HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sukarno: Alleen naar Den Haag na herstel in onze bevoegdheden Uitbreiding van de verplichte ziekenfondsverzekering C.P.N. spreekt zich uit Veertig millioen Japanners naar Nieuw Guinea? Nieuwe richtlijnen werving Nationale Reserve KORREL UNCI rapporteert Republikeinse opinie aan Veiligheidsraad Overleg Europese Raad deze maand De Koningin naar Nederland terug Loongrens moet f. 3750 per jaar blijven Plan om bevolkingsoverschot kwijt te raken Regering Soen Fo afgetreden Deelnemers worden afgevoerd als Gewoon Dienstplichtigen Dinsdag 8 Maart 1949 Red- en Adm. Lange Haven Ui, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijsi per «reek 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door do Stichting ..Hel-Parool* DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No, 56 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 395644 Bankten Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker r^PPor* .V?n UNO-Commissie voor Indonesië aan de Veilig heidsraad bevat de volledige tekst van de brief, die Snkamo op 4 Maart aan dr. Heel heeft gezonden. Aan deze brief ontlenen wij het volgende: „Ik persoonlek vind de ge dachte van een spoedige onvoorwaardelijke overdracht van de volledige souverelniteft aan doe Verenigde Staten van Indonesië hetgeen dr. Koets op 28 Januari en 1 Maart verduidelijkte aantrekkelijk. Ik ge loof, dat zulk een souvereiniteitsoverdracht de enige weg is om de be trekkingen tussen Nederland en Indonesië te verbeteren. Zonder vooruit te lopen op de positie van de TJNO-Commissie in haar pógingen om volgens de be palingen van de resolutie van de Veiligheidsraad een oplossing te vinden voor. het geschil tussen Ne derland en Indonesië, kan ik in principe met het doel van zulk een conferentie instemmen. De brief van Sukarno ver volgt: „Indien wij onder de huidige omstandigheden de uitnodiging van de Nederland se regering zouden aannemen, (om deel te nemen aan de' Ronde-tafel conferentie, Red.) zouden wij uw conferentie slechts als particuliere perso nen kunnen bijwonen. De te nemen besluiten zullen een grote verantwoordelijkheid met zich brengen. Zulke' verantwoordelijkheid kan al leen aanvaard worden door de regering van de Republiek In donesia, die ten volle het ge zag in haar gebied uitoefent en gezeteld is in Djogjakarta. Zulk gezag hebhen wü op het ogenblik niet". Het rapport van de UNO-Com- missie geeft ook het rapport van de Republikeinse delegatie betref fende de besprekingen met de Re publikeinse leiders, dr. Gieben en dr. Koets en de contactcommissie Ministerraad en Assemblee voorgesteld De vijf landen van de Westerse Unie hebben Maandag uitnodigin gen gezonden aan Italië. Zweden, Noorwegen, Denemarken en Eire (Vrijstaat Ierland)tot bijwoning van een tienlandeneonferentie te Londen over de oprichting van een Raad van Europa. Als datum van'* d- conferentie Is 28 Maart vastgesteld. De uitnodigingen zijn verzonden namens de regeringen van België; Frankrijk, Luxemburg, Neder land en Engeland. Alle uitgeno digde landen hebben al eerder van hun belangstelling voor een Raad van Europa blijk gegeven. De vijf uitgenodigde landen heb ben ..semi-officieel" toegezegd zich te zullen, aansluiten bij de vijf mo gendheden van het Pact van Brus sel wat betreft het voorgestelde Pact van, de Europese Unie. Dit pact voorziet In de oprichting van eenEuropese ministerraad en een consultatieve vergadering. De Assemble zal waarschijnlijk deze zomer voor het eerst bijeenkomen. Ambtenarencorps zeer verkleind De minister van Economische Za ken deelt in zijn memorie van ant woord aan de Eerste Kamer mee, dat de totale personeelsbezetting van het departement en de daaronder ressor terende dienst zeer sterk is gedaald. Waren er op I Januari 1946 in totaal 33,383 ambtenaren in dienst, op 1 Fe bruari nog 12.134. Deze sterke daling is ongetwijfeld het gevolg van het opheffen van grote delen der distri butie-diensten. Iedere vermindering van de over heidsbemoeiing. die in het licht van de huidige omstandigheden verant woord is," zal de minister zonder on nodig uitstel doorvoeren. Kolonel Asjes naar de KLM? Het schijnt In de bedoeling te liggen kolonel Ir D. X. Asjea te benoemen tot directeur van de pro ductie der KLM. Kolonel Asjes is bekend gewor den door zijn postvlueht Amster dam—Batavia in 1933 en de Mel- bourne-race in hetzelfde jaar. Tij dens de oorlog deed hij als eskader commandant dienst in verschillen de delen, van de wereld. Daarna werd hij hoofd van de dienst ter verzorging van ex-krijgsgevange nen en geïnterneerden op Java. Hij is op het ogenblik werkzaam bij de BPM In Venezuela. van de Bijeenkomst Federaal Over leg., Dit Republikeinse rapport geeft een overzicht van de besprekingen met genoemde personen en zegt, dat dr. Koets in de verduidelijkin gen op de Nederlandse uitnodiging (behalve de reeds eerder gepubli ceerde punten) de verklaring gaf, dat de positie van de Nederlandse troepen in Indonesië na. de sou- vereiniteitsoverdracht zal zijn als van een buitenlands leger, dat met de goedkeuring van de regering der Verenigde Staten van Indone sië aldaar verblijft en dat dit leger niet zal optreden dan na en in overeenstemming met het verzoek van de regering der V.S.I. Het léger zal gerepatrieerd wor den al naar gelang transport be schikbaar is- Dr.-Koets verklaarde volgens het rapport, dat herstel van de Republiek en terugkeer van de Republikeinse regering naar Djogja thans onmogelijk i3. Het Republikeinse rapport zegt betreffende de bespreking op Ban- ka met de contactcommissie van het BFO. dat deze bespreking „tot gevolg had, dat het BFO de nood zakelijkheid inzag van herstel van de Republiek en haar regering, ip. overeenstemming met de resolutie van de Veiligheidsraad, als condi tio sine qua non voor het nemen van competente beslissingen .als een republikeinse regering met be trekking tot het deelnemen aan de rondetafel-conferentie. Ook werd ingezien, dat eventuele deelneming van de Republiek Indonesia aan de Rondetafel-conferentie niet zal vooruitlopen op de positie van de UNO-Commissie in overeenstem ming met de resolutie van de Vei ligheidsraad." Volgens Aneta zullen de Verenigd de. Staten, hoewel vasthoudend aan de beginselen van de resolutie van 28, Januari, in de-Veiligheidsraad het plan voor de ronde tafel-confe- rechte erkennen als een bewijs van het Nederlandse streven om een 'redelijke oplossing-van hét .In donesische probleem mogelijk te maken, Hubert volgt Thorez' voetspoor niet Hans Hubert, lid van het uitvoe rend comité der communistische partij* te Hannover is volgens een 'mededeling van het „Hamburger Abendblatt" uit. zijn partij getreden. De reden hiervan is gelegen in de oproep van Grotewohl,om in ge val van een Russische invasie in Duitsland het rode leger met alle mogelijke hulp by te staan. In een brief, geadresseerd aan het hoofdkwartier der communis tische partij van Neder-Saksen, schrijft Hubert, dat de oproep van Grotewolil het voor ieder nood zakelijk maakt zijn houding ten. opzichte van de communistische partij in Duitsland te herzien. KLM-lijnen naar Niee en Milaan? Met d« betrokken regeringen worden thans besprekingen gevoerd, met het doel KXM.-iynen te openen van Am sterdam naar Nice en van Amsterdam naar Milaan. De Koningin heeft besloten haar vacantie te bekorten. Hare Majes teit acht het gewenst, met het oog op de vele belangrijke vraagstuk ken, die thans aan de orde zU«. geregeld overleg met het kabinet te kunnen plegen. De Koningin zal Donderdag Ir» Nederland aankomen. Prins Bern- hard zal, in verhand mot zijn ge- zondheldstoestand, In de eerste dagen nog niet kunnen reizen. Indonesië Woensdag in de Veiligheidsraad Woensdagavond, 21 uur Neder landse tijd, zal in de Veiligheids raad een begin gemaakt worden met de behandeling van de Indo nesische kwestie. Auto in hinderlaag: twaalf Indonesiërs gedood Toen een vrachtauto van de gouvememèntarubberondememing Buaran Blimbing nab\j Karangan- jar in een hinderlaag reed, werden 12 Indonesiërs gedood door een ben de, die dé auto uit alle richtingen beschoot. Onder de gedoden waren zeven leden van de ondernemlngs- wacht en vyf ondernemingsarbei ders. Een employé slaagde er in te ontkomen en waarschuwde een militaire post, die twee brencarriers uitzond. De bende bleek evenwel verdwenen te zün. De tmek ging .verloren. Minister Stikker heeft te Parijs be sprekingen bijgewoond van de consul tatieve Ta ad van de organisatie voor Europese economische samenwerking. In Haarlem ig "een gedenkteken ont huld ter. nagedachtenis van vijftien ge fusilleerde" verzetsstrijders. In "Den Kaag ls het Nederlands .postrnueeum-geopend. DE HEVIGE STORM van de afgelopen izeek heelt ook de duinenrij niet onuangeiast gelaten. Onmiddeiiijfc is wiet een uitgebreide controle van deze natuurlijke zeewering begonnen en worden de kale pfrfcfcen opnieuw met helm beplant. Commissie Ziekenfondswesert stelt voor: Worden de adviezen aan de Commissie ter bestudering van de toekomstige organisatie van liet ziekenfondswezen door. de Stichting van de Arbeid, waaraan de adviezen zijn uitgebracht, en later door de regering overge nomen, dan zal de verplichte ziekenfonds-verzekering worden uitgebreid. Daarin zullen dan ook worden opgenomen de volgende groepen: het over heidspersoneel, de ouden van dagen die vallen onder een wettelijke ouderdomsregeling, zij die uitkering krijgen krachtens de ongevallen- of invaliditeitswet, de gezinnen van militairen, kinderen beneden de 21 jaar, die dagonderwijs genieten en zij, die ondersteuning ontvangen uit hoofde van de sociale bijstandsregeling en de overbruggingsregeling. Enkele maatregelen 'm.wmxfe «na, voor vrijwillig verzekerden Solidair met verklaring van Thorez Ir. ern zitting van het partijbestuur der Communistische Partij Neaerl. (CPN: De Waarheid) is een resolu tie aangenomen waarin o.m. het vol gende voorkomt: ..Het partijbestuur verklaart zich solidair met de redevoeringen van Thorez in Parijs en T o gli a 11 i in Rome en verklaart zich solidair met alle strijders voor de vrede, in het bijzonder met de volken van de Sowjét-Unie. die nooit enig volk heb ben aangevallen of zullen aanvallen en die de beschaving van het fascis me hebben gered. Mochten, ondanks de strijd der v redeskrachten, de Amerikaanse oorlugsdrijvers en hun handlangers ir. Duitsland. Nederland en in andere landen, toch de aanvalsoorlog ontke tenen. dan zullen ook de Nederlandse arbeiders cn alle vooruitstrevende krachten, samen met de Sowjet-Unie er, haar bondgenoten, naar het woord van Doraela Nieuwfenhuis. reeds in 1891 gesproken, strijden voor het herstel van de wereldvrede door de overwinning van het proletariaat." DE, GEVEL VAN HET in het ge hele land bekende Secretarishuisje in de Muurhuizen te Amersfoort zal binnenkort worden gerestau reerd. Rijkprovincie, gemeente en Monumenteiizorg dragen bij in de kosten der restauratiedie op 50.000 gulden zijn begroot. Het kutsje, dat dateert uit de 26e eeuw, is gebouwd in een stijl, tuelfce een overgang vormt van barok naar rococo en vormt een unicum in Nederland. Diverse vooraanstaande Japanners, aldus meldt United Press, hebben een voorstel ingediend om op afdoende wijze een oplossing te vinden voor hun bevolkingsaanwas. Zij hopen permissie te krijgen veertig mUlioen mensen naar Nieuw Guinea over te brengen. Als de Japanners veertig millioen mensen uit hun overbevolkte eilan den zouden laten emigreren, sou dat de helft van het totaal aantal in woners betekenen. Maar de Japanners voelen dat er iets moet worden gedaan. Reeds nu kan Japan zijn hele bevolking niet voeden en ls er nog een aanwas" van ruim anderhalf millioen 's jaars: Krawtsjenko gaat nog een boek schrijven Krawtsjénko, die Maandag in het proces tegen „Les Lettres Francai- ses" na de natuurkundige Joliot- Curie aan1 het woord kwam, deelde aan het hof mede dat hij. voorne mens is' e'en nieuw boek te schrij ven. „Ik heb slechts de belangrijk ste dingen, die mijn eigen leven betroffen, gebruikt. Een gedeelte van de rest zal ik in een nieuw boek vervatten, dat betrekking .zal hebben op het „wetenschappelijk onderzoek-in Rusland"." Fréderic 'Joliot-Curie. de commu nistische chef van Frankrijks atoom energie program, zeide dat „Ik verkoos de vrijheid" vol staat met leugens en op dezelfde manier is geschreven als de nazi-propa- ganda. „Ik heb Rusland in 1933, 1936 en 1045 bezocht," vertelde Jo liot-Curie. „Toen' ik het boek las, kreeg ik de indruk dat hij de din- geu. verkeerd beschreef én dat zij in hoge mate verschilden van. het geen ik zelf gezien had. Het hele- geval heeft een „smerige" indruk mj mij achtergelaten." Dit eiland, dat half ondèr Neder lands 'gezag en half onder 'Austra lische supervisie staat, Is na Austra lië en Groenland, het grootste eiland van de wereld. In de twee de wereldoorlog maakten de Japan ners zich er van meester om van daar uit hun invasie in Australië te kunnen voorbereiden.* Daar zij we ten dat de Australiërs dit nog niet zijn vergeten; hebben de Japanners de hulp van de Verenigde Staten ingeroepen, om hun zaak te be pleiten bij de over het eiland rege rende landen. De voorstanders van de massa- emigratie gaan van het principe uit dat emigratie het enige is, dat voor het heden en voor de toe komst uitkomst biedt. Hoe zij deze veertig millioen mensen vanuit Japan naar Nieuw Guinea denken tc .sturen, daarover hehben zij niet gesproken. Hoewel de Amerikanen geduren de de oorlog niet erg van het voch- tig-warme eiland "gecharmeerd wa ren. schijnen de Japanners daar ander over te denken. Zij wijzen op de grote rijkdom van Nieuw Guinea: naast copra, .rubber, ca cao, katoen en talloze vruchten soorten wordt er nog goud. koper, steenkool en oüe gevonden. De Japanse immigranten, zegt men, zouden de levensstandaard doen stijgen en bet eiland tot hoge bloei kunnen brengen. De Japanners, die dit plan voor staan, beweren. dat er op Nieuw Guinea plaats genoeg is voor de in boorlingen plus veertig millioen Japanners. Het eiland beslaat een opper vlakte van ongeveer 312.400 vier kante mijl en heeft een bevolking van 650.000, zielen. Handel met O.-Europa en Duitsland leeft op De handel tussen ons land en de Oost-Europese staten toont een ont wikkeling ten goede. De minister van Economische Zaken deelt dan ook niet het oordeel van sommige Eerste Kamerleden, dat er een economische kloof tussen Oost- en West-Europa groeiend is. Ook de economische relaties met Duitsland tonen onmiskenbare nei gingen tot herstel. Dit land voerde in 1946 maar 56 millioen uit naar Ne derland, in 1948 echter 267 millioen. Onze export naar Duitsland steeg van 52 millioen ïn 1946 tot 160 millioen In 1948. In de komende maanden zaï de wederzijdse handel nog aanmerkelijk toenemen. De zelfstandigen zullen, niet dade lijk in alle sociale verzekeringen wprden; opgenomen, maar geleidelijk bjj de verschillende takken van so ciale verzekering worden betrokken. De loongrens voor de ziekenfonds verzekering zou, naar hel oordeel van de grote meerderheid der ccm- miffsiël'"/ 37501—"pet'jaaï •mbetcri 'blijl" ven. Bij het berekenen van het loon moet echter de kinderbijslag buiten beschouwing blijven. De commissie meent, dat vrijwillig- 'verzekerden. die de premie niet zelf kunnen opbrengen, door een. bijdra ge van de overheid in staat moeten worden, gesteld een vrijwillige verze kering in haar geheel aan te gaan of voort te zetten. Zwaardere risico's Aan hen, die méér verdienen dan 3750. per jaar moet de mogelijkheid worden gegeven een vrijwillige ver zekering te sluiten tegen de z.g. zwaardere risico's. Hieronder ver staat de commissie de verpleging en behandeling in ziekenhuizen, ver pleging en behandeling in sanatoria voor t.b.c.-patienten en het vervoer van en naar ziekenhuizen of sanato ria. Het is echter niet de bedoeling de kosten hiervoor geheel uit te ke ren, doch wel een vergoeding hierin te verstrekken. Voor de verplicht-verzekerden moet, volgens de commissie, worden vastgehouden aan het bestaande sys teem van premiebetaling, n.l de helft betaalt de werkgever, de ande re helft de werknemer. Het coupon systeem dient gehandhaafd te blijven, Voor rekening van de ziekenfonds verzekering moeten komen de vol gende voorzieningen: hulp te verlenen door een huisarts, specialist, tandarts of tandheelkundi ge, vroedvrouw; verpleging en be handeling in een ziekenhuis; genees- en verbandmiddelen; het toepassen van mechanische en physische be- handelings-methoden; een- vergoe ding in verband met de kosten van verpleging in een sanatorium voor t.b.c.-lijders; voor medische kunst- en hulpmiddelen; in verband met zie- kenvervoer en het bemiddelen van kraamhulp, resp. het verstrekken van kraamgeld, Verder: een bijdrage in de kosten van gestichtsverplegïng van krankzinnigen. Preventie Ook maatregelen ter voorkoming van. ziekte of ter voorkoming van uitbreiding van ziekte moeten, naar Prof. Vening Meinesz in Paramaribo De Nederlandse onderzeeër O 24 jg vandaag na een .tocht door het Caraibi5Che zeegebied in Paramari bo aangekomen. Aan boord bevindt zich prof. dr.-Vening-Meinesz uit Amersfoort, de directeur van het K.N.M.I. te De'Bilt, dié samen met twee assistenten gedurende de reis wetenschappelijke waarnemingen verrichtte.- onder de normale geneeskundige verzorging, bijvoorbeeld de onvat- baarmaking in individuele gevallen tegen diphterie. roodvonk, kinkhoest, gfiep en de schooltandverzorging enz. Een'Centrale Sociale Verzekerings raad, bestaande voor twee-derde uit vertegenwoordigers van het bedrijfs leven en voor een derde uit verte genwoordigersvan dé overheid, zal aan de top staan van de organisatie, die met de uitvoering van al deze maatregelen zou worden belast, het ziekenfondswezen moet worden ge kleid door de ziekenfondsraad, -bijge staan door commissies van uitvoe ring. Naar wij vernemen heeft vrijwel de gehele commissie zich met boven staande voorstellen verenigd. Be heer J. Hendriks, voorzitter van de Bond van R.K. ziekenfondsen in Nederland had bezwaren tegen de uitvoerings-organisatie. Naar uit Nanking wordt gemeld is de regering van dr. Soen Fo van daag afgetreden. President Li Tsoeng Jen heeft het ontslag aan vaard, Op 20 December j.l, stelde dr. Soen Fo een regering sa men, waarvan men meende, dat zij het sterkste oorlogskabinet zou zijn, dat China tot dusver nog had be zeten. Na de val van de Noord-Chlnese 3teden Tientsin en Peiping besloot de regering naar Kanton in Zuid- China te verhuizen. Van dat ogen blik af tot aan de terugkeer van. dr, Soen naar Nanking op 28 Februari jl. stond de regering aan heftige crltiek bloot van de zijde van leden van de wetgevende Joean, het par lement van de Kwomintang. Gene raal Li Tsoeng Jen, die president van China is sinds het aftreden van Tsjlang Kal Sjek op 22 Januari 1940, heeft een bezoek aan Kanton gebracht om het kabinet te bewe gen naar Nanking terug te keren om vredesonderhandelingen te voe ren met dé communisten. De heer Vorrink gaat goed vooruit - De -heer K.- Vorrink, de voorzit ter van de Partij van de Arbeid, die enkele weken geleden ernstig ge wond raakte bij een vliegtuigonge luk in Denemarken, blijft goed vooruitgaan. Het is niet uitgesloten dat hij in de komende weken zal kunnen beginnen met oefeningen, die er toe zullen leiden, dat hij weer zal kunnen lopen. Schietoefeningen in luchtbrug afgelast De Sowjetrussische autoriteiten te Berlijn hadden hun Westerse colle ga's ervan verwittigd, dat op drie plaatsen in de luchtbrug-corridors schietoefeningen zouden worden ge houden. Een half uur na het gebruikelijke mondelinge protest van de westelijke vertegenwoordigers in het Berüjnse centrum voor veiligheid in de lucht, hebben de Sowjetrussische autoritei ten de aangekondigde oefeningen in de luchtbrugcorridors afgelast. Dit is de eerste maal. dat een der gelijk protest deze uitwerking had. Nu de besprekingen van de ge nerale slaven van de West Euro pese landen beëindigd zijn, heeft de generale staf van het Neder landse leger nieuwe richtlijnen vastgesteld voor de werving van de manschappen voor de Nationale Reserve. In de eerste plaats kunnen alle mannen van de Lichting 1935 en ouder toetreden, soldaten zowel als dienstplichtigkader en reserve of ficieren, Verder soldaten van de lichtingen 1936 tot en. met 1940. Officieren en onderofficieren zul len, behoudens een nader te be oordelen bijzonder geval, niet op genomen kunnen worden. In ieder geval hebben allen, die zich verbinden aan de Na tionale Reserve hier tevens hun moWHsaticbestemmlng. Dat houdt dus In, dat zij niet opgeroepen zullen wor den als gewoon dienstplichtige- Dit geldt ook voor' de lichtin gen 1941 tot en met 1.944 (de Buitengewoon Dienstplichti gen) waarvan er sommigen thans opgeroepen worden. Ten spoedigste dienen de gemeen tebesturen voor hen vrijstel ling aan te vragen. Tot de Reserve kunnen verder toetreden alle verdere buitenge woon dienstplichtigen en alle niet dienstplichtigen, zoals 'de afgekeur- den en. zij die wegens .broederdienst vrijstelling kregen.- Ookzijdienen "er - rekening mee Een „Instituut voor het Midden-Oosten" Op Initiatief van de Kamer van Koop handel voor Zuid-Holland is te. Rotter dam eén ..Instituut vart het Midden oosten" opgericht. -S Dit instituut ...zal onder .presidium staan van mr. -K.-P.va n /dér Man dele te Rotterdam, die ook voorzitter van het Afrika-instituut* is, v.' De heer A. Gi Aukeg za] de directie over de instituten -voor. Afrika en het Midden-Oosten voeren. Het doel van bet Instituut voor het Midden-Oosten ls de bevordering van de economische en culturele betrekkingen en de studie van die gebieden. Zeer nauwe samenwerking met het Oosters Instituut te Leiden is reeds verkregen. Israel, Irak, Iran. Syrië, Libanon. Turkije. Transjordanlë, Egypte, Saoe- die-Arabië en Jemen zullen in de arbeid van bet nieuwe instituut worden be trekken. te houden, dat een herkeuring niet onmogelijk is en dat vrijstelling wegens broederdienst niet altijd meer gegeven zal kunnen worden. De Nationale Reserve biedt ook hun de kans om zich hieraan te onttrekken. De manschappen van de Reserve 2ullen in de regel dicht bij huis blijven, zodat zij hun dagelijkse werk kunnen blijven verrichten. Zij moeten slechts enkele uren oefenen; in totaal 200 uur per jaar. Zij, die toetreden tot de Natio nale Reserve kunnen opklimmen in rang. Oorlogsvrijwilligers kun nen dienst doen als instructeur, waarvoor zij drie gulden per uur ontvangen. Overigens zullen oor logsvrijwilligers geen verbintenis kunnen aangaan, omdat de rege ring hen beschikbaar wil houden voor een ander doel. Zeven ministers naar Benelux-conferentie Naar wij vernemen, zal de minis teriële Beneluxconferentie. welke Donderdagmorgen a.s. in Den Haag wordtgeopend, worden gehouden in 't gebouw van de Eerste Kamer. Deze conferentie zal door de vol gende Nederlandse ministers wor den bijgewoond: de minister-presi dent dr IV. Drees, de minister voor economische zaken. prof. dr J, R. M. van de Brink, de minister van sociale zaken, mr A. M. Joekes. de minister van financiën, prof. mr P. Lieftinck, de minister van land bouw, S. L, Mansholt, de minister voor verkeer en waterstaat, mr D. G. W. Spitzen, dc minister voor buitenlandse zaken, mr D, U. Stik ker en de minister voor wederop bouw en volkshuisvesting, mr dr J. ïn *t Veld. Aan de conferentie zullen voorts verschillende deskundigen, deelne men. HET is algemeen bekend, dat wij Nederlanders tegenwoor dig ouder worden dan vroeger. Niet. dat de ouderdom van ieder mens afzonderlijk hoger is dan in vroeger jaren, maar de ouderdom van de gehele bevolking althans in Nederland is veel hoger ge worden en dit is weer te danken aan betere hygiënische toestanden en betere medische verzorging. Voorts kunnen méér mensen oud worden door het grotere geboor te-overschot, hetgeen verband houdt met de geringe zuigelingen sterfte. In 1849 bestond 4,7 pet. der Ne derlanders uit Ouden van dagen. d.w.z. mensen, die ouder waren dan 65 jaar in 1935 was dit ge tal 6,5 pet., in 1955 zal het ver moedelijk 8.3 pet. zijn en in 1965 11.5 pet. In de zeer nabije toe komst zal het percentage ouden van dagen dus in belangrijke mate toenemen. Dit betekent, dat de verantwoordelijkheid van de maat schappij voor deze mensen stijgt en er maatregelen zullen moeten worden genomen om deze bevol kingsgroep voor gebrek te vrijwa ren. Een eerste poging daartoe is ongetwijfeld de Noodwet Ouder- d omsvoorzi en ing Zoals men weet, moesten zij, die in aanmerking wensten te komen voor een uitkering ingeyolge de noodwet, een vragenlijst invullen, aan de hand waarvan kon worden vastgesteld of betrokkenen voor een uitkering in aanmerking kwa men. Een groot deel der gegevens een derde der- goedgekeurde aanvragen is inmiddels door het Centraal Bureau voor de Statis tiek bewerkt. Zulk statistisch ma teriaal is altijd belangwekkend; het werpt een scherp licht op al die levens, die door hun leeftijd afhankelijk zijn geworden van an deren. Zo zien wij, dat 13 pet. van 'de aanvragers uitsluitend was aange wezen op ondersteuning door kin deren of anderszins; de overigen hadden enig eigen inkomen. Het totale inkomen van de ongeveer 300.000 ouden van dagen werd ge schat op 78. millioen gulden, het welk neerkomt op vijf gulden per week. Circa 130.000 van de 300.000 hadden enig vermogen, waarvan het totaal kan gesteld worden op 350 millioen gulden. Wij tekenen hierbij aan, dat steeds sprake is van 300.000, ter wijl toch is gebleken, dat het aan tal ouden van dagen, dat een uit kering ingevolge de noodwet ont vangt. feeds tot "boven-:de 400.000 is gestegen, En ieder jaar zal dit aantal toenémen. Er is een tijd geweest en die Is nog niet zo lang voorbij, dat het voor de onbemiddelde een straf was om oud te worden. En dat was geen wonder. Men raakte afhan kelijk van de kinderen,, en als men. die niet had, van charitatieve ver enigingen, van de kerk of van de bedeling, die de zorgen slechts voor een gering deel konden ver lichten. Dit is nu allemaal aan het veranderen, Een moderne maat schappij zonder een behoorlijke financiële regeling voor de oude dag is een onding. Die noodwet is slechts een begin en daarom nog riet ideaal. Hoe zou hét' anders kunnen? Over het geheel genomen, betekent ze echter een flinke stap vooruit. Waar is, dat door dé on gunst der tijden de voordelen bo ven vroeger niet zo sterk tot uiting komen. Nog steeds zijn de levens omstandigheden van de ouden van dagen verre van rooskleurig te noemen, want de uitkering, dié zij ontvangen, is gefixeerd; het leven moge duurder worden, de uitke ring blijft vrijwel gelijk en, daar mee is tegenwoordig niet veel te beginnen. En daarom kunnen alle oudjes met enig vermogen, waar van de statistiek spreekt, hetfeit niet'-verbergen, dat het grootste deel in zeer moeilijke omstandig heden moet leven. Wij worden ouder. Maar het ouder worden mag geen reden zijn om bevreesd te worden. Bij leven, en welzijn krijgen wij er uitein delijk allemaal mee te maken. Naar Holland—België per auto De A.N.W.B. vestigt er d« aandacht „p, dat ontheffing van het Zondags- rijverbod voor Zondag 13 Maart, niet,, zoals vele automobilisten schijnen te denken, door de verkeersborden kan worden verleend. Deze ontheffing wordt door de R.V,I.'s in de verschillende provincies na een mondelinge of schriftelijke aanvrage verleend op—ertoon van een plaats bewijs voor de wedstrijd Holland— België. Dë vrijstelling geldt uitdrukkelijk slechts voor de route van de woonplaats het Olympischstadion en terug. Fabrikant te Enschede dupeerde zijn klanten De politie te Enschede heeft Maandag een fabrikant gearresteerd wegens ver duistering van aanzienlijke hoeveelhe den stoffen. In zijn fabriek werden stoffen geverfd voor andere bedrhven. AU gevolg van' het verfproces rekken bepaalde stoffen, zodat elke honderd meter stof circa drie meter langer wordt. In opdracht van de patroon werd het surplus afgeknipt en aan op kopers verkocht. De fabrikant heeft een volledige bekentenis afgelegd. K.L.M. DIENST OP INDONESIë BEGINT VRIJDAG De K.L.M. zou haar dienst op In donesië via Mauritius Maandag be ginnen. In verband met de benzine- positie op Mauritius zal de dienst echter eerst Vrijdag 11 Maart in gaan. Waarschijnlijk zullen, met het oog ou de achterstand in de boe king, die door dit uitstel is ont staan, enige extra vluchten worden gemaakt. Weerbericht AANHOUDEND KOUD Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond. Matige, af en toe vrij krachtige wind tilt ooste lijke richtingen. Enkele overdrijvende wolkenban ken met plaatselijk enige sneeuw. Tn de nacht en vTocee ochtend lichte tot matige vorst, overdag lichte vorst tot tempera tuur om het vriespunt. Zon op 7 09, onder 18.33; maan op u.m. onder 4.35 9 Maart: Hoog water te Rotterdam: Ie tij 10.49 u. 2e ty-23.31 u. Maart;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1