Republikeinen niet naar de Haagse conferentie? Hevige storm over Nederland HET ROTTERDAMSCH PAROOL Dr. H. J. van Mook gaat naar Amerika Beklaagden putten zich uit in zelfbeschuldigingen KORREL Nedelandse delegatie gevormd door voltallig kabinet Medewerkers van kardinaal voor de rechtbank Prins Bernhard moet te bed blijven Europese Beweging wil West-Duitsland uitnodigen Militair geheim verraden Twee Franse officieren in arrest gesteld Politiek verkeer Batavia-Bangka West-Indië 17 Maart naar de stembus Storm, hagel en sneeuw Vertraging in treinverkeer Trein beschoten in West-Java Poolse vrachtboot is doormidden gebroken Kerkproces in Bulgarije Westelijke gezanten weerleggen aanklacht ,,Als onafhankelijk man" Generaal Lucius Clay vraagt ontslag „Rode Deken" getuigt tegen Krawtsjenko Drukkere dienst KLM Batavia per 7 Mrt. Weerbericht Dinsdag 1 Maart 1949 Hed. en Adra. Lange Haven 141, Schiedam Tel, <59300 Abonn.prIJsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool** DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 50 Uitgave K.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamache Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Naar het A.N.P. van welingelichte zijde verneemt, heeft het B.F.O., het Bijzonder Federaal Overleg, waarin de federale staten van Indonesië zijn verenigd, eenstemmig besloten de uitnodiging van de Nederlandse regering tot bijwoning van de ronde tafelconferentie, die 12 Maart a.s. in Den Haag sal aanvangen, te aanvaarden. Officieel hebben de Republikeinen nog geen standpunt kenbaar gemaakt. Mohammed Rum echter, de vertegenwoor diger van de Republiek bij de U.N.O.-Commissxe voor Indo nesië, heeft de uitnodiging verworpen. ïn Nederlandse kringen te Batavia wordt de verklaring van Rum echter niet als definitief antwoord beschouwd. Hij meent, dat de Nederlandse voorstellen misleidende bedoelingen hebben en de resolutie van de Vei ligheidsraad doorkruisen. De voornaamste passages uit Sum's telegram luiden: „Het laatste besluit van de Neder landse regering zoals vervat in de brief van dr. Beel. die Zaterdag avond door dr, Gieben aan presi dent Sukarno in Muntok werd overhandigd, doorkruist de resolu tie van de Veiligheidsraad Bovendien Is het duidelijk dat de Nederlandse regering in geer» ge val zal voldoen aan de voorwaarde om de huidige Republikeinse rege ring in haar bevoegdheid over enig deel van haar gebied te herstellen. In het bijzonder verklaarde dr. Gieben. dat wij (de Republikeinse leiders. Red.) in geen geval zullen Het proces tegen veertien perso nen, die betrokken waren bij de acties van kardinaal Mindszenty is Maandag te Boedapest voor een volksgerechtshof begonnen. Zij die thans terechtstaan, wor den beschuldigd van zwarte valu- tahandel en van politieke samen zwering met degenen, die reeds veroordeeld zijn, In het proces tegen de Kardinaal luidde de aanklacht: hoogverraad, spionnage en zwarte handel. Maandag bevonden zich in de be klaagdenbank drie rooms-katho- Üeke priesters, drie bankiers, acht makelaars en kooplieden en de vroegere secretaris van graaf Ester- haiy. Er waren in tegenstelling tot de vorige keer geen bijzondere veilig heidsmaatregelen getroffen en er waren-geen speciale bewijzen nodig om de rechtszitting te kunnen bij wonen., Alle beklaagden voor zover zij Maandag het woord hebben ge voerd hehben bekend schuldig te zijn aan het ten laste gelegde. Een der voornaamste hunner is de pater Jezuïet Joseph Vid. de economische beheerder in Hongarije van de orde der Jezuïeten. Hij verklaarde, te kort te rijn ge schoten in zijn plicht, daar hij op het ogenblik van de muntstabilisatie bij de nationale bank de deviezenvoor raad van zijn orde niet heeft opge geven. Wat de beschuldiging van devie- zensn:okkel betreft verkaarde hij, dat bij juridisch noch economisch is onderlegd en dat het geld voor^ menslievende doeleinden diende/ Het overige boezemde hem weinig belang - in. Verder wilde hij het voortbestaan van de sociëteit der Jezuïeten verzekeren. Ten slotte betoogde hij, dat hij zich „niet kon verzetten tegen betgeen 2ijn kerke lijke overheid hem had bevolen. De zitting werd 's middags om,5 Uur opgeheven en is hedenmorgen om 9 uur hervat mogen terugkeren naar DJogja- Rarta. Deze nieuwe stap van Nederland geeft uitdrukking aan zijn ontken ning van de wettigheid der in menging van de Veiligheidsraad en houdt een ander voorstel ln op eigen gezag. Onze regering zal ztch echter nooit neerleggen bij enige stap. welke de ten uitvoerlegging van de resolutie van de Veilig heidsraad ontwijkt." Dr. J. H. van Roijen, de Neder landse ambassadeur in Canada, die tevens optreedt voor Nederland in de Veiligheidsraad, heeft Maandag op een persconferentie verklaard, dat het niet in de bedoeling ligt in Indonesië de klok terug te zetten. Sprekende over de nieuwe Neder landse voorstellen, zeide dr. van Roijen: „Wij zijn ervan overtuigd, dat er geen essentieel verschil be staat tussen de doelstellingen van de Nederlandse regering en die van de Veiligheidsraad". Dr. van Roijen zeide, dat Neder land tracht de Veiligheidsraad van zijn goede bedoelingen te overtui gen en dat het geen breuk met de raad wil over Indonesië. Wanneer de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië eenmaal een realiteit is, zün wij bereid haar voor te stellen voor het lidmaatschap in de Verenig de Naties. Ir. Sukarno heeft via de resident van Bangka de wens te kennen ge geven, dat het overleg tussen de BFO-deiegatie en de republikeinse leiders zo mogelijk Woensdag en Donderdag te Muntok op Bangka zal plaats hebben. De heren Hamid, Anak Agung en vyf andere federa listen zullen Woensdag naar Bangka. vertrekken. Donderdagavond zal heir BFO weer vergaderen. Naar het A. N. P. verneemt zal de delegatie, die Nederland op de a.s. rondetafel-confcrentle zal ver tegenwoordigen, bestaan in het vol tallige Nederlandse kabinet. Om trent de aan te wijzen adviseurs zal nog nader overleg worden gepleegd. Voorts zullen ook, zoals reeds werd gemeld, dat beide vertegen woordigers van de Westindische gebiedsdelen in Nederland, a?s leden aan de conferentie deelnemen. Naar Associated Press uit Tirol meldt, moet prins Bernhard in ver band. met griep nog steeds^ het bed houden. De koninklijke familie heeft haar vertrek naar Zwitserland tot het eind van de week uitgesteld. De prins ïs Donderdagavond ziek geworden. De behandelende genees heren hebben medegedeeld, dat hij slechts aan een lichte influenza lijdt. In de slotzitting van bet congres dat te Brussel is gehouden door de Europese Beweging is een verkla ring goedgekeurd over bet te voe ren beleid. De gedelegeerden werden het er over eens, dat West-Duitsland on middellijk uitgenodigd behoort te worden een integrerend bestand deel te worden van de nieuwe Europese Unie, waarin de burgers van alle landen dezelfde rechten en plichten zullen hebben. Hieraan werd zelfs toegevoegd, dat „zo mo gelijk heet Duitsland uitgenodigd moet worden deel te nemen aan de Europese Unie". „Het is dringend nodig de zware industrie van West-Europa met in begrip van de Ruhr tot een geheel te verenigen, want deze industrie is de noodzakelijke grondslag van de economie der unie." De verklaring neemt een beslist standpunt m met betrekking tot de dictaturen: „De metboden en de po litieke instellingen ter verwezenlij king van Europa's eenheid moeten boven alles geïnspireerd worden door een begrip voor persoonlijke verantwoordelijkheid en het indi viduele initiatief zoveel mogelijk aanmoedigen." Onder beschuldiging Franse mili taire geheimen te hebben verraden aan een vreemde mogendheid zijn twee Franse militairen in actieve dienst gearresteerd. Een hunner Teulery, is adjuncx- chef geweest van de veiligheids dienst van het ministerie van oorlog, dat na de bevrijding onder leiding stond van de communist Charles Tillon. De tweede gearresteerde, kapitein Azema, die te Toulouse wordt ver-* hoord, was in 1945 kabinetsattaché bij het ministerie van luchtvaart, dat toen eveneens onder leiding stond van Tillon. Beide officieren hebben tijdens de oorlog deel uitgemaakt van de communistische verzetsorganisatie „Les Franc tireurs et Partisans Francais", waarvan Charles Tillon stafchef was. DE STERRENWACHT VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT in. Leiden is de QTootsfe en belangrijkste van ons lend. Een staf van geleerden houdt zich hier o.m. bezig met het bestuderen van de veranderlijke sterren, het vastleggen van de banen van dubbelsterren en het meten van de helderheid der sterren, SovjrJdien worden met de fotografische refractor kometen, asteroiden en stèrclusters op de gevoelige plaat vasipelega. De Zunderman-ref lector, waarmede de helderheidder sterren wordt be paald, in de koepel. De politieke adviseur van de ho ge vertegenwoordiger van de kroon, dr. Koets, die, om toelich ting te geven, op de voorstellen van de Nederftmdse regering, Maandag morgen naar Bangka (waar de Republikeinse leiders verblijven) is vertrokken, wordt heden te Batavia terug verwacht. Intussen vertrokken heden enige Republikeinen van Batavia naar Bangka, onder wie de heren Rum Darmasetiawan, Supomo, Sudjono, Leimena en Iringgodigdo. De con tactcommissie uit de B-F.O. zal waarschijnlijk Woensdag de Repu blikeinse Ididers op Bangka bezoe ken. v West-Indië zal 17 Maart naar de stembus gaan om het eerste parle ment in zijn geschiedenis te kiezen. Dit parlement, dat 21 leden zal om vatten, zal „Staten der Nederlandse Antflten" "'heien. Deze' verkiezingen vloeien voort uit de grondwetswij ziging die in de zomer van 1948 door de Nederlandse Staten-Generaal werd aanvaard en waarbij aan West- Indië zelfbestuur werd verleend binnen bet kader van het Konink rijk der Nederlanden. Sinds 1936 werden de leden van het wetgevende lichaam m West- Indië, de „koloniale raad", deels ge kozen, deels benoemd op voordracht van de gouverneur. Togliatti zegt hetzelfde als Thorez Ook Togliatti, de leider der Ita liaanse coqununisten heeft zich dezer dagen uitgesproken over de houding van zijn party ingeval van een Sowjet-be zetting van ItatJë. Sprekend ln dezelfde geest als zijn Franse geestverwant Tho rez, zei Togliatti in een interview met een Italiaans blad: .Indien een Sowjetleger bö de achter volging van een aanvaller ons grond gebied moest binnenrukken, da.t meen ik dat het Italiaanse volk, dat geen enkele aggressie kart dulden, de klaar blijkelijke plicht zou hebben bet Sowjet- leger zo afdoend mogelyk te helpen en de aanvaller de les te lezen, welke hu verdient." Het K.N.M.I. deelt mede: De luchtdruk ver deling is de laatste dagen zeer gunstig geweest voor het ontstaan van diepe storm- depressies. Zondag trok een# de pressiekern over Scandinavië, die in het gehele Noordzeegebied stor men veroorzaakte en grote hoe veelheden koude lucht uit het poolgebied naar het Zuidoosten blies. In deze koude lucht kwamen veel hagel en sneeuwbuien voor, die van zware windstoten verge zeld gingen. Zondag begon zich een nieuwe depressie te vormen, die vannacht snel m diepte toe nam, terwijl zij dwars over de Noordzee naar Denemarken trok, waar zij een dik pak sneeuw ver oorzaakte. Deze nieuwe depressie werd gevolgd door zeer krachtige barometerstijgingen, waardoor de luchtdru kversch i llen bu iten gew oon groot werden. Over het geheel zui delijk deel van de Noordzee kwa men zeer zware stormen voor met windsnelheden van gemiddeld on geveer 30 meter per seconde of on geveer 110 kilometer per uur. Door het station Den Helder werden windstoten geregistreerd van 38.5 meter per seconde (ongeveer 140 kilometer per uur). Het binnendringen van nieuwe hoeveelheden koude lucht aan de achterzijde van de depressie ging gepaard met hagelbuien, die hier en daar opnieuw van onweer ver gezeld gingen. De storm, die zijn hoogtepunt in de loop van de ochtend bereikte, begon langs de Waddeneilanden gisteravond tussen 9 en 11 uur. Het stormgebied breid-de zich daarna geleidelijk in zuidelijke richting uit. Een rug van hoge luchtdruk, die nu over de Britse eilanden nadert, zal ook in ons land zijn invloed doen gelden met het gevolg dat de windkrachten zullen gaan afne men. De noordelijke winden zuilen sneeuw of hagelbuien meevoeren en de temperatuur zal tijdelijk weer wat dalen. MARGARET ALDERTON, die men hier op voorbeeldige wijze het ver keer ziet regelen in Stour Street, een van de voornaamste straten van de Engelse stad Canterbury, is een van de vier vrouwelijke politie agenten, die deze plaats bezit. De meisjes hebben een zodanige opleiding ontvangendat zij niet alleen als verkeersagent kunnen optreden, maar ook al het overige politiewerk kunnen verrichtennet als hun manlijke collega's Zweeds schip liep op het strand bij Bloemendaal Van, de -Osit§e,,B,ocht, .tot aap. Hoek v. Holland woedde vannacht en nedenmorgen vroeg een bui tengewoon zware storm, die een windkracht heeft van ongeveer dertig meter per seconde. Hoe enorm groot dat is, wordt duide lijk, wanneer men weet, dat men bij een windkracht van 27% meter per seconde en meer, van een or kaan spreekt. De grootste wind kracht, die in het afgelopen etmaal js voorgekomen, werd gemeten te Den Helder, waar een windkracht van 38% meter per seconde werd geconstateerd. Op de lichtschepen Texel en Terschellipgerbank wer den windkrachten van dertig me ter per seconde gemeten. In de loop van deze morgen passeert het stormcentrum ons land. Daarna zal de wind geleidelijk afnemen. De zware storm heeft heel wat moeilijkheden veroorzaakt en is er ook de oorzaak van,-dat voor de kust van IJmuiden een Zweeds vrachtschip in nood verkeert Het schip, de 3838 bruto register ton metende „C. A. Banck" die in bal last vaart, werd in de na-nacht in de richting van de kust gedreven. Dc reddingsboot „Neeitie Jacoba" en de sleepboot „Noord Holland" zijn uitgevaren om assistentie te verlenen. Ook het reddingstation Zand voort hield materiaal gex-eed. Het schip was bestemd voor Am sterdam en zou hij de Amsterdamse dokmaatschappij in reparatie gaan. Omstreeks kwart voor acht is het schip over de derde zandbank heen geslagen en op 't strand van Bloe- 'm end aal gelopen. De, eerste machi nist is van boord gegaan. Om zes uur hedenmorgen heeft het K.N.M.I. in verband met de zeer gro te windkracht een extra waarschu wing omgeroepen. Tengevolge van de storm is de West-Java: Gisteravond om zes uur werd een trein van Suka- bumi naar Buitenzorg, nabil Tjio- mas voor een brug tol stilstand ge bracht door een onbekende, die met een rode vlag zwaaide. De machinist, die dacht dat de brug niet in orde was, stopte, waarop de trein door een bende beschoten werd. "Van de treinbewaking, be staande uit 5 man der algemene politie, werden'twee gedood en een zwaar gewond, welke laatste later in het ziekenhuis te Buitenzorg eveneens is overleden. Onder de passagiers van de trein, die onder de beschieting onmiddellijk door reed naar Buitenzorg, zijn geen slachtoffers te betreur.en. Een poli tieman moest worden achtergela ten. evenals het lijk van een zijner gedode collega's. Kort na aankomst tö Buitenzorg keerde de trein met een militaire patrouille terug naar de plaats der beschieting, waar de achtergelaten politieman werd aan getroffen. De bende bleek inmid dels verdwenen. M i d d e n-J a v a. Eerst thans is bekend geworden, dat de vorige week een sterke groep van T.N.I.- militairen, goedgewapend en, in uniform gekleed een aanval heeft ondernomen op Sidaredja (Zuid- Midden-Java). De bevolking waar schuwde de politie en militairen, die de aanval zonder eigen verlie zen afsloegen. De bende liet enige doden en wapens achter. Onder de bevolking viel een dode. Icodsdienst te Vlissingen, zowel door de Wielingen, als door het Oostgat, gestaakt. Ook de veer dienst VlissingenBreskens wordt niet uitgevoerd. Naar de radiodienst van Dirk zwagers Scheepsagentuur K.V. te Maassluis ons meldt, zijn drie sche pen, t.w. de Noorse Hoyanger, de Deense Karen Toft en de Deense -Astfaröoor'de' felle^storm- in - moet-"* lijkheden geraakt De Hoyanger, die zich 8 mijl Z.-W. van IJmuiden bevindt en de nabij Vlieland drijven de Karen Toft hebben belde nood signalen uitgezonden omdat zij on bestuurbaar zijn en ln de richting van de kust drijven. Het Deense stoomschip Astra is op de Ooster- eems van de ankers losgebroken en op drift geraakt. Het schip verlangt assistentie. De A. N. W. B.-wegen wacht waarschuwt motorrijders, dat de afsluitdijk door overslaande stort zeeën practisch onberijdbaar ts. De kustwacht van Terschelling ontving vanmorgen radiografisch het verzoek om assistentie van de 1995 brt. metende Poolse vrachtboot Katowice". Het eerste bericht luidde „Ben gebroken". De motor- reddingboot „Brandaris" van <le N.Z.H.R.M, is om kwart voor tien uitgevaren en ook de sleepboot „Holland" heeft zee gekozen. Het schip is van de Gdynia-American Shipping Line. Nader vernemen wij dat de „Ka- to'vice" verloren is gegaan. Het schip is gebroken en een prooi van de ziedende golven geworden. De motorreddingboot „Brandaris" was in de directe nabijheid en nam de bemanning over. Het proces in. Sofia tegen de vijf tien dominee's, die leiding gevende functie» hebben bekleed in de orga nisatie der „Verenigde Evangelische Kerken in Bulgarije" wordt niet in de eerste plaats gekenmerkt, door dat de beklaagden zonder uitzonde ring verklaren zich. te hebben schuldig gemaakt aan de ten laste gelegde feiten, maar vooral door de stereotype zelfsbeschuldi gingen die hun bekentenissen besluiten. De eerste beklaagde die Maandag voor het hof verscheen, dominee Tsjemief, hoofd der Pentecostale kerk besluit met: „Ik heb diep be rouw over mijn. daden". De tweede, ds, Mitsjkof beëindigt zijn bekentenis aldus: „Ik beloof s voor mijn land en volk te willen doen, om daarmede te trach ten mijn schuld te delgen". Beklaagde Vassef: „Mijn houding tegenover het vaderlandse front was negatief, aangezien ik het als goddeloos beschouwde en ik ben een godsdienstig man. Nu wens ik te verklaren, dat ik mijzelf heb mis leid". Beklaagde Haralan Popof: „Ik zie in, de verkeerde weg te hebben gekozen het pad van verraad, in plaats van dat van vooruitgang en eerlijk werk..Ik ben thans een her boren man en het is heel erg, dat ik de toekomst niet heb kunnen voorzien en niet heb gedaan, het geen ik had behoren te doen". Beklaagde Driankof: „Ik zag te laat, dat ik tegen een denkbeeldige vijand streed. Het doet mij leed ik heb berouw. Ik geloof in de rechtvaardigheid van uw be sluit en geloof, dat gij mijn ware .aard zult ontdekken". Alle bcscnuldigden geven toe, dat j ir- dienst hebben gestaan van de Britse en Amerikaanse geheime dienst. Sommigen hunner gaven bovendien toe, dat zij voor de twee de wereldoorlog verraad hebben gepleegd ten gunste van de gehei me dienst van Duitsland. De Britse en Amerikaanse auto riteiten in Sofia verwerpen alle be schuldigingen, die door de beklaag den uitgesproken worden. Zij ver klaren, dat verschillende Britten cn Amerikanen, dis in het getuigenis genoemd worden, zelfs niet te Bul garije waren op het ogenblik, waar op de dominee's beweren hen ont moet te hebben. In talloze andere gevallen, aldus de officiële personen, liepen de be sprekingen tussen de Amerikaanse en Bulgaarse dominee's over alge meenheden en hadden niets uit staande met spionnage. Dr. H. J. van Mook neemt he den voor ongeveer vü£ weken af scheid van het statige Amsterdam se grachtenhuis, waar hU na zijn te rugkeer uit Batavia een rustige sfeer voor publicistisch werk vond. Vrijwillig doet hij hiervan afstand om Amerika ln kennis te stellen van zjjn mening aangaande de In donesische kwestie, die de gemoede ren zozeer bezighoudt. De oud-luitenant-gouvemeur-ge- neraal vertelde ons aan de voor avond van zijn vertrek, dat hij als onafhankelijk man gaat. Hij wil een Amerikaans gehoor, dat de vor ming van de publieke opinie kan beïnvloeden, van zijn inzichten op de hoogte brengen. Uiteraard staat voorts een bezoek aan zijn te Boston studerende zoon op het programma. Nog geen beslissing heeft dr. Van Mook genomen op een verzoek aan een grote Amerikaanse universiteit een halfjaar te doceren over vraag- Generaal Lucius Clay beeft Maan dag verklaard, dat hij „informeel" verzocht had om van zijn functie in Duitsland ontheven te worden „zo dra de regering van mening was, dat zij deze ontheffing kon verle nen". Hij zei, dat er nog geen maatrege len genomen waren naar aanleiding van zijn verzoek. Voor het Farijse gerechtshof, dat dedoor Victor Krawtsjenko Leger, de communistische „Les Lettres Frantjaises" ingediende aanklacht wegens smaadschrift behandelt, trad Maandag als getuige voor laatstge noemd blad de Engelsman dr. Hew. lett Johnson, deken van Canterbury op. Dr. Johnson gaf te kennen, dat Krawtsjenko's boek „Ik verkoos de Vrijheid" niet in overeenstemming is met de feiten, zoals hij deze sinds 1917 had bestudeerd. De deken van Canterbury zeide een privé-gesprek van een uur met Stalin te hebben gehad. Hij verklaar de dc beschrijving van de Sowj et- Russische leider in Krawtsjenko' hoek als een „belachelijke carica- tuur" te beschouwen. Hij vervolgde met de mededeling: „Alle godsdienstige leiders" met wie ik heb gesproken, hebben mij, in te genstelling tot hetgeen Krawtsjenko daarover schrijft, verzekerd, dat hun kerkgenootschappen vrij waren," De Ingangsdatum voor de nieuwe dienstregeling van de KLM-lijn Am sterdamBatavia die aanvankelijk op Maandag was vastgesteld Is in ver band met de bensine-positie op Mau ritius verschoven tot 7 Maart. De benzine op Mauritius wordt per tankbout aangevoerd yan Kreta. De tankboten waren reeds op Mauritius verwacht maar door het feit, dat ze Madagascar aandoen is de aankomst 'ertraagd. stukken, die voor het beoordelen van de toestand in koloniale of vroegere gebieden in het algemeen van belang zijn. Een andere moge lijkheid voor later datum is een tournée om op verscheidene plaat sen lezingen te houden. Wel zal hij reeds nu te New York contact op nemen over de uitgave van een boekje, dat" het Amerikaanse pu bliek zjjn visie zal leren kennen. Eerst zal dr. Van Mook te Lon den spreken voor het „Royal Insti tute of International Affairs". Daarna, op 5 Maart, vervolgt hij de reis naar de Verenigde Staten. Goedcrenschaarste, zoals wij die sinds jaren kennen maakt een scherpe prijzenconirölc onont beerlijk wil het publiek niet het slachtoffer worden van op extra- winst beluste zakenlieden. Hon derd procent heeft deze contröle he laas nooit kunnen zijn. Naarmate de goedcrenschaarste groter werd, nam ook het verkopen onder de toonbank toe, net zo lang tot, om in het bezit van bepaalde begeerde artikelen te komen, alleen nog de duistere markt van de zwarte han del overbleef, Zo is goederen- schaarste een zeer onaangenaam verschijnsel, waarvan de minst draagkrachtïgen onder ons altijd de dupe worden. Het zijn vooral die eerste jaren na de bevrijding geweest, dat de prijzencontröledienst de overtre dingen als het ware voor het op scheppen had. De goederen- schaarste was toen bijzonder groot er» al ligt dan ook aan. het systeem van de distributie het principe ten grondslag, dat ieder het zijne, moet hebben, tegen knoeierijen en ontduikingen kunnen de meest per- fecten maatregelen en. voorschrif ten niet op zolang er voor geld nog alles te koop is. Men heeft destijds een ernstige poging ondernomen het publiek tegen prxjsovertredingen in het ge weer te roepen. De prijzencom- missies. die wij allen kennen, en waarvan een netwerk van bureaux over de gehele stad v,-erd gelegd, waren er het onmiddellijke ge volg van. Deze commissies ver richten nog steeds goed werk, hoe- .wel zy.aanjxet euvel der overtre dingen geen paal en perk hebben kunnen stellen net zo min els de door de overheid in het leven ge roepen prijzencontröledienst. Daar voor zit nog teveel muziek in in strumenten als koppelverkoop, on gespecificeerde rekeningen of het betalen van bedragen, die buiten de officiële rekening omgaan, want ofschoon wij de grootste goe- derenschaarste achter de rug heb ben en steeds meer artikielen door de distributie worden vrijgegeven, het is nx ons land nog lang geen botertje tot de boom. Wanneer wjj te hoge prijzen heb ben betaald, zijn wij gauw ge neigd de winkelier er op aan te zien. dat hij in de kortst mogelijke tyd rijk wil worden. Vermoedelijk zullen er ook wel zijn, die dit plan koesteren. Maar het is toch wel opmerkelijk, dat de prijzencontrö ledienst tot een conclusie is geko men, waaruit blijkt, dat het in vele gevallen juist de fabrikanten en grossiers zijn, die de winkelier tot het verkopen tegen een zwarte prijs dwingen. De boosdoeners zit ten dus vaak in de hogere regio nen. Wat te denken van een gros sier, die zijn klant-kleermaker f 12.tot f 14.per meter laat bijbetalen, terwijl hijzelf de stof tegen een normale prijs van de weverij heeft betrokken? Of die fabrikant van aardewerk, die bij het leveren van een servies ad f 8.50 een bijbetaling verlangt van f 10.Hier wordt op de erger lijkste wijze misbruik gemaakt van de noden van ons Vvlir. want zowel het een als het under zijn dingen, waaraan nog grote behoef- tet bestaat, terwijl ze door het op jagen van de prijs voor brede lagen van de burgerij onbereik baar worden. Inderdaad, het zijn uitwassen, waartegen niet krach tig genoeg kan worden opgetreden. Daarom ook zal de prijzencon tröledienst voorlopig gehandhaafd moeten blijven. De kosten van dit apparaat komen er altijd uit, af gezien. van de preventieve wer king, die er van uitgaat. Geheel verdwijnen zullen de prijsovertre- dingen pas, wanneer de goederen- honger is gestild en het evenwicht in vraag en aanbod is terugge keerd. Gelukkig gaan wij lang zaam maar zeker weer naar de tijd, waar de klant koning is. Ook dan zullen er uitwassen ontstaan, b.v. door de concurrentie, waar van echter niet het publiek, maar do winkelier de dupe kan worden. Waarmede wij maar willen zeggen, dat het op dif ondermaanse moei lijk is het voor iedereen even dra gelijk te maken. „MAARTSE" BUIEN Weersverwachting, geldig van dagavond tot Woensdagavond. Geleidelijk verder afnemend. maar vooral aanvanke lijk tijdens Jiagel- of sneeuwbuien nog stormachtige oi 1 harde wind tussen 1 Nrd-XVest en Nrd. Guur weer, met in de nanacht plaat selijk Uchte nacht vorst, voorname lijk op tegen de wind beschutte plaatsen. 2 Maart: Zon op 12S, onder 1619; maan op 8 25. onder 21 26 2 Maart. Hoog water te Rotterdam: le li] 6 12 uur, 2e tb 18.41 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1