Albert Einstein HET ROTTERDAMSCH PAROOL Canada doet compromis-voorstel inzake Indonesië Dit jaar een millioen touristen naar ons zeventig jaar Wat gezegd werd en geschreven Lichtingen zullen vergroot worden tot 50.000 man KORREL UNCI zou de weg moeten banen voor een Ronde-tafel-conferentie Generaal Giraud overleden Dr. Beel neemt contact op met BFO-leiders Benelux-ministers naar Londen Nog jaren luchtbrug? Weest zuinig op kaart brandstoffen TA 806 Vreemdelingenverkeer: exportartikel Onze verliezen in Indonesië Alle records kunnen worden geslagen Transjórdanië en Israel aceoord Over grenscorrecties volgende week verklaring? Koning George heden geopereerd Functie van instructeur ook voor burgers open Grootste genie van onze tijd Doodstraf veranderd in levenslang Weerbericht Fabriek uitgebrand te Amsterdam Noodviaduct over Schiekade op 21 Maart in gebruik Hofpleinstation krijgt een vóóringang 33A) Zaterdag 12 Maart 1949" i Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel 69300 Abonn.prijs. per week 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgirö 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de 'Vries Hoofdredacteur: Th.- Ramaker Negende jaargang No., 60 Canada heeft gisteren een compromis-voorstel gedaan ter regeling van het Indonesische vraagstuk. De Canadese afge vaardigde in de Veiligheidsraad, generaal McNaughton. diende bij de voortgezette behandeling van de Indonesische ku-estie een voorstel in om de UNCI (Uno-conumssie voor In- donesie) een weg te laten banen voor een Rondetaïelconfe- n Vo!9ens dit voorste! zou de Raad de UNCI instructies moeten geven om te trachten tot een Nederlands-republikeinse ov^rjenkomst te raken over de tijd en de voorwaarden van de McNaughton noemde het Neder- landse plan tot het houden van een ETC een welkom voorstel, op voor waarde dat alle partijen ermee zou- den instemmen. De Raad moet alles doen om te bereiken dat er direct onderhandeld wordt en moet alle hinderpalen uit de weg ruimen, al dus de Canadese woordvoerder. „Uit de woorden van de heren Palar en van Royen maak ik op, dat de par tijen nog steeds een overeenkomst kunnen bereiken", zo zei spreker. - Hij- vervolgde: Het zou daarom aanbeveling ver dienen wanneer wij de UNO-corn- missie in Indonesië verzoeken in deze geest behulpzaam te zijn. Zij zou behulpzaam móeten zijn b# het bereiken van een over eenstemming tussen partijen betref fende het tijdstip waarop en de om standigheden waaronder de voorge- stelde conferentie in Den Haag 'zou kunnen worden gehouden. Deze voorbereidendediscussies onder de auspiciën van de commissie dienen vanzelfsprekend te geschie den zonder té prejudiciëren- op de .resolutie .van de raad en Op de-rech ten, eisen en standpunten van par tijen. _Om deze gedachten te verwezen lijken zou ik een nieuwe resolutie in deze geest in overweging willen ge ven.. Het zou dienstig zijn indien de voorzitter van de.raad in deze geest onze commissie zou instrueren en dez® zou .uitnodigen overeenkomstige stappen te ondernemen. - De Franse generaal Henri Gi raud is gisteren In het militaire hospitaal van Difon aan voedselver giftiging overleden. y Géneraal Giraud heeft in beide wereldoorlogen gevochten. Hij werd tweemaal door de „Duitsers, gevan gen gen diaen en- wist beide keren te entsnappen. Toen de Tweede Wereldoorlog begon, had hij het be vel over de Maginot-linie. Later, na zijn tweede ontsnapping uit Duitse gevangenschap, werd. hij commandant van de Franse strijd krachten, die met de geallieerden vochten. De leiders van de delegaties van' het Bijzonder Federaal Overleg zijn gisteren gedurende geruime tijd door de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon ten. paleize Rijswijk te Batavia' ontvangen. Vandaag vergadert het BFO in het voorma lige Volksraadgebouw. Enige ministers die de afgelopen da gen in Den Haag besprekingen hebben gevoerd over de Benelux zullen morgen naar. Londen vliegen, zo verneemt bet A.N.P. van de zijde der K.L.M. Het aijiv de ministers Spaak. Eyskens. De Gruber (België! Dupnng. Beck (Luxemburg) en Stikker Lleftinck en Schokking (Ne- deïiand). Het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht te Wiesbaden heeft volgens het Duitse persbureau DPD te ken nen gegeven, dat het voorne mens is personeel en materiaal uit de Verenigde Staten te doen komen om een voortzetting van de luchtbrug gedurende jaren mogelijk te maken. Het C.D.K. verzoekt ons er nog maals de aandacht op te willen ves tigen, dat de brandstoffenkaart TA zorgvuldig bewaard moet blij ven. De mogelijkheid bestaat, dat van deze kaart nog gebruik zal worden gemaakt. Zij, die niet meer in het bezit van de kaart zijn, moe ten hiervan vóór 25 Maart bij de. plaatselijke distributïedienst op gave doen. John Lewis heeft de Amerikaanse mijnwerkers ten Oosten van de Missis sippi opgeroepen, hef werk vat) 14 tot: 23 Maart neer tè leggen als protest te- gen dei benoeming van James Boyd tot directeur van het Federaal Miinbouw bureau Boyd Is .onwetend en incom-; petent zëgt' Lewis. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen in Indonesië zijn ge rapporteerd (18 doden): Koninklijke La ndmacht; 18 Febr.: marechaussee 2e kl. ML S. M. van der Linden, legernr 280412246 Hagestein <ZH.). 19 Febr,: sold- le kl. R. H. van Daal, legernr 270923098, Amsterdam; sold. X W. Hofstede, legernr 250408100, Wijhe; sold, le 'kl. N Kok, legernr 261206036. Boven- karsnel; sold, le kl. X A. de Kuyer, legernr. 270124073, LJssel- stein. 25 Febr.: serg. G. W- Jan sen, legernr 26082419S, Zutphen. 27 Febr.: 2e It. A. W. H. van Bir- gelen, .legernr 250104070, Echt <L.)serg. A. W. Bremmers, le gernr 200118015, Beverwijk; sold. VV. Paalvast, legernr. 271109212, Amersfoort. 28 Febr.: sold, le kl. X J. C. Döbkeu, legernr 251002143 Dordrecht. K a n i n k 1 ij k Ne derland s-.": ndonesische Leger: 21 Feb1:.: Soepd. sold. 2e kl- inf. Karsidi. Amb. sold. 2e kl. inf. T. Laoe; Amb. korp. inf. B. MCahulette, Ami), serg. maj. instr. J. Maspaitellar; Amb. sold, le kl. inf. S- Moile.24Fcbr.: Socnd. sold. 2e kL genie Dana. 25 Febr.: Jav. sold, le kl. Saaardja. 26 Febr.: Jav. sold. 2e kl.-Sohoeri, allen uit Indonesië. (Van een onzer redacteuren) „Wij mogen gerust aannemen,' dat in 1949 het aantal vreemde lingen, dat een bezoek aan ons land brengt, groter zal zijn dan ooittevoren." Aldus verklaarde dezer dagen de heer J. Nikerk, directeur van de Amsterdamse v.v.v. „De tourist zo vervolgde hij gaat niet naar de plaats waar hem het meeste amusement wordt geboden of waar het het mooist is, hij gaat naar de plaats of het land, waar hij de meeste waar voor zijn geld krijgt. Geld speelt voor de tourist de voornaamste rol en zolang Nederland, dat voor dc oorlog een „duur" land was, een goeakoopte-eiland in West Europa blijft, zolang mogen wij optimistisch blijven ten opzichte van de belangstelling der buiten landers voor or.s land." in 1938 overnachtten in ons land 780.000 buitenlanders. In 1047. was dit aantal 544.000 en in 1948 circa 850.000. In 1948 werd dus voor het eerst sedert de be vrijding bet buitenlands bezoek van voor dc oorlog overschreden. Het ziet er naar uit, dat wij in 1049 wellich^ een millioen zullen balen. Tenminste als het weer meewerkt. Ongeveer 25 van de Ameri kaanse reizigers wil naar Europa. Dat betekent dat meer dan 250 millioen dollar besteed zullen wor den aan reis- en verblijfkosten. Daarbij moet men dan bedenken, dat de cijfers van de laatste jaren uitwijzen, dat Nederland wordt bezocht door ongeveer evenveel Engelsen en Belgen als Amerika nen en dat deze drie categorieën ongeveer de helft uitmaken van het totaal aantal buitenlanders.1 Na de verwezenlijking van de Be-: nelux zal het aantal Belgen dat ons land komt bezoeken ook aan-:! zienlijk stijgen. Waarschijnlijk ni^t: tien maal, maar tóch vele malen. Het is. duidelijk dat zeer belangrijke sommen ons land binnenvloeien dank zij het vreemdelingenver keer, bedragen Jdie "Tiet de moeite; waard maken de vólle aandacht i t aan dit „exportartikel" te beste- rechtervoette verbeteren en deze den.- voor de; toekomst veihg te .stellen. Engels garnizoen bij Akba versterkt hebben Israël en Transjórdanië gisteren op Rhodos een komst getekend tot staken van het vuren. Deze overeenkomst geldt echter niet voor de zgri. „Arabische driehoek" in Oost-Palestlna, waar troepen uit Irak zijn gelegerd. Nog steeds is uit de berichten geen duidelijk beeld te krijgen omtrent do toestand bij Akaba, waar volgens een Beuterbericht uit Cairo, ver scheidene honderden Joodse solda ten zich zouden hebben ingegraven Engeland heelt besloten. 2ijn gar nizoentroepen ir. Akaba te verster ken. Een officiële bekendmaking uit Londen kan dit weekend worden te- gemoetgezien. (Van ónze Haagse redacteur) Indien er zich geen bijzondere ontwikkelingen meer voordoen Is de officiële verklaring in de be trokken landen oVer de uitvoering van de voorlopige grenscorrectie aan de Nederlands-Duitse en Bel gisch-Duitse grens in de loop van dè volgende weck te verwachten. Men neemt ih Den Haag aan dat 'er tussen het ogenblik van de be kendmaking van het besluit en de uitvoèrrng van dit besluit nog wel een grote spanne tijds zal verlo pen,. hoewel de voorbereidende maatregelen, zowel in Duitsland als aan Nederlandse en Belgische zijde reeds vrijwel zijn voltooid. Kaning George van Engeland wordt hedenmorgen in het Buc kingham Palace geopereerd ten einde de verstopping van de ade ren. in' het' récherbeen weg te ne men. In èen Woensdag uitgegeven bulletin werd gezegd, dat de-ope ratie 'zou 'worden uitgevoerd „ten einde de 'bloedtoevoernaar de EEN LAAG SNEEUW HEEFT AAN DE HAVEN vnn de Zuid-Italiaanse havenstad Bari een ongewone rust en helderheid verleend. Het was de eerste smeeuwvai in dit gebied sedert 30 jaar cn dc zioaarste van de laatste halve eeuw. De luidruchtige eigenaars van de watertaxi's werden door deze halve meter koude watten en de begeleidende vorst hun huizen binnengejaagd Naar het ANP verneemt zullen de lichtingen met 10.000 man wor den uitgebreid. Op het ogenblik is de situatie aldus, dat er jaarlijks ongeveer 80.0flft jongemannen voor dé dienstplicht worden gekeurd. Van hen komen er rond 40-000 in twee halfjaarlijkse lichtingen van 20.000 man onder de wapenen. Door een geperfectfonneerde inde ling en door de maatstaven eniger mate te vergroten zullen er op den duur 50.000 jongemannen worden opgeroepen. Het ligt in de bedoeling, de ver groting van de lichtingen geleide lijk te doen geschieden. De leger leiding beschikt nog over te weinig instructeurs en kader om de grotere lichtingen thans reeds op te kun nen vangen. Om in het tekort aan kader te voorzien zal. men zich als Bij Koninklijk Besluit is gratie verleend aan S. Blaauw, tot de doodstraf veroordeeld bij arrest van de Bijzondere Raad.van Cassatie. De doodstraf is veranderd in levens lange gevangenisstraf. Belgische onderscheiding voor dr. Drees De Nederlandse minister-presi dent, dr. W. Drees, heeft gister middag uit handen van zijn Belgi sche collega, de heer P. H. Spaak, het grootlint van de Leopoldsorde ontvangen. Uitgerekend (I) Commentaar (I) plaatselijk lichte neerslag Weersverwachting, medegedeeld door het KNMI te de BIK geldig van. Zater dagavond tot Zondagavond. Meest zwaar be wolkt met plaatse lijk enige lichte tegen.-, of motregen en later opklarin gen. In het Zuid oosten. van het land hier en daar 't ochtendmist. Zwakke tot matige Wind tussen.' Zuid en West. Bijna nergens nacht-' vorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde tempera tuttr alsvandaag. 14 Maart; Zon op kG.58, onder 18.42*. maan op18.25,. onderï7.U. 13 Maart: Hoog water te Rotterdam: le tij 3.23 2e ttj 18.06 u. 14 Maart: Hoog water te 'Rotterdam; le th 4.12 u.; 2e tij 1554 u. Een man in Berlijn (Molotof en Wisjins- geleden overleden was. merkte dat de stapel .waren steeds de beste (Volksblatt) brandhout die bij achter vrienden. De meeste di- xxr.,,,. zijn huis had liggen, Plomaten zijn van mening. vvaar Olijven zei telkens op verdachte 'ij- "gt zij het steeds volko- Acht van de tien paar- ze minderde. Op en men ec"s zijn geweest den die tegenwoordig in avond besloot hij, een bver de te volgen politiek. Engeland worden ver granaat tussen de stukken Ass. Press) kocht komen terecht op hout te verstoppen. Toen r /TT„ de tafels van „zwarte" hy de volgende avond de Commentaar, vil) restaurants als bief- 'kachel van zyn_ buurman Mo]ötof en s,tuk- De hogepryzen die zijn. Men herinnerde zich hij onoirbare taal had uit- taen. dat hy al acht jaar geslagen. "Tijdens zyn pro- i-J-- ces verzocht hy om de tussenkomst van een tolk. Hij kende maar weinig Engels, zei hij. (Statesman) Methode (3) Wilt U weten of de whiskey die U gekocht hebt, een goed alcoholge halte bezit? Een Amerikaanse des- hoorde ontploffen. wist ..™- dd zwerte handelen voor gSf hij genoeg. (Telegrat) dood «1 ET*» betalen. maken Je ml: neem een Uitgerekend (II len op leven en dood ge weest. Molotof verzette zich tegen de Kominform- politiek en poogde Wis- De passagiers van de jinsky onmogelijk te ma- New Yofkse ondergrondse ken. De tegenstelling tus- maakten in 1948 niet,min- sen hen was echter meer der dan 2.031.142.410 rit- van-persoonlijke dan van ten. Tijdens die ritten politieke aard. kauwden zij 152.941.429 (Reuter) stukjes kauwgom, aten tïï. 40.318,767 repen chocola- Waar blijEt-ie» de, knabbelden 178.671 ki- De Dekende Indische alc=us lo zoute pinda s en Ueten auteur Pandit Ram_ Sjan- honderd Duitsers. mogelijk, een werkpaard van de whiskey op. Als te kopen. jjgj zaakje met een grote (News Chronicle) vuurstraal ontploft,, is de Gründlich whiskey goed. Komt er alleen maar wat gesis, dan In het werkkamp Lang- is het gehalte te laag. wasser in Beieren is in ae (News Chronicle „1??.- Is Ua het ai!n- Methode (II) tal politieke gevangenen verminderd tot honderd, Chinezen houden er nog Het bewakerscorps bestaat altijd eigenaardige metho- echter nog steeds uit drie- den op na. In Tientsin. L Tetthnnnci honderd Duitsers. noodden de communisten zich 15.100.0DO Keer op dra Sjoekla was uitgeno- (Der Spiegel) 32 voormalige nationalis- automaten wegen, zo digd om de opening van «ferK /«jifgJ*;. tische leiders 'aan een heeft een statistisch bu- een radiostation te Alia- IS) taaltje groot banket. De gasten reau berekend. Hoevee- habad bij.te wonen. Toen Een uitgeweken Littau- werden rijkelijk met spijs kilo zij. samen wogen hij niet kwam opdagen, se. -arbeider moest in en drank gelaafd, cn daar- stonaer-met dij. ging men eens onderzoe- Mansfield voor de recht- na-gearresteerd. (Dailg Express) ken, wat de reden kon bank verschijn en -omdat (Haags'Dagblad} MAANDAG a.s. Viert professor Albert Einstein, een der grootste genieën die de wereld thans rijk is, zijn zeventigste ver jaardag. Zijn naam is onverbreke lijk verbonden aan de relativiteits theorie, die niet alleen een revolu tie heeft veroorzaakt in de moder ne natuurkunde en onze traditio nele opvattingen over ruimte en tijd, massa en energie en dienten gevolge ook over de bouw van het heelal volkomen ondersteboven heeft gegooid, maar die ook diepe invloed heeft uitgeoefend op de fi losofie en het gehele Westerse den ken. Misschien zijn er maar enkele honderdtallen mensen in de wereld die de vlucht van Einstein's gedach ten kunnen bijhoudenen die zijn grootse theoretische concepties tot in al hun consequenties kunnen overzien. Maar on telbar en kennen zijn naam en zijn portret: een in telligente kunstenaarskop met een machtig voorhoofd, gevat in een stralenkrans van lang, wit golvend haar en twee grote, helder schitte rende ogen. Millioenen ook spre ken over de veranderingen in onze gangbare denk- en voorstellings wijzen," die van zijn arbeid het ge volg zijn. ALBERT EINSTEIN studeerde aan de Polytechnische Hoge school te Zürich. Hij was geduren de twee jaar leraar eri kreeg toen een betrekking aan de octrooiraad te Bern. In 1905 promoveerde hij op een proefschrift, waarin een nieuwe methode werd beschreven om de afmetingen van moleculen te bepalen. ïn datzelfde jaar schreef hij ook een verhandeling, die tot titel droeg „Over de elec trodynamics van bewegende licha men", waarin de grondslagen van de relativiteitstheorie reeds wer den neergelegd. Talrijk zijn de publicaties, die sindsdien van zyn hand zyn ver schenen. Zij hebben, uiteraard, niet de weg naar het grote publiek gevonden, maar een uitzondefing hierop vormt het boek over zijn levens- en wereldbeschouwing, dat onder de titel „Mijn wereldbeeld": ook in het Nederlands is vertaald. Het verscheen toen Einstein reeds grote bekendheid genoot en is door millioenen gelezen. In, 1914 werd Einstein tot hoog-, leraar aan de. universiteit van Ber lijn benoemd en in de twintiger jaren-verrees in Potsdam dc be kende „Einstein-toren", speciaal ingericht voor 't doen van onderzoe kingen en waarnemingen, die met zijn leer in verband staan. Na het aan de macht komen van Hitier werd Einstein, aan wie in 1921 de Nobelprijs voor Natuurkunde werd toegekend, uit zijn 'professoraat ontzet en vervolgd om. zijn Joodse afkomst. Hy v/eek toen uit naar de Verenigde Staten, waar hij. zeer wordt geëerd en sindsdien 't mid delpunt van heel dé wetenschap pelijke wereld vormt. Einstein, die een groot aantal ere-doctoraten eh tal van. hoge on derscheidingen bezit, hf.eft ook meegewerkt aan het- onderzoek van-de atoomenergie. instructeur kunnen melden, een functie, welke zowel voor militai ren als voor burgers openstaat. De gelden, welke voor het ver groten der lichtingen nodig zijn zullen deel uitmaken, van de sup- pletoire begroting, die nog door dc minister van oorlog zal worden in gediend. In deze suppletoire begro ting worden de uitgaven onderge bracht voor de militaire verplich tingen van ons land in het kader der West-Europese unie. Rede van mr. Oud op de Benedenrijnse havendag Bij de ontvangst op het Raad huis hedenmorgen^ in het kader van de Benedenrijnse havendag heeft burgemeester Oud gezegd, dat het heden de eerste maal na de oorlog is, dat op dit Raadhuis een Duits gezelschap wordt ont vangen. „Het zal U niet verbazen," zei hij,„dat ons daarbij zeer bij zondere gevoelens bekruipen. Ne derland in het algemeen en Rot terdam in het bijzonder hebben zich altijd beijverd goede betrek kingen met Duitsland te onder- VOOR de niét ingewijde vormen de sluitingstijden der winkels een püzzle, waaruit Jiy pas wijs kan worden ha er zich grondig in. verdiept te hebben. Dit klinkt een tikkeltje overdreven, maar neemt hij die moeite niet, dan is het zeker, dat hij dagelijks voor ver rassingen komt te staan. Wanneer dan ook binnenkort de sluitings tijden der winkels opnieuw wette lijk zullen worden geregeld, kan het niet anders of cit zal door een ieder, of hij nu klant is of winke lier, worden toegejuicht. Maar wat op het eersle gezicht erg simpel lijkt, is het in de praktijk geens zins. Zo'n wet veronderstelt veran deringen, die aanpassing vereisen van alle betrokken partijen, dus van werkgevers, werknemers en van het kopende publiek. Zo'n wet moet ook zodanig zijn opgezet, dat ze al deze partijen bevredigt. Essentieel in het wetsontwerp zijn de volgende punten: de win kelsluiting wordt verschoven naar des avonds 7 uur, met uitzondering van de Donderdag, waarvoor een sluitingstijd van 9 uur is vastge steld. Ook de Zaterdag geldt dus als een gewone dag. Voor hét ver lies van dc vrije Donderdagavond krijgen de ondernemers en de be dienden in het winkelbedrijf als compensatie een vrije Dinsdagmid dag, want op deze dag 2al het ver boden zijn, de winkels na één uur des middags .voor het publiek ge opend te hebben. Het ligt voor de hand, dat het vooral de winkelbedienden en hun organisaties zijn, die zich verzet ten tegen een latere sluiting dan 6 uur, te meer omdat het wets ontwerp de mogelijkheid openlaat voor het bedienen van klanten, die op het sluitingstijdstip reeds in de winkei aanwezig zyn, tot een half uur na de officiële sluitingstijd. Tenslotte hebben ook winkelbe dienden het recht volledig over hun avonduren te beschikken, pre cies als de andere bevolkingsgroe pen dit hebben. Zij hebben even eens bezwaren tegen het openstel len van de winkels op Donderdag avond, omdat het langzamerhand regel is geworden' de grotere inko pen op de vrije Zaterdagmiddag te doen. De verplichte sluiting der zaken op Dinsdag vindt evenmin onverdeelde instemming. Als alle dctailhandelsbedrijven op Dinsdag middag gesloten zijn, wanneer zul len de winkelbedienden dan hun inkopen doen? Een zekere sprei- «ï-ij.j.6^" üJCL -uu-iiüicuiu. re uuuer- j;_— r— -*-- houden. Op 10 Mei 1940 lün die I ""f wordt-'Zeer gewenst geacht: tonden plotseling verbroken. Do l ™at naj"e ™to.de l:.aPPers schuld ligt hier geheel aan de I een sluitingsmiddag worden ■Duitse, kannt,: Wat Nederland?-én Rotterdam daardoor hebben gele den, behoef ik U niet te zeggen. Ge kunt het van de ramen van deze zaal uit uuideüjk zien, Wij in Rotterdam menen echter, dat men niet alleen naar het verleden der laatste tien jaar moet zien; wil weer een nieuwe vriendschap' kunnen groeien, dan is een eerste vereiste, dat wij openhartig tegen over elkaar zijn en zeker niet moeten doen alsof de oorlog er niet was geweest." Tenslotte ver geleek de burgemeester dit bezoek als het slaan van een eerste paal en sprak de hoop uit dat het „nieu we gebouw" voor vredè en vriend schap zal kunnen verrijzen. (Voor andere redevoeringen zie men pag. 5 van dit blad). Een metaalwaxenfabrlek aan de Go- vert FIJnckslraat te Amsterdam is gis termiddag door brand totaal verwoest. De schade bedraagt 25.000 gulden. De oorzaak was dat een bok met vertaar- dtngsolie by *t indompelen van gloeiend metaal vlam vatte. Het vuur greep zo snel om zich heen. dat het personeel door dc ramen naar buiten moest springen. aangewezen daiv yoor het 1 meren deel der anaeté"zaken; y In de kringen der ondernertiers ■wordt over" deze kwesties nauwe lijks anders gedacht. Gok zij zeg gen: niet terug naar de oude toe stand. Waarom, zo vragen zij, de winkels tot zeven uur opén.. hou den, als het gros der klanten tussen zes en zeven uur aan het avond eten zit? Waarom op Donderdag avond de zaken tot negen uur open houden, terwijl verreweg het groot ste deel der werknemers,eerst op Vrijdag of Zaterdag het loon ont vangt? De ervaring -leert; immers, dat de inkopen over het algemeen in de laatste dagen van de week worden gedaan. Zoals men ziet bestaat er een aanzienlijke homogeniteit by hen, die in het winkelbedrijf werkzaam zijn. Er zal dus aan het wetsont werp gedokterd moeten worden voor het in het parlement van stapel kan lopen. Als men er in slaagt de verhoudingen vast te leggen zoals deze sinds 1941 zijn gegroeid ,is er, op kleine verschil len na, een kans, dat het wetsont werp een goede ontvangst te beurt valt. De openbare discussie, "die er thans aan vooraf gaat, zal-dit in alle opzichten kunnen bevorderen, Op Maandag 21 Maart, 'smor- Al is het dan maar een nood- gens om tien voor vijf, zal de eer- viaduct dat de Nederlandse Spoor- ste trein over het noodviaduct rtf- wegen over de Schiekade hebben, den, Dit blijft minstens drie jaar, laten bouwen, het zit stevig in él- in gebruik totdat het definitieve kaar en ook het uiterlijk is erg viaduct, de voorbouw van het meegevallen. De yzeren; spoorbrug nieuwe stationsgebouw D.P. en het over de Schiekade was feitelijk zesde cn zevende perron aan de maar een lelijke sta-in-de-weg. De noordzijde gereed gekomen zün. brug wordt gedemonteerd en; zal Het Hofplein-station, waarvan naar Tilburg verhuizen, waar ze nu de ingang aan de zijkant is, zal een tijdens de. oorlog beschadigde een nieuwe (voorlopige) ingang brug zal vervangen, krijgen aan de voorzijde, onder de Het gereed gekomen noodviaduct bogen van het noodviaduct en on- is gedurende enige dagen beproefd geveer op dc plaats van de oor- en ingereden door een ware loco- spronkolijke ingang. motief.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1