EEZSB Bal-masqué der Haagse illegaliteit mmm a i Marie van Eysden-Vink is Maandag 85 jaar D.D.D. Ontwerp interim-regeling aan de West aangeboden Bijzonder Gerechtshof „Oliebollen-Nel" was 'n goede gastvrouw en toeverlaat van S.D. en verzetsleiding Zeven jaar geëist Radio-programma Straks zal de Rotterdammer z'n eigen haven alleen maar van het Spidó-bootje af kunnen zien Feest- en winkelweek aan de Kleiweg Voorlopig gaan de hengelaars nog hun gang Verboden toegang Potiéievecfitec 't Begon met bellen blazen Zelfstandigheid voor Aruba en Curacao R, Ph. O. speelde Scandinavische muziek Virtuoos vioolspel DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB: Dinsdag 3 Maart 1949 3 Nu de Rotterdamse kamer van het Haags Bijzonder Gerechtshof het slot nadert van het „oorlogs drama in ettelijke honderden bedrij ven", krijgt zU af en toe zaken ter behandeling' toegewezen, die zich in Pen Haag hebben afgespeeld. Som mige van die „Haagse", doorgaans verzets-, zaken munten niet tiit door overzichtelijkheid, temeer daar hier bij vaak allerlei schemerachtige fi guren. uit de voorportalen van on~ 'dcrwereld en demi (of nogmindere)- mondaine optreden. De 38-jarige schoonheidsspecia liste Petronella Hendrika Denies, ook wel bekend als „Oliebollen- Nel", bijv., die Maandagmiddag te rechtstond, had enerzijds nauw con tact onderhouden met berucht? S.D.-ers en Duitse officieren, maar daar was ook de zeer gunstige ver klaring van de voormalig? verzets leider, de heer F. A. van Gernerden, die van haar veel steun had ont vangen en vanuit haar woning in de Torenstraat illegale arbeid had verricht. Het humoristische toeval wilde, dat het in Bonden uitgevaardigde Besluit Bijzondere Rechtspleging samen met andere illegale dossiers in haar woning een veilig plaatsje kreeg! Verd. zou Joodse .Nederlanders, hun helpers, onderduikers en ille gale werkers verraden hebben aan de S.D. De ambtenaar van het Haags kan tongerecht J. C. .de Ridder vertelde, dat 2ij zeer veel omgang bad met Duitsers; hij had haar bespied. Zij was verloofd of „iets dergelijks" ge weest met zekere de Woiff van Joodse afkomst, die bij haar in woonde, Deze werd echter uit haar gunst verdrongen door de spion Lebbink; op haar instigatie zou L. uit de dickey-seat van baar auto een revolver hebben weggenomen en ïn een aan-de W. toebehorende koffer hebben gelegd, De S.D. werd ge waarschuwd en van dc W. heeft men na zijn wegvoering niets meer vernomen. Deze verklaring werd gedeeltelijk bevestigd door get. "Van Gemerden. L. had hem bekend dc revolver in de W.'s koffer versujpt te hebben. L. is inmiddels geliqui deerd; volgens verd. op haar ver zoek, omdat hij zich in ondergrond se groepen, o.a. de groep Monsieur Henri, waarmede zij in verbinding stond, had ingedrongen. Get. van Meeuwen, ook een vriend van huize Denies meende in tegen stelling tot de eerste getuige, dat verd. 100% Nederlands was- Hoewel de S.D. de woning frequenteerde en verd. als dienstmeisje de beruchte Ria de Heer had, had get nooit enige argwaan gekregen. Tot ver raad achtte get. verdachte niet in staat; ze was fel anti-Duits. Adv.-fiscaal: verd. heeft reeds veroordelingen achter de rug we gens diefstal ■.'-ea-. mishandelingen: heeft U nooit -gemerkt, dat ze een immoreel vrouwtje was? ,Ik lieb haar altijd vertrouwd." Getuige Van Gemerden, die voor de illegaliteit In het huis geresi deerd had, zei: ik heb Nel tot bet eind toe vertrouwd en nooit last ge had. Als 't weer nodig zou zjjn, ging ïk er weer heen. Verdachte zou twee Joodse meis jes, die bij haar onderdak vroegen op het hoogtepunt van de razzia's de deur geweigerd en wellicht ver raden hebben. Get. Van Gemerden meende, dat Ria de Heer het ver raad had gepleegd. Op een vraag van de president, waarom ze de meisjes niet binnenliet, bleef verd. na een poging'tot contact met haar verdediger het antwoord schuldig. Twee S.D.-ers verklaarden, dat Nel Denies hun enkele adressen van verdachte personen had opgegeven. Ok het verraad van leden van haar vroegere „schoonfamilie" de Wolff zou zij op haar geweten, hebben. De kermisexploitant W, Klijs deed een roerend verhaal, hoe juffrouw Denies hem gewaarschuwd had voor en geholpen had bij de No- vemberrazzia's; ze verzorgde ook PR's, stempels etc. Hij had haar nooit anders gekend dan als hyper- Oranje- en anti-Duitsgezind. Pres.: acht U het mogelijk, dat ze verscheidene verhoudingen achter elkaar had? Get.: Neen. Nadat de laatste der twaalf getui gen hun omstandige verklaringen hadden afgelegd, nam de president met de verd. de tenlastelegging nog eens door- DINSDAG 8 MAART 1949 AVONDPRO gramma HILVERSUM I: 1&— Nieuws; 19.15 Orgelsonates van Bach19.30 Dit ia leven; 19.45 Reg. uitz.: 20.— Nieuws; 20.05 De gewone man; 2D.12 Viool, violoncel en piano; 20.30 Lijdensmedi tatie; 21.30 Omroep ork.22.37 Actu aliteiten; 22.45 Avondgebed; 23.— Nieuws; 23.15—24.— Omroepkamerork. HILVERSUM II: 19.— Radiostnp; 19.10'Kentucky Minstrels; 19.15 Ach ter het voetlicht; 19.30 Zang eü sa menspel 19.50 Pianospel; 20.Nieuws; 20.05 West Europees commentaar 20.15 Bonte Dinsdtagavondtrein; 21.30 Allerlei-, 21.35 Clinge Doorenbos; 21.45 Buitenlands overzicht; 22,Ik zou zo graag; 22.25 Bijnamen in de kamer muziek 23.— Nieuws; 23.15—24,— Gram. muz, WOENSDAG 9 MAART 1949 HILVERSUM I: 7.— Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 BBC symph. ork.; 7.45 Een woord voor de dag; 8. Nieuws; 3.15 Te deum laudamus; 8.45 Violoncel en piano; 9.Bezoek bij zieken; 9.30 Indianapolis symph.. ork.; 10.35 Pianospel; 10.45 Herv. Mannenorga" nisatie te Utr.; 11-30 Arthur Schnabel; 32.— Andre Kosteianeta; 12 30 Land en tuinbouw;, 12,33 Muzikaal Maand blad; 19.— Nieuws; 13.15 Orgelcon cert; 13,45 Voor oude muziek; 14.15 Herv. Mannenorganisatle15.Om- roepork.; 16.Arbeid in vriie tljtf; 16.15 Voor onze Jongens cn meisjes; 17.30 Busch strijkork.; 18.— Onze NederL koren en korpsen- 18.80 Reg. uitz. HILVERSUM 21:* 7.— Nieuws; 7.15 £r.pl-: 8.— Nieuws; 8-18 Gr.pl.8.50 Voor de vrouw; 9.— Beethcvencon- cert: 10.— Morgenwijding: 10.20 Onze keuken 10.30 Als de stofzuiger zwijgt 11.Pop non-stop progr.! 12.VHn- centino12.30 Land- en tuinbouw; 12.33 Vbor het platteland12.38 Kili- ma Hawaiian®13.Nieuws13.15 Halender; 13.20 Louis Levy; 14.Ge sproken portretten; 14.15 Jeugdcon- cert; 15.— Voor de kleuters1515 Mensen, dieren en dingen; 15.30 De Regenboog; 16.— Roodborstjes; 16.15 Het stond in de krant; 16.45 Vragen staat vrij; 17,15 The Ramblers; 17.45 Reg, uitz.: 18.— Nieuws; 18.15 VarlR; 13.20 Jan Corduwener; 18.45 Piancduo. De schoonheidsspecialiste ont kende het verraad. Zjj had steed* aan de goede kant gestaan. He nauwe contact met Lebbink, Abe en andere S.D.-ers onderhield om belangrijk illegaal werk te doer zo zou zij het personeel van d Haagse distributiedienst van arrer tatie gered hebben. Daarbij moes ten natuurlijk ook wel slachtoffer' vallen. Het aantal van zes doder, vond ze niet zo heel groot: de heer de Wolff aldus verd. was toch wei doodgegaanl Advocaat-fiscaal: nVrouwelijke Landru' De adv.-fiscaal noemde deze zaa: eén van de moeilijkste, ooit voor d Hof behandeld. Verd. was niet iir moreel, maar amoreel. Zjj dee even gemakkelijk kwaad als goec Hij tartte het dagblad, dat blykbaa. beter op de hoogte was van de fei ten van deze zaak dan het Hof, met informaties te komen. Nadat zijn verzoek om terugwijzing naar de instructie door het Hof was afge wezen, nam hjj requisitoir. Verdachte was een vrouwelijke Laodru; zo ontdeed deze vrouw zich van haar minnaar, aldus mr. Don ker. En toen z|j, om een tientje, ruzie kreeg met iemand, verried zy ook deze. Ze stond in contact met spionnen en de Canadese Field Se curity, die deze zaak aanvankelijk heeft onderzocht, had haar gehoekt als spionne. Zy heeft de dood van zes mensen rechtstreeks of zijde lings op haar geweten. Rekening houdende met alle omstandigheden, eiste de adv.-fiscaal 7 jaar. Twintig jaar voor Schiedamse politieman De Rotterdamse kamer van het Haags Bijzonder Gerechtshof heeft de 40-jarige voormalige opperwachtmeester van de Schiedamse politie, J. J. Schoenmaker, tot 20 jaar veroordeeld, Sch. heeft als lid van de politieke afdeling van die politie talloze huiszoekingen en arresta ties verricht, verscheidene personen overgeleverd aan de S.D. en twaalf polme-agenten, die op het Schiedamse hoofdbureau naar de Engelse zender luisterden verraden; geen van hen is uit Duitse gevangenschap teruggekeerd. De eis tegen Sch. luidde levenslang. In een dezer dagen gehouden verga dering, onder auspiciën van de vereni ging „Het KJeiwegkwarher" omvat tende de Kleiweg. Bergpolderpiem en een gedeelte van de Straatweg tussen Jul. van Stolbcrglaan en Incassobank werd besloten in de week van 29 April tot en met 7 Mei een feest- en winkel week op de Kleiweg te houden. Plan nen hiervoor zijn opgesteld en. diverse commissies uit de burgerij en winkeliers benoemd. De Kleiweg zal een feesttooi krijgen, door het aanbrengen van een fraaie versiering en verlichting, terwijl een grote etalagewedstrijd zal worden ge houden, waarvoor bijna alle winkeliers hun medewerking hebben toegezegd. De plannen zijn, Vrijdagavond 29 April de leestweek te openen met een muzikale rondwandeling daor het Klei wegkwartier en ontsteking van de feestverlichting, Zaterdag 30 April zal de eerste ver jaardag van Jukana als Koningin op feestelijke wijze worden, gevierd, ter wijl kinder- en volksspelen zullen wor den gehouden- Woensdag 4 Mei is het Dodenherden king en zullen evenals voorgaande ja ren, in de Geref. Kassaukcrk cn ver moedelijk ook in de Ned. Hervormde Oranjekerk bijeenkomsten worden be legd. waar sprekers van verschillende richtingen het woord voeren. Op Donderdag 5 Mei, de nationale feestdag, zullen eveneens kinder- en volksspelen worden georganiseerd en 's avonds een grote lampionoptocht. Zaterdag 7 Mei zal de winkelweek worden gesloten indien financieel mogelijk met het afsteken van een vuurwerk op de Bergsche Plas of ra de tuin van „Lommerrijk". Rotterdams populairste actrice De aud-actrice Marie van Eys- rienVink hoopt Maandag 14 Maart haar 85ste verjaardag: te vieren. Den Haag was haar ge boortestad, maar tn Rotterdam zou ze op jeugdige leeftijd reeds vaste verschijning op het toneel worden, hegln van een carrière, waarvan de Maasstad veertig jaar lang ge tuige is geweest, Maria Helena Hendrika Louise Vink legde zich aanvankelijk toe od het modevak en in haar vrije tyd beoefende zij als dilettante de toneelkunst. Haar neef Louis Moor effende voor haar de weg naar de planken, en zonder de toneelschool ooit bezocht te hébben, trad zij reeds in 1878 in de Amsterdamse stadsschouwburg op. De eerste ti- tel-rol was in J. A. Alberdingk Thrjm's „Suzanna Baxtelotti", dat gegeven werd ter gelegenheid van het huwelijk van koning Willem III met koningin Emma. Contact met Rotterdam kreeg Marie Vink in 1882, een verbin tenis met het gezelschap van Wil lem van Zuylen in Rotterdam. De grotte kans kwam in 1883 in Den Helder, toen zij voor mevr. De Boer—Van Rijk de rol van Ilonka in „Inkwartiering" moest overne men. Op voorspraak van Catharine Eeersman kreeg zij twee jaar later engagement bij de Rotterdamse afdeling van „Het Nederlands to neel", dat in de Grote schouw burg speelde. ROTTERDAM is een havenstad, maar als dat zo doorgaat, zullen wij binnenkort met een Spido-bootje moeten varen om onze eigen haven te zien", mopperde een oude havenrot en hy gaf een schop tegen de paal, waaraan dat hatelyke bordje met „Verboden Toegang" gespijkerd zat. Dergelijke bordjes staan aan de twee uiteinden van de Noordelijke kade van de Rijnhaven, daar, waar moderne gevels aan de ouderwetse vemen van Blaauwhoed en Vriesseveem, Pakhuismeesterenen Handelsveem worden geplakt. paar maanden zeggen komen er een paar flinke ijzeren hekken op de plaats, waar nu het genegeerde bordje staat. Op dat ogenblik zul len we weer een stap dichter zijn bij hat tijdstip, waarop de haven- minnende Rotterdammer- een Spido-bootje moet nemen om zijn eigen havens te zien. Maar de vei ligheid voor het leven, en de be veiliging tegen diefstal, gebieden het en dan wordt er niet gevraagd naar liefhebberijen. Dit overdachten we terwijl we deels door het zand, deels op de kademuur liepen met aan de ene kant de op dat ogenblik lege Rijn haven en aan de andere kant de vemen, waarin reeds goederen lig gen opgeslagen. Van de vier kra nen staat er één al op haar plaats aan de kademuur, de andere drie staan nog teruggetrokken tussen de bijna voltooide gebouwen. Eén was er bezig om hout te lossen voor het laatste werk in „De Eer steling", die met zijn openslaande deurlaadkleppen, waar drie Yale- wagens tegelijk op kunnen staan, de indruk geeft van een reusachti ge voorraadbak in een kruideniers winkel. De" derde kraan zwaaide bedrij vig heen en weer tussen het pand van Blaauwhoed en Vriesseveem. Zij pikte iedere keeri'een hijs balen op aan de zijkant van het oude gebouw, dat als een gedrocht af steekt bij haar schitterende voor gevel. ,,'t Zijn net oude vrouwen met een laag blanketsel op hun gezicht," zei één van de arbeiders. Deze oude mopperaar was de enige die zich wat van de bordjes aantrok. Iedereen loopt vrjj over de herstelde kademuur, waar men reeds bezig is leidingen in de stroomgoten voor de kranen te leggen. Nu gaan de hengelaars nog rustig hun gang, terwijl de kranen reeds de lasten uit het schip tillen. Straks echter, wanneer het werk voltooid is en dat duurt niet zo heel lang meer, we hoorden een Rotterdam is de stad geworden van haar grootste successen. Het gemeentearchief schonk zij later haar fraaie gedenkboeken, door Jan Binkhorstt bij haar jubilea, afscheid en 70ste verjaardag sa mengesteld. Het grootste gedeelte van haar toneelloopbaan heeft de actrice ge werkt onder directie van haar echtgenoot Pieter Diedrich vn Eijs- den, met wie zij in 1891 in het huwelijk trad. In datzelfde jaar maakte het echtpaar een tournée door Nederland, die een ware triomtocht werd. Toen Van Eys- aen in 1S23 het directeurschap dat hij met Cor van der Lugt Mel- sert en Frits Tartaud deelde, neer legde, volgde zijn vrouw een jaar later dit* voorbeeld. Voorgoed nam zij afscheid van het toneel, maar een enkele maal zag men haar daarna nog in gastrollen, bij Van der Lugt Melsert o.a. als Pieter nel bij de „Bruiloft van Kloris en Roosje", Marie Van Eijsden Vink kreeg „de rol van haar le ven" heel onverwacht te spelen en de oorzaak was droevig. Van Ca tharine Beersman, die op het to neel door een beroerte was getrof fen, moest zij de hoofdrol in „Ma dame Sans Géne" overnemen, het werd haar grote succes. De oud-actrice, die nog goed ge zond is, toont grote belangstelling voor alles wat zich op toneelgebied afspeelt. Van haar hand verscheen het werk „Mijn toneelleven" en in de schouwburg kan men haar regelmatig ontmoeten. Drie systemen De vemen hebben alle drie een verschillend systeem voor het los sen. Bij „De Eersteling" zijn het uitslaande bakken, die meteen als deur fungeren. Het pand van het Handelsveem, artistiek van houw en men zou haast zeggen; te mooi voor een veem, dat Handelsveem heeft grote niet-doorlopende bal- cons, waar de Yale-wagens onder de kraan kunnen rijden. Hierdoor wil men het werk voor de kraan machinist vergemakkelijken; hij is dan niet gebonden aan één -vast punt. Dit weer in tegenstelling tot het laatste-veem, waar de lading precies op de bordessen van de doorlopende balcons moet worden neergezet. Men zou geneigd zijn in deze verschillende systemen van laden een edele wedstrijd ie zien tussen de ontwerpers. De methoden, alle nieuw en hypermodern op hun gebied moderner dan Amerika zullen straks in de praktijk hun deugdelijkheid en effi ciëntie met elkaar meten. Dan zal worden uitgemaakt welke de beste Is. In het pand van het Handels veem met zijn glazen trappenhuis en. zijwand, komt naast de gewone veemruimte ook nog ruimte voor een industrie. Bij het gebouw, dat buiten kelder en parterre vijf ver diepingen telt, worden nog werk plaatsen gebouwd en ook een wo ning. De architecten van het bureau De Ruyter en Van der Graaf, dat het bouwplan ontwierp, hebben gewoekerd met de ruimte, waardoor b.v. het trappenhuis uit gebouwd is. Maar, daardoor heb ben zij beref dat de belegbare oppervlakte van het pand 28.C00 vierkante meter werd, waarbij 12.000 vierkante meter nieuwbouw. "We zijn verder gegaan langs deze havenkant, die gloednieuw en aanzienlijk mooier en moderner uit haar puin verrezen is door nijvere arbeid. Eerst nog gaan we langs De Eersteling, waar reeds een paar Stelconplaten gelegd waren mis schien als proef en dan terug langs de achterkant (of de voor kant?) van de vemen. En toen we deze lelijke oude kant zagen, dach ten we: „Net jonge meisjes, die een masker hebben voorgedaan voor het Carnaval." Mattliaus Passion De Maatschappij tot bevordering der Toonkunst geeft dit jaar drie uitvoeringen van. de Matthaus Pas sion, en wel op Vrijdag 1 April, 7.30, Zaterdag 2 April, 2.30 en Maandag i April, 7.30. Aan deze uitvoeringen, die worden gegeven in de Koningiruxekerk, werken mee Jo Vincent, Annie Woud, Louis van Tulder, Anton Eldering, het aföe- lingskoor van Toonkunst, een jon genskoor onder leiding vac Piet 't Hart en het Rotterdamseh Philhar- monisch Orkest. Het geheel staat onder leiding van Otto Glastra van Loon. ONDERSCHEIDING Bij k.b. ig toegekend de eremedaille, verbonden san de orde van Oranfe- Nassau in brons aan de heer W. G-. A Bovendeert te Rotterdam, arbeider bij de N.V. Koninklijke Tapjjtenfabrieken te Moordrecht. advertentie 1M Geneesmiddel tegen I huidaandoeningen. I Zuivert de poriën, doet I I de jeuk bedaren, verfrist en sterkt de huidweefsels. FEUILLETON Door M. Pardoe „Dat zou ze ook," zei Klets kalm," maar in plaats van met Jill speel ik in de tennismatch dan met madame Fievé. Ze laten ons vast wel samen toe, als z|j geen kind bij zich heeft en ik geen vader en moeder." Verbaasd keek Jill hem aan. „Maar Klets toch, dat kun je niet doen!" protesteerde ze „Madame Fievé speelt enorm zeg, iedereen zal je uitlachen. En bovendien, ze heeft 't je toch helemaal niet ge vraagd?" '„Nog niet, maar dat komt wel," zei Klets kalm, „en als we 't ver liezen geeft ze me een doos choco la. Madame Fievé m'adore ze is dol op me." Jill wendde zich tot haar moe der. ,Mams, je moet heus iets aan Klets doen," zei ze ernstig. „Als ja niet oppast, is h|j. binnenkort een onmogelijk Frans jongetje. Hij gaat er al hoe langer hoe meer op lij ken. Zelfs met ons kan hij al geen behoorlijk Engels meer spreken," Haar moeder glimlachte. „Ik wilde dat jij en Robin eens wat Frans spraken." zei ze. ..Ma demoiselle is hier al drie maanden lang heus niet om met pn'y Ea- gels te spreken, hoor. A propos, waar is Mademoiselle toch?" „Elle a la migraine" zei Klets iets waar hij heel blij mee scheen te zijn. Mevrouw de Salis keek hem streng aan. „Billy," zei ze, „er zijn ogenblik ken dat ik je werkelijk een onmo gelijk. naar jongetje vind. Je zegt dat alsof je er groot plezier m hebt dat die arm? Mademoiselle erge hoofdpijn heeft, De Stakkerd schijnt er zo'n vreselijke last van te hebben- Als ze zich nu onplezie rig voelt, kan ik toch eigenlijk met op reis gaan. „O, ga toch, mams," zei Jill, „heus, 't komt allemaal wel goed. Die hoofdpijnen van Mademoiselle duren nooit langer dan een dag, je cult zien dat ze morgen weer hele maal opgeknapt is, en..,." Er werd op de deur gebonsd 1 Bonj'our stormde binnen. „Pardon, madame, heeft u nog een antwoord op t telegram mee te geven?" „Geen antwoord, Henri, merci." „Tot uw dienst, madame!" Een slag en een bons en de deur was weer dicht „Weet je, mams," zei Klets, „laatst stormde Bonjour de kamer van madame Fievé binnen: ,Fats! Bons! Bonjour madame!' je weet wel, zoals hij altijd doet, en hij wacht nooit op antwoord. En weet je wat toen?" „Nee, wat dan?" „Nou, madame Fievé stond pre cies in 't midden van de kamer ennou, raad es?" „Wel?" „Ze had alleen maar haar hemd aan!" En daarop begon Klets vre selijk te giechelen, „Maar Billy toch! Hoe kom je erbij om zoiets te vertellen? En boe kom je aan dat verhaal?" zei zijn moeder. Ze probeerde streng te kijken, maar 't lukte haar niet heel best. „Zo maar," zei Klets, „ik stond op de gang en. *k heb 't zelf ge zien." „En wat gebeurde er toen?" vroegen Jill en Robin tegelijk. „Niets. Madame Fievé; elle était formidable! Ze was geweldig! Ze bleef rustig staan en zei: .Bon jour Henrf, set hier 't blad maar neer alsjeblieft en doe vooral de deur goed dicht.' Zeg mams, wat zou jij gedaan hebben als Bon jour zo maar kwam binnen stui ven en je Jill zag hoe haar moeder de wenkbrauwen fronste, en voordat deze kon antwoorden, zei ze: „Klets, nu is 't genoeg, hoort Wat deed je daar eigenlijk op de gang bij de kamer van mevrouw Fievé? Ik geloof dat je al het Frans helemaal nicfc van Mademoiselle leert, maar van al dat babbelen dat je doet met Bonjour!" „Ik was niet aan *t babbelen, ik was aan 't werk," zei de brave Klets. „Aan 't werk? Wat voor werk?" vroeg z'n oudere broer ongelovig. „Ik hielp Bonjour met de dien bladen!" „Met de dienbladen? En je kunt nog niet eens een kopje dragen zonder de helft op 't schoteltje te morsen!" „Nou, ik droeg eigenlijk niets, maar ik deed alle deuren open en dicht." Jill keek haar jongste broer ho nend aan. „En dat noemt-ie wer ken!" zei ze. „Vooruit, mams, ik zal je wel helpen pakken. Je zult wel de trein van 3.39 moeten heb ben, nietj" „Ja, maar liefje, ik weet heus niet, of ik wel weg kan gaan, en jullie zo maar achterlaten terwijl Mademoiselle op bed ligt." „O, maar mams, ze is morgen immers weer beter, net als altijd. En wat zou er nu met ons kunnen gebeuren? We hoeven toch niet buiten 't terrein van 't hotel te gaan, en dan kunnen we je altijd nog opbellen als er iets mis zou gaan." (Wordt vervolgd) Het wetsontwerp Interim-regeling voor Suriname en de Nederlandse Antillen is thans voor advies aan de Staten van Suriname en Curacao aangeboden. Volgens de nieuwe re geling zal de landsregering van Su riname en de Nederlandse Antillen beslaan uit de landsregent en de aan de Staten verantwoordelijke rege ringsraad. In de nieuwe landsrege- ling Is duldelifk aangegeven, dat ten aanzien der inwendige aangelegen heden de landsregent optreedt ais hoofd der landsregering. Het ontwerp gaat uit van de ge dachte, dat een gelijksoortige ver houding als in Nederland bestaat tus sen de koningin-en de ministers, in Suriname en de Nederlandse Antil len zal bestaan tussen de vertegen woordigers des konings en de leden van de regeringsraad. Alleen ten aanzien van de belangen van het Ko ninkrijk worden aan de landsregent bevoegdheden toegekend. Hij zal daarbij 's konings aanwijzingen in acht hebben te nemen. Krachtens de interim-regeling zal bij algemene maatregel van bestuur aan de eilanden Aruba en Curasao zelfstandigheid wor den verleend. Alle inwendige aangelegenheden zullen worden geregeld b|j landsverordening. Een uitzondering wordt slechts gemaakt voor de interim-regeling zelf, het Nederlanderschap, de vernietiging van een landsveror dening, de strafrechtelijke ver antwoordelijkheid van de lands regent, de goedkeuring van ver dragen en verscheidene bepalin gen betreffende de defensie. stuur, verdragen met een vreemde mogendheid e.d. zal de betrokken landsregering van advies dienen, desgewenst na overleg met de staten. De nieuwe interim-regeling kan alleen tot stand komen krachtens het nieuwe artikel 210 van de grondwet Het ontwerp interim-regeling moet dus met een tweederde meerderheid in de Staten-Generaal worden aan genomen. Op 17 Maart a.s. zullen op de Ne derlandse Antillen verkiezingen wor den gehouden. De nieuwgekozen sta ten zullen over het ontwerp advies moeten uitbrengen. De regering wil de mening van de Statencolleges graag voor 1 Mei a.s. vernemen. Gemiste feestmuts Hier hebben we dan Louis, die niet op de bruiloft gevraagd was en er stellig op gerekend had te worden uitgenodigd. Stellig, zó zeker, dat hij de moeite genomen had een uitvoerige voordracht in te studeren, een voordracht, die hem geïnspireerd had tot het ma ken van een aantal illustratieve tekeningen in kleuren, episoden voorstellende uit het leven van het zilveren bruidspaar. Nog een reden, waarom er bij Louis geen twijfel had bestaan tot de gasten te 2ullen behoren: wel, zijn hulp aan die mensen in de oorlogsjaren. Was het Louis soms niet geweest die in de hongerwin ter met een half mud aardappelen was komen aansjouwen nou, ja het klusje had 300 gulden moeten kosten, maar dat was Louis zijn schuld niet, ze deden toen 700 gul den het mud, die piepers en dan is 300 voor een half geen afzetterij. En aat stuk vlees dan, met levens gevaar gehaald bij een clandestien slachtertje, ja de prijs was ook niet aan de lage kant geweest, maar wat wil je, kwam er maar eens om in. de hongerwinter. Ik kon die mensen goed, zei Louis tegen de rechter, ze hebben vroeger bij mijn op de derde étage gewoond, ik beschouwde ze as vrinde, ze wiste dat ik bij alle ken- nïsse altijd op de feestjes gevraagd word, want ik ken de boel bezig houwe al zeg ik het zelf, ik ken ze late lache dat ze barste met me voordrachte. Goed, Louis was niet uitgeno digd. Hij kon daar nu wel op ge rekend hebben en alvast een voor dracht hebben geleerd en die teke ningen gemaakt, maar dat was zijn. zaak en als-tie dan weten wou waarom die niet uitgenodigd was, nou, ze wilden hem er niet bij hebben, de duitendief, die afzetter, die in de honger-winter zo mooi geprofiteerd had van de nood van zijn kennissen. Uitgebeend had hij ze zoveel hij maar kon en zo'n. vent op je zilveren bruiloft vragen, 2e keiten wel uit, al kon die dan nog zo lollig wezen, dan kenne d'r* meer, daar hadden ze Louis niet voor nodig. Wf zouden van al deze overwe gingen en trouwens van de hele Louis nooit een syllabe vernomen hebben, als die teleurgestelde man zich op de avond dat de bruiloft werd gevierd niet zo zonderling gedragen had. Toen het dan zeker heid was geworden dat Louis zijn voordracht om niet had ingestu deerd en die mooie tekeningen te vergeefs gemaakt, kon hij van woede en wraaklust geen hap eten door zijn keel krijgen. Hij zette er een borrel op en begaf zich om trent 11 uur naar de woning van het feestende bruidspaar. Toevallig deed de bruidegom zelf open. Had hij nu die feestmuts maar niet op gehad. Die muts, die de vreugde zo treffend symboliseerde, de vreugde waaraan Louis zo graag had deel genomen, werkte als een rode lap op.de stierlijk vertoornde man. Weet je wat jij ben, had Louis maar opeens gezegd, jij ben een schoft, ik zal jouw vrouw es even gaan vertellen wat een mooie jon gen of jij ben, want ik weet wat van jou, ik zal niet veel zeggen, maar als ik Saar zeg, dan weet je het zeker wel. Een handgemeen kon toen moei lijk meer uitblijven. Gelukkig kon de bruiloft voortgezet worden wat later, zij het met een tamelijk ge blesseerde bruidegom, die plotse ling verouderd leek, doordat z'n bovengebit defect geslagen was en niet meer ter plaatse dienst kon doen. Louis kreeg vijftig gulden boete en het bevel tot vergoeding van de schade aan het gebit toegebracht. Die mooie tekeningen zou ik maar wegdoen, sprak de rechter, want je zult het nu bij die men sen wel voorgoed verbruid hebben. Heb ik al lang gedaan, zei Louis en hij lachte een beetje, maar niet van harte. Op het Phll harmonische Maandag avondconcert kon men opnieuw kennis maken met muziek van Scandinavische componisten. Daar was In de eerste plaats de ouverture „Marionetter" van de in 1892 geboren Zweedse componist Hileting Rosenberg. In verlioudtng tot de muziek van zijn landgenoot Knudhge Riisager, die op het vorige concert tot uitvoering kwam en een alles behalve sterke indruk maakte, liet Rosenberg's ouverture, hoewel even eens sterk romantisch geaccentueerd, in melodiek en instrumentatie in harmo nisch opzicht in elk geval een eigener geluld horen. Zeker, vaak hoorde men harmonische combinaties, die al heel erg vertrouwd klonken, maar er was een streven merkbaar naar een bew i,„.lijker, opener klank en vooral hel snelle Deze kwesties zullen door een wet gedeeite bleek eon onderhoudend, spran- moeten worden geregeld. Bij alge- 1 mene maatregel van bestuur zullen de rechtspraak van de hoge raad, de regeling van dc eilanden van de Ne derlandse Antillen, alsmede nog en kele andere onderwerpen worden geregeld. De koning zal een staatsraad in buitengewone dienst benoemen voor Suriname en ook een voor de Antil len, na overleg met de betrokken landsregering. In de raad van state kan hierdoor de zienswijze van die gebiedsdelen tot haar recht komen. Ten aanzien van ontwerpen van wet ten, algemene maatregelen van he kelend karakter te bezitten, Getroffen door Mn rij Duitse sol daten- kazernes die het Noorse landschap ont sierde, geraakte de Noorse componist Ha raid Saeverud, aldus vermeldde het programma, bij het zien van deze schandvlekken, in een geladen stemming, Advertentie IM. Doel Uw handen goed die hem de compositie „Kjempevise- Slhtten" in de pen gaf. Het werk werd opgedragen aan alle grote en kleine strijders van dc verzetsbeweging. In het begin beeldt de componiêt de sinistere stemming van de eerste oorlogs- weken uit. Of luj hierin geheel is ge slaagd betwijfel ik. Zijn klankidioom is m harmonisch opzicht te tam als het ware. om deze schrijnende gewaarwor dingen muzikaal geheel en al te reali seren. Een bewijs hiervoor is, dat hfj dit dan ook uitsluitend in -de instru mentatie heeft trachten te vinden. Merk waardig overigens, dat hij het gedeelte waarin het aanvankclyk aarzelende, naderhand vastberaden verzet wordt verklankt, op muzikaal overtuigende wijze heeft weten neer te schrijven, ondanks het feit, dat ook hierin een intensere harmonische spanning zeker denkbaar is Wanneer Flipse en de zijnen deze beide composities zo geladen en geache veerd op de concerten daarginds zullen ten gehore brengen als zij gisteravond hier deden, zal hen ongetwijfeld veel succes ten deel vallen. Grote, langdurige bijval had de jeug dige Hongaarse violiste Johanna Martzy in ontvangst te nemen voor haar ver tolking van Tsjaikofsky's vioolconcert. Inderdaad gaf deze aanleiding tot £rote geestdrift, want alle eigenschappen die een violist kunnen sieren waren hierin verenigd. Een virtuose techniek cn een warme, grote toon, benevens een ge zande muzikaliteit, kenmerkten dit spel. Het orkest opende het concert met Schubert's onvoltooide Symphcnle en besloot het op eclatante wijze met het nog immer aantrekkelijk boelende werk „Rinidi Roma" van. Ottorino Respighi. Herman van Bom 28. De volgende mor gen vroeg ontwaakt Rob uit zijn verdoving. Lan ge tijd blijft hy in zitten met het boofd m zijn handen. Wat is a toch met hem gebeurd? Hij kan zich wee;- niets herinneren. Zijn napie ren zijn toch niet gesto len? Neen, daar liggen ze. En gelukkig, Skip is er ook nog. Vrolijk blaf fend springt de hond op het bed, fr'ij, dat de baas hem weer eens op de rug klopt. Daar staat Rob op. Maar wat zijn z'n benen zwaar! wan kelend loopt hij de ka mer uit. Winter, die in de kamer daar naast bezig is, kijkt hem verschrikt a2n. „Ben je 2iek Rob"? vraagt hij. „Ik weet het nietmom pelt Rob. Prudon. wordt er by gehaald,- die de dokter waarschuwt. „Vermoedelijk het gevolg ken vacantie te nemen op het nabijgelegen van de invloed der ultra-violette stralen", zegt eiland x221. „Misschien ben je alleen maar de arts; „kapitein Rob moet maar eens rust een. beetje overspannen", zegt hij, nemen". Prudon stelt Rob voor, een, paar we-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3