De kikkermadammetjes Zo denken onze lezers over het Nederlands elftal Van het lepeltje dat zoek raakte EVELIEN BINDT DE KAT DE BEL AAN Combineren en deduceren Van flauwte en schijndood Mag een getrouwde vrouw blijven werken? Wat is Uw mening? Het voetbalprogramma Korfbalprogramma Gaat Rotterdam z'n raadhuis ingraven 'DE KINDERKRANT Het Parool-raadsel lEEEE-Ega DE RADIO PROGRAMMA'S Zaterdag 5 Maart 194 De vraag: ,JVfag g$n getrouw de vrouic blijven werken?". is door het t'oorttemerc der rege ring, 'om de gehuwde Drot«o uit de oüerhetdsdtenst tc ontslaan toeer actual petc'orden, Er sir- ten aan -<Jir probleem allerlei kanten. Er rijn principiële voorstanders van sulk een ont slag en er zijn even veel prin cipiële ^fegensfanders. Eve Her sol in haar rubriek de verschillende standpunten tot uiting Zaten kennen. Zij be gint ntet.de mening rrcer te ge ven van haar, die tegenstand sters zijn nan het reperingspüan. Voor opmerkingen uit ons le zerscorps houdt zij zich aanbe volen. T7)UIZENDEN vrouwen hebben ge- protesteerd tegen het voorne men van de regering om de. gehuwde vrouw uit overheidsdienst te ont slaan. ..En terecht", zo zei een wer kende vrouw mij- ..Het is uitsluitend aan de vrouw zelf om. in overleg met haar man. te beslissen of ze al dan niet wil blij ven werken." „Ja maar. nu is dat allemaal nog goed en wel, maar zodra er weer een teveel aan arbeidskrachten komt is het unfair, als een vrouw die niet hoéft te verdienen, een man van zijn plaats dringt/* wierp ik tegen. „JDat is geen argument," antwoord de de werkende vrouw, die ik sprak en die ik nu verder aan het woord laat. „Ten eerste bestaat maar ruim twee procent van alle arbeiders en ambtenaren uit gehuwde vrouwen, dus beslist niet genoeg om daar zo veel spektakel over te "maken en dan al waren het er veel meer. het 5s toch een inbreuk op het gelijk staatsburgerschap om zo maar bruut- weg ie zeggen: Vooruit, getrouwde vrouwen, jullie er uit. Niemand kan toch zeggen, waaróm deze vrouwen willen blijven werken? Er zijn toch zoveel situaties denkbaar, waarin het noodzakelijk is. dat de vrouw bijver dient? Dan moet ze dat maar doen buiten overheidsdienst? Jawel, maar er blijft dan toch de foute tendens en hef foute voorbeeld van de regering cm de gehuwde vrouw uit de maat schappij te weren. Als we bijvoorbeeld eens even den ken aan de getrouwde vrouw zonder kinderen. Wanneer ze een klein, ge makkelijk kuis heeft (en wie heeft ur nu nog een groot buis?), kan zij 's morgens om elf uur klaar zijn. 's Middags heeft ze nog een uurtje no dig om hét eten ie koken. De rest van de dag loopt ze met haar ziel on der de arm. O, jawel, ze heeft het druk, want je kunt het altijd druk hebben met: Komt V eens een kopje thee bij me drinken, mevrouw Ka reis, en: Ik moet toch zo noodzake lijk eens naar mevrouw-beneden. Je kunt het druk hebben met de kap per en teaën en de bridge-club en bovendien kun je in een huishouding altijd wel iets doen. Is," dat niet on sociaal. dat een jonge, sterke gezonde vrouw haar hele dag met beuzelingen verdoet? En nu eens helemaal uit 't standpunt van de vrouw bekeken en niet van algemeen sociaal standpunt: Er zijn vrouwen, volksstammen van vrou- v/en. die niet hun ganse heil en vreugde in de huishouding wensen te zoeken. Ze beschouwen het huishou den doen als een vak. waarvan ze niet houden. Moet hun dat vak dan toch maar worden opgedrongen? Daar is nu bijvoorbeeld dat jonge vrouwtje, dab in een bibliotheek werkt Het is. haar vak. ze heeft er drie jaar voor geleerd, ze gaat er in op. Stofafnemen en vaten wassen vindt ze noodzakelijk, maar oerver- le klasse, district I: Blauw Wit— Haarlem, StormvogelsVolewtjkers. S W—Xerxes, ADO—'f Gooi. District u: X»FC—Hermes DVS. KFC—Feyenocrd. District Ut: Heracles—Hengelo. Be QuickEnsch. Boys. NEC—Qtück En schedeWapeningen Ge Ahead—Zwol se Boys. District IV; "Willem tlBW, TSC—Limhurgia. MW~JuHana. De Spechten—VW. District V: Emmer.— Heerenveen. HSCSneek. Leeuwarden GVAV Velocitas—-Achilles Friesland —Be Quick. District VI: -PSV—NOAD, Kerlcrade—Maurits. Snortel. Emma— Helmondia, Sittardse Boys—Bleyerhei- de Baronie DNL—Longa. District U, 2e klasse A: Coal—FortU- na DCV—Emma. 2e klasse B: VUC CDS, SUedrecht—Excelsior, Leerdam- Overmaas Gouda—VTC. Umtas—HW. District n, 3e klasse B: De Musschen —Laakkwartier De Hollandiaan—Leo- nidas. 3e klasse E; DCI^LSV, Hille- SlDUtrt«iirrweomotie 4e klasse: BMT —Rijswijk. BEC-Raya (terrein Concor dia) KKAW—Lugdunum. AhC—S4C. 4e Klasse B: WP—AlphU. 4e Klasse E. DVC—Kranenburg. Satumus—-Ammer- dnlae SV 4e klasse F: Spoorwqk Belvedère. '4e klasse B; De zwervers— ■yrTQN 4e klasse SDJS—Merwesteto, St. Lodewijk—Strijen. 4e Klasse L. Steeds Hooget—Bohtes. Voetbal: Voor de 2de klasse district II ie P-P'P'rn ingelast: D.C. V—F-fC.; R-Cil Velsea, V. V, S.C. V. V. De ■wedstrijd D. C. Ï.-Snma om- cp-zet in Emma—Quick. ÊAFD; BOTTERDAM V »- Het programmavoor Zondag luidt. Ie klasse As Dirksland—Tediro; Kes_ toro—Noorderkwartier; Zwart ^t- USC; B: AVO—Wiep; Groen Witten— GLZ RCR-Ons Huls: C; Achvitas— §WD; EurekaTelefoon: Progress- c03Z 2e klasse A; DKSNRCDOH f-AVS- B: HKWÏK—PMlefc SSAVB- «rticdams* Boys: sTOP^Vooreaarts; cl .IdbÜvDP^; liaO—Horrlcsnes: 3, f",, YH1 Sportilia: B: West End—Kortosaer. D: FSB—WCR; Kagero—Oltii. KNKB le klasse: Achilles—Het Zuiden. Deetos—OSCR. Gymnasiasten— Rozenburg. Vic:Orientis~HKTV. 2e kl. A: Zwervers—feetos 2. Spangen 2 HSV. DKC-^-Qulck. Beady—Het Zuiden 2. 2e KL B; Olympiaan—Algemene. Ba ren tire chU—Span gen Fluks—Hou Stand, Gymnasiasten 2—Orts Eibernest 2. 3e klasse A: Rozenburg 2—Deetos 4, Wion Quick 2, VeJox 2—Succes. 3e kl. B: MerwedeÖlympiöan 2. Regenboog— Deetos 3 Odo—Het Zuiden 3. Achilles 2Unicum. 3e kil C: Avanti—Velax. Ready 2DKC 2- 3e kl. D: Rood Wit— Achilles 3. ALO—Algernene 2. Rotterdamse Korthal Bood 3e kl. A; De Overkanters—Sperwers 2. Ro zenburg 3Succes-2 Spangen 3—Poor- tugaal 2, OSCB 2—De Spartaan, le kl. B; Fcnrtugaal—Actief 2. Charlois—- Het Zuiden 4.- .Sperwers 3—Wion. 2e Kl. A: De Spartaan .3—USV Eureka—Trekvo gels 2. 2b kL.B: OSCB 3—Acdef 3. Spangen5Dé ".Overkanters 2. Het Zuiden 5—VeloX 4. 3e Kl. A: De Over- kanters 3Avanti 2. Het Zuiden 5 "Wion 4. 3e"kl. B: Charlois 3—Actief 4. Bucccs 3—USV 2. 3e KL C: Unicum 3— Spangen-6. Zaterdagalüeling; Oud-BeyerKmd— sSVM velend en daarom doet ze alleen het nodige in haar huishouding, vius in haar vrije uren. Maar ze blyft wer ken. zy het dan met iets kortere werkdagen dan normaal. En waarom blijft ze werken? Haar argumenten zijn: 1. 3k houd van mijn werk: ik vind dat ik nodig en nuttig ben in mijn baan. 2._ Er is orde en regelmaat in mijn dagindeling en.... tempo! Tk moot t mijn dag systematisch indelen, daar j is een soort zelftucht voor nodig die verslapt als ik de hele dag o» mijn dooie gemak in de keuken klungel en af en toe de poes aai. Dat tempo houdt me lit en jong. 3 :k heb dagelijks mensen om no heen, die over problemen, over poli tiek, over literatuur praten; die zich >p\vinden over toestanden, die grap jes maken, die me wijzen op dingón die lezenswaard of weïenswaarö zün. Courier dat alles zou ik inslapen. 4. Mijn werk moet met a curat esse. met mannelijke zin voor logica en met intelligentie gedaan worden. I Thuis heb ïk die eigenschappen niet in die mate nodig. Het is goed om die j kwaliteiten dagelijks te gebruiken j anders verleer je logisch denken, en accuraat en intelligent werken. j 5 Ik maak vrienden en kennissen j en breng die thuis. Dus ben ik niet helemaal afhankelijk van de vrien den-met-hun-vrouwen, die mijn man aanbrengt. 6. Ik moet er iedere dag verzorgd en aardig uitzien. Als ik thuis blijf breng ik niet de energie op om de hele dag rond te lopen „om door een ringetje te halen". 7. Door mijn .werk zit ik midden in de stad en zie daardoor meer en beleef meer dan in onze woning in de buitenwijk. S. Last but not least: Net als mijn man heb ik 's avonds eer. dag in de maatschappij achter me. We zijn alle bei moe. maar we kunnen allebei vertellen wat er geweest is, wat we gedaan hebben cn gehoord hebben. Daardoor is ome conversatie heel wat levendiger dan wanneer ik al leen maar over de prijs van een halfje krop kan praten. Bovendien jengel ik nooit van: Ik wil er es uit, ik heb het zo saai. laten we nou vanavond uitgaan!" Dit waren zo de argumenten van de getrouwde werkende vrouw. Hoe denken andere vrouwen en mannen er over? Evelien wacht in spanning op hun mening. Het lijkt er wat op, want gezien van het Hofplein, af, ziet de Coolsingel er uit als een woestijn, waar het Stadhuis schier schuil gaat achter zandhopenGelukkig maar. dat de tkans aan de gang zijnde werkzaam heden He voorbode 'wormen uan het uiteindelijk herstel en een totale vernieuwing pan het Hofplein en zijn omgevingiets waarop de Rot terdammers waarlijk lang genoeg hebben moeten wachten. ER was eens een klein zilveren lepeltje, met een molentje aan het eind. Het was er een van zes. Zes lepeltjes in een doosje, allemaal xnet molentjes aan het eind. En dat éne lepeltje, och wat een naar verhaal, dat raakte zoek. Weet je, hoe dat kwam? Omdat het zulk prachtig weer was, had de familie theegedron ken op het grasveld. En dat ene Iepetje viel in het gras, kwam onder een polletje aarde te liggen en niemand kon het vinden. Het begon te regenen en haastig gin gen de mensen naar binnen en namen de theeboel mee. En het lepeltje lag daar maar. Een hele week lang. En het werd zo treu rig en kreeg zo'n heimwee naar zijn broertjes in het doosje! Maar op een ochtend, heel vroeg, kwam er een ekster in de tuin. die het lepeltje zag glinste ren in de zon. Je weet, dat eksters dol zijn op glimmende dingen en het beest hipte over het gras, nam het lepeltje in zijn snavel en vloog er mee naar zijn nest, dat ver over weiden en polders in. een hoge populier gebouwd was- Daar in het eksternest, tussen een paar blikken dekseltjes en kope ren knopen lag het lepeltje en werd langzamerhand vies en zwart. Omdat het toch niet meer glinsterde gooide de ekster het op een keer het nest uit. ISJU lag het dus zomaar in de 1 wei naast de sloot en het werd hoe langer hoe verdrietiger, want als je van zilver bent_ en een molentje hebt aan hek eind. dan hoor je niet in de wei naast een sloot. Hoe lang lag het daar? O, ze ker een paar maanden, totdat er op een keer een jongen voorbij kwam. Dat is een lepeltje, zei hij, maar wat is het zwart en smerig. En hij nam het mee naar huis. Wat een vies ding, zei zijn moe der, maar ze nam een lapje en begon te vegen en te poetsen en werkelijk, daar begon het te glimmen en. te glinsteren, het was weer het oude mooie zEveren le peltje. We zullen het aan Dineke geven, zei moeder, dan wordt het haar eigen lepeltje. Dineke was vijf jaar en ze was al weken ziek- Mooi lepie, zei ze blij en begon meteen aan het zE veren molentje te draaien. Het werd haar liefste speelgoed en toen ze beter was, wilde ze al leen nog maar met haar eigen lepeltje in de chocolade roeren. En. wie was het 'gelukkigste? Het lepeltje zelf. Omdat het niet meer in- een eksternest en niet meer naast een vieze sloot hoefde te liggen. En het verlangde niet meer. terug naar zijn vijf andere broertjes in het doosje. De teken wedstrijd We hebben er niet van kunnen sla pen, weet je dat? Er waren zóveel leuke tekeningen van die drie olifant jes In hun bedjes met Moe ernaast, die zit te brelenl Het was erg lïioei- iyk cm de aardigste aan te wijzen. Maar er moest beslist worden en hier zien jullie dan de tekening, die we eigenlijk wel het knapste vonden. Zijn Jullie het er mee een3? Theo Klein, 13 Jaar, Ringdijk 142, Schie- broek, heeft hem gemaakt en hij krijgt de prijs. En dan moet ons nog even van 't hart. dat de plaatjes van Rudi Kas pers Nettie de Vreese en W. Broeder (is het Wlm Broeder?) bijna net zo mooi waren. En dat we graag alle na. men In de krant zanden willen zetten met alle tekeningetjes erbij, omdat jullie zo je best er op hebt gedaan. Jiaar we hebben nu eenmaal geen ruimte genoeg. In elk geval gaan we gauw weer eens een wedstrijd houden. Doen jullie allemaal mee? Kris Krasser begint met z'n gelukwensen aan te bieden. Een prijs vraag is niet het doel geweest van mijn enquête naar de opinie van de lezers over de voetballers, die naar hun mening voor een plaats in het Nederlands elftal in aanmerking kwamen, maardaarom is het niet minder aangenaam om tot de gelukkige winnaars te behoren van de aanmoedigingsprijzen. Mag ïk ze even afroepen? C. van Kleef, Schietbaanlaan 47a: Kaart HollandBelgië. D. van Manen, le Pijnackerstraat 25b: idem. J. Neleman, Stokstraat 13b: Kaart HollandFrankrijk. S. Kooke, Eilderdijkstraat 22: Kaart HollandFrankrijk. Mej. T. Martens. Bergse Rechter Rottekade 225: „Modern Voetbal" van Ir, Van Emmcnes. H. t. d. Gaag. Noordsingel 71b: Idem. J. Hagers, Willem Nageliaan 7: Olympisch logboek van Klaas Peere boom. De gelukkige winnaars krijgen hun prijzen toegestuurd. Een onpar tijdige jury, bestaande uit de heren Miel Mundt, ex-lid van de keuze- commissie van de K.N.V.B.. Mees Weber. oud-Feyenoord en Sparta- speler en Sjoerd Weber, de Spar- ta-speler, heeft de prijswinnaars bekend gemaakt. Het elftal van de grootste geme ne deler, dat voor de prijzen in aanmerking kwam, was: Kraak, Möhring, Schijvenaar, v. Schijndei, Terlouw, De Vroet, Könemaim, Lenstra, Brandes. Wiikes, Clavan. De favorieten Laat ik verder gaanmet u te vertellen, dat onze enquête naar de mening van onze lezers over de sa menstelling van het Nederlands elf tal, al m'n verwachtingen, die ik daarover had, met lengten heeft geslagen. Het ware overdreven te zeggen, dat ik evenveel inzendin gen heb gekregen als destijds m'n collega van de „Daily Express" (tien duizend), maar met een der de van dit aantal was ik dik en dik tevreden. Ten slotte hebben wij niet, zoals de „Daily Express" een millioenenoplage. Dat wij toch een derde van het aantal inzendingen haalden is niet alleen een bewijs, U vindt In de tekening zwarte-wlttc en genummerde vakjes. Ia alle witte vakjes maet de letter A komen. De nummers in de genummerde vakjes vervangen een letter, eenzelfde no. voor dezelfde letter. Nu geven wij U geen oraschrjjvingen, maar wij stellen U in de gelegenheid Uw intelligentie <jp dit raadsel te beproeven. Het is combineren en deduceren Wij raden U aan te iv- ginnen met Het woordje van 5 létters, links op de 4e regel van boven (in bet eerste vakje staat no. 10). Als U het geheel heeft opgelost, dan Js het voldoende als U ons alleen maar vertellen wilt, welke letters door de nummers van 1 tot en met 27 (dus 17 stuks) worden voorgesteld. De gebruik te letters komen minstens 2 x voor. De Van dit raadsel worden geen oplos singen ingewacht. De oplossing van ons raadsel van vo rige week was als volgt: Theater Trivoli Programma van 17 Maart a.s. Orkest Pradoli Conferencier Peter Prater Thea Max Equilibristen - Moran. Buikspreker Willem Zwijger Beroemd goochelaar Fil m voor st piling dat onze enquête onder de lezers is ingeslagen, maar tevens van de grote belangstelling voor voetbal. In grote lijn genomen is er een eenstemmig oordeel over wat wij gewend zijn te noemen, de favorie ten van het Nederlands elftaL Een enkeling mag dan Wilkes op de rechtsbackplaats willen zetten en Schijvenaar in de voorhoede, maar dat zijn toch wel uitzonderingen. Een verheugend verschijnsel is de drang van onze meeste lezers om op bepaalde plaatsen van het Nederlands elftal tot vernieuwing over te gaan, dit in tegenstelling met het Engelse publiek, dat juist de voorkeur gaf aan oude en reeds, gepasseerde spelers. Naar drie spe lers ging vooral de sympathie uit, naar Van Schijndei op de rechts- halfplaats. Könemann als rechts buiten en Brandes als middenvoor. Merkwaardig was dat maar weini gen (nog geen 2 aan een aan vallende spil (Van Schijndei) de voorkeur geven boven een stopper- spil, in dit geval Terlouw (85 Zo heeft het mjj ook verbaasd, dat van het totaal aantal stemmen uitgebracht op de keeper, Landman daarvan nog minder in de wacht sleepte dan Van Raait e. Het zal onze lezers ook verwon deren, dat Abe Lenstra (nota bene op de rechtsbinnenplaats) maar ternauwernood het aantal steramen heeft kunnen behalen ora in het elftal van de grootste gemene de ler te worden opgenomen, maar bij een nauwkeurige bestudering van de percentages zal men zien, dat vrijwel iedereen de Fries in zijn opstelling heeft opgenomen, doch dat de meningen over de plaats, waarop men hem het liefst ziet, -sterk verdeeld zijn. Zo heeft Kees je Rijvers, die slechts 1 onder het percentage van Lenstra bleef, het aan Abe te danken, dat hij in onze opstelling niet voorkomt, In procenten Na een zorgvuldige berekening kwamen wij tot de volgende per centages: Keeper: Kraak 97V& v. Kaalte 1 fc. Landman 1 Rechtsback: MÖhring 50 v. Bun 40 Ter louw 4 Schij venaar 6 Li n k s b a c k: Schijvenaar 90 Terlouw 1 v. Bun 2%, Möhring 2 Vr. Albers 2 Rechtshalf: v. 54 Stoffel en 20 2 Möhring 3 Spil: Terlouw 85 del 2 Möhring 13 Linkshalf: De Vroet 90 Möhring 5 v. Schijndei 3 Stoffelen 2 'Rechtsbuit e n: Könemann 57 v. d. Tuyn 29 Lenstra 20 Clavan 3 Rechtsbinnen: Lenstra 3i Wiikes 29 Rijvers 29 Kö nemann 6 v. d. Tuyn 10 M. id denvoor: Brandes 60 Könemann 20 v. Onselen 10 Lenstra 5 Appel 2 Linksbinnen: Wiikes 90 Lenstra 6 Rijvers 4 Linksbuiten: Clavan 45 Lenstra 40 Könemann 1 v. d. Tuyn 2 rest van onwaarde. KRIS KRASSER DRIE kikkermadammetjes, net fes in 't groen die gingen een wandelingetje doen; van je rik van je rak van je kwïkkerdekwak, ze wandelden in het plantsoen. Work. Ze droegen die parapluutjes maar zo, ocheigenlijk enkel maar voor de sjo, van je rik van je rak van je kwikkerdekwak, hun hoedjes, die waren van stro. Wórk T/f/r AjT zagen'die kikkermadammetjes daar? een spinnige, vinnige ooievaar.' van je rik van je rak van je kwikkerdekwak, o jeetje, ze schrokken zich naar. Work t Was rnt met hun wandeling over het gras ze sprongen met hoedjes en al in de plas, van je rik van je tak van je kwikkerdekwak, begrijp je, koe jammer dat was? Work Schiindel De Vróet Schijn- Advertentie I'M. Advertentie LM. Jozef bood Harry «n onderhoud aan, Maar Harry wilde zo niet van buis vandaan. Had hij Jozef dan ook maar meteen laten weten We drinken 'n Tip van Boa te vóór *t eten. Dan was Jozef vast dadelijk naar Harry gegaan. Inz. hr C I» V te H'stede ontv, i fi. Tip. Zeven brandweerlieden zijn Vrijdag te Charleston (West-Vir ginia, V.S.) omgekomen tijdens een achturige strijd tegen een brand, die voor een mfllioen dollar schade aanrichtte. ZATERDAG 5 MAART 1949 Avondprogramma HILVERSUM 1. 19.00 nws; 19.15 kampvuren langs de evenaar; 19.30 in ternationale chansons; 19.45 reg- ulte.; 20,tvws: 20.05 de gewone man; 20.12 Boston symph. ork.: 20.21) 'lichtbaken; 20.50 Blallowsky; 21.— negen helt üe klok; 21.45 wie neemt de handschoen dp? 22,— weekend serenade: 22.30 ac tualiteiten- 22,40 Europese Blljartkam- pioenschappen; 22.45 avondgebed; 23. nws 23,25—24.— omreepkamerorkest. HILVERSUM II. 19.— artistieke staalkaart; 19.30 zorgen wij voor onze soldaten; 19.45 passapartout; 20.nws; 20.05 dingen van de dag; 20.12 Varia; 2015 Prom. orkest 21.socialistisch commentaar; 21.15 de winkel van Sin- kei- 22— Vindobona schramroeTn; 22.25 hoorspel; 22.40 orgelspel; 23. nws; 23.15 Sport; 23.23 George van Hel- voirt- 23.4524.orgel en pianospel. Bij ongelukken, op straat of in huis zullen vaak personen eerst hulp moe ten bieden, die nooit een cursus daar over gevolgd hebben, Daarom lijkt het nuttig over storingen van de alge mene toestand zoals deze bij een on geval kunnen voorkomen, iets te zeg gen. Het eenvoudigste voorbeeld is de 'flauwte, die ontstaat doordat de her senen te weinig bloed toegevoerd krijgen. Een flauwte kan veroorzaakt worden door lichamelijke maar ook psychische factoren, bijvoorbeeld sterke pijn, overgrote vermoeidheid, hevige inspanning in een benauwde om geving. maar ook een slecht bericht of grote vreugde of het zien van bloed. De patïönt wordt bleek, heeft koud zweet op het voorhoofd zakt plotse ling in elkaar. Men helpt hem door hem onmiddellijk plat neer te leggen op een rustige en frisse plaats en men wake er voor. dat niet te veel mensen om hem heen blijven staan. Men kan de patiënt eau de cologne of ammo niak laten ruiken, maar nooit mag men een patiënt; die niet volledig bij zijn bewustzijn is. proberen Jets te laten drinken; hij zou zich verslikken en mogelijk een longontsteking oplo pen. Een érnstiger geval van algemene storing is bewusteloosheid, ttie hier aan te herkennen is dat de patiënt demhaalt en zijn pols te voelen is. terwiil hij niet reageert op verschil lende prikkels van gevoel en gehoor. De bewusteloze behoeft niet rustig te zijn. Gevallen zijn bekend., dat de patiënt krampen heeft of op een andere manier erg onrustig ïs. De bewusteloosheid kan intreden door lichamelijk, letsel bijvoorbeeld aan de schedel en door verschillende ziekten. Vooral nierziekte, vallende ziekte (epi lepsie) en suikerziekte (diabetes). In dit laatste geval bespeurt men bij de mond van de bewusteloze vaak een typische onaangename geur. Ook de beroerte Is een ziekte, waar bij bewusteloosheid optreedt, en ter wijl de normale bewusteloze meestal bleek in het gezicht is. vertoont het gelaat iemand, die door een beroerte getroffen is. een opvallend hoog rode kleur. In dit geval logge men de be wusteloze neer met het hoofd hoger dan de romp;- in de andere gevallen plat. Een bewusteloze moet men on middellijk in de mond schouwen om eventueel nog aanwezig voedsel, snoe perijen of kunstgebit te verwijderen. De patiënt zou immers kunnen stik ken, De mond wordt met een doekje gezuiverd. Het hoofd van de bewuste loze wordt koel gehouden, maar men zorge voer behoorlijke dekking, daar een bewusteloze snel afkoelt. Éif het gebruik van warmwaterkruiken dient men er aan te denken, dat zij nle1 direct met het lichaam van de patiënt ln aanraking mogen komen, daar de bewusteloze anders brandwanden zou kunnen oplopen. Aan de geneesheer laat men de verdere behandeling over. Schijndood is de allerernstige storing van de algemene toestand. Schijndo den hebben ademhaling noch polsslag en het Is betrekkelijk moeilijk uit te maken of Iemand schijn- dan wel echt dood is, voor de onmiskenbare teke nen des doods namelijk lijkstijfheid en lijkvlekken optreden. Alleen de arts kan deze toestand juist beoordelen en indien men schijndood veronderstelt mag alleen door gediplomeerde J5.H.R. O.-ers hulp geboden worden tot de arts aanwezig Js. Deze eerste hulp bestaat hoofdzakelijk uit kunstmatige ademha ling en hart-massagc, In alle stadia van bewusteloosheid maet knellende kleding losgemaakt worden en de pa tiënt in een rustige omgeving gebracht worden. Tot Het volgende spreekuur.! MEDICUS. ZONDAG 6 MAART 1949 HILVERSUM I. 8.— nws; 8.15 Beethoven; 8.25 Hoogmis; 9.30 nws; 9-45 Piet v. d. Hurk met ork.; 10. kerkdienst; 11.30 na de kerkdienst; 12.15 apologie; 12.35 Glasgoxv Orpheus Choir; 12.40 orkest zonder naam; 12.55 Zonnewijzer, 13.nws; 13.25 orkest zonder naam; 13.50 Buffalo Bill; 14.05 gr. pL 14.30 Concertgebouw ork.; 15.35 lezing secretaris K.V.P.: 15.50 gemengd koor: 16,10 voetbalreportage; 16.25 ves pers; 17.— de kerk zingt; 18.30 reg. uitz. HILVERSUM I; 19.Oratoriumver.; 19.15 Kent gij uw bijbel; 19.30 Nieuws; 19.45 Brailowsky; 19.50 In het Boeck- huys; 20.05 De gewone man; 20.12 Uit en thuis: 22.37 Actualiteiten; 22,45 Avondgebed; 23.Nieuws; 23.15 24,Omroeporkest. HILVERSUM IL 8.— nws; 8.-18 gr, .pl,; 8,30 voor het platteland; B.40 Man- tovani; 9.12 sport; 9.15 men waagt; 9,45 geestelijk leven; 10.Meester-trlo; 1030 "briefgeheim; 10.50 de jonge Fliere fluiters; 11.15 Triangel; 12.— Tom Erlch; 12.30 Zondagclub: 12.40 zangklas- se; 13.nws; 13.15 mededelingen: 13.20 Metxopole orkest; 13.50 Even afrekenen, heren: 14.—Gram platen; 14.05 Boek bespreking; 14.30 Brahms- 14.50 Singers visit to Holland; 15.20 FlUnpraatje; 15,35 Radio philh. orkest; 16.30 Sportrevue; 17.— Meisjeskoor; 17.20 Vioolspel; 17.30 Ome Kees ie; 17.50 Soort; 1B Nieuws: 18.15 Boekbespreking; 18.30 Studiodiensfc. HILVERSUM II: 19.— Luisterclubs: 19.30 Bijbelvertellingen voor jonge)en; 20,— Nieuws; 20.05 Reportagedtcnst; 20.15 Orkest Miniatuur; 20.45 Hersen gymnastiek: 21.15 Musiauette de Fran ce; 21.55 Hoorspel; 22.30 - Pianospel; 23.— Nieijws; 23.15 Gram. platen. MAANDAG 7 MAART 1949 HILVERSUM I; 7.Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek: 7.30 Gram. platen; 7.45 Een woord voor de dag; 8.Nws; 8.25 Te dcum laudamus; 9.— Pianospel; 9.15 Bezoek bij zieken: 9.30 Gram. ol.: 10.05 Symph. orkest van Las Angelos: 10.30 Morgendienst; 12.— Mozart in de kamermuziek. 11.20 Van oude en nieu we schrijvers: 11.40 The Symphony of strings: 12.45 Viool en piano: 12.15 De- prince en. Musette orkest; 12.30 Land en tuinnqbw; 12.33 Toonkunst kamer koor; 13.Nieuws; 13.15 Mandolinata; 13.45 Orgelspel; 14.Schoolradio; 14.35 BBC theater orkest; 15.10 Even onder ons; 15.30 Trio's uit alle landen: 16. Bijbellezing; .16.45 Maripn Anderson; 17.— Voor de kleuters; 17.15 Sans Sou- ci; 17.45 Reg. uitz. 18.— Pianoduo; 18.15 Sport; 18.30 Reg. uitz. HILVERSUM II: 7.— Nieuws; t.13 Gram. platen; 8.Nieuws; B.18 Operet teklanken: 8.55 Kamermuziekconcert;. 10.— Morgenwijding; 10.20 Arfuro Tos- canini met NBC orkest: 10.30 Voor de vrouw- 10.45 Regenboog; 11.20 Jonge Nedcri, kunstenaars: 11.40 Voordracht; 12.Accordeola; 12.30 Land- en tuin bouw; 12.33 Voor het platteland; 12.38 Zuid-Amerikaans orkest; 13.Nieuws: 13.15 Kalender; 13.20 -Ramblers: 13.50 Tenor: 14,— Pianospel; 14.35 Tussen he mel en, aarde: 14.50 Bariton met Hud- rtersfield Choir: 13.25 Hoorspel: 16.35 Orgelspel: 17.De school Is uit; 17.30 Selecties; 18.— Nieuws; 18.13 Varia; 13-20 Maiando en orkest; 18.45 Parle mentair overzicht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4