mmnsm OudeGeneyer jSBEBlBiüB ERVAREN UITVOERDER A A dè Vóór Pasen- Avond-Mulo tSSER&ö's_ Schiedam ACTIEVE VERTEGENWOORDIGER VR. ADMINISTRATIEVE KRACHT FABRIEKSPORTIER VERTEGENWOORDIGERS Fa.MAPO BLIKBEWERKERS EN SOLDEERDERS N. V. DE VEREENIGDE BLiKFABRIEKEN füeuwe Mutmets Vroom &Dreesmann TIMMERLIEDEN Amerikaans Plastic Kunstgebit Waarom geloven wij Aanvang nieuwe cursus DAMES HEEFTUSTOF? MODEBUIS'MAAS WËENSE IJSREVUE W Y AUTOMOBIELREPAHATiES GOED VLUG BILLIJK DE SUTTER'S AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. Break- en Buikbanden Elastieken Kousen Geldbelegging GELD Examen-Opleiding 1943/1950 gft HILVERSUM MACHINE-BANKWERKERS HULP-BANKWERKERS Drie grote PAKHÜÏSPANDEN TE KOOP AANGEBODEN NETTE MEISJES A. ASSISTENT-ACCOUNTANT B. TWEE ASSISTENTEN GEVRAAGD (WU VERHUREN] y-L Idt.fJhiÖlld:!, N.V. „OPTIFORM" COUPEUSES e MACHINESTIKSTERS KNIPSTERS LEERLINGEN ssssssssssss^^ CD NETTE MEISJES mul. LEERLINGEN vraagt timmer!'0^!» ERVAREN ELECTR. LASSERS en RGESTBIKKERS CUES DE VRIESÊLAAN 21b, TELEFOON 37519, ROTTERDAM i 8 Lang* dare w"*I danken Allen, die van hum belangstel ling Hebben Hl ijk gegeven, bij het overladen van onze Mar Vader éts. Voorzitter, de Heer KEUS' VERHAGE. Wjkï. V«rhace-Bekker Ria en Bestuur en leden der Buurtvereniging Punt- straat- Vrijdag IJ Maart Een- drachtsvveg 49. om half 8 *e avonds, voor niet-Katholleken Onderwerp: Spreker.. Pr G, MULDERS S.J. Toegang vrij. Gelegenheid tot gedachten wisseling Theosofisch Geaoo'schap Loge Rotterdam-Zuid Openbare Bijeenkomst op Zondag 6 Maart 2949. 10.30 uur. In het ZUIDER- VOLKSHUïS. Brink. Tuin dorp-Vreewijk- Lezing over: -i „Ontbrekende Schakels: Reïncarnatie en Karman" Toegang vrij ROTTERDAMSE De .lagerstraat 42 Rotterdam-Vf est, Tel. 3631! Dinsdag 8 Maart 19 nar. J>e Directeur J. \y„ Wehrmeijer. Wü maken voor U een moderne chique japon, mantel of .MANTELCOS TL'UM. naar de allernieuwste mode AV OND JAPONNEN" ln aparte modellen Ruime sortering nieuwste stoffen voor Mantels en Mantelcostuums naar maat VLOTTE MODELLEN Ie KLAS- COUPE Speciaal ingericht voor BontreparatiËn Moderniseren en vermaken tui"uw i GBAS200EN GRONO, MtST ZAND CB1NO IUIImOLM •CROO NDERIO O STRAAT0-73 TELEFOON 38539-BOTTESnfcM Zaterdag 5 Maart 1949 Presenteert: van ZATERDAG 12 t/m VRIJDAG 18 Maart a.s. iedere avond 20,15 uur Feeërieke balletten Weelde van costumes Komische ijsscènes etc. Weense muziek! Wecn.se charme! Een fantastisch schouwspel De sensatie van alle wereldsteden Kaartverkoop en plaatsbespreking aan de baan vanaf Donderdag 10 Maart en vervolgens dage lijks voor iedere voorstelling twee dagen te voren van 20i uur en des avonds van 79 uur Prezen der plaatsen: f 4.j 3.— 2.staan plaatsen 1.23 tinei. r,>. Bespr.geld 0.20 p. pi. Telef. kan bespr. worden onder no, K 1700394660 Rijwiel- en autostalling aanwezig! Te bereiken met traml.: 1—3—7—10—11—14—15 Na afloop der voorstellingen geen vry rijden voor het publiek OFFlCIëLE PUBLICATIE Uitreiking Bonkaarten. Textlelkaarten en Toeslagkaarten voor a.s. en Jonge Moeders VERVOLG UITREIKSCHEMA (Voor bijzonderheden wordt verwezen naar voor gaande publicaties) Ms&iidag 7 Maart 1949; v.m. Kon—Kor; n.m. KosKro, Dinsdag 8 Maart 1949; v.m. Kru—Lag; n.m. Lah—Leet. Woensdag 9 Maart 1949: v.m. Leen—Lind; n.m. Line einde L. Donderdag 10 Maart 1949 v.m. M—Max; n.m. Me—Mez. Vrijdag 11 Maart 1949; v.m. MiMos: n.m. Mot—Net Zaterdag 12 Maart 1D49: v.m. Neu—einde N. Tevens moderne werkplaats voor het reviseren van AutomoblelHenzine- en Dieselmotoren. Voor FORD- en CHEVROLET-rfjders: Uw w&geö voor- tien van prima RÜIiaOTOB gereed In één d*g. Telefoon 43160 HILLEGERSBÊKG WM. V. HILLEGAERSBERGSTKAAT 104— 106, JUL. JANITSCHEK Nieuwe Binnenweg 218 a Telef. 37798 - Rotterdam Solide pand ter overname aangeboden f 16000.-, huur- uitkomst f 1180 p„ jaar,, kosten koper. Br. No. 633 boekhandel Niemantsverdrïet Cleraens- straat 72, Rotterdam-Z. Leningen van1500.af met en zonder borg, 1ste en 2de Hypotheken. Finan- cierin gen Bureau „INTERMEDIAIR" Regentesselaan 201 Den Haag - Tel. 332870 Middelbare Akten - Nederlands Engels - Duits en Frans M.Q, - Staatsexamen A B SOESTDIJKEKSTRAATWEG 83 TELEF. 5432 Goed loon. Werk buiten Rotterdam. Engelse Zaterdag. KAETH, MATHENESSERLAAN 406. fmet bovenwoningen) gelegen aan goed vaarwater te Bot terdam. waarvan in Maart 640 pakhuisruimte leeg komt, Voor veel doeleinden geschikt. Brieven no„ 2545 bur. blad. GROOTHANDEL IN METAALWAREN ZOEKT EEN voor het bezoeken van de ijzerhandel en de woningin richting in Rotterdam en omgeving. Tevens gevraagd een voor het filiaal te Rotterdam. Br. met volledige gegevens onder lett. S.B.W„ Nfjgh van Ditmar, A'dam-C GEVRAAGD voor belangrijk wontnghouw- complex te Rotterdam Brieven onder no, R.F. 4398 aan Advertentiebureau DE LA MAR, Mauritsweg 50, Rotterdam gevraagd bij eonstmctiewerkplaats en machine fabriek te Rotterdam. Sollicitaties te richten onder letters G R. 220 aan Adv. Bur. VAN STAAL CO. Postbox 1061, Rotterdam. gevraagd voor spoedige indiensttreding. Goed loon Aanmelden: N,V. Nederlantfsche Kroonkurk Maatschappij Aelbrechtskade 165—167 Op Middelgroot Accountantskantoor, leden N.I,v.A„ te 's-Gravenhage er\ Rotterdam, zijn vacatures voor: Min.-eisen: Studie-voorbereidend examen NJ.v.A en ca, 3 jaar ervaring op parti culier accountantskantoor Min.-eisen: H.B.S. en pracktijkdiploma boekhouden Brieven met vermelding van nauwkeurige persoon lijke gegevens, alsmede van Studie- en practjjkerva- rin.e onder No. 37 aan Ad. Bureau Th. J. GEURST 5; Co, Jan Hendrikstraat 72, Den Haag STOELEN TAFELS OEKTaFELS GLASWERK Hooi SQHqysthaat 3 mg. <7474J Brieven, met vermeld, van leeftijd en vroegere werkkring Groothandel in Kruidenierswaren Damstraat 3 Rotterdam Voor directe indiensttreding gevraagd Leeftijd tot 35 jaar. Aanmelden dagelijks bij PHILIPS WILLEMSTRAAT 42 ROTTERDAM-W. Atelier voor Damesmantels en Japonnen ATiKTDISSTRAAT 3 - ROTTERDAM. Wg kunnen nog plaatsen liefst met 6-jarige Industriesehoolopleiding- Bekwame krachten kunnen geplaatst worden als BANDLEIDSTER en MONSTERMAAKSTER, voor alle afdelingen. Speciale PRAKTIJ HO F LEIDING voor meisjes die Industrie- of Huishoudschool gevolgd hebben. Prettige werkkring en goed loon. Met Ingang van 7 Maart '49 zïjr» onze telefoonnummers als volgt gewijzigd: NIEUWE BINNENWEG 30-34 (DsmoJccnfectfe, mode, textiel, parfumerieën en*.) oud nummer: 29320 nieuw nummer: 51365 NIEUWE BINNENWEG 92-94 (Babyartikelen en speelgoed) oud nummer: 21776 nieuw nummer: 51776 NIEUWE BINNENWEG 98-100 (Huishoudelijke artikelen) oud nummer: 21884 nieuw nummer51884 „EDELMETAAL-ROTTERDAM" vraagt: voor de Inpak-afdeling en lichte mantage- werkzaamheden en voor de montage-afdeling Aanmeldingen tussen 9 en 12 uur en van 2—4 uur. (behalve Zaterdags), RUILSTRAAT 7 N.V. AANNEMINGSBEDRIJF F. VAN WELZENES Aanmelden: Tolhnisstraat 56, tel 73088, R'dam-Zuld. Gevraagd: met grondige ervaring in koken en hakken voor tankbouw Perhis Persoonlijk aanmelden: CALTEX - PÉRNIS 1—15 woorden t 1—iédere 5 woorden meer t O.50 f Te koop gevraagd Schrijfmachine bij voorkeur koffer. Br- no. 2551. ParooL Wij betalen de hoogste p voor koper. zink. lompen toaera's. G. beentjes en Zn., Joh. Brandtstraat 23 telefoon 71568. WU kopen, tuilen, verkopen alle soorten fototoestellen' en donkere kamer,uitrustingen. Foto-studio „My Face", v. d; Taksfc: 15. TeL, 26087. fUdam. Inkoop van hoeken op elk ge bied aan huis te ontbieden. Tel. S1330. ï- - v 1 Te koop aangeb. B&dlo-gtofztdgers. Waldorp, Er- res, PiiUips 105.—f 785.—, Stafzuigtrs 34.i 2.50 p,*. Wringers ƒ1.—. Meubelen "gem. bet. L Voogt. Schiekade- 122, Tel. 42414. Cartonhoard 130 x 130 en 150 Lzn, Triplex, Hout, Board: Ko- renaarstraat 61. Tel 30803. Zweeds hardboard 122 !=12J 3.75. 122 x 107 3.25.-122 X f 2.80 p. plaat Groen, Kore- naarstraat 61. Tel 30803/ Triplex. Lünba-elhen, "30 X 30 cm. 0.2030 x 40 27 .CL-. hon derden maten. Joh. Groen. Tri- plexhanciel. Ko r e naar straat $1. Tel. 30803." Dames! Overtollige dikte ver dwijnt d«*r het dragen van ,ons ^Elja" Hubhercorset' corset- tenfabriek „Victoria Zwart Janstraat 98, R'dam; floogstr. 143. Schiedam. Apart meubilair te koop; Lu xueus bankstel bestaande uit .3 zitsbank en 2 clu.h^ 975.—- Zeer fijne. Engelse Bietsalons bestaande uit twee -gebeeld houwde fauteuils met losse kus sens, 3-zitsbank en wortelnoten tafel f 750.—. Worieln'oten ccrm- mode 350,—. Pracht .gothiefce eetkamer bestaande' uit fraai gebeeldhouwd dressoir. 2 fau teuils, 4 stoelen en klooster tafel f S75,—Handsmeedijze ren kroon met kapjes 125,—. Dito schemerlamp 135. Twee clubfauteuils f 110.— per «tuk. Wortelnoten kloosterta feltje 135.—: Gespijkerd tapijt 650.Té zienZondag» Maan dag en Dinsdag bij Mevr. van Ktratan. Nieuwe Parklaan 115, Den Haag--Tel 55.16.80. Gemakkelijke betaling! Meiwe ien nodig en geen geld? Wij le veren U prima meubelen tegen contantprijzen, op zeer gemak kelijke betalingsconditiên. Br. no. 2552. Parool. Schuiftafels 38.50. Salonta. fels S 42.50. Leerclubs 79,50. Haardfauteulls 38.50, Rook- fautetiils met dubbel verende kussens' 7fi.„De Meubel beurs". Grote Visserijstraat 8- 10, Rotterdam. TelefoSh 38763, Accu's. Oude autoaccu's 7.. oude radioaccu's 1.- Desgew. afgehaald. De Graaf er Schippers. Accu's en autover lichting, Samuel Mullerstr. 8. tel. 39016. Na 6 uur tel. 82254. Geslepen glazen platen voqr tafels, theemeübels enz. Vlotte levering. E, Zevenhuizen, glas- handel Aelbrechtskolk. 41. TeL 30780, Te koop: Opklapbed met matras 80.Diamant. Rochussen- straat 205 b. Pracht ombouwen met noten gepolitoerde kap en voorlijst 27.50. Ook in blank en old- fin Sint Mariastraat 120, vlak- by Nieuwe Binnenweg Meu belmakerij. Prima zwart colbert jasje met vest. Lester, Dennendaal 42, Emfgrantrn een grote kist spec, voor meubelen vervoer 2 x x 1.38 d plm. f 130.—. Br. 2546. Parool.- Een. beste divan vooroorlogs. Te bevragen; Matbenesserdijk IC8 b. Na 6 uur (W.). koop: Araerlk. Rol veger, veegt en zuigt, eiken uitschuif- tafel, 3 inmaakpotten. J. Kol, Nic. Zasstraat 29, bocht 54 b. s maat 42. "Wolphaerts Winkelhuis met inventaris en goederen op góede stand met woningruil. Br, S.T Kiosk Math, brug. Antiek theeservies 2 Opeline Si (wit) Saksfsche beeldjea, koperen vazen, gashaard ïf ataafs. De Winter. Rosen veldt- straat 3 d. stofzuigers. Diverse merken f 2.50 per week. Wink, Ael brechtskade 135. Bij de Hooi- drift. - IBrudloft of Feest? Slijterij Fee lers het goedkoopst en v. alles pet meest! Bezorging door de geh. stadl Slijterij Peeters. Seheepsthnmermanslaan 14- TeL 21652—2Z894. VerkoudiiéiiL,broncbitis, bloed armoede, maagkwalen, enz.' Ne derlandse bijenhoning vanaf 3.per- Pot. - Alle soorten voorradig, Honingbandel Hui- gen, Bergweg 152. TeL 43684. Goedkoop -behang. Uw adres G Luhbéfs, Zoomstraat 83- Tel. 46182. Prima "behangers JispoiübèL Spiralen verbouwen tot opklapbed. Zeer voordelig- te koop mak en blank eiken eetkamer, go- thiek dresso,Ir, dito-fauteuils. Na 7 uur. 'Gravendijkwal 69- Behangen afgeslagen. Nog slechts korte tijd 0,45 per rol. Vakkundig werk, 30-jarige er varing. H. v. d. Bos. Schinkel- straat 44a. Chique zW. I. man tel costu tun, m. 42-44 f 75. Na 6 uur, teL 42332 45 m iampekappeo perkament. 50 cm breed en partij draad- vomien. T.e.a,b. Na 5 uur. tel. 48015. Statenweg 7 b. Te koop: Partij bout bruikbaar en brandhout x 30 ton. f 15.- per ton. M. Otterspeer. Rijka- akkerlaan 28 b. Oost. Wegens plaats gebrek te koop: 2 prs. Engels ledikant met pri ma Auping en bed Gramofoón met platenbarton en gas- :standaard. TeL 45256. Attentie!: Prima mod. 'slaap kamer- en saionameubl. we gers vertrek tegen elk aanne melijk bod. Te zien na afspr. TeL 48239. Te koop smoking, maat 50-52 en Jonge konijnen. L. Visser. Marconistraat .14 b„ S'dam. Te koop; Een kantkussen op verstelbare poot. M J. Cle mens. Ackerdfjkstr.3.6a. Na uur. Old-finish «alonstel» 4 haard- fauteuils met ronde tafel zg. a.n. 170 Te bez. Rath, Ber- kelstr. 18 Gabardine regenmantel j witte zijüen blouse i 4, zonder punten, belde z.g.aai. Egberts, Kootsekade -34b .H~berg. Tentzeil, pasklaarvoordak2x3 m.. prima staat suède pumps, m. 37 f 7,50. Vos Nicolaas Beetsstraat 9-a. Te koop; partij nieuwe tegels 30x30 20 ct per stuk. M, Ot terspeer. Rüsakkerlaan 28 R'dam-O. Te koop 70 klap stoelen en tafels, elk aannemelijk bod. M. Otterspeer Rjjsakkerlaan B. R'dam-O. Pracht zw. mantel met Persia, aner kyaag dubb. gev. m 42 prijs f 65 Sta te nw eg 158e. Onr. goederen gevraagd Gevr. Baitenhuls rru vruchten- bomen 5 of 6 k. Randgem. Rot- terd Zuid. Br. no. 44. Kiosk Randweg. Onr. goederen aangeboden Vrü boven kont. leeg, pand-te koop dubbel ben, huis m. Wee vrije bovenhuizen, solled pand aan mooie laan. ZJJL van de Berglustlaan. Br. no. 2532. Pa rool. Muziekinstrumenten Muziek! Accordeons Goitarei 135 42.50; "Mandolines f 27.50 Banjo's 42.50, Blok fluiten 8.95. Gramofoonpla- ten,-rekjes, -naa' Beyerland5elaan Pracht Italiaanss guitaar te koop. billijke prijs. A.'-Kroese, Helnsiuslaan 6. H'Berg. Telef. 44809^ Wegens plaatsgebrek te koop of te huur pracht Amerikaan se piano. Br. no. 2537 van dit blad. Auto's, Motoren en Rijwielen Volop Decor Kop en Schotels 85 ct wasteiltjesf 2.17. emaüJe emmers f 3-35. emaille fluit ketels f -2.35. Vós, Gbiïdsesin- gel .65,; Tel:>26924. Prijzenslag! De echte bron zen .gordijnrail., compleet mét haakjes, i 1.70 per mtr. Stoel zittingen met gaatjes, blank enbruin-98-rct. .Joh. Wiehert. Jonker FranfiStr. 8. Tel. 24306. en H- Rijwielen, vanaf f io8^7. buitenb. f 3.60. bin- neob. f 1.35. Burgers E.N.R., Simplex. Magneet. B.SA Gro^ te voorraad, in keuze en beta ling geen moeilijkheden. Vol- Jebregt's 3 zaken. Melsjesfletj te koop. Te bei- vragen de Ruiter. Hillelaan 42" Tel. 73069. D. .en H., Rijwielen v.a. £.108,25;, buitenb.'f-3-60. binnenb. f1,35. Burgers.' ENR. Simplex. Mag neet. BSA. Grote voorraad.! Vollebregt's. 3 Zaken. Zaagmbt lendrift 35- Mattienesserdijk. hoek .MatheneHEerweg; Betjer-, landselaan 7—9. Te koop of rullen voor zware motorrijwiel. Gillet 125 c.c. '38 geh. gereviseerd. Te bevragen: J. in 't Veen. Bergse Linker Roti ek a de 2. Autobanden, 2 van 155-400. van 600-16 (gebr.) Tev. Nat. Kasreg Hoogste aansl. f 4.99. B. Dorpsstraat 23. Te huur gevraagd Dame alleen vraagt op goede stand engem. of gem- kamer. Br. nö. 2561 bur. van dit blad. Te huur gevraagd genu zit- alaapkamer met keuken gene gen goede huur.te bet.-Br. «o; 2559, Parool- Yacantleverblljvên" Te huur" gevr. Kampeerhufsje te Hoek v. Holland of 's Gra- vensande, V. lfi .Juli—7 Aug. Br, no. 2549, Parool, Te huur aangeboden Mevr. van Enter. Heemraads singel 132. vr. zelfst. hulp i. d. huishouding, v.g.g.v. Tel. 34743 Terrazzobedrljf vraagt voor werk te Rotterdam Terrazzo- werkers, zch-rurders, opperlie den en leerlingen. Br, no, 2544, Parool. Net meisje gevraagd v.d.e.n. in klein gezin, zelfstandig kun nende werken niet onder 30 j werkster aanwezig. TeL 22513, Prinseg Jullanalaan. 79. Gevr. ScheepsUkopnemer niet ouder dan 50 j. Br. no. 2548, ParooL Meisje gevr. voor halve dagen. Aanmelden:- Louers Noordfir- havenkade 154 c. Beneden Gvr. voor de avonduren enige, Dames en Heren voor colpor tage met gemakkelijk verkoop baar object. Prov. basis. Br. no 2553, ParooL Te huur 1 April 'VValenburger. weg zit- en slaapk. (str. 2ijde) m. prima pension voor 2 pers. b.h.b.h. Br. ond no, 2429, Adv. Bur. Benjamin! Stadhouders- weff 30 a. R'dam. gek- 't vak te werden opgeleid. Tevens kapster gevr. goed kun nende permanenten, watergol ven en onduleren, ongehuwd, Aanm, na 6 uur: Mevr. Hirsch- man-Recourt, Brink 1. TeL 76508 Gevr- net meisje van 8.30—3.30 uur. J. Laats, Math, dijk 292. Rotterdam. TeL 34112. Gevraagd; Net meisje voor Le. vensmiddeleubedrijl Liefst met vak bekend. G, S. Spaan, Crooswijkseweg 17 b. Terstond gevraagd: Jonge» voor kleermakerij. Zaterdags vrij. Aanmelden: G. Alofs, Benthui- zerstraat 96 a, Rotterdam-N. Restaurant „Het Jachthuis' Nieuwe Binnenweg 308. vraagt gev «omrois de cuisine. Aan melden Maandag 10-12 uur. Huis- en seheepsschilders. Rotterdams - Schildersbedrijf. Slaghekstraat 129. Gevr. ln klein bedrijf enige nette meisjes geroutineerd in eenvoudig plakwerk, stukloon, directe indiensttreding. Aanm. 'S avónds 8 en 9 uur. Wallis- weg 12 a (West), Gébr. van Doom, Banketfa- briek vraagt meisjes voor in- pakwerk. Aanmelden Schulp- weg 12. R'dam (Z). H.H, Kleermakers ge\T groot werkers halfwassen en gevor derden. leerlingen klasse B. H. Janssens. Graaf Florisstraat teL 37675. LAAT U UW MOND VERZORGEN - Wanneer U 's morgens Uw slechte tanden, bij ons laat trekken plaatsen wij nog deselfde dag een muurvast in de mond- Volledige garantie. - Trekken desgewenst in Evipanslaap. Spreekuur van 9 uur 's morgens tot 7 uur '5 avonds. Bovendien Dinsdags^.en Donderdagsavonds van 7—9 uur Verpleegster heden vrij. Kraam- zteken-, dag- ofnachtverpls- giqg. Tel. 43637 Overhemden en llngerlenaal- ster vraagt werk .aan huls, liefst van zaak. Tel. 344JH3, Woningruil WonJngniil; Noorderh. kade ben, huis m. tuin v, etagewo ning omg. Burgem. Meinesz- plein. Br. no. 2555. Parool, Gevr. Vrij huisje of ruim be nedenhuis met tuin. Omg. Rot terdam. Aangeboden: Vrije etage. 4 k, en badk., w. en k- water. Gordel weg. Br. no. 2550. ParooL Souburg—Rotterdam, vrij huls gelegen VHssingseweg, bev. 2 kamers keuken. 2 slaapk., zolder, tuintje, f 4.50 p, w., voor huis R'dam of randgem. tot f 30 p. mnd. Br, lett. B. Bur Polderlaar. 24, Voor woningruil naar woning- ruilbureau Noord-West-Sta- tenweg 78. Massa's adressen overal. Vrij huis te Leeuwarden- bev. 2 k., k., bijk.. 3 sLk.. berg hok. 2 tuinen voor woning te R'aam of anu?."'" Br, no. 2566 bur. van dit blad. Kampeerhulsje te Ouddorp, in gericht voor 6 personen. Inl. J R. Grisoigt,:- Hebronstr. 3 a, Rotterdam. Feestzaal voor bruiloften en. partijen plm. 60 pers. Nog enkele avonden vry voor Apr- en Mei. G. L. .Nossent. van Speykstraat 152. tel. 37331. Carriers voor alle doeleinden, per uur. dag. week of maand. d. Weert, Korte, Bajonetstr. tel. 32572. - Zuider Bruidshuis verhuurt nwe sluiers compl. brulds- toil. (lange sluier) voor f' 30. Bruidsd. en av» japonnen, zw. herenkleding, bontcapes. Dordtselaan 60 b teL 79429. Het -Bnhdshuls" verhuurt complete bruidstoiletten chi que avondjaponnen wïtté' en zilvervos-capes, zwarte heren kleding, Tevens porselein, Te huur aangeb. Nrd. 2 kam. m stook, gas en water met ged. overn. van meubelen. Brieven no 85,- Kiosk Jonker Fransstr- j Personeel gevraagd Gevr, een fl. Jonge werkster voor 2 dg. p.w. Mevr. Keyser. Statensingel 114 c.. Nette jongens gewaagd, H. Roodhuyzen. Fabr v. Chac.- en Suikerwerken, St. Agatha- straat 26. Gevraagd; Worstmaker, be kend met de zemterij. Prima vakman; v.g.g.v. Alleen zB. die als zodanig werkzaam zijn geweest, komen in aanmer king. Winkeljuffrouw of j£. die als zodanig opgeleid wen sen te worden. Aanmelden: B. P. van Kleef. Zwart Jansstr. Rotterdam. Tel 40555. Gevraagd net meisje, hele of halve dagen. Meerdere hulp aanwezig Mevr. Erkelens Statenweg 175, -MnvJJcster. Za terdags vrU. Aanmelden: G. Alofs. Benthuizerstraat 96 a. R'dam-Noord. Werkster gevraagd. Apotheek Gerhardt Se de Keunlng, Berg- sclaan 275. Gevraagd een werkster een dag in de week. Zwartjansfcraat 86. R'dam, Nette jongen voor bezorg- en magazljnwerk (boven 36 jaar). W, den Boer. Levensmiddelen. Putselaan 22, Mevr. Vdogt 'Math.weg 96 b. vraagt een flinke dienstbode. Mink, Putsebocht 195. Gevraagd Tl Ink e halfwas koke rijknecht. Zonder goede getui gen onnodig aanmelden. P. C. Personeel aangeb. Heer, algemeen ontwikkeld, zou gaarne zijn avonduren en Zaterdagmiddag productief wil len maken, Br. no. 2556, Pa rool, Coupeuse neemt werk aan nieuwste modellen, vlotte Se vering. Ook pasklaar maken. Van Harenstraat 22 b. spangen. Juffr. m,l. biedt zich aan 'als hulshoudster bij Héér "alleen liefst zakenman. Br. no, S660, Zaagmolenstraat 47. Net echtp. z.k, zoeken plaatsing als concierge event, ra. woning ruil, Bek. m. licht, Centr. Verw en onderhoud. Br. no. 2531, Parool. Besch. juffr. 7?an tljdeltfk hel pen licht huis el. werk of ver stelwerk, Bill. concL Br. co. 2533, 'Paroal.- Dam.es! Laat van.Uw oude zo merjurken een modern schort je maken voor 1.25, Hendrick Sorchstraat 61a, West. Alleenstaande dame 54 j. N.H. z.z.ff.g. als huishoudster bij Heer alleen- Br. no. 781. Kiosk; Burgem. Meineszpleln. B.z.a, Slagersknecht of slagers- chauffeur voor direct. V.g.g.v; en als zodanig werkzaam. Br. no. 2557, Parool Aangeboden 2e, etage met slaap- etage te THill'egersbetg op notte stand. Zeer geschikt voor sa menwoning in-rttfl. voor klei nere woning. Br. no. 253B, Pa- rooL Aangeb. 2 k. en keiiken Vree wijk huur f 3.80 Gevr, 3 of 4 kamers en k. ben: huis liefst Z. Br. no. 2547, ParooL Woningruil; Aangeboden bene denhuis: 2 kamers'en suite, .2 slaapkamers, grote zonnige tuin, telefoon, radlodistribütie. Gevraagd: groot benedenhuis of vrij- (boven) huis. Straatweg of omgeving Event, genegen te kopen. Tel. 47938, Woningruil In staden land. Courant aan' alle kiosken, Rott. Zaken Bur. Schooneber- gerweg 58. Tel. 51578-33703. Aangeb. slaapetage, 2" k. zijk. keuken en veranda en berg. ruimte in het Westen, Huur f 27.50 p. m. Gevr. 2 k„ en. a.. keuken, bergruimte. onver schillig waar. Br. no. 2554 van dit blad. Itirflen; vrij bov. huis Zuid, kamers keuken. verande, huurpr. 4.50 voor dito woning Crooswijk huurpr, tot 10.— of woning v. 2 pers, onversch. waar tot 10.—. Br. no. 2 Parool. Woningruil. Modem beneden, buis Oud-Ma thenesïe srett tuin voor benedenhuis omge ving Schiedamseweg of Nieuwe Binnenweg voor 3 pers. W. Janeen. Finsestraat 43 a. Aangeb. mod. flat drie grote kamers 1® et. gevr. groter mod. huis of flat. Br Lr S. Kiosk Schieweg. Huwelijk Net persoon geseh, 41 j kl. ge brek goed vast werk zoekt kennismaking met Wed. O: geseh. vrouw tot 43 j. Br. on der letter U, Kiosk Wolphaerts- bocht. Wenst V kennismaking om la ter te huwen, wendt U" dan in volste .vertrouwen tot' Bureau „Search", Diergaardesingel 39c, Kantooruren 99 uur. Net persoon geseh. 41 j. kl. hrek,goed vast werk, zoekt kennismaking met wed. of ge seh- vrouw tot 43 J, Kiosk Wol- phaertsboeht letter L, Lessen Autorijschool Succes. Vlug uw rijbewijs. BeJ op 41097 van ouds bekend. Succes verze kerd. Gratia theorie. Jacob Catsstraat 16. Ae'corfleonles voor dames, he ren én kinderen "f 5 per mnd. Studeergelegenheid. Ook vak. opleiding. Centrale Muziek school. Spoo'rsingel 71. telef. 49330. A.N.W.B Bonds-auto-motorrlJ- schoo! Eversteyn, de oude ver trouwde school met de beken de gele leswagens. Desgew, wordt u thuis gehaald en- ge bracht. Viollerstr. 32; tel. 73150. Henegouwerlaan 6 tel. .366S6 Voor al uw lessen in Steno, typen talen, boekhouden cn M.BA., uitsluitend naar de Verenigde leraren M.O.,. Dier gaardesingel 94 te-Rotterdam- tel. 36077. Een goed adres vgor autorijles A.N.W.B. Bonds Autorijschool „Correct". J. Wuyts, Engelse, straat 47 tel. 38233 Leert auto- en motorrijden, gratis theorie, desgew. geh.'en gebr. Ged. instr, E- de Groot, Aelbrechtskade 152. tel. 39619- 39701. A„ N. W. B.TBonds*utórijschool ;.Eureka". telef. 39617. GedlpL instr. door dame of heer. J- Sfolker Aelbrechtskade 156 b.' Vaartuigen Te koop: Woon. of kampéer- scheepje lang 13 x 250 x 1 prijs f 1000.—. M. Otterspeer, Rijs- akkeriaan 28 b. R'dam-Oost. Verloren Verloren 3/3 smal gouden arm- ban d m 1. brill, van Schouwt).. Kruisk., lijn 15, Croosw. singel n. Crooaw. -weg. Tegen bel. te rug te bez, Croosw. weg 127. Verloren, gouden damesarai- bandborloge. omg Bergsingel, t.b.t.b. Tel. 48669 I Weggelopen j] 50.— Beloning voor terug brengen. van of inlichtingen geven die luiden tot het terecht brengen van blauwgrijze ge sneden kater, geheel effen van kleur, luistert haar de naam van Humpy-Dumpy. Vermoe delijk in de omgeving van de Terbregseweg. J. M. Kelien- ba c h, S 0 ph ia ka de 4 6a. 's A von ds na 5 uur. Diversen Dame wenst een babymeisje geheel tot zich te cemen. Br, no. 2558, "Parool. Laat Uw hout machinaal klaar maken, zagen, schaven, boren enz, Vlug en billijk. Touwsla ger, Rasespoorstraat 8. Tel. Verf nodig? Dan naar ds verf- bron. de schilder vah het Wes ten. Verkoopt van alles het beste, Volmarijnstraat 85. Direct door stoffeerder! Over trekken 2 fauteuils, 4 stoelen, v.a. 40,met prima leer of stof. Molendijk. Boezemsingel 48 (hoek Boezemstr.). Tevens v. Beukei. Schoklandsestraat 28 (Zuid), Tel. 25565 Beddenreparaties. doornoppen nwe tijken. Java-kapok, veren bedden 3-delig maken. Opklap- bedden 32,50, 2-pers. 45.—. Divanbedden Rjn net 36. Gezondhetdsmatras f 39.10 soorten ombouwen v.a. f 22.50. Verende bedsteden 97.50. pri ma kapokstelien m.Blcco. Eigen fabrikaat, Gebr Bos, Sam. Mullerstr, 9 a-b. tel. 36811. Uw veren of kapokbed 3-0, maken, bijvullen m. Javakapok ln 1 dag klaar. Vertrouwd en vakkundig adres, Beddenma- gazïjn C.'.-injee, Hooidrifb 129. Tel. 34478, Verhuizingen en, meubelver- voer van en riaaè alle plaatsen tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoek, Math.dijk 173, 34373 en Statenweg 5C. Tel. 49894. Mot of Houtworm verdelging- Mot-echt prepareren; ehem, reinigen van meubelen en ta pijten. Ook ter plaatse. ..Ne- cob", Rotterdam. Tel 46182. Rechtszaken-van Drlel. Advi seur, Lid der N.V.R.A., car.di- daat-deurwdarderBoezemsin gel 160. Veemarkt, Rotterdam- C. Tel. 20105. Uw huwelijk gefotografeerd In kerk en stadhuis is een blij vende herinnering voor geh, Uw leven. Vraagt inL Foto .'.Dimo", 'BcrgsingeJ 394 a. Tel. Evang. Eben Haëzer, Goede HoopÊtrs at 35. Elke Zondag n.m. 7.30 uur Opwekkings- biieenkomsten. Rélnlgihg zijden lampenkap pen. Binnen enige dagen als nieuw terug. Beker. Vlagge- •nstr; 21 a. Tel 80621, Touringcars. Allen' deze zomer ou stap met Reisbureau- Knap. Nieuwe wagens, Vierambaehts- straat 90. Tel. 30909. 48774. Wordt wakker! Laat =Uw stoe ien opn'euw overtrekken, repa reren door Joh Bakker Berg- wesr 162-1R4. Tel 49153. Vraagt 'riisopgaaf. Maak uw meubelen zelf. Ge draaide dressoir-, theemeubel- tafelpoten. Eiken regels, triplex, -meubel plaat. Hout handel J. Walvis. Wattïerstr. 9. Rechtszaken, recherche, infor matie echtsche'ding. requss- enz. B»r. „Succes". Rod"n- Iseluan Sfi b. Rotte'dam Te!. <*0079. Gevestigd 1918. Kan tooruren 9—20 uur. Glas in laod. elnspTatrn, glas 'nxetten. spiefets modernise ren. Glnsvewkering Rr ozcn's GlnsJipndel Bnezemstrpa t. 99. >L 26470» Coolsestraat 53. tel. 5a532. Glas in lood. vensterg'as ge- •slepcn glasplaten' Gra*'* nd- vies aan hu's W. J, a'eters. Schiekade 159, Tel. 46019. Het is nog winter, nu iTw binnenwerk sch itderen. Prima materialen plastiek muren in alle kleuren. Schildersbedrijf D. C. Kers- tens Hooidrift 115, Tel. 30378. Reparaties aan bontjassen, worden weer aangename n. Bontwerker. Adr. van Burik, Grote" Visserijstraat;83 'Rotter dam. Zaterdag en Zondag gezellige .pianomuziek bij Gerard's Ca feteria. Stationssingel 12 (b(j Bilj dorptunnel). Uw matras slecht? Speciale re- paratieinr. Bel even op tel. dyk 39 (t,o v. Vollenhovensr i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 8