Europa's herstel Benelux vergt verhoging van enkele fiscale lasten HET ROTTERDAMSCH PAROOL NVfuitWVV Kustvaarder maakte halve reis om de wereld Sehreieder over de grens! KORREL Graham Hutton Clay wijst Nederlands protest van de hand Weerbericht Verzwaring van omzetbelasting, lagere accijns op suiker Dit jaar lagere loonbelasting Wet Bedrijfspensioen fondsen aanvaard in Eerste Kamer Dr. Van Roy en: Republiek wenst geen overleg Kapitein van de „Alcyone" vertelt over zijn reis naar Indië en terug Dwars door de Z.W.-moesson Landelijke primeur voor gemeenten rondom Rotterdam Rijdende spaarbank een oplossing? Engelse beschuldiging tegen Oost-Europa Dieven liepen in een val Wat nu als we deze „knappe politieman" nodig hebben? Frankrijk aanvaardt Atlantisch Pact In Januari 3000 huizen gereed gekomen TEDDY ZOOGT EEN TIJGER BABY GEENOPLOSSING VOOR BERLIJN Donderdag 17 Maart 1949 Hed. ea Adm. Lange Haven 141. Schiedam' TeL 69300 Abonn.prlJsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, Losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Negende jaargang No. 64 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers —Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de -Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker door ClNDS de zomer van 1047 hebben de tanden van Westeuropa en de voornaamste Amerikaanse lan den plannen opgesteld, met het doel het productie-vermogen van West- europa zo sterk te vergroten, dat het in 1952 op eigen benen zal kun nen staan. De grote vraag daarbij was en is: kan dit doel in vijf jaar worden bereikt? Het blijkt thans reeds, dat we dienaangaande "iet pessimistisch behoeven te zijn. Wat Westeuropa na 1945 heeft gepres teerd bewijst dat er 'een redelijke kans van slagen bestaat Indien het .niet gelukt, zal dat in elk geval niet komen, omdat de taak onze krach-- ten te boven gaat, maar alleen als gevolg van menselijke tekortko mingen, gelegen in politieke facto ren, in gevoelskwesties, traditiona lisme en omdat men niét bereid is nieuwe denkbeelden uit te voerend Men lette op -de .'asten. In 1945 was de industriële productie van "Westeuropa globaal ongeveer de helft van die in 1938. De moeilijk heden, waren vele; men moest over- schakelen van oorlogs- op' vredes» productie, de demobilisatie viel in dat tijdperk; landbouw, vervoer, voorziening met brandstof en" elec- tiiciteit moesten worden gereorga- niseerd en naar vooroorlogs peil worden teruggebracht. De winter van 19481947 was niet gunstig en de droogte van- de zomer van 1947 was niet bevorderlijk voor een al gemeen herstel. Evenwel, van de zomer van 1947 af ia'het in Westeuropa veel beter gegaan dan economische deskundi gen hadden verwacht. Spoorwegen, havens, bruggen, wegenwerden op energieke: wijze gerepareerd; het vervoer nam toe; met uitzondering van Griekenland hadden alle lan- den tussen de "20 en 150% meer tractoren dan voor de oorlog. De nog geringe'Staalproductie beperkte aanvankelijk de vervaardiging van nieuwe machines, maar na 1946 ver toonde de productie van staal, che mische producten, machines, elee- trieïteit en textiel toch opvallende verbeteringen. Tegen het einde van 1943 was de situatie veel gunstiger dan men 15 maanden tevoren had .verwacht. Westeuropa had zijn behoefte aan huip van buiten in de volgende ver houding weten te verminderen: van 40% van al, zijn invoer in. 1946 tot 1520% per einde 1948. Dat is dus een vermindering met 50% in twee jaar en dat betekent een veel snel ler herstel dan in 1919—1921. EEN belangrijk kenmerk van Europa's herstel Is, dat de Amerikaanse steun, in ..stijgende mste wordt aangèwend voor hét' vergroten der productie-mogelijk heden. Uit de diverse herstelplan nen der. Europese landen blijkt dat duidelijk. Het sterkst ziet men dit verschijnsel in Groot-Brittannië, waar men de versobering in de con sumptie handhaaft (evenals in de meeste andere landen) en waar 20% van de nationale productie bestemd wordt voor kapitaalgoederen, zo wel van industriële aard als van an dere soort, als scholen, huizenbouw- e.d. In Engeland legt men dan ook heel sterk de nadruk op de produc tie van staal, machines en andere industrie-producten. Het gevolg is, dat de industriële productie van Groot-Brittannië thans met ruim 20% in omvang is gestegen verge leken met voor de oorlog. "Westeuropa en Groot-Brittannië zyn door dé oorlog meer verarmd dan welk ander land ook. Zij heb ben verliezen geleden, waardoor zij niet meer de hoge levensstandaard kunnen voeren van voorheen. De landen van Westeuropa moeten in de eerste plaats hun productie-appa raat herbouwen en de binnenlandse consumptie zal helaas eerst in be langrijke mate kunnen verbeteren als het Marshall-plan volledig is uit gevoerd en met succes is bekroond- Met andere woorden de con surnen- ten in Westeuropa zullen tot 1952 sober moeten blijven leven en in tussen uit eigen kracht en met de hulp van de Ver. Staten een blyvend productie-apparaat opbouwen, dat hen iu staat stelt weer een hogere levensstandaard te gaan voeren. De vraag, die wij in de aanvang stelderf: is het herstel van west europa in snel tempo mogelijk, kun nen wij uiteraard niet met zekerheid bevestigend beantwoorden- Wat de econoom wel kan zeggen ts: het geen de landen van Westeuropa van 1946 tot op heden hebben gepres teerd wettigt de hoop, dat als men zijn krachten gezamenlijk blijft, in spannen, we sr zullen komen. Generaal Clay, de Amerikaanse mi litaire gouverneur in Duitsland, heeft naar AFP meldt, het Nederlandse pro test over de tegenblokkade van de Sow- jet-z.óne en het verbod van transito vervoer per vrachtwagen naar de Sow- jet-zóne Van de hand gewezen. Het Nederlandse protest, waarvan hier sprake is, was Dinsdag door Britse en Amerikaanse ambtenaren in Duitsland ontvangen Eet Nederlandse protest be toogde dat de Westerse tegenblokkade, die op' 7 Februari hét wegverkeer naar de Russische zóne onmogelijk maakte, de uitvoering van de Nederlands-Rus sische handelsovereenkomst belemmer-. de NIEUWE DEPRESSIE IN AANTOCHT ■Weersverwachting geldig tot Vrijdag gen cn minder koud. Tijdelijk weer tot storm achtig toenemende wind tussen West en Noord- West. Morgen overdag wisselende bewolking met enkele buien. Voor al langs de Waddenknst aanvankelijk stormach tige, later wat afnemende Noord-Wes telijke wind en weet iets kouder. 18 Maart: Zon op 6.49, onder ,18.49'. maan op.onder R.Ö9. 18 Maart, Hoojg water te Rotterdam: le tij 7.04 nür, 2e ty 19.37 uur.' De minister van financiën, prof. P. Lieftinck, heeft tijdens de vergadering van de Tweede Kamer van-Woensdag enkele mede delingen gedaan over de fiscale problemen, die'voortvloeien uit de vorming van de Bénelux, en dé fiscale'unificatie die hiermede samenhangt. Het accijns op. gedistilleerd zal een verhoging on dergaan met circa vijftig procent, In ongeveer gelijke mate zal het tarief op benzine moeten worden'verhoogd. De heffing op suiker daarentegen zal wordén verlaagd van 29.25 per 100 kg. tot li.— per 100 kg. D© unificatie van de omzetbelas ting brengt met zich roede, dat deze soort vanheffing ln Nederland enigszins zal moeten worden ver hoogd, In België echter leidt de ge lijkschakeling tot een belangrijke verlaging. De belasting op motorvoertuigen zal In Nederland Iets worden ver schoven. Deze belasting zal zwaar der gaan drukken op dure personen auto's:' De minister deelde voorta mede, dat de besluiten tot een toenadering van dé belastingen in België, Lu xemburg'en Nederland nog maar van bescheiden omvang zijn. Voor lopig hebben zij vooral betrekking op het bedrijfsleven. De onderae- ming8belasting zal in ons land moeten worden verlicht. Er zal by de uitwerking van de fiscale plan nen vooral ook worden gelet op de onderlinge - concurrentle-verhoudin- gen. Na deze - uiteenzetting van de minister kwam aan de orde het Wetsontwerp tot Goedkeuring van de TJnific&tie van de - Accijnzen, waar top,, reeds ot> 16 December van het vorig j&ar door de drie landen werd besloten. In- dit ontwerp zijn de' bovengeschetste wfc'zigingen nog niet 'begnepén. De heer Hofstra (Arb.) waar- In de vergadering van de Tweede Kamer van Woens dag beeft "le minister van fi nanciën m r degedeeld, dathij hoopt tegen ;het einder van dit jaar gereed te: zijn met een verlaging van de Ioon- en inkomstenbelasting.. Do Eerst© Kamer heeft Woens dag met bijna algemene stemmen (alleen de communisten verklaar den zich tegen) het Wetsontwerp aangenomen strekkende tpt ver plicht© deelneming aan bedrijfspen sioenfondsen. De lieer B ran d e.n b u f.g.(CPN). meende corporatieve trekken in het ontwerp te ontdekken, en verklaarde zich, rinede namens rifr fractie, tegen. In zijn slotwoord over dit ontwerp deelde de minister mede, dat hö vernomen heeft, dat de Stichting voör de Landbouw voors hands zou afzien van het vragen van toepassing dezer - wet op de: zelfstandigen. Na de stemming over deze "wet maakte de Kamer een begin met de: behandeling van de begroting van economische zaken. De kleine kustvaarder Alcyóne uit Hansweerd, byna geheel weggedo ken achter de kade van de Jobs haven,'r Het beeft besloten zich af te schci&en vah bet Wereld- Vérbohd^ifan Vakverenigingen. Het w3" ï$n medewerking ver lenen om binnen de; kortst mo gelijke tijtl een nieuwe, vrije en onafhankelijke vakveremgings- internationale in het leven te roepen- schuwde ertegen, dat de Benelux niet mag worden gebruikt tot te rugkeer op economisch en fiscaal terrein van het ongebreidelde kapi talisme. De heer Lucas (K.V.P,) vrees de de gevolgen voor de minst draagkrachtigen van de verschui ving van directe naar indirecte be lastingheffing. - Na repliek van de minister werd het ontwerp aangenomen, met de aantekening van de communisten, dat zij wensten te worden geacht te hebben tegengestemd. De Veiligheidsraad heefl Woensdag de bespreking van het Indonesische vraagstuk voortgezet met beraadslaging over de Canadese resolutie. Men zal-zich herinneren, dat deze resolutie een conferentie te Batavia wil, die een inleiding zal zijn tot het Haags2. overleg aan een Ronde tafel, Nederland steunt dit voorstel doch 'de Republiek heeft het bijmonde van de heer Palar afgewezen. Dr. van Royen zeide Woensdag hier omtrent; „Het lijkt mij toe dat de Nederlanders een essentiële bijdrage hebben geleverd om de huidige im passe te doorbreken 'door het voor stel betreffende het-houden van een voorbereidende conferentie te steu nen. Dit zal echter offers vragen van beide partijen. Ik betreur het daarom van de heer Palar te hebben begrepen dat de Republiek niet be reid is het voorstel van Canada aan të nemen. Het zou tragisch zijn indien de Republiek thans de deur sloot voor onderhandelingen want de prijs voor deze kapitale dwaling zou in de eer ste plaats betaald worden door het volk van Indonesië in de vorm van maandenlang uitstel en voortduren de onzekerheid en door de voortdu rende guerilla. Ik hoop daarom op recht dat de Republiek haar houding zal willen, herzien." Behalve namens Nederland werd Woensdag ook uit naam van Noor wegen, Frankrijk, Cuba, Australië, de Philippijnen en. de Oekraïne ge sproken. Noorwegen .en Frankrijk steunden het Canadese voorstel. De andere landen wezen het af en hielden vast de 'resolutie'van de Veiligheids- 25<4liQuari;'4S:40.,,:..i»;.;- laandag komt mëri'weér bijéén. In de Jobshayen meerde gisteren, een klein, onopvallend scheepje. Het was de kustvaarder Alcyone uit Hanswee rt, een bootje van vierhonderd ton, dat juist terugkeerde'van een wilde vrachtvaart om de halve we reld. Op 22 April van het vorige Jaar verliet de ..Alcyone" haar ligplaats aan de Parkkade met bestemming Nleuwpoort. Niemand kon toen nog voorzien, dat bet scheepje een reis van '45.000 mijl zou maken. Kapitein L. Schothorst vertelde ons het een en ander, terwijl hjj de. douane-ambtenaren, die het. schip inklaarden, de nodige inlichtingen verstrekte. De reis was uitstekend bevallen, veel beter "dan'al die klei ne reizen' langs de Europese kust. Via Spanje, Marseille en Alexandria was de Alcyone" m Dzjiboetï te recht gekomen. „De warmte beviel ons zo goed" aldus de-kapitein „dat ik met beide handen een lading aangreep voor Ceylon. - Dat was toen geenkleinigheid, want de Zuld-West-moesson heerste juist. Maar, we trokken er ons niets van aan en voeren er dwars door heen - naar Ceylon. Dat was een mooie reis. Onderweg kwamen we in volle zee de grote Nederlandse schepen tegen, die öp de lijndienst naar Indonesië varen. Iedere keer als we zo'n zeereus tegenkwamen streek die de vlag. voor cms. Nou, dat deed je Hollandse hart echt goed, dat zal ik-U vertéllen. Zelf cargadoor Uit Ceylon ging de reis-naar In donesië, 'waar vrachten vervoerd werden van hét ene eiland naar het andere. Soms speelde ik zélf voor cargadoor en dan ging ik- met een Chinese tolk de toko's af in de ha ven of er nog lading te halen was. Op Borneo voeren we ook" de rivie ren op. 'n Geweldig lastig, karwei, want soms maakt© de -vaargeul, waar geen twee boten als de Alcyo ne naast elkaar konden liggen, een bocht van 180 graden en dan moest je. maar .zfen dflt je er door kwam. We voeren soms de klappers van de bomen af en. één keer sneuvelde de kachelpijp nog, doordat er een stel takkeh op het achterschip vielen. Buiten een kléine panne aan de mo tor op dé terugreis bij Malta is. dat eigenlijk het énige ongerief, dat we gehad hebben, Zelfs in de antl- cyclonische storm, waarin we tus sen Ceylón en Sumatra terecht kwamen; hield de Alcyone zich opperbest", Op 10December begon de „Alcyone".haar zwervende te rugreis naaf Nederland. In Bombay waarschuwde men de kapitein, dat hg geen taxi naar het Hollandse consulaat moest ne men, want de chauffeurs rijden je zo het dok in ala zo horen, dat je Nederlander bent, zei men. Dat was juist tijdens de tweede politionele "actie. „Maar in Aden" zei kapitein Schothorst „toen had U moeten komen. Hat was net of we:met de veerboot naar één of andere markt plaats voeren. We kregen twee kud den van in totaal 100O schapen aan boord met de twee herders erljy. Vierhonderd schapen hadden we ais deklast, 'k Geloof dat het nog nooit zo'n Herrie geweest is .aan boord, maar. toen; we ze In Djidda kwijt raakten, was het toch wel weer stil. We .-hebben nog eens, 26 pas giers meegenomen met bestemming Fort Soedan, en daarna zijn we zo geleidelijk aan weer teruggevaren naar Holland. Nu'gaan m'n vrouw en ik en de zeven leden van de be manning eerst flink uitrusten en danja ik voel er ook wel wat voor om -d.e Oceaan eens over te varen: De •grote, reizen zitten, me nu in het bloéd". Voor bezoekers aan de bloembollen- vel don zullen op de Zondagen 3. 10, 24 April en 1 Mei en op de belde Faas- dagen extra treinen rijden tussen Am sterdam en Den Haag. Deze treinen zul len aan de stations Haarlem, Heemste de, Aerdenhout. Vogelenzang, Killegom, Lisse, Noordwijkerhout, Voorhout en Leiden stoppen. Dit is het eerste rijdende spaarbankkantoor in NederlandVan ach teren gaat men de wagen binnen, irt de ruimte achter de uitgang (de deuren aan de zijkantworden de zaken, gescheiden van de wacht ruimten stuk voor stuk afgehandeld, zodat men geen last heeft van „pot- tekijkers", wat vooral in kleinere gemeenten, waar de wagen voor be stemd i£, nogal eens bezwaarlijk teas. De stuurcabine dient als kantoor. Het bedienend personeel behoeft slechts de stoelen om te draaien. Woensdagmiddag is de rijdende spaarpot" op Tuindorp Heyplaat in gebruik genomen. Woensdagmiddag is op Tuindorp Heijplaat de eerste Nederlandse rij dende Spaarbank in gebruik geno men. De moderne wagen behoort aan de „Spaarbank te Rotterdam", die reeds voor de oorlog plannen had haar systeem voor de gemeenten rondom Rotterdam, in het bijzonder op de eilanden, te verbeteren. Tot dusver hield men op geregelde tij den zitting in verenigingsgebouwen, schoollokalen en soms ook wel in woningen. Hieraan kleefden echter grote bezwaren; zo is een school- en verenigingslokaal dikwijls niet op de gewenste uren -beschikbaar, van woonhuizen durfde men geen ruim ten meer af te staan, uit vrees in conflict te komen met Volkshuisves ting. Plotseling moest men de plan nen. voor een rijdend spaarbankbij kantoor toen opschuiven tot na de oorlog en even plotseling is de wa gen er nu gekomen. Voor de onder nemers echter niet zo plotseling, want eerst moest er een bijzondere, maar toch eenvoudigeen binnen de perken van de normale afmetingen van een grote vrachtauto blijvende constructie op een Diamond chassis gemaakt worden. Men is hier o.f. uit stekend in geslaagd. Het idee van een bijkantoor is volkomen bewaard gebleven en er is zelfs een. grote 'verbetering in aangebracht, die voor al voor de kleine gemeenten van .psychologische betelc-nis is. De spaarders komen nl. aan de achter kant binnen --en kunnen- dan plaats némen in een vrij ruime wachtka-" mer. Rustig kunnen de inleggers ver volgens een voor een achter de balie staande, hun zaken afhandelen en het kantoor via een zijdeur weer verlaten. De ruimte voor de balie is door twee klepdeuren van de wacht ruimte- gescheiden. Het kantoor is ingericht in de autocabine, zodat de wagen dus drie ruimten telt. Men behoeft slechts de stoelen om te draaien om de stuurcabine spaarbank ie maken. In elke ruimte heeft men zoveel mogelijk kastjes gemaakt, ter wijl onder de banken van de wacht kamer de verwarmings- en verlich- tingsinstallatie (butagas en accu's) zijn ingericht, tevens zijn hier enkele mededelingenborden aangebracht. Natuurlijk is ook gezorgd voor vei ligheidsmaatregelen, men. kan nu eenmaal met geldzaken geen risico's nemen. Eerst zal de elléndenbevol- king vertrouwd moeten, raken met deze „rijdende spaarbus", alvorens de directie van de „Spaarbank te Rot terdam" een vast schema voor be zoekdagen op kan stellen. We ver wachten dat vele ondernemingen dit voorbeeld spoedig zullen volgen, want als er een schaap over de dam is volgen er meestal meer. In Ameri ka worden afgelegen streken ook reeds lang bezocht door rijdende bi bliotheken, postkantoren, modema gazijnen en wat al niet meer. Engeland heeft Bulgarije, Roe menië en Hongarije Woensdag beschuldigd van „flagrante schen dingen" vsn de vredesverdragen. De minister van staat, Hector Mc Neil, verklaarde in het Lager huis, dat deze landen „met meder weten en zelfs steun van de Sow- jet-Unie" de pogingen van Enge land en de V.S. om het verdrags apparaat in werking te stellen ten einde de juiste uitvoering van de verplichtingen te verzekeren had den tegengewerkt Als wij goed zU" ingelicht, Is herr Sehreieder vandaag aan de bezettings- autoriteiten Jn Duitsland overgegeven. Een allerwonderlijkste geschiedenis, waaraan de gemiddelde Nederlander, als hij alle faeen van het geval Sehreieder de revue laat passeren, geen touw kan vastknopen en zeker niet als hij verneemt, dat het proces tegen deze „knappe politieman" voor de raad van cassatie gewoon doorgang zal vinden. uit te zetten. Maar het fijne van de zaak tveet niemand. Hoe komt het Sehreieder is dus voorlopig buiten schot. Als ongewenste vreemdeling is hij over de grens'gezet. Deze man, wiens rol in het Englandspiel nooit helemaal duidelijk is geworden, die engros Engelse repeteerpistolen le verde aan Anton v.d, Waals, om daarmede illegale werkers te van gen, die mensen liet opsluiten ln „einzelhaft" en hen verhoren deed ondergaan van veertig tot zestig uren aan één stuk, maar die ook ge zelschapsspelletjes in de Bijenkorf kocht voor zijn „liebë" gevangenen, keert terug naar zijn Heimat. Knars niet op uw tanden, waarde lezer, want de formaliteiten zijn volkomen in acht genomen. Hij is ter beschik king gesteld van de Vreemdelingen dienst en deze dienst heeft tot taak ongewenste vreemdelingen het land Gestolen goed te koop geboden aan de eigenaar Ongeveer vier weken geleden is uit'een vrachtwagen van de Nnorö- Brabant-Expresse een partij wollen stoffen ter waarde van ongeveer f 17.000 gestolen. Nu zijn de daders gearresteerd, doordat zij de partij (e koop boden aande recht matige eigenaar. Onmiddellijk na de diefstal heeft de politie getracht de daders te vinden, maar aanvankelijk was er geen enkel spoor van hen. Totdat enige tijd geleden echter aan een ambtenaar van de Cedek stalen werden getoond, die kennelijk van het gestolen goed afkomstig waren. De aanbieders van deze stalen werden sindsdien zorgvuldig in het oog gehouden. Weldra bleek, dat zij een nieu we poging wilden doen bet goed te verkopen, ditmaal zonder dat zij dat wisten aan de oorspronke lijke eigenaar van de stoffen. Deze zocht onmiddellijk contact met de politie on er werd afgesproken, dat. bij zoudoen. of hij de partij wilde kopen. Dinsdagmorgen wer den de goederen afgeleverd. Dit geschiedde echter onder toezicht van rechercheurs, die niet minder I dan vijf „verkopers" en medé- 1 plichtig-n arresteerden. bijvoorbeeld, dat de ene procureur fiscaal wegens gebrek aan belastend materiaal Sehreieder in vrijheid stelt en een andere procureur-fiscaal ge reed staat op grond van aanwezig materiaal Sehreieder te arresteren? Werken deze procureurs-fiscaal dan langs elkaar heen en beschikt de een over meer materiaal dan de ander? Het is allemaal zeer. duister. Maar de klap op de vuurpijl is wel, dat het proces gewoon doorgang zal vinden. Nota bene zonder Sehreieder! Wie gelooft in ernst, dat deze sinjeur weer ooit uit Duitsland teruggehaald kan worden? Hij zal wel uitkijken. Men maakt er de publieke mening over onze rechtspraak in elk geval niet beter op. Binnen enkele weken kan het rap port verwacht worden van de parle mentaire enquête-commissie over het Englandspiel. Sehreieder. een van de belangrijkste getuigen, is er dan niet meer. Tn Mei- komt het cassatie-pro ces tegen v. d. Waals in behandeling. Sehreieder, een van de belangrijkste getuigen, heeft het lan£ verlaten. Is dit opzet, of iets anders? Laat men er mee voor dé draad komen! Voor ons volk is de vrijlatingvan deze beroepsspion volkomen onbegrijpe lijk. De Franse redering heeft Woens dag tijdens eei- bijeenkomst van het kabinet formeei het ontwerp voor het Noord Atlantische Pact goedgekeurd. Middelerwijl voert hei. Franse communistisch georiënteejpi vak verbond C.G.T. een sche*»e actie tegen het „oorlogs- en agressie pact". „De C.G.T. verklaart plechtig, dat Frankrijks werkende klasse zich nooit gebonden zal achten door de ondertekening van het Atlan tisch Pact door de Franse rege ring," aldus het vakverbond. In dezelfde geest voert het Itali aanse vakverbond actie tegen het pact. Er worden proteststakingen georganiseerd. Volgens de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek werden in Januari 1949 317B woningen voltooid. Gedurende genoemde maand werd begonnen aan 1709 woningen, zo dat het aantal in aanbouw zijnde wo ningen verminderde en op 31 Januari 33.065 bedroeg. De gereedgekomen woningen waren als volgt verdeeld (tussen haakjes de definitieve cijfers over December 1948) Groningen 129 (IBS), Friesland 161 (243) Drenthe 126 (351). Overijssel 175 341). Gelderland 369 723). Utrecht 134 (169). N—Holland, exl. Amsterdam, 396 (809), Z. Holland, excl. Den Haag «n Rotter dam 282 (317), Zeeland 188 (420), Noord Brabant 77B (1716). Limburg 166 (1152), Amsterdam 71 (102), 's Gravenhage 10 (24), Rotterdam 51 (87), N.O. Polder 142 (40)Nederland-3178 <6679). OF 9 Mei1947 wérd de eerste wijkraad, die van ;Hoèk. van Holland geïnstalleerd.Het was een gebeurtenis, die uiteraard de mees te weerklank vond in. het- stadje zelf, want hoewel de pers aan de ze plechtigheidtamelijk veel. aan dacht besteedde, de wïjkgedachte was nou te jong om toen reeds grote belangstelling - te kunnen wekkenbij de burgerij. Men zal er kennis van;genomen hebben en misschien ook niet*,: op enkele uit zonderingen na zal men niet ver der zijn gekomen, dan. een welwil lend observeren. Nadien is om Rotterdam heen een ring van wijkraden gevormd; Hoogvliet, Pernis, Overschie, Hillegersberg, TuindorpHeyplaat en IJsselmon- öe volgden na Hoek van Holland. Het experiment, want meer is het op dit ogenblik'niet, kon een aan vang nemen en in de twee jaren, die nu bijna sinds het installeren van de eerste wijkraad zijn ver streken, zal men wel voldoende ervaring hebben opgedaan om te weten in hoever de wijkraad al of niet een succes is geworden. Een kind leert lopen met vallen en opstaan. Met een nieuwe vorm zoals de wijkraad is het niet anders. Men kan er een aantal leefregels voor opstellen en die zijn er ook in de door de gemeenteraad goedgekeur de verordening, maar deze krijgt pas betekenis als ze aan de prak tijk wordt getoetst, In die verorde ning staat uitdrukkelijk vermeld, dat de wijkraad alleen adviserende bevoegdheid heeft. De besturende taak blijft in handen van de offi ciële gemeenteraad. Men heeft be slist willen voorkomen, dat de wijk raad een gemeenteraad in het klein, wordt, omdat hij daardoor zijn doel zou voorbijschieten. Hoe juist dit destijds is gezien, blijkt ivel uit de in verschillende wijkraden aan de dag tredende neiging om dit prin cipe te doorbreken. Na verloop van. tijd vindt men de werkzaamheden, te beperkt; men zou voor allerlei kwesties, die in de aandacht van de gemeenteraad worden aanbevolen, oen snellere procedure wensen en men gelooft, dat, wanneer de wijk raad de bevoegdheid krijgt om deze kwesties zelf tot oplossing te bren gen, er doelmatiger kan worden ge werkt. In Overschie bijvoorbeeld zijn deze wensen al herhaaldelijk naar voren, gebracht, de laatste keer zelfs vergezeld van de nodige klachten en de mededeling, dat de wijkraad Overschie in contact zal treden met de voorzitters van an dere raden om tot eèn meer nauw-, keurige omschrijving van de taak der Wijkraden te komen..Wij gelo ven; dat een gedacHtenwisseling zeer vruchtdragend kan zijn wan neer men eikaars ervaringen gaat vergelijken. Maar wij geloven te vens, dat men op het ogenblik meer verlangt dan de gemeente raad kan geven. De fout ligt zeer waarschijnlijk bij de wijkraden zelf, die zich. te weinig bewust zijn van de mogelijkheden, waarover zij beschikken. Wij laten even in het midden of de bestaande veror dening op de wijkraden verande ring of aanvulling behoeft, wel komt het ons voor, dat men bij een nauwkeurige bestudering van de wijkgedachte bronnen zal ont dekken, die de eerste jaren niet uitgeput zullen raken en die aan het werk van de wijkraden pers pectieven zullen openen, waaraan men tot dusver nog niet gedacht heeft. Welk een perspectief zit er b.v. in het mobiliseren van de actieve medewerking van de bevolking en welk een stimulans kan het vere nigingsleven voor de wijkraad be tekenen, Men zal toch moeten be denken, dat het werk van de wijk raad niet uitsluitend is gelegen, in het bespreken -van verkeersproble men of de electrische verli'-" ng, hoe belangrijk deze ook o\ ins mogen zijn; het werk is nog veel meer gelegen in het levend maken van de wijkgedachte bij de burge rij, Daarvoor zijn nodig tijd en ar beid, maar ook initiatief. Zij zul len er toe bijdragen de kinderziek ten te overwinnen. Israel en TransjordanJë hebben op Rhodes volledig© overeenstem ming' bereikt over het vaststellen van een status <;uo liin voor do Bec- tor Jeruzalem, zo Is gisteravond officieel bekend gemaakt. De zgnl'Kleine/ Zes'dié leden van de Veiligheidsraad, dl© niet direct b|| 'Het probleem-BerUJn be trokken" waren en sinds -September naar een oplossing hebben .gezpcht voor het valnfaprobleem -* van die stad hebben thans aan de voor zitter van de "Veiligheidsraad doen weten, dat hun pogingen' volkomen mislukt' riin. Grot-Brlttannlë, de Verenigde. Staten 'eri.. .Frankrijk hebben in. apart© -verklaringen, de Sowjet-Unièaansprakelijk gesteld voor het saboteren van alle neutrale en Westelijke pogingen om de Ber- Wnse valuta-kwestie te regelen. Wanneer unj men sen iets erg lelijk vinden noemen we dat by de beesten af. Laten wc oppassen, want door so'n uitdruk king .te gebruiken doen we de dieren een groot onrecht en zeker Teddy, de kleine lieve herdershond :uan de familie Postma uit Bergschen-.. hoek. Op voor beeldige wijze vervult zij nu al twee weken lang haar', liefderijke' taak om een tij- gerbaby uit de Diergaarde Bly- dorp te zogen. Haar aangenomen tiigericind groeit dan ook buiten.; verwachting. Hier poseert Teddy voor trnzé foto graaf. Op de voor grond'haar pleeg- kind.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1