Amerika blijft herstel van de Republiek eisen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Cel-rubber kan vele levens redden „Chaos zou het gevolg zijn" zegt dr Van Royen Engeland zal Transjordanië helpen tegen Israel KORREL Indonesië in de Veiligheidsraad Britse ambassadeur bij minister Stikker Felle strijd tegen pokken in Batavia Weer drie jaar geëist tegen Menten Koffie wordt duurder Israëlische troepen zouden ook Egyptisch gebied hebben betreden Br. Bunche waarschuwt Wat moderne tovenaars tot stand brengen Oostenrijk is zijn bezetting moe Kampioenscompetitie van de KNVB Ho Ying Tsjin zal kabinet vormen Axis Sally schuldig bevonden De Atlantische Unie en Italië Civiel beheer der VS voor Japan Premier van grootste Sowjetrepubliek van post ontheven Weerbericht iVrijdag 11 Maart 1949 £S<t. en Aam. Lings Hoven 141. Schiedam Tel. £9300Abonn.prijs: per week 0,32 per kwartaal 4.10. lósse kómmen 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Negende jaargang No. 59 Uijgove N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 378644 Bankier; Amsterdamsehe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Nederland heeft drie punten van de resolutie van de Veilig heidsraad van 28 Januari uitgevoerd, maar houdt bezwaren tegen een vierde punt, nl, herstel van de republikeinse regering in Djogjakarta op dit ogenblik. Met deze mededeling maakte dr. J. H. van Royen gister avond te Lake Success het Nederlandse standpunt bekend Inzake de Indonesische kwestie, die opnieuw door de Veiligheidsraad ïn behandeling is genomen. De drie punten waarover geen ver schil van mening bestaat tussen Nederland en de Veiligheidsraad zijn volgens dr. Van Royen: herstel van volledige vrijheid'van beweging voor de republikeinse leiders: de republikeinse leiders hebben de gelegenheid om met alle personen in Indonesië contact te zoeken; de Nederlandse regering .voert*onderhandelingen met de republikeinse leiders. - Het voornaamste punt van ge schil tussen mijn regering en de Veiligheidsraad, aldus dr Van Royen. vormt de aanbeveling van de resolutie om de republikeinse regering in Djogja te hersteilen. Dit herstel zou ongetwijfeld over geheel Indonesië beschouwd wor den als een zichtbaar symbool van een zeer groot succes van de repu bliek. „Het is een illusie té denken, dat de commissie der V.N. met een handvol mensen, verspreid over een bevolking van millioenen. in staat zou zijn om ordeverstoringen, voortkomend uit dit herstel der republikeinse regering, te voor komen.'' Hierna ging dr Van Royen uit voerig in op het voorstel van de Nederlandse regering tot het.hou den van een rondetafelconferentie. Hij zet: Dit Nederlandse aanbod biedt, indien het wordt aanvaard, vele voordelen boven de resolutie van de Veiligheidsraad: 1. Het doel van deze resolutie, de overdracht van de souvereiniteit, zou een jaar eerder worden ver wezenlijkt. 2. De interimperiode met al haar moeilijkheden kan tot de duur van enige maanden worden terugge bracht." Elke poging tot herstel van de republikeinse regering zou slechts leiden tot wanorde, zo sprak dr Van Royen. Hij vervolgde: „Het Nederlandse volk is ervan over tuigd, dat blijvende vrijheid en. vre de voor Indonesië niet kunnen wor den bereikt door volledige uitvoe ring van de resolutie onzerzijds en dat er elementen zijn in deze reso lutie, die slechts tot rampen kun* nen leiden." Dr Van Royen zeide zich voor dit ogenblik te zullen onthouden van commentaar op bet eerste rapport van de Unci van deze maand, Hij wilde slechts con stateren, dat zijn voorzeggingen omtrent de gevolgen van aanvaar ding der resolutie waren bewaar heid: nl. zij veroorzaakte een „deadlock" door verwarring te stichten over geheel Indonesië en zij bracht de besprekingen betref fende een federale regering tot stilstand. Met' betrekking tot het plan be treffende de Rondetafelconferentie Advertentie LM. Het Is gemakkelijker een afspraak te maken dan er zich aan tehouden, dat ondervonden ^ook de fabri kanten van opklapbedden toen rij afspraken een vaste verkoopsprijs te handhaven. Dat gaat allemaal goed totdat..... nü is er een op- klapbedden-oorlog an U weet uit ondervinding..,, (was er ook niet eens een suiker oorlog) de vrede zal ook wel weer komen. Volgens die oude afspraak werd een twee-persoons op- klapbed verkocht voor65.80. Als U er nu i vlug bij bent en waarom zou U op dié vrede wachten, koopt U ditzelfde 'opktapbéd met gezondheids-1 J Jk matras, fijn If Q weefseelvbor jif* Zo zit overal wel leis goeds In. U-HATHEMESSERLAAN <OUKZICHT)— zei dr Van Royen nog: „De Neder landse regering vraagt thans slechts, dat dé Veiligheidsraad de UNCI {Uno-commissie voor Indo nesië) toesta, de RTC bij te wonen en haar succes te bevorderen." De andere, sprekers die gister avond het Wohrd voerden- waren generaal R om ulo (Philippijnen),- Warren Austin (VSk en -Pa- Ia r (Republiki Indonesië). Na een felle aanval'óp Neder land van de Philippijnsè af gevaar- digde, die de Nederlanders ervan beschuldigde, in Midden-Java een- nieuwe marïonetténstaat te willen opzetten en dé besluiten' van de Veiligheidsraad te omzeilen, ver waarlozen en schenden, deelde, de, Amerikaanse vertegenwoordiger mee, dat zijn'regering de-resolutie van 28 Januari blijft steunen. Austin zei: „De Nederlanders Hebben, te ken-, nen gegeven niet bereid te zijn de regering vait .de republiek tn Djog ja te herstellen zoals de resolutie- van 28 Januari van hen vraagt. Wij zjjn niet in staat de houding van de Nederlandse regering te begrij pen en wel om'twee redenen: 1. De voorzieningen van de resolutie, zijn in dit opzicht'door en door gezond en redelijk: 2. Dé voorgestelde ver snelling dér. soevereiniteitsover dracht zou eveneens betékenen een overdracht yan de bevoegdheid aan de republiek om haar macht in Djogja tB herstellen. Myn regering houdt vol dat eèh militaire actie niet 'tot gevolg mag hebben dat een der partijen voor de Veiligheidsraad wordt geëlimi neerd. Zolang de republikeinse re gering niet is hersteld in Djogja, kan zij niet deelnemen in onder handelingen over een bevredigen de oplossing van het geschil. Het lijkt mij toe dat. indien Indonesië spoedig, onafhankelijkheid zal'•"ver krijgen, zoals wordt voorgesteld ih het nieuwe Nederlandse plan, een begin moet worden gemaakt met het herstel van de republiek." Bitter van toon waren* de woor den van de republikeinse afgevaar digde -Palar. Sprekende over de nieuwe Nederlandse voorstellen, zei hij: ..Inderdaad. W5.i zouden de ze voorstellen van ganser harte aanvaarden, als wij onze droevige ervaringen -met de Nederlanders konden vergeten. Wij kunnen en mogen dit echter niet doen." Palsr citeerde brieven van Neder landse militairen in Indonesië, die in de Nederlandse pers' zijn ver schenen met vermeldingen van wandaden die op Java bedreven zouden zijn. „De Nederlanders," al dus Palar, gebruiken nazi-metho den dd Java .en 'ik - ben' bevreesd voor het lot van mijn'volk'daar, niet alleen, op grond van getuige nissen van Nederlandse soldaten' zelf. maar ook. omdat ik weet. wat het Nederlandse leper mijn 'volk aa'nde.ed op. Zuid-Celebés, niet zo heel -lang geleden! Ik vraag om'een:, onderzoek door een internationaal, orgaan 'naarde méthoden, welke het - bTederlspdse lp«rer toen ast op Java.' Sumatra en. Madura." Ook de voorgesteld© 'versnelcfe souvereiniteitsoverdracht was het voorwerp van Palars critiek.- Hij verweet de Nederlanders, de be doeling te hebben.' de uiteindeliike' beslissing, in. eigen hand te houdpn omdat- Nederland verklaard heeft, „elk"; voorstel te önderzoeken. dat verenigbaar k met' zijn verant woordelijkheid"; ■De -Veiligheidsraad komt van middag weerbij een. .De ^Britse;,ambassadeur in Neder land',* sir Ph'iiip'^ichols, heeft in 'het, begjnvan deze^veek éen bezoek ge bracht aan ministers-Stikker, niet be trekking tót.-de- besprekingen inza ke eennplossinjgViii'Indonesië. Dé Engelse;' mening omtrent de si tuatie .zou .de..vólgende zijn: 1.. De Nederlandse regering moet de resolutie van de Veiligheidsraad van 28 Januari in zijn- gehéél uit voeren. '.v 2, DeRepublikeinseleiders moet worden, toegestaan naar hun vroe gere zetel te Djogjakarta terug te keren. 3. Geen ecnfèrentie Inzake Indo nesië zou met vrucht gehouden kun nen worden zonder deelneming van de Republikeinse leiders. DE HULPDIENSTEN VAN DE ZWEEDSE LUCHTMACHT zijn bezig 't materiaal en de -mensen bjj grote koude, sneeuw, storm en andere on gunstige winterse omstandigheden te beproeven. Een aantal vliegeroffi- eieren zijn duarbij als proefkonijnopgetreden, slechts uitgerust met vliegpak, parachute en noodrantsoenen. Eén der vliegers demonstreert, hoe een parachute in een storm boven de boomgrens behandeld moet worden. DONDERDAGMIDDAG 'om' half vier arriveerde Koningin Juliana met prinses Margriet op het vitep- veld Schiphol uit St. Anton, waar zij korte tijd-verpozing heeft gevon den van haar staatszaken. Prinses Wilhelmina was op het vliegveld ter verwelkoming aanwezig. Recht streeks reisde de -Koningin naar Den Haag, waar zij in het paleis aan het Lange Voorhout (het voor-' matige verblijf van Koningin Emma) recipieerde voor de deel nemers aan de Benelux-conferen- tie. Bij deze gelegenheid reikte zij onderachoydingen uit aan drie Bel- jigische ministers, FOTO.' De Koningin bet reedt het paleis In het quarantaine-station op het eiland Onrust, waar thans ongeveer 300 pokken-patiënten zijn geïso leerd en er dagelijks nog 70 tot 80 bij komen sedert de eersten er 14 dagen geleden aankwamen, zijn thans in totaal 82 patiënten over leden, waarvan de meesten kinde ren. Van het totaal van 1000 opge- namenen zijn intussen 256 als ge- mezen ontslagen. .In de ziekenhuizen te Batavia zijn sedert het begin der epidemie 35 patiënten' overleden. In .totaal is het overlijden van 117 pa tiënten/ officieel geregistreerd. Van de Ij^imillioen inwoners van Bata via zijn thans 800.000 gevaccineerd. De besmettingshaard in dë bene denstad is volle di g doorzocht. Bij de hervatte behandeling van de zaak tegen de groot-industrieel Men ten uit Aerdenhout heeft de advocaat-, fiscaal bij het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof gisteren bevestiging van de verstek-sententie geëist: drie jaar gevangenisstraf met aftrek van voor arrest. Twee opstelschrijvertjes naar Engeland vertrokken ftet een toestel van de British Euro- nean Airways zlin gistermiddag twee jeugdige vertegenwoordigers van Ne derland naar Londen vertrokken. Het waren Els Eilers van het Barlacusgym- nasium te, Amsterdam en Johan Gopds- blom van het Hugo de Groot-lyceum te Zaandam. Zij hadden hun reis ver diend door de beste opstellen te leve ren over het onderwerp „Jeugdvriend schap reikt over de grenzen", opgege ven door de „Raad- van opvoeding In Wereldburgerschap". De prijs'van de beste kwaliteiten koffie wordt op 21 April met 1,12 per kilo verhoogd. De maximum prijs wordt daardoor 4.40 per kilo, dat is 1.10 per half pond. De prijsstijging' is het gevolg van de prijsverhogingen op de internatio nale koffiemarkt. Ameland verlost uit zijn laag-water-isolement Na enkele dagen lang per vliegtuig van het nodige te zijn voorzien Is het eiland Ameland thans weer verlost uit zijn isolement dat door de lage water stand was ontstaan. De postboot voer gistermiddag wéér over de Waddenzee. Engeland heeft gisteren laten doorschemeren dat het Transjordanië zal helpen als het leger van Israël dit land mocht binnentrekken. Philip Noel Baker, minister van staat, heeft in een Lagerhuisdebat over de betrekkingen tussen Israël en Transjordanië gezegd: „Een bondgenoot dient te wórden beschermd tegen een agressor". HU zei echter niet, In welke vorm deze bescherming zou worden geboden, hetxü rechtstreekse militaire hulp, hetzft diplomatieke steun. Ondanks Israëlische tegenspraken blijven berichten binnenkomen over grensoverschrijdingen door Israëli sche troepen van. Transjordaans en ook van Egyptisch grondgebied. Een Israëlische woordvoerder zei. dat alle Israëlische eenheden op 'Is raëlisch grondgebied zijn en dat zij niet van plan zijn, enige grens te overschrijden. Hij veronderstelde dat de Arabische berichten hierover als dekmantel moesten dienen voor een eventueel voornemen om Israël bin nen te vallen teneinde 20 pressie uit te oefenen in verband met de .be sprekingen op Rhodos- Volgens Transjordaanse berichten echter is een Joodse troepenmacht op 50 km. ten Noorden van Akaba door het Transjordaanse Arabische Legioen tot staan gebracht. Een Is raëlische strijdgroepzou 8 km. diep Transjordanië zijn binnengedrongen en de El Risja-vlakte hebben be reikt. Tc Amman, Transjordaniës- hoofdstad, wordt gezegd, dat een: Joodse colonnft'zich "heef t verschanst te Ras Negeb, dat op de kaart als Egyptisch gebied staat aangegeven. De colonne zou wegens terreinmoei- lijkheden geen andere keus hebben Eehad dan zich op Egyptisch gebied te begeven. Het nieuwe Israëlische coalitieka binet van David Ben Goerlon is gis teren met 73 tegen 45 stemmen door het parlement te Tel Aviv goedge keurd, In dit parlement, de Knesset geheten, begint zich een scherp-om- Iijnde oppositie af te tekenen, die onder leiding staat van de pro-Rus sische Mapam-partij' en verder de Herouth, de communisten en de Stemgroep omvat. De Mapam-pavtij bestempelde in het eerste debat reeds'de coalitieregering als een troep clericalen,-reformisten en re- actionnairen". HEBT u al wel eens een dansend ei gezien? Waarschijnlijk niet. Maar. in het land der' onbe grensde' mogejijkheden» waar zoals u weet Colum bus reeds kunstjes* met eieren uithaalde, kunnen enkele mensen sedert kort deze vraag bevesti gend beantwoorden- On langs waren zij er in New York getuige van; dat iemand een echt ei van het dak van een hoog gebouw liet vallen. Toen het de grond bereikte ging het niet in gruzele menten. Voor de ogen Van de verbaasde toeschou wers sprong het ongeveer vijf meter'in de Jucht _orn vervolgens door een glim lachende chemicus te worden, opgevangen. Het hele geheim be stond in een kleine, zwar te rubberplaat, die was neergelegd waar hefc eï terecht zou komen. Het was geen gewone rubber, maar een' wonderlijke nieuwe rubbersoort,, die nog voorheel andere, din gen kan worden gebruikt dan voor hét laten dansen van eieren. Vroeger was rubber eenvoudig rubber en daarmee uit. Tegen woordig hebben de che mici de caoutchouc in een menigte nieuwe stoffen veranderd die reeds voor liefst 35.000 verschillende doeleinden gebruikt wor-. den. De 'rubber waarop het ei viel bevat een ver bazend groot aantal klei ne stikstofblaasjes, die bewerkstelligen, dat èjU onmiddellijk de vorm aanneemt wan hét voor werp, waarmee hij in aan hebben nog heer wat dn- -dere dingen uitgevonden. Zij maken ook iets, dat zij „schuim-rubberi* noemen, Tijdens de vervaardiging wordt de substantie ,met kleiner luchtblaasjes ge véld. waaruit dan later de lucht weer op ingenieuze manier .wordt, verwijderd.- Het resultaat is een stof. raking komt- -Tegelijker tijd oefent deze stof een sterke tegendruk uit. die de kracht van de botsing volledig opheft' Dit nieuwe materiaal, dat „eél-rubber"! wordt genoemd, zal, zo" hoopt men. vele mensenlevens redden. Men wil er-auto's mee' bekleden, vliegtuigen en. kisten, waarin breek bare 'waar moet worden verpakt en inGalifornië legt men almatten van cel-rubber onder: .dg vruchtbomen, waardoor de vallende vruchten niet meèr worden, gekneusd. De rubber-tovenaars die even week als. elas tisch is, niet breekt of barst en bijna onverslijt baar wordt geacht. Hu kan -uitstekend worden gebruikt om verende zit tingen te maken in auto's of in. stoelen, voor ma trassen.en naar. sommi- mige technici beweren voor de vering van mo torrijtuigen. Misschien zulle.n morgén ook kiep- karren, schommels, draai deuren,' kinderwagens en kinderledikanten er mee worden uitgerust. Verbaast! ge u over de veelzijdige toepassing van de caoutchouc? De moge lijkheden 'Zijn- nog -1 geens zins uitgeput. De'massie ve autoband, die niet Lek kan v/orden, niet meer' hoeft te worden opge pompt, is. al geen hersen schim meer... f Het - rubbermatje, dié niet meer weg kan glij den op een spiegelgladde parketvloer kunt u bin-; nehkort ook al kopen. Men kent thans rubber, <hë zo zacht .is. als dons en rubber, zo hard als eiken hout; elastische rubber en rubber diè niet kan worden samengeperst; rubber, die de electrïsche stroom, .geleidt en rubbert dié isoleert, rubher die kleeft en rubber, die gega randeerd niet plakt. Er is gekleurde- enongekleurde rubber; rubber ig een ma teriaal geworden, dat ons leven prettiger, (.gemakke lijker en 'veiliger maakt, f S er echter, zo zult u *- vragen, voor al die toe-passingen wel rubber genoegi waar de wereld reeds in. 1947 niet minder dan 2% milliard pond ge bruikte? De-- wetenschap geeft'hierop een gerust stellend antwoord. Men kan tegenwoordig ook een kunstmatige rubber ma ken, die wat eigenschap- penden kleurmogelijkhe- den betreft, aap de echte rubber volkomen gelijk waardig is. Dé 1 Oostenrykse regering heeft gisteren de Grote Vier gevraagd, niet ïanger te wachten met. het her stellen van Oostenrijk als een zelf standige staat. Dit verzoek- werd to Londen ge daan door dr. Kar] Gruber, Oostenrijks minister van buiten landse zaken. Hij richtte zich tot de plaatsvervangers der Grote Vier, die in de Britse hoofdstad nu aJ enige weken besprekingen voeren' over een vredesverdrag voor Oos tenrijk, zonder dat 2jj tot resul taten zijn gekomen. Het voornaamste' struikelblok voor overeenstemming zijn de eisen welke Joegoslavië aan Oostenrijk stelt: het eist autonomie voor de Slóweense bevolking Van de Opsten- rljkse provincies Karinthië en Stier marken. Reeds sinds het ekide van de oor log. is Oostenrijk verdeeld in vier zones, die door Amerikaanse, Brit se, Franse en Russische'troepen be zet zijn. Het, programma voori de kampioen s- competitie van de KNVB ziet er - als; volgt uk: -26 Maart SW—AGOVy. 27 Maart VSVHeerenveen, kamp 'district' 4! —Naad, (eventueel)3'- Anrll Nnad •—•VSV, Heerenveen—kampioen, dis trict- 4, 10 April AGOW—Heeren- veen VSVNoad kampioen district 4 ir-svv. it Aurii - SVV—ysy m April Héercnveen—AGOW kamo. 'district 4 Noad (eventueel), 24 April Noad Kampioen district 4.' AGOW—VSV. 30, April HeerenveenSVV. T Mei Noad— AGOW, VSV—kamp. district 4 1 Mei SVV—Noad 8 Metkamp; district -1 Heerenveen. vsv—^AGOVy. 15 Mei AGOW—SVV kampioen district 4— VSV Noad—Heerenveen. .22 Mei Hee-. ren veen—VSV, JVoadV-SW.. AG.OVV— kampioen district, 4 26 Mei "kBmploen district, 4—AGOW.-VSV—«;VV. Hee-, renveen—Noad. 28 Met SWk'airipiócn district 4. 4 Junt SWHeerchvecn6 Juni AGOVV—Noad 12 Juni! kampioen .district 4—Noad (eventueel). Wat betreft de door dékampioen van district ;IV od 27 Maart dan wel 18 April of 12 Juni. tegen Noad te EPe- leii 'wedstrijd' bestaat nog geenzeker heid. :de datum kan:: nas-vastgesteld worden wanneer bekend is welke club het kampioenschap, ihdeze afdeling behaald heeft, terwijl ook de dag. waarop dit is .geschied van invloed kan zhn. er moet Immers rekerdnp gehou den worden met de mogelijkheid vart een besliseinKïwedstrlld tussen Ltm- burgia en BW in deze afdeling. Dr.' Bunche, plaatsvervangende be middelaar der UNO voor Palestina, heeft de Transjordaanse en de Is raëlische delegaties op Rhodos ge waarschuwd, dat hü hun respectieve landen zou beschuldigen van inbreuk op de resolutie van de Veiligheids raad betreffende de order tot staken, van het vuren, indien militaire ac tiviteit in het gebied van Akaba, in 'Zuid-Palestina, zou worden voort- gezet. Ho Ying Tsjin, de voormalige Chinese minister-van defensie, die zich bereid verklaarde een nieuw „vredeskabïnet" fe vormen, indien hij vrij spel zou'krijgen -voor het regeringsbeleid en voor drastische sterktevermindering der regerings legers, is tot premier benoemd. Hij is lid van de militaire stafcommis sie der Verenigde Naties. Onlangs werd hij genoemd als mogelijke op volger van Tsjang Kaj Sjék als pre sident. Als generaal tekende hij in 1945 namens China de officiële overgave van de Japanse troepen in China. MildredE. Gillars, beter bekend als ..Axis Sally" is door een Ameri kaanse jury schuldig bevonden aan verraad. Tussen de uitspraak van de jury en-het vonnis zullen enkele da gen verlopen. De maximumstraf voor verraad is de doodstraf. Deze is nog nooit toegepast. De minimumstraf Is vijf jaar gevangenisstraf. Het staat'thans vrijwel vast, dat Italië officiéél is uitgenodigd deel le nemen aan de Atlantische Unie. Pre mier De Gasperi heeft in de Kamer verklaard, dat het kabinet bijeen ïou komen en dat daarna een verklaring over de buitenlandse politiek zou wórden uitgegeven. Volgens U. P. zün de Verenigde Staten van plan, Japan binnen zes A negen maanden onder civiel In plaats van militair, beheer te stel len. De gewapende macht aldaar zou de status van een garnizoen krijgen en generaal McArthur zou dan aftreden. De overgang van mi litair naar civiel beheer, dat onder leiding van het ministerie van bui tenlandse zaken te Washington zal worden uitgeoefend; betekent ech ter geen vermindering van de Amerikaanse gewapende macht in Japan. 'Deze zou Integendeel met ongeveer twintigduizend, man troe pen uit Zuid Korea, worden uitge- breid. Radio-Moskou heeft medege deeld, dat tie voorzitter van de ministerraad der Russische Federale Socralistische Sówjet Republiek, Rodinof, uit zijn ambt ontheven ïs en vervangen door Tsjëmoesof. Deze republiek is de grootste der Sowjet-republieken-, We kriigen meer cacao Ruim 38.000 ton. cacaobonen komen er naar ons land, als er ten minste geen moeilijkheden ontstaan door deviezentekórten. Het Interna tionale Nood-Voedselcomité heeft namelijk deze hoeveelheid toege wezen aan ons land. Dit kwantum, dat ongeveer de helft is van wat Nederland in de voor-oorlogse jaren invoerde,geldt tot October 1ÖJ9- De cacaobonen komen uit Brits- West-Afrika, Brazilië, Frans- en Portugees Afrika, Java en Brits- West-Indië. WANNEER ook maar ergens een publieke mening over be staat, dan is het de tram, de veel gesmade, verguisde en becritlseer- de, maar toch als stedelijk vervoer middel onmisbare tram. Ze is een onuitputtelijke bron voor schrij vers van ingezonden stukken, ze heeft te maken met de meest "uit eenlopende particuliere wensen, ze doet het nooit goed en wordt zel den geprezen, kortom, de tram is een stuk materiaal, waaraan iedere vorm van betrekkelijke volmaakt heid wel onthouden zal blijven. Gij kunt in gezelschap praten over de U.N.O. of de atoombom, over Krawtsjenko of de New Look en er zat altijd een bepaald soort mensen zijn wie het niet of nau welijks interesseert. Maar probeer het eens met de tram als onder werp en zij zullen U precies vertel- len, dat men het zus en zo moet doen, dat zij nog geen uur geleden tot schreiens.toe bij een halte heb ben staan wachten en dat het tijd wordt om op het traject daar en daar een bus of tram in te lassen. Zoveel mensen, zoveel meningen, maar men bedoelt het beslist goed. Toch mogen wij op de Rotter damse tram met recht trots zijn. Op verschillende gronden. En toen de nieuwe directeur van de R.E.T., ir. Bogtstra, op een persconferentie verklaarde: Ik heb hier een bui tengewoon mooi bedrijf aangetrof fen, dan zei hij hiermede geen woord teveel en de hulde, die hij in dit verband bracht aan zijn' voorganger, dr, ir, Nieuwenhuis, was volkomen op haar plaats. Het is waar, dat de hoogconjunc tuur. die het trambedrijf na de be vrijding heeft gekend en voor een groot deel nog kent, van voorbij gaande aard is en dat de eerste te kenen van het teruglopen van het passagiersvervoer zich reeds heb ben aangekondigd. Het is slechts de vraag of zich in de nabije toe komst een herhaling van de nood lijdendheid zal voordoen, zoals wij ons die nog zo goed herinneren uit de vooroorlogse jaren en waaraan de felle, economische crisis uit de dertiger jaren niet vreemd is ge weest. Mij heeft bij de R.E.T.. voor zover wij weten, nimmer de illusie gekend, dat de grote drukte van na de oorlog zou blijven voortduren. Dat kon eenvoudig niet. Abnormale omstandigheden scheppen abnor male verhoudingen. De vrij be hoorlijke winst, die er in de afge lopen jaren is gemaakt, is dan ook van tijdelijke aard. Die winst heeft het trambedrijf broed»odig. In-de eerste plaats bad het wagenpark; zowel van tram als bus, ernstig ge leden, Er bestond een dringende behoefte aan nieuwe tramwagens en autobussen, die aanzienlijke in vesteringen vragen. En bij al die noodzakelijke vernieuwingen had men het beeld voor ogen, dat dé vette jaren naar alle waarschijn lijkheid door magere'jaren gevolgd zouden worden. Welnu, zover is het thans nog niet. De eerste symptomen van te ruggang bewijzen slechts,, dat de verwachtingen worden bewaarheid. Die teruggang is nog niet alarme rend. Het aantal vervoerde passa giers bedraagt altijd nog meer dan het dubbele van voor de oorlog. In 1946 bijvoorbeeld werden in totaal 172 millioen reizigers vervoerd. Het vervoersgebied met inbegrip van Schiedam en Vlaardingen be draagt zéker, 7 a 800.000 inwoners, zodat in de komende jaren, als het trambedrijf weer een normaal peil heeft bereikt, een totaal van, 100 millioen reizigérs per jaar zéker niet te hoog geschat is. Voorlopig is er dus speling genoeg. Het blijfL echter een zaak van wijs beleid de ontwikkeling goed in het oog te houden. De R.E.T. is een mooi bedrijf, dat gunstig af steekt bij dat in andere gemeenten. En wat men er als passagier zo nu en dan ook op aan te mer ken heeft, het is in zijn eigen be lang, dat het een mooi, florerend bedrijf blijft. Succes voor Nationalisten in Zuid Afrika De Nationalistische partij van premier Daniel Malan heeft aan zienlijke overwinningen geboekt ten koate van de Verenigde Partij van generaal Jan Smuts bij de verkie zingen voor de provinciale raden In Zuid-Afrika, In totaal behaalde de Nationalis tische Partij van dr. Malah 86 ze tels. De Verenigde Partij van Smuts verwierf 78 zetels. De Onafhanke- lijken behaalden er 3 en Labour kreeg 2 zetels. Een der Onafhankelijke afge- vaardigden heeft verklaard dr. Malan te zullen steunen. De Russische componist Sjosta- '•ov/dsi heeft een Amerikaans visum aangevraARtf otn de culturele ert we- 'enscliappellike conferentie te kunnen bijwonen 'd»o eln<J Maart in. New York wordt Behouden. PLAATSELIJK NACHTVOIRST 'cerRVerwachfclng geldig van Vrij dagavond tot Zaterdagavond. Vannacht weinig wind, hier cn daar wring van nevel of ïr(st en op vele plaatsen nachtvorst. Mnrgen overdag en kele overdrijvende wolkenvelden. Over wegend droog weer cn hi dc middag on ge veer dexelfde temperatuur als van daag. Zwakke tot mati ge naar Zuidelijke richtingen draaiende wind. - 13 Maart; Zon bp 7.00, onder 18.40 maan op 16.51 onder 655. 11 Maart: Hoog water te Dordrecht'. Ie tij 1.11 tl.; 2e tij 14.00 u.. Waarnemingen: luchtdruk 1015.0; wind N.N.O. 1: temp. 2.0; max. 4.0 (gis termiddag 2.40, uur): min.. 0:fl (gister morgen 8.40 uur), weersgesteldheid: nevel.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1