C D PAR O O L roet foalprifs'vraag Holland— België Een nieuwe aanwinst voor de Schiedamse brandweer FLINKE KRACHT (mul.) Magazijnwagen als j Manusje van Alles AGENDA Voor 50 jaar De Schiedamse Gemeenschap komt zich voorstellen Wat het te zeggen heeft KERKDIENSTEN SCHEEPVAART Welke adverteerder heeft de juiste uitslag? t e prijs f 50.— 2e prijs f 25.- 3e prijs f 10.- SCHIEDAM BOEKENOPELKGEBIED BEDRIJFSLEIDER of WERKMEESTER fe,asvaes*s8öFS i 2 Zaterdag 5 Maart 1949 Begin September van het vorige jaar arriveerde in de Schiedamse brandweerkazerne een oude En- i gelse magazijn wagen van de vroe- gere Hulpverleningsdienst. Jn. een j dump was het vehikel te koop aan- j geboden voor de sloop, maar de i deskundigen van de Schiedamse Vrijwillige Brandweer zagen er we! wat in. Als die wagen werd afge broken tot aan hei kale chassis, als de motor zou zijn gereviseerd en als de wagen dan opnieuw zou wor den opgebouwd, kon er «en prima magazijn wagen uit geboren worden. Onder leiding van. adjunct-hoofd- brandmecster D. de Jager toog men aan het werk. De wagen, die veel weg had van een grote vrachtauto, werd onder deskundig toezicht ge- - sloopt, maar zo, dat de delen, die er werden afgehaald, weer te ge bruiken zouden zijn bij de opbouw. De motor werd gereviseerd en in tussen werd een gedetailleerd plan uitgewerkt, om van de sloopwagen een model magazijnwagen te ma ken. Nadat de motor was gereviseerd, werd begonnen met het inbouwen van een pomp, die een capaciteit heeft van 1300 liter per minuut bij een opvoerhoogte van 80 meter. Daarna werd met de bovenbouw begonnen. Kasten werden inge bouwd en nu de wagen gereed is, blijkt, dat er meegevoerd kunnen worden: een schuiminstallatie met twee schuimkanonnen, touw, staal draden, takels, kelderwinden, schopwinden. schoppen, rieken, pikhouwelen, verdeelstukken. zestig slangen, C02-. zuurstof- en inha leerapparaten. een -springzeib een reddingskoker, timmergereedschap pen, reserve-onderdelen voor de zuurstofmaskers, een schuimpoe- derinjecteur, een verbandtrommeï, een tetra-apparaat, sleepgereed- schappen, haken en boven op de wagen is nog plaats voor een lad der. Belangrijk is het feit, dat er ook reserve jassen en -laarzen kun nen worden meegevoerd voor brandweerlieden, die daardoor van hun werk ineens naar de brand kunnen snellen zonder eerst naar de kazerne te moeten gaan voor het halen van hun jassen en laar zen. Een heel belangrijk onderdeel van de magazijn-wagen is de iicht- aggregaat van 200G Watt. waardoor de brandweer zelf stroom kan op wekken voor drie schijnwerpers, waarvan er een voor o? de wagen is gemonteerd, die echter afneembaar is, terwijl de beide andere in de wagen een plaats hebben gevonden, die er na het losdraaien van een vleugelmoer uit gehaald kunnen worden. De wagen is zo practisch ingericht, dat ondanks de grote Wie aan de slag willen en kunnen gaan Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau frto"^-n 2 M-""" r boden eti gevraagde arbeidskrachten ge noteerd r Aangeboden arbeidskrachten: Bouwbedrijven: Metselaars, vloeren.- leggers- Metaalbedrijvert: Chauffeurs. AJg. bedryven: Boekhouders, kantoor bedienden, Incasseerder. expeditie knechts, magazijnbedienden, kellners, musici, portiers, schoenmaker, verte genwoordiger. ongeschoolde arbeiders, chem. wasser, distillateursknecht, win kelbedienden, winkelbediende heren- confectie, drogist, gUssïljper, fotograaf, bezorger, kapper, verbandmeester. jeugd: Leerling timmerlieden, chauffeur, magazijnbediende, aank. be dienden. magazijn/cxpeditieknecht, 1.1. banketbakker, 1.1. etectriclens. ld- mach. tekenaar, 1.1. automonteurs. 1.1. scheeps timmerlieden, 1.1. mach. bankwerkers. Vrouwen: Leerling-verkoopster, steno typiste (moderne talen V, leerling-naai ster, aank. kantoorbedienden. Gevr»»£de art)oidskrachten. Bouwbedrijven: Timmerlieden, mach, houtbewerker (f raiser j, kistenmaker, schilders. Metaï!lbc''ii"en- B—iin»»?1—" tv'- tenbartkwerkers. elee, iesser fNVL), ge- i -VdECbapmakers. gereedschapslijpers, constr. monteurs, koperslagers, vor mers, metaaldraaiers (geschoold en re volver). metaalfralsers, metaalschavers, metaalslijpers, plaatwerkers, scheeps- bikkers, precisie bankwerkers, pijpen- monteurs, scheepsijzet-werkers, smeden (grof en kachel), sollicitanten voor om scholing. voorslaanders. gieterijsjou- wers, bikkers, fabrieksarbeiders voor metaalindustrie, scheepstimmerlieden, scheepmakers, constructeurs staalbouw, rijwiellakkers en biezers. AIf- cpo'u'jv— -"etf drukkers, drukkend binder, fabrieksar beiders, aank. glas- in loodzetter, aank. bedienden, drukkerij mkoper. wijnko- persknecht, kleermaker, brood- en ban ketbakker. broodbakker-bezorger. In de Limburgse mjjnen kunnen flin ke ongehuwde arbeiders geplaatst wor den, leeftijd 18—30 jaar. jeugd; Bakker-bezorger, borstelma kers. cartonnagewerkers, drukkers, for- ceut, glas- in, loodzetter, granietwerkers (kunststeenJ, kurkensnijders, kopersla gers, kopergieters, mach. bankwerkers, metaal draaiers, loodgieters, fitters, smid-bankwerker, vormers, letterzet- tere, slagersjongen, - halfwas-slager, IJ. opticien, magaztjn/besteljonsen, li te kenaar 1, 2 kl. M.T.S., leerling voor glasindustrie. LI. verwarrnHgsmonteuu 1.1 electricien« 11. r'" Vrouwen: Dagmeisjes, fabrieksmeis jes. verkoopster (kruidenierswaren), strijksters, wasserijmeisies, vlaggennaai- ster (geen thuiswerk), flinke werksters. 11 c'"'s»t'ieinia'= s*cr apf*""*' mei- voor licht montagewerk, jongste be dienden, bekwame verkoopster, geztos- verzorgster. In het eerste nummer van „De Schiedamse Gemeenschap" lezen wij: „Daarom brengen wij nu een periodiek, niet om 't leger van bladen nog groter te maken, maar om onze burgers, onze handel en industrie, onze mid denstand op de hoogte te bren gen van de plannen, de uitbrei ding, de sanering van onze stad, opdat 't geen „papieren" plan nen mogen blijven. Stadsbestuur alleen kan dit met verwezenlijken, maar wij willen er meer bekendheid èan geven, opdat de gehele bevol king, de hartslagader van iedere Gemeenschap mee moge werken, mee moge bouwen om van Schiedam te maken, wat wij allen zo gaarne willen» 'n plaats waar 't goed is om te wonen. Dit blad zal tevens moeten zijn. de fonkeling van de ideeën rijkdom, welke èn bij 't stads bestuur, én zijn medewerkers èn zijn burgers leeft, om uit de rijkdom der ideeën, practiscbe plannen ten uitvoer te brengen door 'n nijvere en actieve be volking." Moge het zo zijn! voorraad materialen, die hij bevat, er ook nog plaats is voor zes brand weerlieden. De magazijnwagen, die een grote aanwinst betekent voor de Schie damse brandweer en die vervaar digd is door enkele brandweerlie den in samenwerking met perso neel van Gemeentewerken, (dit laatste zorgde voor timmer- en verf werk) i s bestemd om uit te rukken bij grote branden. Na zes maanden hard werken is het nu zover, dat de nieuwe maga zijnwagen dezer dagen door de brandweer in gebruik kan worden genomen. Tegen het «inde van de korfbalcompetitie De korfbalcompetïtie loopt ten einde. Sportclub Schiedam is reeds uitgespeeld en Avanti en Succes kunnen rustig hun laatste wedstrij den spelen nu voor de een het de gradatiegevaar afgewend en voor de ander de kampioenskans ver keken is- Avanti krijgt bezoek van Velox en waarschijnlijk zullen de Rotterdammers na deze wedstrijd het kampioenschap binnen hebben. Velox II kan het Succes in Rotter dam nog moeilijk genoeg maken. Wij houden het echter op een Schie damse zege. Gauw weer thuis Aan boord van de „Johan van Oldenbarneveldt", welk schip ver moedelijk op 8 Maart a-s. te Am sterdam zal aankomen, bevinden zich de volgende drie Schiedamse militairen: J. van Eden. Breedstraat 38; T. H. van Moorselaan Edison- straat 24b en W„ A. H- Verzijden, 111. a Kempisstraat 6b. Burgerlijke Stand Geboren: Eduardus J. J„ z. v. C. v. d. Berg en E. J. v, d. Drift; Mar tina J., d. v. C. M, Boon en A. M, Th. van de Valk; Liduina H. J., d. v. Th. H. Mouwer.s en C, M. W. v. Mil; Johanna M.f d, v. J. Bast en Th. J. M. v. Schendelen; Gijsbert p., z. v. K. P. T. W. Dubbelman en M. Berkhout; Christinus P., z. v. A. Damen en C. v. Tricht; levcnl kind v. A. P. M. Mennen en P. W, Th. de Graaf. Overleden: H, J; Versteege^54 j. yr. v. C. P, Monster; P. de Jong, 49 j. vr, v. C. Rcbberegt; A. Ag- terberg, 86 j. Concert: z 5 Maart, Juliatiakerk, B u: Staf- muziekcorps Leger des Heils, Toneel: 6 Maart. Musis Sacrum. 8 uur: Tot Steun i.d. Strijd met „De me talen Eva". Films: Passage-bioscoop: Da. 2. 7, 9.30. 2a. en Zo. 145, 4.15, 7, 9.30 u: (Do.avond geen voorstP: Daar zit muziek in (14 J.). Monopole; Da. 2. 7. 9, Za. 2. 5, 7. 9. Zo. 3, 5, 7, 9 u: Moeders jongen 114 jr.). Bijeenkomsten: 0 Maart, Passage-theater. 9.30 u. v.m.: S.BE, Cult. Zondagochtend- bijeenkomst mjn.v. zangver. Excelsior, muziekver. „Crescen do", A.J.C. en Sportbond. Spre ker E. Kupers. Sohiedcmsche Courant. WO maken onze lezers attent op ach terstaande annonce der firma J. J. Pool, betreffende haar margarine- boter. Voor hen. die met beschei den beurzen de wereld door moe ten. rerdient het zeker meer aan beveling goede margarine-boter dan slechte natuurboter^ te gebrui ken. ie meer daar de Prijs der eer ste belcnarijk minder is dan die der laatste, waar deze goede ua- tkïirbofcr bijna evenaart. Vele han delaren in natuurboter met een beetje ruim geweten stoppen hun klonten een mengsel ran ïnjerieu- re kwaliteit in de handpelljk de rubriek „Rechtszaken" in de bla dert by na elke week leert: daarbij laten zij zich wél betalen. Verre te verkiezen boren de te aar van deze kooplieden is de margarine van een deugdelijk fabrikaat. De laatste berichten. Voorna me in verzet zynde hoofden hou den allen de versterkte kloof van Tamsch in Atjeh bezetMorgen zal generaal van Heuta uit Segli daar heen oprukken. Nederl. Handelmaatschappij. Veiling te Amsterdam op Dinsdag den 2Ssten Maart 1899 des voor- middags te 10'2 ure van 40Q0 blok ken Banka-tin, liggende te Schie- Haagsche Br te ven. Waar schijnlijk zal het departement van Binnenlondsche Zaken tijdelijk 'n plaats krijgen in de fraaie behut- zince. waarin titans Jtet Rijksar chief is gevestigd. Hef is ean fraai gebouw, dat hechte en degelijke hotel, iraar in de t?oripe eeute de r.faevaardigdea tmn Holland hun intrek namen en dat om die reden nop heden ten dage het keizerlijke u'open voert, dc keizerskroon, waarmede Maximiliaan van Oos tenrijk het Amsterdamse wapen versierde, toen eenige rijke koop lieden, mer Andries Boel aan t hoofd, den vorst uit de getavene- cenhetd redden, die hem. belette het op-roerige Rotterdam, uraar Jonker Frans van Br ederode het Hoekse vaan had ontplooid, te be dwingen. De open brief, waarbij aan Amsterdam die vorstelijke eer gewerd is te Schiedam door Maxinüliaan (toen nog Roomsch- Koning), vier jaar_ later Duitsch Keizer, uitgevaardigd en wel op den 14e» Februari 3489. Stafmuziek van het Leger des Heils Vanmiddag om vijf uur zal het muziekcorps van het 'Leger des Heils bij het station staan om het landelijke staf-muziekcorps, dat een bezoek aan Schiedam brengt, te begroeten. Gezamenlijk zal men onder de tonen van de Schiedamse muziek, optrekken naar de Lange Haven. Vanavond concerteren de gasten in de Julianakerk en morgenmid dag zijn ze te vinden in het Leger des Heils-gebouw, waar een mid dag-concert wordt gegeven. Prof. van Unnik sprak over-bijbelvondsten Over opzienbarende vondsten op Bijbels gebied sprak prof. dr- W, C. van Unnik in het Verenigings lokaal voor de leden van Wijk II der Ned. Herv, Gemeente. Ditmaal waren bet de vondsten uit de eerste en tweede eeuw voor Christus, die werden behandeld. Het betreft hier in het bijzonder de Profetieën van Jesaja, die, zeven eeuwen voor Chr. geschreven, ons overgeleverd zijn door geschriften uit 1000 jaar na Christus, Prof. van Unnik, wiens boeiende voordracht met aandacht is gevolgd, wees nog op het grote belang van de gevonden boekwer ken voor de Bijbelstudie. SW-athletiekwerlstrijden uitgesteld De wegwedstrijden voor Zondag 6 Maart in Schiedam, georganiseerd door de afdeling athletiek van SVV, zijn uitgesteld tot nadere aankon diging. Vandaag mogen wij het eerste nummer begroeten van het periodiek, dat de Stichting „De Schiedamse Gemeenschap" onder haar eigen naam de wereld instuurt. "We kunnen er verheugd om zijn, want met dit maandblad geeft de nog 20 jonge Stichting blijk van een streven om de stedelijke gemeenschap een nog sterkere binding te geven en naar buiten uit de naam van Schiedam, die betekenis te geven, waarop hij krachtens de omvang en belangrijkheid van de gemeenschap recht heeft. Edw. den Hoed, M. Holl, mr. H. A. M. Roelants, mr. P. Sanders en F, A» de Wolff het bestuur vormt, zette de doelstellingen van het pe riodiek uiteen. De plannen voor het nieuwe sportpark worden nader be licht, de uitwisseling met Wandts- worth en Lier besproken en de lezer vindt er Iets in over de uit breiding en sanering der stad. Drukkerij Roelants verzorgde dit .lerste nummer op een wijze, die alle lof verdient. Natuurlijk is het eerste nummer in belangrijke mate afgestemd op een lezerskring, zowel in als bui ten Schiedam, doch dit was geen beletsel om. ook voor de stadgenoot, die belang stelt in het leven en wer ken van de eigen gemeenschap, boeiend te zijn. Hoofdtoon is wel de weerlegging van de gedachte, die nog bij velen buiten en misschien ook nog wel in Schiedam heerst, dat er in die jeneverstad buiten het distilleren van de alcohol nu eigenlijk niet zo erg veel gebeurt. Hij leze er ech ter „De Schiedamse Gemeenschap" maar eens op na! Burgemeester Peek schreef een „ten geleide" en de directeur van de Stichting, de heer F. B. M. Al berts, die met de heren A- de Groot, gemeentelijke publicatie De directeur van de technische bedrijven maakt belanghebbenden erop attent, dat de Nieuwe Haven tussen de Hagastraat en de Hoofd straat van Maandag 7 Maart af vermoedelijk voor enkele dagen voor alle rijverkeer zal zijn. afge sloten. Daar zit muziek in De vrienden (en de vriendinnen) van Deanna Durbïn kunnen hun ster deze week ia Passage bewon deren. Zy zingt niet minder dan zes liedjes, draagt schattige jurken, raakt verliefd en in de gevangenis, maar na veel misverstand krijgt zij toch die jongen van rijke ouders, die om haar zelfs een meisje^ van deftige familie laat schieten.Wie niet dagelyks van de lieftallige Durbin droomt sterker, wie voor dit jonge vrouwtje geen stap meer zou willen verzetten, doet toch ver standig de film „Daar zit muziek in" niet te versmaden, want er treedt een jongeman in op, een ze kere Donald. O'Ccmner, die een Danny Kaye naar de kroon steekt; een kwiek en zeer komisch man neke, dat al heel wat kan. Hij zingt en danst dat het een lieve lust is en het gevecht dat hij inet een denkbeeldige tegenstander voert zal doen inzien dat wij van deze jongeman nog veel kunnen ver wachten. Monopole Moeders jongen Een boeiende, diep menselijke film ziet men in Monopole, „Moe ders jongen" met de twee bekende filmkinderen Bobby Br een cn Irene Dare in de hoofdrollen. Het ver haal vertelt van een tienjarig knaapje, dat met zijn moeder, een jonge weduwe, bij een harteloze oom woont. Het is zijn liefste wens zo spoedig mogelijk zoveel geld te verdienen dat zij het huis van de oom vaarwel kunnen zeggen. Dit zou ook inderdaad gelukt zijn, maar nu wordt de jongen beschuldigd van diefstal. Het is dit onderwerp dat in de film voortreffelijk wordt uitgewerkt en dat de aandacht van de toeschouwer bij voortduring ge spannen houdt. Natuurlijk is er een gelukkig einde. Medische Zondagdienst Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zondagavond 12 uur wordt de me dische dienst waargenomen door dr. W. T. F. Nyenhuis, B. K. Laan 154, tal. 69880; dr. J. Ris, Tuin laan 92, tel. 67856. Geopend is apotheek F. N, Backer, St. Liauinastraat 53. Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk, 9 en 19.30 u: ds. K. de Bel; 5 u: ds. H. W. Hemmes (H. Doop); Nieuvre Kerk. 10 en 5 u: ds. Ph. Quartel; Westerkerk. 9 en 10.30 u: ds. van der Sluis. Overscbie; Vredeskerk, 9 en 10.30 ti: ds. J. W. Schouten. Vlaardin- gen; Jeugdkerk. Verenigingslokaal. Nieuwe Haven 155, 10 u: De heer B. Mastenbroek. Ned. Frot. Bond: Kerk Westvest. 10.30 u: prof. dr. G. J. Heering. Oegstgeest. Evang. Luth. Gemeente; Kerk L. Nieuwstraat. 10 u: ds. J. v. Leeuwen, inzegening nieuwe kerke raadsled en. Chr. Geref. Gemeente: Kerk Wa rande, 10 en 6 ur, ds. A. Zwiep. Woensdag,-9 Maart, 3 en 7.30 u: ds. A. Zwiep, Biddag v. h. gewas. Oud-Katholieke Kerk'. Kerk Dam, ID u: H. Mis. Ie Zondag v. d. Vasten. Donderdag. 8 u. flnu Meditatie (Lij- denso ver d enking Oud-Geref. Gemeente: Geref. Jeugdhuis. L. Haven, 1Ü en 5 u: ds. W. Roos. Leger des Heils: gebouw L. Haven, 10 u; Heiügingsdienst, 4 u: samen komst met staf muziekcorps L.d.H. in Nederland, 7.30 u: Verlossingssamen- komt. Leiding brigadier Ruysink. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie Tivoli, Nwe Haven, 10 u: ds. Jonker van Bodegraven, 4 u: ds. Abma van. Pelfshaven. 10 Maart, 7.30 u. nm.: Bidstond v. h. gewas. Evangelische Gemeente: gebouw Broers vest 53-55, 10 en 7 u: dhr. J. Segaar. Herv. Evang. „Eben Haezer ge bouw Pieterman, Westvest, 10 en 16 u: de heer Middelkoop. Kerk v, Jezus Christus v. d. H. der Laatste dagen, L. Haven 50, 10.40 u: Zondagsschool; 5 u: Avonddienst. Stadsevangelisatie „Jeruëi": 10 u: Bijeenkomst. 0 Geref. Kerk: Oosterkerk_10 u: ds. A. Dercksen, van Rijsoord; 5 u: ds. J. A. Schep; Plantagekerk, 10 u: ds. W. A. Krijger, 5 u: ds. A. Dercksen; Ju lianakerk. 10 u: ds. J. A. Schep, 5 u: ds. W. A. Krijger, 8 u: ds. W. A. Krij ger, Samenkomst voor iedereen» On- danv.: „SW, de grote kampioen, ver werft de lauwerkrans"; Kethel. 10 en 5 u: de heer W. A. J. Dalmayer. Maandag 7 Maart herdenkt de heer M. J. de Groot de dag dat hij 25 jaar geleden als toffee- en cara- mel-koker in dienst trad bij de N.V. „Gilda" caramel- en toffee- fabrieken te Rotterdam. Aangekomen schepen 4 Maart Gaasteriand, Klngstynn S.S.M. Jobs haven, kolen: Cateli, Middlesbro Bijn Lloyd Waalhaven, ledig: Marie Louise. Emden Dammers v. d, Keiden Waalha ven. ledig; Haskerland, Kingslynn S.S.M. Jobshaven, st.: UranUi, New Or leans Ommeren, pernis. olie: Gees. Midölesbro Rijn Lloyd Waalhaven, le dig: Fortuna. Huil Rfjn Lloyd Waalha ven. ledig; Casana, Kopenhagen Schellen Parkhaven, St.; Dashwood, Caen Fur- ness Waalhaven, ledig: Molenkerk. Kobe Hol] Oost AziéRjr. Schtebaven. st.; Cfty of Hongkong Huil Hoyman Schuurman Merwenaven. st.; Flvel, Grangemouth Wagenborg Merwehaven. Ijzer; Teseo, Huelva Kersten Kunik Waalhaven» pyriet: Pooizee. sleepboot, Antwerpen n. Maassluis: Phoenix, Rouaan Furness Merwehaven. ledig; Radmar. Newcastle Armando Farina Schiedam, ledig: Prinses Beatrix. Har- %vjch Hock van Holland; Marinier, sleepboot, Southampton Ruys Parkkade; Castor, A'dam Furness Merwehaven, ledig. 5 Maart Edam, New York H.A.L, Wilhetmlna- kade, st.; Brage. Stockholm Burger Llselhaven. st.: Rartlepool, Newcastle Armando Farina Waalhaven, leuig; Tu- ko, Newport Furness 2e Kathaven, le dig; Cygnet, Gdynia Ruys Waalhaven, kolen; Nettie, Antwerpen Hammcrsteln jobshaven, ledig: Prins Willem IV. Hamburg Hud Veder Lekhaven. 8t.: Ta- labat, Oslo Cornel der Lekhaven, st.; Duke of York Harwich Hoek van Hol land; Wlebe, Terneuzen Mubio IJsel- monde, ledig; Sheringham, Harwich Hu dig Pleters Lekhaven, st.; Holmside, Huil S.S.M. Merwehaven, kolen; Ma- raat V. Huil Rijn Lloyd Waalhaven. Vienna, Harwich Hoek van Holland; Sparta, Kragero Soetermeer Fekkes Keilehaven, veldspaat; Dexterous, Slot Antwerpen Ruys Parkkade. Vertrokken schvpen Koningin Emma, Harwich; Actinia. Kilrush; Helmvar d. Antwerpen; Ex port, Cardiff; Jacinth. Waterford; Dago, Soman; Noordstad, Middlesbro; Bykle, Menatad; AlblasserdUk, Golf van Mexico Ter gelegenheid van de grote voetbal-ontmoeting HollandBelgië publiceren \vjj jn dit nummer wederom de populaire PAROOL-VOETBALPRIJS VRAAG. De speciaal hiervoor samengestelde advertentiepagina vermeldt op de plaatsen van de spelers, zomede op de plaats van de hoekvJag, advertenties van bekende Schiedamse adverteerders. Bij elk vak is tevens een uitslag geplaatst. De vraag is nu: De naam van de adverteerder, die naar Uw mening de juiste uitslag heeft, moet op het strookje onderaan de pagina worden ingevuld, zomede naam en adres van de inzender. Als prijzen worden beschikbaar gesteld: De ingevulde strookjes moeten uiterlijk Zondag 13 Maart, 's middags half vier in het bezit zijn van ,,De Schiedammer", Lange Haven 141. Op de enveloppe vermelden: HOLLAND—BELGIË-PRIJSVRAAG, vla Antwerpen; Alcyone, Hamburg; Svangen. St. Mato: AkKrumdljk, Tampa; Mangalore, Gothenburg; Jelo, Oslo; Bosalba, Gdynia; Monica, Malmo; Bel gian Coast, Londen; Suerte, Piraeus; Chelwood, Rouaan; Durward. Leith; Havstraum, Oslo: Theodora, IJ mul den; Fiat, Londen; Empire Wansbeck, Har wich: Westcoaster, Londen: Arnhem, Harwich: Minerva, Hull; Ostmark. Bremen. 5 Maart Skurn, Gothenburg; Gudrun, Grimsby; Stevonla. Noordzee. Ceylon, Calcutta vla Antwerpen: Ny- roca, Southampton; Ivan Kondrupp. Le Boucau; Brajala, Curacao; Orion, Klngslynn; Livte, Philadelphia: Gano- chy, Hull: Glenorchy. Hamburg; Kirk- wood. Rouaan: Loosdrecht, Saffi; Josef Bergendorff, Uddevalla. Troepen- en passagiersschepen naar en van Indonesië OROOTE BEER, 4 vm. 8 uur v. Tand jong Priok n. A'dam: JOHAN VAN OLDENBARNEVELT, thuis, p. 5 Vm. Fl- nisterre, 7 's avonds te A'dam verw., Dinsdagmorgen 9 uur begint de ont scheping: ORANJE, uitg.. p. 5 Gibral tar n. Port Said; SIBAJAK, thuis, 4 op 1G0 mul W.Z.W. v. Siberoet; WATER MAN. uitg.. p. 5 Mlttikoy n. Sabang; ZUIDERKRUIS, thuis, p. 5 Ouessant, Zondagmiddag om 4 uur te R'dam ver wacht. Grote vaart Almkerk, thuis, 4 v. Sydney; A)ci- nous, thuis, 4 te Liverpool; Albireo. thuis, 4 v. Santos B. Rio de Janeiro; Aldabi, uitg., 4 nam. dwars v. Bahia; Alkaid. p. 4 Fernando Noronha n. Per- nam bu co; Anistelkerk, uitg., 4 v. Bor deaux n. Las Palmas; Aagtekerk, uitg,, 5 te Fort Soedan; Amsteldijk, 4 nam. v. Djibouti vla Suez n. New York; Aals- dijk, n. New York, 3 nam. op 450 mijl O. v. Kaap Race; Aalstim, n. Walvisbaai, 4 op 140 mijl W, v. Freetown; Alphacca. p. 4/5 's nachts Lizard n, R'dam; Al- phard, p. 5 St. Vincent C.V. n. Rio de Janeiro; Axcldijk, thuis. 4 op 700 mijl W.Z.W. v. Florcs (Azorcn); Alamak. thuis, p. 5 Fernando Noronha n. St. Vincent C.V. Alwaki, 4 v. New York n. Antwerpen en R'dam; Andijk, 5 te Port Arthur; Abbedijk, vertrekt 3 v, Rio de Janeiro n. New York; Alblasserdijk. ji. Gulfha- vens, 5 te Antwerpen; Alcor, uitg., 4 te Rio Grande do Sul; Alderamin, 4 te Buenos Ayres: Alhena, 5 v. Antwerpen te R'dam verw.; Alpherat, vertrekt 8 V. Rio de Janeiro n. Buenos Ayres; Ar- fce'dijk, 4 te Tampa; Almkerk, thyis, 5 te Melbourne: Arondsdijk, n. Recife n. Buenos Ayres, 4 op 250 mijl W.Z.W. v. Bermuda's: Arnedljk, n. Antwerpen, 4 op 200 mul Z.Z.W, v. Sable Eiland; Averdök, n. Londen, 4 op 450 mijl W.Z.W. v. Bermuda's. Borneo, 3 te Manilla, daarna Cebu; Bali, 4 op Colambo n. Belawan Deli; Boissevain. 3 v, Zanzibar n. Tamatave; Bosclifonteln, uitg. 4 v. Antwerpen n. Southampton; Bonaire, n. A'dam, 4 op eoo mijl ZAV. v. Can Miguel (Azoren); Batoela, 3 v. Macassar n. Loewoek. Berkel, 5 te Monrovia; Blommersdijk, 5 v, Antwerpen n. New York: Breda, 4 v. Buenaventura n. Balboa; Beverwijk, p. 5 Flnisterre n. Bougie, Celebes, p. 4 Suez n. Colombo en Java; Cottica, thuis, 4 op 800 mijl Z.W. V. Fayal. Drente, 4 v. Soerabaja n. Semarang; Delfshaven, n, Sassandra, 4 op 130 mijl W. v. Freetown. Eemland, p. 4 nam. Ouessant n. Rio de Janeiro- Friesland, uitg., p. 4 nam. 6 uur Point de Galle n. Belawan Dell, Farmsum.-p. 4 Great Abaeo (Baha ma's) n. Houston, Hersilia, 4 v. San Juan p.r. n, Ciudad Trujillo: Heelsum, uitg., 5 te Genua; Hugo de Groot, 5 te Durban; Hestia, n. Barbados, 4 op liQ mijl O. v. San Miguel (Azoren): Hydra, p. 5 Flores (Azorcn) n. Antwerpen. Helena. 5 te Cristobal; Hersilia. 5 te Ciudad Trujillo, Japara (.K.P.M.1, 4 v. Batavia n, Fa- lemfcang; Jacob Cats, n, Narvik, 4 op 75 miji Z.Z.W- v, XJtsire; Jobshaven, p. 4 nam. Sherbro Ell. n. Tabou. Keilehaven 4 nam. ter rede .van Ta bou: Kertosono. n. Colombo en New York, 4 op 600 m81 O. v. Point de Galle, Lutterkerk, uitg., p. 4 Vigo n. Genua; Kelbergen. p. 5 Pantellaria n. Sfax. Lemsterkerk, thuis. 4 te Suez (verb.); Leopoldekerk, thuis, 4 te Colombo; La ren berg. uitg-. 4 nam. te Leixoes; Lim burg, 4 v. Soerabaja n. Batavia. Manoeran, 5 te Soerabaja; Maet- suycker, 5 te Carnarvon. Maaskerk, 5 te Duala; Melampus, p. 5 Kaap Hatteras n. New York. Nestor, p. 4 Dungeness n. Tanger; Nigerstroom. 5 v. West-Afrika te A'dam. Nieuw Amsterdam. 5 v. New York n. Cap Haltien. Oraruefonteln. thuis, 4 v. Marseille n. Barcelona. Phronlis. p, 5 Gibraltar n, Halifax; Prins Frederik Hendrik, 4 v. Esbjerg n. Malaga; Prins Maurlts, 4 nam. te Antwerpen. Poelau Laut, thuis, 5 v. Port Said; Poseidon,'4 v. New York n. Curacao. Riouw, 4 te fChorramhar; Rossum, p. 4 Flnisterre n. Dagenham: Ruys. p. 4 Belabak n, Bangkok; Roebian, n. A'dam. 4 op 55D mljl W.Z.W. v. Scllly; Haepat, p. 4 nam. de Anamba Eil. n, Batavia; Rondo, p. 5 vm. Elba Cape (Rode Zee) n. Suez. Raki, 3 te Menado. Stuyvesant, uit£.p. 4 nam. Ouessant n. Madeira; Soestdük. n. New York. 5 vm. te Singapore; Straat Malakka, 4 v. Saigon n. Manilla; Salatlga. p. 5 Gibral tar tl, Alexandriè en Java; Sarangan, 4 v. Bahrein n. Has Tanura: Sloterdijk, 4 nam. te New York; Stad Arnhem, p, 4 Brunsbuttel n. Gdansk; Streefkerk, thuis, p. 5 vm. Perim n. Port Said; Stad Vlaardjngen, n. Em den,' 4 op 180 mljl N.N.W. v. Trondhcim. Stad Arnhem, p. 4 Holtenau n. Gdansk; Salando. vertrekt 6 v. St. Na- zalre n. Casablanca. Theseus, 4 v. Gibraltar n. A'dam; Ternate, uitg., 4 te Penang; Troll us, 3 v. Port Said n. R'dam; Tasman, 4 ham. te Swatow; Tjitjalenka, 4 v. Hongkong n, Shanghai. Tero, p. 4 Fernando Noronha n. Mon« tevideo; Tiberius, 5 te Paramaribo; Tri ton, S te New York verw,; Tarakan, a. v. Bermuda's. Volendam, p. 4 nam. 4,40 uur Oues sant, Zondagmorgen om 1 uur te K'dam verw.; Veendam, thuis, 4 Op 1150 mijl W.Z.W. v. Scilly. Veendam, 8 s middags 12 uur te Southampton en 9 tussen 10 en lk uur 's middags te R'dam verwacht. Zwjjndrecbt, p. 4 de Hoost EU. n. IJmuiden, Korte vaart AI do. p 4 Dover n R'dam; Actief 4 te Emden. Bill, s, 4 v Concameau Tanger; Blue Boy, 4 v Andalnees n Vlsness. Cornells, p 3 Lizard om de West' C.irpo 4 te Drogheda. Dulveland. s v Grangemouth n Bot te: dam. E. cn A. Scheer. 3 v Swansea n Bot terdam: Ellewoutsdijk. 4 te Ports mouth; Elisabeth (Vermaas). 4 te Wil helm shafen; Elle. 3 v Helsingfors n Dcltzul, Franka. 4 te Naestved. Hast I. 4 te Antwerpen; Hast XII 3 v Rouaan n Parijs; Helvetia 4 v Fo- wey n Hascoff; Hasmo p 5 Finlsterre n Haifa Koningshaven 4 te Rouaan. Merwehaven 5 te Antwerpen; Maystar 4 te Antwerpen; Maymere 5 v. Kopen hagen n. Holbaek; Mayglen 4 te Ant werpen; Merel 4 te Middlesbro; Mies 4 te Newcastle; Mata N. 4 v. Lubeek n. Hull o£ Goole; Mulan p. 4 Kiel n. New castle. Nassau ha ven, 5 V. Kopenhagen n. R'dam. Oise, 4 v. Parijs n. Antwerpen: Oud Beverland, p. 4 Dungeness om de West; Omlandia. 4 v. Delfzijl n. Rouaan; Oranje, 4 v. Bremen n. R'dam. Prinsengracht, p. 4 Brunsbuttel n. Stettin, Rocket, 4 te Londen: Rijnhaven, 5 v. Gandla n. Antwerpen. Strljpe p 4 Dungeness om de West; Servus 5 v. Kiel n. Huil; S&mbr 5 te Parijs. Tinda 4 te BelfastTon S 4 v: Stral- sund n. R'dam, Virgo 5 v: Kopenhagen n. Kiel; Vrede 4 v; Rochester n. R'dam, liep aan de grond, doch kwam op eigen kracht vlot en zette' de reis voort: Van Brakel 4 v: Goole n. Schwatzenhutte. Wim (Vermaas) 4 v, Oskarshaam n. New Castle. ZÜPe 4 v, Blyth n. Londen; Zeester 4 v. A'dam n Stettin. Tank vaart Aldegonda, 8 Mxfc te Singapore gereed met dokken; Antonia, X v. Roro n, Ba- lik Papan. Boedoek, p. 4 Poelau Laut n. Soe rabaja. z Claveila, n. Stanlow, 4 op 850 mijl W.z.W. v. Scllly; chama, 4 te Manilla, daarna Cebu en Hongkong; Coryda, 17 Mrt gereed met dokken, daarna Cu rasao; Clstula, 4 te Singapore voor een maand dokken, Dordrecht, p, 4 Ouessant n. Nigeria, Esso Rotterdam, 2 te Arubs, Macoma, vertrekt 5 Mrt v, R'dam n. Salt End en Furfleet; Macuba. 5 te Suez, daarna Abadan en Lorenzo Mar ques: Malvina, 5 te Genua, daarna En geland; Marpessa. 3 te Singapore; MJr- za. 3 te Pladjoe. daarna Singapore; Mijdrecht, p. 4 Kaap Blanco n. R'dam. Nederland, 4 v. Manilla n. Ras Tanura. Ovula, 2B te Manilla, daarna Cebu: Omala, n. Miri, 4 op 500 mijl Z. v. Hongkong; Ondina, n. Havre, 4 op 1200 mijl ty.Z.W, v. Flores (Azoren), Saroena. 1 te Mlti. daarna Pladjoe; Stanvac Pendopo, 5 te Tandjong Oeban. Tarla, 2 v. Durban, daarna Abadan. port Soedan Suez en Perzische Golf; Tankhaven II, 4 nam. v. Palembang n. Manilla. «Woen8drecht, n. Curacao, 5 dwars van Cayenne. Esso Den Haag, 4 v. Aruba n. Femis; Esso Amsterdam, n, Pernia, 4 op 170 mijl N.N.W. v. Sombrero EÜ. Flandria, 5 v. Manchester n. Sables d'Olonne; Frisia, 5 v. Cherbourg n. Port Jerome. Monica, 4 v. Port Jerome n. Sunder land, Rijnvaart Opvaart: Dalwljk, Wijkdienst 17, Frondeur, Gij short ha, Risico, St. The- rcsta, Lambertha, 't Is niet Anders, Lei- ba, 2 Gebroeders, Bellatrlx. Seam 15, Damco 32, Utgard, Damco 22, Prudence, Jacob Cats, Tlja 2, Ebda, Elizabeth. St. Antolne, St. Antolne 2, Anna Mathilda, Klaus, Bisma 2. Oranje, Stroomvaart 10, JVlschrl. Geertruida, 2 Gebroeders, Amandus, Elisabeth, Damco 44, Maria Wilhelmlna, Wiljaco, Hondsbosch, He lena, Christina, Hcndrika, Gusje» Jo- naalvaart 22. Kanaalvasrt 25, Esperance, De Gloria, Rhesnunion 6, Full». Bavaria, Damco 47, Saturnus, Maria, Martin. Ri sico, Zwaantje. Expres. Zeouwsthe Stroomm I, Krimpen a, d. Lek 2, Keul- sche Vaart 4, Matterhorn 2, Inga. Cor nelia, Rijntrans, Johanna, Melot, Wa jang, Wingi, Felix, W. van Driel 59, Dine, Apollo. Noord, Kanaalvaact 6, Uhthis, alle Duitsland; Alplna 2, Erft, Andalusia, Eemland, alle Bazel. Afvaart: Wewa, St. Joseph, Saxo- nia. Anna, Adeline. Spree. Katie, Gel derland 15, Johanna, Henrietta, St. Ma ria I, Flat Voluntas 10. Ostade, Elisa, hanna, Willemsvaart, Express 51, Ka- Fortuna, Chris. Spcs Mea, Jnnna Gar- dlna. Excelsior, W. van Driel 47, LogL, Damco 26, San Antonio 2. Verandering, Annie, Noldina, Stad Biel. Lena, Stroomvaart G. Damco 53, Keulscha Vaart- 5, Marin, -Leemans. Joztna Mar tina, Moldau, Allemannia, Bach, alle Rotterdam; Freja, Hama,_ Nqolt Vol maakt. Herwll, alle' Groningen; Tunis- ate, Dordrecht; Actief, Friso. Zandex- press 3, nlle Amsterdam; Esma. Honds bosch, Marinus, Res Nova, Res Nova 3, alle Lobith; Damco 8, Nijmegen; Mor genster, Hoogevcen; Esperance. Deo Wageningcn: Gerhard, Zaandam; En Avant, De Haan; S.H.V., Leiden; Risico, Haltem; Gejo. Almelo; 2 Gebroeders. Leerdam; Hoop op Zegen, Doesburg; Cor, Delft; Johannes I, V.H. 8. beide Huihuizen; Jocor. Oudenbcach: Goede Verwachting, Olst; Nova Cura, Leeu warden; 5 Gebroeders, Vries; Marga- retha, Vries: Excelsior. Ophcusden; Actief,Maria Louisa, Gculle, Magda, Rljnschelde 12, Maria, Florentia, Celina, Erica, Zeeland, Codam 67, Dleu Donne, Harry, Regent, Trpis Socutb, Artemisia, Gloria, belde Lobith: Onderneming, Jean Marie, Primo, alle België; Anita. Hamburg: Ostmark, Bremen; West Coaster. Londen. Wij verloven ons Zondag 6 Maart 1949, THEA Ti. DIJKS PIET M. HAAK Schiedam, Da Costastraat 10a. Rotterdam, Aelbrecbtsplein Sa. Geen ontvangdag. EEN TAXI BESTELLEN, 68210 BELLEN WESTER GARAGE Tel. 6 8 2 1 0 Schiedam. TE KOOP GEVRAAGD: S. BOAS, Lange Singe Is traat 92a, Telef. 66719, Schiedam Middelgrote RIJWIELFABREEK in Zuid-Holland zoekt ervaren Brieven met volledige inlichtingen en referenties onder letters S.L.L. bureau van dit blad. Voor spoedige indiensttreding volledig op de hoogte van administratie en sociale wetten gevraagd op Distillateurskantoor te SCHIEDAM Brieven onder letters S.K.K. bureau van dit blad, ver meldende genoten opleiding, behaalde diploma's, vroe gere betrekkingen, referenties, leeftijd, verlangd salaris en verdere bijzonderheden, welke ter aanbeveling kun nen strekken. Aangeb. benedenh., 4 k„ kld., keuken, tuin, 2 lood sen, westen. Gevr, ben.h. geschikt voor samenw. i. westen, Br. No. S 4874 bur. van dit blad. Voor kleine personenwagen gezocht: garage, omtrek L. Nïeüwstr. Aanbiedingen; v. Haselen, Lange Nieuwstraat 119 a, Tel, 68270. Dame zoekt zit-slaapk. m, of z. pens. omg. Waranda. Br, No. S 4875 bureau van dit blad. Schiedammers! Koos de Kapper als profeet, komt in trance voorspellen, S.V.V. landskampioen wil het doorvertellen. Te koop z.g.a.n. 2 pers. op- klapbed. Bevr. tussen 57 uur Prof. Kam. Onneslaan 168b 2 x b. O ver j assencolbertj assen, costuum. lengte 1.75, Ko dakfototoestellen 4>£ x 6 en 6i(n x 11. Buys Ballotsinget 64 B. 2 x bel. Wilt ge iets kopen, ver kopen, zoekt - contact met tussenschakel Koos de Kap per, Franklinstr. 1, tele foon 68587, Een -winkelhuis met bo venwoning voor beneden woning (liefst westen), Br. No. S 4876 bureau van dit blad. Gevr. fietsjongen of -meisje Apotheek Gouna, Groene- laan 127 Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2