Federalistische instemming met regeringsverklaring HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Katholieken blijven tot medewerking bereid" Republikeinen uitgenodigd Vlotte stapelloop van de wijntanker Bacchus Schuldbekentenissen' onder stortvloed van tranen KORREL Alleen verenigd Europa kan oorlog voorkomen Maandag 28 Februari 1949 Negende jaargang No. 49, UNO-commissie voor Indonesië en Republikeinen gereserveerd Schepen in nood op de Noordzee Revolutie in Paraguay Dr. Koets naar Banka mor toelichting Ook de West aanwezig bij Haags overleg Republikeinse politieke gevangenen vrijgelaten Prof. C. P. M. Romme: KVP legt nadruk op gezinspolitiek Schip van een heel Stijgende werkloosheid in geheel Europa bijzonder type Het geloofsproces te Sofia Openbare meeting te Brussel had een rumoerig verloop „Ik zal U betalen in Marshalls" Geen uitlevering van getuigen Krawtsjenko Weerbericht Red. eu Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijs» per week 0,32 per kwartaaJ 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave NV. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amslerdamsche Bank te Rotterdam Directeur-, B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker In een rede voor Radïo-Bata- vla heeft de voorzitter van de Bij eenkomst Federaal Overleg, de organisatie, die het voorbereidende contact onderhoudt met de Repu blikeinen Sultan Hamid II. ver klaarde het initiatief van de Neder landse regering om reeds thans te komen tot een ronde tafel confe rentie voor de overdracht van de souvereiniteit van ganser harte toe te juichen. „Niet alleen zullen onze reeds in kiem aanwezige contacten met onze Republikeinse landgenoten hierdoor dadelijk kun nen worden vergemakkelijkt en geïntensiveerd doch tegelijkertijd zullen wij allen met alle betrokke nen om een tafel verenigd dadelijk en zonder verdere omwegen spij kers met koppen kunnen slaan, ■waarna met de verdere gezamen lijke opbouw aanstonds een aan vang kan wnrden gemaakt. Ik wens vanaf deze plaats de Neder landse regering met haar initiatief van harte geluk". Sultan Hamiü besloot zijn rede met de woorden: „Het volk, te lang reeds het slacht offer van verwarring, verwil dering en ontreddering, mag van ons verwachten dat wij alle krachten zullen aanwen den om snel een positieve cn constructieve oplossing te vin den, die de nationale, idealen bevredigt en gezamenlijke ar beid voor vrede en welvaart mogelijk zal maken. Laten wij ons bewust zijn van onze ver antwoordelijkheid". Republikeinse kringen in Indo nesië, aldus Reuter, wensen hun oordeel over het Nederlandse voor stel op te schorten tot zij overleg hebben kunnen plegen met de Fe deralisten en de UNO-Commissie voor Indonesië. Een republikeinse zegsman ver klaarde: „Indien dc voorgestelde conferentie een middel is, om de resolutie van de Veiligheidsraad toe te passen, zullen wij er gun stig tegenover staan. ïndicn zij daartegen beoogt die resolutie links te laten liggen, zal zij niets opleveren". Volgens een ander persbureau, Associated Press, zouden de ver wachtingen omtrent de houding die de Republikeinen zullen aan nemen niet hoog gespannen zijn. Het bureau meldt: Verscheidene persoonlijkheden die in.-staats zijn de politieke pols slag te ^Batavia aan te voelen, hebben de verwachting uitge sproken, dat de Republikeinse lei ders de uitnodiging tot een ronde tafelconferentie m Den Haag niet zullen aanvaarden tenzij deze wordt neergelegd m duidelijker termen, dan die, waarin zij in de door dr. Beel afgelegde verklaring was vervat. De vraag of de Nederlanders Sukarno en Hatta slechts be- Wegens de harde Noordwesten wind en de ruwe zee is de loods- dienst voor de Nieuwe Waterweg Zondagmorgen om 11.25 uuf ge staakt. Van morgen om acht uur waren de loodsen met het oog op de nog lopende zware deining niet naar buiten gegaan. Van midder nacht tot hedenmorgen 8 uur was geen enkel schip de Nieuwe Wa terweg binnengekomen. Er worden er verscheidene verwacht, doch zij werden blijkbaar door het slechte weer opgehouden. Drie Nederland se kustvaarders, de Neeltje, Tempo en de Zeehond, alsmede de Deense Maria Toft, zijn Zaterdag en Zon dag als bijlegger de Waterweg bin nengelopen. ,5 Op de Noordzee woedde een zware storm, waardoor het Noorse motorschip Trappes, dat 340 ton meet, op 70 mijl ten oosten van de Schotse kust is lekgeslagen en zich in zinkende toestand bevindt. Vijf leden van de uit zeven koppen be staande bemanning zouden zich aan boord bevinden van de Engelse trawler Laura Patton. De redding boot uit Peterhead en de destroyer Ulster zijn ter assistentie uitgeva ren. Er is medische hulp ingeroe pen voor.de Laura Patton. Later werd gemeld, dat alle ze ven leden van de bemanning zijn gered. De „Laura Patton" heefteen rwaar gewonde aan boord- Twee leien van de bemanning zijn door hei Deense stoomschip „Edvard Svenson" opgepikt. Het I8U0 ton metende Engelse stoomschip William Homan bevond zich Zondagmiddag op 3 mijl zui delijk van Helgoland in zinkende toestand tengevolge van het ont ploffen van een mijn. De sleepbo ten Dantzig en Atlas zijn uit Cux- haven vertrokken om hulp te ver lenen. Voorts zijn Zondag even be zuiden Terschelling op de Wadden zee twee met schelden geladen tjalken door de storm in. moeilijk heden geraakt. De reddingboot Brandarïs heeft een der tjalken op sleeptouw genomen. De sleepboot Holland van Doeksen is langszij het andere scheepje aangekomen. De opvarenden, zijn veilig op de red dingvaartuigen gebracht. Aan boord van het motorschip „Hastings" van de, Waterman-lijn 'uit New York, dat op weg was van Bremen naar Antwerpen, zijn tengevolge van de storm vannacht de bootsman George Ehmsen en de matroos Harry Bonewald in het ruim gevallen. Ehmsen werd ge dood en Bonewald liep ernstige kneuzingen op. Beiden zijn in Vlissingen van boord gehaald en overgebracht naar het Si Jozelzie- kenhuis. Voor Bonewald bestaat geen levensgevaar. schouwen als personen dan wel als vertegenwoordigers van de Repu blikeinse regering is nog onbeant woord gebleven. Personen, die in nauwe verbin ding staan met de UNO-commissie te Batavia verklaarden dat de commissie niet aan de rondetafel besprekingen zal deelnemen tenzij beide partijen dit verlangen. Geen enkele autoriteit wil zich enige uitlating laten toeschrijven maar de algemene reactie op de verklaring van dr. Beel is, dat deze vaag is. Mr. Van Kleffens, de Nederland se gezant in de VS, heeft Zaterdag inzake de regeringsverklaring in New York een persconferentie ge houden. Voor de te vormen Fede rale regering van geheel Indone sië knoopte hij aan bij een sugges tie, die afkomstig is van het Ame rikaanse lid van de UNO-commis sie voor Indones! de heer Merle Cochran. Deze deed het plan aan de hand, dat twee derde van deze vertegenwoordigers zal bestaan uit federalisten. Voor de republikein se afgevaardigden zou een derde gereserveerd blijven. Er is nog niet veel internatio naal commentaar voorhanden, In UNO-kringen te Lake Success hult men zich in zwijgen. Wel sprak men de verwachting uit, dat de Veiligheidsraad spoedig zal bijeen komen inzake Indonesië. In Engeland is de Nederlandse verklaring gunstig ontvangen Het is in Londen geen geheim, dat eer der in deze maand, de Britse am bassadeur in Den Haag, een be langrijk onderhoud had met mr. Stikker, waarin sir Philip Nichols de nadruk legie op de in Enge land bestaande hoop op een spoe dige oplossing van het conflict, en waarbij dan de vrijlating van de Republikeinse leiders een inleiding diende te voTmen voor de voort zetting der besprekingen. De nationale radio van Para guay maakt na een maand aan het bewind te zijn geweest, bekend, dat de president, generaal Kai- monde Rolon is afgezet „door een burgerlijke en militaire beweging". Felipe Molas Lopez zou de nieuwe candldaat voor het presidentschap zijn. Mr. A. H. C. Gieben, advi seur-generaal voor justitie te Batavia, is Zaterdag naar Banka vertrokken, om de uitno diging van dë Nederlandse regering over te brengen aan de Republikeinse leiders. Zaterdagmiddag heeft er een ver gadering plaats gehad van dr Beel met de Voorlopige Federale rege ring, terwijl Zondagochtend de dele gatie-leiders der bijeenkomst Fede raal Overleg bijeenkwamen. Dr. P. J. Koets die dr Beel naar Den Haag vergezelde zou heden per vliegtuig naar Banka reizen in ver band met de Zaterdag door mr. Gieben overgebrachte uitnodiging en voor het geven van eventuele nadere toelichtingen. Naar het A.N.P, verneemt ligt het in de bedoeling, dat ook de ge biedsdelen Suriname en de Neder- landsche Antillen bij de Ronde tafel conferentie, welke men op 12 Maart aanstaande hoopt te openen, verte genwoordigd zullen zijn. Naar verluidt verwacht de Ne- lerlandse regering, dat de eonfe- Meï gei ren tie op 1 1 i geëindigd zal zijn, Vrijdag zijn in Batavfa Republi keinse politieke gevangenen vrijge laten. Onder hen bevinden zich Latumeten en Sastrosmvingnjo van de persafdeling der Republikeinse delagatie. Voorts werden in vrijheid gesteld Sujoso. Suratman. Erwin, Ratulangi. Enoch en Gondokusomo, zij zijn naar Bandoeng vertrokken. Hare Majesteit Koningin. Juliana heeft er in toegestemd het be schermvrouwschap van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers te aanvaarden, Luttele uren nadat de regering een officiële verklaring had gepu bliceerd over haar Indonesisch be leid hield prof. C. P. M. Romme, de voorzitter van de katholieke Twee de Kamer-fractie Zaterdagmiddag voor de partijraad van de K.V.P. een referaat over de staatkundige cn parlementaire toestand. Voor zover deze regeringsverklaring daarin ook ter sprake kwam, be trachtte de katholieke leider de uiterste soberheid, omdat naar hij zeide de mogelijkheid be stond, dat nok hijzelf aan de in het uitzicht gestelde ronde tafel-confe rentie zou moeten deelnemen. Zijn uiteenzettingen over de In donesische kwestie kwamen in hoofdzaak neer op een verdediging van de door zijn fractie aangeno men houding. Scherp keerde hij zich daarbij tot diegenen, die van mening waren, dat de katholieke volksvertegenwoordigers uit partij politieke oogmerken zouden hebben gehandeld. „Wij hebben aldus prof. Rom me in Sassen, altijd groot ver trouwen gesteld en moesten reke ning houden met de mogelijkheid, dat hij gelijk had. Jarenlang heb ben wij naar de vrijheid der Indo nesische volkeren gestreefd en voor die politiek ook de verantwoorde lijkheid op ons genomen. De loop der gebeurtenissen heeft het ons onmogelijk gemaakt dat andermaal te doen, maar wij blijven bereid tot constructieve medewerking." Fel keerde spreker zich voorts tegen het streven van bepaalde kringen, met name van „Rijkseen heid", de figuur van de heer Sas sen na zijn aftreden voor zich op te eisen. „Nog altijd", zo riep prof. Romme uit, „is de heer Sassen een vurig voorstander van datzelfde „Lingg- ^ati", waar gij tegen zijt. Hij is stelijk de onze en niet ae uwe!' Spreker begon zijn rede met een verontwaardigd protest tegen het optreden van het communisme en sprak er zijn vreugde over uit, dat onze grondwet thans een instelling kent als de Burgerlijke Staat van Beleg. Hij hoopte dat de regering spoed zou maken met het wetsont werp ter uitvoering van de desbe treffende grondwetsartikelen: De katholieken van Nederland, zo zeide hjj vervolgens, stellen er een eer in door de communisten als hun verbetenste vijanden te wor den beschouwd. De gemeenteraads verkiezingen moeten worden benut om het communisme verder in te perken in ons vaderland. De K-V.P. zal daarbij in het eerste gelid staan. Het -wetsontwerp op de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisatie noemde prof. Romme het uitgangs punt voor een nieuwe rechtsorde in ons sociaal- en economisch leven, waarbij de arbeid, ook in de onder neming, miet langer onder, maar naast het kapitaal zal staan. Het kapitaal zal- zijn bevoorrechte plaats eerlijk met de arbeid moe ten delen, zo verklaarde hij» Hij zei vervolgens, dat de K.V.P. ook aandacht zal besteden aan de gezinspolitiek en de gezinspartij bij uitstek wil zijn. Zij zal blijven ha meren op de kinderbijslag voor kleine zelfstandigen en ook bij de belastingherziening de nadruk op de gezinspolitiek leggen. Als een stuk gezinspolitiek zag spreker voorts het ontwerp van wet op de leesbibliotheken, dat een juridische storm heeft veroorzaakt, maar elementen bevat, die door die storm niet worden geraakt. Prof Romme sprak ook over de fedecaïisatie van Europa en zeide, dat na?ï de mening der K.V.P. in de Europese assemblee vrije me ningsuiting en besluitvorming moest bestaan. Dan zouden de ver- tgenwoordigers der Christelijke be ginselen een falanx in het worden de Europa kunnen vormen. Over de verhouding tussen Ne derland en de West zei hij, dat de ontwikkeling van hun wederzijdse betrekkingen een voorbeeld van constructieve bouw vormt. Hij besloot zijn toespraak met een hartstochtelijke oproep tot de katholieken van Nederland hun eenheid te bewaren. Het 3400 b.T.t, metende, voor Frankrijk bestemde wijntank schip. Bacchus glijdt snel en zonder hape ren van de hellinp. Een zeer ge slaagde stapelloop, die Zaterdag middag om half vijf op de werf van de Rotterdamsche Droogdok- maatschappij plaats vond Het internationale arbeidsbureau te Genève heeft Zaterdag bekend gemaakt, dat er omstreeks de jaar wisseling een aanzienlijke stijging in de cijfers voor de aantallen werklozen in zes Europese landen viel waar te nemen. ItaJië komt op de eerste plaats met 2.151.271 personen. Andere landen, waar de stijging aanzienlijk was, waren B e 1 g i e 250-000; Denemarken 70.000, Fin land 9GOO, Frankrijk en Zwitserland 15.000. Een stevige, dwars op de af- loopbaan staande bries was er de oorzaak van, dat de wijn- tanker Bacchus, die Zaterdag middag am kwart over vier bij de Rotterdamsche Droogdok- maatschappij te water zou gaan, nog ruim een kwartier »P de sleden werd vastgehou den. De wind stuwde het water nog wat langer door, maar om even over half vijf kwam de stilstand en toen liet hoofd ingenieur Vlig aan madame A. Legrand echtgenote van één der directeuren van de Franse rederij voor wier rekening het schip wordt gebouwd, het sein géven, dat zij de blinkdraad kon doorhakken. Onmiddellijk na het vallen van de klink kwam de Bacchus los. Zeer snel gleed het gevaarte de hel ling af. Er stond ruim voldoende water, zodat het „dompen" het doorzakken van het voorschip bij het verlaten van de sledebaan volkomen achterwege bleef. Twee Dockyard-sleepboten stoven door het grauwe woelige Maaswater op de Bacchus af. In een oogwenk wa ren de trossen vastgemaakt en daarna was het ondanks de harde wind niet moeilijk meer het pasge boren schip in bedwang te krijgen en naar de afbouwkade te slepen. Hoewel ze eigenlijk nog maar een casco is, kanomen nu al aan de Bacchus zien, dat ze een mooi schip gaat worden. De sterk gestroomlijn de opbouw, zowel van het typische bruggehuis in de midscheeps als Zaterdag, zjjn tijdens het proces tegen de vijftien Bulgaarse geeste lijken dat momenteel te Sofia wordt gevoerd twee predikanten gehoord, die belden onder zware emoties ver klaarden ten volle schuldig te zijn aan de ten laste gelegde feiten, te weten spionnage ten gunste van Britten en Amerikanen en Illegale handel In vreemde valuta. Dominee Janko Iwanof, die leider is van de methodistische kerk, ver telde het hof van verschillende bij eenkomsten met, naar hjj zeide, vertegenwoordigers, van de Ameri kaanse geheime dfênat en met Ni kolai Petkof, voormalig leider van de Bulgaarse boerenpartij, die twee jaar geleden werd terechtgesteld. Dominee Iwanof verklaarde, dat hfj in het totaal twee millioen leva van zijn diensten had ontvangen, welk geld afkomstig zou zijn van de vertegenwoordiger te Sofia van de Amerikaanse filmmaatschappij Me tro-GoIdwyn-Mayer. Hg verklaarde tenslotte, dat zijn houding ten opzichte van. het communisme „geheel ver anderd" was. Hij vroeg geen clementie, doch zeide te hopen, dat h\{ een straf zou ontvangen, die het voor hem mogelijk zou maken te bewijzen, dat hfj in derdaad tot inkeer was geko men. „Ik wees het communisme af zonder zelfs te pogen het te begrij pen", aldus deminee Iwanof, die zeide zich. te schamen. In de namiddag nam predikant Ziapkof In de beklaagdenbank plaats. Hfj verklaarde op alle pun ten schuldig te zijn. De president van het gerechtshof zeide, dat het hof hem soepeler zou behandelen, naarmate zijn verklaringen eerlyk waren. Ziapkof zeide eerst een spion voor de Britten en daarna voor de Amerikanen geworden te zijn om dat hij steeds pro-Amerikaans en pro-Engels geweest was. Engeland was zjjn tweede vader land geworden nadat hij er zij" op leiding had genoten en theologie afgestudeerd had. Na zijn studie was hij naar Bulgarije terugge keerd. In 1832 had hij er niets op tegen, toen Floyd Black, deken van het Amerikaanse college in Bulga rije, hem zekere inlichtingen had verzocht. Dit contact met Black 5 gebleven tot deze hem „over droeg" aan andere Amerikanen. In October 1944 werd hij door een Engelsman, genaamd Andrews, be zocht. Op de vraag of hij bereid was iets voor Engeland te doen, had Ziapkof geantwoord daartoe bereid te zijn. Hem werd daarop verzocht politie ke en economische gegevens te ver zamelen. Ziapkof besloot zijn bekentenis met een dramatische verklaring, waarin hg zichzelf „de verloren Zoon, die naar zijn volk terugkeert" noemde. Zyn stem klonk verschil lende malen onvast en herhaaldelijk brak hij in- tranen uit, Hij en zijn medebeschuldigden, waren, schepsels van het Amerikaanse kapitalisme en „het kapitalisme schept en ver nietigd daarna zijn eigen scheppin gen", zo zeide hg wenend. - Eerst had hij geestelijke banden met de AngJo-Amerlkanen gehad. Deze werden echter banden op ge bied van spionnage onder het mom van de godsdienst. Hierin bad hij gezondigd. „Kameraden rechters, wat zult gij met mg doen? Zult gij een nieu we mens uit my maken? Een hoop je staf zou niemand van nut kunnen zyn, doch een nieuw mens zou nut tig voor ons land en ons volk zijn". van de dekhuizen achteruit, gelijkt sterk op die van de eveneens bij de RJD.M. gebouwde moderne tankers yan de rederij Van Ommeren. Dit is geen toevallige overeenkomst, aangezien ook de Bacchus ontwor pen wer-d door het Technisch Ad viesbureau B. C. van. Ommeren te Rotterdam, De Bacchus wordt gebouwd voor rekening van het Ministerie des Traveaux Publics et des Transports te Parijs en zal door de rederij So- flumar te Parijs in de vaart wor den gebracht voor het vervoer van wijn in bulk van Noordafrikaanse havens naar Frankrijk. De Bacchus werd een schip van een heel bij- zonder type, daar ze speciaal is m- gericht voor het vervoer van 3.650 ton wijn of alcohol in veertig tanks van verschillende inhoud, die door electrische pompen en via koperen leidingen worden geladen en gelost. Onder en naast de eigenlijke la- dinglanks bevinden zich andere tanks, die gedeeltelijk voor ballast- water ztjn bestemd. De wanden van de ladingtanks zijn op een bijzon dere manier geprepareerd om roes ten te voorkomen en de wijn tegen bederf te vrijwaren en bovendien bijna overal geheel glad om het schoonmaken te vereenvoudigen. Het schoonspuiten geschiedt door automatische sproeimachin.es. Onderin het schip is over de ge hele lengte van de tanks een tunnel gebouwd, waarin alle leidingen en afsluiters zijn aangebracht voor de lading en voor het ballast- en iens- waier ,zodat geen leidingen door de tanks lopen. De bediening der afsluiters wordt op een centraal punt aan dek geregeld door middel van lichtsignalen, In de pomp- kamer staan vier electrisch gedre ven Houttuinpompen voor de lading met een capaciteit van 80 ton per uur elk en twee 140 tors ballast- pompen. De wijnleidingen behoeven dus nooit voor het ballastwater te worden gebruikt, terwijl het gal lasten en lossen gelijktijdig kan ge schieden. De bouw op de helling van de 3400 b.r.t. metende Bacchus is ge schied volgens de zogenaamde sec tie-bouwmethode, waarbij delen tot een gewicht van 25 ton in de werk plaatsen geheel aan elkaar gelast worden om dan door de kranen naar de helling te worden getrans porteerd. Het gedeelte van de ladingtanks is geheel electrisch ge last, terwijl de huid gedeeltelijk gelast en voor een deel gklonken is. In de machinekamer komt een drie cylinder Doxfordmotor V3n 2100 p.k. bij 110 omwentelingen per minuut vervaardigd door de Ma chinefabriek Wilton-Fyenoord le Schiedam. Het is de eerste in Ne derland gebouwde machine van dit type. De verwarming der verblijven geschiedt door een met olie ge stookte kachel, die warm water door de radiatoren laat circu leren. Een stoomketel is op dit schip niet aanwezig. Do eetzalen voor de manschappen zyn in het achterschip ondergebracht; de kapi teinssalon en de salon voor de offi cieren in het midscheeps geplaatste dekhuis. De Bacchus zal worden toege rust met zeer moderne navigatie middelen als een electrisch-hydrau- liseke stuurmachine met telemotor, een radio-installatie, een gyrokom- pas, een echolood en een luid spre kerinstallatie. De glanzend nicuiue R.E.T,-bus, die Zaterdagmiddag op het gevaarhjke kruispunt Boergoense straatWolpltaerlsbochl in aanrijding kwam -met een stoomtram i>an de R.T.M. werd aan één zijde zwaar beschadipd. De locomotief werd door de schok uit de rails gelicht en draaide 'n slag om. Evenals tijdens de conferentie voor de Europese beweging te Am sterdam en Den Haag in het afge lopen jaar. staat ook nu weer, nu de beweging in Brussel bijeen is, Win ston Churchill in het middelpunt der belangstelling. Zaterdag en Zondag heeft hjj in het geheel drie maal in het open baar het "woord gevoerd. Van deze drie keren was de laat ste de meest gemotioneefde. Ditmaal immers sprak hij op het bordes van het beursgebouw ten overstaan van een menigte van achtduizend per sonen, onder wie 2ich een vrij groot aantal communisten bevond. Dezen hadden een grote protest demonstra tie aangekondigd en hoewel de bur gemeester deze had verboden, had den zij toch kans gezien zich onder de menigte te mengen. Zij ver spreidden vlugschriften en hieven van tijd tot lijd spreekkoren aan. De politie slaagde er echter in de orde te handhaven en verwijderde in to taal ongeveer zestig personen van het plein voor de beurs. Churchill zei, dat „de ene helft van Europa thans in gevangenschap leeft en de andere helft op zijn hoe de is." De nieuwe organisatie voor Europese eenheid zal „voorspoed en vrijheid voor alle burgers, vooraan staande zoweï als eenvoudige,- bren gen." Churchill zei, dat de beweging voor een Verenigd Europa het enige middel is om een nieuwe oorlog zelfs erger dan de vorige te voor komen. Behalve Churchill beleden ook sprekers uit andere landen op deze openluchtbijeenkomst hun geloof in de toekomst van de Europese Be weging en wezen op de noodzaak daartoe. Spaak viel de communistische de monstranten fel aan met de woor den: „Waarom is een minderheid naar hier gekomen, om tegen een man te demonstreren, die gedurende vijf jaren, de democratie heeft verde digd en ons het enthousiasme en dc moed heeft gegeven in dagen van tegenspoed, de strijd voor de vrij heid voor te zetten? Op het ogenblik dat Duitsland met Rusland samen ging, interesseerde u de oorlog niet. omdat het toch maar tegen de kapitalisten ging. Wij zul len dit verbond tussen Duitsland en de Sowjet-Unie op een ogenblik, dat de democratieën om haar vrij heid vochten, echter niet licht ver geten". Onder donderend applaus ver klaarde Spaak verder: „vooral zul len wij niet vergeten de dolkstoot, die de Sowjet-Unie Polen toebracht en de overweldiging van de rand staten". Tenslotte zeide Spaak: „Deze massabijeenkomst is een sym- bool. Temidden van een meer derheid. van goedwillende bur gers. staat een kleine groep op ruiers. Deze groep is echter niet in staat ons tegen te houden op de ingeslagen weg naar een Ver enigd Europa. Vandaag 2ijn wb met duizenden, morgen zullen wij met millioenen zijn". Onder anderen sprak ook de Ne derlandse gedelegeerde professor dr H. Brugmans. Zijn korte toespraak die hg in de Nederlandse taal hield oogstte een levendig applaus waar tussen men hier en daar het gejouw van tegen-demonstranten hoorde. De twee commissies, die binnen het kader van het internationaal congres der Europese beweging zijn opgericht, hebben Zaterdagavond hun werkzaamheden voortgezet. De commissie voor dc algemene principes van een Europese politiek heeft een reeks schikkingen goed gekeurd met betrekking tot „de mo rele noodzakelijkheid van een Euro pese Unie." Tijdens een diner ter ere van Winston Churchill stelde de ta felpresident, half in ernst, half als grap voor, dat de toekomsti ge munteenheid voor dc Euro pese Unie „Marshall" zal heten. Doelend op 'n Zuid-Amerikaan se munt, zei hij: We hebben ook BoliïNXrs, en we heb ben Napo leons (een oude Franse gouden munt van 20 francs), waarom zouden uiij. dan in de toekomst niet voor onze eenheidsmunt van Marshalls spreken? De gro te coupures zouden dan Spaaks en Winstons genoemd kannen worden. SAME3TWONTNG is nog steeds een noodzakelijk kwaad, waartoe wij gedwongen worden door omstandig heden, die buiten onze schuld zijn ontstaan cn waarvoor men moeilijk iemand verantwoordelijk kan stellen. Dat is een vervelend ding. De gemid delde Nederlander huldigt m het al gemeen een vrij individualistische levenswijze. Zijn huis is zijn konink rijk, waarin het gezin een centrale maar afgestoten plaats inneemt; men kan hem niet recalcitranter, bozer en onhandelbaarder maken dan wan neer een vreemde zich met zijn wo ning cn zijn doen en laten in die wo ning bemoeit. Er is dan ook niemand, die hier iets abnormaals in ziet; het is een logisch uitvloeisel van zeer oude, diep ingewortelde tradities, die ten nauwste zijn verbonden met ons volkskarakter. Maar opeens zijn dc tijden veran derd. Het bezit van een eigen „nest je" is voor tallozen, m het bijzonder voor de tot volwassenheid gekomen generatie met trouwplannen, een on wezenlijk sprookje geworden. Voor die laatste groep is een eigen woning helemaal illusoir, omdat m de weini ge huizen, die óf gebouwd worden oi vrijkomen, gezinnen met kinderen voorrang hebben. Intussen zijn de gemeentebesturen, vooral in do zwaar getroffen steden, reeds geruime tijd bezig om overtol lige woonruimte te vorderen, het geen blijkens de ervaring, een nogal tijdrovende procedure is. Zij, die zelf het initiatief nemen om een ge deelte van hun woning, mits die groot genoeg is, aan derden af te staan, blijven vooralsnog goring in aantal. Wanneer deze categorie gro ter was. zou dit zeker van betekenis zijn om de woningnood verder te le nigen. Jammer genoeg schrikt men hiervoor in de meeste gevallen terug; men ziet op tegen de mogelijke con sequenties en men is bang zijn „vrij heid" te verliezen. 'F OCH zou het voor de autoriteiten ■*- een opluchting zijn als er meer medewerking werd verleend. Daar om lijkt het ons goed iets te vertel len over een nieuwe regeling van het Ministerie van Binnenlandse Za ken, die op samenwoningen en woon ruimte-kwesties betrekking heeft. Deze regeling komt in grote trekken hierop neer. Wanneer in verband met een vrijwillig aanvaarde samen woning in een huis bepaalde tijdelij ke voorzieningen aangebracht moe ien worden, dan kan het gemeente bestuur de kosten van die voorzie ningen geheel o£ gedeeltelijk vergoe- i den. Hiermede worden b.v. bedoeld het inrichten van een extra-keuken tje. het plaatsen van een extra W.C., het timmeren van wat eenvoudige kamertjes op zolder e.d. De gemeen tebesturen behoeven die vergoeding niet geheel uit eigen zak te betalen, want het Kyk neemt 75% van de verleende vergoeding voor zijn reke ning, tot Ueö maximum évetUJRSF van S 300.per perceel. Ook doen zich gevallen voor, waar in iemand bij hem in gebruik zijnde woonruimte vrijwillig ontruimt om er anderen mee te heipen. De ver huiskosten, die de vertrekkende eventueel moet maken kunnen even eens geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden vergoed. Het Rijk betaalt ook in die gevallen mee en wel tot een maximum van 50% van de jaarlijkse huurwaarde van de vrijgemaakte woonruimte, vastge steld op grond van de Wet op Per sonele Belasting. Deze regeling zal voor z^er vele mensen van belang zijn. Men kan de bezwaren, die on losmakelijk aan samenwoning ver bonden zijn. dikwijls aanzienlijk ver lichten, wanneer men dc nodige voorzieningen treft, die de samen wonenden een zekere vrijheid van handelen en bewegen laten. Ooi dc kosten iaat men dat na, met bet ge volg, dat óf de samenwoning niet tot sland komt of veel bezwaarlijker wordt dan sLrikt nodig zou zijn. Uitdrukkelijk wordt hierbij opge merkt, dat alleen die kosten voor vergoeding in aanmerking komen, die na 31 December 1948 zijn ge maakt. Voor oudere gevallen behoeft men de vergoeding dus heus niet aan. te vragen. Voor de toepassing van deze regeling moet men zich niet wenden tot cciv of ander Ministerie, maar uitsluitend tot de gemeentebe sturen. Op de secretarieën of de ge meentelijke huisvestingsbureaus kan men inlichtingen krijgen. Zoals men ziet wordt met deze re geling aan een groot aantal bezwaren tegemoet gekomen. Wij zouden byna vragen: wie meldt zich? Doen is be langrijker dan praten! In antwoord op het Russische ver zoek om uitlevering van drie Rus sische getuigen, die door Krawts jenko in zijn proces tegen „Les Lettres Francaises" zijn gedag vaard, verklaarde het Franse minis terie van buitenlandse zaken, dat deze drie personen „ontheemden" zijn van wie_ twee reeds het Franse grondgebied hebben verla ten en dat de Russische regering haar verzoek moet richten tot de unitaire autoriteiten van de bezet tingszones. waar deze drie perso nen verblijven. De commissie voor oprichting van een Europees hof voor de rechten van de mens is met haar werkzaam heden klaar. Zij heeft haar werk comité opdracht gegeven haar de goed te keuren tekst voor te leggen. Léon Jouhaux, voorzitter van het Franse met-communistische vakver bond „Force Ouvrière" ts op een plenaire zitting benoemd tot voor zitter van de internationale raad der Europese beweging. Duncan Sandys, schoonzoon van Churchill, is met algemene stemmen tot voorzitter van het internationale uitvoerend comité der Europese Be weging gekozen. Een vliegtuig mei zes personen aan boord, ia tussen Nantes cn Bordeaux tengevolge van een ontploffing aan boord verongelukt. Alle inzittenden, waaronder zich drie kinderen bevonden, zijn om het leven gekomen. NIEUWE DEPRESSIE IN AANTOCHT Weersverwachting geldig van Maan- jjJagav&nd tot Mnsdagravond, 3n de avond In het Zuid-Oosten van het land nog weinig bewolking met plaatselijk lichte vnrst. Overi gens toenemende bewolking met U1- dclijk sneeuw of regen cn weer aan wakkerende wind tussen Zuid en West. Morgen over dag meest zwaar bewolkt met enkele buien, ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag en vooral langs de "Wadden eilanden tijdelijk wepr tot storm toe nemende en geleidelijk naar West tot Noord-West ruimende wind. 1 Maart. Zon op 7 27. onder 1818j maan op 8 lfl onder 2(1 f)7 1 Maart; Hoog water te Rotterdam: le tij 5,42 uur, 2e tg 18.16 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1