HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nederland vraagt Veiligheidsraad medewerking bij nieuwe plan „Blokkade" te Frankfort is reeds verleden tijd Minister Lieftinck verdedigt zijn financieel beleid Hevige gevechten, woeden op Westelijk-Java KORREL Houding UNO-commissie afhankelijk van republikeinse leiders? Spoedig weer zitting over Indonesië James Forrestal treedt af Niet eens met Trumans politiek Ministerieel antwoord op Bangka incident Gevolg van fouten en misverstanden Weer doodstraf geëist tegen „Juden-Fischer" Weerbericht Nieuwe conferentie van Aziatische landen? Ir. Cleveringa zet zijn onderzoekingen voort Het licht brandt weer Sokolofsky bezwijkt voor Amerikaanse pressie Veit Harlan voor een Duitse rechtbank Koninklijke gezin tot 13 Maart in St. Anton NOORS, „NEEN" TOT MOSKOU Oslo neemt deel aan Atlantisch overleg „Kleinering" van Joodse landgenoten Trein op Java stort in ravijn Bouwput. Leuvesluis weer bijna droog Wisjinski weer gezond in Moskou terug Politie speurde naar een Spitfire Rijkspersoneel sedert begin 1946 met een kwart ingekrompen Lening van 50 millioen dollar Haigh verdacht van vijf moorden 40.000 gepasseerd Op de 1 [Vrijdag 4 Maart 1949 Eed. en Adra. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Aborm.prljst per week 0.32 per kwartaal 4.10, losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No, 53. CJltgave N-V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiert Amsterdcmsche Bank te Rotterdam Dlrecteurt B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker «7- .Nederland heeft de Veiligheidsraad in kennis gesteld van het Zaterdag gepubliceerde plan tot vervroegde overdracht van de souvereiniteit aan Indonesië. De Nederlandse regering verzoekt de Veiligheidsraad, mede te werken aan dit nieuwe Nederlandse plan, dat „in de huidige omstandigheden het beste middel'' wordt genoemd. De Nederlandse afgevaardigde Snouck Hurgronje heeft een be roep gedaan op de Veiligheidsraad om het plan te steunen, dat „in de huidige omstandigheden het beste en snelst werkende middel aan biedt om te komen tot oprich ting van democratische Verenigde Staten van Indonesië en tot een vrijwillige samenwerking tussen Nederland en Indonesië". De Nederlandse afgevaardigde hernieuwde de bezwaren die door de regering zijn geformuleerd ten tijde van het debat over de resolu tie. Met name veklaarde hij, dat „Den Haag onze resolutie slechts kan uitvoeren voortover dit zich verdraagt met de verantwoorde lijkheid. waarvan niemand het kan ontslaan". In de brief wordt met nadruk gezegd, dat de Nederlandse rege ring in de interim-periode de Be schikking moet hebben over „uit gebreide bevoegdheden" en dat de duur van die periode naar Neder lands plan tot enkele maanden be perkt zal blijven, ongeveer tot Juni 1949. Volgens Aneta zou men In Lake Success niet verrast zijn als de Vei ligheidsraad reeds In het begin van de volgende week, mogelijk Maan dag, de besprekingen over de Indo nesische kwestie zal hervatten. Een Amerikaanse Woordvoerder heeft gezegd dat de Amerikaanse regering van. mening is, dat de U.N.O.-commis$ie niet aan de Ronde-tafelconferentie moet deel nemen als de leiders van de Indo nesische Republiek niet ook uit eigen vrije wil de conferentie bij wonen. Oost Indonesië Ten aanzien van de verwarring omtrent de houding van 'Oost In donesië, verneemt A.P. het vol gende. De verklaring van de premier van Oost-Indonesië, Anak Agung, dat zijn regering zich het recht voorbehoudt haar gedragslijn in zake de aanvaarding van de uitno diging tot de ronde tafel-conferen tie te herzien, indien de Republi keinse leiders niet onvoorwaarde lijk in vrijheid worden gesteld, heeft enige verwarring gesticht „De beste oplossing van het Indo nesische probleem is de spoedige overdracht van de souvereiniteit aan een Federale Indonesische rege ring", aldus een brief welke Don derdag door de Nederlandse dele gatie bijt de UNO aan de Veilig heidsraad is gezonden. In deze brief wordt een gedetail leerde uiteenzetting gegeven van het Nederlandse plan, dat „verder gaat m de richting van de onaf- hankelijkheidswenaen van het In donesische nationalisme dan de re solutie van de Veiligheidsraad". Verder wordt medegedeeld, dat de Nederlandse regering alle be perkingen van. de vrijheid der Re publikeinse leiders heeft opgehe ven. met uitzondering van de be perkingen, die om militaire rede nen voor iedereen gelden. De Amerikaanse minister van de fensie James Forrestal, is Donderdag afgetreden, ALs opvolger wordt genoemd Louis A. Johnson. President Traman deed medede ling van het aftreden van Forrestal. Hij zeide, dat Forrestal uit eigen ver kiezing was afgetreden en reeds meer dan een jaar lang gepoogd had om tot het neerleggen van xün func tie te komen. Het ontslag gaat in per 31 Maart, Forrestal is minister van defensie geweest sedert September 1947. Truman verklaarde verder, dat geen enkele der drie ministers van de luchtvaart, de marine en. het le ger: Stuart Symington, John Sul livan en Kenneth Royal, ontslag zal nemen. Forrestals houding ten opzichte van Israël en. de Amerikaanse petro- leumbelangen in het Midden-Oosten zouden aan het ontslag niet vreemd zijn. Forrestal was van mening, dat de Amerikaanse regering, ter behar tiging van haar belangen, zich aan de zijde van de Arabische landen moest scharen. De democratische leiders deelden deze mening niet. Forrestal was verder gekant tegen opneming van Noorwegen in het At lantisch pact, omdat zulks met de Amerikaanse strategie in strijd zou zijn. Op militair gebied was Forrestal het niet eens met zijn collega voor dg luchtvaart, Symington, die voor stander is van een grote uitbreiding van het luchtwapen, en voor dit wa pen het leeuwenaandeel van de Ame rikaanse militaire begroting opeiste. Johnson is 58 jaar en voormalig assistent-staatssecretaris van oorlog. Hij fungeerde als persoonlijk verte genwoordiger van wijlen president Roosevelt in India tijdens de oorlog. In antwoord öp vragen van het Tweede Kamerlid jhr. mr. van der Goes van Naters omtrent de interne ring der zes Republikeinse leiders op Bangka, deelt de regering thans me de. dat de gebeurtenissen op dit eiland het gevolg waren van een reeks fouten en misverstanden. Van een concrete schuld van een of meer ambtenaren kan niet worden gespro ken. Onmiddellijk na het aan het licht komen, der misverstanden is bewe gingsvrijheid over het gehele eiland Bangka toegestaan en zijn verdere faciliteiten aan betrokkenen ver leend. Toen uit Batavia het vroegere so ciëteitsgebouw op Bangka als ge schikte verblijfplaats werd genoemd, was het niet bekend, dat in Decem ber juist de laatste hand werd gelegd aan de restauratie en dat met de meubilering nog moest worden be gonnen. Het feit. dat de Republikeinse lei ders samen over een slaapkamer be schikten, was een gevolg van een door hen zelf uitgesproken wens. De meubilering van de ter beschikking staande vertrekken maakte ten ge volge van de grote»afmet'mgen dezer kamers een sobere indruk, doch was niet zodanig, dat deze onvoldoende mocht worden geheten. De procureur-fiscaal bij het Haagse Bijzondere Gerechtshof, mr. de Gruyter, heeft wederom de dood straf geëist tegen de „Kriminal- Sekretar" Franz Fischer, een van de leiders van het „Juden-referat" van de S.D. IETS MINDER KOUD IN DE NACHT Weersverwachting geldig tot Zater dagavond, Matige wind overwegend Pit richtingen tossen Zuid en Oost. Half tot zwaar s bewolkt met hier en daar enige regen of sneeuw. I Vannacht plaatselijk Ilch- 1 te "vorst; morgenmiddag f ongeveer dezelfde tempe ratuur als vandaag. 5 Maart: Zon op 7.18. onder 18 26; maa-n ot> 8 58 onder 5 Maart Hoog water te Rotterdam: le tij 7.37 uur, 2e tij 20.06 uur. Aneta meldt uit New York dat er pen nieuwe conferentie op stapel staat van. de Aziatische landen die in Januari te New Delhi bijeen zijn geweest naar aanleiding van het Nederlandse militaire optreden Sn Indonesië. Afgevaardigden van zeventien van de landen die de con ferentie te New Delhi bijwoonden, zouden vandaag bijeenkomen te New York om de mogelijkheid van krachtiger diplomatieke actie tegen Nederland te bespreken in verband met de laatste ontwikkelingen in Indonesië, In het bijzonder het jongste Nederlandse plan en het Woensdag verschenen rapport van de U.N.O.-commissie. met betrekking tot de houding van Oost-Indonesië. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen aanvaarding van de zijde van het B.F.O. en van de afzonderlijke regeringen. Op 1 Maart werd bekend gemaakt, dat het B.F.O. de uitnodiging een stemmig had aanvaard. Dit geldt nog steeds en werd opnieuw na drukkelijk door Oost-Indonesië be vestigd, Maar tegelijk werd door Oost-Indonesië het hierboven ver melde voorbehoud gemaakt. De verklaring van Anak Agung was in zeer voorzichtige bewoor dingen gesteld. Behalve de aan vaarding van de uitnodiging, hield zij dus tevens een gebaar naar de zijde van de Republikeinse leiders In. Uit dit alles blijkt, dat Anak Agung een voorzichtige midden koers volgt. Met de woorden on voorwaardelijke vrijlating heeft hij, zo is de indruk, ongetwijfeld be doeld*. terugkeer naar Djogja. Aan de andere kant twijfel men er aan, of hij zijn al dan niet deelneming aan de ronde tafel-conferentie in derdaad van dit punt afhankelijk 20U willen maken. Men weet, dat Ir. O. J. Cleverin ga Ln verscheidene plaataen in ge heel Nederland Jezingen heeft ge houden om het gebruik van natuur lijke mest te propageren. Hij is thans ontheven van zijn. taak als» rijkslandbouwconsulent voor onder-» zoek van de bodemstructuur en zal in algemene dienst treden. Zijn on derzoekingswerk zal hij echter voortzetten. Aan de „kleine blokkade" van de Sowjet-nussie voor repatriëringen uit de Amerikaanse zone van Duits land is een spoedig einde gekomen, door de order van maarschalk Sokolofsky, die hen terugroept naar de Oostelijke zone van Duits land. Men zal zich herinneren, dat de Sowj'et-missie werd geblokkeerd, omdat zij tegen het Amerikaanse verzoek in, weigerde te vertrekken. Donderdagmorgen, toen het Rus sische besluit nog niet bekend was, werd de blokkade nog verscherpt, door het oprichten van prikkel draad-versperringen. In dë nach telijke uren waren schijnwerpers op het gebouw gericht. Bovendien werd het verkeer in de straat, waaraan het gebouw is gelegen, omgeleid. Nadat de Russen de nacht van Woensdag op Donderdag hadden doorgebracht bft het licht van een kaars (Inmiddels is de voorziening met electrische atroom. hervat) kwam een hunner, een officier, die Engels sprak, naar buiten. „Geef ons kranten", riep hij een Amerikaanse schildwacht toe. Een soldaat bij de hoofdingang gaf hem een exemplaar van de krant van het Amerikaanse leger in Duitsland, de „Stars and Stripes", met op de frontpagina de nonstop- wereldvlucht van de Amerikaanse B-50 bommenwerper. Op een vraag van een journalist, antwoordde de „Ik heb nooit reden gehad om slechts over de Joden te denken, vooral niet omdat ik vele grote Joodse acteurs tot mijn vrienden rekende". Met deze woorden veront schuldigde de Duitse regisseur Veit Harlan zich gisteren toen hij te Hamburg terechtstond wegens misdaden tegen de mens heid. Harlan was de maker van de film „Jud Süss" (Süss de Jood), die tijdens de'bezetting ook in Neder land werd vertoond. GöbbeLs had opdracht gegeven, dat elk stuk ge reedgekomen film aan. hem moest worden voorgelegd, za vertelde Har lan, en hij wilde de langzaam den kende Duitsers zover brengen, dat zy zouden beginnen met het uit moorden van de toen nog steeds in Duitsland wonende Joden. „Ik was niet bij machte, invloed uit te oefe nen op het politieke aspect van de film", zei Harlan. Koningin Juliana en prins Bern- hard zullen tot 13 Maart m Sankt Anton blijven. Russische luitenant: „Wij hebben het warm en best naar ons zin". Een dunne rookkolom uit een der beide schoorstenen bewees, dat de Russen een middeltje hadden ont dekt om v^n een hulpverwarmings- installatie gebruik te maken. De centrale verwarming was Woens dag buiten bedrijf gesteld, nadat de militaire politie dc watertoevoer had afgesneden. De schattingen over het ln het gebouw aanwezige voedsel variëren tussen „twee drie dagen" en „twee drie maanden". Een Ame rikaanse officier verklaarde, dat de Russen zich hadden voorzien van drie badkuipen water plus datgene, wat zij nog Uit de verwarmingsin stallatie kunnen halen. Donderdagmiddag toen de zon scheen, hadden de Sowjet-onder- danen zich geïnstalleerd op Het baJcon van hun gebouw. Ze schenen de zaak als een perfecte grap te beschouwen. Noorwegen heeft vandaag het Rus sische aanbod voor een pact van non agressie verworpen. Minister Lan ge heeft dit bekendgemaakt tijdens een debat in het parlement over de buitenlandse politiek. Volgens Reuter bevat het Noorse antwoord aan Mos kou „een beleefde verwerping" van het Sowjet-aanbod. De Noorse nota wijst op het be staan van het HN0-H3ndvest, waar bij de beide landen zich verbonden, elkaar niet aan te vallen, en zegt dan dat de Noorse regering derhalve de noodzaak niet inziet om deze belofte door een speciaal non-agressiepact te herhalen. Voorts deelt de Noorse rege ring de Saw jet-Unie mede, dal zy van plan is, deel -te nemen aan de inleidende besprekingen tot het Noordatlanhsch Pact. Zij geeft de verzekering van haar goede betrekkingen met de Sovjet unie en verzekert verder, dat Noor wegen geen militaire bases voor bui tenlandse strijdkrachten zal afstaan, zolang Noorwegen met aangevallen of met een aanval bedreigd, wordt. Het Noorse besluit om deel te ne men aan de besprekingen voor het Atlantisch Pact is ook bekendge maakt door Morgenstjerne.de Noorse ambassadeur te Washington. Het hiertoe strekkende besluit van het Noorse parlement was met grote meerderheid genomen. Slechts elf communistische leden hadden tegen gestemd. Ook Denemarken"? Volgens Ass, Press, is ook Dene marken op 'weg, zich bij het Atlan tische Verdrag aan te sluiten. De commissie voor t buitenlandse be trekkingen van het Deense parle ment heeft gisteravond een daartoe strekkend voorstel goedgekeurd. Auteur van belediging vrijgesproken De auteur K. Norel is door de rechtbank te Amsterdam vrijge sproken van de beschuldiging, dat hij zich in een hoofdstuk van het boek „De tyrannie verdrijven" op beledigende wijze zou hebben uit gelaten over het optreden der Joodse landgenoten tijdens de be zetting. Klachten over passages in dit hoofdstuk „Het drama der Joden" waren voor de officier van justitie aanleiding geweest voor een gerechtelijke vervolging en hij had een geldboete van 2.000 gulden geëist. De rechtbank meende, dat in het gewraakte hoofdstuk wel opmerkingen voorkwamen, die in generaliserende toon waren ge steld, doch achtte vooral wan neer deze passages in verband met het hele hoofdstuk worden beoor deeld de opzet tot het beledigen van Joodse landgenoten geenszins bewezen. Een werktrein van de Indonesi sche staatsspoorwegen stortte Woens dag tussen Serang en Rangkas Bi- tung, 15 km ten Zuiden van Serang, in een ravijn, vier Indonesische le den van het treinpersoneel werden gedood en 10 gewond, aldus ver neemt Aneta. Volgens te Batavia ontvangen in lichtingen was sabotage aan het viaduct, dat in de ochtend op de heenreis juist was hersteld, de oor zaak van het ongeluk. Nadat de trein in het ravijn gestort was, wer den uit het zijterrein enkele scho ten gelost. Eerste hulp kon spoedig verleend worden, doordat de radio verbinding intact bleef.- Eerder dan verwacht zal de bouw put voor de Leuvesluis, die Dinsdag tijdens de springvloed onder water werd gezet, weer drooggelegd zijn. Er is ook geen half werk gedaan. Woensdagmorgen zijn de pompboten ..Montgomery" en ..Stormvogel" van Van de Graafs berg in gs mij. aan de slag gegaan. Door de dikke buizen, die in de ondergelopen bouwput wa ren uitgezet werd niet minder dan 1600 ton water per uur in de Leuve- haven gepompt. Vanmorgen was het water, in. de bouwput al een. heel eind gezakt. Maar nu moet het. leeg pompen in langzamer tempo gebeu ren, daar men niet weet of de dam- wand de eenzijdige druk van het water in de Leuvehaven kan door staan. y "Wanneer dé bouwput gëheel droog is zal het ijzervlechtwerk voor de betonconstructie van de sluis grondig schoongemaakt moeten worden. Met dit werk zullen wel enige weken zijn gemoeid. Andrej Wisjinsky, plaatsvervan gend Russisch minister van buiten landse zaken, is Donderdag hersteld per vliegtuig naar Moskou terugge keerd. Wisjinsky heeft ruim een maand in Karlsbad, gekuurd. Verplegers van het herstellings oord hebben verklaard, dat Wisjins ky in een zeer nerveuze toestand ar riveerde. Donderdagavond om kwart voor acht ging wel een zeer merkwaar dig politiebericht de aether in, be stemd voor alle politieposten in Nederland. Het luidde aldus: De Koninklijke Marechaussee verkeerstoren Schiphol verzoekt inlichtingen omtrent do Spit fire H-3, welke vermoedelijk een noodlanding heeft gemaakt in het Noorden van ona land om 16.58 uur plaatselijke tijd. Ruim een uur na uitzending van dit bericht kwam er antwoord bin nen. Het was afkomstig uit het plaatsje Borken in Duitsland, van waar de mededeling kwam dat de Spitfire, met aan boord een leer lingvlieger een geslaagde noodlan ding had gemaakt, de piloot, de enige inzittende, was ongedeerd. Het had enkele uren geduurd voor dat hij telefonisch de commandant van zijn basis, de jachtvliegschool Twenthe van zijn lot had kunnen vergewissen, I Met de koekepannen „in dc aanslag" rennen de huisvrouwen van het Engelse dorpje Olney door de straten. Zij houden daarmee een 500 jaar oude traditie in stand door met hun pannekoeken naar de dorpskerk te hollen en daar de Vredeskusen de zegen van de geestelijke in ont vangst te nemen. Het pelotonpasseert een schilderachtig, met riet gedekt huisje. De Eerste Kamer heeft Donderdag de algemene financiële beschou wingen over de Begroting voor 1949 en de behandeling van de begroting van het departement van financiën voortgezet. De heer Van de Kieft (Arb) zegt te geloven, dat de, financiële toestand des lands zorgelijk is en dat het volk zich ten deze de uiter- ste krachtsinspanning moet getroos ten. Het is de vraag, of het volk daarvan wel voldoende overtuigd is. Bezwaar heeft hij tegen de op vatting van de minister, dat uit breiding der indirecte belastingen onvermijdelijk is. Hij vraagt spe ciaal de kwestie der accijnzen op zout en suiker nader te onderzoe ken. De heer Van Santen (CPN) betoogt, dat een belangrijk deel der staatsuitgaven besteed wordt voor doeleinden, die m strijd zijn met de doeleinden en het belang der wer kende bevolking. Bij de aanvang der middagverga dering doet de voorzitter me dedeling van een schrijven van prof. dr N. A. Donk ersjoot (Arb.), waarin deze ontslag neemt als lid der eerste Kamer. De heer Teulings (KVP) vraagt met het oog op het onrust barend verloop onder de hogere ambtenaren of er geen aanleiding is voor het treffen van voorzieningen. De hoofdposten moeten permanent goed bezet zijn. Wat de minister dienaangaande heeft medegedeeld lijkt spreker niet bevredigend. De minister van financiën, de heer Lieftinck, beantwoordt daarna de gemaakte opmerkingen. Bevordering van een verminde ring der afhankelijkheid van impor ten uit de dollargebieden is noodza kelijk. Hoofddoel der economische politiek moet zijn samenwerking der West Europese landen. Verheu gend is dat de handelspolitieke sa menwerking met West-Duitsland zich gunstig ontwikkelt. Aanpassing van de economische structuur aan de na-oorlogse verhoudingen zal no dig zijn. Grondslag van de pogingen der regering is voortgezette verbetering van de binnenlandse productie. Voor Indonesië geldt dit evenzeer. Spr. betwist, dat zich een ernstige Zware straffen geëist in „Blauwe Kamer"-affaire Voor de Amsterdamse rechtbank diende gisteren de z.g. „Blauw Ka mer"-affaire, de zaak tegen vier re chercheurs van het bureau econo mische zaken die er van beschuldigd werden giften te hebben aangeno men en smet te hebben ge\vorpen op de goede naam van de politie. De substituut-officier van justitie, mr. Reigersman, eiste tegen één van hen, P. R. drie jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Tegen de drie andere verdachten, C. de B., A. J. den O. en J. L. M. M. vorder de hij twee jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. Het Nederlandse militaire hoofd kwartier maakt volgens U.P. mel ding van zeer hevige gevechten in het westelijk deel van Java en be richt daarbij dat tijdens deze actie een republikeins bataljon uiteen geslagen en practisch geliquideerd is. Volgens deze aankondiging werd de Indonesische legercommandant, Djallani, gevangen genomen en zijn bijna alle wapenen van dit bataljon in Nederlandse handen. Verder wordt medegedeeld dat tijdens het Nederlandse offensief tegen de Republikeinse eenheden, die zich genesteld hebben rondom Siliredjo, 25 km. ten Noord-Wes ten van de haven Tjilatjap, zestig Indonesiërs zijn gesneuveld. Bij de toegenomen Nederlandse patrouilleactiviteit over geheel Java, zo deelt het Nederlandse hoofdkwartier mede, zijn guerilla eenheden, die tussen Soerabaja en Djogjakarta opereerden, vernie tigd. Tijdens hevige gevechten rondom de berg "Wilis op Oost-Java maakten de Nederlandse troepen zich meester van vier stukken re publikeins veldgeschut en zestig ton munitie. Van Needrlandse verliezen wordt geen melding gemaakt. Het hoofd kwartier'bericht dat Nederlandse pa trouilles de achtervolging hebben in gezet van republikeinse strijdkrach ten, die waren gëinfiltreerd in het gebied dat de Needrlandse voor de bliksemactie van Deecmber hadden bezet. In de lirantas-delta ten Zuiden van Surabaja bitezen de Nederlandse troepen een Indonesische dump met tien ton munitie op. Het hoofdkwar tier kondigt verdere actie aan tegen guerilla-eeuheden die opereren rond om de voormalige republikeinse ste den Magelang, Keboemen en Purwo- redjo op Midden-Java. Op Sumatra worden de zuiveringsacties voortge zet tegen republikeinse eenheden, waarvan gezegd wordt dat zij nau welijks le onderscheiden zijn van ro versbenden. De Amerikaanse bank voor In- en uitvoer h«tft Woensdag jneecrerïeeid. dat er een aanvullende overeenkomst met is getekend voor- p<mi aanvullende lening van 43.500.000 dol lar. neze lening vertegenwoordigt dat bedrag van de ECA-toewUztng. dat aan Nederland op leningsbasis ter beschik king zal worden gesteTd gedurende het eerste kalender-kwartaal van 1940. deflatorische spanning in ons land zou openbaren, Op het gebied van inkrim ping van het personeel is wel degelijk iets bereikt. Het bur gerlijk rijkspersoneel is .sinds 1 Januari 1946 met ruim 25% in gekrompen. Het vraagstuk der bezuiniging blijft een kwestie, welke alle aan dacht verdient. De minister kondigt aan, dat een verzachting van de ondernemings- belasting zal worden voorgesteld. De accijnzen op zout en suiker hebben in Benelux-verband bijzon dere aandacht gehad en zullen een aanmerkelijke veilaging ondergaan. De staatsschuld is sinds 30 Juni 1945 met een milliard verminderd, Hij bestrijdt de mening, dat de mil- lioenennota geflatteerd 20U zijn ge weest- Over de 25 millioen aan Joods vermogen betrokken bij de bouw van kampen wil de minister zich nader beraden. Dit zal geschieden in de sfeer van sociale gerechtigheid. De begroting van financiën wordt z-h-s. goedgekeurd. Te ruim. half tien sluit de voor zitter, de heer Kranenburg, de vergadering, Scotland Yard actief De Londense politie heeft giste ren de vijf „zwavelzuurmoorden" gereconstrueerd, zodat mag wor den aangenomen, dat de moorde naar heeft bekend. Er kwamen al spoedig onthullingen aan het licht toen Woensdag John Haigh werd gedagvaard omdat hij ver dacht werd van. de moord op me vrouw Durand Deacon. Haigh was een vriend van George Heath, die in 1946 wegens het vermoorden van twee vrouwen ter dood veroordeeld was. Haigh was een vriendelijke, goed geklede jongeman, Hy sloot vriendschap met zijn slachtoffers, vermoordde hen daarna en verkocht hun bezittingen. De politie Van Scotland Yard acht Haigh schuldig aan vijf moorden, t.w. die op Do nald Mc Swan te South Kensington in de zomer van. 1945, op zijn ouders, enige weken later e"n op dr. Hen derson en zijn echtgenote, die op 16 Februari 1948 uit een hoteï te Brigh ton werden ontvoerd en ergens in een provinciestadje werden ver moord. Misschien is er nog een zes de slachtoffer, maar daarvan is de Yard niet helemaal zeker. Telefoondienst Rotterdam bereikte mijlpaal De Rotterdamse Telefoondienst is der,er dagen een mijlpaal in de ont wikkeling gepasseerd. Op 28 Febru ari 1949 overschreed het aantal |n dienst zijnde telefoonaansluitingen de 40.000. Een verheugende groei als men bedenkt dat begin Mei 1940 dit aan tal iets meer dan 29.000 bedroeg en dat de verwoesting op 14 Mei 1940 daarvan nauwelijks de helft over liet. Het herstel van de bestaande aan sluitingen die tijdens de bezetting weer van 14 500 tot 2B.500 opgelo pen waren, duurde tot begin 1946. Toen kwam er ook wat grondkabel beschikbaar zodat het grote werk van het inhalen van de achterstand kon beginnen. Ondanks het zeer grote aantal nieuwe aansluitingen dat van dat ogenblik af werd gemaakt (bijna tweemaal zoveel per jaar als ooit voor de oorlog), liep het aantal wachtende aanvragers toch op tot ruim 9000. terwij] het pas de laatste tijd iets is gedaald. De uitbreiding vat} het telefoongebouw aan de Bo- tersloot die nu baar voltooiing na dert zal straks het hare er toe bij dragen om het aantal, vaak onge duldige, wachtende te verminderen. Voor zij echter alleen tevreden zullen zijn gesteld heeft de Rotter damse Telefoondienst nog een paar jaar hard werken nodig. In «en huig ?a.n da HeJdebaan te Roermond ij Dinsdagavond dg 25- jarige P. J. Kuypers door rUn schoon vader met enige schoten uit een revol ver' gedood. Er worden momenteel Voorbe reidingen getroffen voor het instellen van een commissele, welker taak het zal zijn, de kwestie van fle gehirwde ambtenares nader te bezien. Het Englandspiel DOOR de veelheid der dagelijk se gebeurtenissen in onze aan politieke spanningen zo rijke tijd, is ook het proces van Anton v. d. Waals en het door zovele raadselen omgeven Englandspiel op de ach tergrond geraakt. Wie dit proces destij'ds van dag tot dag heeft ge volgd en wij kunnen zonder over drijving zeggen, dat het gehele Ne der lanse volk dit heeft gedaan, zal zich niet aan het gevoel hebben kunnen onttrekken, dat, hoewel van talloze verraadzaken een tip van de sluier werd opgelicht en soms de finesses van het verraad in al hun weerzinwekkendheid aan de openbaarheid werden prijsgegeven, er toch nog genoeg overbleef, waar achter men genoodzaakt was een vraagteken te plaatsen. Een van deze duistere aangele genheden was het zogenaamde Englandspiel, Alle pogingen om iets meer van dit geraffineerde „Spiel" te weten te komen, bleven vruchteloos en wij hebben ons in het algemeen moeten tevreden stel len met de uitgekookte verklarin gen van de niet minder uitgekookte chef van de Duitse contra-spionna- ge, Herr Schreieder, die deswege een „knap politieman." werd ge noemd. Wij herhalen: dit proces was weinig i •■•vredigend. te veel vragen bleven onbeantwoord. En nu komt Mr. J. E. v .d. Starp met zijn brochure „Het England spiel, demasqué der Vau-mannen", de kat de bel aanbinden, althans: er is aan deze uitgave moeilijk een andere uitleg te geven. De beschul digingen, die hij uit, zijn zeer ern stig. Hij beweert niets meer of min der dan dat het Englandspiel doel bewust door de Engelsen is ontwor pen om het verzet van Europa te breken en daardoor een verenigd en krachtig Europa, dat de supre matie van Engeland in de weg kon staan, onmogelijk te maken. De strijders voor dit verenigd en. - krachtig Europa zouden de oude verzetsmensen geweest zijn, de ide alisten en vaderlandslieven den, en. daarom moesten zij verdwijnen. Zij die later kwamen, in het bijzonder na Dolle Dinsdag, waren „beroeps oplichters, stille verklikkers van de S.D., minderwaardige baantjesja,- gers, tuchthuisboeven, verwilderde, innerlijk totaal gedemoraliseerde er van de ankers geslagen jonge mensen, kazernemeiden enz., kor tom een verzameling- geboefte- dat uniek in de historie mag genoemd worden", aldus de kwalificaties van Mr. v. d. Starp, die wij uiteraard geheel voor zijn rekening laten. HET Englandspiel, diende dus volgens mr. v. d. Starp om twee jaren lang, van 1942 tot 1944, de goede illegalen in de handen der Duitsers te spelen en hen door dezen te laten vernietigen. Dit zou dan gebeurd zijn ter wille van een veel groter politiek doel; van een „onbegrijpelijke fout" van de Lon dense diensten zou geen sprake ge weest zijn. Mr, v. d. Starp wijdt daar ver scheidene bladzijden aan voor hij op de figuur v. d. Waals overstapt, die hij voorstelt als een eerlijke kerel met een gezond stel hersens en die, eenmaal in handen geval len van Schreieder, gepoogd zou hebben, de goede zaak naar eer en geweten te dienen. Dat deze v. d. Waals de goede zaak heeft ge diend, staat voor Mr. v. d, Starp vast; dat hij nog leeft zou een wonder zijn, omdat alle agenten, die van de werkelijke inhoud van het Englandspiel op de hoogte wa ren, door de Intelligence Service óf zouden gelikwïdeerd zijn öf naar verre oorden verbannen. Waarom, zo zal de aandachtige le zer vragen, heeft v. d. Waals dan gedurende het proces gezwegen? Omdat zo beweert Mr. v. d. Starp, d. Waals de tegenpartij alle troeven op tafel heeft laten gooien om later met des te groter kracht te kunnen terugslaan. Zijn proces zou een camouflageproces geweest zijn om de werkelijke achtergron den van het Englandspiel te ver doezelen. Zoals men ziet, zijn dit allemaal zeer krasse beschuldigingen. De man uit de straat zal nu ïeggen, dat hij het altijd heeft geweten en dat het één honk vuiligheid is. Maar daarmede komen wij er niet. Een eerste vereiste is, dat de brochure van Mr. v. dl Starp zeer critisch wordt gelezen. Dan valt in de eerste plaats op zijn ultra-ra dicale anti-Engelse gezindheid en in de tweede plaats, u vindt het in de staart, zijn bewondering voor generaal de Gaulle, die om zijn autoritaire, om niet te,zeggen fas cistische denkbeelden tot ver bui ten de grenzen van Frankrijk be kendheid geniet. Tenslotte is daar majoor de Graaf de auteur van het over het Englandspiel hande lende boek „Carnaval der Despe rado's", die de oplossing van Mr, v. d, Starp misleidend en volko men onjuist heeft, genoemd. Maar welke hypothesen ook wor den aangevoerd, wij weten nog steeds de waarheid niet en het ie een zaak van goed Nederlands recht, dat die waarheid aan het licht komt. De waarheid zonder aanzien des persoons! Ter wille van hen, die voor de vrijheid van ons vaderland zijn gevallen, ter wille van ons zelf, die een grenzen loze minachting hebben voor de doofpot. Wij hopen, dat de parle mentaire enquête-commissie, die ook deze kwestie onderzoekt, spoedig met een rapport zal ko men, dat aan alle geruchten en verhalen een einde maakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1