J HET ROTTERDAMSCH PAROOL Uitstel van Rondetafelconferentie lijkt thans onvermijdelijk Sofia: Reeks verklaringen van berouw Geen nieuws; en alstublieft geen politieke vragen!" Voor meer dan zes ton schade door brand te Amsterdam Gromyko maakt promotie in het Kremlin Russische UNO-gedelegeerde te New York in arrest KORREL BFO zou Sukarno steunen in eis tot herstel van regering te Djogja Garry Davis misschien naar Nederland Extra bon voor 50 gram vlees n kort Thorez vindt overal navolging Legercommandant zal onderzoek instellen Prinses Wilhelmma gaat exposeren Sjertok wordt Sjaret Nieuwe arrestaties onder protestantse geestelijken in Bulgarije Trygve Lie (op Schiphol) Sigaret in een vat cellulose Voormalige UNO-afgevaardigde thans op de plaats van Wisjinsky Stagnatie op Rhodos Amerikaanse regeringsdocumenten ontvreemd door vrouwelijke employée Kolen blijven nog op de bon „Oorlogsschade" in Mei in de Kamer Weerbericht Maandag 7 Maart 1949 Red. en Ada lemffle Hoven Ml. Schiedam TeL 69300 Abonn.prl|si per Week 0.32 per kwartaal 4,10e losse pumraers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 53 Uitgave N.V". De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsjerdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Als de Nederlandse regering geen be- - zwaar maakt, dan bestaat de mogelijk heid, dat wereldburger no. i, Garry Davis, in April naar ons land komt De Bond van Wereldburgers, aid. Ne derland, heeft Zaterdag een telegrafisch verzoek aan de Nederlandse regering gericht met het .verzoek DavJs voor de maand April een verblijfsvergunning voor ons land te verstrekken. Als dit verzoek wordt Ingewilligd zal Davis een tiental lezingen houden in verschillende plaatsen van ons land, de eerste wsar- schijnlijk in Utrecht. „"e',d,eti"ltir":„b'"i:,"ï L" dc Indonesischs republikeinse leiders, of z(j al dan niet aan de Konae-tafel-conferrnüe in Den Haas zullen deelnemen ra] fe 7 7lcb 'V™ ïracht™- verneemt Ass. PrL, delff,u. m V "°e 5,l!eds over>«S «ver het contact dat haar ,r, 77'" Hatta c.s. np Battka heeft sehad en het BFO heeft f S Z u e dit nrsaan de uitnodipins voor Den Haag opnieuw Z rai bespreken op 11 Maart (één dag dus soordat de ETC in Den Haag rou moeten beginnen). Ook Aneta bericht, dat uitstel ran de aanvangsdatum der ïtTC hierdoor onvermijdelijk wordt. Hoewel officieel niets werd verna men over hetgeen in de vergaderin gen van het BFO is besproken; zegt Ass. Press van betrouwbare zijde te nebben, vernomen, dat het voorstel om de republikeinen in hun functie .te Djogjakarta te herstellen, alvorens zij de uitnodiging voor Den Haag in overweging nemen,-bij het BFO ster- kesteun vindt. .Het voorste! schijnt echter geen genade te kunnen vinden 'bij de HVK, dr. Beel. President .Sukarno heeft Zaterdag geweigerd.; de Nederlandse uitnodi ging te aanvaarden zolang de" repiir blikeinse regering -iet' in Djogja 'is hersteld'. Hij maakte dit standpunt bekend in een: brief aan dr. Be.el. Su-f karno wenste.de uitnodiging in prin cipe te aanvaarden, rpaar hy wildé niet vooruitlopen op een beslissing van de UNO-commissie voor Indone sië. Volgens het Franse'persbureau AFP is thans langs diplomatieke- weg overleg gaande tussen Lon den en Den Haag over de Indo nesische kwestie. Sir. Philip Ni- cholls, de Britse ambassadeur in Den Haag. zou van mltnster Be- vin instructies hebben gekregen om de Nederlandse regering le wijzen op de voordelen die zij op korte of lange termijn zou trek ken uit het aanvaarden van „een ruimere politiek in Indonesië",, aldus dit Franse persbureau. Te New Delhi heeft de Indische premier, Pandit Neh'roe, meege deeld dat misschien in de loop van de volgende maand de landen die in Januari te New Delhi zijn bijeenge weest om te spreken over de toestand in Indonesië, opnieuw zullen verga deren of op andere wijze overleggen hoe de in Januari ontworpen samen werking dient te worden uitgevoerd. De regering van Iran heeft een nota overhandigd aan de Nederland se gezant te Teheran. Hierin stelt de Iraanse regering met leedwezen vast dat de Nederlandse regering „geen 'enkele doeltreffende maatregel heeft getroffen bm de Indonesische kwestie op. te lossen". De regering van Iran zegt de zaak van het Indonesische ■volk te verdedigen- en., wenst eèn op lossing in overeenstemming met het Handvest van de UNO. Nederlands schip gestrand aan Engelse kust Het Nederlandse motorschip Fi- ducia uit Groningen is gisteren in een sneeuwstorm in de Robin Hood's baai bij Whitby (Eng.) aan de grond gelopen. Hét is vlot geko-i men door de lading overboord te zetten. Men heeft het naar de haven van Whitby gesleept en daar opnieuw aan de grond ge zet, omdaf er door. een in de romp geslagen gat gevaar bestond dat het schip opnieuw zou zinken. Bijna 175.000 voorliet BIO-vacantieoor<r De collecte voor het Bio-vacan- tieöord, die gedurende de Kerstda gen in' alle bioscopen van Neder land werd gehouden, heeft opge- bracht: 174.831,79: Lof van de Koningin voor ex-minister Marshall Opjhet jaarlijkse banket van de .Amerikaanse „Vereniging, van vrbëger in hét buitenland werken de journalisten", "dat ter ere van ex-minister Marshall werd gege ven, is een boodschap van Konin gin. Juliana voorgelezen, waarin Hare Majesteit haar grote bewon dering uit voor alles, wat generaal Marshall voor ons land en voor ge heel West-Europa heeft verricht. De iets ruimere aanvoer van slechtvee maakt het mogelijk tus sentijds een aanvullende bon voor vlees aan te wijzen. Dienovereen komstig- geeft bon 024 Algemeen met onmiddellijke ingang recht op het kopen van 50 gram vlees. Deze bon heeft een geldigheidsduur van een week, zodat hij op 12 Maart afloopt. Het publiek zal in. het bijzonder voor bovengenoemde bon genoegen moeten nemen met de vleessoor ten, welke de slager op het mo ment van aankoop 'in voorraad heeft. Onafhankelijk van deze tus sentijdse bonaanwijzing, die voor alle leeftijdsgroepen geldt, zullen in de bonnenlijst van Donderdag 10 Maart voor de leeftijdsgroepen A en B weer bonnen voor 400 gram vlees worden aangewezen, waardoor voorshands 3t vlees rantsoen op 't oude peil wordt gebracht. Het kaasrantsoen voor deze leef tijdsgroepen wordt teruggebracht tot 200 gram per. 14 dagen, De via .wordt duur betaald. Dat ont dekte de Nederlandse visser W. F. Rog (what 'is In a name) die in Schotland de Zaterdag doorbracht op zijn schip de ,,DeIi". dat geklemd lag tussen een vaartuig van de Britse visserijpolitie en de kade. In spanning wachtte hij op de mededeling, dat zijn reder de hem wegens vissen in verboden water opgelegde vijftig pond boete betaald had. Behalve dat was zijn tuig ver beurd verklaard en was hij een flink bedrag aan liggeld schuldig. Eeri Constallation van de geregelde dienst van de Air France, neemt iedere Woensdagavond - enkele centimeters magnetofonefiüm uit Parijs mee naar New York.. Deze centimeters film be vatten .een compleet radio-programma van een half uur, dat direct na de aankomst van het' vliegtuig door 500 Amerikaanse radiostations wordt uit gezonden. Iedere week wordt het pro- gramma in het openbaar in het Cafe de la Faix opgenomen. Scotland Yard heeft meer dan 100 tfiarr aan het werk gezet om da gruwelipte vampier- moorden tot een oplossing" te brengen. Rechercheurs zoeken Zuid-Engeland af en natuurkundigen doen proeven om vast te stellen of zich in materiaal, dat in rioolbuizen cn vuilnishopen ver zameld was. misschien ook menselijk weefsel bevond. Te Moskou rolde In Februari de Itr.OflDste ..Moskwitsj" van de lopende band. Het is een kleine auto van geringe paardekracht maar geschikt om met weinig benzine lange afstanden af te leggen, Een 40-jari- ge Fransman Andxé Fahner lieeft de zer dagen de haven van Nice verlaten ui een zeilschip van vijf meter, waar mee hij omAfrika, wil zeilen. In 1338 heeft hijAfrika reeds te voet door kruist. «1i.Te Wenen is een Franz Le~ hargenootschap opgericht dat zich ten doei steltf. naam en werken van* de componist tevereeuwigen. Het. over weegt tevens de oprichting van een standbeeld. De- geruchtmakende verklaring .van de Franse cotnmunistenleider Maurice Thorez over de houding van de Franse communisten ingeval van een Russische bezetting heeft overal veel navolging gevonden. Na dat communistische leiders in Italië, Engeland, Duitsland, Noorwegen en Mexico zich in gelijke geest hadden uitgelaten, komen thans ook verkla ringen binnen van communistische kopstukken uit Oostenrijk, België en Finland. De Finse verklaring, afge legd door Ville Pessi, secretaris-ge neraal van de partijaldaar, werd door radio-Moskou aangehaald. De „Rode Ster" het blad van het Sowjet- leger, heeft ook de verklaringen van Thorez en zijn epigonen aangehaald- Wangedrag in Indonesië? Op 2 Maart deelde de minister president in de Eerste Kamer me de, dat aan de Hoge' Vertegen woordiger van de Kroon telegra fisch was verzocht een onderzoek te doen instellen naar de beschul digingen omtrent misdragingen van bepaalde troeperonderdelen in Indonesië. Uit het sindsdien ont vangen antwoord van de HVK is gebleken, dat de legercommandant met instemming van de HVK reeds vóór ontvangst van het'telegram van de Nederlandse regering aan de procureur-generaal bij- het hoog gerechtshof tè'Batavia 'had. ver zocht bedoeld onderzoek tcdoen instellen. Prinses Wilheïmina is van plan, begin April een -tentoonstelling te houden van veertig door haar zelf gemaakte schilderijen en tekenin gen. Het is de bedoeling,-deze wer ken juist te-exposeren in de pro vinciale hoofdsteden en andere plaatsen, waar anders op kunstge bied minder te beleven valt dan in de grote steden. De eerste plaats die op het programma van de tour nee staat is Apeldoorn. Aangezien de expositie in iedere plaats onge veer drie weken geopend zal zijn. zal de tournee ongeveer een jaar duren. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat het maken van foto's en reproducties van hét'tentoonge stelde niet is toegestaan. Sedert de abdicatie beschouwt de prinses zich als een zuiver particulier, die evenals iedere andere schilder de auteursrechten van haar werken in eigen hand heeft en houdt. Mosje Sjertok, de Israëlische minister van buitenlandse zaken, heeft besloten zich voortaan Mosje Sjaret te tjoemen. DE AMERIKAANSE KARDINAAL FRANCIS SPELLMAN (links ach ter in gesprek mei de assistent directeur van de Calvarybegraajplaats Henry Cauley, terwijl studenten graven maken op de door een stakino van de gravers getroffen bepraa/piaa/s. De kardinaal heeft verklaard, dat hij zich niet zal laten dwingen door de door communisten be ïnvloede vakvereniging van doodgravers, die achter de nu reeds zeven .weken durende staking staatHy heeft de geestelijken en studenten van de seminaria verzocht graven te maken voor de 1.020 Ujkendie nu reeds op ter aardébesteliing wachten. Zaterdag, op de zevende dag van. het proces tegen de vijftien. Bulgaar se predikanten, kwamen voor de laatste maal de beschuldigden aan het woord. Sommigen van hen spra ken. beheerst, anderen vroegen onder tranen om een, licht vonnis. Naumof sprak gedurende vier minuten, vrij-, wel voortdurend in tranen, en zeide, terwijl hij de microfoon omklemde: „Ik dank Uvoor de ondervonden vriendelijkheid. Ik heb gezondigd te gen mijn volk en de gehele wereld. Geef mij een licht vonnis. Ik zal de rest van mijn vermogens aan het Bulgaarse volk-wijden." Ivanof sprak zeer kalm gedurende- tien minuten. „Ik heb geprobeerd, zei hij, in mijn bekentenis een eerlijk Van onze speciale verslaggever) Het .eerste waar -Trygve Die om vroeg toen hij Zondagmorgen op Schiphol landde, was een glas koude Hollandse melk. Hij dronk het met smaak en haastte zich een tweede glas te "bestellen. De brede, blozende secretaris-generaal van de U.N.O. was moe. Hij was op doorreis van New York naar Genève en bevond zich in-gezelschap van de Nederlan der dr Adriaan Pelt, de adjunct- secretarïs-generaal en nog enkele andere vertegenwoordigers, der {Ver- enigde -Naties. Trygve Lie zal ih Genève enkele dagen besprekingen voeren over het in gebruiknemen van kantoorge bouwen-ten behoeve van de U.N.O., IiV VIER GROTE OUD-AMSTERDAMSE PAKHUIZEN van de N.V. Het Nederlandse Veem, staande op de hoek van het Prinseneiland en de Galgenstraat te Amsterdam, waarin een meubelfabriek was gevestigd, heeft -Zaterdagochtend een grote brand gewoed. Een kijkje op het toneel van de brand tijdens het blussingswerk. Zaterdagmorgen kwart voor elf brak op het Prinseneiland te Amster dam brand uit in de oude pakhuizen „De Vrede". Nauwelijks xvas de brandweer aanwezig of met een enorme ontploffing vloog uit de tweede etage van de meubelfabriek van Zoetmulder en Zn. een brandend vat cellulose naar beneden. De ge weldige hitte, die dit vat op straat ontwikkelde, maakte, het de brand- weer onmogelijk, de vuurhaard te bereiken, zodat de brand oversloeg naar de aangrenzende pakhuizen, die binnen vijf minuten ook in lichter laaie stonden. Pas om twee uur. toen de brandweer enige uven_met groot materiaal gewerkt had. was de brand bedwongen en kon men gaan nablus- sen. Het blijkt, dat de heer.Z, een deel van zijn werkruimte had onderver huurd aan een Brabander, die in films handelde. Vermoedelijk heeft het ontplofte vat cellulosefilms bevat. De schade in de aangrenzende pan den, waar een kininefabriek was ge vestigd; bedraagt naar schatting minstens 600,000 gulden misschien zelfs nog meer. Een fouragehandel, in wier pakhuizen maïs en gerst lag opgeslagen, leed door de brand een verlies .van, 25:000 gulden. Men vermoedde eerst, dat de meu belfabrikant Zoetmulder, die men met twee andere mannen kort voor de brand het pakhuis had zien bin nengaan, in de vlammen was omge komen. Later bleek deze vrees onge grond: toen zij in fiu.nnabijheid eert. grote rookkolom zagen opstijgen., hebben zij het pakhuis nog kunnen, verlaten. Men vermoedt dat. de brand ii ver oorzaakt door een brandende sigaret, die in de cellulose, is terechtgekomen. speciaal wat betreft de Wereld-Ge zondheidsraad. Daarna zal hij via Schiphol of Parijs weer naar Ame rika terug vliegen. Tijd om.zijn va derland, Noorwegen, t.e bezoeken, zal Trygve Lie niet overhouden, zo verklaarde hij. „No news!" Geen nieuws. Dit wa ren de eerste woorden, die de Noor tot de pers richtte,zodra hij zijn dorst gelest had, „No news. And no radio!" En" hij klemde rijn hand om de kleine mi crofoon, die de reporter hem voor hield. Al was hij vermoeid, enkele mi nuten wilde hij de pers wel te woord.' staan. Met een. gemoedelijk gebaar nodigde hij de verslaggevers uit rond hem plaats te nemen aan het tafeltje in het restaurant. „Maar doe me een plezier", zo vervolgde hij, „stel geen politieke wagen!" De journalisten keken sip. Daar waren, ze nu juist op deze intens koude Zondagmorgen voor naar het vliegveld gekomen. De'reeds opge komen vragen werden dus niet ge steld of bleven onbeantwoord. „Bui ten de vergaderingen van de U.N.O. om, maak ik mijn meningen maar liever niet openbaar." En noch Trygve Lie, noch dr Pelt lieten zich uit hun „U.N.O.-tentje" lokken. Het: enige politieke oordeel dat de secre taris-generaal los liet was: „Het At-, lantischePact kan zeer zeker ge sloten worden, zonder dat men af breuk doet aan de doelstellingen van de U.N.O., waartoe toch ook Rusland behoort, Artikel 51 van het Handvest voorziet in deze omstan digheid" Alvorens Trygve Lie om 12.30 uur' naar Zwitserland^vloog, sliep hü énkele uren in éeh door de' K.L.M. beschikbaar gestelde ka mer. De andere leden van het UNO-gezelschap brachten per auto' een kort bezoek aan Amsterdam. verslag te geven van wat ik gedaan heb." De voornaamste beschuldigde. Ziapkof, brak terstond in huilen uit. „Ik weet, dat ik een grote misdadi-: ger ben, aldus zeide hij. „Ik vraag U echter van mij geen nutteloze marte laar te maken, doch mij te helpen een held van riet Vaderlandse Front en van het volk té worden*" Tsjernef. Misjkof, Vassef. Harlan Popof, Drianol, Stankoelol en Bezlof getuigen allen berouw te hebben. Bezlof zeide kalm: „Geef ons een kans om de schandelijke glorie uit te wissen, waarmede de radio en de pers. in het buitenland ons pogen te omgeven." Ook Raitsjef zei snikkend:' „Ik heb oprecht berouw". Ladin Popof huilde overvloedig en riep: „Ik beken mijn schuld".- Dimitrofzei: „Ik beii me'ernstig mijn .zondenbewust.-Ik- .wil-.".mijn kracht voegen bij dié van het: Bul gaarse volk," Dinef zeide: „Wij be grepen het communisme en het mar xisme niet. Wij zijn mensen, die door het nieuwe leven heropgevoed kun nen worden," Het meest bewogen pleidooi Werd. uitgesproken door de 74-jarige Zaja- rief, die met gebroken stem zeide;; „Ik héb 51 jaren'eh 41 dagen gegeven aan de dienst van de evangelische kerk. Toen zondigde ik. Geef mij een kans gezuiverd naar mijn volk terug te keren." Dinsdag zullen de vonnissen wor den uitgesproken. Naar officieus wordt gemeld, is op nieuw „een aantal" protestantse Bul gaarse. geestelijken gearresteerd,... Details over deze arrestaties zijn nog niet bekend. Het bericht kwam binnen ten tijde, dat de ongeveer 60 predikanten, die in Bulgarije zijn. bijeen waren om een nieuwe opper ste. raad van de Evangelische kerk te kiezen. Het Sowjet-nieuwsagentschap lot.of ,en Wisjinsky reeds lange tijd - - a - „rivalen op leven en dood geweest. Tass heeft Zaterdagavond be kend gemaakt dat A n d r e j Gromyko is benoemd tot eerste onderminister van bui tenlandse zaken van de Sowjet- Unie. Gromyko neemt hiermee de plaats in dte Wisjinsky be kleedde, voordat hij Vrijdag tot opvolger van Molotof werd be noemd als minister van buiten landse zaken. Grumyko was reeds een der Rus sische onderministers van buiten landse zaken, doch nu is hij chef van deze afdeling gexvorden. Hij volgde in 1943 Litwïnof op als Sow- jet-ambassadeur te Washington, Hij bekleedde deze post tot April J946. Daarna werd hij leider van de Snw- jet-delegatie bij de U.N.O., totdat hij in' de loop van het vorige jaar werd vervangen ,door Jacob Malik en terugkeerde naar Moskou. De mutaties in het Kremlin zijn nog steeds het onderwerp van vele commentaren die echter voor het merendeel op gissingen berusten. Zij zijn van zeer uiteenlopende aard, zoals geïllustreerd wordt door de twee volgende berichten. Het eerrie,afkomstig van Eddie Gilmore. AP-correspondent te Mos kou,-zegt: „Bijna tien jaar lang'is Wisjinsky Moiotofs rechterhand ge weest. Zij waren .steeds dé beste vrienden en de meeste diplomaten te Moskou zijn van mening dat.Wis jinsky en Molotof het steeds volko men. eens zijn geweest over de te volgen politiek". Lijnrecht daartegenover staat een bericht van Reuter uit Wenen, dat als volg luidt: „Volgens Oosteuro- pese diplomaten te Wenen zijn Mo- Nasleep van het proces te Boedapest Dertien personen, onder wie drie rooms-katholieke priesters, zijn Za terdag te Boedapest veroordeeld tot gevangenisstraffen, variërend van één tot acht jaar. Zij hebben tet rechtgestaan wegens zwarte valuta- handel, die in verband stond met het verraad en de andere misdaden, waarvan kardinaal Mindszenty en zes medebeklaagden beticht worden. Geen postpakketten, meer uit V'.S. naar Berlijn De Amerikaanse PTT heeft Zater dagavond bekend gemaakt, dat zij geea: postpakketten voor Berlijn meer kan verzenden. Dit is" het gevolg van een mededeling van de Poolse autoriteiten, diejde Amerikaanse PTT hebben doen weten dat zij we gens „technische moeilijkheden" niet meer de verzending van Ameri kaanse postpakketten naar Berlijn op zich kunnen riemen. Deze pakketten werden tot nu toe vervoerd via de Poolse haven Gdynia. Brits vliegtuig in Spanje verongelukt Een" „Halifax"-vliegtuig van de Britse 'luchtmacht, dat terugkeerde van een metereologische vlucht, is Zaterdag In La Llnea. Spanje, te pletter gevallen, waardoor vijf mart werden gedood en twee anderen ernstig gewond. De Ïsraelisch-Transjordaanse wa penstilstandsbesprekingen' op Rhödos zijn Zaterdag tot stilstand gekomen. Rosvain Sjiloah, de'leider van de Israëlische delegatie, is 'naar Tel Aviv vertrokken. Na zijn vertrek zijn ,de besprekingen, die de afgelo pen. vijf dagen reeds moeilijk voort gang vonden, geheel stopgezet...De Transjordaniërs wachtten op de" te rugkeer van de afgezant, die Vrij dag naar Amman was vertrokken om opheldering, te- verkrijgen over de vraag, of zekere punten al dan niet op de agenda geplaatst moesten worden. Dr Bunche heeft zijn twee voor naamste adviseurs naar Tel Aviv gezonden in een poging om .over het dode punt in de wapenstilstandsbe sprekingen tussen Israël en Trans- jordanië heen te komen. Syrië heeft volgens Reuter beslo ten de uitnodiging van dr Bunche voor onderhandelingen met Israel te aanvaarden,- De opvarenden van de „Siba- akj" en de ..Grote Beer", die bei de op thuisreis zijn, kunnen in Port Said post Ontvangen, mits deze niet later dan 10 Maart ter post wordt bezorgd. Eert lid'van de; Russische delegatie bij de UNO en een vrouwelijke: employée -van het Amerikaanse ministerie van justitie zijn Zaterdag te New York gearresteerd. Zij worden- ervan beschuldigd. Amerikaanse regeringsdocumenten te hebben gestolen. De Russische gedelegeerde is Valentine Goebitsjef. derde secretaris van het Russische secre tariaat van de UNO, zjjn Amerikaanse helpster is Judith Coplon. Miss Coplon werd Zaterdag door agenten van de Amerikaanse F.B.Ï. geschaduwd toen zij naar New York ging. De agenten rapporteerden, dat zij van' haar aankomst te New York af uiterst omzichtig te werk ging. Toen zij echter de Russische employé had ontmoet, 'overhandigde zij hem een dun pakje uit baar tasje; dat getypte overzichten van gegevens bevatte, die waren ontleend aan „vertrouwe lijke documenten, betreffende de vei ligheid" a id us de woorden die pro cureur-generaal Clark gebruikte, toen'hij dé arrestatie b'ekend'maakte. Volgens,Clark., waren de gegevens 'evenwel fictief èn hadden geen waar de. De beschuldiging luidt: samenzwe ring om een misdrijf tegen de Ver enigde Staten te plegen, bestaande in het wegnemen van -• regerings-docu menten en het onthouden aan de V.S. vpn de trdüwe en onpartijdige dien sten van mifes'Coplon. ..Patij deskin, de Sowjct-ambas- sadeur te "Washington, heeft Zater dag. een uur lang-geconfereerd' met James Webb.- de plaatsvervangende Amerikaanse minister van buiten landse zaken; Hij: eiste de vrijlating van' Goebitsjef.doch Webb, deelde, hem mede, dat. hét State Department' de kwestie bestudeert in' overleg met het departement van justitie en met het UNO-secretariaat. .waarvoor de gearresteerde Rus werkte. UNO -woordvoerderszeiden over de arrestatie van Goebitsjef, dat hier door de kwestie van de -onschend baarheid der UNO-gedelegeérden ter sprake kan komen. Eerste treilers komen uit Duitsland terug De eerste twee treilers-die in opdracht van -dé bezettlngsautorïteiten uit Duits land naar Nederland zullen terugkeren, zijn gisteravond uit Cuxhaven naar een Nederlandse haven vertrokken. Db minister van Economische Zaken deelt tn zijn memorie vn.n antwoord aan de Eerste Kamer mee, dat hjj nog geen beslissing heeft kunnen nemen over de ophef fing van de brandstof distributie. De voornaamste reden daarvoor Is, dat de vraag naar anthraciet een over heersende rol speelt Een dergeiyke beslissing hangt ook nauw samen met de hoeveel heid deviezen, die er beschikbaar is voor de import van kolen en de ptes- taties van de Nederlandse mijnen. De minister wflst er op, dat de ko- lenvoorzlening van bedrijven, die de voorrang genieten,, niet in het gedrang mag komen. Hij verklaart verder, dat aan de consequenties van de verhoging der kolenprflzen, vooral voor het bedrijfsleven, alle aandacht wordt besteed. De minister overweegt de instel ling van commissies, samengesteld uit vertegenwoordigers van het be drijfsleven, die het Rjjkskolen- bureau voor aardolieproducten van advies kunnen dienen bij de te vol gen politigk voor de Nederlandse kolen, en stookolie-voorziening. KOMENDE PERIODE KLEIN TABAKS RANTSOEN (Van onze Haagse redacteur) Daar de staking in de sigaret- tenfabriek te Amsterdam nog steeds voortduurt, is de hoeveel-, heid rookartikelen, die deze week" eigenlijk 6 rantsoenen'voor de he ren en twee voor de dames riou moeten bedragen weer verlaagd tot 4 en 1. - Molotof zou zich hebben verzet te gen de politiek van de Kominform en gepoogd hebben Wisjinsky on mogelijk te maken. De tegenstellmg zou echter meer van persoonlijke dan van politieke aard zijn'V - Het wetsontwerp op de mate riële oorlogsschaden zal waar schijnlijk pas in Mei in de Tweede Kamer worden behandeld. De Tweede-Kamercommissie, die dit ontwerp op zijn mérites onder zoekt, heeft het namelijk nodig ge oordeeld nog eens mondeling met de regering van gedachten te wis selen, voordat zij de wet gereed acht voor openbare behandeling.- Woningruil De na de oorlog heersende wo ningnood heeft er toe geleid, dat velen langs de weg van woningruil trachten te bereiken, wat zij voor heen gemakkelijk tot stand konden brengen met behulp van woning bureau of makelaarskantoor. Di verse woningruilkantoren zjjn op gericht, maar zij hebben maar héél weinig succes geboekt. Niet meer dan vijf procent van hun clientele konden zij en dan nog met bui- tengewoon.veel moeite tevreden, stellen. De ervaringen, die het pu bliek met hen: opdeed warenlang niet prettig. Het duurde lang eer soms heer magere .^resultaten wer den behaald en er zijn, verwach tingen gewekt,die nooit zijn ver vuld.- L'-: In makelaarskringen, die zich vooral' met woningruil bezig-hou den, kwam men al vroeg tot de overtuiging, dat de moeilijkheden alleen -doorcentralisatie waren op té. lossen. Daarom"'heeft mén het vorige jaar de „Stichting Neder- 1 an dse Woningruilcentrale" in het leven geroepen, waarin de verschil lende toen bestaande woningruil kantoren zijrv opgegaan. Dat deze éne woningruilcentrale betere resultaten boekte-dan haar diverse voorgangers, die ieder hun eigen, maar juist daardoor beperk te klantenkring hadden, ligt voor de hand. Het spreekt immers van zelf, dat naarmate het aantal ge gadigden dat staat ingeschreven stijgt, ook 'de kansen groter wor den, dat men door veelhoeksrui lingen iets tot stand brengt. Zo valt 't te begrijpen, dat de „Stich ting Nederlandse Woningruilcen trale" dertig procent.van haar klanten tevreden kon stellen in- plaats van vijf. Maar op," zichzelf beschouwd is dit percentage tóch bedroevend laag, gezien de ernst van de problemen,waarom het hier gaat. De „Stichting Nederlandse Wo ningruilcentrale" schijnt dit zelf ook heel goed in te zien.' Dezer da gen heeft zij in café „Esplanade" te Utrecht een algemene vergade ring gehouden, om .te bespreken hoe men tot betere resultaten zou- kunnen komen en hoe bereikt, zou kunnen* worden dat-deze „Stich ting" een orgaan wordt, dat onder de huidige omstandigheden werke lijk belangrijk werk verricht, het geen helaas nog altijd In onvol doende mate het geval is. Uit hetgeen ter vergadering naar voren werd gebracht bleek wel, dat men niet alleen zelf duidelijk de tekortkomingen voelt, maar ook wel begrip voor de wijze waarop hierin verandering kan worden ge bracht. Men zoekt namelijk de op lossing in een nauwer contact met de overheid, in het bijzonder met de gemeentelijkt overheid en de diverse gemeentelijke huisvestings- bureau's. „Overheid, publiek en woningruilcentrale moeten - samen werken", zo werd er. betoogd. Het wil ons voorkomen, dat dit een ge zonde gedachte is. Ook wil de woningruilcentrale in de toekomst contact opnemen, met werkgevers en bijzondere aan dacht schenken aan het vraagstuk, woonruimte le vinden voor bedrij ven, die door gebrek hieraan een. tekort aan werkkrachten hebben. De „Stichting Nederlandse Wo- ningruilcentra1e" verwacht, dat wanneer zij haar plannen uitwerkt, haar arbeid meer vruchten zal dragen. Dat zij dan een belangrijke taak zal kunnert vervullen bij het oplossen van het woningvraagstuk. Laten we het hopen. Gebrek aan woonruimte zal er voorlopig nog wel vele jaren bestaan. Het is heus niet ernrbodig. dat alles wat op dit gebied kan wórden verricht, inder daad zo goed en zo efficiënt mo gelijk wordt aangepakt. AANHOUDENDE VORST Weersverwachting, geldig van Maan- dagavond tot Dinsdag avond. .-. Matige wind tussen Oost en &uld. Verander lijke bewolking met aanvankelijk hier «n. daar nog enige lichte sneeuw. Vannacht- en rr, vanochtend lichte tot matige vorst, mor- overdag lichte vorst tflt temperatuur om het vriespunt, d-icart: Zon op 7.12, onder 18.31: maan op 10.15 onder 3.27. 8,^lalrt-: Hoog water te Rotterdam: le tij 7.37 u.; 2e tfl 22.14 u.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1