De stofzuiger ging naar mevr. D. P. M. Visser Zo is het leven..» op de film Minelli versloeg De Roode in het titelgevecht heöen Parool-kalender-raadsel Gebed der vrouwen Uit de Amerikaanse Kitschfabriekeni Arena Johannes-Passion Vergeten levens Cineac Victoria Zij wonnen de slag Capitol 't Begon met bellen blazen Buiten de wet Lutusca Verborgen stroming Notabelen in het veld tegen dames-studenten De Lindenboom „Met zorg bereid" In 1950 een begin van stadsverwarming DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB: Zaterdag 5 Maart 1949 3 DEi eSrsie.grotf I>rüs?raag. van de Parool-kalender 1949 was hoe j -j -ïi 1rs speciaal voor de huisvrouw! En dat dit werd gewaardeerdbleek wel uit de bijna drieduizend oplossingen die wij van Paroollezers moehten ontvangen. Uit de vier en zestig aangegeven ■woordjes en lettergrepen moesten allerlei woorden worden samenge steld, d^e tot de huisvrouwen-ter minologie behoren. Daarnaast moest uit de verkregen woorden een goed Hollands spreekwoord worden gevormd, dat de huiselijke haard verheerlijkt, 't Was uiteraard een heel gepuzzel voor men de op lossing „Oost West thuis best" had gevonden. Dat de kalender-re dactie met deze prijsvraag de huisvrouwen een prettige afwis seling heeft bezorgd, kwam in tal van brieven tot uiting. Van de vele lofwoorden en gedichtjes laten we hieronder de rijmelarij van mevr A. OlivierOnink volgen. „Een prijsvraag voor de huisvrouw dat is fijn, Zo moesten er nog meerdere in onze kalender zijn. Zij gaf een avond van ontspanning en denken, Enmisschien nog één van de mooie geschenken." (Helaas was Uw sexe-genote vrouw Fortuna U ditmaal niet goed gezind en behoort U niet tot de prijswinnaressen, mevr. Oli vier). Er was in de prijsvraag een foutje gemaakt, dat gelukkig geen moeilijkheden heeft opgele verd. Naar aanleiding hiervan is ook mevr, M. Rissema de Graaf aan het rijmen gegaan. Zij schreef ons, bij haar goede oplossing: Als ifc het goed heb „gesnopen", 1s er in dit lettergrepen-stel een klein foutje geslopen. Ik heb wel eens van waterglas gehoord, Vat is het wat mijn rust verstoort. Want nu lees fk wat en ter. En. nergens staat er wa of er. Of mankeert er iets aan m'n brein? En moet het wattergtas toch zijn? De puzzle gaf me een avond vol vertier, Beleef van de kalender nu dubbel plezier. De gelukkigen En na de prijswinnaressen. Als eerste prijs werd voor deze attrac tie beschikbaar gesteld een eerste klas-stofzuiger. Deze werd gewon nen door mevrouw D. P. M. V i s- #er, Vlaggemanstraat 32b, R'dam- N., die wij hiermede van harte ge lukwensen. De strijkijzers werden gewonnen door mevrouw A. Groen, Hoge Boezem 22a, R'dam; mevrouw A, Huyskes, Lange Sïngelstraat 94, Schiedam. Gezien het grote aantal deel neemsters worden bovendien een aantal fraaie reproducties beschik baar gesteld. Winnaressen hiervan werden: De dames: D, J. van Luyn, Malva» straat 6C; M. J. J. Boscli, Jul. v Stol- berglaan 34bG. Rutteman. Zwarte Paardenstraat'77 II; C. M. de Ruiter— Mulder. B. L. Rottekade 53; Wed. A. A. Gisteravond op de eer ste Vrijdag in de Lijdenstijd, die uitloopt op de Goede Vrijdag waren ook in onze stad vrou wen bijeen om te bidden. Zo was het over de gehele wereld. Er is bijna geen land te noemen waar deze Wereldgebedsdag niet is ge houden. Wat betekent dit? Wat is de be doeling? Wal verwachten deze vrouwen ervan? Het betekent, dat sinds 1928, na de grote Internationale Zendings- conierentie op de Olijfberg bij Jeruzalem, een gebruik van Ame rikaanse zendelingen overal ter wereld werd overgenomen: op deze vaste dag bijeen te komen met christenvrouwen van alle kejken en groepen, om te bidden. Oecumenisch, boven-kerkelijk. één in het dienen van één Heer: Jezus Christus. Wat betekent het gebed? Eea Nederlandss vrouw, Henriëtte Ro land Holst schreef eens: „Gedenkt mij in uw gebedenl Gebeden hebben kracht: Zij komen als stralen gegleden door onze nacht. Gebeden zijn gedachten gedrenkt met innigheid gevormd ln zuivere, zachte ootmoedigheid. Hun mild-bewogene vrede geneest de eenzame pijn; gedenkt mii in uw gebeden,^ opdat ik geheeld moge zijn." De bedoeling van het bidden dezer vrouwen is dus, in het ge denken van anderen, Gods stille, maar alle-moellijkheden-overwin- nende kracht te vragen, opdat Hij, wie lijden moge helen, wie strij den, moge sterken. Tenslotte vroegen wij wat deze christenvrouwen ervan verwacht- teil. Het antwoord kan bondig zijn: van haar eigen presuatie en wereld-organisatie, varP haar eigen optreden (dat overigens even weinig spectaculair is als het bidden zelJ), kortom van haar eigen gebedshandeling verwach ten zij niets. Daarentegen van Hem, tot wie zij bidden, ver wachten zij alles. Zij hebben begrepen, dat onze wereld niet gebaat is met allerlei goede gaven die immers als vanzelfsprekend zouden worden aanvaard en dan misbruikt maar dat ons bedreigd bestaan, als mensheid en als enkeling, geen leven heeft; dan alleen met de Gever zelf. Voegen wij zó onze gebeden bij Üie der vrouwen. Oberman. CarlJerPuussenouw, Oostzee dijk "4b i M. D. Maasdam, Portugesestraat 47a - C. Reese, Nw. Binnenweg -259cJ. Lies veld—Winkelman, Adr. v. d Doeslaan 24; B, Terlouw, Pr. Julianalaan 76- D. Bins. Beatrijsstraat 4lja; H. Klok. Fiak- kesestraat 117c; A, van Zon—Broekman, v. d_ HUststraat 16aD. Nederveen— Quivooy. Plantageweg 7; P Weeber, Hilledijk 121bC. M. Renters' Persoon- straat 21; H. M. Ven te—de Vos, Schie- broeksestraat 13a; K, F. Weststrate, Spoorsingei 23; H. E. Slootmafcer Sjouke, Bergweg 168; M. de Brij—v. Ouwerkerk, Schieweg 114c: S Roelofs. Mljnshcerenpïein 17c; C. H. Brienne— Kramer, Burg. Meineszlaan 95a-, I. v. d. Steen—Zwanenburg, v. d. Takstraat 36. allen te Rotterdam; J. den otter. Rgs- djjk 5, Kr. a. d Lek; de Groot, Noord- vliet 93, Maassluis; T. v. Ballegooyen, Noordeinde 64, Zwartewaal; N. Koert, Pastorieöfjk 334, PemisM, v. d. Spaan Roozemond, Voorstraat 183a, Meltesant; A. Th. Scherbeyn. Meeuwenwetering 22. HoogvlietS. H Horsten Duinlaan 13, Oostvoorne; J. M. v. Faasschen, Hobbe- mastrast. Middelhamis; P, v. Dongen, Moriaanscheweg A 159. Nw. Helvoet; Ans Bakker. Hordijk 189. IJsselmonde; W. Koogerwaard de Krey, Klaas Klin- kertweg 8, Cap. a. d IJssetE. A. Bei- graver, Maarland 59, BrielleJ. Tussen broek— v. Sabben, Werkersöijk 45, RhoonA. J. Brouwer. „Julisna Oord", Laren (GooiJ - H. W. Hersbach— van Katwjjk, St. Liduinastraat 80a, Schie dam P. van Son, Nw. Maasstraat 18b. Schiedam; C, de Buckvan Diggele, Merellaan 57, Vlaar'dlngenH. Kruik Wz.. Pancrasg.dijk t. RockanJe, Een troostprijs werd toegekend aan mevr. A Ollvier-Onlnk, Voorburgstraat 130b, Rotterdammevrouw M. Rissema de Graaf. Huysmanstraat 14, Schiedam en dpi soldaat C. Kommer, Bandoeng (Indonesië). De kalender-redactie zegt alle In zendsters hartelijk dank voor hun. deel name. Ongetwijfeld verdient Bach's Jo- hannes-Passie evenveel belangstel ling als zijn Mattheus-Passie. Dat het eerstgenoemde werk bij een op pervlakkige kennismaking mis schien niet diezelfde dramatische kracht lijkt te bezitten is slechts het gevolg van. het feit, dat het vierde Evangelie abstracter, ingeto gener, minder naar buiten is ge richt, dan het Evangelie van Mat- theus. Bovendien is de Johannes- Passion tekstueel aan muzikale uit- beeldingskracht armer en bevat als het ware minder concrete dramati sche accenten dan de Mattheus Passie. Bach was hiervan zelf over tuigd, want hij heeft zelfs enige episodes uit Mattheus ingevlochten om de tekst van de Johannes-Pas- sie grotere en bredere uitdrukking te geven. Telkens voelt men dan ook weer bij het horen van deze (Van onze speciale verslag gever) Dit was een drama van de boksring. Niet om de verschrik kelijke tonelen, die zich binnen de touwen afspeelden - al was het bebloede gezicht van Giel de Roode ten slotte beklagens waardig am te zien - maar om de morele klap, die een simpele Scheveningse jongen heeft ge kregen. Arme Giek De spiegel, waar in hij 2ichzetf al jaren lang zag als Europees kampioen, is gis teravond in de kille Haagse Dierentuin aan scherven gesla gen. Door een hoogmoedige jongen uit het zonnige Italië; Divio Minelli. Giel de Roode zoon van een visser, is de zee ontrouw gewor den. Hij heeft een ander, hard leven gekozen, dat van een „prize fighter". Hij kreeg weinig mee van de natuur. Geen geboren boks- talent zoals Luc van Dam, geen soepele, gemakkelijk verplaatsbare gestalte, alleen maar de hardheid van het vissersras, het nooit opga ven van de strijd. Z'n tegenstander was het element, dat hij te be vechten kreeg en hij deed het met de onverflauwbare hardnekkigheid van zijn ras. De fortuin begon de Roode toe te lachen in Zuid-Afrika. Vanuit Johannesburg kwam zijn naam in de internationale pers en toen had Giel de kans moeten krijgen voor een titelgevecht. Daarna is er te veel tijd overheen gegaan. Wij hebben het enkele weken geleden gezien, toen hij een allerongeluk kigst gevecht bokste tegen Omar le Noir, waardoor het nog een dubbeltje op z'n kant werd of de Roode het gevecht tegen Minelli zou krijgen. De E.B.A. was echter zo reëel om de Roode zijn kans te geven. Het is ternauwernood een kans geweest Felle contrasten. Giel de Roode en Livio Minelli, twee contrasten. Wat de eenvoud?- ge Scheveningse vissersjongen met noeste vlijt bij elkaar heeft „moe ten zwoegen is deze pas 23-jarige donkere Italiaan met gulle hand toegeworpen. Een natuurtalent, dat snel omhoog is gekomen en een indrukwekkende reeks overwin ningen o.a. uit Amerika op zijn naam heeft gebracht. Livio Minelli bracht alle eigen schappen van z'n ras in de ring. Een mengeling van charme en La tijnse hoogmoed, een verbluffend bokstalent, ontsierd door ervaren proftrucjes, zoals afklemmen, kop stoten, „hakken" enz. Minelli had er een heel arsenaal van, maar de scheidsrechter, de Luxemburger Albert Nuss was van deze Ameri kaanse foefjes niet gediend. Minel li kreeg in bijna elke ronde een vermaning soms meerdere -en in de vijfde ronde een openbare waarschuwing. Dat was alles winst voor de pijnlijk correct boksende de Roode, maar het was practisch z'n enige winst. Minelli maakte het gevecht. Hij deed het als een filmster z'n misbaar al in de eerste ronde over het kleine schrammetje boven z'n linkeroog, door de Roode onopzet telijk veroorzaakt, was show. Hij had de allures van een verwende mooie jongen, in de manier waar op hij na elke ronde naar z'n hoek toedanste, waar Secundo, de schoonzoon van Schilperoort, z'n landgenoot assisteerde, in z'n ma nuaal van „mi perdoni" als hij door de scherp kijkende Nuss op een „foul" werd betrapt, maar on der z'n fluv.elige verschijning school een prima bokser. Soepel, met een benijdenswaardige balans en een moordende kracht in beide handen. Het beste wat de Roode er tegenover kon stellen was z'n on vermoeibaar zwoegen. Minelli ran selde uit iedere stand, met ver schrikkelijke treffers, maar de Roode was niet af te slaan. Hij moet half versuft zijn geweest als hij in z'n hoek ?at en v. d. Keyl cn later Luc van Dam hem moed in spraken, maar nauwelijks klonk de gong of de Roode stoof weer als een bull terrier op de Italiaan af. Van het eerste helft van het ge vecht kan men zeggen, dat de Roode, mede door de vele waar schuwingen aan Minelli, niet te ver achterop raakte, maar daarna werd het zienderogen minder en toen in de zevende ronde de gevreesde Greer Garson en Walter PidQecm in Vergeten Levens. beide werken de diepste bewonde ring voor de wijze waarop de mees ter de sfeer, de geest die de beide Evangelieën ademen zo volkomen in zijn muziek heeft weten uit te beelden. De Christelijke Oratorium Vere niging „Halleluja" onder Piet van den Kerkhoff heeft gisteravond in de Koninginnekerk er weer een uit voering'van gegeven, die op voor naam niveau stond. Het koor bleek, dank zij het feit, dat het deze compositie een vaste plaats op zijn repertoire beeft gege ven, en het derhalve regelmatig in studie neemt volkomen met de moeilijkheden vertrouwd te zijn ge raakt. Slechts een enkele maal toonde de klankproductie een in zinking, doch dit deed aan het ge heel nauwelijks enige afbreuk.4 Bijzonder mooi klonken de kora len. Alleen in het koraal „Durch dein Gefangniss, Gottes Sohn" was er sprake van een te lage intona tie. Ook de koren klonken, mede door een doorzichtige goed genuanceerde klank in hoge mate aantrekkelijk. De polyphone stemvoering kwam overal volkomen tot haar recht, zelfs in, om maar een voorbeeld te noemen, het koor met zijn sterke chramatÏ5che verschuivingen „Ware dieser nicht ein Uebelthateri'. De vertolking van de solo-par tijen liet eveneens uitstekende in drukken na. Laurens Bogtman zong de Christus-partij fraai en boeiend, evenals Ran Le Fèvre, die zich als een eminent vertolker van de Evangelie-partij deed kennen. Dora van DoomLindeman, so praan, en Annie Hermes, alt, zon gen haar partijen in vocaal en ar tistiek opzicht voortreffelijk. De tenor Wiebe Drayer had in het be gin enige minder geslaagde momen ten, doch wist zich spoedig te her stellen, zodat ook zijn weergave van de aria's aanleiding tot veel waardering gaf. Ook de bas Anton Eldering vol deed, behalve dan in de Aria met koor „Eilt, ihr angefocht'nen See- len" (doch dit is nu eenmaal een der 'moeilijkst te realiseren gedeel ten uit dit werk), ten zeerste. Bij Lilly van Spengen en Koos Bons, resp. cembalo en orgel, als mede het Fhiïharmonisch Orkest was het instrumentale gedeelte in goede handen. Herman van Bom „Vergeten Levens" is 3tet aandoenlijke verhaal van Edna Gladney, die haar leven, wijdde aan ouderloze -en zoge naamd onwettige kinderen, nadat zij haar eigen zoontje verloren had. s Een «lm met een achtenswaardige strekking, maar ondanks de edele be doelingen zo vals van sentiment, dat men zich verwonderd afvraagt wat een Greer Garson en een Walter Pidgeon, die met FelLX Bressart de hoofdrollen vervullen, zich van deze suikerzoete schuimtaart hebben voorgesteld. Als men deze leugens in technicolor vergelijkt met eon kunstv/erk als La Matemelle. kan men weinig bewondering hebben voor de arbeid van Mervyn LeRoy, die een onderwerp dat zich leende tot het maken van een ontroerende geschiedenis, zo betreurenswaardig ver-kitsch-te. „Flinke jongens melden zich". IJ kent dat plakkaat uit die donkere Jaren nog, toen onze bezetters wel wat mannetjes aan het Oostfront konden gebruiken. In Amerika gaat men anders te werk. Men maakt een film, waarin Bud Abbot en Lou Castello de hoofdrollen vervullen en bij vergissing in het leger terecht komen. Vermoedelijk dienen enkele zoetsappige teksten, uitgesproken met de stentorstem van een kapitein, of gezongen, met het gekweel van de Andrew Sisters, om de Amerikaanse jongelui te overtuigen van de goedheid van Uncle Sam en het geluk van de vrijheid, Zij maken absoluut geen indruk, voornamelijk doordat sommige spelers ln deze film over weinig artistiek talent beschikken. Bovendien zijn de twee komieken allesbehalve „in vorm", bij hen vergeleken beeft George Formby werkelijk filmintelügentie om maar niet te spreken van Charley Chaplin en Danny Kaye. De enige verdienste van deze film ligt in de show, waarmee de Andrew Sisters sommige liedjes brengen. We mogen derhalve wel aannemen, dat deze film de Amerikanen «ven weinig „doet" als destijds die plakkaatjes de Nederlanders. VEILINGBEIUCHTEN BERKEL Kaskomkommer I 1_26. idem II 89, sla 2e soort 20,70-26,50. sla 3e soort 14.10-16.70 rode kool 8.20. spinazie 66. (eerste aangevoerde). Witlof 45 sprui ten 57-70. waspeen 6, uien 2.50-4.6Ö. sla vellen 4.24-5.08. Advertentie l.M. urlneiuur Togal n» proi Apothefc DrDKlstcn wenkbrauwbJessure zich bij de Scheveninger lief gelden, zag men hierin al een voorteken van een spoedig einde. Het heeft nog tot het einde van de elfde ronde ge duurd. Maar toen was het boven beide ogen vat: de Roode zo'n bloe derige massa, dat Nuss de strijd wel moest staken. Livio Minelli was Europees kampioen. FEUILLETON Door M. Pardoe HOOFDSTUK I. Het telegram. 1 Jill wist niet of ze eerst een croissant l) zou eten, en dan de lege hoekjes van haar maag opvul len met brood, óf eerst boterham men en de croissant tot rt laatst be waren. Als je erge honger hebt en je eet eerst een croissant, dan smelt die gewoon in je mond en is ver dwenen voor je 'm goed geproefd hebt. En als je eerst boterhammen eet, heb je vaak geen trek genoeg meer om echt van de croissant te kunnen genieten. Ze zuchtte. Het was erg moeilijk. Misschien was 't wel 't beste, om "t de ene dag op de ene manier te doen en de vol gende dag op de andere. Ook Robin, die tegenover haar met kleine teugjes z'n koffie zat te drinken, zuchtte als hij naar z'n bord keek. Hij ondervond soortge lijke moeilijkheden met honing en marmite. Alleen Klets, aan 't andere eind van de tafel, leek helemaal op z'n gemak. Hij had een half^ broodje genomen èn een halve croissant èn een lepel honing èn marmite en zat daar heel genoeglijk zo'n beetje kwartet mee te spelen. Opeens klonk er een gestommel op de gang en daar stormde Bon jour binnen, terwijl de deur met een slag achter hem dichtviel. Het was al de tweede maal die morgen dat hij kwam binnen daveren. De eerste keer, toen hij het ontbijt bracht, had hij al „bonjour" ge zegd, dus nu keek hij ze allemaal met een stralend gezicht aan en zei buiten adem: „Pardon, messieurs dames! iten telegram voor Madame! Als u een i antwoord wil meegeven, zal de be steller blijven wachten. Ik kom zo terug!" Bij de laatste woorden verdween hij even plotseling als hij was ge komen en de kinderen hoorden hem al weer door de gang draven met het ontbijt voor no. 67, „Goeie ouwe Bonjour," zei Ro bin, terwijl hij wat honing nam. „Van wie is 't, mams?" vroeg Jill en nam een croissant. Klets zei niets, doch nam bij on geluk een schep honing en mar mite tegelijk. Een beetje angstig keek hij naar z'n moeder, die de dunne envelop openritste. Mevrouw De Salis las het tele gram vluchtig door, fronste haar wenkbrauwen en las het nog eens over. Toen zei se: „O, hemeltje!" Haar stem klonk wat bezorgd. ,,'t Is van vader!" merkte Klets op en. probeerde onderdehand de honing en de marmite weer uit el kaar te krijgen. „Hoe weet je dat?" fluisterde Jill, Waarop Klets in het Frans ant woordde: „Als mams „O. hemeltje" zegt, dan gaat 't haast altijd over vadert „Spreek toch Engels, naarling, metje opschepperij aan 't ontbijt." siste Robin kwaad en diende z'n broertje onder tafel een stevige schop toe, „Au! Mispunt, laat me met rust, wil je!" gilde Klets. Mevrouw de Salis hield haar handen tegen de oren. „Kinderen, kinderen," zei ze, enigszins ver strooid. „wees toch rustig, alsje blieft! Hoe kan ik nu nadenken als jullie zo'n leven maken?" „Klets maakt zo'n lawaai!" „Robin schopt me tegen m'n been!" „Net goed, met je opschepperij aan tafel!" De kinderen spraken alle drie door elkaar. Doch mevrouw de Salis luisterde er niet goed naar. In plaats daar van fronste ze de wenkbrauwen, las het telegram nog eens over en rei: „Het is werkelijk vrij lastig, ik weet niet wat ik nu doen moet!" „Van wie is *t» mams?" vroeg Jill weer. ,,'t Komt van vader." „Zie je wel!" zei Klets triom fantelijk. „En ik weet niet wat ik cr mee aan moet." ging mevrouw de Salis verder. Ze keek naar het telegram alsof 't haar zou bijten. Jill stond op en ging achter haar moeders stoel staan. Met haar kin over de schouder van mevrouw de Salis las ze langzaam voor: „SST!. STIL! KOMENDE VEERTIEN DA- GEN STOP ONTMOETEN EL KAAR PARIJS ALS GEWOON LIJK ZATERDAG STOP LIEFS VOOR RAKKERS EN WIE DENK JE NOG MEER STOP JIM", „Wat betekent dat?" vroeg Jill en trok van verbazing haar voorhoofd in diepe rimpels. „Maar je gaat toch zeker niet weg, dat kan niet," zei Robin, „Morgen zijn de tenniswedstrijden van de kinderen en van de ouders en Maandag.,.." (TWordt vervolgd) i) Een Frans luxe-broodje In de begin-opzet vertoont Anthony Mann's „Buiten de Wet" (Raw Deal) overeenkomst met de nog onlangs (JU Cineac) gedraaide film „Passagiers in de nacht met Humphrey Bogart en Lauren Eacall; ook nier gaat het om de ontsnapping van een gevangene en ztjn hardnekkig pogen zich aan de felle ver volging te onttrekken. Deze vlucht is echter voorbereid met -de hulp van een vrouw, die vergeefse liefde koestert voor haar beschermeling en in het complot wordt tegen baar wil ook een meisje betrokken, dat de mislukking van de onderneming voorziet, maar geleidelijk uit solidariteit en later ook diepere ge voelens meewerkt. Artistiek staat deze film op nagenoeg het zelfde goede peil als .Passagiers in de nacht"; de camera beeft uit de vlucht en achtervolging wel zo ongeveer alles gehaald, wat eruit te halen viel, met vermijding echter van die gemakkelijke sensaties, die op dit gebied zo vaak hun Intrede doen. Bovendien zijn de ver houding tussen de twee vrouwen en de consequenties daarvan goed In de thriller verwerkt en Dennis OTteefe, Claire Trevor en Marsha Hunt vormen een hecht team, dat sober en zuiver afge wogen spel geeft. Dat kon de argeloze dochter van een professor in dc chemie toch werkelijk niet vermoeden toen zij die knappe en charmante milüonnatr trouwde. Het meisje dacht een geniaal zakenman te beminnen en haar echtgenoot te kunnen noemen, maar laat nu deze heer een moord op zijn geweten hebben en van de vermoorde een uitvinding hebben gestolen waarmee hij zijn fortuin ge maakt heeft. En dan die lelijke en geheimzinnige manier waarop de snodaard over zijn broer spreekt, de broer die hem bestolen zou hebben, nergens voor deugde en Spoorloos verdwenen was. Niks van aan natuurlijk, deze broer Wijkt juist een fijne jongen te zijn die van vereen houdt en mooi plano spelen kan. Nogal logisch dat het gevoelige vrouw tje veel beter bij hem past en ze krijgt hem ook als het lot er voor gezorgd heeft dat dc slechte millionnair door zijn paard doodgetrapt wordt. Katharine Hepburn, door de tand des tijds ook al- niet gespaard, speelt het vrouwtje en de mooie Robert TayLor. ditmaal opererend met een ietwat grim mige make-up van wege de verdorven heid, stelt de millionnair voor. Hier en daar is het verhaal wel boeiend verteld en als pikante bijzonderheid mag mis schien vermeld worden, dat Robert Mit- chum, die de sympathieke broeder ver tolkt, voorlopig uitgespeeld is omdat hij de twee jaar aan het uitzitten is, een •straf hem. opgelegd wegens het gebruik van verdovende middelen. Hockey Be stichting Sportweek Amsterdam organiseert op 16 Maart ten bate van het studentensanatorium in Laren een hockeywedstrijd tussen een team samen gesteld uit autoriteiten en een team van dames-studenten. Het team der autoriteiten is „rush' genoemd. De beginletters van de woor den „roemrucht, uitstekend, snel en heldhaftig". Aanvoerder is de wethou der van onderwijs mr. A. de Roos. Het team zal bestaan uit de volgende elf heren: D. Eessem directeur van het Olympisch Stadion, hoofdinspecteur van politie W. G. T. A, Binnendijk, P. Goedkoop, directeur van de Nederland se Droogdok- en Scheepsbouwmaat schappij, prof. A. N. J. den Hollander, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit. J. Hoving, bankier, drs. C. A. Klaassen, directeur van de Incasso Bank. H. J. Lebbink, bankier mr. W. M. Morren directeur van de afdeling onder wijs. G. P. de Smit. secretaris van de stiohüng Sportweek Amsterdam. J, Stroeve, commissi on nair In effecten cn prof. dr. G. M. Vcrrijn Stuart, direc teur van de Amsterdamse Bank, De baten zulen komen uit een col lecte. die op en rond het terrein ge houden wordt, want een entree wordt niet geheven. Advertentie 1M. KWASTEN MALAIS W. DE WITHSTR- 4ó-'- RDAM' *40 WAGEHSTR. 115 - den waag- Als Priestley aan het woord is, verveelt men zich zelden. Geen probleem of hij kan er met u een boom over opzetten. Hij kan het ook zonder u en dan neemt hij even gouw een paar personages, bedenkt een intrige en spuit de vrucht van zijn. belezenheid en zijn denken op onderhoudende en vaak geestige manier door de monden dier personages, zoals bijvoorbeeld nu weer in zijn stuk De Linden- boom. Het conflict daarin is dat van professor Linden, een geschiedkun dige die gedwongen wordt zijn ambt neer te leggen omdat hij 65 jaar is geworden. Maar de idealis tische geleerde verzet zich fel te gen dit ontslag, want tegen alle cynisme der jongeren in, wil hij blijven vechten voor een betere wereld. Met vrouw en kinderen wordt het probleem druk bespro ken en de intelligente discussies die daar uit voortvloeien en die vele aspecten van wetenschap, his torie, religie en politiek raken, volgt men met belangstelling. Een zwakke zijde van het stuk is dat men alleen in de professor een le vend mens kan zien. De overige personages: vier kinderen en twee leerlingen van de prof. fungeren alleen maar als spreektrompetten van de auteur en zij vermogen ons niet voor hun menselijke proble men te interesseren. De voorstelling die het Amster dams Toneelgezelschap gisteravond van het spel in de Schouwburg gaf, had, onder regie van Louis Saal- born, een vlot verloop, maar men had wel eens moeite te geloven met een Engelse familie te doen te hebben, Vooral de studenten leken meer op vliegende Italianen dan flegmatieke Britten. Een mooie, dikwijls ontroerende creatie was de professor van. Louis Saalborn, Mevrouw Rcyaards 'Sandberg overtuigde weinig als mevrouw Linden, De dochters en zoon werden door Mary Smitshuy- sen, Yda Andrea, Carla de Raet en Lo van Hensbergen gespeeld. Marie Hamel chargeerde een halfgetikte huishoudster met succes. Paul Huf heeft het stuk vlot vertaald, maar als secretaris der universiteit vermocht hij niet één woord op gewoon natuurlijke spreektoon, uit te brengen. De leden van de Rotterdamse Kunststichting hebben met bloe men en hartelijk applaus van hun waardering blijk gegeven. D. Roodenburg Vermaat. Toneelspelen Al weet ge drommels goed dat het spel is, een talentvol toneel speler kan. zo doen-alsof, dat ge een ogenblik onvoorwaardelijk ge looft in wat hij suggereert. Ik mag die acteurs wel, al weet ik dat ze, als ik naar "hen zit te kij ken, me maar wat wijs maken; dat ze niet echt" gaan scheiden of verloven of trouwen al zou ie het zweren tijdens de voorstelling. Aan mij hebben ze in de schouw burg een makkelijke klant, want al ken ik die jongen persoonlijk, die daar zo op de planken staat te snikken omdat zijn meisje het af gemaakt heeft en al weet ïk, dat z'n eigen wettige vrouw hem" thuis liefdevol zal ontvangen met een grogje en een gestopte pijp, ik snik met hem mee, want ik geloof in zijn narigheid op dat moment. Zo weet ik zeker, dat ik zal gru wen en ijzen» als ik in het nieuwe stuk, dat de Rotterdamse spelers gaan opvoeren, een paar arme drommels zal horen neerknallen en diep onder de indruk hun helden leven even zal herdenken, ofschoon ik waarachtig wel beter weet. Kijk, van de week zat ik bene den in de cantine van het Schie- landshuis te wachten op mijn vriend de toneelspeler. Vlak boven m'n hoofd, op de eerste etage, wa ren ze het nieuwe, stuk aan het re peteren, dat stuk, waarin die arme jongens worden gefusüleerd._ Net wou ik 'n tweede kopje koffie be stellen, toen er boven een schot klonk en de bons van het ontziel de lichaam van het slachtoffer, dat ter aarde stortte. Nou zal meneer.wel gauw komen, zei de cantine-chef. want hij is de eerste die de kogel krijgt. Inderdaad, daar had je mijn vriend de acteur aL Hallo, sprak hij, lang gewacht, ja ik kon er niets aan doen, ik moest eerst even dood en hij maakte zijn pakje boterham men open en ging lunchen. Toen we even hadden zitten bab belen, klonk er weer een schot, weer plofte er een slachtoffer op de vloer en een minuut later ver scheen het in de cantine en be stelde twee spiegeleieren met brood en een flesje Chocomel. Nummer drie liet ook niet lang op zich wachten toen het derde schot was afgegaan, Hij liep regelrecht naar de leestafel én verdiepte zich in de Lach. En toch weet ik zeker, dat ik diep onder de indruk zal zijn en kippenvel op de armen zal heb ben als ik straks in de schouwburg die arme jongens gevankelijk zal zien weg voeren naar het executie peloton. Wonderlijke kunst, dat toneel spelen DESIDERIUS CONSERVEN 'SCHOON DERCaNC Weer Duitse Rijnaken naar Nederland Voor het eerst sinds de oorlog zullen Duitse aken over de Rijn naar Nederland gaan en zodoende het rivierverkeer met Nederland en België hervatten. Vandaag zouden de eerste vijf aken, geladen met steenkolen en andere goederen, van Ruhrort naar Rotterdam vertrek ken. VEILINGBERICHT BAREND RECHT Peren, standaard 73-84. idem hulsh. 60-71. ld. val 29-41 appelen standaard 75-80, id. huishoud 53-73. id. val 22-40, gele kool 10.10-13.40. boerenkool 10-25. uien 1-4. prei 7-14, witlof 43-57. sprui ten 45-69 knolselderij 2-15. veldsla 81-1,07, peterselie 8.30-12,80, selderij 6.70 13.30. rhabarber 41-57, kroten 6-8,20 sla dunsel perkg 81-99. De New Yorkse Zesdaagse Vrijdagmorgen was de stand in de zesdaagse te New York als volgt: 1. PousseGratiss 339 pnt,; 2. Morelti —Giorgctti 280 pnt.; 3. Yates—Smith 167 put,; 4. Surbatis—Debacco 118 pnt. Op een ronde 5 Ctir— GnllO 360 pnt.; 6. RemkesVan Gent 304 pnt. Daarna kwamen nog vier koppels. De renners hadden op dat tijdstip nog 24 uur voor de boeg. Promotie-degradatie De promotie-degradatiewedstrijden in district I zullen zoveel als mogelijk iSi op Zondag 20 Maart a.s. beginnen. Dit geldt in Ieder geval voor de 3e en 4e klasse. Voor de 2e klasse is het af hankelijk van het bekend zijn der de- gradatie-candidaten in de le klasse. Dezer dagen zullen, in overleg met üe besturen öcr betrokken clubs, de verschillende programma's" worden sa mengesteld. De lieer B. E. Ruys 80 jaar Zondag hoopt de heer B, E. Ruy3, commissaris en oud-directeur van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam zijn SOste verjaardag te vieren. UitcriyJc is het on derstut ion voor de stadsverwarming aan de Delftschevaart ge reed gekomen. Een van de twee stoomke tels, waarin het water voor de verwarming wordt verhit is reeds geplaatst. Dit onder- station zal voorlopig de enige warmtebron zijn van de stadsver warming waarop in de winter 1949/50 enkele gebouwen, o.a. dat van St. Willebrordus aan t Groenendaal, zullen aangesloten. Met het graven van het bui- zentracé is inmiddels al begonnen ter hoogte van de St. Laurens- kerk naar de Mari niersweg. Over enkele jaren zal van de gasfabriek aan de Keilehaven het onverbruikte hete wa ter benut worden voor de stadsverwarming. Het onderstation aan Delftschevaart en 't nog te bouwen ondersta tion aan Schiedamse- dijk hoek Schilder- straat zullen dan al leen in zeer koude pe rioden behoeven bij te springen. 26. Nu komt er een spannend ogenblik: Fru- don heeft n.L een inge nieuze uitvinding ge daan om de raket vei lig te doen landen. Ra diografisch boven de pyramide geloodst, van waar zü ook is gestart. Raketten, die haar la ding loodrecht omhoog afvuren remmen de snelheid van üe nu da lende giro-raket af en langzaam zakt de bol neer op zijn voetstuk. Natuurlijk worden de bestuurders hartelijk verwelkomd en ieder een is nieuwsgierig om te weten, welke ervaringen ze hebben opge- de bol opgetekend dat Rob en "Winter wel rapport en hij is zo ingespannen bezig daam Maar zij moeten nog even wachten, want enkele dagen nodig hebben om ze uit te wer- niet bemerkt, dat. een gedaante zijn zoveel gegevens hebben de instrumenten in ken. 's Avonds in bed werkt Rob nog aan zijn binnensluipt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3