Ondertekening Atlantisch Pact wellicht 4 April HET ROTTERDAMSCH PAROOL Tweede Kamer aanvaardt verhoging Noodwet Ouderdomsvoorziening Ook Denemarken vermoede lijk deelgenoot Vlees dit jaar van de bon Zullen dagbladadvertenties voortaan lekker ruiken? In de Spaanse polder werd pionierswerk verricht KORREL Amerika in voeling met Portugal Engeland zal bacon leveren Extra KLM vlucht naar Indonesië Minister Stikker sprak met Bevin Soldaten der V.S. voor Tsjechisch gerecht Wilde jacht over de daken Beruchte inbreker gearresteerd Nederland protesteert tegen sluiting Bizonië Spoedig weer overleg voor vrede in China Kamer contra minister bij herziening pensioenen (amendement v. Sleen) Eerste bedrijfspand geopend Staatshoofd Pasundan twee keer beschoten Onze verliezen in Indonesië Weerbericht :'6j .Woensdag 16 Maart 1949 Red. en Adm, Langs Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prljsi per week 042 per kwartaal f 4,10, losse numtaere 0.09 Opgericht door do Stichting „Hot Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 63 UKgave N.V. De-Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bcnkïsrt Amsterdamsche Bank te Botterdam f- Directeur tB. de Vries Hoofdredacteur: Th. Hamaker Dinsdag hebben de ambassadeurs in de Verenigde Staten van «de landen, die candidaat zijn voor dc deelneming aan het Noord- Atlantische Pact, een bijeenkomst gehad, waarvan inen aan neemt, dat het de laatste is geweest. Het Pact zou thans gereed zijn voor ondertekening door de mogendheden, die eraan zullen deelnemen. De vermoedelijke datum van deze plechtigheid, die te Washington zal plaats vinden, is vier April. terugkeert, na met z#n Amerikaan- Ernest Bevin, de Britse minister van buitenlandse zaken zal om streeks SI Blaart aan boord van de Queen alary in de V.S. aankomen,, om namens Engeland z\jn handte kening te zetten. Met hetzelfde doel relBt de Franse minister van bui tenlandse zaken Robert Schuwan op 2 April per vliegtuig naar Wash ington. Tijdens zijn verblijf in de V. S. zal Schuraan algemene internationale problemen met name Duitsland met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Acheson, be spreken. Drie landen overleggen nog over deelneming aan bet Noord-Atlanti sche Pact, dat tot heden de volgen- dij landen zal omvatten: de V. S„, Canada, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, België, Luxemburg en Nederland. Het zijn Italië, Denemarken en Portugal. In Italië heeft de regering, die voorstander ls van aansluiting bij het Pact, het in de volksvertegen woordiging zwaar te verantwoorden gehad tegen aanvallen van da zijde der communisten, die het Pact scherp afwijzen. Ook op straat, door het organi seren van betogingen en het ver wekken van stakingen ageren zij tegen de voorgenomen „Westelijke oriëntering". De Deense minister van buiten landse zaken, Rasmussen, die heden uit de V. S. naar zijn land Doordat er hoogstwaarschijn lijk dit voorjaar een contract met Engeland wordt gesloten voor het leveren van bacon, en door vergroting'van de var kensstapel, zal dit jaar de vlees distributie afgeschaft kunnen worden en prijs van varkens vlees omlaag gaan. Dit deelde minister S, L. Man a« holt Dinsdagavond mee te Hearde, waar hg aprak op uitnodiging van de Bond van" kleine boeren. Hy zei ook nog, dat er overleg wordt ge pleegd met de Stichtingvan.' de Landbouw om de melkprijs voor de boer deze zomer op IS cent per liter te stellen. Om de veêvoerpo- sitie te verbeteren moet het aard appelreaal, dat thans 339.000 ha, ls, op 385.000 ha. worden gebracht. De kippen- en varkensfokkery zal in de toekomst op de kleinere bedrij ven worden gecentraliseerd. Vrijdag zal een extra KLM-Con- stellation, de PHTDB (Batavia), gezagvoerder van der Vaart van Schiphol naar Batavia vertrekken met een lading van 4% ton post aan boord. Ook deze vlucht wordt ge maakt via Khartoem en Mauritius. se collega te hebben geconfereerd over het Noord-Atlantische Pact, liet tödens een persbijeenkomst doorschemeren, dat hjj zijn land zal adviseren zich bij het Pact aan te sïuiten. De laatste eventuele gegadigde voor het Pact, is Portugal. Met dit land worden door Amerika de mogelijkheden van deelneming be studeerd. De besprekingen bevinden zich-nog ln het eerste" stadium! Het is onwaarschijnlijk, dat deze voor 4 April tot een definitief resultaat zullen leiden. Prijzenbeschikking kleine service-werkzaamheden Vanaf heden mogen ingevolge een prijzenbeschikking, kleine service werkzaamheden met meer in reke ning worden gebracht. Onder deze^werkzaamheden die nen ondermeer te worden verstaan: het schoonmaken, van de ruiten,-het controleren van de bandenspanning en van de in het motorrijtuig aanwe- zige boeveelheden brandstof, smeer middelen en water, het in en uit de stallingsgelegenheid rijden van het motorrijtuig. De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken, mr. D. U. Stikker, die nog steeds te Londen verblijft, heeft volgens United Press besloten besprekingen gevoerd mef zijn Brit se collega, Emest Bevin. Aangezién bekend ls, dat Bevin veel belangstelling heeft voor een spoedige regeling van de Indonesi sche kwestie, nemen diplomatieke bronnen aan dat de gesprekken lie- Pen over deze aangelegenheid, .Engeland, zo verneemt U.P., heeft volledig begrip voor de moeilijke positie dér Nederlanders op Java, maar de vrees bestaat dat een wei gering van de Nederlanders om de Republikeinen naar Djogja te doen terugkeren, chaos tengevolge zal hebben. Britse kringen geven uiting aan de vrees dat het welslagen van voorbe reidende' besprekingen te Batavia en dat van de aanstaande Ronde tafelconferentie in Den Haag in gé- vaar wordt gebracht, wanneer Ne derland thans niet een „gebaar* maakt, namelijk bet verlenen van bewegingsvrijheid aan de Republi keinse leiders. Twee Amerikaanse soldaten,, die sedert 9 December-te Praag worden vastgehouden, zullen voor een Tsje chische rechtbank terechtstaan op beschuldiging van spionnage. De-Amerikaanse militaire autori teiten hebben zonder succes getracht de arrestanten vrij te krijgen. Zij spraken de Tsjechische beschuldi ging, dat de: soldaten met een spe ciale opdracht naar Tsjechoslowakjje waren gezonden, tegen. Na een zeer sensationele jacht door huizcji, over daken en veran da's, waarbij enkele agenten hals brekende toeren maakten, ie het de Amsterdamse politie gelukt een beruchte inbreker te arresteren. Dinsdagmiddag ontving de Am sterdamse politie een anonieme mededeling, dat zich in de omgeving van het Beukenplëin de beruchte inbreker Andrles B. ophield. On middellijk werd een radiowagen naar dat plein gestuurd en na enig zoeken zagen de agenten inderdaad een man, die bij het naderen van de politieauto zich ijlings uit de voeten trachtte te maken. Éérst sprong hij op een fiets en later ging hg een woning binnen in de. Tweede Oos terparkstraat. Hjj gloot dc deur achter zich en wist daardoor een geringe voorsnrong te krijgen, om dat de agenten niets anders over bleef dan de deur in te trappen. Vluchteling en agenten renden door naar het dak, waar B. via een luik aanvankelijk wist te ontsnap pen. Inmiddels waren een tweede politieauto een een jeep gearri veerd. De ijverig speurende agenten vonden 33. terugop een veranda van de tweede verdieping. Onmid dellijk zetten zij de achtervolging weer in. B. sprong van de veranda naar een lager gelegen veranda. Dit kunstje kende een der agenten echter ook, hij wist tenslotte B. te overmeesteren. 1 DE ENGELSE REGERING VOERT EEN CAMPAGNEvoor beter onder- Wijs, maar zij hééft-ook al te kampen met- een tekort aan schoolruimte. Teneinde in dit tekort te voorzien gaat men nu -gebruik- maken van pre fabricated schoolgebouwen van aluminium, die in. 9 maanden kunnen worden afgeleverd en waarvan liet eerste exempiidar in een voorstad van Bristol voor gebruik is opengesteld. Zij vóldoeri aan de hoogste eisen en de kosten zijn betrekkelijk laag:.De léerlingetjes -schijnen et boven dien uitstekend te aaiden, - Britse en Amerikaanse amotena- renin Duitsland hebben Dinsdag een Nederlands protest tegen het verbod voor handelsverkeer met de Russische zone van Duits land,- afgewezen. j De Britse en Amerikaanse militai re regeringen hebben dit verbod uit gevaardigd als tegenmaatregel tegen de Russische blokkade van Berlijn. In., het Nederlandse protest wordt gezegd dat de "Westerse blokkade, die op 7 Februari het- wegverkeer naar de Russische zone stopte, ern stig de uitvoering belemmert'van de Nederlandse handelsovereenkomst met de Sowjet Zone van Duitsland. In. het protest wordt verder opge merkt dat de blokkade de handel van andere naties met Oost Duitsland zou kunnen bevoordelen, zulks als gevolg van hun geografische positie. Géneraal "Ho^Jing^rsim^'dd meüwe premier van China, heeft Dinsdag meegedeeld, dat de vredesonderhan delingen met de communisten spoe dig zullen beginnen. Met nadruk verklaarde hij dat Chi na „een redelijke vrede moet heb ben, die voor beide partijen aan vaardbaar is". Alleen dan kon de vrede blijvend zijn. De buitenlandse politiek van zijn regering zou''er een zijn van vriendschap met alle landen, De Minister van wederopbouw mr. J. lIn 't Veld is Dinsdag in Londen per vliegtuig aangekomen voor een bezoek van vier dagen. Hij zal de Britse projecten voor huizenbouw in ogenschouw nemen en bezoeken brengen aan Reading, Orpington, Canterbury, Lough ton en Leeds. Als sommige Amerir heeft uit te staan. hebben dit denkbeeld, kaanse reclamepsycho- Dames, zo beweren al in praktijk gebracht logen hun zin krijgen, zii. Iwpen bijvoorbeeld Ze sturen een folder dan kunt u binnenkort kousen met haar neus. rond, waarop een bran- twijfelachtige genoe- Als men haar twee do- dend huis is afgebeeld, gens beleven als u uw zen kousen voorlegt van Vouwt' men hem open, krant uit de bus haalt dezelfde kwaliteit, de- dan ruikt men de g^ur Want dan za! een ad- zelfde kleur en dezelfde van brandend hout. vertentie voor ham naar Prijs, dan zullen rii die Sommige grote waren- ham ruiken, een annon- uitkiezen, die een beet- huizen doen eigenlijk ce voor bonbons naar chocolade, een reclame van de gasfabriek naar gas en de minzame aan beveling van een fijn restaurant zal heel de geurenmengeling van het menu bevatten. Geen hond. of kat zult Liefde door de maagKoop lust via het reukorgaan U meer kunnen houden, want deze dieren zullen je lekker ruiken. Het is lingen, als bijvoorbeeld worden aangetrokken hierom, dat een Ameri- de lucht-van pasgeteér- door de verlakkende kaanse kousenfabri- de wegen of bet zoete geur van elke adver- kant van plan is, ge- parfum van een boü- mnne voor levensmld- bruik té maken van de doir; men kan felïcita- ueJsn en meer dan eens mogelijkheid drukinkt tiekaartjes met -bloe- net gebeuren, dat te parfumeren. Hij wil metjes er op tegélijker- uw nublad reeds ls op- al zijn advertenties met tijd naar die bloemen gegeten voordat u het speciaal geparfumeerde laten ruikenen men hebt kunnen lezen, v Reclamedeskundigen hebben namelijk ont dekt, dat, zoals, de lief de althans bij de T ?00r de maag gaat, de kooplust en vooral bij de vrouw mniKsinadvsuuawV"! met het reukorgaan in de Verenigde Staten Zonder beraadslaging of stemming heeft de Tweede Kamer Dins dagmiddag haar goedkeuring gehecht aan de Wetsontwerpen tot het Verlenen van een tijdelijke Bijslag op de Uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening en tot Wijziging van de Kinderbij slagwet voor Invaliditeits-, Onderdoms. en Wezenrentetrekkers, welke ontwerpen verband houden met de gewijzigde subsidiepolitiek der regering. Het bedrag van de bijslag op uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening is bepaald op 2,50 per maand voor gehuwden en op 1,50 voor ongehuwden. Hiermede is een bedrag van rond f 6,5 raillloen per jaar gemoeid. De kinderbijslagen ingevolge het tweede ontwerp worden verhoogd met 1— per maand. De kosten zullen rond 1,1 miilioen per.maand bedragen- Het Wetsontwerp tot Wijziging van de Wet van 5 November 1948 tot Verhoging van Pensioenen met een Toeslag werd gisterenmiddag in behandeling genomen, doch de be raadslagingen erover zijn geschorst tot hedenmiddag. Door de voorgestelde wijzi ging wordt voor hen, die een pensioen genieten, dat bij'be doelde wet met een toeslag van 100Vi>. van het pensioen ver- hoogdis, het maximum van f 500 voor eigen pensioen en van f 350 voor we&uvenpen- sioen, verhoogd tot onder scheidenlijk 600 en 500. De heer'Van Sleen (Arb.) gaf te kennen, dat de minister op slechts één punt tegemoet komt aan de wensen neergelegd ia de motie van'Sleen, die de Kamer destijds heeft aanvaard. Alleen degenen, die voor 1922 gepenslonneerd zijn, zullen enige verbetering krijgen. De voornaamste wensen der Ka mer blijven echter onvervuld. Hij diende een amendement in, beogende vöorde tussen 1922 en .1934' gepensionnéerden een .verho ging van 25°/« toe te passen, voor de'groep van 1935—1939 een van 30% en voor de groep van 1940 tot 1945 een van 35%- Ook de heer Stapelkamp (A.R.) was van oordeel, dat. het ontwerp niet tegemoet komt aan de motie-van Sleen. Er wordt nu een plooi weggestreken maar meer niet. Naar sprekers inricht voldoen 'de voorgestelde "wijzigingennietaan de billijke verwachtingen.. De. heren Ritmeester (V.V. iets dergelijks, .wanneer zij in de Kerstweek een dennengeurtje door hun luchiverversingssys- teem persen De mogelijkheden van dit alles zijn natuurlijk onbeperkt. Men kan bijpassende .geuren le veren bij filmvoorstel- ïnkt laten drukken en kan ook de inkt voor dezelfde inkt ook ge- rijn vulpen, naar smaak bruiken voor zijn brief- laten parfumeren. En hoofden, al zijn druk- zoals Walt Disney klas- werk en rijn verpak- sieke muziek inbeeld kingen. bracht, 20 zullen in de Sómmige brandverze- toekomst ook „geur- keringsmaatschappijen concerten" mogelijk j- irj-j zijn. D.) en Gortzak (C.P-N.) hadden eveneens bezwaren,. De heer D a s s e m (K.V.P.) acht te het ontwerp teleurstellend. De minister moet zich op verder gaan de verbeteringen, beraden, vooral wat verhoging der maxima _en der percentages van enkele groepen be treft. De minister van binnenlandse zaken, de heer Van MaaTse- veen, was van mening, dat het amendement-van Sleen aanleiding tot andere onbillijkheden zou ge ven. Technisch gesproken moet met de voorgestelde verhoging worden volstaan. Van al te onredelijke ach terstand bij oud-gepensionneerden is niet. gebleken. De door de heer van Sleen verlangde verbetering is voor de regering niet aanvaard baar. De heer Van Sleen (Arb.) wade zijn amendement-wel terug nemen, indien hij de belofte kreeg, dat de regering binnen niet al te lange tijd met een verbetering komt. De heer Gortzak (C.P.N-) wilde de gehele pensionnering her zien hebben. Financiële bezwaren mogen daarbij geen rol spelen. De heer Stapelkamp (A.R.) meende, dat men door amendering niet tot een oplossing kan komen. De minister moet de zaak nog eens bezien. Minister -Van Masrseveen herinnerde eraan, dat al herhaal delijk betoogd is, dat het zeer be treurenswaardig is, 'dat de omstan digheden zo "zijn. dat er veel geld. moet worden uitgegeven voor het departement van oorlog. De belof te, welke de heer Van Sleen wil de, kon hij niet geven. Dit is een zaak voor de ministerraad- Nadat nog nader was ingegaan op het bezwaar van de v 0 o r z i t- ter, dat bet amendement de gren zen van het wetsontwerp over schrijdt en het- meer een initiatief voorstel lijkt, werd de beraadsla ging tot hedenmiddag geschorst. LUCHTBRUG-VLIEGTUIG VERONGELUKT Drie Engelse piloten werden gis-; teravond gedood toen een door hen bestuurd ;luchtbrug"-.vliegtuig tij-: deus 'de landing op het., vliegveld Gatow (Berlijn) brandend veronge lukte", De luchtbrug heeft thans 42 mensenlevens gekost, AAN de Ouded;jk te Rolterdam zoi over enige tijd een kinder speelplaats ujorden fleopemj. Tiet een aantal van de normale uorm afwijkende spéelobjecten, waarmede deze inrichtingen, gewoonlijk worden uitgerust. Hier is b.v. een oude brandweerauto, waarmee de jeugd zich even' mocht vermaken. IN ons kleine, overbevolkte land, waarvan reeds bijna elke vierkante meter grond iri cultuur gebracht is of bebouwd, is het bijna een sensatie te beleven, dat het dank zij de energie en vindingrijkheid van ons volk, nog telkens mogelijk blijkt, nieuwe gebieden te ontsluiten, die aan onze volkshuishouding ten goede komen. Ieder denkt daarbij aan de inpoldering van het IJsselmeer, maar het is niet nodig de blik zo ver te richten. In onze eigen omgeving, daar in de Spaanse polder, is een stuk pionierswerk verricht, waarop wij trots kunnen zijn! Een inpoldering van de zee mag dan meer tot de verbeelding spre ken, het opspuiten van eert laagge legen. drassige polder met mil- lioenen m3 zand, is welhaast een nog zwaardere opgaaf geweest. "Wij hebben de grond evengoed op het water moeten veroveren, want denk maar aan de lange weg, die de modder" moest gaan via de bag germolens in de Nieuwe. Water weg, de perszuiger in de Merweha- ven, door kilometers lange buizen naar de uitgestrekte polder tussen Schiedam,' Overschie en de stad! Nu,' na acht jaar, is er 1Ï0 ha. Jand gewonnen, voor Rotterdam, land, Rat" als industrieterrein van niet te onderschatten betekenis is voor de ontwikkeling en blöei van onze stad. Enwelk een reuzenwerk ïs er verzet.om dit terrein te ont sluiten! Van de aangrenzende Delfshavense Schie uit werden, zes insteekhavens gegraven; honderden arbeiders hebben in de ruige eenzaamheid van dit maagdelijke land 's zomers een zandwoestijn, fs winters een modderpoel maanden lang gearbeid aan de aanleg van havenbeschoeiingen en straten, van riolen en kabels. Het eerste gebouw Wij hebben deze lange aanloop genomen om U duidelijk te maken, dat Dinsdagmiddag de opening van het eerste bedrijfspand in de" Spaan se polder, dat van de firma S. Bijl, handels- en sorteerbedrijf, een ge beurtenis is geweest, waaraan te recht meer' dan gewone aandacht is geschonken. Talrijke hoofden of vertegen woordigers van gemeentelijke dien sten van de Kamer v. Koophandel en vele anderen, waren bijeenge komen ter gelegenheid van de of ficiële en feestelijke opening van het bedrijfs-complex door de wet houder voor openbare werken, de heer J. Meertens. Deze hield een toespraak, waarin hij de lange voorgeschiedenis van het industrieterrein Spaanse polder memoreerde. Reeds voor de oorlog werd de polder tot industrieterrein bestemd. De annexatie var» Overschie op 1 Mei 1940 en het bombardement van de binnenstad hebben de aan leg van het terrein verhaast. Sinds September 1941 tot vorig jaar, met een onderbreking tijdens de bezet ting, werd de Spaanse polder met bijna 51/2 miilioen m3 zand opge-, hoogd, terwijl na de bevrijding zes insteekhavens werden gegraven Reeds vele gegadigden Thans zün van de 54 ha. van het 110 ha grote terrein, die aan spoor en water liggen, ZZ ha gereserveerd door bedrijven en fabrieken, die: daar willen bouwen. De. zéven ha alleen aan hét, water gelegen, zün alle gereserveerd, terwijl van de 16 ha met uitsluitend sponraanslul- ting, reeds 1 ha besproken is. Aan de openbare weg van het terrein liggen 33, ha, waarvan 10 ha door gegadigden zijn gereserveerd. De toegangswegen naar het in dustrieterrein zullen nog verbeterd worden: zo zal er een rechtstreekse Eerst thans is bekend geworden, dat, op de Walï „Negara van Pasun dan, Wiranata Kusuma, die dezer dagen een toumee door het Ooste lijk deel van de Negara gemaakt heeft, twee keer geschoten werd. Zondag werd zijn, stoet beschoten nabij Kuningan, terwijl later een bij eenkomst nabij Kuningan, waar de Wal; Negara aanwezig was, van ver re afstand met twee mortiergranaten, beschoten werd. Bjj de beschietin gen werden geen personen gewónd. verbinding komen van het terrein naar Schiedam (over 'n viaduct) en een naar Overschie, terwijl ook een Oost-West verbinding, naar de Abraham van Stolkweg, tot stand gebracht zal worden. Wethouder Meertens, sprak de verwachting uit, dat het bedrijfs pand van de firma Bijl spoedig uit rijn isolement verlost zal worden. Binnenkort zal immers de eerste paal geslagen worden voor het grete industrie-complex van de N. V. Stichting Industriepark Spaan se polder, aan de 3e insteekhaven! Eén der firmanten, de heer "W- Bijl, dankte de wethouder en ver der allen, die tot de ontsluiting van het industrieterrein en dc voorbe reiding en bouw van het eerste be drijfspand hadden bijgedragen. Dit. is-gebouwd in 8 maanden' door" de firma De Winter Lunéburg en bestaat uit een modern ingericht kantoor plus woning en daarnaast een grote loods met magazijn en garage. Eenzaam staan nu nog de ge bouwtjes in de kale, winderige vlakte, begrensd door de silhouet ten van Schiedam, Overschie en Rotterdam. Maar over een zeker aantal jaren zullen hier ontelbare fabrieksschoorstenen roken en zul len duizenden Rotterdammers er hun brood verdienen. De regering maakt bekend, dat tot haar 'leedwezen de vol gende verliezen in Indonesië zijn gerapporteerd <41 doden): Koninklijke Landmacht: 25 Febr.: sold. H. J. H, In den Kleef, nr. 271139164, Heihui zen (L.) 27 Febr.: sold. H. J, Einmahl, nr. 270701121, Kerkrade; sold. J. de Groot, nr. 270312104, Huizen (N.-H.); sold R. van Klinken, nr. 270719111, Nieuw Weerdinge (Dr.); sold. D. de Kok, nr. 270929054, Alblasserdam; sold. J. B. Krops, nr. 270903134. Odoom; sold. H. F. Huttlnga. nr. 27080129, Velsen (N.-H.): korp. P. C, Ma- gielse, nr, 250710063, Utrecht; sold. M. W. Oppers, nr. 270326201. St. Oedentode; sold, A. G, Orval, nr. 270706239. Tegelen <L.>; sold. J. Sietses, nr. 271023143. Enk huizen. 28 Febr.: sold. VT. Breen, nr. 281202450. Gouda. 1 Maart: serg. N. H. Berendsen, nr. 270436100. Oosterbeek: korp. K. van Diik. nr. 260703004, Am sterdam: serg. R. H. Gademann, nr. 250R06033, Didam; sold. G, van der Hout, nr. 271127119. Monster: sold. J. Huijsman, nr. 280509516. Schipluiden; sold. M. H. de Jong, nr. 281017303. Vleu ten; sold. A. Ja, nr. 280130453, Leiden: sold. J. Vermeulen, nr. 280107450, Waddinxveen; sold. L, van Wilgen, nr. 280822461, Boskoop: kóp. A. A, van der Hulst, nr. 250701207, Voorburg. 2 Maart: sold.-Th.. M. Hermans, nr. 261003058. Rotterdam: sold. J. W.'van Wlnsen, nr, 251205112, Woerden: sold. T. G. M. Hulst, 27.1206150, Bergh (Gld.); sold. Koppenaal, nr. 250131046, Breezand Anna Paulowna: serg.- tnaj. J, Rusman, nr. 190805004, Haarlem. 3 Maart: sold. M. F. A ha us. nr. 280703261, Amsterdam-O.; sold. J. G. Wïndmeyer, nr. 283012547, Rotterdam: sold. P. J. Haan- raats, nr. 270928208, Eijgelsho- ven. 4 Maart: korp. G. Hanssen. nr. 271215145. Liesse) (gem. Deur- ne)korp. J. H. van Poortvliet, nr. 250515224, Nijmegen. 5 Maart: sold. J. C. Dekkers, nr. 271120079. Eindhoven; sold. W. A. van Gerwen, nr, 271224244, Valkenswaard: sold. N, Sijtn, nr, 26022058. Wieringermeer. 8 Maart: sold. P. S. Haves, nr. 27D801089, Horn (L.)| 2e It. jhr. G. .T. A. Schimmelpenninek, nr. 220312005, Zeist; soW. F. C. van Zondert, nr 271114063, Hoeve-n (N.-B.L 7 Maart: korp.. C. B ooi us, nr. 270307032, Nijmegen: serg. P. H. Schatte, nr. 270802032, Den Haag: serg. H.. J. van Ha$5el, inr. 250116087. Den' Bosch. EEN enquête door'het Bureau voor Opinie-onderzoek heeft onlangs, uitgewezen, dat ongeveer 90% van het Nederlandse volk weet wat het Marshall-plan is. Men zal het deze keer wel bij het goede eind hebben gehad, want als er één plan is geweest, dat tot de verbeelding heeft gesproken, dan is het wel de Marshall-hulp aan Nederland. De aanvaarding van deze hulp was bit tere noodzaak. Nederland stond, bij het beëindigen van de oorlog, in. eco nomisch opzicht voor een afgrond. Elke poging om uit eigen kracht uit de gevarenzone te komen, scheen, bij voorbaat tót mislukking gedoemd het lot van ons land was te nauw verbonden met het lot van West- Europa. Zonder de toewijzingen in gevolge het Marshall-planzou Ne derland. thans in een" economischs crisis verkeren, waarvan de beteke nis niet precies-is .te schatten, maar die ruïneuze gevolgen ,2óu. .-gehad hebben voor onze volkshuishouding. De Marshall-hulp kwam-juist op tijd. Thans beeft de minister yan Bui tenlandse. Zaken aan.'de Staten-Ge- neraal eti aan de ECA-missie in Ne- derLand een verslag.aangeboden over de werking van ,_de aan. Nederland en Indonesië verleende Marshall hulp. Uit "dit rapport,.blijkt, dat in het tweede; derde ën viérdë kwar taal van 1Ö48 ongeveer '200" miliioen dollar aan goederen -en diensten van de ECA zijn ontvangen, .terwijl in diezelfde periode voor een bedrag van 130 miilioen definitief werd uit- hetaald. Het verschil tussen toewij zingen en feitelijk ontvangen hulp wordt toegeschreven aan moeilijkhe den met 'de procedure, die nu over wonnen zijn. Uit verschillende statis tische gegevens betreffende de" pro ductie, de export en de import blijkt, dat de economische, situatie in Nederland zelf aanzienlijk is Verbe terd. Uit gegevens van het Nationaal Plan Bureau blijkt,'dat. tengevolge van de hulp dé totale consumptie een voordelig-, verschil te zien geeft van 10. pet, terwjjl wat de ;investatie be treft het voordelig- verschil zelfs 50 pet bedroeg, Vergeleken bij dê toe stand. die bij het achterwege blijven van de hulp zou zijn ontstaan, zijn de middelen, die voor de dekking van consumptie en investatie nodig zijn met j' 1.7 milliard toegenoemen. Dit betekent, dat de 330 miilioen dol lar, die Nederland in drie kwartalen ontving in het economisch verkeer practisch verdubbeld zijn. Deze cij fers geven wel een opwekkend beeld omtrent hetgeen in 1948 'met Mar- shalWiulp tot stand kan worden ge bracht; zij duiden op een aanzienlij ke verbetering van onze economie. Maar regeren is vooruitzien. Daar om houdt men zich iti regeringskrin gen reeds, thans: met:,devvraag bezig wélkesn'aatregeléit'- moetenworden -' getroffen om het mogelijk ie maken na het beëindigen van. de Marshall hulp het dan bestaande, welvaartspeil te handhaven en zo .mógelijk te ver- beteren. Men maakt er geen geheim, van, dat gedurende de komende ja-" ren een grote nationale krachtsin spanning en een welbewuste beheer sing van het consumptie-niveau, niet in de laatste plaats door zelf-disei- pline van het Nederlandse volk, ver eist is om te voorkomèn. dat hét .welvaartspeil, na beëindiging der buitengewone hulpverlening, gevoe lig zal dalen. Alle'werkzaamheden in het kader van hét -opstellen van het programma op 'lange termijn zijn dan ook óp deze doeleinden gericht. Dit betekent dus, dat de Marshall hulp niet mag leiden tot verminde ring van de" nationale krachtsinspan ning. Het betekent ook een verdere voortzetting van de politiek: sober leven en harder werken. .Wanneer deze politiek voor geheel ons volk: geldt, zal daartegen wéinig bezwaar rijzen. Helaas is „geheel ens volk" een begrip, dat, zoals de praktik be wijst. nog niet door iedèreen. wordt gedeeld, Dit geeft voet aan de onte vredenheid. Het slagen van de natio nale krachtsinspauning kon er wei eens vanaf hangen. IN 19Z4 LEGDEN TWEE BE ROEMDE SKILOPERS, Arnold Lttnn en Hannes Schneider, de grondslag voor de klassieke Arl- berg-Kandcthar-skiloopwelke af wisselend in Sankt Anton, Miirren en Chamonix wordt georganiseerd. Bij het zilveren jubileum van deze wedstrijd waren zowel de stichters als alle winnaars aanwezig, maar ook de beide oudste Nederlandse prinsesjes waren van de party. Hier ziet men Prinses Beatrix en Prinses Irene samen met Lunn (links) en. Schneider by deze belangrijke sportgebeurtenis. Weersverwachting, geldig tot DOnder- aagavond. Aanvankelijk: krachtige, langs de Waddenkust tijdelijk stormachtige wind tossen Noord-West en Noord. Wisselend be wolkt met enkele bnien. Later: afnemende en naar Noord-West tot West krimpende wind. (Veer to en entende be- x vrolking en ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 17 Maart; Zon op 8.51, onder 18.47; maan 00 23.n2. onder 7 52. 17 Maart. Hoog water teRotterdam: le tij 6.19 uur, 2e tij 18.59 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1