Wisjinsky volgt Molotof op Moskou aan lader wal HET ROTTERDAMSCH PAROOL Buitkerwoningen aan de Hoek onder het duinzand bedolven Motieven tot dit besluit nog niet bekend KORREL Sukarno naar den Haag? Brand in Amsterdamse meubelfabriek „Oorlogsschade" in Mei in de Kamer Onze verliezen in Indonesië Eis: vier doodstraffen tegen Bulgaarse geestelijken Deense minister naar de V.S. Op de Tweede Kamer Dinsdag weer bijeen Naweeën van de storm Bewoners moesten worden uitgegraven Weerbericht Zaterdag 5 Maart 1949 Eed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prilSi per week 0.32 per kwartaal f 4.10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 54 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker ANDREJ W IS J IN SKY President Sukarno heeft gewei gerd de Nederlandse uitnodiging tot het deelnemen aan de Ronde tafelconferentie te aanvaarden, zo lang de republikeinse regering niet in Djogja is hersteld. Dit antwoord van Sukarno Is heden door de re sident van Banka aan de II. v, K„ dr. Beel, overhandigd. Sukarno verklaarde, dat hij de uitnodiging in principe aanvaardt. Zün ant woord wenst echter niet vooruit te lopen op een beslissing van de Commissie der V.N. voor Indone sië. De republikeinse leiders blijven op Banka, omdat het hen verboden is naar Djogja terug te keren. De houding van de federalisten in zake de Ronde-tafelconferentie is nog niet bekend. Volgens welinge lichte kringen is er in de geheime zitting van de B.F.O. na de terug keer van de contactcommissie uit Banka enige verwarring ontstaan. Waarschijnlijk drie slachtoffers Hedenmorgen om kwart voor elf is door onbekende oorzaak brand uitge broken fn de oude pakhuizen ,,De Vrede" aan het Prinseneiland te Am sterdam. Nauwelijks was de brand weer gearriveerd of met een enorme ontploffing vloog uit de tweede etage van de meubelfabriek van Zoetmul der Zoon een brandend vat cellu lose naar beneden. Op straat ontwik kelde dit vat zo'n geweldige hitte, dat de brandweer.,de vuurhaard niet meer kon benaderen. Daardoor sloeg de brand over naar de belendende pakhuizen, die binnen vtff minuten ook in lichter laaie stonden. De brandweer trachtte met groot mate riaal het vuur te blussen, waarin zij bij het ter perse gaan van ons blad nog niet geheel was geslaagd. Een uur na het uitbreken van de brand was nog niet bekend of dé personeelsleden van de meubelfa briek zich allen hebben kunnen red den. Men vreest, dat er slachtoffers zfjn gevallen. De eigenaar, dp heer Zoetmulder en twee andere mannen heeft men vlak voor de brand het pakhuis zien binnengaan, van alle drie ontbreekt eik spoor. Het wetsontwerp op de mate riële oorlogsschaden zal waar schijnlijk pas in Met in de Tweede Kamer worden behandeld. De Tweede-Kamercommissie, die dit ontwerp op, zijn mérites onder zoekt, heeft het namelijk nodig ge oordeeld nog eens mondeling met de regering van gedachten te wis selen, voordat zij de wet gereed acht voor openbare behandeling. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de_ vol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd: Kon. Marine: 3 Maart: Serg.- majoor H. J. Sanders, stbnr. 15777, Maastricht. Kon. Landmacht: 20 Febr.: Sold. J. T. van Brienen. legernr. 250419146, Loosduinen; sold. C. A. de Groot, legernr. 250802195, Amsterdam; sold. C. J. R. Schlingmann, legernr. 260909240, uit Reeuwtffc fZ.-H,). serg. K. Severe, legernr. 260905121. Am sterdam; 21 Fcbr.; korp. R. n. Bakker, legernr. 2603241S6, Haarlem; sold. C. Beets, legernr. 260329160, Langeöijk; sold. A, C, de Jong, legernr. 250622017 's-Gravenhage; sold. D. de Jong. legemr. 260405004, Hendrik-Ido- Ambacht; serg. W. Meijer, le gernr. 210605007. Rijswijk (Z.-H,); korp. G. J. Salemink, legernr. 270722032, Terborg (gem. Wlsch); sold. J. van Zo meren, legernr, 250420187, Rot- terdam. 23 Febr.: Sold G. Bodde. legernr 25IG06073. Assan; serg J. J. A, Houben, legernr. 270513080. Valkenburg-Honthc'^ <L.). 25 Febr.:" Sold, A. J. van Aglhoven, legernr. ?6'°',4P',r" Rotterdam.27 Febr.: Sold. M. Baay, legernr. 259207005, 's-Gra- venhagej sold. J. Xemstra, leger nr. 271010073, Z\yolle; sold. J, van der Wansem, legernr. 250111088, 's-Gravenhage. K.N.LL.: 28 Febr.: Sold. C. Buntua, - Indonesië, LUISTERVERGUNNINGEN OMWISSELEN Houders van een radio-ontvangtoe stel of van een aftakking van een radio-ontvangtoestel, die m het be zit zijn van een luistervergunning met s eriele11 er J, moeten deze vergunning tussen 5 en 16 Maart 1949 aan een postkantoor (niet aan een postagentschap) omwisselen. Radio-Moskou deelde in de nacht van Vrijdag op Zater dag mede, dat het presidium van de Opperste Sowjet Molotof heeft ontheven van zijn functie als minister van buitenlandse zaken en dat Wisjinsky in zijn plaats is benoemd. Het radio-station deelde voorts mede, dat Mensjikof als opvolger is benoemd voor Mikoyan als minister van buiten landse handel, Molotof behoudt zijn functie van vice-minister president, Mikoyan, die eveneens vice-premier is blijft ook ïn deze functie gehandhaafd. Molotof is minister van buiten landse zaken geweest sedert 1939- t Allerwegen heeft deze radio- mededeling grote verrassing te weeggebracht. Niet in het minst te Lake Success, waar zelfs de diplomaten uit de Sowjet Ünle en daarmede verbonden staten hun verbazing niet kV' den on- onderdrnkken. AI te lastige vragen weerden zij af met een kort: „Geen com mentaar". Ook het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken weigerde commentaar te leveren. De Sowjet-ambassade aldaar gaf geen gehoor aan de telefoon Dit gebeurt echter herhaaldelijk, zo voegt Reuter hieraan toe. Londense waarnemers zien de vol gende drie mogelijke rédenen voor de yervanging van Molotof: 1, Dat een ingrijpende wijziging van de Scwjet-Russische buiten landse politiek wordt overwo gen. 2, Dat Molotof zijn energie zal con centreren op zijn functie van vice-minister-president. 3, Dat Moskou van mening Is, dat het tijdperk van na-oorlogse bui tenlandse politiek, dat de aan wezigheid vergde van een actie ve minister van buitenlandse za ken aan het hoofd van zijn minis terie en voor internationale con ferenties met de westelijke gealli eerden, thans voorbij is. Uit het feit, dat Molotof zijn post behoudt als plaatsvervangend pre mier, concludeert men, dat het mo gelijk is, dat Molotof meer plichten van premier Stalin op zich zal ne men. Men is niet van oordeel, dat Molotof, door het ministerie van buitenlandse zaken te verlaten, zijn plaats in het almachtige Politieke Bureau zal verliezen. Men merkt hierbij op, dat Wisjinsky nooit een lid van dit lichaam is geweest. In Amerikaanse kringen in Duits land Ret" men >zlch in de volgende bewoordingen uit over de verande ringen in de Sowjet-Ieïding. „Dit Is de eerste verandering in de Sowj et-Russische buiten landse politiek sinds de val van Litwinof in het voorjaar van 1939. De verandering van toen wees erop dat Stalin het falen van de pro-Westerse politiek van Litwinof erkende en een pact voorbereidde met Hitier. Thans schijnt de verandering te VJASJESLAF MOLOTOF wijzen op een erkenning van het misluk?;.!) der anti-Westerse politiek die het sluiten van een Atlantisch Pact had moeten voorkomen. In regeringskringen te Parijs beeft bet nieuws van Molotofs vervanging een atmosfeer van gespannen ver wachting geschapen. „Er is een be langrijk keerpunt bereikt in de in- tenationate zaken", zei een hoge ambtenaar. In Gaullistische kringen ziet men de wijziging als een poging om de koude oorlog te intensiveren. Het gematigde blad „Figaro" schrijft: ..Aan de vooravond van de onderte kening van het Atlantische Pact worden de Europeanen herinnerd aan de tijd, toen Litwinof door Mo lotof werd vervangen in 1939 waarop het Nazi-Sowjet pact voig- Wisjinsky is 66 jaar oud. Hij is jurist van beroep. Gisteren werd be richt, aat hij naar Moskou was te ruggekeerd na enige weken in de Tsjechoslo waakse badplaats Kar lovy Vary (Karlsbad) te hebben doorgebracht. Er wapen geruchten gegaan,* dat hij een zenuw instorting had gehad, In December j.l. deed Truman doorschemeren, dat er meningsver schillen bestonden tussen Mplotof en Stalin ter zake van de buiten landse politiek. De opperste aanklager van de Bulgaarse staat, heeft Vrijdag in een requisitoir, waarin hij in felle bewoordingen tegen de Verenigde Staten van leer trok, de doodstraf geëist tegen de vier hoofdbeklaag- den uit het proces tegen de vijftien Bulgaarse predikanten- Aanklager Dimiter deorgief, wiens accent duidelijk aan zijn langdurig verblijf in de Sowjet Unie herinnert, besloot 2ijn rede van twee en een half uur met het hof te verzoeken hun, de vier hoofdbe- klaagden, de zwaarste straf op te leggen. Georgief verklaarde dat deze ver dachten Vassil Zyapkof, Yanko Ivanof, Nikola Naumof en Georg! Tsjernef schuldig zijn gebleken aan overtreding van artikel 1Ï2 van de Bulgaarse strafwet. Dit artikel stelt op pogingen tot onthulling van staatsgeheimen of het verzamelen van staatsgeheimen met het doel deze aan derden bekend te maken de doodstraf, levenslange gevange nisstraf of een straf van tenminste tien jaar, „Alle beklaagden", zo zeide de aanklager, „hebben de veiligheid van de staat aan vreemde inlich tingen-diensten verraden. Alle mis daden zijn weloverwogen bedreven. Alle beklaagden zijn niet alleen voor hun eigen gemeenten maar voor het gehele volk aan de kaak gesteld. Zij zijn huichelachtige mis dadigers". Noord Atlantisch Pact De Deense minister van buiten landse zaken, Gustav Rasmussen, zal binnenkort, wellicht reeds Woensdag a.s. naar Washington vertrekken om met de Amerikaan se regering te spreken over Dene- markens definitieve besluit omtrent deelneming aan het Atlantische Fact. Rasmussen heeft verklaard geen bezoek aan Londen te zullen bren gen op zijn' weg naar Washington. Hij hoopte een onderhoud met Bevin te hebben „in de tamelijk nabije toekomst". Een woordvoerder van het minis terie van buitenlandse zaken zeide, dat deze dagen van zeer groot ge wicht voor Denemarken zijn. De Sowj et-Russische gezant in Kopen hagen heeft Rasmussen informeel aan de voorwaarden herinnerd, on der welke de Sowjet-Unie haar troepen van het eiland Bornhoim heeft teruggetrokken. De voor waarde werd gesteld, dat Denemar ken de Sowjet-Russische troepen slechts door Deense troepen zou vervangen. De minister-presldenter. van Dene marken, Zweden, Noorwegen en IJsland zullen de volgende week te Kopenhagen bijeen komen ter ge legenheid van een sociaal-democra tische vergadering. De Nederlandse ministers zullen, voor representatiekosten, f ïgoo per jaar ontvangen, de minister van Bui tenlandse Zaken echter f 20 000. .-v? v*;; Dr. VAN ROYEN TE NEW YORK Nederlands ambassadeur in Ca nada, dr, Van Royen, is naar New York gegaan om Nederland, indien nodig, te vertegenwoordigen bij de Veiligheidsraad, wanneer deze de Indonesische kwestie weer gaat behandelen, volgens de laatste berichten van Maandag of Dinsdag. De informele bijeenkomst van vertegenwoordigers der Aziatische landen, die gisteren te New York is gehouden, Is volgens Aneta „meer rook dan vuur" geweest. Volgens dit persbureau ging de bij eenkomst, die was uitgeschreven om sterkere actie tegen Nederland te bespreken, over in een informele lunch, waar Indonesië nauwelijks meer ter sprake kwam. Aneta meldt uit Djogja dat bij zuiveringsacties in en om de stad de communistenleider Moh. Jusuf is gearresteerd. Metershoog ligt het opgewaaide zand voor deur en vensters van deze bunkerwonïng in 't duin van Hoek van Holland De Tweede Kamer is bijeengeroe pen tegen Dinsdag 15 Maart. Op de agenda komen onder meer voor. de wetsontwerpen Wijziging van de Wet tot Verhoging van Pensioen met een Toeslag (ter uitvoering van. de motie-van Sleen), tot Zuivering van Kunstenaars en de Begroting van het Landbouw-egalisatiefonds. Toen hun bunker looröup onder 't zand bedolven was, kropen zó de kinderen van de familie Andrews door de luchtkoker naar buiten. Op de achtergrond de zee. N'EE, ze heeft niet overdre ven, mevr. J. Andrews van de VJiet van de Badweg Hoek-vdn Holland, toen-zij ons schreef „eens te komen kijken bij de mensen, die in bunkers in het duin langs de Badweg leven en door de storm hele maal ingezand zijn. Ik heb twee dagen geleden - dat 'was op Maandag - mijn zevende kind je gekregen, zodat we nu met ons negenen zijn en ik verzeker U. dat onze toestand allesbe halve prettig is." „Allesbehalve prettig"; U kunt het zich enigszins voorstellen lezer, wanneer U de plaatjes by het ar tikel bekijkt. Als mollen onder de grond leven daar in het duin vier gezinnen ïn voormalige Duitse bunkers, op grondgebied van Rotterdam! Toen wij er kwamen en het duin beklommen langs de Badweg, was er van de bunkerwoningen niet meer te zien dan de schoorstenen en enkele drooglijntjes, dft zwiep ten in de gure, harde winu. De zee was grijs en grauw met witgekuif- de brandingsgolven. Hoe is het mogelijk, dat hier mensen kunnen wonen, was onze eerste gedachte, toen wjj aan de rand van een kuil stonden, de toe gang tot de bunkerwoning, waar mevr. Andrews woont. Van een der drie kleine vensters was büna niets meer te rien, zó hoog was daar het duinzand opgewaaid; de twee andere waren tot de lielft on zichtbaar. De deur van de bunker stond half open, vastgeklemd tus sen bergen zand, die gedeeltelijk ïn het portaaltje van de woning waren terecht gekomen, In de schemerdonkere bunker kamer, slechts door wat oude de kens voor de -ingang, van de bui tenlucht afgesloten, vonden wij mevr. Andrews te bed met haar baby naast zich in een ledikantje. We kregen een stoel van Ida, de 17-jarige oudste dochter, die bij de Salvation Army in de Hoek werkt, maar nu voor enkele dagen haar moeder helpt. Gevochten tegen 't zand „Ik kan geen zand meer zien", zei mevr. Andrews met een ver moeid gebaar, „Zand in het eten, zand in de kleren, zand voor je deur en voer de vensters. Sinds we in die bunker wonen hebben we gevochten tegen het duinzand; het was onze ergste vijand. Wij schep ten en schepten tot onze ruggen pijn deden. Soms hielp ?t een tijd je, maar dan kwam er weer een storm en was al ons ploeteren ver geefs geweest Op 't laatst waren wij er aan gewoon geraakt totdat Maandag en Dinsdag het zand ons overwon. Maandagmorgen heb Ik nog ge probeerd het zand weg te schep pen, dat hoog voor de voordeur lag; 's middags werd mijn kind ge boren. De dokter en de verpleeg ster konden zich ternauwernood door de deuropening wringen. In de nacht van Maandag op Dinsdag la^ ik wakker te luisteren naar het angstaanjagend geluid van de kokende branding, naar het bulderen van de orkaanwind, die het duinzand tegen de -ui'en joeg. Dinsdagmorgen waren we vol komen ingezand; de deur kon niet meer open, het slaapkamertje van de kinderen, een kil betonnen hok je zonder enige betimmering minder dan een arrestantenhok was van licht en lucht verstoken, doordat voor het enige venster het duinzand metershoog was opge waaid, De W.C. was onder 't zand verdwenen en onbruikbaar gewor den. De luchtkoker was eveneens ver stopt met zand maar hier gelukte het een gaatje te maken, zodat mijn man eri kinderen tenminste buiten- kondens komen. Toen eerst hoorden wfj, dat onze buurtjes, een pasgetrouwd stel, er nog erj^r aan toe waren. Die mensen waren in hun bunker zo volkomen afgeslo ten van de buitenwereld, dat ze als mollen moesten worden uitgegra ven. Voorlopig hebben zij nu een onderdak gevonden bij hun familie in een bunkerwoning aan de Bad weg, waar het zand minder hoog is opgewaaid. Maar wat moeten wij beginnen? Niemand helpt ons. Mijn man is Engelsman; hij werkt in De Hoek bij een Nederla.-.dse instantie. In onze betonnen kluis heeft hij al rheumatiek gekregen van de vocht. „Hoe durven ze voor zo'i behui zing, een Duitse bunker nog wel, huur te vragen," riep mevr. An drews uit. „De Staat der Neder landen verlangt 2,75 per week huur voor deze betonnen mols hoop," 4 Toen wij er „inkropen", moest mijn man zelf een tussenmuur bouwen om een slaapkamertje voor de kinderen te kunnen maken. Geen hand h *ft het Rijk (de In spectie der Domeinen) voor ons' uitgetrokken. Wij hebben brieven geschreven naar Volkshuisvesting om een menswaardiger woning te krijgen. Als enig antwoord ontvingen wij een gestencild, zakelijk briefje, dat ons alle hoop ontnam. Zou er dan geen uitkomst zijn voor dit gezin met zeven jonge kinderen Op 18 en 19 Maart zal In Antwer pen een Geneltix-congres voor verkeer en tounsmc worden gehouden. BLIJKENS de door de Neder landse Spaarbankbond gepu bliceerde cijfers beliep het bedrag der stortingen bij de particuliere spaarbanken over geheel 1948 ruim 347.5 milHoen gulden; de terugbe talingen bedroegen over het alge lopen jaar bijna 363.5 millioen. Er werd dus bijna 16 millioen gulden meer terugbetaald dan ingelegd. In 1947 bedroeg het overeenkomstige verschil bijna 22 millioen. Dit 2ijri cijfers, die beter dan welk voor beeld ook illustreren hoe het met ons is gesteld. Er wordt nog steeds gespaard, maar er wordt nog meer gespaard geld opgenomen. Dit beeld is uiteraard niet absoluut; zonder zich te gaan bezondigen aan overdrijving, zal men er ook het relatieve van moeten inZien, want er zijn geen duidelijke teke nen aanwezig als zou de spaarzin van ons volk zijn afgenomen. Als feit hebben deze cijfers hun eigen betekenis. Sparen is altijd een goede, va derlandse gewoonte geweest. Het is op zijn best in een maatschappij, die een bepaalde evenwichtstoe stand kent, waar het geld waarde heeft en de toekomst betrekkelijk kenbaar. Aan het eind van de vo rige en het begin van deze eeuw waren al deze factoren voorhan den; zij gaven zin aan het sparen, Hoe is onze maatschappij nadien veranderd! Wij beleefden een eer ste, maar ook een twee wereldoor log en wij zagen oude, gevestigde pijlers ineenstorten en met hen vele illusies in rook vervliegen. De evenwichtstoestand maakte plaats voor een periode, waarvan geen mens weet, wanneer de sprongsge wijze ontwikkeling der laatste de cennia naar een meer geleidelijke ontwikkeling zal plaats vinden. Het 2»jn deze ervaringen, die op de met onzekerheid en wantrouwen worstelende mens diepe indruk hebben gemaakt. Om te kunnen sparen moeten bepaalde voorwaarden aanwezig zijn. Daaraan mankeert wel het een en ander. Sinds de oorlog is er een vrij grote categorie, die niet in staat is uit het inkomen ook maar iets over te leggen. Men leeft van. de hand in de tand en daarboven is er zoveelnodig, aan kleding en aan huisraad, dat het weinige wat men zou kunnen overhouden, moet gereserveerd worden om deze be hoeften te dekken. Het zou niet juist zijn om nu te generaliseren. Natuurlijk zijn er mensen, die over een inkomen be schikken, waaruit zij wel kunnen sparen. Deze groep is niet eens ge- ring. Maar hun behoefte aan spa ren is, om geheel andere reden dact de bezitloze categorie, ai evenmin sterk. Deze beter gesitueerden zyn verwend geweest en kunnen zich moeilijk aan de veranderde om standigheden aanpassen. Door het eindeloos rekken van de geldsane- ring met al haar manipulaties van. blokkering en deblokkering heb ben zij het gevoel gekregen, dat de vrije beschikking over eigen geld middelen voortdurend wordt be perkt. Tenslotte zien zij zich be dreigd door de kapitaalheffing en vinden zij het sparen minder aan trekkelijk door de lage rente. In deze groep leven sterke, individua listische tendenzen. die het moge lijk maken, dat men daar onver schillig is komen te staan tegen over de financiële problemen, waarmede in onze tijd de Staat worstelt. De tijd, dat men zich als het wa re op een eilandje^ kon terugtrek ken om de moeilijkheden, waar voor de gemeenschap zich gesteld ziet, te ontgaan, is echter voorbij. Ieder mens voelt tegenwoordig een deel van de schok, die aan de top wordt opgevangen. Wanneer de mensen hun spaargeld gaan aan spreken, is dat een veeg teken; het is een uitvloeisel van de schok. Definitieve verbetering is mo gelijk als het leven goedkoper wordt. Zoiets wil nog niet zeggen," dat wij, zolang dit niet het geval is, het sparen moeten laten. Wie per se wil sparen, kan dat altijd, al is hei nog zo weinig en al staat het inkomen het eigenlijk niet toe. Maar belangrijker is, dat wij weer vertrouwen in de toekomst krijgen. Want die toekomst is van ons en niet van de atoombom. Omdat het leven altijd zegeviert over de dood. DE crisis in de geboorte van het Atlantisch pact is voorbij. Zij heeft haar nut gehad. Want anders dan bij de geboorte van vooraf gegane, moderne verbonden, heeft men deze keer te voren de be trekkelijkheid van de waarde er van onder ogen gezien. Men heeft begrepen, dat een verbond, in de tegenwoordige wereld niet meer onbepaald bindend kan worden aangegaan, doch dat men, bij het sluiten ervan, ziin vertrouwen moet vestigen op het besef der volken, dat in de omstandigheden waarin uitvoering der toezeggin gen aan de orde komt, hun eigen belang en het belang der wereld cp het spel staan. Voor minder dan het heil van alle beschaafde volken wordt nu eenmaal 'n verdrag als het Atlantische pact niet aan- gega'an. Zelfs de overgrote meer derheid der Amerikanen schijnt dat nu te hebben ingezien, en zon der verder aarzelen of manoeuvre ren heeft Acheson op het mach tige doel kunnen aanstevenen. Te Moskou vindt men dat heel cnpleizierig. Men maakt daarvan geen geheim. Maar de protesten van het Kremlin klinken nu wat machteloos. Het heeft zelf niet meer zó smadelijk slib willen van gen als te Oslo. Te Kopenhagen hebben nu de Polen de spits moe ten afbijten door waarschuwente protesteren. Dit protest was niet z/nder een scheutje belachelijk heid, Het klonk als waarlijk aan matigende bemoeizucht, die op een bejegening als zodanig kon reke nen. Maar wat kunnen de arme Polen eraan doen, als zy een der gelijke opdracht krijgen. Hun heeft altijd enige kijk op dimensies ont broken. Maar dit gemis ging ge woonlijk meer tó de richting van het romantische. Het Kopenhaag- se protest klonk niet Pools, Het was gesteld in de politieke taal van Moskou, die gefaald heeft te genover Perzië, tegenover Turkije toen de Dardanellen werden op geëist; zij wekten niet eens een echo toen Molotof van Noorwegen een basis op Spitsbergen verlang de; Finland hield zich Oost-In disch doof toen Stalin op hoge toon een bondgenootschap verlangde; en machteloos dreigde deze taal toen Noorwegen aanstalten maak te zich bij de Atlantiden aan te sluiten. Als Polen haar nu over neemt, hoe klinkt zij dan? HIERVOOR is de groei van een diplomatiek bankroet van gro teske afmetingen beschreven. Men mene echter niet, dat wij daarme de van de Russische bemoeiing met het Atlantisch pact af zijn. Er staat ons nog een en ander te wachten. Wat 'Stalin met zijn jongste „vredesoffensief" heeft bedoeld, wordt nu wat duidelijker. Het was geen sensatie, maar alleen de in leiding tot een nieuwe veldtocht. Cachin in het Franse parlement, en Togliatti, het opperhoofd der Italiaanse communisten, toonden tegelijkertijd die zelfde zachtmoe dige gemoedsgesteldheid. Werd het communisme pacifistisch? Nu weten wij het; Daarmede moest inderdaad eerst crediet wor den geschapen voor de vredelie vendheid van Moskou. Niets an ders dan dat. Maar als men de we reld. of slechts een voldoende groot gedeelte daarvan, overtui gen kon van deze vredelievend heid, dan werd het hele Atlanti sche verbond onmogelijk, door zijn overbodigheid. Op die manier be schouwd is er geen tegenspraak tussen die eerste verklaringen van Stalin, Cachin en Togliati en de latere, dreigende woorden var» Thorez en dezelfde Togliatti. Zoals Moskou eerst een felle, met alle middelen gevoerde on dermijningsveldtocht ondernomen doorv Dr. M. v. Blankenstein heeft tegen het plan-Marshall, zo is het nu de strijd begonnen tegen het Atlantische pact Uit dit oog punt zal men al die lokgeluiden en die uitdagende verklaringen moe ten beschouwen. Moskou had waarschijnlijk be ter gedaan te zwijgen. Het is alles koren gefeest op de Atlantische molen. De stapper, te Oslo hebben de reis van Minister Lange naar Washington verhaast. De Noorse socialisten hebben, tengevolge van deze samenloop van omstandighe den kleur moeten bekennen en zij hebben dat met verrassende dui delijkheid gedaan. Wat de onder handelingen tassen de Grote Drie van het Pact betreft, deze zijn weer zeer gebaat geweest door de vraagstukken, die de reis van Lange aan de orde steldé, en die een zo snelle en gemakkelijke op- lussing hebben gekregen, Zonder Lange's pertinente vragen ware de duidelijkheid die wij hiervoor geprezen hebben, niet bereikt. De versnelling in tempo in het Noor den, die het onbedoelde gevolg was van de Russische vermanin gen te Oslo, heeft weer Kopenha gen meegesleept. Wie de onder stromingen in de Deense politiek kent, heeft nooit een ogenblik ge twijfeld dat Kopenhagen, gesteld voor de keus tussen het Noorse en het Zweedse beleid, zich bij de Noren zou aansluiten. Zij hebben dat met verrassende beslistheid en snelheid van handelen gedaan. Ook iveer een gunstig gevolg van het Russische optreden. En deze keer heeft Moslcou er waarlijk niets anders op geweten dan de diplo matieke klucht van Polens betui ging van ontevredenheid. V EEL belangrijker kunnen de v gevolgen van de anti-Atlanti sche veldtocht in Frankrijk wor den. Het is nog moeilijk te over zien wat de verklaring van Thorez daar ontketend heeft. De Franse justitie heeft toegetast met een zekerheid van greep, die-het ver moeden wekt dat zij reeds lang dingen wist die haar deden pope len. Thorez, stellig op last van Moskou, heeft de gelegenheid tot toetasten verschaft. Waarom moest hy nu juist de aankondiging van déloyalïteït uitspreken, hij de man die in 1939 reeds uit het Franse leger gedeserteerd en --daarom in 1940 uit zijn burgerrecht ontzet was? Waarom de man gekozen die eerst na de oorlog, door de verge vingsgezindheid van de Gaulle, uit Rusland heeft kunnen terugkeren? Als men er nu een van de Franse communisten voor gekozen had die, zij het ook eerst na de inva sie van Rusland door Hitler, hun Frans vaderland opnieuw ontdek ten en zich in het verzet zéér on derscheiden hebben, dan ware het geval nog niet zó stuitend geweest voor het Franse volk, als nu de ontdekking zijn moei dat commu nisten, in de hoogste posten van vertrouwen, verraders van de mi litaire geheimen des lands ge weest zijn; nu een deserteur, nieu we desertie aankondigende, al die ontdekkingen heeft ontketend. De omstandigheden zijn ook bij zonder ongunstig voor dit schan daal der communisten. Het pro- ees-Kravtsjenko loopt niet zoals zij dat hadden gewenst. De vraag van Moskou tot uitlevering van drie getuigen, wier getuigenis daar niet behaagde, heeft zeker de ge voelens niet verbeterd. En nu komt iets heel anders, iets heel onverwachts en onbe rekenbaars, de Franse regering nog verder te hulp: De snelle daling, van de prijzen van alle levensbe hoeften Deze neemt de commu nisten heel veel wind uit de zeilen, juist op dit voor hen kritieke ogenblik. De positie van het re gime wordt er voorlopig door ver sterkt, ook tegenover de richting van de Gaulle. De twee extreme vleugels in de Franse politien moesten het van de ontevreden heid hebben, de communisten in het bijzonder van de ontevreden- - heïd der arbeiders. Het gaat Moskou niet goed. Ten minste niet in zyn buitenlands beleid. Doodstraf tegen twee R.K. geestelijken in Polen Wegens hulpverlening aan een „ondergrondse bende", die beschul digd wordt van bet vermoorden van 55 leden van de veiligheidspo litie en plaatselijke communistische partijfunctionarissen tijdens de af gelopen twee jaar, heeft een mili taire rechtbank te Lodz (Polen) twee Rooms-Katholieke geestelij ken ter dood veroordeeld. Ook de „ondergrondse" leider Jan Malolepszy, die de bevolking van verscheidene provincies zou hebben geterroriseerd, is ter dood veroordeeld. Ir Chr. P. G J S tn 11 is benoemd lot plaatsvervangend directeur-gene raal van het Centraal Bureau voor de Statistiek AANHOUDENDE VORST 1 Weersverwachting, geldig tot ZodUcb- avond Matige, tijdelijk vrij krachtige wind tussen Noord en Oost. Van nacht lichte tot mati ge vorst, morgen mid dag temperatuur om het vriespunt. Overdrijvende wolkenbanken met plaatselijk af en toe exjlge sneeuw. 0 Maart. Zon op 7.16. onder 18.201 maan op 915, onder O55 7 Maart: Zon op 7.14, onder 10.30: maan op 9 40. onder 212 6 Maart, Hoog watul- le Rotterdam: le t(j 8.08 uur, 2e tij 20 38 uur. 7 Maart. Hooe water te Rotterdams Ie ty 8.47 uur, 2e tij 2i.ig uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1