mmmts 7 ZSSJWVtN CALAND WEST Elevators luidden tijdperk van vernieuwing in Grieks reder zoekt naar zijn vermiste schip R.T.C. TAXI'S 82900 nu Het werk in de haven (II) Nu alles techniek wat de klok slaat Het ging niet zonder hevige strijd Speurtocht per luchttaxi boven de Noordzee „Aan de mooie, blauwe (gekanaliseerde) Donau" .CalandWest' vernieuwd Manifestatie van de Nederlandse kwekers Galand - 'West" 505S0 RICHARD Adverteer regelmatig Zaterdag 5 Maart 1949 fZ CAFÉ-RESTAURANT Nw. Binnenweg 20 ROTTERDAM Telefoon 25531-26531-27531 Geheel Gerestaureerd Een bijzondere attractie in de Maasstad HEEL «at bootwerkers tonden voor het In gebruik stellen van- de graanrle\ators hun emplooi in een graanboot. Soms werd er met drk» ploegen gewerkt, waarbij dan nog de wegers cn de sjouwers kwa men Men kan zich dus Indenken, dat cr heel wat beweging ontstond toen bekend werd, dat de graanele\ator«t zouden komen. De bootwerkers voelden zich bedreigd door de machine. „Wjj worden er werkloos oor" zeiden 7-U' doen datzelfde werk. De „Vork wagen" prikt de laadbakken met stukgoed op met de vork en brengt ze in de loodsen, die ook al weer De weerstand tegen de invoering I veel groter en moderner zijn dan was zo groot, dat men het niet j de oude loodsjes van vroeger. Dan waagde ze te gebruiken. Niemand zijn er nog de „kraan-truckwagens", wilde met de elevators werken en er braken zelfs stakingen door uit Het spande m die dagen. Het scheen, dat de bootwerkers het zou den winnen, want de twee elevators werden netjes weggeborgen in een boekje van de Maashaven en ble ven daar werkeloos liggen Er wer den zelfs nog plannen gesmeed om er bommen in te stoppen, maar zo ver is het nooit gekomen. Wel werden de elevators weer uit de Maashaven gehaald en in dienst gesteld Zonder Rotterdamse we gers7 Neen met helemaal zonder, er waren een paar wegers, die met solidair waren Dat waren „de we gers van Prins", die kans zagen om zich een zeer slechte naam te ma ken bij hun collega's. Bootwerkers werden gerecruteerd op de eilanden. En uit die tijd stamt het bij de ouderen nog wel bekende versje: „Goat de baas uit jagen op Flakkee, Vangt-ie dan geen hazen, dan brengt hy wel een onderkruiper mee'" De elevators deden echter hun werk; zij luidden als het ware een tijdperk van machmalisatie in Er kwamen vaste electrische kranen, laadbruggen Rotterdam had de wereldprimeur wipkranen, drij vende stoomkranen en bunkerma chines. De laatste brachten op het gebied van bunkeren, een resolutie, die men nog wei groter kan noe men, dan alle andere technische verbeteringen Tot op het moment van in gebruikneming werden de kolen vrijwel algemeen door de bootwerkers uit de ruimen van de lichters in de bunkers van de zee schepen gesjouwd. Tonnen achter elkaar werden m zakken van een zeventig kilo langs steile ladders naar boven gedragen. Alleen bij de HAL had men aan de walkant een stelling gebouwd om te bunkeren. Daar werden dan de kolen met „winches" opgedraaid en vervol gens via een „schuifplank" in de bunkers van de zeeschepen gestort. De Havenreserve Toen kwam. ook de Havenreserve, een ontzaglijke verbetering, waar van de betekenis eigenlyk nu nog met goed duidelijk is. Hoewei de vakverenigingen steun verleenden, stonden de arbeiders er nogal scep tisch tegenover. Men voelde zich beknot in zijn vrijheid. Het bleek echter spoedig dat de vele'voorde len ruim tegen dit ene nadeel op wogen. Er kwamen vaste aanne- nungstijden, zodat het wachten om vijf uur by het gebouwtje op de Boompjes afgelopen was. Het loon werd voortaan centraal uitbetaald en met meer in de cafeetjes by een fles drank, zoals dat eerst ging, maar nu m een soort kantoortje, langzamerhand verdween ook de „kistjesman" uit de ruimen. Met de technische ontwikkeling in de havens groeide ook de tech nische vorming van de havenarbei der. Hij moest zich aan de techniek aanpassen en deed dat ook. De technische vorming is eigenlyk van bovenaf doorgedrongen. "Vroeger gebeurde het, dat een handige boot werker kans zag om zelf stuwadoor te worden. Anderen werkten zich op tot baas. De techniek eist echter scholing. Thans zou men zich met meer kunnen indenken, dat een baas in de havens zonder techni sche kennis zou kunnen werken. Maar ,otn nog even terug te grij pen, de mechanisatie werd niet alleen bij het lossen sterk doorge voerd, ook by het transport werd alles modern. Nu geen talloze man nen meer op de kaden, die achter vaten liepen te rollen, maar „Yale- wagens", bestuurd door één man, die de hijsen overpikken van dé grote kraan, waar ze weer opge hesen kunnen worden tot een ze kere hoogte. Rationalisatie Ook de rationalisatie van het werk deed haar invloed gelden. Zo gebeulde het vroeger b.v. met sche pen ,die uit de Verre Oost kwamen met een deklast copra voor noorde lijker havens, dat die deklast eerst m een lichter werd gehesen en daarna, als de lading gelost was, weer werd teruggeladen. Thans doet men dit nog, maar men laat de strop om de zakken zitten, zodat slechts aangehaakt behoeft te wor den Vroeger maakte men die Strop steeds los. 't Is een eenvoudige op lossing, maar zij versoe1 de het \verk aaimenlyk Ook houdt men er nu rekening mee, dat een kraan haar last tot ver boven de havenloodsen kan draaien. Dus, gaten in het dak van de loods en het goed staat met een binnen Van sjouwen is ra ver houding tot vroeger geen sprake meer. Het is alles techniek wat de klok slaat Voor de havenarbeider is technische kennis noodzaak ge worden Sommige bedrijven te Rot- terdam hebben dit duidelijk inge zien. De S V.Z heeft thans ook ver- uitgewerkte plannen om de haven arbeiders een technische scholing te geven. Op deze scholing zullen wij m een volgend artikel terugkomen. Staking bij de Engelse voetbalbond? De spelers van 88 van de voor naamste clubs van de Engelse voet balbond hebben met een staking gedreigd. Maandag zal in Manchester een bijeenkomst van de vakbond der speleis plaatsvinden. Op deze bij eenkomst zal de beslissing, of er ge staakt zal worden, vallen. De spe lers willen een pensioenregeling en een nieuwe vorm voor hun contrac ten. De vakbond van de spelers voert al maandenlang onderhandelingen met de clubs en de voetbalbond, De secretaris van de vakbond, James Fay, heeft verklaard, dat de vakbond zich reeds om interventie in het huidige geschil tot het Mi nisterie van Arbeid heeft gewend. EUWE .KOMT TERUG De schaakmeester dr. Max Euwe zou vandaag per „Noordam" naar huis terugkeren en niet meedoen aan een internationaal tournooi, dat 11 Maart te Mar del Plata in Argen tinië begint Vrienden zeiden, dat hy vermoeid was van zyn tournooi door de Ver enigde Staten en Zuid-Amerika en dat hy geen kans ziet zich op dit tournooi voor te bereiden. De laadbruggeneen samengaan van schoonheidkracht en techniek rden te Rotetr Rotetrdam voor hei eerst t« de wereld in gebruik genomen. Steun Wettig Gezag Gistermiddag heeft de burge meester de plaatselijke commissie van het Nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag" geïnstalleerd. In zijn installatierede onderstreepte de burgemeester de woorden, die de heer Bliek, voorzitter van de ge westelijke commissie, foy de aan vang had gesproken. Deze wees o.a. op het gelukkige feit, dat de oude en nieuwe groepen elkaar de hand hadden gereikt en dat volgens het woord van onze toenmalige Konin gin Wilhelmma het streven naar eendracht voorop moet staan. Het is een geluk, ging de burgemeester verder, dat wij in Nederland de ge ordende vryheid, die voortkomt uit onze parlementaire regeringsvorm, mogen bezitten. Men is gehoorzaam aan de wettige regering, die men zelf gekozen heeft. Na de oorlog dachten wy, dat iedereen zich aan de „regelen van het spel" zou hou den. Dit blijkt cn hij verwees hierbij naar wat m Frankrijk dezer dagen door de communisten ver klaard is niet het geval te zyn De verdediging van onze vryheïdl is een nationale zaak, een zaak van ons allen Hy hoopte dat de vorming van het instituut een pre ventieve werking zal hebben en orde en recht zullen blijven ge handhaafd. Tot voorzitter van de commissie is benoemd de heer A. Hogeweg, tot secretaris de heer R. Th. Elshof en tot penningmeester de heer mr. F. B. Kodde. Ora de vastheid van het contact met de burgemeester te verzekeren, werd hem het ere-voorzltterschap van de commissie aangeboden. Verleden week Vrijdag is bet S55 Ion bruto metende Paname- - se stoomschip „loanms S", met een lading cokes van Huil naar Kiel vertrokken. Het schip had Zondagmiddag op zijn bestem ming moeten arriveren, doch tot nu toe is het schip aldaar niet aangekomen en men heeft ook geen enkel bericht over het vaartuig ontvangen. Vermoed wordt dat het op een mijn ge- j lopen is. Zou het schip dravende gebleven zyn dan was het toch een prooi van de zee gen orden door de hevige storm, die kort daarop is losgebarsten. De Ioannis S is met nog twee an dere schepen het eigendom van een in Londen wonende Griekse familie Het schip is veertig jaar oud en vaart sinds geruime tyd tussen En gelse en Noora-Duitse havens De eigenaar, de heer Samonas uit Lon den vex keert uiteraard, m üe groot ste ongerustheid omtrent het lot van zyn setup. Vrijdag heeft hy een luchttaxi gecharterd aan boord waarvan zich behalve de piloot ook een rachotelegrafist bevonden en daarmee heeft hy de gehele dag het gedeelte van da Noordzee, waarop de Ioannis S- verongelukt kan zyn, afgezocht Men is begonnen aan de Engelse kust en vandaar over de Noordzee op een hoogte van 450 meter naar en langs de Friese en Groningse kust. Daar het vliegtuig slechts vyen een half uur in de lucht kon blijven werd op het Leeuwarder vliegveld getankt en de onderzoekingstocht boven de waddenkust voortgezet totdat de duisternis inviel- Vanmorgen zou de heer Samonas, Advertentie. LM. „Die schone blaue Donau" kab belt deze dagen weer lustig in het Luxortheater, maar een bruisende, fonkelende stroom is het ondanks een paar stroomversnellingen met, daarvoor heeft do Hoofdstad-ope rette Strauss' romantische rivier teveel gekanaliseerd. Voor die stroomversttelllngen, watervalletjes zijn 't soms zelfs zorgen natuuj - lyk zou men nog anders ver wachten? de veteranen Fntz Sterner en Paul Harden met hun kluchtige praatjes, hun hopeloze machinaties, met een mallotige, heel overdreven mimiek, resultaat van zoveel jaren routine plus een niet te onderschatten acteer-talent. Ruth Rhaden, de „gouden mees teres", die een begeerlijke buit is voor minnaars met en zonder geld, en Clazre Clairy, haar dwaze huis houdster Ports chunkula, geven hun weer goed partij. Johan v. d. Zalm slaagde er dan uiteindelijk in het hart van de twijfelmoedige goud smidsweduwe durend te veroveren, ons kon hij dat niet altijd met zijn wat iele stem. Ad. Heermgs was de waard, wiens taak het is de ge lieven onder het uitstrooien van een zo groot mogelyk aantal gemeen plaatsen m passende combinaties te verenigen en rond en door al die roerende gebeurtenissen danst een alleraardigste balletgroep naar de ideën van Peter Leoneff. H. F. REEDIJK Asfaltering wordt aanbesteed Het wordt nu ernst met de reeds lang voorgenomen asfaltering van Middellandplein, le en 2e Middel landstraat en Graaf Florisstraat. Woensdag 23 Maart wordt het ma ken van asfaltbetonverhardingen aanbesteed, zodat zeer waarschijn lijk in de eerste helft van April met d£ uitvoering zal worden begonnen. Een goede Rembrandt- opvoering door VZOD Over het leven van de grootste onzer schilders, Rembrandt, is m de loop der tijden al heel wat geschre ven. Mr. H. M. Planten, directeur van het Algemeen Handelsblad en regisseur van de Plankeniers te Bussum, heeft de Rembrandt-litte- ratuur nu verrijkt met een toneel stuk, waarin de moeilijke jaren van de schilder van 1654 tot 1669 wor den uitgebeeld. De vereniging „Vriendschap Zij Ons Doel" speel de dit stuk Vrijdagavond voor de eerste maal m Rotterdam, in Pa lace. Zy keert daarmee terug naar het peil waarop ze vóór de oorlog stond, en het ligt ook in de bedoe ling dit peil in het vervolg te hand haven. We kunnen dit streven slechts toejuichen, want aan wer kelijk goed en kunstzinnig verant woord amateur-toneel kan Rotter dam niet ryk genoeg zyn. Aan de opvoering van „Rem brandt" was door V.Z.O D. de uiter ste zorg besteed; de aankleding van het toneel was tot m de puntjes uit gevoerd, hetgeen een zeer reele sfeer schiep. De figuren die in deze omgeving optraden, wisten zich aan deze sfeer aan te passen en maak ten dat dit historische stuk niet, zo als heel dikwijls het geval is, een onwaarschijnlijke of komisch-an- tieke indruk wekte. De Rembrandt- figuur van Nol Mennings was vol komen overtuigend, evenals trou. wens de vertolking van Hendrickje Stoffels door Mies Kelder. Van de personen, die zich om dit tweetal bewogen, bereikte niet ieder dit hoge spelpeil, maar allen tezamen maakten 2e toch van deze opvoe ring een mooi geheel. Niet het kleinste aandeel in het succes moet worden toegeschreven aan de heer J. B. WInkeler, die sinds korte tyd de regie by V Z O D. voelt. Wat wij, hierboven schreven over sfeer is grotendeels aan hem te danken Èen zeer talrijk publiek beloonde de spelers na elk tafereel met een dankbaar applaus De avond stond op een hoog kunstzinnig peil. Zondag speelt The Fusing Hope een oefenwedstrijd tegen H O V op het terrein van T.R H. De wedstryd begint om twee uur. Examens Aan de Ned. Economische Hoge school slaagde voor het candida&ts- examen in de economische weten schappen de heer C. W. Westerhaf te Rotterdam. Voor het doctoraaï-exaraen in de economische wetenschappen slaag de de heer M. Weisglas, hoofd van de persdienst van. het ministerie van economische zaken te Den Haag op proefschrift getiteld „Benelux". Floribunda: Advertentie IM. die in het Oranjehotel te Leeuwar den heeft overnacht, opnieuw op stijgen Omstreeks twaalf uur zou hy terugkeren om opnieuw benzine m te nemen waarna hij naar Enge land zou terugkeren. De gehele on derzoekingstocht die naar het zich laat aanzien, wel geen resultaat zal opleveten, zal hem 500 pond ster ling kosten. Als tragische bijzonderheid kan worden gemeld dat een broer van de heer Damonas kapitein van de Ioannes S is. Hy is pas twee maan den geleden getrouwd Zyn vrouw die vele reizen met de Ioannis S heeft meegemaakt, ia juist dit keer in Huil achtergebleven. De beman ning bestaat uit ze? Engelsen en zes Grieken De heer Samonas is diep onder de indruk van de gebeur tenis, vooral ook omdat by drie jaar geleden een andere broer op dezelfde wyze verloten heeft. Deze was eveneens kapitein op een schip van de famiheredery, het vaartuig verging onder de Franse kust door een mynontploffrag, bij welke ramp hy om het leven kwam .Snelleman-plaquette' van „de zwarte dame" De Rotterdamse Schaakvereni ging „De Zwarte Dame" organi seert ook dit jaar haar tournooi om de Snelleman-plaquette. Dit tour nooi herinnert aan een lid, dat in de bezettingstijd werd gefusilleerd. Ieder jaar worden van de Reehter- en de Linker-Maasoever twee spe lers uitgenodigd. In 194B won onze scbaakmedewerker, de heer Ghr. Vlagsma, de plaquette. Behalve de heer VLagsma komea dit jaar uit' dr, Bergsma van NPS.V., de heer C. Klootwyk van S C. Dordt en de heer A. G. Meyer, de clubkampioen van de Zwarte Dame. Het tournooi wordt gehouden op de Woensdag avonden 6, 13 en 20 April in de zaal van Beps cafetaria, Sandelm- genstraat, Rotterdam Zuid. Voor overige leden is tegelijkertijd een tournooi georganiseerd. Vergadering Federalisten Wereldbeweging Voor een aandachtig luisterende schare werd gisteravond m de Blauwe Zaal van het Beursgebouw de tweede vergadering van de "W.F.B. gehouden. Als sprekers tra- den op dg. W. J. F. Memers en de heer Bakker, beiden uit Amster dam, die, aanknopend aan het rea lisme van Garry Davis, de eerste van ethische en de tweede van meer techmsche zijde het gehoor op het hart bonden, dat er één vraagstuk is te midden der volke ren. dat eerst moet worden opge lost, wil men aan de anderen, toe- mkoen. Slechts wereldregering zal wereldvrede en daarmee welvaart en geluk voor de volkeren kunnen brengen. Het kan. dus het zal, dus het moet, klonk onstuimig door beide redevoeringen heen. In 1940 zei men, dat de nood- bouw in Dyhzicbt maar een jaar of vijf dienst zou behoeven te doen, maar nu zijn we negen jaar verder en bet ziet er naar uit, dat de win kels tussen Binnenweg en Matbe- nesserlaan nog wel enige tijd zul len blijven bestaan. Voor een re staurant als Caland West, dat in. Rotterdam en ver daarbuiten een uitstekende reputaiie heeft hoog te houden, betekent dit: maken wat er van te maken valt Twee maan den geleden werd begonnen aan de vermeuwmg van de beneden zalen van het cafe-restaurant De zaak kon moeilyk. worden gesloten, du? werd zoveel mogelijk 's nachts gewerkt Dezer dagen konden de werkzaamheden beëindigd worden. Het resultaat is verrassend. De oor spronkelijke constructie is geen ge weld aangedaan, overigens heeft men de indruk, dat er een nieuwe zaak geopend is. De zalen zyn bijzonder smaak vol ingericht, kleine wandversie ringen geven het interieur een ar tistiek verantwoorde versiering en het kunstige doch eenvoudige smeedwerk verhoogt de gezellig heid Caland-West. een van Rotter dams populaire etablissementen mag er weer zyo. De Floribunda belooft een groots lentefeest te worden. De Rivierahal van Diergaarde Blydorp zal van 10 tot 20 Maart een weelde aan bloe men en planten herbergen en ook de kassen rondom, de tuin en de theeschenkery zullen getooid zijn met ae beste producten van de ver maarde Nederlandse kwekers. De omvang van de tentoonstelling moge geringer zijn dan die van de Pnmavera, het ziet er naar uit, dat de kwaliteit ervan de populaire ex positie van voor de oorlog zal over treffen. Met grote zorg en artistieke smaak is de tentoonstelling opgezet. Kwekers en bloemisten hebben het puikje van hun gewassen beloofd. Aan de bloembmdery wordt bijzon- dere aandacht besteed. Zo is er een prysvraag uitgeschreven, waarvoor ds bloemist een zo goed mogelyk verlovmgs- en jubileumsstuk moet vervaardigen, waarbij hy een ze kere prijs met mag overschrijden, Er wordt een aantal kamers inge richt, die naar juiste smaak met bloemen zyn getooid. Van bloemen en heesters worden nieuwste variëteiten getoond. Rozen, Ficsia's, Amaryllunen, Aza lea's, Narcissen, enz. en enkele col lecties zeldzame Orchideeën zullen een schouwspel bieden van een wondere schoonheid. De tuin wordt feeeriek verlicht met een deel van de perkverlichting, gebruikt bij de jubileumfeesten. De tentoonstelling zal tevens die nen om de kwekers m de gelegen heid te stellen, hun sierlyke waar te laten keuren door de deskundi gen van de Koninklijke Nederland- sche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. De afdeling Rotter dam cn omstreken van deze maat schappij, die de tentoonstelling or ganiseert, rekent op een groot aan tal buitenlandse bezoekers. Ver wacht mag worden, dat gedurende tien dagen de Floribunda in Rotter dam in het middelpunt van de be langstelling zal staan. Nieuws uit randgemeenten Overschie, Op de zolder van de graanschuur van de landbouw coöperatie „Ons Belang" wordt een amateur-televisiezender ge bouwd. Op het torentje, dat op de schuur staat, zal de zendmast komen. Bij de wykrnad is 'een verzoek binnengekomen tot het doen plaat sen van zitbanken op verscheidene plaatsen in de wyk, De reizende cüstributieploeg houdt volgende week zitting. Maandag Kn tot en met Lie, V/oensdag Lif tot en met Mie, Viydag Mid tot en met Qtt, Als „manschap" by de bluseen- heid 118 van de vrijwillige brand weer zyn aangesteld: de heren C. G. Th. J. Ponsioen en A. v. d. Laan De cineast Simon de Waard zal tijdens de ledenvergadering van de vereniging „Schxewyk" op Dinsdag 8 Maart enkele natuurfilms verto nen. De heer L. J. Karreman uit Overschie slaagde voor het tweede gedeelte van het doctoraal examen geneeskunde. door* 'fn Café-Restaurant heropend Het meubilair, de handge knoopte tapijten, degordijoen, lopers en verdere stoffering werden door ons geleverd. DE KLERKeZN WONINGINRICHTING VUSSINCEN BriUm» Ptrk ROTTERDAM Welenburflerweg (Winkelstad BHJdorp) Beflerlsndwlaan den haag Grote Marklitrael 5 Fabrieken: Hendrik de Keijserstraal 18-24 - Rotterdam Promotie Max. Weisglas Talrijke personen uit regerings kringen weren in de aula van de Economische Hogeschool byeenge- komen ter gelegenheid van de pro motie van de heer Max Weisglas, Hoofd van het bureau Benelux van het Departement van Economische Zaken en chef van de persdienst van hetzelfde departement Het be sluit om de heer Weisglas de titel te verlenen werd medegedeeld door de Rector Magnificus van de school, prof. dr. J. Wissellnk. Promotor was prof. S. Posthuma. De titel werd aan de heer Weisglas verleend op zijn proefschrift „Benelux". Aan de ryksuniversiteit te Gro ningen slaagde voor het artsexa men le gedeelte de heer H J. F. Zylker te Rotterdam. LIVIO MINELLI BIEDT REVANCHE AAN Na zyn overwinning op Giel da Roode, waarmede Minelli de Euro pese titel in het weltergewicht be haalde, bood de Italiaan zijn tegen stander een revanche aan, mits dit titelgevecht binnen drie maanden zou kunnen plaatsvinden wederom te Den Haag. NEDERLANDSE BOKSERS NAAR BELGIE Job Roos zal op 12 Maart te Oostende een wedstrijd boksen over tien ronden van drie minuten tegen Knoekaert. Diezelfde avond kornt Jan Hernia tegen Stappers in de ring, terwyl Henk de Bruyn Mombert als tegen stander vindt. Voor STOFKNOPEN ook met stoffen rand of gou den ring. Verlaagde prijzen In één dag gereed BERGWEG 283 - RDAM TELEFOON 416B1 972. Ik wist nu dus, dot het middel tegen de werking von het lachgas een kruidje was, dat op het eiland Lawaï groeide. „Als ik dat ingenomen heb", dacht ik: „Kan ik de stri[d tegen de zeerovers pas goed be ginnen, dan kunnen ze mij niet meer onschadelijk ma ken met hun gaspistolen. Maar waar ligt dat eiland en hoe kom ik daar?i" Maar wat dat. laatste betreft zat het me mee: twee dagen later vernam ik dat ons schip op weg wos naar Lawaï en de derde dag kwam het o! in zicht. Het was een tropisch landschap ergens in de Stille Zuidzee - echt een piek om vreem de avonturen te beleven. De zeerovers van de „Plom- pos" wasten voor deze bijzondere gelegenheid alle maal hun handen en sommigen zelfs hun gezicht want we Hepen de thuishaven in: dit was hun eiland. Ka pitein Flos stond met zijn moqie hoed en een brede glimlach op de voorplecht. Het was een goede reis geweest, geen schade en allemaal gezond. Hij gaf de bottelier opdracht alle matrozen een hele Fles priklfmonade te verstrekken en ze snikten van dank baarheid. Eindelijk draaiden we de blauwe baai bin nen. Langs de oever stond een dichte menigte en verwelkomde de „Ptompos" met het zingen van het Lawajaanse volkslied en het gejuich was niet van de lucht. Naast mij hoorde Ik kapitein Flos aangedaan snuiven EEK HOOG OLIE-VERBRUIK Ksetn 5 dan 0VRHAUL PISTON SEAL! OH Engelse preparaat wordtin vele linden. m«r de gehele nercld ver epreld. veelvuldig toegepast en z&) Ook Bet olie-verbruik van Uw wagen reduceren De behandeling ko«maar heel weinig UJd er Uw wagen fcan er weer een m tot 15 000 km tegen Ovrhiul piston Seel Ka all het one- verbruik omlaag en geeft Uw motor een heter Lrekvennogen t eight Car tube voor automobielen tot 12 P.K.. Standard tube voor «MO- mobielen tot SS PK. MC tube voor motorrum eten GESCHEURDE CYUHDERBLOKKEH eender dém^nUge in SO minute,i gerepareerd met WQNBAR WEID hel preparaat, dat de Caallltterden van icvoel nut waa tijden» de echter ene i!reende oorlogsjaren Belde producten, iljn verkrijgbaar bU erkende garagebedrijven inllch tinten worden U gaarne verstrekt U onderstaande bon op i Cytex-Helmond. Ad re a Plaet» —m-. F 2 CYTEX - Heuvel 111 - HELM0HD Van heden af is ons telefoonnummer gewij zigd in Malson Nw. Binnenweg 56 V.H II ACCOUNTANTSKANTOOR TE ROTTERDAM (N.IVA), VRAAGT A S S„-A CCOUNTANT met ervaring als zödanig. Eigenh geschr brieven met uitv, inl onder lett MWR Nygh Van Ditmar, Adverlentiebur. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 7