Onze economische toestand ronduit zorgwekkend JJf HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ook West-Duitsland onder garanties van Noord-Atlantisch Pact Nog beangstigende gaping tussen in- en uitvoer Grensstreek overstroomd door geruchten KORREL Honderd jaar ge leden overleed Willem II Minister v. d. Brink Mededelingen over consequenties der Benelux SL Nieuwe resolutie der VS inzake Indonesië? Nieuwe bonnen voor werkkleding Nederland te gauw tevreden? Felle maar vergeefse agitatie door Italiaanse communisten .Vrijdag 18 Maart 1949 Red- ea Adm. Lange Haven t4l, Schiedam Tel. 69300 Abonn.prijaj per week f 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummer» 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool"* DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. ,63 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 390644 Bankiers Atnsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker „Hefc Nederlandse volk late zich over de economische toe stand van ons land niet mislei den. Deze Is ronduit zorgwek kend", aldus de minister van economische zaken van den Brink in de Eerste Kamer bij de behandeling van de begroting van zfjn departement. Weliswaar Js het vooroor logse productie-niveau over schreden on is op tal van ge bieden de acute schaarste ver dwenen, maar het nationale vermogen ls geslonken, en de - gaph.g. tussen in- en uitvoer is nog beangstigend groot. Al leen dank zö de Marshall-hulp komen wij aan een sluitende betalingsbalans. Men moet ïich er voor hoeden de schijn voor de werkelijkheid aan te zien. Het Nederlandse volk zal sober moeten leven en een uiterste krachtsinspanning moeten opleveren. De economische moei lijkheden zullen nog groter wor den. De bevolkingsaanwas legt een bijzondere plicht op aan het Neder landse volk en aan hen, die belast zijn met het economische beleid Het productieapparaat^ moet be langrijk worden uitgebreid. De op neming van de bevolkingsaanwas zal voor het grootste gedeelte_ door de industrie moeten geschieden. Keerpunt van strijd in Griekenland? President Truman heeft het Amerikaanse congres Donderdag gezegd, dat er tekenen zrjn, dat de krijgskans' Sn. Griekenland .zich tegen de communistische guerilla's keert. De president legde deze ver klaring af toen hij het zesde drie^ maandelijkse "rapport 'över het Ame rikaanse militaire hulpverlerJngs- program voor Griekenland en Tur kije indiende. Dit rapport bestrijkt de periode van 1 October tot 31 De cember 1948. Hij gewaagde van „groeiende demoralisatie en twee dracht" onder de communistische militaire leiders en voegde er aan toe, dat „de guerilla-heweging in de ogen van het Griekse volk de onder- gang tegemoet gaat". H0 waarschuwde er echter voor, niet te spoedig een beslissende over winning to verwachten van het Griekse leger. „De guerilla-strijüers zijn meedogenloos in hun methoden en bereid om Griekenland te ruïne ren teneinde het te kunnen, be heersen". Advertentie l.M. 'iw#t Fantasie-tassen van effen glans plastic kent U on getwijfeld, want ze zijn te kust en te keur te koop voor fl. 10.— tot II. 15. Maar van dit materiaal een boodschappentas, een flinke grote tas waar meer plastic aan verwerkt wordt dan aan 3 fantasie-tassen, voor een prijs die lager is dan van de kleinste handtas, dat is on gekend. Deze grote tas nu met ver sterkte banden en gegaran deerde treksluiting koopt U vanaf Zaterdag in div. kleuren MATH6NESS6RLAAN (DUKZ(CHT)_J Grote investeringen zullen moeten geschieden wil men de noodzake lijkheid van grote emigratie ont gaan. Er zal zoveel mogelijk in twee- en drie-p locgen-stelsclB gewerkt moeten worden om het productie vermogen zoveel mogelijk op te voeren. De overheid' heeft als taak de in dustrialisatie te bevorderen. De. vestigmgspolïtiek zal nieuwe wegen moeten inslaan. Ook ten aanzien der fiscale po litiek zal een gedragslijn moeten worden gevolgd, die het investeren in de industrie vergemakkelijkt. Een industrialtsaüeschema is in uitzidht. gesteld. Vat de arbeiders betreft mag volgens de minister verwacht worden, dat zfj rekening zullen handen met de nationale ach tergrond van de loonpolitiek en dat ztf hun beste prestatie zuilen leveren. BENELUX Hierbij gaf de minister een uit eenzetting van .de besluiten -van de tijdens het verstreken weekeinde m den Haag gehouden Benelux confe rentie, voor zover deze zijn ter rein bestrijken. Het is de bedoeling, .dat in de loop van dit jaar er naar gestreefd zal worden de consumptie zoveel mogelijk vrij te maken. Voor het volgend stookseizoen zal echter niet op. vrijheid van consumptie gerekend kunnen wor den. Er zullen invoerbeperkingen ge- maakt werden voor goederen -uit het dollargebied. Voor het einde van 1949 zullen de subsidies op de prijzen van in het land geproduceerde goederen zijn opgeheven, behalve in bijzon dere gevallen. In welingelichte kringen te Lake Success verwacht men, aldus het Franse persbureau A.F.P., dat de. Verenigde Sta ten Maandag bij dé Veilig heidsraad een onfcwerp-resolu- tie zullen indienen, waarin de beslissingen van. de Raad, neer gelegd in de resolutie van 28 Januari zullen worden beves tigd. Verklaard wordt, dat er grote kans bestaat, dat deze nieuwe Amerikaanse resolutie hét benodigde aantal stemmen in de Veiligheidsraad zal ver krijgen, om te worden aange nomen. De Verenigde Staten zouden be ogen hierdoor een einde te maken aan de Impasse, waarin het Indone sische vraagstuk schijnt te zijn ge raakt, als gevolg van de weigering van Nederland om uitvoering te geven aan bepaalde clausules uit de resolutie van 28 Januari, met name die betreffende de terugkeer der republikeinse leiders naar Djogjakarta en de weigering van de Republikeinen om deel te nemen aan de voorgestelde Ronde-tafel conferentie, zolang deze clausules niet ten uitvoer zijn gelegd. Het verluidt in genoemde kringen verder, dat de Amerikaanse delega tie in de afgelopen dagen met ver scheidene andere delegaties bespre kingen over haar voornemen heeft gevoerd en dat zij thans bezig is een onhverp-resolutie op te stellen. Zware fabrieksbrand in Tilburg, Donderdagavond om acht uur brak een brand uit in een fabrieksge bouw aan de Kloosterstraat tp Til burg, waarbij voor duizenden gul dens schade werd aangericht, Het gebouw brandde vrijwel geheel af. Het vuur, dat werd aangewakkerd door een felle wind, vond gretig voedsel in een opslagplaats van oud papier, Ook dé inventaris van een fabriek van lampenkronen, eert lam penfabriek en een opslagplaats van radiumlampen vielen ten prooi aan de vlammen. Na twee uur was de brandweer het vuur meester, de nablussing nam de gehele nacht in beslag. Vrijwel gelijktijdig brak brand uit In een boerderij in dezelfde gemeen te. Hier ging een _hooizolder met een grote hoeveelheid hooi én. stro verloren. Amerikaanse wapenen voor West Europa Michael McDermott, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, heeft op een persconferentie meege deeld: ,.De V.S. zuilen trachten tus sen 1 Ju2i 1949 en 30 Juni 1850 het tekort aan wapens in de bestaande militaire formaties van West-Europa aan te vullen". Volgens McDermott betekent-deze verklaring niet, dat andere landen worden uitgesloten. Hij zèide In zijn verklaring te doelen op de landen, die het Noord-Atlantische Pact zul len ondertekenen, aangenomen, dat het congres het bewapeningspro gramma zal goedkeuren. Het ligt in de bedoeling, dat voor 1 Juli 1950 het merendeel der prijs regelingen .in verband met de schaarste genomen zullen vervallen. Minister van den Brink deelt de teleurstelling niet, die in sommige kringen is ontstaan door de ver schuiving van de datum waarop de volledige economische unie met België en Luxemburg in werking zal treden, te weten van 1 Januari 1950 tot 1 Juli van dat jaar. In dit verband zet hij de beteke nis van da „Voor-unie" uiteen wel ke op 2 Juli 1949 in werking treedt. Het is een verfijnde procedure ier voorbereiding van de Unie en kan er toe dienen, dat een voor de eco nomie der drie landen schadelijke schok wordt opgevangen. Aan de belangen van het Neder landse bedrijfsleven zal .alle aan dacht worden besteed. Te. kwart over vier brak de minis ter zijn rede af. Hij zal deze voort zetten in. de vergadering van Dins dagmiddag. De voorzitter deelt mede, dat hij in deze vergadering tevens aan de orde zal stellen de begrotingen, der staatsmijnen en van sociale za ken. De vergadering werd daarna gesloten. De bonnen voor werkkleding H. 12. en L.. 12 zijn tot nader order geldig voor bet kopen van werk kleding. Op -de bonnen H. 12 kan men - kopeneen óver allof één werkpak van. drill, 'keper of satijn, een lange,; stofjas, een lange witte jas, een laboratoriumjas of een mouwschbrt. Op de bonnen L. 12 kan men kopen;een werkbroek of werk- jasje .yah keper, drill, satijn, bea- verteen, Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bónnen H. 1 hm. 11 en L. 1 t.m. 11 .en -derantsoenbonnen FC. en FD. 'blijven voorlopig geldig. Algemene verkiezingen Nederlandse Antillen Donderdag rijn.de eerste, algemene,, verkiezingen op dè Nederlandse An tillen gehouden. Op Curacao waxen er 37.683 en op Aruba 12.818 stem gerechtigden. Het aantal stemge rechtigden in het gehele gebied der Nederlandse Antillen bedroeg ruim 65.500. Bij de verkiezingen bestond geen opkomstplicht. /V/ET DE GRILLIGE COA'TOU- REN VAN NEW FORKS WOLKENKRABBERS op de ach tergrond passeert het Amerikaanse vliegdekschip „Tarawa" de Brook- lynbrug. Het enorme vaartuig is op taeg naar de Naval Yard waar het zal worden opgelegd. Het schi-p werd genoemd naar de slag by Tarawa, die een keerpunt vormde in de strijd op de SHZte Oceaan. Kolenbon 04 wordt na 19 Maart ongeldig Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de bon 04 van de brands tof "enkanrt na 19 Maart a-s. niet meer geldig is. Men moet deze bon dus uiterlijk op die datum inleveren bü zijn han delaar. LEVENSLANG VOOR JUDEN-FISCHER Donderdagmorgen veroordeelde het bijzonder' gerechtshof te 's.Gra- venhage de „Kriminal-Sekfetar" Fïa.nz Fis.cher tot levenslan ge gevangenisstraf, t Bij de eerste, zowel als bij ..de "twéëöé'-'behandeling van deze zaak. voor hét hof eiste de procureur fiscaal, de doodstraf tegen Fischer, die- ook bekend als „JudenFi scher1, gedurende de bezettings jaren eén leidende functie als waarnemend hoofd van het „Ju~ den-relerat" te 's-Gravenhage had. Een ontzaglijk loodsen-complef is bezig aan de Wilhelminakade te ver rijzen. Een gedeelte ervan, o,m. de moderne loods Phiiadephia, kwam gereed en is reeds enige tijd in gebruik. De. bouw van een ander ge deelte, op de foto, vordert uitstekend. Duitse politici gebruiken de correcties voor propaganda (Van onze speciale verslaggever) Sittard In de enkele dagen van ons verblijf hier is dit duidelijk geworden: dat de globale grenscorrecties, die op handen zijn, over enkele dagen wel bekend 2ullen worden gemaakt, doch dat de uitvoering dan vermoedelijk een paar weken op zich 2al laten wachten. De tal rijke berichten uit Duitsland, dat aan grensbeambten en politie-mannen aangezegd is zich gereed te houden voor vertrek zijn volkomen uit de lucht gegrepen: deze mensen weten nog net zoveel als ieder ander. IjjJüieden. tot verbetering van de rivier- Jopen en tot verkorting van de- verbin dingen tussen verschillende streken van het land. Op i'n smalst Intussen blijkt uit verhalen van in Sittard clandestien op bezoek, zijnde Duitsers, die nog altijd met grote regelmaat de grens over ko men; èn uit wat wij in Duitsland zelf vernamen, dat deze kwestie door de Duitse politici als een dankbaar agitatie- en propaganda middel wordt gebruikt. Duitse ver slaggevers, reportage-wagens van de Duits omroep en politici van alle richtingen gaan af en aan in de streken die voor annexatie in aan merking komen. De Duitse kranten en de radio raken niet uitgepraat over het onrecht, dat er hier, te ge beuren staat en hogere en lagere politici beijveren zich in drukbe zochte vergaderingen voorname lijk dieper Duitsland in de thans blijkbaar gevallen beslissingen te bestrijden en er dubieuze tegen voorstellen tegenover te stelen. Veel en weinig lijkende plannen worden gelanceerd alleen maar om de w kwestie op hetffeatste Ogenblik nog I allieerde zijdef Bij deze (voorlopige! op de lange baan te schuiven, en wijziging van de_ grens mag de vraag gië is daar niet meer dan enkele kilo-- meters geen wonder dan ook, dat de Duitse troepen daar hun eerste avonds reeds heimelijk ons- gebied binnengeslopen om de sprong over de MaaB voor te bereiden,' die om drie uur 's nachts werd ingezet. Ver breding van ons gebied is daar in mili tair opricht geen overbodige weelde. Wat wü ons steeds weer afvragen, is of de nadelen die tegenover het opne men van Duits gebied binnen onzi grenzen staan door de voordelen van de beperkte grenscorrecties worden opge heven. Deze grenswijzigingen vormen slechts een fractie van de Nederlandse eisen van 1946. De nadelen blijven ech ter vrijwel gelijk. En nu mag er dan nog dacht op worden gevestigd, dat Neder land zijn oorspronkelijke eisen volledig handhaaft en dat deze eisen bq hef vredesverdrag wel ter sprake zullen ko men, de ervaring thans opgedaan be wijst. dat daarbij nog enorme tegenstand worden ondervonden. Ook van ge- de conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat dit alles voorlopig in de eerste plaats gericht is op het behalert van binnenlandse politieke succes sen. Maar, eens kan dat natuurlijk anders worden! Nu heeft de Nederlandse regering zich van dit risico vanzelfsprekend reken schap gegeven, var» het ogenblik af., dat de Nederlandse eisen werden ingediend! De voordelen die daartegenover hadden moeten staan waren van verschillend karakter. In de eerste plaats beoogden onze eisen een schadeloosstelling te krij gen, in grond en in bronnen van inkom sten voor de énorme schade, die Duits- tand ons heeft berokkend. Vervolgens stond aan de positieve kant. dat de ge vraagde correcties zouden leiden tot verbetering van de grens, tot vergemak kelijking van de douanc-controle, tot vereenvoudiging van de defensie-megé- Hedenmiddag om drie uur heeft onze minister van buitenlandse zaken op zijn ministerie aan het Plein in Den Haag de ver tegenwoordigers van de binnen- en buitenlandse'pers ontvangen om hun de tekst van het Noord Atlantisch Pact mede te delen. Hetzelfde geschiedde terzeïfdertijd in de andere hoofdsteden van de landen, die tot dusverre zijn beslaten deel van het pact uit te maken. Dit zijn: de Ver. Staten van Noord Amerika, Canada, Groot Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg en Noorwegen. Donderdag zijn officiële uitnodi gingen verstuurd aan de ministers van buitenlandse zaken van Italië, Denemarken, IJsland en Portugal om eveneens tot het pact toe te tre den. In. een vergadering van de com missie van buitenlandss zaken van de Belgische volksvertegenwoordi ging heeft ministér-presi dent Spaak de tekst van het verdrag medegedeeld, en een aantal vragen hieromtrent beantwoord. Uit het geen in deze vergadering is gezegd kan worden opgemaakt, dat het Noord Atlantische Pact betrekking heeft op de nier voor genoemde acht landen alsmede op de daaraan on derhorige c£ daartoe behorende grondgebieden, voorzover zij zich boven de kreeftskeerkring bevin den. Dit betekent, dat de 'Belgische Congo ér geen -deel van uit maakt, zomin als bijvoorbeeld de Nederlandse overzeese ge biedsdelen. Wel omvat het pact het Franse Noord Afrikaanse gebied, de Franse en Italiaanse Middellandse Zee-eilanden en de Westelijke bezettingszones van Duitsland en Oostenrijk- Het pact omvat twaalf artikelen, waarvan artikel vijf als de kern wordt beschouwd. Dit artikel houdt In, dat fo geval van een aanval op een der partners van het pact de andere, deelnemers onverwijld effectieve hulp zullen verlenen. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijze gewapende bij stand. De looptijd van het pact is twin tig jaar. Hèt is mogelijk na verloop ven een tiental jaren in de tekst veranderingen aan te brengen. In zijn toelichting op het pact zei- de minister Spaak, dat, hoe verheu gend dit verdrag ook zij, het een uitvloeisel- is van het falen van de Verenigde Naties. Wanneer deze goed hadden gefunctionneerd zou 't pact niet nodig zijn geweest. 'Inmiddels duurt de agitatie tegen het pact van de zijde der communis ten met onverminderde felheid voort. In het bijzonder in Frankrijk en bovenal in Italië weren zij zich zeer. In Frankrijk is een manifest verschenen van de communistische partij, waarin wórdt opgewekt met alle middelen te ageren tegen het pact. De verklaring laat in het mid den öf hieronder alleen de parle mentaire strijd of ook de strijd in de straat, in het bijzonder het sta kingswapen wordt begrepen. In Italië worden allerwege de monstraties gehouden.Deze hebben veelal een bloedig verloop ert er wordt reeds melding gemaakt van doden en gewonden. De agitatie concentreert zich ech ter in de volksvertegenwoordiging, waar de communisten door ononder broken het woord te voeren, de plan: nen der regering dwarsbomen. De vergadering duurde Donder dagmiddag reeds 24 uur- Hét is en kele malen tot handgemeen geko men tussen afgevaardigden van links en rechts. Wanneer desuppoosten de vechtenden hadden gescheiden en de rust was hersteld, werd de verga dering weer vvorlgezet met een nieuwe communistische spreker, die met herhaling van de argumenten van zijn voorgangers zijn bijdrage léverde tot de vertragingsaclie, Wa'hneer, alle leden van de CF- fractie aan het woord zulfen zijn geweest en er tot stemming over het plan van de Italiaanse regering tot aansluiting bij het pact. ken worden overgegaan, staat de uitslag reeds bij voorbaat vast. Alle partijen, met uitzondering van de communisten en de linkse socialisten van Nenni immers zyn voorstanders van aan sluiting bij het Noord Atlantische Pact. de doelmatigheid dan ook wel den opgeworpen. De vraag ot ons land zijn kinderhand niet te gretig heeft uit gestoken, en of het die hand niet te snel gevuld heeft geacht, zonder er voldoen de' op te letten waarmee. Deze week of de volgende zat het ant woord daarop wel worden gegeven. Onoordeelkundig Op dit ogenblik is er nog dit van te zeggen; er zullen aan aantal correcties worden aangebracht op een grens, die volgens hét oordeel van onze toenmalige regering blijkbaar door de huidige overgenomen door het Wener Con gres van 1815 haastig en onoordeelkun dig werd vastgesteld. Er zullen een aan tal riviertjes binnen ons gebied komen, die we nu zelf kunnen verbeteren, na dat de Duitsers dit na tal van onder handelingen hebben nagelaten. Bij Sit tard b.v. wordt niet alleen ons gebied wat verbreed, doch kan tevens de Boodebeek, die in het Maasdal nogal eens last veroorzaakt, worden verbeterd. De grens wordt hier en daar ver kort en de douane-cóntrólè kan ef ficiënter worden. De Duitse mijn- concessies Hillenswehr en Melanie komen waarschijnlijk geheel of ge deeltelijk in Nederland te liggen en kunnen van hieruit geëxploi teerd- worden. Ziedaar de voor delen, zoals wij ze thans kunnen zien. Snel genoeg zal thans blijken, of dit een onderwaardering is, al vrezen wij, dat dit niet het geval zal blijken. JOURNALISTIEKE VERANT WOORDELIJKHEID Naar het A. N. P, verneemt, is dezer dagen de indiening bij dé Tweede Kamer te verwachten van een ontwerp van wet op de journa listieke verantwoordelijkheid. N moeilijke tijden is een flinke dosis optimisme veel waard. Wij zouden misschien een heel stuk verder zijn als iedereen dit optimisme kon opbrengen. Nu ho ren wij «ogal eens de met een be- denkélijk gezicht uitgesproken vraag: gaan wij voor- of achteruit? Of staan wij stil? Dit laatste doen. wij natuurlijk nooit. De wereld beweegt en wij bewegen mee. En ook de maatschappij verandert voortdurend, al bemerken wij daar pas na verloop van enige tijd iets van. Wat is er bijvoorbeeld al veel verbeterd wat het overwinnen van oe goederenschaarstebetreft. En ais de tekenen niet bedriegen zijn v/ij niet eens meer zo erg ver ver wijderd van. een distributieloze periode. Dit heeft zijn voor en zyn te gen. De spanning tussen lonen en prijzen is aanzienlijk toegenomen en wij zien het merkwaardige ver schijnsel ontstaan, dat het leven wel beter, maar niet goedkoper is geworden. Zoiets heeft op alle ge bieden verstrekkende gevolgen. De eersten, die het aan hun inkom sten merkten, .waren exploitanten van bioscopen en andere verma- kelijkheidsinstfillingen. Het bezoek nam reeds enige tijd geleden sterk af. Cafetaria's, lunchrooms en pa tatzaken zien. hun. omzet achter uit gaan. De gouden tijd van de eerste oorlogsjaren, toen de men sen nog los van hun geld waren, schijnt onherroepelijk voorbij. Dat dergelijke zaken het moeilijker krijgen, is des te opmerkelijker, omdat ze een zo belangrijke rol spelen in het. menselijk leven. Wij willen er ons in déze „korrel" een ogenblik mee bezighouden- Zonder ook maar iets aan de reputatie van cafetaria's en der gelijke instellingen af te doen, schijnen zij de behoefte aan goed kope eetgelegenhedêii niet ten volle te dekken. Er blijft zelfs een ruim voorzieningsgebied over, waarvan het goed zou zijn als het op de een of andere wijze geëx ploiteerd kon worden. Niet iedere werknemer verkeert m de gun stige omstandigheden omeen goedkope maaltijd te kunnen nut tigen in een moderne, naar de eisen des tijds ingerichte cahtïne, waarmede zijn fabriek of bedrijf is uitgerust. Er zijn nog tallozen, die het daarbuiten moeten zoeken en dan slaat zo'n culinaire hande ling, wanneer ze elke dag terug keert, een lelijk gat iri de geld buidel, - Dit gebrek aan- ..goedkope eëtgelegenhedèn is geen specifiek Nederlands verschijnsel; Het blijkt ten overvloede uit het plan der Engelse regering om van staats wege restaurants te stichten, waar goedkope maaltijden zullen ..wor den verstrekt. Wjj. blijven er bui ten of exploitatie van. staatswege een voor Nederland geëigende verm zou zijn. Dit zoa eens nader •bekeken moeten "worden. /Maar het plan met zijn; sterk sociaal karakter en in beginsel niet-com- mereiële inslag verdient in ieder geval aandacht. Met concurrentie van reeds bestaande bedrijven die ook in een bepaalde behoefte voor zien, heeft het niets .te maken; eerder leidt het tot verruiming van de taak, die 'deze bedrijven ln de gemeenschap hebben. Het weekblad „Horeca" - houdt zich in zijn nummer van 11 Maart j.l. ook met dit probleem bezig en doet de suggestie om eventueel, zoals dit b.v. sedert verscheidene jaren.in een restaurant in een on zer universiteitssteden geschiedt, vcor hen, die studeren of buiten hun woonplaats werken, maaltij den beschikbaar te stellen tegen gereduceerde prijs. Het is verheu gend, dat de behoefte aan goed kope eetgelegenheden, van die zij de (het restaurant en cafébedrijf) wordt erkend en dat men er aan dacht voor heeft. De belangheb benden, de mensen met de. smalla beurzen, zullen er alleen maar wel bij kunnen varèn. Het zal hun op timisme ten goede komen. Weerbericht VKW KOUD Weersverwachting, geldig tot Zatex» lagavona. Wisselende bewol- Ss*, King met enkele buien. Meest mati- en toe KTaehüge wind tassen Naord. en West. TamelyK Koude, nacht met plaatselijk nacht vorst vooral op te gen de wind be schutte plekken. Overdag weinig verandering ln tempe ratuur. 19 Maart; Zon op 6.46. onder 1850; maan cd 0.33 ondér 8.41. 19 Maart. Hoog water te Rotterdam; le tij 7.48 uur. 2e tü 20.23 uur. Ter gelegenheid van het feit. dat koning Willem II honderd jaar ge leden. overleed, werd gistermiddag ts Tilburg in de Metropoie Schouw burg een h er denk in gsbjj eenkomst gehouden. Op het podium prijkte het geschilderde portret van koning Wiltem II. Hier hadden plaats geno men hei Tilburg's Stedelijk Orkest en het koor der koninklijke lieder- tafel „Souvenir des Montagnards" •Generaal-majoor D. A. van Hil- tén, hoofd van de sectie krijgsge schiedenis van het hoofdkwartier van de generale staf. sprak over de militaire figuur van koning Willem II. Spreker zei de dat koning Willem II als mïlitairè figuur sterk op dé voorgrond trad. en releveerde de jeugdjaren van deze grote orante figuur, die niettegenstaande zijn jeugd grote veldheerstalenten aan de dag legde. Generaai-majoor Van Hilten wijdde in het bijzonder uit over het aandeel van déze oranje telg in de slagen van Quatre Bras en Waterloo. Het koor en orkest voerden na de ze- rede het. „te deum"- uit van Ma- ruts Monnikendam, waarna prof. dr, Li G. J. Verberne sprak over Willem II als koning der Neder landen, en vooral ovér ztjn beteke nis als staatsman. Aan de hand van historische gegevens belichtte deze spreker de inzichten van koning Willem II ten opzichte van ons volk en speciaal ten aanzien van het katholieke volksdeel.. De-invloed van deze .vorst tijdens diens ver blijf in Noord-Brabant is duidelijk merkbaar, aldus spreker- De baad, die Tilburg met de koning bad en de voorliefde van de vorst voor al wat Tilburg was, werd door spróker gememoreerd. Hij zal in de histo rie blijven voortleven als de vorst, die de harten van het volk wist te winnen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1