c J STADSNIEUWS Juffrouw Mooi initiatief bij Wilton AGENDA SVV-AGOVV en de spoorwegen Het regionalisme Plechtigheid op de Mijdrecht Vlaardingen J Burgerlijke Stand .R.O TAXIS 13 8 Dagelijkse ongevallen Interessante proef op middelbare scholen te Rotterdam De eierexport-zegels Vrede voor Oostenrijk schijnt onbereikbaar Israëlische ldaeht bij Veiligheidsraad SCHEEPVAART SCHIEDAM M. f. d. Nagel Aank. bediende Levensmiddelenbedrijf Nette Meisjes Bakkers en Fabrieksarbeiders Een Analyst Koeriersters e Ahrfiiihtiif'-' 2 Woensdag 23 Maart 1949. Op 19 October 1948 is door ir. M. J. P.omer, directeur van de werf Wiiion-Fyenoord, aan de perso neelsvertegenwoordigingen voor gesteld om bij overlijden van een werknemer der onderneming in ac tieve dienst door het gehele perso neel een bedrag van twintig cent per persoon beschikbaar te laten stellen. Het totaal-bedrag, dat bij de huidige sterkte ongeveer f 1300 zal bedragen, zal dan in geld of natura beschikbaar worden gesteld aan de nagelaten betrekkingen. Haar „Wilton Fyenoord-nieuws" meldt, bestaat er by de personeels vertegenwoordigingen grote sym pathie voor dit plan. dat, wanneer hiertegen geen bezwaren meer worden ingebracht, m i.v. t April zal worden verwezenlijkt Engels hezoek aan Wilton-werf Na de Engeland-trip van de "Wilton-mensen in 1948, is het dit jaar de beurt aan de Wandsworth- vrïenden om naar Schiedam te ko men. Gedurende vier dagen zullen zij omstreeks Pinksteren de gasten zijn. De komedianten komen Voor de toneelkring „Het Schouw spel" 2al het gezelschap „De Ko medianten" op Donderdag 31 Mrt.» een opvoering geven van het blij spel „Betalende logé's. Johan Kaart heeft de regie in handen. Concert: 24 Maart. Rijks HBS, 3 u: Een uur muziek. Nap de Kieyn, viool; Alice Heksch, piano. Films: Passage-bioscoop: Da. 2. 7, 9.30. 2a. en Zo. 1.45, 4.15, 7, 3.30 u: (Do avond geen voorst.): De Wenteltrap. (18 jr.i. Monopole: Da. 2. 7. 9, Za. 2, 5. 7. 9, Zo, 3, 5, 7. 9 u: Vechtende wakers en Wie doodde van Loon? (14 jr.). Byeenkomsten: 24 Maart. Volksgebouw, 8 uur: SSB-kadercursus. C. J. v. Lien- óen spreekt over Ziekenfonds problemen. 25 Maart, Stadhuis. <7.30 uur: Gemeenteraad. Sport: 24 Maart. Passage-theater. 7 en 9.15 u: Gymnastiek-uitvoeringen t.g.v. 45-jang bestaan Thor. 26 Maart. Musis Sacrum, 2 uur: Niwin-bridgedrive. Padvinders-filmavond Hedenavond organiseert Groep I van de Waterscouts een filmavond in het Verenigingslokaal. Vertoond zullen worden films uit 't padvin- dersleven, o.a. „Ridders zonder Harnas en Jamboree 1947 in Mois- son. De voorstellingen vangen aan om 7 uur en 8.45 uur. Diefstal op klaarlichte da^ Ten nadele va,n de wed. F. B. is Maandag op klaarlichte dag een bedrag van f 500.— gestden uit een woning aan de Broers vest. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Ter gelegenheid van de kam pioenswedstrijd SWAGOW, op a.s. Zaterdag in het Feyenoord- stadion, laten de spoorwegen enige extra treinen lopen, »Zaterdagmïd~ dag zal om 16.14 uur uit Schie dam een trein vertrekken, 16.27 aan het station Rotterdam- Zuid. aankomt. By zeer grote toe^ loop zullen er voor en na 16.14 nog enige extra treinen worden ingelegd. De trein Amsterdam Dordrecht, die 15.53 uur te Schie dam stopt, zal eveneens stoppen aan Zuid. Na afloop van de wed strijd vertrekken om 19-03 en 19.14 treinen, van station Zuid naar Schiedam. Negativisme is te bannen Mr. J. Linthorst Homan heeft na de drukbezochte conferentie te te Bakkeveen over het regionalis me o.m. waren twee commis sarissen der Koningin van het be gin tot het einde aanwezig Dinsdagavond voor de radio nog 'n korte samenvatting gegeven. Re gionalisme. een toenemend streven in Nederland, is een streven naar zelfstandigheidsbesef, behoud van cultuurbesef e.d. van kleine groe pen en streken. Zelfs grote vereer ders van Beneiux-ideeën en Noord Atlantische pact-eisen zyn tegen woordig regionalist. Bij het opgaan in grotere gehe len moeten er verschillen blijven. Verschillen, die ons lief zijn omdat zij eigen-Nederlands zijn, zowel op cultureel, als op sociaal *n econo misch gebied. Zij die net regiona lisme vrezen, verwijten er aan, dat het de decentralisatie en het ver zet tegen het centrum in de hand werkt, maar de pro-regionalisten zijn ervan overtuigd, dat dit nega tivisme te bannen is. Uit binnen kort tegemoet te ziene publicaties zal dit blijken. Het regionalisme vraagt om San- dacht. Welnu, die aandacht is er en terecht. Maandag 28 Maart 2al de minis ter van Verkeer en Waterstaat aan boord van het m.s. Mijdrecht aan de Parkkade te Rotterdam een ge denkplaat onthullen, vermeldende de prijzende bewoordingen van de bij Koninklijk Besluit van 9 De cember 3948 nr. 10 aan de Mij drecht toegekende Koninklijke ver melding bij dagorder. Tweede herdenkings concert Willem Pijper Onder auspiciën van het Rotter dams Toonkunst-conservatorium wordt Maandagavond 28 Maart in het doofst ommeninstHuut 'n twee de concert gegeven ter herdenking van Willem Pijper. Aan liet pro programma van pianowerken. ka mermuziek en liederen werken mee: Lily van Spengen (piano), Gert van der Steen (piano), Jo Bollekamp (zang), Han Holsber- bergen (viool), Victor Bougnenon (cello), Jaap Luyendijk (fluit). Constant Stotijn (hobo). Har rend Vlag (clarinet), Piet Götzsch (fa got) en Henk van Maurik (hoorn). Vanavond zal het stil zijn bij Brinkman en bij Heek en op de markt in Haarlem Woensdagavond. De meisjes hebben haar mooiste nylons aange trokken. maar de cavaliers van de pantoffelparade zitten op het veld van Kick Smit en hebben meer bewondering voor de verre uittrappen van de Munck dan voor de new look van de Haarlemse schonen.... Gewestelijke vergadering P.v.d.A. Dit jaar voor het eerst zal te Vlaardingen de gewestelijke ver gadering van de Partij van de Ar beid worden gehouden. Deze ver gadering wordt gehouden- in de zaal Harmonie op Zaterdag 26 Mrt. Burgemeester Heusdens zal een welkomstwoord spreken. Nieuw gebouw Leger des Heils Zaterdag werd het nieuwe ge bouw van het Leger des Heils ge opend. Er waren verschillende ste delijke en kerkelijke autoriteiten aanwezig toen om 3 uur 's middags burgemeester Heusdens van de ka pitein D. Boschma de sleutel van 't gebouw ontving en de deur van het gebouw opende, waarna men zich naar binnen begaf. De kapi tein Boschma sprak een inleidend woord, waarin hij een beroep deed op de aanwezigen het werk. van het Leger des Heils te steunen, daar de verbouwing was tegenge vallen en er meer geld nodig is dan aanvankelijk was bepaald. De bur gemeester wenste het Leger des Heils geluk met deze vooruitgang en wees ap het grote belang en het nut dat het werk van het Leger des Heils steeds heeft gehad. Terug van IJsland Wat je ver haalt is lekker dacht schipper W, Hoogendijk van de Vlaardingen 74 en hij voer met zijn schip naar IJsland. De Noord zee brengt weinig op en men zag dus uit naar visrijker water. Het heeft een goed resultaat gehad. De VL 74 bracht van deze lange moei lijke reis niet minder dan 1200 kis ten vis mee. Een groot gedeelte van deze vis bestaat uit kabeljauw. De besomming was bij het ter per se gaan van ons blad nog niet be kend. Postduiven-vlucht Zondag hield de vereniging „De Postduif' een wedvlucht vanuit Nieur/erkerk, afstand 12 km. Pre cies half twaalf werden de dui ven Sn vrijheid gesteld en 11.52.21 was de eerste terug in het hok. De laatste verscheen 11.53.31. De uit slag was: 1 C Tuinder, 2 Gebr. Stieber. 3 v. Triel. 4 W Poort Zn.., 5 M v d Moezel, 6 J Wen teler Zn., 9 A Sut- torp, 12 J, de Waard, 14 P, Holle- man, 15 C Flipse, 17 P v Os Zn., 18 Mourik, Boes, 20 J. Freij Co., 22 Gebr. v d Kant, 22 A Broeders gebr. Vis. Zondag a.s. isjer weer een wed vlucht, nu vanuit Gorkum. Al leen duiven van georganiseerde liefhebbers kunnen deelnemen. In- korven van 89 uur in het lokaal van de heer Segers. Geboren: Margo J, d v W Vis ser en M Verheul. Willem, z v A Broekhuizen en J. Schop. Overleden: H Sprong 57 j. A. Hoogenboezem 73 j. W Bergman 79 j. weduwe van A. Stolk, ROTTERDAM Nog meer successen voor „Zanglust" Het Rotterdams mannenkoor „Zanglust" heeft op het vierdaags zangfestival „Het Nederlandse lied" te Hilversum (op 15 en 16 Januari en 12 en 13 Februari) niet alleen twee eerste prijzen met tweemaal lof der jury behaald. In de superieure afdeling, maar te vens 't hoogste aantal punten van. het hele concours. Bovendien ont ving het koor zojuist bericht, dat het de hoogste prijs voor het beste vrije werk is toegekend, n.l. de „Koor en kunstleven-wisselier" voor het jaar 1949. Deze wisselier zal zo spoedig mogelijk op „een officiële gelegenheid door „Koor en kunstleven" aan „Zanglust" ter hand worden gesteld, tegelijk hoopt men dan de première te ge ren van de propaganda-film „Zin gen, dat willen wij". Advertentie IM. Raadszaal bijna klaar In een toespraak bij de opening van de nieuwe zaal van het Leger des Heils deelde de burgemeester xor. J. Heusdens o.m. mede, dat de raadzaal en de trouwzaal, die zoals men weet verbouwd zijn. <.is zo goed als klaar zijn. De bu 'gemees- ter sprak van: slechts luttele da gen straks zullen onze Vlaar- dingse paartjes dus weer echt op t stadhuis worden getrouwd en zullen de vergaderingen van de raad weer in het raadhuis kunnen worden gehouden. INENTING TEGEN POKKEN Ter openbare kennis wordt ge bracht, dat op Donderdag 31 Maart a.s. te 16 uur in een lokaal van de BLO-schcol in de Zomerstraat ge legenheid zal worden gegeven voor kosteloze inenting af herinenting tegen de pokken. Zij, die voor zich of voor hun kinderen van deze ge legenheid gebruik wensen te ma ken, behoren daarvan kennis te ge ven op Donderdag 24 Maart tussen 14 en 15 uur op de afdeling bur gerlijke stand, Markt 11, alhier on der overlegging van het trouw boekje. Op de donkere jongeling uit Sit- tard wordt vanavond, met alleen door de Haarlemse cavaliers maar ook door andere ogen scherp gelet. Want zoals nu de berichten oyer Piet Kraak luiden zal hij tegen frankrijk wel met in het Neder landse doel kunnen staan en is er dus een vacature. Wie moet dan zijn taak overnemen? Van Raalte, De Munck, Saris of.... eh.... Wim Landman? Het is nog niet zo heel lang geleden dat Wim Landman nog het enfant cheri was van meneer Herberts, dat hij bij de landenpara- de in het Wembley stadion, te Lon den werd uitverkoren om de Ne derlandse vlag te dragen. Niets is zo grillig als sportroem. Vandaag ben je „enfant chéri", morgen komt er een brief van de keuzecommissie, dat je toch eigenlijk maar een prul bent omdat je niet 'edere avond trouw je tanden poetst en met lijn 1 gaat ais je naar het veld moet om te oefenen. Of meneer Herberts fronst bedenkelijk z'n wenkbrau wen, mompelt zo iets van: „Niet dan over mijn lijk.en.van Raal te wordt gekozen. Het heeft Wim Landman heel wat moeite gekost om de keuzecommissie te bewijzen dat hij toch wel eon serieus leven leidt, dat hij elke avond trouw z'n tanden poetst, dat hij nooit een ver jaardag van z'n tante overslaat, dat hij wel eens een trammetje neemt naar het veld, maar alleen als hij laat is en dat hij graag van meneer Herberts zou willen weten wie dat geschreven heeft. Enfin hij heeft de keuzecommissie van zijn goede gedrag kunnen overtuigen en mag vanavond weer op het reservebankje zitten entoezien hoe de Haar lemse cavaliers voor de donkere jongeling uit Sittard applaudisseren. Misschien zit er nog een op dat bankje: „het geval-Kraak". Zo heb ik het tenminste ergens gelezen. „Het geval-Kraak".... „Val zou Piet zeggen, als hij het las. „Heb ik me daarvoor te sappel gemaakt?" ZO DRTJK ALS EEN KLEIN BAASJE Die Luc.,..l Na z'n tweede over winning in Parijs krijgt hij het zo druk als een klein baasje. Charron- Turpin en heel misschien van de zomer Marcel Cardan in hst Pare dds Prinses. Z'n ster fonkelt weer en meneer Bouwens kan opnieuw een lange neus trekken naar de Rotterdamse Pers. Alsof wij elke dag met Luc aan het bakkeleien 2ijn Ik heb van de wandelsportbond uit Heerlen een uitnodiging gekre gen om aan de zesde ronde van Zuid-Limburg mee te doen, van 28 tot en met 30 Mei. Het ziet er erg aanlokkelijk uit, met leuke marsen langs mooie Limburgse stadjes en na afloop een koffiemaaltijd bij Schiffers en voor de deelnemers een „rondekruis". Kosten 650 die gaarne door meneer H. Reijxien, Hindestraat 20 Heerlen zullen wor den geïncasseerd. Ik kan er tot m'n spijt geen gevolg aan geven, maar als u zin hëbt Vrijdagavond zal na afloop van de jaarlijkse ledenvergadering van de Rotterdamse Reddingbrigade in Leo's Cafetaria aan de Nieuwe Bin nenweg alhier een van de zomer vervaardigde film worden vertoond, die een beeld geeft van het werk dat de kustbrigade aan de Hoek van Holland heeft verricht. De vriendschappelijke wedstrijd tussen Sparta en Willem 2 die Zon dag a.s. te Rotterdam zou worden gespeeld is op verzoek van Willem 2 om gezift en zal dus thans te Til burg plaats vinden. ïn de nacht van Dinsdag op Woensdag is in een dancing in de binnenstad de winkelier C. van S. uit DenHaag van een trapje geval len. De man is met een gebroken in het Coolsingel Ziekenhuis behandeld en daarna in het Gemeentezieken huis aan de Zuid wal in Den Haag opgenomen. In de rijwieltunnel was Dinsdag avond om ongeveer zes uur het ver keer gestagneerd doordat de 16- jarige mej. E. J. v. V. uit de Zegen straat in botsing was gekomen met een wielrijder die haar inhaalde. Het meisje viel en moest naar het Zuiderziekenhuis worden vervoerd. Na behandeling van ge opgelopen hoofdwond is arj naar huis gebracht- De wielrijder is doorgereden. Dinsdagmiddag stak de zesjarige T. C.v. d. W. uit de Sprundelstraat onvoorzichtig de Veldstraat over. het ventje werd aangereden door een wielnjdster en brak een been. Hij is in het Zuiderziekenhu®*4 be handeld de juffrouw op dr. I$ets vond het niet nodig na de aanrijding te stoppen. In een pand aan de Ora:njeboom- straat is Dinsdagmiddag de tim merman J. M. uit de Benthuizer- straat onder een plaat kunststeen van 900 kg. terechtgekomen door dat de plaat kantelde. De man is met een gescheurde onderlip en kneuzingen in de rechterheup in het Coolsingelziekenhuis opgenomen. Lichter liep vast onder de Boslandbrug Dinsdagmiddag is de Bosland brug van 16.50 tot 18.25 voor het verkeer gesloten geweest. De lich ter St. Antoine was aldaar n.l. aan de grond gelopen. Het verkeers obstakel is door een sleepboot uit zyn benarde positie bevrijd. Afdamming van de Brielsche Maas In het gebouw van de Zuider- zeeraad in Den Haag is Dinsdag middag de afdamming van de Brielsch Maas aanbesteed. De laag ste inschrijver was het Hollands aannemers bedrijf Zanen en Ver stoep uit Den Haag voor f 5.072.QQ0 Rotterdamsch Technisch studenten gezelschap De senaat van het Rotterdamsch. Technisch Studentengezelschap heeft zich op de jaarvergadering van 18 Maart als volgt samenge steld: W J van Schuppen, praeses, H van Rossen, ab-actis, R. H. Pegel, Quaestor. Scandinavië-tournee van het R. Ph. O. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest is Dinsdag uit Stockholm in Oslo aangekomen. Vertegenwoor digers van de Philharmonïsche Vereniging te Oslo van het ge meentebestuur en leden van het Nederlands gezantschap waren ter begroeting aanwezig. Vandaag con certeert het orkest in de Noorse hoofdstad en Donderdag vertrekt het naar Nederland. Atlantisch Pact in Deens parlement in bespreking De Deense minister van buiten landse zaken, Rasmussen, beeft gisteren het Deense parlement vér- zocht, het besluit der regering tot deelneming aan het Atlantisch Pact goed te keuren. Het parlement zal het voorstel behandelen als een par lementair wetsontwerp in twee le zingen. Tijdens de zitting van gisteren kwamen een paar incidenten voor: communisten interrumpeerden en een aantal jongelieden liefc van dc tribune af biljetten uitrollen, waar op stond: „De Jeugd zegt neen. Wij vechten niet voor Wall Street." VISSERIJBERICHT scheveningen Aangevoerd door de kustvissers 265 3cg tong en tarbot, 150 kg kabeljauw," 11580 kg schol, 10300 kg schar. 600 kg wijting, 1400 kg bot, Notering verse vis: grote schol f 38,70—f 37, middelschol f 26.60—f 35, kleine schol f 14,80—20.50, schat f 7.70—f 14,70, bot t 19,80—f 20,50, wij ting f 9,00—9,80. besommingen Rust- vissers ,van 22 Maart: Sch 119 met f 70, Sch 10 met f 400, Kw 215 met f 270, Kw 61 met f 320, Th 47 met f 170, Th 42 met t 160, Uk 105 met f 200. Gisteren is men ap een drietal Rotterdamse H.B.S.-en begonnen met een belangwekkend experi ment, dat zal moeten bewijzen, of het toelatingsexamen voor een middelbare school vervangen kan worden door het geruime tijd ob serveren van de candi daten in klasseverband. Het initiatief voor deze proefne ming is uitgegaan van dr. T. S. van der Bij, directeur van de H.B.S, aan de Js-Gravendijkwal.*De erva ring heeft dr. Van der Bij geleerd, dat de uitslag van het schriftelijk toelatingsexamen niet altijd klopt met het advies van het school hoofd, Ook zou gebleken zijn, dat de examen in 50% van de gevallen m ear.woordt aan de verwachtingen, daardoor aan de candidaat worv -« gesteld. Het voorstel toelatings examen bij wijze van proef te laten vervallen en te vervangen door een langdurige observatie van de candidaten, ondervond veel symphatie bij de betrokken onder- wijs-instanties. Na overleg tussen de directeuren van de H-B.S.-en aan Hofstede straat, 's Gravendgkwal en Berg- singel, en de hoofden van enkele la- geje scholen, is vandaag met de proef begonnen. In totaal ruim 250 leerlingen zijn bij het experiment betrokken. Zij krijgen in de periode tot half Mei op vrge middagen in klasseverband les in enkele kern vakken. Leraren van de genoemde H.E.S.-en zfln bereid geweest hun vrije tijd voor dit experiment be schikbaar te stellen. Zij hebben de taak na te gaan hoe de leerlingen de leerstof verwerken. Aan het ein de van de „cursus" zal dan moeten blijken wie al of niet geschikt is voor het volgen van middelbaar on derwijs. Of deze observatie-methode betere resultaten zal hebben dan het toelatingsexamen moet worden afgewacht. Dit zal eerst blijken in de loop van het volgend schooljaar. De Nederlandse regering stelt er nog altijd zeer veel prijs op de export van eieren naar Engeland te onderhouden. Om de pluimveehouders te verplichten, ook nu (nu de distributie Is opgeheven) een bepaald aantal eieren voor de ex port te leveren is het systeem van ex portzegels ingevoerd. De pluimveehou der kan deze zegels overdragen aan een verzamelaar of exporteur, die zorg draagt voor de uitvoer naar Engeland. Daar de prijs voor de eieren in Neder land en In Engeland verschillend Is, vertegenwoordigen deze zegels een. ze kere waarde. Deze waarde hangt a£ van wat men ln Nederland voor de eieren betaalt; de exportprijs is vrij constant. Tegen afgifte van de eieren, krijgt de pluimveehouder zijn export- zegels. De kans, dat hi| méér „betaalt" dan de zegels waard zijn, Is zeer ge ring. aangezien de export die veelal geschiedt door de coöperaties be hoorlijk geregeld is. Niettemin schijnen aan dit systeem van exportzegels nogal wat bezwaren te kleven. De landelijke pluimveecom- missle van de.Stichting voor de Land bouw zal dezer dagen bijeenkomen, om de voorstellen tot wijziging van d.eze regeling nader te bezien. Na zes weken, van vruchteloos onderhandelen te Londen-over een Oostenrijks vredesverdrag hebben de "Westelijke geallieerden Rusland ervan beschuldigd „in drie talen te fili busteren". De Sowjet-afgevaardigde Zatoe- bin maakte van iedere gelegenheid gebruik om beslissingen te vermij den en de besprekingen te rekken. Dit was vrij gemakkelijk daar ieder door hem gesproken woord eerst in het Engels en daarna nog eens in het Frans vertaald moest worden. Op ieder artikel liepen de onderhandelingen dood en Zaroe- bin liet het ook niet voorkomen of er in de toekomst misschien over eenstemming te bereiken zou 2ijn. Toch wil geen der geallieerden de verantwoordelijkheid op zich ne men om de onderhandelingen te staken en de Amerikaanse delega tie heeft zelfs haar plaatsen op de boot afbesteld en tracht een nieu we zitting te forceren. Met betrekking tot het Oosten rijks verdrag zijn de Grote Vier nu 129 maal bijeengekomen. De voor afgaande besprekingen stuitten af op de eisen die Joeslavië stelde als herstelbetalingen en grenscorrec ties. Israel heeft officieel bij de Vei ligheidsraad een klacht ingediend over de aanwezigheid van Britse 'troepen tc Akaba, wat het „een schending van de op 29 Mei door de Veiligheidsraad aangenomen re solutie" acht. Israel is van mening, dat deze aanwezigheid een „ave rechts effect" kan hebben op de onderhandelingen met Transjorda- nië. Een Israëlische woordvoerder zei echter, dat zijn delegatie de Veiligheidsraad niet verzocht op dit ogenblik een actie te onc[eme- men. Aangekomen schepen 23 Maait Lakewood Londen Rijn Lloyd Waal haven, ledig: Pol ze a th Londen Rijn Liovd Waalhaven ledig: Spero Dublin General Steam Maashaven, ledig; Vesta Londen Fm ness 2e Kathavcn ledig: Mavglen Lissabon Hammerstein Pernis. st.; Lowestoft Trader Antwerpen v Es Merwehaven, St.; Jessie Maersk New York Ommeren Morwehaven, st.; Prin ses Beatrix Harwich* Hoek v. Holland; Matthew Duinkerken Ommeren gas- boeien R'dam. AU Zaandam Soetermeer Fekkes Maashaven. ledig; Rocket Bos ton L. Furness Merwehaven. JedJg. 24 Maart Bounty Middlesbro Run Lloyd Waal haven ledig; Irene Newcastle Damco Waalhavéh, kolen; Torfrid Antwerpen N.B K. Job*haven. stMajori Imming- ham Rijn Lloyd Waalhaven ledig; Arn hem Harwich Hoek van Holland: Anta- res Newcastle Rijn Lloyd Waalhaven, ledtg; Jol a Newcastle Rijn Lloyd Waal haven lcöig. Sheringham, Harwich Hudig Pieters Lekhaven, st.; Vienna, Harwich Hoek van Holland; Cateli, Huil Rijn Lloyd Waalhaven, ledig; Liberty. Grimsby Furness Merwehaven. ledig; Hasewint, Gnmsby Furness Merwehaven, ledig; Zwaluw, S^oreham Furness Merweha ven, ledig. x Voorga ats van de Nieuwe Waterweg wegens mist geankerd: Peter Reed. Fa- pendrecht, pictou County. Florence Luckcnbach, Garoet, Katwijk en Blank Vann. Vertrokken schepen 23 Maart Toornvliet. Aberdeen; Banka, Mid- dlesbro; Reiger, Ipswich. Marchmoat, Dublin; Tai Shan, Sydney; Karei. West Hartlepool; Claudius Magnn, Boucau; Noordstad, Newcastle* Pinguïn, Mid dles Pto; Sinus. Yarmouth: S N.A. 10. RouaanDa Costa, Huil; Hollandia, Antwerpen; Oscar, Caen. Lark New castle; Mudo, Fulham: Nyroca, Sou thampton; Casatia, Kopenhagen; Rita, Swansea- Hanne Clausen. Haifa; Run- hven, Rouaan; Arnedijk, Norfolk; Red- start Londen; Twin, Hull; Gaasterland, Lcith: Canopus, Hcïsmgfors; Spring- crag. Londen; Melrose Abbey, Hull; Cardrona, Grangemouth; Grampian Coast, Boston L.:"Corai Sea, New York; Phoenix, Bristol: Empire Parkeston, Harwich; Duke of York, Harwich. 24 Maart Carlbia. Middlesbro: E, en A. Scheer, Londonderry. Samland, Emden; Gerda II, Kopen hagen: Kolmar, Philadelphia; Galacum, Hull; Prins Alexander, St. John N.B,: Evanger, Hamburg; Alabaman, Bremen; Oranje. Hamburg Wilja, Kopenhagen; Sarek, Narvik; S.N.A. I, Caronte; Zee meeuw, Dundee; Tobruk, Gdansk; Nachman Syrkin, New York; Sherwood, Rouaan. Troepen- en passagiersschepen naai' en van Indonesië GROOTE BEER, thuis, p. 22 Gi braltar. KOTA INTENT, thuis, p. 22 Enggano £il. SIB A JAK. thuis. p. 22 nam. 1 uur Kaap Bon. TABENTA, thuis, 22 op 750 rnjjl v. Kaap Guardafui- WATERMAN, thuis, 22 op 750 mijl O. v. Kaap Guardafui. WILLEM RUYS, thuis, p. 22 Malta n. Southampton. Grote vaart Aalsum 22 V Kaapstad n. Port Elisa bethAardijk n New York 23 te Djed- dah; Alamak thuis 22 nam te Antwer pen Albireo n R'dam 22 op 270 mul Z W. v LissabonAlgorab p 22 öues- sant n Las Palznas* Aiwaki p 22 Vtfs- singen n New York; Amstrlkerk 22 ter rede van AccraArendskerk 23 te SydneyAgapenor p 22 Lizard n R'dam; Alehiba r. Philadelphia 21 op 200 mijl OZO v Sable eiland; Anöljk thuis 22 op 180 mijl N. v Fiores {Azo- ren)Abbedljk p 23 de Bermuda's n New York; Almdjjk n Coatzacoalcos 22 op 150 mijl N N.Q. v Bermuda's; Axeldijk n New York 22 op 480 mij] O. v Kaap RaceAlhena p 22 St. Paul's Rock n Rio de JaneiroAtmkerk thuis 22 op 750 nuji O. van Cape Howe. Alcyone. 22 v. Antwerpen n. Hampton Roads; Alkaid. uitg.. 22 v. Rio Grande do Sul; Alblasserdijk, 23 te Galveston; Arkeldjjk. 22 v. New Orleans n. Ant werpen en R'dam, Elommersduk 21 v New York op kustreis; Borneo 21 te BataviaBer- lage 21 v Balik Papan n Zambosnga; Bah 23 te Soerabaja; Beverwijk 23 te tSfax (Verb.); Blijdendijk thuis p 23 Li2ard n LondenBoissevam 23 te Pe- nang: Buys Ballot p 23 Lizard, 24 te R'dam verw.Boskoop ultg. 23 te Cris tobal; Boschfontein n Kaapstad 22 op 400 mijl N.N.W. van deze haven. Blommersdljk, 22 te BosV t Mass.; Boaehfontein. 24 vm. te Kaap d vcrw. Celebes, 22 v. A'dam n. Antwerpen. Deïfshaven 22 ter rede van Lome: Draco 21 te Bilbao; Delft ultg. 22 op 500 mijl ZW v San Mivuel fAmren' Dalerdiik, uitg., 22 op 75 mijl Z.O* i Cludad Trujillo; Duivendijk, thuis, i op 400 mijl N.N.O. v. Sombrero EI1. Farmsum, n. Nederland, 22 op 360 mijl Z.W. v. Bermuda's. Heelsum uitg. 22 v Safaga n Bela- wan Dell; Helena n Antwerpen 22 550 mijl W.Z.W. v Fiores (Azorcn) Hilversum uitg. p 23 Kaap Blanco n DakarHera n Antwerpen 22 op 420 mijl N.N.O v Sombrero eil Hugo de Groot p 23 Kaap de Goede Hoop n Takoradi. Hercules 23 te Cap Hletien; Hermes' 23 te Montevideo. Jaarstroom thuis p 23 Flnisterre n HAvre; Jupiter 22 v Malta n Famagus- ta; Jacob Cats 21 te Narvik. Joost van den Vondel 23 te Narvik verw.; Jacob Cats 23 v Narvik n R'dam Japara (Lloyd) 23 v Cristobal n Kaap stad. Koningin Emma 19 v La Guayra n Crudad Trujillo; Keiiehaven. 22 ter rede van Landana; Khpfontein uitg. 22 op 220 mijl Z.W. v Kaap Sao Vincente; Kertosono p 23 Kaap Eon n Casablan ca n New York. Linge p 21 Monrovia n Antwerpen; Leerdam 21^nam v New York n Ant werpen en R'dam; Loppersum 22 v Konakry n A'dam; Luna 21 v Fama- gusta n. Haifa; Leurenskerk p 22 nam Port Soedan (Rode zee) n Bombay: Lawak 23 te Calcutta; Lekkerkerk thuis 22 te AntwerpenLeopoldskerk thuis 22 te Suez; Lutterkerk uitg 22 v Port Said n Suez. Myrmidon 21 te Batavia; Meliskerk 21 v Kobe n Nagoya; Madoera thuis 22 v Belawan Delt n Djibouti; Marle- kerk uitg; p 23 Point de Galle n Sin gapore Maosiand thuis 23 v Las Pal mas. Molenkerk p 22 nam. Vlissitjgert n R'dam; Meerkerk thuis p 23 Gibraltar n Antwerpen. Netor 21 TealexandrièNieuw Hol- lahd'22 v Adelaide n Melbourne. Nieuw Amsterdam vertrekt 24 v New York n R'dam. Polydorus thuis 22 v Singapore. 23 te Belawan Dell; Prins Johan Willem Frlso p 22 Nordemey n Antweipon: Prins Willem Dl p 22 nam Beacby Head n Antwerpen; Poseidon p 23 Mo- na eiland n New York; Parkhaven n Antwerpen 23 op 559 mül Z. v St Ver eent c.v. Prins Willem v 22 te St -John n.b.; Pygmalion 23 v New Orleans n. Puerto Cabello. Raki 21 te Batavia; Kljnkerk thuis 22 v Cebu n Penang; Randkerk uitg. p 22/23 's nachts Ouessant n Mjreüle; Rejnierz 22 v Monokwaro n So: Rotti p 23 Gibraltar n A'dam. Stad Schiedam n R'dam 22 op 100 mijl N.W. v Aaleund; Stad Dordrecht p 23 Gibraltar n Italië; Sarangan 22 te Basrah; Saparoea 23 v Calcutta n Rangoon; Stentor 21 te MegaraSo crates thuis 21 v Curasao n Antwer pen Strabo p 22 Kiel n OdenseSla mat uitg. p 23 Straat Messina n Port Said; Stad Leiden thuis p 22 nam El- ba Cape n Port Said; Stad Maassluis 23 te Emden; Stad Maastricht p 22 Fi- msterre n A'dam; Sumatra uitg. 22 Fimsterre n Marseille; Socrates thuis 23 te TrvudadSwartenhondt 23 te Gorantato. Stad Haarlem 23 v IJmuiden n Casa blanca; Salland thuis 23 te Rio de Ja neiro. Tiberids 20 te Mobile; Taraksn 22 te Halifax; Tjibesar 23 te Shimudzu; Tjipondok v Singapore n Brisbane p 22 nam Carimata eil:; Tcsari thuis 22 v Batavia n Belawan Dell: Telema- thuis 21 v Suez n Macassar; Talisse n Port Saie en Bombay 22 op 120 mijl O. v San Miguel (Azoren). Tiba n Antwerpen 22 nam. 9 uur in de Wielingen geankerd wegens mist; Tawali n New York 22 op 270 mijl W. v. Fiores (Axoren). Valerius 20 v Batavia n Soerabaja; Van der Waals 22 te Macassar; Van Riemsdijk 22 v Singapore n Penang; Van t Hoff n Mobile 22 op 270 Jtujl W. v Fiores (Azorcn). Veendam n New York 22 op 150 mijl Z.O. v Kaap Race. Waingapoe n Batavia 23 nam te Ant werpen; Westland 23 v Hamburg te A'dam; Weltevreden p 22 Singapore n BataviaWesterdam thuis 22 op 300 mul Z.ZO. v Kaap Race; Winterswijk n Boqueron 22 op 315 N.N O. v Som brero eil. Waal n Havre 22 op 330 mijl N.N.O. V. Barbados. Zeeland 22 v Sorabia n Macassar Zeeman n Los Angeles 23 te Manilla. Korte vaart Antares. 20 op de Tyne; Annegiena, p. 21 St, Abb's Head; Actief. 21 te Nykjo- bing. Bernard, v. 19 te Huil; Brandaris. 21 te Kalding; Birmingham, 21 v. Harlln- gen n. Goole; Brinda, 21 te Fakse. Cornells, v. Delfzijl n. Kopenhagen. 21 nabij Saltholm gestrand, het schip lekt. bergingsvaartusg vertrok van Ko penhagen; Carpo, 21 te Odense. Diana, v. 18 te Huil. Escaut, n. R'dam, 21 te Antwerpen: Evertsen, 21 v. Rochester n. Antwerpen; Elisabeth (Vermaas). 22 te Rostock; Echo, 21 v, Cork n. A'dam en R'dam. Flat, 20 te Londen; Frejo, 21 v. Ant werpen n. London; Franka, 21 v. Devon- port n. Rostock. Glashaven, 21 te Kopenhagen. Henriêtte. 21 te Thisted: Hast I, 21 te Southampton; Hast III, 18 te Rouaan; Heerengracht, 21 v. Bordeaux n. Zaan dam; Hast IV, 21 v. Rouaan n. Kopen hagen; Henk. 21 v. Rochester n .Gro ningenHelvetia, 21 te Roscoff. Irene, 17 te Middlesbro; Import. 21 V. Antwerpen n. Oporto. •Tans, 21 te Londen. Keizersgracht, 22 te Antwerpen. Meteoor, 20 te Middlesbro: Majori, 19 te Immingham; Markelo, 21 v. Suez n, Mombassa en p#ss. Brothers; Merweha ven. 20 te Valencia; Mies, 21 te Leith. Nottingham, 20 te Goole; NJord, 21 v. Bordeaux n. A'dam, Oranjepolder, 20 te Londen; Oise, 21 te Havre. Pinguin, 17 te Middlesbro; Phoenix, 17 te Grimsby; Prinsengracht, 21 te Stettin; Prima. 20 v. Port Lyautey n. Bordeaux. Rolf, 21 v. Vllsstngen. n. Kopenhagen; T,osemarie«22 te Swansea, Simplon, 18 te Middlesbro: Sanden- burgh, 21 v> La Fallice n. R'dam. Urmajo, 19 te Bo'ness; Urn K., 17 te Gnmsby. gy De U. S. Maritime Commis sion. heeft de aanvraag Jvan de Arnold Bernstein Steamship Com pany betreffende het in gebruik nemen van twee omgebouwde transportschepen voor het vervoer van goederen en passagiers tussen de V.S.A, ën Rotterdam/Antwer pen ten dele goedgekeurd. In haar uitspraak zegt de Maritime Com mission dat het verkeer op deze route onvoldoende is. Op het ver zoek om een subsidie voor de ge projecteerde scheepvaartdienst van de Arnold Bernstein Co. zal zij echter eerst een beslissing nemen nadat een nader onderzoek zal zijn ingesteld. g? De „Wai Ngapoe" de door de N.V, Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen vervaardig de en op de werf der firma Bijker te Gorinehem gemonteerde voor Indonesië bestemde veeboot met passagiersaccommodatie is Dins dagmorgen door de directie van de „Schelde" overgedragen aan de Koninklijke Paketvaart Maat schappij. Om 5 uur 's middags ver liet de „Wai Ngapoe" de haven van Vlissingen naar Antwerpen om vandaar naar Indonesië te vertrek ken. fl Van Brakel. 21 v. St. Brleuc n. Hon- fleur; Van Gelder. 21 te Aarhus; Viking, 21 v. Sunderland n. Middlesbro; Vee- nenbnrgh, 21 v. Middlesbro n. Aberdeen. Wega. 20 te Exmouth; Westland, 21 to Antwerpen. Zeehond, 21 op de Tyne; Zijpe, 21 v. Leith n. Londen. Tankvaart 1 Armilla 18 te Cartagena (Col.). Cory da n Curasao 21 op 250 mijl W, Z.W. v Ouessant. Dordrecht 20 te Calabar daarna Dur ban. Esso Den Haag p 21 Lizard n Anjfea Gadila p 21 nam. de Zuidpunt v Sar dinië n Tripolis. Macoma 20 te Londen daarna Port Said. Marpessa 22 te Mlri. Mtrza 21 v Pladjoe n Singapore. Matthew 22 v Duinkerken rt R'dam Mercurius 22 te Lowestoft. Stanvac Djïrafc 22 te TandjSng Oe- ban Stanvac Pendopo 22 te Soengei Gerong. Woensdrecht n Hamburg 21 op 660 mfcl W„ Z. W. van Fiores (Azoren). Sleepvaart Blankenburg 21 v Havre n Lowestoft; Hudson heeft op 20 dezer bü DamJetta het s.s. Tokar vlotgesleept en naar Port Said gebracht; Noord-Holiond. met ponton naar Maracaibo 21 op 100 mijl N„ van Fimsterre; Poolzee met bak en baggermolen p 20 Dungenesa n Port de Bouc; Thames met tankschip 19 te Palermo. vaarwaterdiepten Waterhoogte bij Arnhem B84—20; Westcrvoort-Pley 8.99—26; minsts wa terdiepte Waal 1.26—27 Keulen 1,79—23; Deventer 3.13—11. Rijnvaart LOBITH, gepasseerd Dinsdag 22 Mrt, Opvaart: Victoria. Geertruida, Memelland, Jannie, Keulschc Vaart 5, Rijan. Beta, Michael,Maasstroom 33, Rijnzeevaart 13, Mariè* Maria, Anna, Johanna. Catharina, Presto, Laurentlus, Margarete, Libelle, Christ'aan. Catha rina. Schwarzwald. Actief, Helena, Adolphuie, Eduard, Erna. Cornelis. Wendehna, St. Theresia, Vlos, Gejo, alle Duitsland. Afvaart; Berma, Vitesse I. Trabo, G elf rat, Arjama, St. Antoine, Lambert 2, Wanderer, Rerir, Peruvla, Bohemia, Bnttania. Duprez. San Antonie, Nelly. Mineral 4, Anna, Seam 16, Fiat, Kanaal vaart 6, Wijkdienst 10, Wfcma, alle Rot terdam; Matterhorn, Amsterdam- Vios. Dordrecht; De Goede Verwachting. Brummen; Johanna, Leiden; Magda, Den Haag; Hoop op Behoudt, Ouder kerk; Vertrouwen, Codam 73. Onderne ming, Delfzijl; Johanna, Oude Tonge- Excelsior. Rhenen; Isala, Christina, bei de Hengelo; Thorbecke, Delden; He lena. Maria, Margarete. alle TTtrecht- Grada, IJsscIstein; Actief, Lobith; Co- dam 72, Lithoijen; Jama, Petronella beide Haarlem; Bona Spc-s. In Constant, beide Woerden; Nova Cura, Sn eek; Cu- negonda, Hilversum; Citerna, Nijmegen- Maria. Blauwe Hand (O.); Spes. Wage- nlngen; Constant, Fraternite 2, Scaldia 5. Liviene, Mara, Lauro, Edj<* iiiL WestwykDaisy, Elvire. Carpe. Ke.kis* Gerta, Bahia, Expres 36, alle Belg,,*, Tandarts Schiedam april afwezig Automobielbedrijf vraagt v. spoedige indiensttreding: (vri.) Brieven letters S.P.P. bur. van dit blad vraagt voor kingen een 2Tjn verpak- dia ervaring hierin, heeft ea tevens lei ding kan geven aan personeel. Brieven Under No. bureau van dit blad. 2790 GEVRAAGD N.V. BANKET- EN BISKW1EFABRIEK - C' niejtantsvebdbiet ZN. - le Maasbosstrant.,33,Vlaaraingen. Branderij en Gistfabriek HOLLANDIA H Schiedam, Post box 95, vraagt voor haar bedrijLlabc.ratorlum: Verzocht wordt schr. soil, onder vermelding leeft., op leiding enz. B.z.a.; net meisje, 22 jM als hulp in de huishouding of als werkster, enkele dagen per week. Br. no. S 4985 bur. van dit b!ad. Nette imish., leeft. 54 jaar, b.z.a., liefst klein gezin. Br. no. S 4986 bur. van dit blad. Te koop; goed onderh. kin derwagen. Na 5 uur Waran de Ö5, Schiedam. Te koop: gesloten Chevro let, bestelwagen, Tel. 67583 van 9—12 en 2—5.30 uur. Te koop; ovaal eiken tafel; eiken spiegel; vulkachel; hangklok, loopt goed, en 2 vormen v. lampenkap. Br. no, S 4982 bur. v. d. blad. Te koop: een witte trouw japon, nieuw, met sluier, 80 gulden, mt. 42, lang, slank. J. v. Beek, Frartklinstr. 14 b Te koop; witte trouwjapon m. sleep, sluier, handschoe nen cn tasje, maat 38 5 40. Zonder punten. Te bevra gen bij B. Lelieveld, Boer- haavélaan 101, 2x bellen. Te koop: herencostnum, m. 55. L. de CoHgnystraat 22. Laat onder Uw nieuwe schoenen een keurig leren zooltje lijmen door H. van Anen, Rijksgedipl. Schoen- hersteller. Boylestraat 23. Wordt afgehaald en thuis bezorgd. Tel. 66610. .Te koop: d_ bi. demi, e. p 20. Eeuwijk, Eembrandt- laan 75. Babycomtnode 35.-f ioi gelakt, nieuw; ombouw 27.50. Tussenbroek, Edi- sonstraat 31 a. Te koop: een compl. kapok- bcdstel. Dolleman. D. van Wassenaarstraat 16 b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 2