Nog dit jaar beëindiging van distributie-maatregelen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nederland-België 33 v Sittard verwacht nog deze week de grote beslissing IBSlssi Éll Volledige economische unie per 1 Juli 1950 BENELUX-CONFERENTIE BESLUIT: „Voor-unie" gaat op 1 Juli 1949 in Israels troepen aan de Rode Zee Ira. kort I„bestek Mijnstaking bedreigt treinverkeer in VS Benelux-ministers naar Londen vertrokken Weerbericht Mysterieuze explosie in Franse electrische centrale Stille Oceaan-verdrag in de maak ,,Nog wat nieuws van de^grenscorrecties Duitse grensbevolking heeft marken omgezet in goederen Vier gezinnen dakloos door zware brand Zeer rijke oliebron aangeboord Goede vangsten van de „Willem Barendts" Ambtenaren-verbod op de helline Maandag 14 Maart 1949 Rad. en Adrn. Lange Haven 141, Schiedam 'TsL 69300 Abonn.prl]s pe» week f 0.32 per kwartaal 4,10, tasse nummers 7 0.09 Opgericht door de Siichting „Hei Parool" SCHIEDAMMER Negende jaargang No. fiï Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 "aankien Amsterdamsche Bank ts Rotterdam Directeurs B, de Vries Hoofdredacteur: Tb. Ramaker {Van onze Haagse redacteur) Minister Drees heeft Zaterdagavond in tegenwoordigheid van de ministers Spaak. Dupong, Moens de Fernig en Stikker, op een persconferentie verklaard, dat tijdens de Bendux-conferentie het besluit gevallen is. dat de Economische Unie op 1 Juli 1950 zal worden ingesteld. Dr. Drees gaf bij het beantwoorden van een vraag te kennen, dat deze datum niet meer het karakter van een „streefdatum" heeft, dat aan de aanvankelijk genoemde datum van 1 Januari eigen was. De datum 1 Juli 1950 heeft een defini tief karakter. Het sterkst spreekt tot het grote publiek, dat besloten is. dat met ingang van 1 Januari 1950 alle distributie-maatrege len, met als enige uitzondering wellicht die van huisbrandstof fen, zullen zijn afgeschaft. Voorts zal er naar worden ge streefd de thans nog bestaande subsidies op consumptiegoede ren te beperken. Andere besluiten van de con ferentie hebben betrekking op unificatie yan de directe belas tingen. harmonisering van de. handelspolitiek en .coördinatie der investeringen. Intussen, zeide dr, Drees, zjjn er thans toch wel zovele besluiten ge nomen, dat thans gesproken mag. worden van een „Voor-unie". Hij-, illustreerde dit, door te bevestigen, dat in de loop van de volgende vyf- tien maanden voor het over en weer gaan van goederen een veel grotere vryheid zal worden geschapen. Om de „Voor-unie" voor Neder land mogelijk te maken, zfjn de re geringen van België en Luxemburg, (de Belgisch Luxemburgse Econo mische Unie) bereid Nederland met credieten by te staan. Aanknopende by een geraaktheid van Vlaamse züde, dat de Neder- - landse,ministerpresident zijnwel komstwoord- in net Frans hield, be gon dr. Drees zijn beknopte uiteen zetting met de opmerking: „II zult me veroorloven, dat ik Nederlands spreek", betgeen een algemeen ge lach ontlokte. Hij verbond daaraan de opmerking, dat hij bij de opening der' conferentie zijn rede in het Frans had gehouden uit hoffelijk heid tegenóver de buitenlandse gasten, die geen Nederlands ver staan. HU merkte op, dat de conferentie zo gunstig geweest Is als kon ver wacht of gehoopt worden. Men is veel verder gekomen dan op de con ferentie ln Chüteau d'Ardennes. Daar werden allèen richtlijnen op gesteld. Thans zijn er regelingen getroffen, waarvan men vertrouwt, dat zü tot een veel nauwere samen werking zullen lelden. De drie volken zal duidelijk wor-, den dat de Benelux werkelijkheid wordt, doordat in de naaste - toe komst de grensmoeilijkheden aan zienlijk verminderd zullen worden. Dat zal nog wel geen absolute vrij heid worden voor de reizigers, doch het zal dan toch een goed deel dié kant uit gaan. In de monetaire sector," zo zèide minister Dreés nog eens, 'hebben zich de meeste moeilijkheden voor gedaan. Zelfs is hét daardoor nood zakelijk geworden ook Zondag nog te vergaderen. Maar dit heeft dan ook tot een uiterst bevredigend re sultaat geleid, dank zij het begrip van België en Luxemburg. Er zal naar de heer Drees verder mededeelde een Comité van Bene lux-ministers worden ingesteld, enerzijds om het complex van maat regelen uit te voeren, dat nodig is om volgend jaar tot een werkelijke unie te komen, en anderzijds om de vraagstukken met hetrekklng tot' andere landen te behandelen. Voorts is er in beginsel besloten totde instelling van adviesraden' van het bedrijfsleven van de .Bene lux. Met betrekking tothet mo netaire vraagstuk, deelde de minister-president nog mede, dat ln Nederland binnenkort een wetsontwerp zal worden ingediend, dat een andere rege ling inhoudt van de dividend- beperking die op het ogenblik hier bestaat. Uit. Tel Aviv wordt uit Israëlische regeringskringen gemeldt dat de Is raëlische troepen vojledïg in het be zit zijn van hét gebïèd van Eyiat, een. IC km. lange 'kuststrook aan de Golf van Akaba, welke bij de desbetref fende resolutie"1 van de UNO aan Is raël is toegewezen. Met vijf uur werlr aging door de mist is Zaterdagmiddag de Zweedse luchtverdedigingskruiser Gotland te Rotterdam aangekomen. De oor logsbodem, die tot Woensdag in Rotterdam blijft, heeft ligplaats gekozen aan de Parkkade. Schildpadden staan bekend als die ren. die nu niet bepaald vltig zijn. Door 9300 km. in 23 uur af te leggen hebben Vrijdag 1C0 schildpadden tegelijk een nieuw record gevestigd. Zij kwamen per KLM vliegtuig uit Johannesburg op Schiphol aan, vanwaar zij hun reis naar Londen zullen voortzetten, waar zü in een winkeletalage gelegenheid zullen krijgen hun reisindrukken te verwer ken. 1 Als de dieren hadden moeten lo pen zouden zij niet voor over 22 jaar zijn aangekomen. De doodgravers- staking op een/R-K- begraafplaats te New York, die acht weken geduurd heeft, is geëindigd. De vorige week hebben geestelijken graven gedolven voor de meer dan duizend lijken, die door de staking niet ter aarde konden worden besteld.Vrijdag konden er in de Franse provincies geen begrafenis sen plaats vind© omdat daar B50Q le den van het perwnecl van begrafenis ondernemingen in staking zijn gegaan ter verkrijging -van hogere lonen. Al fred Krupp, eens de grootste Duitse kanonnenfabrikaat, heeft het ambacht van zijn voorvaderen weer ter hand ge nomen, dat. van slotenmaker. In de ge vangenis van Landsberg waar Krupp 12 jaar ter zake van oorlogsmisdaden uit zit maakt hij in de gevangeniswerk plaats kerkelijke ornamenten, kruis beelden en andere voorwerpen voor de kleine gevangeniskapel, zegt Krupp s verdediger. NEDERLANDERS GEDOOD BIJ SCKABUMI Zondagnacht zijn Nederlandse posten aan de buitenrand van Stikabumi hevig beschoten, zo meldt Aneta. Bij de tegenactie werden een Nederlandse militair en een Chinees; gedood; vier Ne derlandse militairen werden ge wond. Ten minste 56.300 Amerikaanse spoormannen zullen de komende twee weken, zonder werk zijn als gevolg van een staking van 425,000 mijnwerkers, die heden in alle mijngebieden. ten Oosten van de Mississippi zal beginnen. De staking, die de steenkoolpro ductie van de V.S. tot een zeer ge ringe hoeveelheid- zal beperken is uitgeroepen door John Lewis. Zeven Beneluxministers zijn Zon dagavond met een extra vliegtuig van de K.L.M. van Schiphol ver trokken naar Londen. Daar hebben zij heden de vergadering van de consultatieve raad der Westerse Unie bijgewoond. WISSELEND W5 Weersverwachting gel dig tot Dinsdagavond: m *\- TJjdeliik krachtige en langs de kust mogelijk u- •b.-fx, harde wind uit Weste- I lijke richtingen. Zwaar bewolkt met op dc meeste plaatsen enige regen en later hier. en daar opklaringen. Wei nig verandering van temperatuur. 15 Maart: Zon op 6.06. onder 18.44; maan op 1S.57, onder 7.25 Een transformator van 45.000 volt is in de nacht vanv Zaterdag óp Zon dag te Beautor in Frankrijk ontploft. Een paar ogenblikken latèr stonden, de transformatoren van 15.000 vólt eveneens in. lichter laaie. Omtrent de oorzaak tast men. in het duister. Er zijn geen slachtoffers, maar de scha de is aanzienlijk en.wordt op tiental len miliioen francs geschat. Dinsdag werden door onbekende 'zaak gebouwen van het hydra- trisch -krkchtstati on te Gemissiat het grootste van Frankrijk, zwaar door brand beschadigd- Er worden besprekingen gevoerd over hèt sluiten van een verdedi gend regionaal verdrag voor het gebied van de.Stille Oceaan. Zowel Britse, als niet-Britae landen zullen zich bij dit verdrag kunnen aan sluiten. De Britse minister voor koloniale aangelegenheden. Lord Ltstowel, wisselt hierover thaha van gedach ten met de regeringen van Austra lië en Kieuw-Zeeland. In de toekomst zal te Londen een conferentie van minister-presiden ten der zeven dominions worden, ge houden, die besprekingen zullen, voeren over;' het instellen van ver dedigingszones in het Britse wereld rijk." DE AUTORITEITEN,die de wedstrijd NederlandBelgië op de ere tribune volgden, v.Ln.r.: de burgemeester van Amsterdam, Mr. A. J d'Aïlly. minister van Maarseveen, de Belgische ambassadeur E, Graeffe, mevr.. Graeffe, minister-president Drees, zijn. Belgische collega Paul Henri Spaak en de voorzitter van de KNVB Karei Lotsy - (Vanonze speciale verslaggever) SITTARD, In het Limburgs-Duitse grensgebied tussen Sittard en het Duitse plaatsje Gangèlt én verder naar het Zuiden tussen Kèrkrade en Vaals heerst deze dagen een opwinding, die moeilijk te rijmen is met de ingetogen sféer, welké bij de vastentijd van dit; oggenblik behoort. Maar met de grenscorrecties zo vlak voor de deur kunnen, weinigen, of het dan Nederlanders of Duitsers zijn, hun emotiés goed meester blijven. Toen we Zondagmorgen;in ons hotel in Sittard arriveerden om „vari daar uit- eens poolshoogte te nemen, vertrouwde de ober ons al toe, dat hij er eigenlijk op gerekend had, die morgen dé vlag te kunnen uitsteken. Men had. verwacht, dat in de nacht van Zaterdag op Zondag om twaalf uur precies, de bordjes in het aanstaande Nederlandse gebied verhangen zouden worden. En Henk, de ober, die reeds iri September 1940 in zijn kraag werd gegrepen om naar Duitsland Jfi worden gebracht "vóór dé duur van de oorlog, vond daarin réden ge noeg om te vlaggen. Doch de hctel-eigenaar dacht er anders over.Moeten wij vlaggen omdat we er een zesduizend Prui sen en een lap grond van éen twin tig vierkante kilometers bij krij gen, terwijl we niet wetèn of we er meer plezier dan narigheid van krijgen?", "was zijn domper op Henks enthousiasme. Dit zijn twee standpunten,' die ons karakteristiek lijken voor de houding van gans ons volk tegenover de annexatie. Vooral de woorden van onze gastheer gingen ons door het hoofd, toen we bij Broek-Sittard, op de laatste meter Nederlandse grond het DuitSe land aftuurden, dat thans, over enkele dagen wellicht, binnen de Nederlandse grens ge trokken zal worden. "We dachten aan Eupen en Malmedig, aan Dan zig, aan Sudetenland en aan al die stenen des aanstoots, welke zo wel kom zijn aan lieden, die eén onte vreden volk in de hand willen houden en die dat volk tocheen weg willen bieden om er hun on tevredenheid op af te- reageren. „Nice, Corsica, Tunis!" Dat het nooit meer zover moge komènl Want ook dit zal er in gaan: „Höngên, Tüddern, IVehr!" „Ach, wat!" snoof schouderopha lend Frïederichs, eén vier jaar geleden veilig óp de Heimat teruggetrokken Duitser, toen wij hem op zijn zijde van de grens naar zijn. gevoelens vroegen. „Ach wat, we horen dat nu al zo lang; propaganda!" Een wensdroom van een man, dié voor zijn houding in Nederland tijdens de bezetting misschien (en terécht) dan geen moeilijkheden vreest, maar die enkele tientallen meters over de grens levend een behoorlijk be staan in de. smokkelhandel schijnt te vinden. Als de grenscorrecties worden uitgevoerd, dan zal dat be staan voor hem afgelopen zijn! „Ach, wat!" Maar gretig vertelt hij ons van de tegenstand in de ge bieden, waar men dé zaak niet zo lichtvaardig opneemt. Hoe daar in Millen, een van de negen of tien dorpen die voor ndtionaliteitsver- wisseling worden gedoodverfd, 's nachts "door onbekende handen tientallen opschriften op de stra ten worden gekalkt: „Wij willen Duitsers blijven! Annexatie, bete- kent:-Weer oorlog!" Britse en Duitse ambtenaren verwijderen 's morgens die_ strijd kreten weer, maar de afgelopen week was ei" aan verwijderen nau welijks méér te denken.. Men be greep daar blijkbaar dat het thans ernst woj-dt-en enkele raddraaiers hitsen de bewoners op. Onverschillig. „Toch kunt u er op rekenen, dat het tachtig procent van de Duitsers in dat gebied volmaakt onver- schiEig laat," gaf de. Nederlandse ontvanger van invoerrechten en accijnzen Bansema in Broek Sittard ons als zijn mening. Banse ma heeft zijn kantoor en zijn huis op die laatste meters Nederlandse grond. Dat hoort bij zijn werk. En daf werk brengt ook mee, dat bij dagelijks nauw contact heeft- met de Duitsers aan de overzijde. „Mis schien," ging hij voort, „zijn er tien op de honderd die er fel tegen zijn, en tien die er vierkant voor zouden stemmen. De anderen laat het volmaakt onverschillig. Maar die laatsten weten ook wel, dat ze er zo slecht nog niet aan toe zijn, als ze straks hun inkopen kunnen doen in Sittard,. waar welietsmeer te krijgen is dan in Gangelt en Geilen kir chen waar dit gebied thans op georiënteerd is." Onlangs was een-van de Sitlard- se wethouders bij de Ambtsvor- gSngër van Tüddern, .Gort z. Een man die van de nazis bar veel te lydcn heeft gehad. „Zoudt gij voor annexatie zijn?" vroeg de wethou der.. „Ik zou er vóór zijn, indien de stemming maar geheim was," luidde het antwoord van de man, die het hoofd is van de gehele sec tor, die voor de gebiedsaanhechting in aanmerking schijnt te komen: Tüddern, met 1500 inwoners; Hon- gen (1000), Havert, Isenbruch en Schalbruch (tezamen 1500), Hil- lensbéTg (500), Wehr (600), Sus- terseel, Millen en nog enkele ge huchten. Tezamen wonen er onge veer 6500 mensen, van wie een groot deel Nederlanders en weer een ander deel vluchtelingen uit de Góstelijke zones van Duitsland. Wanneer men het gebied op de kaart bekijkt, blijkt, dat de zak van Duits gebied ïn Nederland bij Sittard geheel wordt opgeheven, Saeffelen zal waarschijnlijk Duits blijven evenals Gangelt, dat dan aan de .nieuwe grens korat- te Eg gen. Een grensverkorting van, ruw geschat, 15 kilometers. „Een mogelijkheid om de enor me smokkelarij in deze streek nu eens stevig aan te pakken," voor de ontvanger Bansema, die' zijn wo ning wel zal moeten verlaten voor eén oostelijke standplaats. Kolen, „Een kans om de kolenlagen on der dit gebied voor de Nederlandse economie te gaan gebruiken," voor de mensen van de mijn Mauri ts, die zich er reeds lang over erger den, dat de^p Duitse velden, die onmiddellijk sluiten aan de lagen waar de Maurits werkt, ongebruikt bleven liggen. „Een kans voor Sittard om een achterland te krijgen, dat de stad zal doen opleven, eensdeels door de koopkracht van de 6500 inwo ners van het te annexeren gebied, anderdeels door'het toerisme naar de aan te hechten streek die bij zonder rijk is aan bos en natuur schoon," meent de Sittardse mid denstand. „Een kans op moeilijkheden," herhaalt, onze hotelhouder, een der weinigen, die er niets voor voelen, aan de Nederlandse zijde van deze grens. Maar Den Haag, Londen, Parijs. Washington en Brussel hebben de waarschuwing van de hotelhouder blijkbaar wel ingecalculeerd. Dat zal blüken. Vannacht misschien. Over een week uiterlijk, als we kunnen vertrouwen op de mensen in Sittard, die maar al te goed op merken, dat de Duitse Zollbeamb- ten in de nieuwe streek plotseling schaars z«n geworden, omdat zfi zich terugtrekken; die weten dat In het onderhavig gebied, de Duit sers al hun Marken in goederen hebben omgezet, die in Nederland gewild zijn: motor- en naaimachi ne-onderdelen, messen van vlees snijmachines, boter, graan en wat al meer! Die ook weten dat de Duitsers het trammetje Geilen- kirchen-Tliddern tegenwoordig 's nachts naar Gangelt terug halen. En morgen zal hun eerste vraag weer zijn aan dg. eerste die zij ontmoeten: „Nog wat nieuws van de grens?" Drie woningen zijn .Zaterdag avond in Aardswoud (gem. Hoog woud) door een hevige brand in de as gelegd met het gevolg, dat vier families, tezamen negen personen, dakloos zjju geworden. HET GING DE NEDERLANDERS in de eerste helft van die achtste interlandwedstrijd na de oorlog te gen de Belgen niet voor de urnd. Na vier minuten was hef al i0 en niet lang daarna had Kraak (op de grond liggend) opuicuto het na kijken 02). Links ae Neder landse- aanvoerder Schijvenaar. rechts zijn collega-back Steenber gen. In de tweede helft, in het be kende Hollandse kwartiertjewerd de stand eerst -gelijk en zelfs kon Abc Lenstra Nederland de leiding geven (32). Het laatste schot van de wedstrijd was 'n strafschop voor de Belgen, die de stand weer gelijk maakte (33). Met exploitatie is men reeds begonnen Op een conferentie van Ameri kaanse ingenieurs in Los Angeles is officiéél medegedeeld, dat in de staat Colorado langs de rivier de Céiofado de grootste petroleum- bron in de Verenigde Staten is aangeboord. De bron wordt ln staat geacht 48.000 milliard liter petroleum op te leveren. Dat bijna tien keer meer dan de totale productie van alle Amerikaanse petroieumbronnen sinds het ont staan van de Amerikaanse olie industrie. Op kleine schaal is reeds begonnen met de exploitatie van de nieuwe bron. Plannen worden uitgewerkt voor een net van Pijp leidingen naar de Amerikaanse Westkust, Zondagmiddag tegen half zés is te Vlaardingen aangekomen het motorschip "„Mycirecht" met tien duizend ton traan en enkele hon derden vaten lever afkomstig van de „Willem Barendts". De vangstberiehien van de „Wil lem Barendts" zijn dit jaar gunstig, wat wel zijn oorzaak vindt in het feit, dat voor het eerst met tien in plaats van met acht jagers de visse rij werd uitgeoefend. De stemming aan boord is uit stekend. Bfj de regering is in overweging of de nog altijd bestaande lijst van voor ambtenaren verboden vereni- ginen, welke lijst van voor dè oorlog dateert en "dus verouderd, is, thans vervangen dient te worden door een nieuwe lijst, ofwel dat, met intrekking van de bestaande mei een algemene clausule zal kun nen worden volstaan. BRACHTEN wij reeds enkele weken geleden een uitvoerig; artikel over de arbeidsmarkt tjl Rotterdam, thans"komt het jaarver slag 1948 van het Gewestelijk Ar beidsbureau de' daarin vervatüj cijfers bevestigen. Zoals wij schre<* ven, baart de herplaatsingsmóge- lijkheid van administratieve krach ten de meeste zorg. Het zijn .voor,- namelijk mensen, die tengevolge van de geleidelijke opheffingva» distributie-maatregelen, door over?' heid en particulier bedrijf worden, ontslagen en'nu, dikwijls door-hun leeftijd, de toegang naar een ander» administratieve werkkring gesloten vinden. Opvallend is, dat het weg vallen van distributiebeperkingen, vrijwel nergens de werkgelegenheid heeft verruimd. Aanvankelijk viel, als eerste reactie op. het vrijkomen van goederen een verhoogde vraa'g van de zijde van het publiek waar te nemen, doch na enige tij cl-liep de consumptie op lager niveau te rug, hetgeen wel moet toegeschre ven worden aan de prijsstijgingen, die met het vrijkomen gepaard gingen. Zo heeft dus ook deze medaille twee kanten; aan de ene verdere opheffing van de distributie, aan de andere werkloosheid voor hen, die in het distributie-apparaat een boterham hadden gevonden. Nu is de kantoorbediende al vele Jaren het zorgenkind gedeest. Herinnert u slechts de slagzin: laat uw zoon geen kantoorbediende worden! Zal deze leuze opnieuw opgeld gaan doen? Wij zouden het bijna denken. De fout ligt vaak bij de ouders, die hun kinderen liever met boprd en hoed zien lopen dan in -overall en deze misvatting spruit dan voort uit een geringschatting voor het am bacht, terwijl dit ambacht toch zo buitengewoon, belangrijk is en in de meeste gevallen meer waard dan een bèroèp met éen hoed. Vólgens het jaarverslag van het G.A.B. bestaat er ernstige ongerust heid over het fèit, dat zo weinig jong bleed in de vakgroepen kan worden gebracht. Van werkgevers zijde is men van oordeel, dat de rijkswerkplaatsen niet van vol doende betekenis zijn om slechts enigermate in de behoeften te voor zien, Alweer een opmèrkelyke con clusie, die bevestigt hoe. het be drijfsleven om vakliedèn zit te springen. Zijn wij daar wel vol doende van. doordrongen?- Zeker, de ambachtsscholen hebben; niet over gebrek aan toeloop te klagen, maar de ervaring leert, dat een te groot aantal leerlingen afvalt in het tweede jaar. Blijkbaar redeneert men nóg steeds zó;' dat de jongens zich beterin-de praktfjk-:van fa briek en werkplaats kunnen be kwamen, afgezien van het feit, 'dat bij die jongens meestèl de lust ont breekt om verder te leren. Hun toekomst wordt er daardoor niet beter op en de gevolgen blijven •niet uit, voor hen niét en voor de maatschappij niet, want een tekort ana vakkrachten betekent in vele gevallen een rem op de productie mogelijkheden, In dit verband kan niet onver meld blijven' het bevolkingsverlies, door de oorlog ontstaan. Het wo ninggebrek belet de migratie uit streken, waar zich bevolkingsover schotten voordoen. Het moment lijkt niet ver af, dat een vertrek-, ovérsehot zal ontstaan naar plaat sen, waar de woonruimte gunstiger is. Het verslag zegt dan ook, dat in de bestaande noodtoestand te Rot-, terd am dringend verbetering moet worden gebracht. Hiertoe is inten sivering noodzakelijk van de wo ningbouw, die tot dusver, zelfs niet in staat was de natuurlijke aanwas van het aantal gezinnen te benade ren. Als de bouwactiviteit daarom niet toeneemt, zullen noodlottige gevolgen voor de welvaart van onze" stad en daardoor voor het gehele land, niet kunnen worden ver meden. Het verslag slaat hier de spijker boven op de kop. En het ziet er naar uit, dat wij dit zullen moeten blijven doen om iets te be reiken! EINSTEIN EREDOCTOR TE JERUZALEM Prof. Albert Einstein, die van daag zyn zeventigste verjaardag viert, heeft van dc Hebreeuwse universiteit, waarvan h(j een der directeuren is, de doctorshoed hono ris causa ontvangen. Het personeel van Bruynzeel's Scheepvaart en Bergingsbedrijf N.V. Is er Zaterdag na veel moeite in geslaagd de voor de monding van de Merwehaven gezonken sleepboot Denemarken boven water te krijgen. De stoffelijke overschotten van machinist en stoker bevonden zich nog in de machinekamer van het ongelukkige schip. De rivierpolitie heeft ze geborgen en naar het Bureau van de Rivierpolitie overgebracht. De Denemarken Werd leeggepompt en naar dè Parkhaven gesleept. Op de foto de Denemarken in de takels. Op het achterschip van de sleepboot op de voorgrond ligt dé verkreukelde schoorsteen van de Denemarken. Zij werd door een. voórbijuarend 'Amerikaans schip kapot-geuaren. Vérder heeft dc Denemarken vrijwel-geen schade belopen. y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1