cÜ 1 HET EOTTERDAMSCH PAROOL Ook in Duitsland interesse voor Atlantisch Pact De bevelen niet opgevolgd? Het is mogelijk dat Rusland atoomwapens fabriceert Ingrid Bergman hield een „persconferentie" KORREL Verzoek tot toelating na vorming van trizonale regering te verwachten Onze verliezen in Indonesië Bevin weldra naar Duitsland Dr. Bunche protesteert tegen Britse macht te Akaba Donderdag extra boter Tabak vrij in Bizonië Vrijspraak gevraagd Amerikaans deskundige waarschuwt: „Vier gevaarlijke waandenkbeelden" Theeprijzen vrij voor Gen. Harberts Opheffing van kleine Gemeenten Visum voor VS aan Britten geweigerd Amerikanen weigeren Sowjet-rekenmg- Meisje onder trein kort. bestek Aanval op „Diana in het bad" berecht Gecombineerde straf voor „Oberbauführer" Weerbericht KLM boekte in 1948 geen verlies Rumoer over ontruiming van woningen aan Nesser- en Honingerdijk Woensdag 23 Maart 1949 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abcnn.prljsi per week 0.32 per kwartaal 4,10, Iobbb nunwjerj f 0.09 Opgericht door de Stichting „Hat Parool** DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. 69 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 39S644 Bankier: Amsterdaansche Bank te Rotterdam Dtrecteun B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Duitsland zal om toelating tot het Atlantisch Pact verzoeken, zodra een trizonale regering is gevormd. Dit is Dinsdag in een interview met U.P. meegedeeld door dr Konrad Adenauer, de man, die beschouwd wordt als toekomstig president van de Westduitse staat Trizoniè. Ade nauer behoort tot de Christelijk-Democratische Unie en is een der voor naamste Westduitse politici. Adenauer lichtte echter niet toe op welke wijze Duitsland zou kun- nen voldoen aan de verplichtingen die het Atlantisch bondgenootschap schap met zich brengt. Volgens U.P. zijn deze verplichtingen: gewapen de interventie bü een aanval op een der partijen, herbewapening, toe stemming om weer oorlogsmateriaal te produceren en te importeren, en deelneming aan UNO-byeenkom- sten en andere internationale con ferenties. Duitse politici brengen naar vo ren dat in het Witboek van de Amerikaanse regering, dat over bet Atlantisch pact gepubliceerd is. ge sproken wordt over een mogelijke deelneming van Duitsland aan het pact. Zij wezen er op, dat Duitsland waarschijnlijk het eerste doelwit van Rusland zou zijn indien een oorlog tussen Oost en West zou uitbreken. Indien Duitsland als volledig lid tot het Atlantisch pact zou worden toegelaten, zou dit ook betekenen, dat de Duitse diplomaten de buiten landse politiek van Triznnië zouden mogen voeren, een taak. die nog altijd aan de bezetters is voorbe houden. Vooraanstaande Duitse politici, die te Bonn de grondwet van Tri zoniè opstellen, merken op. dat men zeer wel Duitslands rol in het vei ligheidssysteem van het Atlantisch pact kan beperken tot alleen maar een economische en politieke, Adenauer merkte nog op dat zo lang de bezetters de veiligheid van Duitsland garanderen, de oprich ting van een gewapende macht in Duitsland absoluut niet nodig is. Hij voegde hier aan toe. dat hij de laatste zou zijn om welk bewape ningsplan ook te steunen. U P„ wijst echter op sociaal-democratische po litici, die plannen beramen tot reorganisatie van de Westduitse politie. Men wil hiervan in kazer nes gelegerde eenheden maken. De- ze eenheden zouden een zorgvuldige opleiding van twee jaar krijgen en met moderne wapens worden uit- gerust. De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen de volgende verliezen m Indonesië zijn ge rapporteert! (28 doden): Koninklijke Landmacht: 23 Febr.: korp. A. M. Terloo, nr 250605126, Oudenbosch (N. Br.). 28 Febr.: sold. Ie kl. A, P. van der Vliet, nr 250826050, Zoe- terwoude. 5 Mrt: sold: P. A. Ja- cobsen, nr 260527201, Renkum, 6 Mrt: sold. H, J. den Brok, nr 271125215, Oss. 7 Mrt: sold. J. van Beek, nr 270512051, Rotterdam, sold. T. Boer, nr 261028140, Slie- drecht; korp- D- 3. van Hunnik, nr 280315003 Veen endaal. 8 Mrt: sold. Ie kl. I- van den Bosch, nr 270203144. Keslören. 9 Mrt: serg. J. M. Harmsma, nr 270514142, Haskerïand. 10 Mrt: 2e It. W. Warmer, nr 161010003, Amster dam-C-: majoor C- de Zwaan, nr 050128000. Arasterdam-C. 11 Mrt: sold. A. J. Ververda, nr 270616191, Wierden (O.). 13 Mrt: sold. J. T. Hensgecs, nr 270716216, Kerkrade. serg. J. M. Hermens, nr 250403140, Amstenrade <L.); serg. H. J. J. In 't Hulst nr. 270301091, Venray: sold. .T. P. Willems, nr 270120114, Posterholt (L.). 14 Mrt: sold. H. M. Raay makers, nr 260527061, Veghel. 14 Mrt: korp. J- C- Sna- terse, nr 251201120, Gouda. Ko'ni nklijk Ned.-Ind. Le gér: 27 Febr.: Men. sold. 2e kl. infie C. Jacob; Men. sergt 2e kl. infie K. M, Pomantow. 28 Febr.: Jav. sergt 2e kl. infie Ngatman; Jav. sold. 2e kl infie Sairan; proef verbintenis soldaat Soewar- di. 1 Mrt: Men. sold, le hi. infie A. E. Eunluwene; Boeg. sold- 2e klasse infie Sastra; Mai. sold, le kl, infie Abdoerahin. 2 Mrt: Mai. sold. 2e kl. infie Hasan. 4 Mrt: Amb, sergt 2e kl. infie Z. N. Mutulessy, allen uit Indonesië. Duitsers, willen praten over grenscorrecties Ernest Bevin, do Britse minister van buitenlandse zaken, zal zich, wanneer fttf ln Washington het At lantisch Pact heeft ondertekend, naar Duitsland begeven. Hij is uit genodigd door dr. Karl Arnold, minister-president; van Noordrfjn- land-Westfalen, om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de toe stand in verband met de voorge stelde grenscorrecties tussen Duits land en öb Beneluxlanden. De elf premiers van de Duitse „Lënder" m Trizoniè zullen Donder dag in Könlgstadt bijeenkomen om een resolutie op te stellen, die aan de geallieerden toestemming vraagt om rechtstreeks met de Benelux landen te mogen onderhandelen, zo meldt U. F. Volgens dit persbureau zal de resolutie eisen dat er geen correcties worden aangebracht voordat de bevolking in het betrok ken gebied zich via een volksstem ming hierover heeft kunnen uit spreken. De volksstemming zou ge houden moeten worden volgens de beginselen van het Atlantisch Hand vest en onder supervisie van een neutrale commissie moeten staan. Voorts wpst de resolutie op het „anachronisme" van de bedoelde grenscorrectie, zulks met het oog op de op handen zijnde Europese Unie. Volgens U. P. heeft dr. Arnold zijn schrijven niet alleen gericht tot Bevin, vmaar ook tot Spaak en Drees. De Franse Nationale Vergadering beeft met 410 tegen 182 stemmen een communistisch voorstel tot een onmid dellijk debat over het Noord-Atlan tisch Verdrag verworpen. Jacques Du- i cl is noemde het verdrag con oorlogs- pact dat strijdig was met het he^taan- de Frans-Sawjet-Russische verdrag en bet UNO-handvest DE MAARTSE BUIEN, die zich enige dagen over ens land hebben ontladenkonden deze schildeT niet van zijn stuk brengen. Om zich enigerm.ate tegen de nattigheid te beschermenmaakte hij gébruik van een parapluDroog aan het werk in een typisch straatje van de Amsterdamse Jordaan met de Westertoren op de achtergrond. Dr. Ralph Bunche, de waarne mende bemiddelaar der Verenigde Naties in Palestina, heeft de veilig heidsraad gerapporteerd dat het on derhouden van patrouille-activiteit het versterken van de voor het sluiten van de wapenstilstand in Palestina aan weerszijden van de grens in het Akaba-gebied gelegen troepen „In strijd ls met de wapen stilstandsvoorwaarden, die door beide partijen zijn aanvaard". Dr. Bunche deelde mede, dat hij sprak over „versterkingen van elke aard, de Britse inbegre- p e n". Een Britse woordvoerder te Lake Success zeide in een commen taar, dat de aanwezigheid van deze Britse troepen in overeenstemming ia met de rechten, welke Engeland volgens zijn verdrag met Transjor- danië bezit. (Van onze Haagse redacteur). De bonnenlijst van a.s, Donder dag vermeldt een bon van 250 gr. rijst voor alle leeftijdsgroepen, een bon voor 125 gram koffie en een extra-bon voor 250 gram boter of vet voor de leeftijdsgroepen boven de vijf jaar en 125 gram onder de vijf jaar. De tnbaksrantsoeoerinfi in de Brits- Amerikaanse zone van Duitsland xs gisteren afgeschaft. Men verwacht dat in de Franse zone tot eenzelfde maat regel zal worden overgegaan. In West-Duitsland- zfln ongeveer 27,000 ton Amerikaanse tabak aanwe zig terwijl nog 10 000 ton Turkse en 2 500 ton Griekse tabak worden ver wacht PRESIDENT TRUMAN is met vacantie. Hij vertoeft aan. de kast van jT Florida, waar op de marine-basis Key West zijn buitenverblijf „Het kleine Witte Huis" gelegen is. Vorige week Vrijdag kondigde ae president aandat hij waarschijnlijk zijn vacantie zal onderbreken om 'n ontmoeting te hebben met Winston Churchill, die dezelfde dag naar Amerika vertrok. Maar zover is het nog niet, zegt Harry S, Truman, eerst ga ik nog een poosje hengelen. Samen met zijn adviseur John R. Steelman gaat hij er diktuijls met een marine-vaartuig op uit om te trachten wat visjes te verschalken De Amerikaanse atoomdeskun dige dr. Bradley heeft in een ra diorede gezegd, dat het mogelijk ls, dat de Sowjet-Unie atoomwapens fabriceert. Het geloof dat de V.S. het monopolie hebben over de ken nis der atoomenergie, noemde dr. Bradley „een der vier noodlottige waandenkbeelden", die de Amerika nen onvoorbereid- doen zijn op een mogelijke atoomoorlog. Deze vier waandenkbeelden zijn een groter gevaar dan het prijsgeven van we tenschappelijke formulieren, wélke dan ook, aldus Bradley. De vier waandenkbeelden waren volgens Bradley de volgende: 1. De „mythe van het geheim" De Sowjet-Unie, zo kon men als zeker aannemen, 'was in het bezit van het wetenschappelijke geheim van de atoombom. 2. De kwestie van de kennis hoe da atoomwapens te maken. Volgens dr. Bradley hebben de V.S. slechts een voorsprong van zeer tijdelijke aard. Ieder die een atoomtoren kan bouwen, kan plutonium maken. Het is zeer wel mogelijk, dat een geïndu strialiseerde Sowjet-Unie, gesteund door gevangen genomen Duitse ge leerden reeds atoomwapens produ ceert. Met Ingang van Donderdag a.s. zijn de prijzen voor thee en thee- ballen vft. Brits minister van verkeer bezoekt ons land De Engelse minister voor verkeer A. ïarn«f brengt op uitnodiging van Ie Nederlandse minister van verkeer en waterstaat een oriënterend bezoek aan Nederland. De heer Eamef komt vandaag in ons land aan en zal om. een aantal water staatkundige werken bezoeken. Driehonderd schreeuwende en gesticulerende verslaggevers raakten bijna slaags spiegelzaal kneusde rib, een vrouw De Zweedse actrice Ingrid Bergman heeft in Rome een perscon ferentie trachten te houden, die echter bij na in een vechtpartij ontaardde. De aanwezigen Be gonnen te dujven en te dringen en Ingrid viel bijna op de grond. Zij moest ontzet wor den door een aantal kellners, die haar met veel moeite naar haar kamer loodsten. De beroemde film ster is verleden week uit Hollywood te Rome aangekomen, waar zij onder de beroemde Italiaanse regisseur Roberto Rossellini de hoofdrol zal spelen in de film „Na de or kaan". Zij deed haar best om charmant te zijn, maar het zat haar te gen. Bijna 300 schreeu wende en gesticuleren de verslaggevers, pers fotografen en filmlief hebbers baanden zich met geweld een weg van het hotel Excel- gilde. Tenslotte werd de" slor, waar de perscon- deur opengeduwd ferentie- gehouden zou worden. Eerst glimlachte ze, toen keek ze kwaad en tenslotte werd ze bang. Toen de menigte be gon op te dringen riep Rossellini: „Ruimte, ruimte, alstublieft". Miss Bergman gaf op enkele vragen ant woorden, die niemand kon verstaan. Ze zette handtekeningen op een paar stukjes papier, die men haar voor hield. Ze poseerde gedul dig voor de fotografen, die het strijdperk met hun bUksemlichtlam- pen onder vuur namen. Toen begon Rossel lini zich zorgen te ma ken over zijn ster. „We gaan/', zei hij op bevelende toon. maar de mensen hiel den voet by stuk en. begonnen op te drra- - Minstens een ver kreeg een ge- gen, Mms slaggever Ingrid naar buiten ge werkt „Basta, basta." ge noeg) schreeuwde een hevig met zijn ellebo gen werkende, transpi rerende kellner, „Maledueiali/* (on opgevoed) riep Rossel lini, „Dit is een af grijselijke demonstratie van bestialiteit." „Slecht georgani seerd," antwoordde een reporter vinnig, die Rossellini tot m een lift nazat. Over haar fümplan- nen was Miss Bergman enthousiast „Het is wat nieuws om met amateurs te moeten werken. Ik zal Frans spreken of lie ver gezegd dit probe ren. De andere acteurs spreken allemaal Ita liaans." Over enkele dagen zal op het historische eilandje Stromboli met de film begonnen wor den. 3. Het was evenzeer een waan denkbeeld, dat de atoomwapens ab solute wapens zijn. Zij zgrt dit niet. Zij zijn onderhevig aan duidelijke beperkingen en behoren wel dege lijk op strategische en tactische wijze gebruikt te worden, zo zeide Bradley. 4. Het laatste even absurde als ge vaarlijke waandenkbeeld was de mening, dat de atoomwapens in werkelijkheid niet van so groot be lang ztjn. Er werden pogingen ge daan de waarde van de atoombom omlaag te halen. Dr. Bradley zeide te hopen, dat David Lilïental, voorzitter van de atoomcommissie, toestem-' miog zou ontvangen de analyse van de uitwerking van atoomwapens der commissie te publiceren. Het officiële rapport over de proeven bij Bikini behoorde eveneens be kend gemaakt te worden. Het volk in onwetenheid te houden zou even veel succes hebben als het bouwen van een Maginol-linie van kerk hoven in het midden van de Oceaan, aldus dr. Bradley. „Het eigendunkelijk overschrij den van de bevelen van de C.V. (commandant veldleger) tijdens de gevechten bij Rhenen in de Mei dagen van 1940 en door desertie zijn strijdende troepen in de steek laten" is de thans 63-jarige gene- raal-maioor bd. J H. Harberts ten laste gelegd, die Dinsdag terecht stond voor het Hoog Mili- *?ir Gerechtshof te Den Haag. De advocaat-fiscaal heeft na de uiH oerige verhoren vrijspraak ge vraagd. Dit „schandaal-Harberts" zo als, deze kwestie na de capitulatie in 1940 werd genoemd is reeds dadelijk na de bezetting onder zocht. Het commandant van het justitioneel garnizoen in Utrecht verwees haar toen al naar 't Hoog Militair Gerechtshof. De NSB zag er een propaganda-stunt in en de procureur-generaal van politie te 's-Gravenhage probeerde de zaak voor het Vredes-Gereehtshof te brengen om, zoals hij het uitdruk te, „de schuldigen van de neder laag en de capitulatie te straffen" Invloedrijke militairen wisten dit te verhinderen en na een zeer uit gebreid onderzoek moest generaal- m ai oor Harberts nu voorkomen. Uit het verhoor bleek, dat het ender generaal Harberts gestelde legercorps bestond uit de Il-de en FV-de divisie. Het was ingezet bij de. Grebbeberg. Op 12 Mei 1940 gaf de commandant van het veld leger aan generaal Harberts bevel een aanval op Rhenen te onderne men. Toen generaal Harberts dit bevel ontving gelastte hij de com mandant van de IV-de divisie een tegenaanval op de Duitsers te on dernemen, hij stelde de Iï-de di visie onder diens commando. De IV-de divisie marcheerde reeds op naar Rhenen. Generaal Harberts bracht de commandant van het veldleger van het aldus gewijzigde bevel op de hoogte, zijn chef had geen bezwaren geopperd. De president van het Hof, mr. Doornbos, las een verklaring voor van de commandant van het veldleger, waarin deze vprklaarde, dat generaal Harberts destijds be voegd was om, als de omstandighe den daartoe noopten, een bevel te veranderen in het belang van de te ondernemen actie. Dat de gedachte bij verscheidene officieren groeide: generaal Har berts beeft desertie gepleegd, komt wel voort uit de desorganisatie, waarin ons leger zich bevond na de snelle opmars der Duitsers. Op 13 Mei ontruimde de generaal zijn commandopost in Doom en ver plaatste die naar Jaarsveld, geheel in overleg met zijn staL De telefo nische bevelen, die bij daarover gaf, hebben onder de drang der omstandigheden enkele ondercom- De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de colleges van Gedeputeerde Staten een rond schrijven gericht, waarin hij ver zoekt na te gaan of er in de pro vincies gemeenten zijn, welke niet voldoende bestuurskracht hebben. Hij wijst erop, dat elk geval op zichzelf moet worden bezien. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft het visum geweigerd aan drie vooraan staande Britse intellectuelen. Zij zouden naar New York reizen om deel te nemen aan een vredes conferentie, Deze bijeenkomst wordt door de regering van de V.S. ge brandmerkt als een brok commu nistische propaganda. De gedupeerde Britten zijn de atoomgeleerde prof. Bernel de his toricus Drowther en de litterator Louis Golding. Het visum kon door Amerika niet gewegerd worden aan zeven Sow- jet onderdanen, onder wie de com ponist Sjostakowitsj, die allen rei zen als regeringspersonen. mandanten. niet bereikt. Toen dezen later de post in Doorn ontruimd vonden meenden zij: „Generaal Harberts heeft de benen genomen" Mr. Van Gils e, de advocaat fiscaal meende, dat er geen sprake was van opzettelijke ongehoor zaamheid en vroeg vrijspraak. De verdediger, jhr. mr. Beelaerts van Blokland, sprak zijn vreugde er over uit dat zijn cliënt de gelegenheid was geboden zijn beleid in de oorlogsdagen te recht vaardigen, De Russen hebben de Amerikanen gisteren een rekening van 7.000 000 dollar gezonden voor de verbindin gen tussen Berlijn en de Westelijke zones, De rekening, die van 1945 dateerde, werd door de Amerikanen botweg van de hand gewezen. Bovendien hebben de Russen de Amerikanen verzocht per maand 160 000 dollar te betalen voor de huur van telefoon- en telegraafka bels. Een weigering om deze te be talen kan door de Russen als een geldig excuus voor verbreking der verbinding worden beschouwd. Een der economische functionaris sen van bet Amerikaanse militaire bestuur in Duitsland. E, T. Mar tin, zei, dat deze rekeningen onwet tig zijn en in strijd met een over eenkomst. die drie en een half jaar geleden door de Russen, is getekend. In deze overeenkomst werd be paald, dat de Russen het vrije ge bruik van de verbindingen toeston den als de Amerikanen ruim 400 ktrt kabel ter beschikking stelden en voor de aanleg zorgden. Tevens stemden de Russen er in toe de ver bindingen te onderhouden, van welke taak zij zich volgens Martin uitstekend hadden gekweten. Een maandelijkse rekening van 160.000 dollar voor dit onderhoud achtte hy echter belachelijk. Onbewaakte overweg eiste iveer een slachtoffer Een vijf-jarig meisje uit Soest, dat Dinsdag om half elf bij de onbewaakte overweg in de Molen- straat aan het speler, was, geraak te onder de electrisehe trein, die uit ds richting Utrecht naderde. Het kindje werd op slag gedood. D* Seelneaners aan de cursussen in de Rijk we rijplaatsen vallen nu ook onaer d« bepalingen van de KlHderöl)- sJ&gwtt. Deze maatregel van de minis ter van Sociale "Zaken «eldt met terug werkende kracht tat 1 October 1948. Vrijdag vertrekt een extra KLM- vliegtuiR van Schiphol naar Batavia Twintig passagiers zullen met het toe stel worden vervoerd De route gaat via Khartoem en Mauritius Het komt niet vaak voor, dat iemand moedwillig een schilderij beschadigt en het Wetboek van Strafrecht bevat derhalve geen uniforme regel, hoe op te treden tegen de vermeiers van schilde rijen in musea. Dit heeft tot ge volg, dat voorarrest in dit geval niet mogelijk is, tenzij de daad in strijd is met het algemeen belang, In dat geval is tien dagen preven tieve hechtenis het maximum. Vandaar dat de zaak van de ex- politieke delinquent J. C. K. uit Naaldwijk, die zich vergrepen had aan „Diana in het bad" in Mu seum Boymans. met zoveel spoed is behandeld. Dinsdag is vonnis gewezen, 'zodat verdachte daarna in definitieve hechtenis kon wor den genomen, De ^President betitelde de daad van K. als „volkomen zinloos". Het kon zijn, dat verdachte zich teleur gesteld voelde, dat hij geen werk kon krijgen (hij was sedett acht weken werkloos), maar dat mocht geen reden zijn, een gemeentelijk museum tc benadelen. Wanneer de vele werklozen, die ons land vóór de oorlog kende, zich op dezelfde manier gedragen hadden, zou er van onze kunstschatten weinig overgebleven zijn! Verdachte gaf dit grif toe, maar verklaarde, dat zijn enige bedoeling was geweest, de aandacht t.e trekken en op die manier een betrekking te krijgen. Op de dag, dat hjj zijn daad pleeg de (11 Maart), had hij een brood mes bij zich gestoken, een toe gangskaartje gekocht in Museum Boymans en was vervolgens naar een der zalen gegaan om het be wuste schilderij van Rubens een snede toe te brengen. Dr. v. Lienden, psychiater, had een uitvoerig rapport samenge steld. Op de vraag van de President of hij psychische controle en medisch onderzoek noodzakelijk achtte, antwoordde dr. v. Lienden; Zeker op dit moment. Een. vrijheidsstraf in een byzondere strafgevangenis of in een psychiatrische inrichting leek hem het meest wenselijk. De Officier van Justitie vestigde er de aandacht op, hoe verdachte zich reeds meer, in Amsterdam, aan een dergelijke daad had schul dig .gemaakt. Verdachte was ook eens op het zonderlinge idee ge komen, een circulaire uit ie reiken aan ambtenaren, waarin een belo ning werd uitgeloofd voor hen, die hem aan werk hielpen. K. was bouwkundig opzichter en ambieer de een vaste betrekking. De verdediger had „gebrek aan wilskracht" bil zijn client gecon stateerd. Het wel „hoger op" willen maar niet kunnen door een min derwaardigheidscomplex. Hij meende, dat een onvoorwaardelijke straf geen effect zou hebben. Tijdens de oorlog was verdachte in Duitsland geweest, waar hij het gebracht had tot „Oberbauführer". Het Hof sprak tenslotte vonnis uit-: zes maanden gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar en voorwaardelijke ter beschikking stelling van het Genootschap Rot terdam en van een door dit genoot schap aan te wijzen psychiater. ZACHT OVERDAG Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond. Droog weer met weinig wind en nog enkele over drijvende wol kenvelden. Gedu rende de nacht en vroege och tend plaatselijk nevel of mist erj tamelijk koud, doch bfjna ner gens nachtvorst. In de namiddag over het alge meen zonnig en zacht weer. 24 Maart: Zon op 5 35. onder 18.59; maan op 5 27, onder 13 05 24 Maart: Hoog water te Rotterdam: le tij 0 44 uur, 2e tij 1334 uur. Luchtdruk 1034 4- wind N-O 1; temp. 6: max. 8.2 (2 30 u. gistermiddag): min. 0 4 (gistermorgen 8 uur); welge steldheid: nevel. De Canadese minister van Financiën Douglas Abbott heeft in het t,agcr- hujs een ..zonneschynbegroting" inge diend. waann ongekende belastingver lagingen worden aangekondigd De op brengst der inkomstenbelasting zal met 32"? het sterkst dalen. Door het ver hogen van cie grens der belastingvrije inkomens worden van de lijst van be lastingbetalers 750 0<W personen afge voerd. De regermgsonti angsten zullen mede door andere belasting verlagingen daten met een bedrag van 323 mlllloen dollar, Autoriteiten die een onder zoek instelden naar de deze week in Chili geboren vijiling maken bekend dat het een „vergissing" is geweest De moeder kreeg maar éei» baby de rest was fantasie van de baker die be kend staat als ..wonderdokteres cn heks". Het dagboek van Katliarlna Schralt. gewezen vooraanstaand actri ce en vriendin van keizer Frans Jozef I van Oostenrijk is uit een kluss te Wenen verdwenen Een Amerikaanse uitgever heeft een grote som voor het dagboek geboden. De Amerikaanse actrice Jean Sum die kleine filmrol len speelt, heeft vorig jaar drie ver schillende kleinen haar geprobeerd om le weten te komen met welke kleur zii het meeste werk kon krijgen Als brunette \erdtende zn 776 dollar als blondine 369 en met rood haar 33 In Engeland Is Dinsdag weer het een en auder van de bon gegaan. De melk is vri| .tot nader order" en de rege- rittB&contróJe op meer dan vijftig grondstoifen is opgeheven wat het jaarlijks verstrekken van 630 ÖOO ver gunningen en dergelhke onnodig maakt De kostbare uit de dertiende eeuw daterende schrijn die het stof felijk overschot van Karei de Grote bevat in de Dom van Aken is onder het opzeggen van de daarbli behoren de hihmRische gebeden geopend Aan het eind van de wereldoorlog heeft de schrijn in een vochtige mijngang opge borgen gestaan. Medici constateerden echter dat het gebeente van de keizer over het algemeen goed m tact was gebleven De gewaden hadden echter schade opgelopen en waren verscho ten. JE Benelux begint meer en meer de aandacht te trekken. Zelfs van een kant, waar wij het zeker niet van verwacht hebben. In W.- Dultsland heeft een blad het voor stel gedaan om tot een economi sche unie tussen de drie Benelux landen en dit Duitse gebied te ko men. Afgezien van het feit, dat een dergelijk voorstel kan uitgelegd worden als een knappe tactische zet, betekent het toch ook, dat het voorbeeld van de Benelux in poli tieke en handelskringen met grote aandacht wordt bestudeerd en dat men tot de conclusie is gekomen, dat de gedachte veel aantrekkelijks behelst. Nu kan het niet ontkend worden, dat 't resultaat der Haagse conferentie velen, en zeker in het buitenland, de ogen heeft geopend voor de geweldige mogelijkheden van een economische unie als bij drage tot stabiliteit. Zoals te ver wachten was, zullen nog vele te genstellingen moeten worden over brugd alvorens de economische banden tussen de Beneluxpartners zodanig zijn aangehaald, dat de drie betrokken landen economisch een eenheid zullen gaan vormen. De.tastbare resultaten blijken on der meer uit de bereidheid van on ze beide deelgenoten, Nederland nieuwe credieten toe te staan. Dit zijn in zekere zin offers, die op an der gebied ook aan ons gevraagd zullen worden om de vele moei lijkheden men denke slechts aan de monetaire kwestie, die het kernprobleem is van de gehele Be- nelux-samenwerking te over winnen. Het is een van de oorza ken waarom de volledige samen werking niet op korte termijn tot stand kon worden gebracht. De economische situatie bij de drie partners toont te grote verschillen. In België heeft men getracht het prijspeil een natuurlijk niveau te laten vinden, terwijl het Neder landse prijspeil door de overheid min of meer is gefixeerd. De Bel gische prijzen zijn ongeveer 12 pet. hoger dan de Nederlandse. Zien. wij naar de lonen, dan blijkt, dat deze in België ongeveer 20 pet. ho ger zijn dan in Nederland, terwijl verder de sociale lasten nagenoeg gelijk zijn. Zolang er nog verschil is in de economische structuur der beide landen, is het niet zeker, dat optrekken van de lonen in ons land nodig, zal zijn, hoewel dit 'n punt is, dat op de duur zwaar genoeg kan wegen. België verkeert ook nog in ander opzicht in een benijdenswaardige positie. Het land heeft een sluiten de betalingsbalans en daarvan is in ons land geen sprake'. Ook het betalingsverkeer tussenbeide buur landen heeft zich niet bepaald be vredigend ontwikkeld, zodat wij niet alleen het ons toegestane swingcredïet hebben moeten ge bruiken, maar zelfs goud hebben moeten overmaken. Uit de gehele gang van zaken blijkt, dat indus trialisatie voor Nederland een ge biedende eis blijft. Die industriali satie moet voortgang vinden, opdat wij onze, in tegenstelling met Bel gië snel groeiende bevolking te eten zullen kunnen geven. De mo gelijkheden zijn gelukkig nog voor handen en in de eerste jaren zeker niet uitgeput. Een verbetering van het industriële klimaat In ons land zou gestimuleerd kunnen worden, als de guldensaldi van België hier te lande geïnvesteerd werden. Ons scheidt nog een flink jaar eer de economische unie in wer king kan treden en er moet in die tijd een berg werk worden verzet Het doel is zeker de moeite waard om alle krachten in te spannen en daarin zit iets fascinerends. Om nu terug te komen op de proefballon, die men in West- Duitsland heeft opgelaten, uit het voorgaande blijkt wel zonneklaar, dat het pad, dat naar de economi sche unie voert niet gemakkelijk is. De hemel boven "West-Duitsland is echter heel zwaar bewolkt en de paden zijn zeer doornig. Wat voor de Beneluxlanden als vanzelfspre kend geldt, lijkt, zonder zwart gallig te worden, voor West-Duits- land nog toekomstmuziek. De K.LM. zal het boekjaar 1948 afsluiten zonder verlies, ondanks de moeilijkheden, die z<j ln de tweede helft van December op de Indone- sië-route heeft ondervonden.-Hou den deze moeilijkheden echter aan, rian zal 194.9 wèï een behoorlijk ver lies opleveren. De woningen aan de Neser- en Honingerdijk, ter hoogte van de drinkwaterleiding hebben wel wa terleiding maar geen riolering. Het vuil wordt gedeponeerd in een sloot achter dp woningen. Deze onhygië nische toestand is reeds lang een doorn ln het oog van de drinkwater leiding-directie. In 1920 is reeds een vergeefse po ging gedaan de woningen die par ticulier eigendom zijn voor de ge meente te kopen met het doel ze af te brek«*n en de stinksloot te dem pen in het belang van het water werk. De onderhuizen van de pan den aan de Honingerdijk en Nesser- d(jk van watertoren tot Rtjsakker- laan zijn tijdens de oorlog groten deels onbewoonbaar verklaard. De bovengedeelten van de huizen ble ven echter bewoond. Dezer dagen is echter de onteige ning van ongeveer tachtig wonin gen aan Nesser- en Honingerdijk aangevraagd door de directeur van de drinkwaterleiding. Volkshuisvesting is op dit ver zoek ingegaan en heeft thans de be woners doen weten dat hun hulzen onbewoonbaar zijn (of worden?) verklaörd. Deze mededeling ging vergezeld van een schrijven (lat de betrokkenen ambtshalve voor een ander woning zijn Ingeschreven. Wanneer de ontruiming dient te ge schieden ls niet vermeld. Vanzelfsprekend heeft dit ingrij pen van volkshuisvesting grote on gerustheid teweeggebracht b\j de bewoners van Nesser- en Honinger- djjk. Het vreemde van het geval is dat een ander buiten medeweten van de wethouder voor Openbare Werken is geschied. Voor 16.000 vulpennen enz. gestolen De Haagse recherche heeft een 19-jarige jongeman aangehouden, die in de loop van zes maanden uit een grossierrierjj voor f 16.000 aan vulpenhouders, vulpotloden en ballpointpennen heeft gestolen. In samenwerking met twee andere jongelieden verkocht hij deze voor werpen aan winkeliers in Den. Haag, Rotterdam en Gouda. De drie jonge mannen zijn m arrest gesteld, tegen de winkeliers is proces-verbaal opgemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1