Nederlandse instemming met compromis-voorstel HET ROTTERDAMSCH PAROOL De Zoll-beamte in Tüddern gelooft niet aan grenscorrecties Doodstraf geëist tegen leider derNSNAP Van Rappard KORREL Veiligheidsraad over Indonesië Inleidend overleg voor de Haagse conferentie te Batavia Kind tien jaar in kamer opgesloten gehouden Frans Yroons bij opera in New York Smokkel van duizenden kilo's koffie ontdekt Ketel-gevaarte van 48 ton voor de Caltex Eerst rijst nu pinda's uit Suriname „Koningin Wilhelmina Fonds" bezit reeds F. 2.081.127.51 k&rz. Euwe met Clark Gable op de kiek Verhoging vetgehalte van melk verzocht Textieldistributie in Engeland opgeheven Nieuwe Sowjetnota aan Zweden Militair overzicht van de week „Nog schuldiger dan Mussert" Verwachtingen over bodemrijkdom niet hoog gespannen „Neue Grenzen, neuer Krieg" Doodstraf geëist tegen Blase Op Zondagen per auto naar bloeiende bollenvelden Onze kolenproductie in stijgende lijn Weerbericht Dinsdag 15 Maart 1949 Red. en Adm. LangB Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljsi per week 0.32 per kwartaal .4,10» lasse nummers 0.G9 Opgericht door de Stichting „Het PcrooP DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 62 Ultgov® N.V. Da Nieuwe Pars Postgiro 393644 Bankier? Amsterdamsehe Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker De Nederlandse afgevaardigde by de Veiligheidsraad dr. J- van Royen heeft tijdens de zitting, die de Raad Maandag wijdde aan de Indonesische kwestie medegedeeld, dat de Nederlandse regering be reid i$, deel te nemen aan ,een voorbereidend overleg te Batavia voor de Rondetaf el-conferentie, die in Den Haag zal worden gehouden. Het voorstel hiertoe Is gedaan door de gedelegeerde van Canada. De bijeenkomst te Batavia zou staan onder auspiciën van de UNO-Com- missie voor Indonesië en zal de voorwaarden en het tijdstip van de Haagse conferentie moeten bepalen, In antwoord op een aan va de heer Palar, woordvoerder in de Veiligheidsraad voor de Republiek, zei" dr. van Royen: „Wij verkla ren met de meeste nadruk, dat de voorgestelde overdracht van sou- vereiniteit wezenlijk, volledig en onvoorwaardelijk zal zijn". De heer Palar meende, dat er geen werkelijke overdracht van de souvereiniteit aan Indonesië moge lijk is, op grond van bepalingen in de Nederlandse grondwet. Ook hij ondersteunde de Cana dese suggestie voor een voorberei de bespreking tussen Nederlan dss en ReoubTikeinen onder auspi ciën van de UNCI, maar was van mening dat hiervoor een uiterste termijn moest worden vastgesteld, omdat uitstel de situatie zou ver slechteren. De andere sprekers tijdens de vergadering van de Veiligheidsraad van Maandag waren die voor Groot-Brittannië. de Sowjet-Unie, Pakistan. Egypte en India. De Sowjet-Unie keerde zich tegen het Canadese voorstel. Volgens zün vertegenwoordiger Malik, dient dit alleen maar als ..sluier voor de Nederlandse agressie". Groot Brit- tannië steunde bü monde van sir Terence Shone, het Canadese plan met de woorden: '„Wij zijn van mening dat de Raad, door middel van de UNO- Commissie voor Indonesië, alles in het werk moet stellen om de voorwaarden b» scheppen, on der welke het de Republikeinse regering mogelijk zal zijn erin toe te stemmen, deel te nemen aan de Ronde-tafel-conferentie in Den Haag. Wij ondersteunen daarom het Canadese voorstel, om een voorbereidende confe rentie te houden". India, Pakistan en. Egypte bepleit ten de terugkeer van de Republi keinen naar Djogja^ herstel van de Republiek en terugtrekking van de .Nederlandse--troepen.' r» Hedenavond om negen uur Ne derlandse tiid zet de Veiligheids raad de bespreking van de Indone sische kwestie voort. Een': bevreesde, 14-jarige „wilde Jongen" wist Maandag te Boston in de Verenigde Staten vanuit een. af gesloten kamer naar de buiten wereld te ontsnappen. Volgens de politie heeft zijn moeder hem ge durende tien 'jaar in de kamer op gesloten gehouden. Door de politie werd medege deeld, dat de moeder van de jongen, mevrouw Sulltvan, het bestaan van dit kindïzelfs voor haar twee zoons van 19 en 20 jaar, die beiden bp de marine dienst doen, verborgen had gehouden. Een van hen verklaarde tegenover de politie: „Wij hebben altijd van de gesloten kamer afge weten.. Doch vrij hebben nooit ge weten, wat zich daarin bevond". De „wilde jongen" kon de politie maar -heel weinig vertellen, waarbij hij zich slechts in gebroken zinnen kon uiten. „De jongen scheen ver baasd te; staan over de huiten- wereld- Wij lieten hem een appel en een sinaasappel zien en hij ver klaarde nog nimmer iets dergelijks te hebben gezien. Hij keek naar een kat en vroeg, wat dat was", aldus de politie, i, Zijn moeder, bekende, zich aan verwaarlozing schuldig te hebben gemaakt. Haar zaak komt Woens- Frans Vroons, tenor van de Ne derlandse Opera te Amsterdam, is voor het Ier.leseizoen geëngageerd door ce New York City Opera Company. DE DEUGD, één der beelden van de kathedraal te' Straatsburg, dat te zien is op de tentoonstel ling van Elzasser Kunst, welke van 12 Maart tot 7 Juni a.s. in het Mu seum. Prinsenhof te Delft wordt gehouden. Du politie te Vlagtwedde is er In geslaagd een complot te ontmaske ren, dat duizenden kilo's koffie over de Nederlands-Duitse grens smokkelde. Deze koffie werd in het ruim van een schip verborgen' en over de grens gebracht. De schippers be dekten de ladingen met aardappe len. bestemd voor Duitsland. Een schipper bracht een partij koffie van duizend kilogram met aardap pelen over de grens, waar hij baar ruilde voor huishoudelijke artike len, een scheepsmotor, een bont mantel, horloges enz. Gebleken is dat er meer dan twee duizend kilo werd verhan deld. Men vermoedt echter dat nog aanzienlijk grotere hoeveelheden onrechtmatig zijn verdwenen. Een enorme ketel van 30 meter lengte en 48000 kg. gewicht aan gevoerd uit Amerika en bestemd tmor de Caltex te Perais, is van morgen van Thomsen's havenbe drijf op Katendrecht naar de Von- delingeweg vervoerd", Het transport werd evenals van een iets kleinere ketel enige tijd geleden uitgevoerd door de fa. "W. van Pelt "en Zoon expeditiebedrijf te Schiedam, in samenwerking met de. N.V. Hein- sius- Transpórt en Vervoer Mij. Het was een heel karwei het ke tel-gevaarte op de vrachtauto met 50 wielen te laden en nog lastiger was het voor de chauffeur de 30 meter langeketel veilig door de bochten: te loodsen. Met de „Cotiica" van de KNSM zijn 400 balen ongepelde Suri naamse pinda's meegekomen, wel ke eerstdaags tegen de prijs van f I.- per half pond te koop zullen zijn in Den Haag;, Delft, Rotterdam en Dordrecht. Meer zendingen worden verwacht en dan zal een aantal andere plaatsen aan de beurt komen. Een gedeelte der op brengst komt ten goede aan het Wïlhelminafonds voor de T.B.C.- bestrijding in Suriname. Op 8 April zal hij zijn Ameri kaans debuut maken als Don José in Carmen. Daarna zal hij de hoofdrol spelen in „Hoffman's Erzahlungen". Nog dagelijks komen er gaven binnen ZJEDEN. de veertiende Maart ff 11 negentien honderd negenen veertig, compareerde voor mij, Ary van Riel, notaris ter standplaats Amsterdam, de hoogeaelachtbare heer mr. Arnold Jan d'Ailly, burge meester van Amsterdam, wonende aldaar, ten deze handelende als lasthebber van hare koninklijke hoogheid Wilhelmina Helena Paulina Maria Prinses van Oranje Nassau, prinses der Nederlanden enzovoorts, enzovoorts, wonende op het Loo, gemeente Apeldoorn Aldus luidt de aanhef van de stichtingsacte van het „Koningin Wilhelmina Fonds", die Maandag werd verleden in het Amsterdamse stadhuis in aanwezigheid van. het volledige .nationale comité. Uit de acte blijkt, dat het Neder landse volk tot Maandag een. bedrag van f 2.081.127,51 bijeen heeft ge bracht voor het fonds ter bestrij ding van de kanker, dat koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar vijftigjarig regeringsjubileum wérd aangeboden. Dit bedrag is thans door burge meester d'Ailly in zijn hoedanig heid als voorzitter van het comité overgedragen aan de stichting „Koningin Wilhelmina Fonds". Blijkens artikel Hl van de stich tingsacte kan de stichting, die bui ten en boven elk politiek verband staat, samenwerking zoeken met organisaties in het buitenland, die, hetzij in nationaal, hetzij in inter nationaal verband, een gelijk of verwant doel nastreven. Nog steeds komen bijdragen voor bet fonds binnen. Zo werd Maan dag een cheque ontvangen van de Nederlandse "Vrouwen vereniging in Australië en uit eigen land kwam uit Rotterdam een bedrag van f 1250 binnen. IN HET CENTRUM VAN HET OUDE FRIESE PLAATSJE Makkum bevindt iich een scheepswerf. Als er een schip in aanbouw :s, wordt ongeveer de hele straat versperd en ondervindt het verkeer te land moeilijkheden. Binnenkort komt er echter een wijziging in de situatie, want de oude werf wordt verplaatst en deze bollige tjalk zal de laatste zijn, die hier wordt afgebouwd. Vanmorgen terug in on3 land Vanmorgen, in alle vroegte is dr. Euwe met de „Noordam" van de HollandAmerikalijn van zijn Amerikaanse tournee teruggekeerd. „Waarom ik niet naar M&.iel Plata ben gegaan vroeg onze schaakkampioen. „Dat is nogal een voudig. Zo'n stommiteit om vlak nn een simultaanperiode een tournooi te gaan spelen, heb ik al eens uit gehaald en daarmee heb ik leergeld betaald. De overgang is te groot. Bovendien was Mardel Plata niet erg aanlokkelijk. Als je niet eens de sterksten ontmoet en toch niet 13 het juist, dat het vrijgeven van koffie- en slagroom mogelijk •is --geworden - door de v gunstige melk positie, waarin wij thans ver keren? Aldus vraagt het Tweede Ka merlid C. Borst (CPN) aan de minister van Landbouw. Indien het antwoord bevestigend luidt,, 'zou hij gaarne zien dat het vetgehalte van de consumptiemelk wordt verhoogd, „zodat ook diege nen, die financieel niet in staat zijn zich deze room -te verschaffen, mede profiteren van de gunstige mélkpositie". De Britse regering heeft Maan dag in het Lagerhuis het einde van de- kledingrantsoenering in Engeland aangekondigd. Met ingang van heden zal men alle kleding en textiel zonder pun ten kunnen kopen. De distributie is acht jaar van kracht geweest. De Sowjet-TJnie heeft een nieuwe nota aan Zweden gezonden waarin Zweden ervan wordt beschuldigd, Söwjetburgers te verhinderen, naar hun land terug te keren.. Reeds een tweetal waken geleden zond de regering te Moskou een dergelijke hota aan Zweden, waarin werd. gezegd dat de Zweedse politie Balfiiëhé-cn&èrdhnen ihfimfiTéériie. Zweden wees de beschuldiging van de hand. In de nieuwe nota wordt gezegd, dat een Lithauer, die met name wordt genoemd, gearresteerd was, niet omdat zijn identiteit moest worden onderzocht, maar omdat hij een bezoek aan het Sowjet-con- sulaat had gebracht, om de voor waarden te vernemen, onder welke hij mocht terugkeren naar de Sow jet-Unie. Een andere met name ge noemde Balt zou om dezelfde reden in een krankzinnigengesticht zijn opgesloten hoewel hij geheel gezond was, zo beweert de jongste Sowjet nota. Men is in Zweden ontstemd over het feit, dat de Russische nota blijkbaar gepubliceerd is voordat zij werd overhandigd. Maandagavond maakten dagbladen in Stockholm er reeds melding' van, toen het ministerie van buitenlandse zaken de.nota nog niet had ontvangen. goed op dreef bent, is het risico te groot. Mijn resultaten? Ik beb in totaal 85 gewonnen, 60 van de 1500 partijen verloor ik en de rest werd remise". „Doet u nog mee aan het finale- tournooi van de grootmeesters?'" „Nou en of" lachte Euwe. „Het is ook al daarom dat ik Madel Pla ta heb laten schieten. In September ben ik in Buenos Aires. Tussentijds hier wat seances en een tournooi in Denemarken. Misschien ook nog een match met Lodewijk Prins, maar dat hangt van de bond af". Over zijn verblijf in Amerika was dr. Euwe zeer tevreden. „In Holly wood" vertelde hij, „ben ik samen op de kiek gegaan met Ciark Gable". Op de terugreis met de Noordam is hoe kan het anders ook nog geschaakt. Ér was zelfs nog een tournooi, maar daarvan is dr. Euwe slechts als leider opgetreden. „Mgn broer", vertelde hij, „die een van de beste spelers van Curasao is, heeft dit tournooi gewonnen en van de dames won m'n nichtje de prijs". Het schaken zit dus de familie Euwe In het bloed. Indonesië Het Nederlandse militaire over zicht over de activiteit gedurende de laatste week maakt melding van bet optreden van Nederlandse troe pen tegen gewapende benden, om. in de omgeving van Banjumas, in Midden-Java, waar op 4 Maart nabij Bobotsari een gewapende groep van 70 man geheel werd vernietigd. In de eerste week van Maart zijn ook acties ingezet tegen gewapende groepen, in Oost-Java, waarbij op verschillende plaatsen de tegenstan ders ruim 100 man aan doden en diverse wapens verloren. In de om geving van Bangil hebben op 7 Maart de Nederlandse troepen een gewapende groep van 200 man ver nietigd, die werd geleid door vier Japanners. De gunstige ontwikke ling van de toestand in Bantam hield aan, in de omgeving van La- buan en Serang treedt de bevolking meer en meer op tegen rampokken- de benden. Voorts wordt nog gemeld: West-Java: hier traden de Neder landse troepen op tegen benden in het gebied der Negara pasundan, waar zich 130 officieren en minde ren van de Siliwangi-divisie hebben aangemeld. De besprekingen tussen de autoriteiten van Fasundan en enkele leiders van de Siliwangi di visie duren nog voort Midden-Java: een ten Zuidoosten van Kebumen rondzwervende ben de werd opgerold. In de omgeving yan Djogja en Magelang werd een intensieve patrouillegang voortge zet, waarbij aan gewapende groepen talrijke verliezen werden toege bracht, evenals in het gebied van Solo. Bojolali en Klaten. Oost-Java: behalve de reeds ver melde activiteit tegen de benden bier ageerden de Nederlandse troe pen in het gebied ten Zuiden van Malang en Besuki. In enkele gebie den van Oost-Java treedt de bevol king zelf tegen de benden op. Sumatra: Ook hier werd door de Nederlandse troepen een inten sieve patrouillegang onderhouden, waarbij, voornamelijk in Midden- Sumatra. de gewapende groepen ge voelige verliezen hebben geleden. De benden, die zich in de bergge bieden ophouden, hebben te kam pen met gebrek aan voedsel en vele ziektegevallen. Het overzicht besluit aldus: „De intensief voortgezette patrouille activiteit op Java en Sumatra bracht helaas ook in de afgelopen week aan onze zijde verliezen aan mensenlevens met zich". Grijs, goed verzorgd van uiter lijk, stond Maandagmorgen voor het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag dr. E. H, van Rappard, lei der van de Nationaal-Socialistische Nederlandse Arbeiders Partij (NSNAP). Volgens zijn eigen, vroegere woorden heeft hij altijd „heimwee gehad naar de eeuwige Duitse grootheid", is hij steeds van mening geweest dat „Holland voor Hitler" was en dat hij Duits bloed in zijn aderen had. Dat bloed stuwde hem naar de S.S., waar hij Unterscharführer werd. Van Rappard beweerde, dat hij (Van onze speciale verslaggever) TüDDERN (ZELFKANT-NORD-RHEIN). De Duitse Zollbeamte van Tüddern keek verwonderd op, toen wij hem verrasten in zijn tuin, waar hij zijn grond omschoffelde. Toen wij hem vertelden, dat wij uit het Wes ten van Nederland kwamen, en dat wij wel eens wilden horen wat hij over de op handen zijnde grenscorrecties dacht, raakte hij zo in vuur, dat hij vergat te vragen of onze papieren ons wel recht gaven in zijn tuin te staan, ,.U komt precies bij de goede man terecht!", verklaarde hij vergenoegd. „Kijk", begon hij omstandig, „Twaalf jaar wonen we hier nu. Vier jaar heb ik in Rusland gezeten; mijn vrouw en de vier kinderen werden in Augustus '44 naar het Oosten geëvacueerd. Toen we terugkwamen was alles ka pot, het huis zo goed als de huisraad. Met moeite hebben we het weer bij elkaar gezocht. En nu zouden we weer worden weggestuurd?" En hij vertelde hoe nu al maan den het gerucht van de grenscor recties dc streek in beroering houdt. Ik heb er lang aan geloofd, maar 'k geloof dat het nu wel voor bij gaat drijven, zo sprak hij zich. tegen beter weten in, weer wat moed in. Niemand In dit gebied, door de Duitsers de Zelfkant genoemd, ge looft nog ernstig dat ce 2aak zal worden uit- en afgesteld. Maar deze Zollbeamte was gistermorgen begonnen zijn tuin te doen. omzijn flauwe hoop wat kracht bij te zet ten. Toen we er om vroegen, nam bij ons mee, het dorp in; Zijn col lega bleef wel even aan de toch, slecht bewaakte grens. „Hier," liet hij ons zien, „op dit transformator- huisje kunt u nog zien, hoe we er hier over denken.".Met letters van veertig centimeter was er in witte kalk geschreven: „Neue Grenzen, Neuer Krieg", De regen had het er weer bijna afgewist, maar voor wie het lezen wilde was het nog duide lijk genoeg. „Ge kunt ven een Duitser niet verwachten, dat hij zijn vaderland vergeet, al maakt men hem .Nederlander", ging onze ;,begeleider weer voort. „Zoudt gij u er bij hebben neer gelegd als men u tot Duitsers had geannexeerd?" OM DE KOLEN? Wij vroegen hem naar de bewo ners van Tüddern. Arbeiders, was zijn antwoord. Landbouwarbeiders, arbeiders van de zijde-fabriek bij Heinsfeld, en een aantal mijnwer kers, En dat gaf hem in,.op te mer ken, dat het in deze hele zaak om de koienlagen onder Wehr en Hil- lensberg te doen zou zijn. „Maar als Nederland die kolen nodig heeft, laat het ze halen.. Daarom hoeft deze streek toch nog niet Hollands te worden?" We wandelden verder door dit vriendelijke, maar zwaar bescha digde dorp. In het najaar van 1914 liep hier het front vast en maan den lang was Tüddern Niemands land. Toen de Engelsen het gebied van de Amerikanen over namen, en zij de indruk kregen dat er druk gespionneerd werd, werd de gehele bevolking naar het kamp Vught geëvacueerd.' waar men het had zoals de Nederlandse bevolking het in die dagen had, doch minder goed dan voorheen in. Duitsland- Dat heeft oud zeer nagelaten. Vooral omdat in diezelfde tijd veel huizen werden vernield en veel huisraad verdween. In de jaren na de oorlog is er- al weer veel gebouwd. Op onze vraag aan de Zollbeam te, naar de politieke verhoudingen in de Zelfkant verzekerde hij, dat er vrijwel uitsluitend leden wonen van de CDU, de Duitse katholieke partij- Communisten zijn er niet. „Wel wat leden van de socialisti sche partij SPD, aberes sind den- noeh, nette Leute", lichtte hij toe. Toen hij ons alleen had gela ten, hebben wij nog verschil lende inwoners van Tüddern gespreken. De Zollbeamte, met de poli tie-men sen en nog en kele anderen bleken de weinige directe slachtoffers van de grenscorrecties, omdat zij waar schijnlijk worden teruggetrok ken. Zijn verzekering dat 98°/n van, de bewoners er fel tegen was, en dat feitelijk alleen de genen die goed in het. zadel zit ten er voor zouden zijn, mist iedere grond. Wat dat betreft heeft men in Slt- tard een beter gevoel voor dé ver houdingen, De grote massa in Tüd dern toont zich inderdaad vrij on verschillig. Slechts enkelen van de mensen die wjj spraken, waren er ronduit voorstanders van. De an deren lieten uitkomen, dat zij voor het ogenblik althans wel geloofden. Slechts enkelen toonden zich bevreesd voor maatregelen van Nederlandse zijde, omdat zij uit de oorlog een onzuiver geweten heb ben overgehouden. Doch bij velen bestaat de vrees, dat de mannen als arbeiders naar de Nederlandse mij nen zullen worden gestuurd. Die vrees was vooral groot bij de vrou wen van de arbeiders in de zijde- fabriek, al hebben zij hun hoop ge vestigd op de tricotage-industrie in Sittard. GEEN GENDEN BERGEN Terug in Nederland hebben wij ons licht nog eens opgestoken bij de Staatsmijnen in Heerlen: daar bleken de verwachtingen niet te hoog gespannen. Het kolengebied van Hillensberg en Wehr en. in dien dat er ook bij komt de strook waarin, tussen Kerkrade en Vaals, Horbach cn Orsbach, liggen, kunnen misschien van belang zijn, werd ons daar te verstaan gegeven. Doch de hoop, blijft daar gevestigd op de in de Nederlandse memoran da gevraagde grotere concessies en op de productie van de.Sophia Ja- coba een hogerin Duitsland gele gen Nederlandse mijn, die nu voor de Duitse productie werkt. Mis schien kan inderdaad'door de aan hechting van de strook bij Horbach cn Orsbach het werkterrein van dc Willem-Sophia. die vrijwel uitslui tend huisbrand levert worden ver beterd en uitgebreid. En wellicht ook dat het gebied van Hillensberg en Wehr, achter Sittard goede'ko ienlagen btijkt te bevatten. De Duitsers hebben dit laatste gebied nimmer in exploitatie genomen, waarschijnlijk omdat 't klein is om afzonderlijk te worden ontgonnen. Als het goed blijkt te zijn zou van uit de Emma of de Maurits een goede exploitatie mogelijk zijn, „Maar laat men er geen gouden bergen van verwachten" aldus de opvatting van mensen die op dit gebied deskundig 'zijn. had gemeend, na de capitulatie in Mei '40, dat Nederland niet meer in oorlog was met Duitsland, het geen de president de opmerking ontlokte: „Dat kjkt me wel wat onwaarschijnlijk voor een doctor it de staatswetenschappen". „Mijn partij was niet principieel anti-Oranje. Een Oranjevorst had best onder Hitier kunnen staan", keuvelde van Rappard door. De president had echter in het programma van verdachte en diens artikelen een welbewuste annexatie politiek gezien. „Mussert werkte nog met Neder landse kleuren en symbolen", zei de president, „maar u bent in alles Duits geweest," Verdachte hield ech ter vol, dat hij het Nederlandse be lang had willen dienen. De conclusie van de procu reur-fiscaal luidde: „Deze man heeft een zwaardere straf ver diend dan Mussert, want hij ging verder dan deze en diens N.S.E. Hij moet daarom gestraft wor den met een straf die preventief werkt en de staat beschermt te gen trouweloze en gevaarlijke in dividuen. De eis luidde derhalve de doodstraf. Bij de replieken kwam verdachte nog aan het woord, De Duitse dicta tuur had h|j als een overgangsmaat regel beschouwd. Daarna zou een normale volksvertegenwoordiging het land regeren. Deze uitlatingen vond de president zo absurd, dat het hem deed twijfelen aan de geestes- vermogens van verdachte. Uitspraak op 28 Maart. A. F. v. d. Velde: lichte eis Tegen de SJD.-er Kurt Blase, over wie wij Maandag reeds schre ven heeft de procureur-fiscaal Maandagmiddag de doodstraf ge- eist. Hij noemde verdachte een „misselijk ventje", die de opdrach ten van zijn superieuren met ge noegen uitgevoerd had. "Wanneer ei huizen in brand gestoken wa ren, stond Blase te lachen en ver bood de brandweer het vuur te blussen. Blase had deel uitgemaakt van „het Standgericht" in Middel- harnis en Renesse, dat tien Neder landers veroordeelde tot de dood door de strop. Tijdens zijn. deten tie had hij gedaan, of hij geeste lijk niet geheel in orde was. De psychiater houdt rekening met een lichte storing door langdurige ge vangenschap, maar acht simuleren van de zijde van verdachte heel goed mogelijk. In ieder geval is Blase nu volkomen normaal. De Duitse SD-er C. Richter, die had meegewerkt aan de moord op Breedveld op de Mathenesserlaan, hoorde levenslange gevangenisstraf tegen zich eisen A. P. v, d. Vel$e, tijdens de oorlog directeur van „Aviolanda" werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf (welk bevel niet wordt uitgevoerd) met een proeftijd van drie jaar, bene vens een boete van f 30.000. DE huiseigenaren zijn ontevreden- Zij zyn ontevreden, omdat de door de regering in .uitzicht gestelde huurverhoging nog steeds geen door gang heeft gevonden en zü hebben in Amsterdam een vergadering ge houden, om kracht bij te zeiten aan hun eis van 25 pet huurverhoging op korte termijn, zonder dat deze aan enige huurbelasting wordt gekop peld. De bezwaren van de huiseigenaren tegen de regeringspolitiek zijn ve lerlei doch culmineren in de om standigheid, dat de huizenexploitatie reeds sedert 1930 zo buitengewoon moeilijk is geworden, terwijl vooral na 1940, bij het afkondigen van de huurstop, de lasten en onderhouds kosten voortdurend zijn gestegen. Zoals men weet, houdt dé huurstop ten nauwste verband met de door de regering gevoerde loon- en prijspoli tiek. De huiseigenaren zijn nu van mening, dat de kosten van deze loon- en prijspolitiek doorlopend worden afgewenteld op hen alleen en zij ver langen. dat aan dit onrecht thans een einde wordt gemaakt; de regering moet nu maar eens haar beloften na komen. Het voornemen van de rege ring om een huurbelasting in te voe ren, wordt door hen als economisch onaanvaardbaar afgewezen. Dit zijn dan in het kort de bezwaren en ver langens van de huiseigenaren en zij klinken niet eens onredelijk. Maar het probleem is allerminst eenvou dig en wanneer de huiseigenaren het thans de hoogste tijd vinden, dat de regering het verlossende woord zal spreken en de verlossende daad Iaat volgen, dan zit er toch nog wel het een en ander aan vast. Men heeft ons volk reeds bij vele gelegenheden voorbereid op een niet langer te ontwijken huurverhoging van ongeveer 30 pet De huiseigena ren vragen thans .25 pet; er schijnt dus mee te marchanderen te zijn. Nu geloven wij niet, dat de regering met groot enthousiasme aan deze huur verhoging zal beginnen. Wat haar ministers er over hebben, gezegd ging vergezeld van de nodige aarzeling en ook de verontschuldigingen ontbra ken niet. Hoe zou het anders kun nen! Iedere huurverhoging, hetzij klein of groot, betekent onmiddellijk, het opwekken van gevaarlijke span ningen tussen lonen en prijzen. Huurverhoging kan dan ook slechts bestaanbaar zijn door loonsverho ging en. door beide toe te staan, moet de regering haar gehele zo zorgvul dig opgebouwde Joon- en prijspoli tiek herzien. Rekent u maar eens uit hoeveel u per maand meer voor uw woning zal moeten betalen als de huur met 30 pet-wordt verhoogd! Dat de huiseigenaren na allerlei toezeggingen ongeduldig zijn gewor den. is niet zo vreemd. Men. heeft blijkbaar oog voor hun moeilijkhe den, doch vreest dé consequenties, "die aan dé uitvoering zijn verbonden. En terecht! Het middel kon wel eens erger blijken, dan de kwaal. Er zijn geen teerdere punten ih het leven van de mens dan zijn loonzakje, met welks inhoud Hij een week of een. hele lange, maand moet zien rond te komen. Huurverhoging moet in over eenstemming zijn met de inhoud van dat loonzakje, anders kómen er on verbiddelijk wrijvingen. De beroem de vicieuze cirkel? Daar gaat het juist om! De huiseigenaren mogen zich onrechtvaardig behandeld ge voelen. het zou nog veel onrecht vaardiger zijn als alleen Symen het gelag moet betalen! De minister van Verkeer en Wa terstaat vril de automobilisten in de gelegenheid stellen op Zondag de bloeiende bollenvelden te bezoe ken, Daarom heeft h\j op de Zon dagen lï April (le Paasdag), 1 en 8 Mei ontheffing verleend van het Zondagsverbod voor motorrijtuigen. De minister van economische za ken is van mening, dat de vooruit zichten voor de steenkolenproductie voor 1949 sedert de behandeling van de ontwerp-begrotrng voor de Staatsmijnen in de Tweede Kamer enige verbetering hebben onder gaan. In 1948 bedroeg de productie van de gezamenlijke steenkolenmij nen gemiddeld 36.205 ton per werk dag en de prestatie per mijn arbeider per ondergrondse dienst gemiddeld 1682 kg. In de maanden November, December en Januari j.l. waren deze cijfers respectievelijk 37.450 ton en circa 1740 kg. Aldus deelt de minister mede in z(jn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer. Het ïn de laatste tl0d toenemende aanbod van werkkrachten stelde de mijnondernemingen in staat, het tekort aan personeel, ontstaan door het afvloeien van politieke delin quenten, grotendeels aan te rullen. - De bijeenkomst van de Opper ste Scwjet, die sinds Donderdag te Moskou bijeengeweest is, is gisteren geëindigd. KOUDE NACHT Weersverwachting, geldig van Dins dagavond tot Woensdagavond. Tamelijk heldere nacht met in het binnenland V weinig wind en. op vele - plaatsen. nachtvorst. S-/v Worgen overdag: toene mende bewolking met i' later voornamelijk In c het Noorden van het land enige regen. Gelei delijk aanwakkerende wind uit richtingen tus sen Zuid-West en Noord-West Weinig verandering van temperatuur. 16 Maart: Zon op 6.S3, onder 18,45; maan op 21.29. onder 7.38. WAARNEMINGEN Luchtdruk: 1019.8; Wind N.X.W. 4: Temperatuur 5.1; Max. 8.2 (gistermid dag 2.40 u.)Min. 3.4 (hedenmorgen 5.40 u.) Weersgesteldheid; bewolkt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1