Wea. Newcastle; Ma raat V. Huil; Kirkmoor, Havre; Jutland. Odcnse; Edenwood, Oporto; Bemina, Kopenhagen: Slask. Gdynia; Northumbrian Coast, Hull; Ko ningin Juliana, Boston L,; Ardemua, Gothenburg; Korea, Hamburg: Mongo lia, Piraeus: Ceres, Chatham; Britannia, Hull: Alhena. Antwerpen; Echo, A'dam: Sigfors, Malmo; Alphard, Buenos Ayres: Suriname, Newcastle; Empire Wans- beck, Harwich: Stad Schiedam, Narvik; Duke of York. Harwich. 25 Februari Jura. Hull. Wind Noord. Matige koelte, kalme zee, helder. Randkerk, Adam; Aegis, Middlesbro; Springtide, Gibraltar v.o.; Prinses Bea trix, Harwich, Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië GBOOTE BEER 24 ln Straat Malakka dwars van Belawan op weg naar Ba tavia. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT thuis 25 te Suez. KOTA INTEN uitg. p. 24 nam. Bro thers iRodo Zee) n. Sabang. TAB1NTA uitg. p. 24 v.m. Dondra Head (Ceylon), 26 te Sabang verw. WATERMAN 24 nam. 11 10 uur v. Port Said n Batavia. WILLEM RHYS uitg. 25 rum. ter hoogte van Sabang verwacht op weg n, Batavia. Grote vaart Algorab thuis p. 24 Gibraltar; Aludra ung 24 te Genua; Aalaum uitg. p. 241 Lissabon n. Las Pairnas, Akkrumdijk p 24 Bishop Rock n. R'dam; Alcinous thuis p. 24 nam. Malta n. Liverpool; Aldebaran n. Galveston 24 op 400 mijl o. v. Ber muda's: Abbedijk 24 nam v, Montevideo n. Rio de Janeiro; Arendskerk 24 v. Fremantlc n Adelaide; Axeldijk 25 te Havana: Almkerk n. Londen 24 op 600 mijl w. v. Seilly; Amsteldyk p 24 Nico- bar n. Djibouti en New York; Aardijk n. New York 23 te Sinsapore, Alehihtt thuis 23 v Havre; Anadne 24 v. Lisabon n. A'dam: Arendsdijk 24 te Baltimore; Alamak thuis 24 v. Santos n. Rio de Janeiro; Ambtelkerk uitg. 24 v Dover n. Bordeaux en pass- 2S Wight; Alcor uiig. 24 te Santos; Albireo 24 v. Buenos Ayres n, Montevideo; Alhena 25 te Antwerpen, daarna Hamburg: Aalsdijk 25 nam. v, R'dam. via Antwer pen n New York; Alblasserdyk 26 v.m. v. Antwerpen te R'dam verw,; Alphacca n R'dam. 24 op 220 mijl Z. v. Nantucket; AJpherat p. 24 Bahia n. Rio de Janeiro. Bantam pass 24 's avonds SciUy naar Houston; Bengkalis 25 vm. te Batavia; Berkel 24 nam. te Las Palmasj. Bever wijk 24 te Havre; Bloemfontein 25 te East London; Bontekoe 25 te Macassar; Breda 25 te Pisco. Ceram p. 24 Key West n. Port Arthur; Celebes p. 25 Gibraltar n. Java; Cottica 25 te Trinidad. Congostroom 25 v. West Afrika te A'dam. Delfland uitg. 24 v. Las Palmas n Rio de Janeiro. Eerrüand 24 nam van Antwerpen te A'dam. Euterpe 24 v. A'dam n. Gdynia. Farmsum n Golf v. Mexico 24 op 600 imil Z W. v. Flores (Azoren) Glen earn 24 v. Batavia n. A'dam; Gou we p. 24 Gibraltar n. R'dam, Heelsum uitg p 24 Dungeness naar Genua: Hermei» 25 te Tocontlla Hersiha 24 te Trinidad; Heracles 24 v. Djidjelli n. Gibraltar; Helder p. 24 Mona eiland n. Puerto Cabello. Jacob Cats n. R'dam 24 -dwars van Aalesund Küpfontem thuis 25 te Antwerpen: Kaloekoe 25 te Port Swettenham; Hel bergen. p 24 nam Gibraltar n I'alie. Kaloekoe 24 v Temate n. Menado; Kertosor.o 25 te Port Swettenham. Leo 24 van Saersbaja naar Macassar; Geniet van de lente en koop 'n demiJuist nuNu Smoo- renburg U de eerste keus biedt uit 'n nieuwe collectie van de allerbeste kwalitei ten in prijzen vanaf 39.^5 .44.75 en hoger. REGENJASSEN „Dubbeltex" De ideale regenjas! DubbeSdoek aan beide zijden slechts 29.75 „Peau de Pêche" regenjassen in zware kwaliteit nu slechts 45.- Uitgebreide collectie regenjassen van prima Wigandoek vanaf 15,75 - 18.50 - 21.50 enz. Ook voor Jangenskleding slaagt U hij Moderne demi van zuiver wollen stof. Ruim model met ingezette mouwen er» met prima kwaliteit ser ge, geheel gevoerd. Iets hijzonders in prijs en kwa- liteif. In beige en grijs. 50 Zuiver wollen demi. Raglan model. Zo licht als 'n veer en toch geheel gevoerd met prima serge. Kan ook zonder ceintuur gedragen worden, In grijs, blauw en bruin, 75 Nieuwendijk 116-118 AMSTERDAM Hoogstraat 41 SCHIEDAM SOEDEN OVERHEMDEN DASSEN SOKKEN i VISTEA MOUSSELINE in leuke frisse dessins 90 cm. breed WOL om te breien, 100 gr. knotten, verschillende Meuren DAMES GAKNITUREN camisoles en direc toires, leuke dessins, vlotte pasvorm Cbarmeuse ONDERJURKEN import met prachtige Xrantenpassen ZIET ONZE ETALAGES DAM La wak p. 24 Great Ntcobar n. Bombay: Lieve Vrouwekerk thuis 24 op 660 mijl r. Socotra; Loppersum 20 v. Duala a. Lagos. Leersum 24 v Rangoon n Calcutta; Loppersum 23 v Lagos n Takoradi ïüanekerk p. 24 Beachy Head n. Kobe; Meerkerk thuis 24 nam. v Colombo n. Aden: Modjokerto 24 v. Belawan naar Piadjoe; Muiderkerk uitg. 24 's avonds te Dakar: Marken n. Belawan Deli 24 op 400 mul v. v. Sabang; Molenkerk thuis p. 24 's avonds Ibtza lBalearen) a. Antwerpen: Melampus 19 te Lake Charles. Mentor 23 v Haifa n Tel Avlv. Nijmegen p. 24 Ouessant n, A'dam* Nieuw Holland" 24 nam. te Brisbane: Noordam n. New York 24 op 400 mijl o.zo. v. Kaap Race; Nieuw Amsterdam 25 te Havana: Nijkerk p. 25 v.m. Brothers (Kode Zee) n. Mombassa; Nero 21 to Kingston Jam Noordwijk 25 te Sfax Oraniefontem thuis 24 ln het Suez- kanaal; Ossen drecht p. 24 nam. Dakar n. Takoradj. Oranjefonteln thuis 25 vm te Port Said; Oberon 24 v Paramaribo n Guan- ta Polyphemus 24 v. A'dam n. Batavia; Phrontis n. New York 24 nam. in toet Suezkanaal; Poseidon 25 te New York; Prins F rede rik Hendrik 25 te Esbjerg; Poelau Laut thuis 24 op 700 myl o. v. Kaap Guardaful, ca. 12 Mrt te A'dam verwacht. Prins Will errs IV p 24 Lizard n Edam; Prins Maunts 25 v Gandla n Antwer pen. RottJ thuis 22 v. Singapore en p. 24 Port Swettenham n. Penang, ca. 22 Mrt te A'dam verwacht; Ridderkerk thuis 24 v. Port Said n. Genua; Rijn n. A'dam 24 dwars van Kaap Sao Vincente; Roepa: p. 24 Carimata Eiland n. Bangkok. Roebiah 24 v Baltimore n Nederland; Roelf 24 te Bordeaux. Streefkerk thuis p. 24 Mlnikoy naar Aden; Salland uitg. 25 te Montevideo; Slamat 24 nam. te Antwerpen; Straat Matakka 24 te Singapore; Stad Arnhem p. 24 Holtenau u. A'dam; Slngkep uitg. p. 25 v.m. Sabang naar Belawan Dek; SloterdQk n. Halifax 24 op 700 miil w. v. Flores, Stad Arnhem p 25 Bruns'outtei n Adam; Strabo 21 v Hamburg te Adam; Slatiga 25 v Halifex n Alexandrië en. Java. Tabian p, 24 's avonds Flntstexre naar A'dam; Tjibesar 24 v. Cheribon n. Sema- rang; Tawali 25 v Batavia te A'dam; Tero p. 25 v.m. Madeira n. Montevideo; Tarakan n, Newport News 24 op 110 mjji w. v. Ouessant; Tjipar.as p. 24 Belawan Deli n. Hongkong; Tegelberg n. Mom bassa 24 nam. op 500 mijl o.z.o. van d.eza haven; Tiba 24 te Buenos Ayres. Tydeus 24 te Batavia,- Troilus 24 v Aden n RdamTheseus 24 te Meseina. Utrecht 25 te Macassar. Venus p. 24 Einisterre n. Lissabon; Valerius 25 te Yokohama. Westland p. 25 Ouessant n. A'dam; We'tevrcden uitg. p. 24 nam. Lissabon n. Fort Said: West er dam n. R'dam 24 op 1150 mijl w. V. Seilly. Waal 25 v Curacao n Aruba. IJssel uitg. p, 24 Ouessant n. Madeira. Zeeman 25 te Calcutta; Zaanstroom 24 v. Liverpool n, A'dam. Zaan p 25 Holtenau n Nederland, Tankvaart Adinda p. 24 nam. Straat Hlouw n, Singapore; Agatha 20 te Curafao. B»rendrcht 24 te Cura(ao. Ceronia p. 24 Natuna eiland n. Sin gapore; Clavella Shellhaven 24 op 44U mijl Z.Z.O. t'. Bermuda's. Ena p. 25 Natuna eiland n. Piadjoe; Esso Den Haag n. Aruba 24 op 400 mijl Z.W. v. FayaL Flandrfa p. 23 Dover tl Nantes- Gadilla p. 24/25 's nachts Ras al Hadd n. Havre. Ingeborg 24 v. Aberdeen n. Sandef jord. Macuba p. 24 v.m. het eiland Maslrah n. Suez; Malvlna p. 24/25 's nachts Bro thers (Rode Zee) n. Suez; Mercuxius 24 V. Hull n. Aberdeen. Ovula p. 24 Natuna eiland n. Manilla. F alma 25 v. Antwerpen n. Haesrode. 5tanvac Talang Akar 25 te Soengei Gerang; Stanvac Djirak 25 te Soengei Gerong. Tankhaven I 24 v. Belawan n. Piad joe. Woensdrecht p, 25 Santa Cruz (Braz.) n. Curacao, Sleepvaart Ganges met ss. Dser p 24 Quessant n Antwerpen; Humber met bok en sleepboot n. Sai gon 23 tc Fort Said, Hudson v Falembang n Maassluis 22 op 4E0 mijl v Point de Galle. Poolzee met s.s, Affleck 24 v Harrow n Antwerpen, Tyne n Maassluis 23 Zuidelijk v Kre- HEDEN EN MORGEN geven wij wegens enorm succes nogmaals 6 overheerlijke TOMPOUCEN voor 50 ct. y. pond taaie BITTERKOEKJES voor 50 ct. j: pond prima KLEINGOED voor 50 ct. Alle soorten GEBAKJES en KOEKJES geheel zonder inlevering ST. LIDLTNASTKAAT 49 TELEFOON 67586 Bekroond te 's-Gravenhage CMM OHZl dan kunt U bij de keuze van Uw st&mscboenen rekenen op onze des kundige leiding. Wy adviseren U gaarne bij leest en pasvorm! BROER5VE5T 135* TELEFOON 68492 - SCHIEDAM STEEDS EEN KLASSE BETER! 2 pers. spiraal 118 cm. breed. onverwoestbaar netwerk Distillateurs- en Likeurriokersbedryf N.V. vraagt voor spoedige indiensttreding: voor haar distilleerderij. - Leeftijd niet boven 35 jaar PELGRIMSDWARSSTRAAT 41 BOTTERDAM <W.) 50 70 100 breed verleggen en repareren Grote Markt 21, Schiedam Telefoon 67762 Nette heer zoekt zit-slaap- kamer met pension (West). Br. no. S 4824 bur. v, d. bi. Coupeuse vraagt beslist nette naaihuizen. Er. no. S 4830 bur, van dit blad. Wringers m. prima rubber rollen m. garantie 30.—; waskuipen m. eiken bodem en roestvrije banden 19.— wasplanken. 2 50; wasbor den 1.50; prima emmers 2.25, enz. Frans v. Thie- nen. Broeraveld 123, Tele foon. 69799. Grootste sortering triplex, multiplex, hardboard, car- tonboard, latten, ronde stok ken, palen, afzetlijst, meu- beliijst cn portrethjst vindt U bij Frans van Thienen, Broersveld 123. Tel. 69799. Bronzen gordijnrail, geheel compleet m. haakjes f 1.75 p. m.; kop. en bronzen trap roeden v.a. 0.40; gor dij la veer 0.25 p, m.; gordijn ringen, kop, en brons, enz. Frans v. Thienen, Broers veld 123, Tel. 69799. Wringerbokken UM; wringers 30.—; keuker- taiels 9.75; keukenstoelen 7.25; trapleren in alle ma ten 1,60 per tree; strijk planken 9.25; kinderboxen 30.Alles le klas werk. Frans van Thienen, Broers veld 123, Tel. 69799. Gevr.: nette .werkster voor 2 dagen p. w. in kl, gezin C2 pers.). Br. no. S 4929 bur, van dit blad. NA GEBRUIK V^AN ONZE ALOM BEKENDE - KUUe - - P. POEDER 77. CT. ETUI 6 STi45 CT. BRASKAMP N.V. RIJSWIJK <Z.:H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3