Rondetafel - conferentie over twee weken in Den Haag L HET ROTTERDAMSCH PARCDL Vervroegde overdracht der souvereiniteit Proces tegen 15 Bulgaarse predikanten begonnen KORREL Bondgenootschappen als üliussie J REGERINGSVERKLARING OVER INDONESIË Bewegingsvrijheid voor Republikeinse leiders s.s. Zuiderkruis had lichte aanvaring Onze verliezen in Indonesië „College van Beraad" in de K VP Janus ging als rechercheur op pad Kapitein Iemke Bakker gedeeoreerd Schoenreparatie wordt duurder Sowjetmanoeuvres aan Finse grens Eerste aangeklaagde bekent zijn schuld Op de r Amerikaans bezoek aan Rotterdam Weerbericht Zaterdag 26 Februari 1949 BecL on Adm. Lange H<r?en 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prijsi per week 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 48 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers - Postgiro 393644 Bankier; Amsterdamscbe Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Officieel wordt het volgende bekend gemaakt: In het regeringscommunigué van 23 dezer is medegedeeld dat bij het overleg tussen de Nederlandse regering en de Hoge Ver tegenwoordiger van de Krooi> gewichtige besluiten zijn genomen ten aanzien van de gedragslijn, welke terzake van het Indonesisch vraagstuk zal worden gevolgd. De Nederlandse regering is er van overtuigd, dat voor een bevredigende oplossing van de hangende vraagstukken een ver vroegde overdracht harer souvereiniteit over Indonesië aan een representatieve federale regering de aangewezen weg vormt. Zij heeft daarom het besluit ge nomen te trachten deze overdracht, welke overeenkomstig haar vroege re plannen in de resolutie van de Veiligheidsraad van 28 Januari jl. als een op uiterlijk 1 Juli 1950 te bereiken doel is uitgesteld, te doen plaats vinden, op een aanmerkelijk vroeger tijdstip. Uiteraard vereist de meest ge wenste uitvoering van dit plan de oprechte en voortvarende samen werking van alle partijen; de rege ring meent dat het door allen be geerde doel het vertrouwen wet tigt, dat voor een dergelijke samen werking ook bij allenbereidheid zal worden gevonden. In verband met de wenselijkheid onverwijld een aanvang te kunnen maken met een overleg voor een spoedige totstandkoming van de souvereine Verenigde Staten van Indonesië, en teneinde uitvoering te kunnen geven aan het ten aan zien van de vrijlating in de resolu tie van de Veiligheidsraad van 28 Januari 1949 gestelde, heeft de 'Ne derlandse regering besloten om de beperkingen van de bewegingsvrij heid van de republikeinse leiders, voor zover zulks nog nier" is ge schied, op te heffen. Nader overleg met de betrokkenen zal worden ge pleegd over de plaats, waar zij zich zullen wensen té vestigen en over de voorbereidingen, welke alsdan voor hun vestiging aldaar nog moe ten worden getroffen. Om tot een daadwerkelijk over leg te geraken heeft de regering "besloten het"Initiatief'te nemen tot het bijeenroepen van een ronde tafelconferentie,welke zo spoedig mogelijk""namelijk reeds op 12 Maart a.s, te 's-Gravenbage zal aanvangen. Op.deze conferentie zal overleg zijn te plegen over de Voorwaarden en modaliteiten, waarop een zoveel mogelijk ver vroegde souvereinitcitsoverdracht in de zin als hierboven aangege ven, zou kunnen plaats vinden; Het met militairen van Batavia naar {otterdam bestemde Nederlandse troe len-transportschip Zuiderkruis is Vrij dag, terwijl het op de rede van Suez voor anker lag, door het Engelse stoom schip Castledore aangevaren. Beide schepen hebben met lichte schade aan de boegen de reis voortgezet. De Zui derkruis Ss inmiddels bét Suezkanaal ge passeerd en zou'vanmiddag om twaalf uur van Port Said naar Rotterdam ver trekken. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn ge rapporteerd: K o n i nkljjke landmacht: 10 Febr.: serg. B. Groencveld, le- gerpr 250126016, VI aardingen; sold, le'kl.'K."W. van den Berg, legernr 250416117," Amsterdam-O.; serg. D. Hi ernst ra, lègernumrper 251219062/ Leeuwarden: sold. h. Koning, legernr 270717172, Leens (Gr.) sold- le kl'. J. Bosroann, le gernr 260317141, Arnhem. 17 Febr. sold. Ie kl.. H. Dekker, legernr 250227084, Amsterdam; huzaar le kl. A. X G. Haring, leger'rsummer 250421065, Schipluiden; korp. G. van Zwlcten, legernr .240130003. Amsterdam (N.). 18 Febr.: sold. J. M. Versteeg, legernr 271031192, Utrecht; sold. B. J. H. Wassink, legernr 250808202, Bathmen (O.). 19 Febr. sold. W. F. Dernïson, le gernr 281203424, Haarlem; sold. H. Kroès, legernr 281208032, Blij a 143 (Fr.); sold. M. J. Zuurhout, legernr 270308064, Vreeswijk. 20 Febr.: sold. F. M. Verstraten, le gernr 270621033, Badhoevedorp (gem, Haarlemmermeer). Koninklijk Ned. Ind. le ger: 6 Febf.: Man. sold. 2e kl. iiïf. L. Kabelatoe. Indonesië. 7 Febr.: Man. korp. cav. L, Pongi- latatan, Indonesië; Amb. sold. 2e kl. in£ T. Galaki, Indonesië; Jav. sold. 2e kl. inf. Ratio, Indonesië. 8 Febr.: Man. sold. 2e kl. inf. H. W. Wawo, Indonesië. 9 Febr.: Man. sold, le kl. inf. L. Kawulu- san, Indonesië; Jav. korp! jnf. Sarman, Indonesië; Anib. korp. inf. Assatumalay, Indonesië; Jav. serg.. art. Slamet Indonesië, 10 Fbr Man. sold, le kl, inf. J. Kasek. Indonesië; Amb. sold. Ie kl. inf. D. Tmnansertf, Indonesië; Man. sold, le'kl. inf. D. H. Wokas, In donesië. 11 Febr.: Jav. sold, le kl. inf. Miskoen, Indonesië. 12 Febr-' Jav. sold. 2e kl. Kéri, Indonesië; Jav. sold. 2e kl. -Slamet, Indone-' sië;. Jav.' sold. 2e kl. Soevvanto, Indonesië; Man. serg. inf. J. F. Wnisan, Indonesië. 17 Febr.: serg. pantsertroepen l>. J. TJUink, De venter. over de gelijktijdige totstandko ming van de Nederlands-Indonesi sche Unie, alsmede over voorzie ningen voor de tussenliggende pe riode, waaronder de instelling van een Federale Interim Regering, zulks mede in I et licht van deze vervroegde souvereinileitsover- dracht. De Nederlandse regering, is be reid in gemeen overleg met de be trokken partijen elke door een de zer partijen ter conferentie voorge stelde oplossing op baar merites te onderzoeken en na te gaan in hoe verre deze met haar verantwoorde lijkheid overeen is te brengen. In deze geest zijn uitnodigingen gericht tot alle betrokken partijen om deel te nemen aanbovenge noemde conferentie. Aan de UNCI is medegedeeld, dat de Nederlandse regering haar aanwezigheid bij de ze conferentie op prijs zal stellen, teneinde deze commissie in staat te stellen haar bijstand té verlenen. Hedenmorgen om tien. uur heeft de partijraad van.de KV.P. zijn be raadslagingen voortgezet met de discussies over het „College van Be raad". De eerste spreker de heer Van Haren, betoogde, dat een „College van Beraad", dat zou worden inge steld om meer katholieke intellec tuelen in het partij werk te betrek ken, de spanningen in de partij slechts zou kunnen vergroten. De heer H o r b a c h verklaarde, dat de .wijze, waarop de meeste ka tholieke intellectuelen hun partij- taak vervullen, hem met grote er gernis had vervuld. Hij achtte het onjuist hen via een „College van Beraad" in het partij werk te betrek ken. Helemaalonjuist vond hij het, dat het partijbestuur ook niet-KVF- leden tot het „College van Beraad*' wilde toelaten. Voorzitter W. J, Andriessen verdedigde het voorsteL Hij ver klaarde, dat men in deze woelige tijden alles moest doen, wat bevor derlijk was voor dé dynamiek van de KVB. „Het is de bedoeling van het P;B." zo ze! hij „hiervan een ernstige zaak te maken". Met twaalf stemmen tegen besloot de partijraad daarop .een „College van Beraad" in te stellen. De KLM meldt, dat enige wijzi ging is gekomen in de op 24 Febr, gepubliceerde lijst van vertrekdata van Constellations naar Nederland. Het tweede toestel vertrekt niet op 28 doch op 27 Februari, terwijl over de daarna vertrekkende Constella tions nadere mededelingen züllèn worden gedaan. Dollar-affaire kostte een winkelier z'n spaargeld De aankoop van valse dollars en het optreden van een pseudo-re- chercheur hebben een. winkelier uit Rotterdam-Zuid van al zijn spaargeld, f 8000.beroofd. Eind 1948 had de winkelier plan nen naar Amerika te emigreren. Hij had 8000,- gespaard en be sloot dit kapitaaltje alvast in dol lars te beleggen. Hij kocht er 1600 voor 5.r— per stuk. Een gedeelte hiervan stuurde hij' naarfamilje in Amerika, die het geld op een bank ^de deponeren. Maar daar werd kt, dat de dollar-biljet ten Ten. Toen de winkelier hi" .orde, ging hij onmiddel- liji .ïaar de man van wie hij de vals gebleken dollars had gekocht. Deze, een havenarbeider, beweer de, dat hij ze van een onbekende Amerikaan had gekocht, en die was natuurlijk nergens meer te vinden. De havenarbeider was „zo'n kwaje niet". Hij zocht voor de 760 valse: dollars die de winkelier nog in z'n bezit had een koper en vond die ook. De winkelier kreeg er 15QQ voor. Zo gewonnen zo geronnen Hij had het geld nog geen dag in huis, toen er 's avonds werd gebeld. Twee „rechercheurs" stonden voor zijn neus, die een „arrestant" bij zich hadden. De heren traden nog al brutaal op. Een van hen nam de-winkelier apart in de keu ken. „Met hem was wel te praten", zei hij, „maar niet met z'n maat, die de vrouw van de winkelier en de „arrestant" in bedwang hield." Als de winkelier nu maar wil de zweren op het leven van z'n kind dat hij er met -iemand over zou spreken, dan zou die schappe lijke „rechercheur" de zaak wel in de doofpot stoppen. Maar, dan moest hij f 1500 hebben. In zijn angst ging de winkelier op het voorstel in. De „rechercheurs" en de „arres tant" vertrokken. Een poosje later kwam de winkelier tot bezinning, maar te-laat ontdekte hij dat hij was beetgenomen. Van de oplich ters was geen spoor meer te vin den. Al deed de winkelier geen aan gifte bij de politie, deze kreeg toch lucht van de affaire. Bij het onder zoek dat deze instelde kwam al heel gauw aan het licht,- dat de 24-jarige H. N. de „arrestant" was .geweest;-Hij "had het -restant: van dé dollars' gekocht éri ze 'van' de hand gedaan aan bezoekers van een café aan de Linker Maas oever. Bij de afrekening zou hij zich evenwel vergist hebben. Hij ontving te weinig geld en daarom ging hij naar de woning van de kopers. Dat waren de 54-jarige A. d. V. (bijgenaamd Janus), een bij de politie zeer bekend brandkas ten kraker, en de 40-jarige J. M, K. Toen hun bezoeker zijn verhaal had afgedraaid zagen D, en K. er wel brood in om bij die winkelier eens op ,;visite" le gaan. N. zou mee gaan als „arrestant" die zgn'; bij het verhandelen van de dollars ge grepen was. Het geld werd broe derlijk verdeeld. D. en K. zijn inmiddels gearres teerd en opgesloten. Tegen N. is proces-verbaal opgemaakt. K. werd al enige tijd gezocht door de politie. Sinds 1945 was hij voor een politiek vergrijp opgeslo ten, maar herhaaldelijk wist hij te ontvluchten. De dollar-affaire heeft bij in een van zijn „vacan- ties" opgeknapt. Drie millioen liter melk naar Indonesië De „Kedoe" van de Koninklijke Rot- lerdamsche Lloyd vertrekt vandaag met drie millioen liter gecondenseerde melk naar Indonesië. De „Kedne" zal in Marseille nog een twintigtal luxe auto's voor Batavia aan boord nemen. De scheidende gezagvoerder van het m.s. „Oranje", kapitein Iemke Bakker, hèeft Vrijdagmorgen op dit vlaggeschip van de maatschappij Ne derland officieel afscheid genomen. Namens de maatschappij werd ka pitein Bakker toegesproken door de beer A. F. Bronsing. directeur van de „Nederland", die hem een gouden horloge tér herinnering aanbood. Kapitein B. Brouwer sprak namens de minister van "Verkeer en Water staat. Hij herinnerde aan de vele snelle reizen, die kapitein Bakker met de Oranje heeft volbracht, waar door kapitein Bakker ia het buiten land de bijnaam „dutch repord-brea- ker" kreeg. Aan het slot van zijn toe spraak deelde kapitein Brouwer me de. dat het H.M. de Koningin heeft behaagd, kapitein Bakker te benoe men tot officiér in de Orde van Oranje Nassau. Op grond van de nieuwe prijsbe- schikking tfoor schoenreparaties, dfe binnenkort in werking treedt, zal de prijs voor leren zolen en hakken met ongeveer 10% stijgen. Als uitwijkmogelijkheid voor het publiek zullen de prijzen voor ge spijkerde gevulcaniseerdc zolen en hakken daarentegen worden ver laagd en wel van 3,60 tot i 2.99. Gelijmd zal de prijs 3.30 bedragen. Bovengenoemde bedragen hebben 'betrekking op de prijs, welke wordt berekend voor herenschoenen. Voor andere categorieën gelden verhou dingsgewijze lagere prijzen, Nederlandse aanspraak op Duitse vissersschepen betwist Drie Nederlandse sleepboten zijn in Hamburg aangekomen met een sleep van 5 Duitse visserschepen, die door de geallieerden aan Ne derland zijn toegewezen, aldus cieelde een zegsman'van de bizo- r,tale afdeling voor voedselvoorzie ning en landbouw mede. De 5 sche nen waren opgeëist door Nederland Zij waren. Duits eigendom en in 1942—44 ,op Nederlandse werven gebouwd en ook betaald, zo deelde deze woordvoerder verder mede. Het Britse restitutiebureau in Det- mold had" volgens hem in Juli, van het vorige jaar een Nederlandse aanspraak op de schepen afgewe zen. De Engelse, controlecommissie in Berlijn heeft echter de vorige maand beslist dat de schepen on middellijk aan' Nederland moeten worden overgeleverd. De woord voerder zei, dat de documenten, waaruit die laatste beslissing moet blijken, nog niet in Hamburg, zijn gearriveerd. Passagiers van de Tabinta telegraferen dr Drees De passagiers van de „Tabinta", dat op weg-is van Amsterdam naar Batavia, hebben in een telegram de minister-president verzocht meer schepen in te leggen zoals de „Ta binta" en de „Willem. Ruys", alsmede de „Oranje" alleen te bestemmen voor gezinsvervoer,-Zjj noemden hot vervoer met de „Tabinta" als nood maatregel voor mannen redelijk. Het Sowjetrussische leger voert wintermanoeuvres uit tussen Pet- samo en Salla, waar de Sowjet- Unie aan Noorwegen en Finland grenst, aldus wordt in gewoonlijk betrouwbare kring te Helsinki verklaard. Volgens het Franse persbureau A.F.P. hecht men in politieke en diplomatieke kringen te Oslo geen geloof aan de in omloop zijnde ge ruchten, dat de Sow jettroepen zich samentrekken aan de Sowjet-Rus- sisch-Noorse grens. In Finse militaire kringen wil men deze manoeuvres niet als een bedreiging tegel Finland, beschou wen, maar men acht het mogelijk, dat zij hun oorzaak vinden in het Noorse besluit, tot het Atlantisch Pact toe te treden. Vrijdag is in het paleis d-r Academiën de plechtige openingsvergadering gehouden van de Internationale Raad der Europese Beweging, Win- ston Chur chili hield daar een grote rede. Rechts van hem de Bel gische minister-president Spaaklinks het Franse socialistische par lementslid Guy Mallet Meer dan twee en een half uur lang sprekend, soms met verstikte stem en met tranen in de ogen, heeft gisteren ds.' Nauraof voor het gerechtshof te Sofia een ver klaring afgelegd, waarin hij zich schuldig verklaarde aan de hem ten laste gelegde beschuldigingen van spionnage en verraad. Ds Nau- mof is een van de vijftien Bul gaarse protestantse geestelijken, die terecht zullen staan in het pro ces, dat gisteren begon, en waar schijnlijk een week of tien dagen zal duren. Aan de 49-jarige Naumof, die recht tegenover zijn rechters stond, werd de vraag gesteld! „Bekent ge schuld? Spreek de waarheid en niets dan de waarheid. Wanneer gij de waarheid spreekt, zal het Hof er rekening mede houden dat gij be rouw hebt". ,,Ik beken dat ik schuldig ben," antwoordde de beklaagde met dui delijke stem. „Ik betreur ernstig datgene wat ik gedaan heb." Ge durende de hierna volgende twee uur en 53 minuten "tot l?et tijd stip waarop de zitting voor de lunch onderbroken werd bleef het bekentenissen stromen uit de mond van Naumof. Afwisselend gesticulerend en wenend van'emo tie gaf hij een relaas van zijn ac tiviteit tegen de staat. Hij betoogde, dat hij drie fatale fouten in zijn leven had gemaakt. Deze waren: 1. Begin 1945, toén.: hjj in de waarheid geloofde van de voor spelling van Vassil Zvapkof, de hoofdbeklaagde, op een bijeen komst van kerkelijke leiders, dat met de komst van het linkse regi me de geloofsvervolging haar in trede zou doen. Toen hij in contact kwam met Cyril Black, secretaris van de Amerikaanse politieke commissie in Bulgarije voor het vredesver drag. Black is thans hoogleraar aan de Princeton universiteit. 3. Zijn vriendschap met Chrfsto Stratev, secretaris van de agra rische partij, een tegenstander van de communisten die naar de Ver enigde Staten vluchtte. Black, zo zeide Naumof. vroeg om inlichtingen over wapenfabrie ken, Bij een andere gelegenheid had Black om inlichtingen ver zocht over de houding van het volk ten opzichte der communisten, alsmede over andere politieke en economische kwesties. Ook een tweede beklaagde, ds. Iwanof, kwam gisteren nog aan het woord. Hij zei zijn gepubli ceerde bekentenis te handhaven en verklaarde, evenals 'Naumof, onder Amerikaanse invloed te heb ben gestaan. Het proces'wordt'o-a. bijgewoond- door 25 buitenlandse journalisten en waarnemers van de Britse en Amerikaanse legaties in Bulgarije. Prijsovertreders gestraft De Rotterdamse tuchtrechter voor de prijzen was weer in de weer tegen een aantal prijsovertreders. Een kwartje en 55 cent voor brood jes met leverworst en gehakt en 20 cent voor een kop koffie of thee berekende een Rotterdamse café- tariahoudcr. Daarvoor werd hjj ge straft met f 100 boete, terwijl hij bovendien nog 60.moest beta len wegens het ontbreken van een prijsaanduiding. Met f 250 boete werd 'n caféhouder gestraft die kleine glazen pils had verkocht voor een kwartje. Dezelfde straf kregen twee fir manten die metalen kleinmcubelen tc duur aan detaillisten hadden ver kocht. Het voordeel, dat ze behaald hadden/groot 12.500 moesten ze weer afstaan. De zwaarste straf tenslotte werd opgelegd aan een Rotterdamse banketfirma wegens het te duur verkopen aan wederverkopers van speculaas, eierkoeken, krakelingen e.d. Hier bedroeg de boete 1000. en bovendien ontneming van het behaalde voordeel van 26.000. TN E holderdebolderachtige ge- beurtenissen rondom het At lantisch Verbond zijn bezig allerlei opheldering te bewerken. Men krijgt de indruk dat de voornaam ste, betrokken staatslieden met met al te veel vakkennis het ge val te lijf zijn gegaan. Het is een gelegenheid voor onze oude, juri disch heel preciese diplomaten tut triomferen: „Dat zou ons nooit zijn overkomen", .Inderdaad, allerlei vergissingen zouden zij niet heb ben begaan; maar,.met hun juri disch gesteriliseerde methoden zouden zy de wereld ook geen stap verder hebben gebracht. De con sequentie daarvan was; neutrali-. teit tot de dood erop volgt. Men kon, in hun trant handelend, nooit te voorzichtig zijn. Zonder, wagen wint men echter zeiier geen vre de en veiligheid. Maar pp dit punt waren zij ook volkomen fatalis tisch. Correcte ondergang is beter dan incorrect heil. Dit gevoel blijkt ée niet-diplomatieke lagen van ons volk geducht te hebben .doortrokken. De toepassing ervan heeft men tot nog toe gezien in onze Indonesische politiek. Hoeveel is daarin bedorven door deze dwaze opvatting.' -De grondwet bleek in de ogen van velen opgesteld, niet enkel om' er de; Nederlandse Staat' op op té 'bouwen, maar tevens om hem, ais het zo te pas kwam, er mee in het ongeluk te storten. Deze,wat ziekelijke neiging, om met een heroïek gebaar te'sterven hebben wij het laatst nog waarge nomen bij Jan Schouten, tijdens het jongsfe Kamerdebat over In donesië. Van Speyks voorbeeld bezielde hem. Zo zag men ge vaarlijk effect vanzekere vader- •landse-geschledenisboekjes in 's lands vitaalste, waarlijk we reldomvattende aangelegenhe den nawerken. Hierin stak echter het voordeel, dat het oude, hals-- starrige, volksbelang aan forma- lisme opofferende „heroïsme" op zijn allerduidelijkst ad absurdum •werd gevoerd. Onze diplomatie is op het ogen blik een heel stuk daarover heen. Gelukkig. CTAATSLISDEN der West Europese mogendheden had den tot een verbond besloten. Washington had dit met welge vallen aangezien, ja, zelfs aange moedigd. En'toen aan dit verhond enkel maar de macht en de wa pens ontbraken, toen toonde Wash ington zich bereid, de betoonde deugd van .eensgezindheid te be lonen mét samenwerking van, en verstrekking van ontbrekende wapenen door Amerika. Marshall, de Secretaris van 'Staat, een van degrootste en machtigste leiders 'der westelijken in de oorlog heeft dit probleem blijkbaar, wat te sim plistisch bekeken. Dean Acheson, jurist, politicus, diplomaat, heeft deze nalatenschap overgenomen, maar stellig van den beginne af zijn bedenkingen gehad. Deze bedenkingen berusten op de Amerikaanse constitutie. Dat hebben wij nu uit den treure ge hoord, en wij kunnen daarvan, de juistheid ook niet betwisten. In de moeilijkheden van President Tru man en zijn statedepartment zul len w'ü ..ons echter niet-verdiepen. Daarmede zouden wij slechts een klein gedeelte van het probleem bestrijken. En, hoe paradoxaal het klinkt, juist door dit beperkte be sef zouden wfj ook mei -ten volle kijk krijgen- op het gemakkelijke van de oplossing ervan. Ra-ra, hoe zit dat?- De brede grondslag van het hele vraagstuk is deze, dat bond genootschappen in de moderne wereld niet meer mogelijk zijn, tenzij tussen al dan niet vorstelijke dictatoren. En de moderne ge schiedenis heeft geleerd, dat zij weer eikaars woord niet kunnen vertrouwen. Wat blijft er dan ever? EEN democratisch geregeerd land kan. volgens detheorie waarop de Amerikaanse ïsolation- nisten .zich voor hun land beroe pen, geen verplichting aangaan oorlog te verklaren op; het ogen- - door - Dr. M. v. BlankenBtein blik waarop een bondgenootschap dit noodzakelijk zou maken, een voudig omdat daarvoor besluiten nodig zijn van een toekomstige parlementairë meerderheid, wier karakter niet te voorzien is. Ze ker, het hoofd van de staat kan oorlog verklaren, maar het parle ment moet hem, .door het goed keuren. van credieten endöor al lerlei speciale besluiten..- daar toe in staat stellen. Dat was an ders in de tijd, toen bondgenoot schappen tussen alleenheersers werden aangegaan. In het alge meen konden dezen zich op el- ka ars „ridderlijk erewoord" ver trouwen. Dit woord woog zwaar der dan welk volksbelang ook, en het begrip burgerdeugd vond een groot deel van zijn inhoud, in be reidheid zich- voor de macht, dé eer en de grootheid van de vorst cp te offeren. Voor de vorsten, die bondgenootschappen aangingen, kwam het er alleen op aan te we len in hoever zij op hun partner en zijn opvolgers konden rekenen. En gewoonlijk wisten zij wat zij aan elkaar hadden; Sedertdien is er de klad geko men in het stelsel der bondgenoot schappen. Ondanks het drievoudig verbond, sloot Italië, zich niet al leen aan in 1914 bij zijn bond genoten Duitsland en Oostenrijk, maar nam het, na wat aarzeling, zelfs de zijde van hun vijanden. Het verdrag van Lóparrio van. 1925 bevatte ,zo ondubbelzinnig mogelijk de. belofte van-militaire steun aan Frankrijk, bij remilita- risatie vanhet Rijnlanddoor de Duitsers. Maar toen' Hitler in 1936 daartoe* overging,' was dé regering te Londen-, tot geen krachtige steun aan Parijs bereid. Wij hebben la ter meervan dien aard beleefd, inzonderheid' inzake van waar- borgsverdragen.- De verplichtingen, die Chamberlain en Daladier in 1938 te.Mlinchen tegenover-de rest van de Tsjechoslowaakse Staat waren aangegaan, vergaten zij ten volle toen Hitlér dië rest in be slag nam. 7IJN. bondgenootschappen dan ^waardeloos? Neen. In -ÏÖI4 kwam Engeland, na diepe aarze ling en met de inval in België als „verontschuldiging", zijn verplich ting krachtens de Triple Entente na. Waarom? Niet omdat het zijn bondgenoten zo lief had, maar om dat het de aanleiding tot de En tente, de vrees voor Duitsland, liet gelden. In 1939 kwamen En geland en; Frankrijk wel hun ver plichtingen na tegenover Polen. Uit sympathie?. Neen, omdat de regeringen zagen dat eigen behoud nu klemmende eisen stelde. Roosevelt- hielp de westelijke ge allieerden zóveel hij kon, ver bui ten de grenzen zelf5 van een wel willende neutraliteit. Maar Ame rika moest door Japan. Hitier én Mussolini toch nog - in de oorlog géstoten worden. Het was er toen echter ook met-zijn- hart bij. Nu is er een internationale situatie, waarin het Amerikaanse volk' met klaar oordeel ziet, dat zijn lot met, dat van West Europa verbonden is Wij hebben dus geleerd, dat ver bonden niet 'meer in de eerste plaats op beloften en handteke ningen berusten, maar op inzicht in het volksbelang; dat zij dus niet voor lar ge tijd verzekerd kun nen worden, tenzij de omstandig heden dit inzicht levendig houden cf, als het nodig wordt, opnieuw wekken. De vorm, die men nu zoekt voor het Atlantisch Verbond, moet op dc-2e realiteit berekend zijn. Het'is de eerste keer dat men die reali teit onder ogen! ziet. Zij maakt voor het thans dreigende gevaar, dat slechts door solidariteit kan worden afgewend, samenwerking mogelijk. En daat kómt het op aan. De herrie, die er geweest over het nieuwe Atlantische Verbond, heeft dit alles in helder licht ge plaatst. Men schijnt in staat, voor" de. moderne eisen een formule ring op le stellen. Baar is men aan bezig. De oude juristen zal zij niét voldoen. Het-grootste voordeel er van is» dat' zy geen-illusies wekt. ET EN der afschuwelijkste gesels -1—van onze moderne maatschappij is het verschijnsel der massa-werk loosheid. Men behoeft slechts de ernstige crisisperiode van de jaren na 1929 in de herinnering op te roepen om weer in. alle diepte te beseffen welk een. zee van gronde loos leed deze massale werkloos heid in het leven' van de mens te weeg brengt De laatste jaren hebben wij ons in Nederland om het verschijnsel werkloosheid niet bepaald ernstig hoeven te bekommeren. De opleving van na de oorlog oefende een gun stige invloed uit op de arbeids markt. Er bestond een enorme be hoefte aan de meest elementaire verbruiksgoederen en het produc tie-apparaat schreeuwde om ar beidskrachten. Van de bijna half millioen werk lozen, die wij in de hevigste crisis jaren in ons land hebben gekend, bleef na de oorlog niet veel meer over. Maar helemaal verdwenen-zijn zij niet. Integendeel. De laatste cij fers spreken van 80.000, Daarvan staan er 50.000 geboekt als geheel werkloos, terwijl ongeveer 30.000 bij de Dienst Uitvoering Werken een onderkomen hebben gevonden. Ver geleken bij voorgaande jaren bete kent dit een flinke toeneming. Al leen al in de Vorige maand viel een stijging waar té nenien van 14.000 man. Ondanks het tekort aan geschool de arbeidskrachten, dat in,verschil lende delen van ons land blijft be staan en ondanks het tamelijk gun stige beeld in R'dam, wijzen deze cijfers op een kentering. Men gaat zich afvragen of deze toeneming van. het aantal werklozen zich zal door zetten en of wij ons In Nederland zullen moeten voorbereiden op een periode van grote werkloosheid. Deze vraag klemt des te meer om dat, wat zich thans bij onze Zuider buren voordoet, weinig, bemoedi gend is. Het land telt op het ogen blik een kwart millioen werklozen, en de Belgische regering staat vrij wel machteloos. Ook in Amerika is de werkloosheid toegenomen; de laatste cijfers spreken van twee en een half millioen. Hoewel deze symptomen niet di rect alarmerend hoeven te zijn, hou den zij toch een ernstige waarschu wing in. Economische depressies in een bepaald land zijn als een olie vlek, die zich tot ver buiten de na tionale grenzen uitbreidt. De crisis van 1929 is daarvan een klassiek voorbeeld. Gezien de maatregelen ijan de regering - het instellen van een commissie en een wetsontwerp werkloosheidsverzekering geeft men zich van die symptomen in elk geval rekenschap. Volgens dr. W. Steigcnga In een artikel in Econ.. Statistische Be richten.' was tussen 1930 en 1046 slechts 10 pet. van de beroepsbevol king, voor wie een nieuwe.arbeids plaats moest worden geschapen, jonger dan 24 jaar; prognoses leren, dat dit tussen 1955 en I960, 48 pet zal rijn. Het is zeker, dat deze merk waardige ontwikkeling vooral voor de tewerkstelling der ouderen van betekenis kan worden. Wanneer werkloosheid optreedt, kan men verwachten, dat juist ouderen hier van het slachtoffer zullen worden, gezien de voorkeur van het bedrijfs leven om ouderen door jongeren te vervangen. Deze voor velen nogal sombere vooruitzichten kunnen mis schien voor een deel worden wegge nomen. wanneer men er in óns land tn slaagt de mogelijkheid tot in- du strliiUsatie volledig te benutten. •- Er zit echter nog een andere les in. De eisen, die aan de opnemings-" capaciteit van het bedrijfsleven worden gesteld, zullen in de toe komst aanmerkelijk zwaarder zUn dan in het verleden. In het bedrijfs leven is reeds een toenemende be hoefte aan specialisten en vaklieden, te bespeuren. Dit betekent niets meer of minder dan dat de tijd, toen men met geringe kennis of vakbekwaamheid toch aan de slag kon komen, onherroepelijk voorbij is. En dat is een les. die iedereen ter harte zal moeten nemen. Drie vertegenwoordigers van Ameri kaanse vakverenigingen, die op uitno diging van ECA een bezoek aan enige Europese tanden brengen, zijn Vrijdag in ons land gearriveerd. In Den Haag werden zij op het bureau van de ECA- missie door dr. Alars Valentine ontvan gen. De Aineriknonse bezoekers willen zich een beeld \'onnen van de wijze waarop de werknemers en hun vakver enigingen in Europa tegenover hei plan- MarshnlL staan. Na Vrijdag de Amster damse haven en Werkspoor te hebben bezichtigd, werden de gasten vanmorgen ontvangen, door de minister van Sociale Zakeit. mr, Joekes. "Vervolgens ging de tocht naar Rotterdam, waar het gezel schap op het raadhuis begroet werd door burgemeester Oud, Het programma vermeldde voorts een bezoek aan de ha- yens en aan een loods van Hudig cn Pleters ar.n de Guslo-wcg. De Ameri kanen zouden hier direct contact zoclcen met de arbeiders om hun mening te vernemen over het Marshall-plan. Eveneens zouden de gasten spreken met verscheidene leden van de Stichting voor Hsvenbelangcn er* vertegenwoor digers van vakbonden. LATER TIJDELIJKE OPKLARINGEN Weersverwachting, peldlg van Zater dagavond tot Zondagavond. Gedurende de avond en nacht zwaar be wolkt met tijdelijk calgc regen. Morgen overdag wisselende be wolking met enkele verspreide buien, voor namelijk ln het Noor den van het land, en iets kouder dan van daag. Matige tot krachtige, tn het u Noorden van het land tijdelijk harde wind tussen West en Noordwest. yv.--■ 28 Februari: Zon op 7.3D. onder 1847; Maan op 8.06 onder 18.57. 27 Februari: Hoog water te R'dam leJJj J.44 uur, 2e tö 17,15 uur.' 2fl ^Februari: Hocg water ts R'dam le tij 5.16 uur. 2e tij 17.49 uur. Waarnemingen:.. Luchtdruk: 10254: wind: W.Z.W. 4; temp. 5.2; max. 7,4 (1 uur gistermiddag); min. 4.7 (6Jö uur hedenmorgen,'; weersgesteldheid: zwaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1