Niet alleen natuurmonument, maar ook geen fabriek il n Nationaal Planbureau werkt voor komende generaties Kleiber dirigeerde Mahler's derde Symphonie /DUB. Wat moet Nederland worden? Bevolkingsgroei gevaar voor landschap aaHEEEEEHB Radioprogramma Gromyko in April weer naar de UNO terug De tweede lezing voor scholieren PAPIO-PEPAPATIE DIENST COUZY. 't Begon met hellen blazen Tienduizenden soldaten der SU in Duitsland Veemarkt Rotterdam Horen in huis! heöen.... DE POSTZEGELAUTOMAAT I)E AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Woensdag 23 Maart 1949 3 EEN VAN DE OISTERWIJKSE VENNEN, een mooi stukje land' schapsschoon in ons landdat niet ten offer mag vallen aan industrial lisatie of bebouwing. NEDERLAND is een mooi land met een grote verscheidenheid aan landschapsschoon. Hebt ge wel eens op een vroege morgen de opgaande zon zien blinken op het brede watervlak van de Merwede of het Hollandsch Diep? Hebt ge wel eens des nachts vertoefd in oude plaatsjes als Oudewa ter of Arkel en de peppels horen ruisen telkens wanneer de nachtwind opstak langs de stroom? Hebt ge de woeste schoonheid wel eens gezien van ster vende dennen in het Hulshorster zand? Kent ge de Brabantse vennen, de heu vels en dalen van Zuid-Limburg of de mooie boomgroepen van de Stichtse Lustwarande? Hebt ge de toren van Grouw wel eens zien oprijzen boven het Friese waterland of de grillige jenever bessen bewonderdaan de rand van het Leuvenumse bos? Nederland is een. mooi land. Wij hebben duinen en heidevlakten, ko renvelden en groene weiden, tulpen velden en boomgaarden, plassen en polders waar wij trots op kunnen zyn. Maar Nederland is ook een dicht bevolkt l'md, een der dichtbevolkt- ste van Europa. Nu reeds is er voor onze jonge boeren een schreeuwend tekort aan. landbouwgronden. Als de groei van onze bevolking aan houdt en alles wjjst daarop, want ons geboorteoverschot is na de jong- 'Ste oorlog beduidend groter gewor den dan zal het gebrek aan grond in de naaste toekomst nog veel nij pender worden. Het kan volstrekt ^niet worden opgeheven door de drooglegging van Z.O.- en Z.W.- polder. Deze is nog lang niet vol tooid en eer zij in cultuur kunnen worden gebracht zal ook het bevol kingscijfer weer zijn gestegen. Dit. feit vormt een ernstige be dreiging voor ons natuurschoon. Door de uitbreiding van onze steden, door de industrialisatie, door de toenemende behoefte aan cultuur grond, zyn in de laatste halve eeuw al heel wat mooie plekjes in Neder land verdwenen. Wanneer men zegt, dat dit jammer maar onvermijdelijk was, dan ziet men over het hoofd, dat er een zeer- reële behoefte be staat aan. recreatieoorden en dat men in een land als het onze daarmee moet woekeren. Daarom kan men niet maar in h. wilde weg woeste gronden tot bo« i»-d maken. Men kan evenmin »gennet gaan uitbreiden, bouwen of nieuwo woo. ..era scheppen zonder rekening tc nouden met ons land- schapsschoon of zich af te vragen of bepaalde gronden niet méér ge schikt zijn voor onze landbouw. De verschillende belangen moeten zorg vuldig tegenover eikaar worden af gewogen. Het is hiervoor, dat we tegenwoordig zoiets hebben als het Nationaal Planbureau en het Natio nale Plan. Ruimtelijke ordening De vraagstukken, waarmee het Nationale Planbureau zich bezig houdt zijn ook in andere landen aan de orde. In Amerika heeft men de Tennessee-Valley en de ontboste streken van Oklahoma onder han den genomen. Wat daar is geschied Advertentie LM. Een schip vol met .TIP' voer gedwongen Van PhiUpsland naar Oude Tongc. Plots riep er één „Moord" TIP VAN BOOT3 over boordJ Tien. zgn er In het water gesprongep, Inz. hr J. A. te A'dam ontv. 1 fl. TIP. WOENSDAG 23 MAART 1949 Avondprogramma HILVERSUM I: 18— nws; 19,15 PrJk- kebeen; 19.30 actueel geluid; 19.45 En gelse les; 20.nws; 20.05 prof. pro!.; 20.15 lij densoverdenking; 20-45 omroep- ork. en omroepkoor; 21.45 de zee bleef vrij;-22.— Sans Soucl; 22.30 orgelspel; 22.45 avondoverdenkiijg; 23.nws; 23.15 West-Europees commentaar; 23 30 —24.pop. avondconcert. HILVERSUM II; 19.— welvaaris- plan voor Indonesië; 19.15 Heg. uitz.; 39,30 voor de jeugd; 19.40 jeugdnws: 19.45 lezen in de bijbel: 20.— nws; 20 05 dingen van de dag; 20.15 socialistisch nws; 20.20 opera-concert; 21.Car men; 22,15 Maiando; 22.45 in de tuin der poëzie; 23— nws; 23.15 Bruce Lowe; 23,35 24.— Benny Goodman. DOJ7GERDAG 24 MAART 1949 HILVERSUM I: 7.— nws; 7.15 och- ■tendgymnastiek; 7.30 Squire Celeste octet: 7.45 morgengebed: 8.nws; 8.15 Pluk de dag; 9.— voor de vrouw; 9.05 gr.pl.; 0.40 schoolradio; 10.fluit en trio Fasquier; 20.15 morgendienst; 10.45 sopraan met ork.; 11.Zonne bloem; 11.40 schoolradio; 12.Ange lus; 12.03 zangrecital; 12.30 land- en tuinbouw; 12.33 Johnny Ombach met septet; 12.55 Zonnewijzer; 13.cws; 13.25 liederen van de Curtis; 13.45 Roeromme; 14.— kamerork.; 14.4Q even onder ons; 15.— gr.pl.; 15,30 pianore cital; 16.— bijbellezing; 13.45 Lond. philh. ork.; 17— radio jeugdjournaal; 17.30 Sweelinckkwartetr/18.— Leger des Hellskwartier; 18.15 C.N.V.-kwar- tier. HILVERSUM II: 7.nws; 7.15 accor deon; 7.50 dagopening; 8.— nws; 8.15 gr.pl.; 8.65 voor de vrouw; 9.Dal las symph. ork.; 9.30 waterstanden: 9.35 gr.pL; 10.morgenwijding; 1015 arbeidsvitaminen; 10,50 kleutertje luister; 11.— orgelconcert; 11.45 voor dracht; 12,— De Papavers; 12 30 land en tuinbouw; 12.33 in 't Spionnetje; 12.38 Gerard van Krevelen; 13.— nws; 13.15 mededelingen; 13.20 Metropole ork,; 14.van de hak op de tak; 14.20 solistenconcert; 15.— voor zieken en gezonden; 16.Assortimento; 17. kaleidoscoop; 17.20 welk dier deze ■week; 17.30 modelvliegtuigbouwers; 17,35 Johnny Meijer; 17.50 reg. Uita.; 18,— nws; 18,15 sportpraatje; 18.30 Romancers. kan men omschrijven met het woord „ruimtelijke ordening". Men heeft het verbroken evenwicht tussen mens en natuur hersteld, onbewoon baar geworden streken weer be woonbaar gemaakt, grote werken uitgevoerd en tegelijkertijd, door het scheppen van tuindorpen bij voorbeeld, rekening gehouden en met de behoefte aan woonruimte en met die aan recreatiegelegenheid. Natuurlijk staan wij in Nederland voor geheel andere problemen dan men daar aantrof. De vraagstukken van de ruimtelijke ordening worden in hoge mate beïnvloed door geo grafische en klimatologische om standigheden. In ons land, met zijn in vele opzichten zo merkwaardige structuur, komt er daarom nog heel wat meer bij kijken dan laat ons zeggen een nauwkeurig onderzoek van de behoefte aan natuurmonu menten en landbouwgronden. Gewenste toestand? In Nederland bijvoorbeeld hebben we te maken met het feit, dat een groot doel van ons land beneden Amsterdams peil ligt. Dit is echter ook juist het deel waar de meeste mensen wonen. In Noord- en Zuid- Holland en Utrecht is bijna de helft van. onze bevolking samengepakt en bevolkingsstatistieken wijzen uit, dat de trek naar deze provin cies nog altijd aanhoudt, Is dat een gewenste toestand? Uevert hij niet een groot gevaar op voor het geval dat in een onverhoopte oorlog een aanslag op deze dijken wordt ge pleegd? Is hij economisch en so ciaal verantwoord, waar de grond in het westen van ons land duur is en dus ook lonen en huren en als gevolg daarvan productiekosten bo ven het gemiddelde liggen? Dat zijn allemaal dingen, die het Natio naal Planbureau onder de ogen moet zien. Mbd moet niet menen, dat het Nationaal Planbureau één enkel plan uitwerkt. Dat is onmogelyk. De vraagstukken, die we in het be stek van' dit artikel slechts vluchtig kunnen aanroeren, 2ajn daar te om vangrijk voor. Hun bestudering vergt zóveel tijd, dat by het gereed komen van het plan de toestand al weer grondig gewijzigd zou zijn en alles dus volkomen in de lucht zou hangen. Daarom maakt men zo genaamde „facet-plannen", waarin een bepaalde kant van de proble men wordt uitgewerkt. Als voorbeeld hiervan kunnen we noemen het tuinbouwvestigings- plan, waarvoor de bodemkartJtring van prof. Edelman uit Wage- ningen de grondslag heeft gevormd. Het door hem verrichte onderzoek heeft aangetoond, welke gronden het geschiktst voor tuinbouw ~*zljn en vervolgens is toen vastgelegd welke terreinen voor dit doel moes ten worden gereserveerd en waar dus o.a. geen stadsuitbreiding plaats kon vinden. De keerzyde hiervan is natuurlijk deze, dat meteen kwam vast te staan, welke stukken grond niet voor tuinbouw geschikt zijn en dus een andere bestemming kan nen krijgen. W Een mooier Nederland Op deze wijze werkt het Natio naal Planbureau, Het onderzoekt hoe groot over, laat oob zeggen, tien jaar de behoefte aan verkeers wegen zal zyn en het gaat tevens na, widr die wegen dan geprojec teerd moeten worden zonder goede landbouwgronden of onmisbaar natuurschoon te bederven. Het be studeert de ontwikkeling van onze industrie en vraagt zich af, waar deze gevestigd kan worden zonder schade te berokkenen aan de struc tuur van ons landschap. Het houdt rekening j met economische, socia le, technische, demografische en historische omstandigheden, met flora, met fauna en met de mens. Het wil bewaren, wat in ons goede land waard is om behouden te blijven. Het wil de schoonheid van Nederland ongerept laten en de invloed, die de mens op de natuur uitoefent ln goede banen leiden. Maar het wil tevens rekening hou den met de eisen, die eer. stijgende bevolking met haar industrie, haar handel, haar verkeer en haar be hoefte aan woonruimte gaat stel len. Het wil van Nederland niet één natuurmonument maken, omdat dit onmogelijk ie. Maar hef wil óók niet toelaten, dat ons land één grote grauwe werkplaats wordt, dat lintbebouwing onze wegen ontsiert en plompe fabrieksschoorstenen on ze heidevelden. Het wil een harmo nisch Nederland vormen, een Ne derland dat zo goed mogelijk be woonbaar blyft, een Nederland, dat mooier zal zrjn,* dan wanneer men het zich maar zonder „planning" laat ontwikkelen. Het verricht be langrijke arbeid, waarvoor komen de geslachten het dankbaar zullen zyn. Zilveren jubileum Heden, herdacht mej, F. A. Suiker de dag, waarop zi} vaar 25 jaar in dienst trad bij H. E. Oving Jr.'s IJzer en staalhandei N.V., alhier. De jubila- resse, thans werkzaam in de afdeling boekhouding, werd ten kantore der N.V. door directie en personeel gehul digd met toespraken, bloemen en ge- schenken. Examens Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde tot doctor in de genees kunde. de heer K. Witsenbeek. gebo ren te Rotterdam, op het proefschrift „Over de praefrontale lobotomie". Op de komende UNO-Assemblée, die 1 April te New York wordt ge opend, zal de Sowjet-Unie worden vertegenwoordigd door Andrei Gromyko, Zo heeft radio-Moskou bekend gemaakt. Gromyko zal wor den geassisteerd door Malik, Tsa- rapkin en Zaroebin, de Russische ambassadeur te Londen. Noch Molo- tof, noch Wisjinsky zullen blijkbaar aan de zitting deelnemen. Gromyko werd verleden voorjaar «aar Moskou teruggeroepen. Hij staat sinds Molotof door Wisjinsky werd vervangen als minister van buitenlandse zaken, aan het hoofd van de onderministers aan dit Rus sische ministerie. Hoffman waarschuwt tegen verlaging Marshallhulp De commissie voor buitenlandse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de lei der van de Economie Cooperation Administration, Hoffman, verzocht nogmaals uiteen te zetten, welke invloed de daling van de Ameri kaanse goeder en prijzen heeft op de ramingen van de ECA-hulp voor de tweede periode van het plan-Marshall. Naar verluidt overweegt deze commissie met het oog op lagere raming van de kosten van levens onderhoud de officiële raming van de voor deze periode benodigde gelden met 200 millloen dollars te verlagen. - Hoffman heeft op de commissie "een beroep gedaan haar voornemen niet uit te voeren. Enige weken ge leden is hij er in geslaagd de com missie voor buitenlandse betrek kingen van de Senaat van eenzelf de maatregel te weerhouden. J. H. Rypkema overleden Te Akkrum is gisteren op 54-jange leeftyd overleden de heer J. H. Rypkema. cfie een vooraanstaan de plaats heeft ingenomen in de Frie se Ij ssportorganisatie. HU was jaren lang de stuwende kracht van de bond van Friese IJsclubs en werd wegens zijn verdiensten voor deze aloude Frie se sport later benoemd tot erelid van de Friese ijsbond. Ook op het gebied van dc Friese zcilsport heeft hU veel goed werk verricht. Van aesthetisch-analytisch stand punt uit beschouwd is Mahier's mu ziek uiet zonder problemen. Zij be zit een. soms kortademige, „gewone" melodiek en. de wijze waarop de meester met de slaginstrumenten omgaat, de wijze ook waarop hij. vir tuoos hanteerder van het orkestap paraat de instrumentatie-problemen bijna pralend oplost, wordt wel eens misverstaan. Om tot begrip en schoonheidsont roering van Mahler's muziek te ko men, moet men zijn scheppingen van een geheel andere zijde benaderen. Immers Mahler's artistiek-psychische gespletenheid, zich manifesterende m onevenwichtige muzikale inventies, zijn het gevolg van een geestesge steldheid, die werd beheerst door laat-romantische impulsen en een drift tot vrijmaking ervan om zo doende te komen tot een muzikale uitingsmogelijkheid, die sou kunnen beantwoorden aan de geest van deze eeuw. Maar hiermee ging gepaard een nimmer aflatend strijden, een zoeken en tasten, een onweerstaan bare drang tot een bevrijding van de geest. Gevolg: een hartstochtelijke hang naar het mysticisme enerzijds, een wijsgerig beredeneerd streven naar een absolute eenwording met het alomvattende Godsbegrip ander zijds. Al deze aspecten van een wor stelende geniale ziel die culmineert in een verheven Joodse nostalgie vindt men terug in. Mahler's oeuvre. Hoort men zo zijn derde sympho nie die het Concertgebouworkest on der leiding van Erich Kleiber gister avond m de Schouwburg uitvoerde, dan gaat er een betoverende macht van uit. Want deze partituur die alle kentekenen draagt van Mahler's scheppings-uitingen en -mogelijkhe den in de hierboven in het kor' uit eengezette dualistische zin, laai, zo dra ze tot verklanking wordt ge bracht geen plaats meer tot enige be denking van welke aard dan ook. Zelfs een „triviale" melodie als het „motto"-thema in het eerste deel, op pervlakkig beschouwd is, wordt zin vol in deze muziek, omdat ze geheel past in de sfeer van de klankuitbeel ding van de componist. Mahler's kunst is nu eenmaal zonder hinder lijke momenten niet denkbaar. Ze vormen de absolute tegenstellingen tot die fanatieke klankafmetingen, gevat in een soms rhythmische roes, welke kenmerkend zijn voor de be- Inzicht en verantivoordelijk'neid wogen, extatische scheppingsdrift, die bijvoorbeeld op zo'n suggestieve wijze in de eetste afdeling tot uit drukking komt en die na in de mid dendelen een spel te hebben gespeeld met melodische lijnen en plastische instrumentale combinaties als het ware gelouterd in het laatste deel. het Adagio, tot idealiteit komt, Dit Adagio is een aangrijpend stuk mu ziek, want hierin spreekt Mahler zijn heimwee naar de eeuwigheid, naar, zoals hij zelf over dit deel heeft gezegd, de allesomvattende „Liefde", een goddelijke liefde dus. volkomen uit. De uitvoering van deze symphonie die zonder onderbreking bijna twee uur duurt stelt zware eisen aan de uitvoerenden, zodat men haar, mede door de ongewoon grote bezetting die ze eist, zelden te horen krijgt. Zelfs in Amsterdam werd ze sinds 1937 niet meer uitgevoerd. Men mag dus zonder enige overdrijving spre ken van een muzikaal evenement, te meer, daar ze werd gebracht door een dirigent van zeer groot formaat. Want dat is Kleiber ongetwijfeld. Zijn directie doet ogenschynlijk uiterlijk koel. zelfs zakelijk aan. Doch het resultaat is van tegenover gestelde aard. getuige het prachtige, gloedvolle musiceren van het orkest. Kleiber's vertolking muntte derhalve niet alleen uit door een virtuoze be heersing van de orkeslaperatuur, doch tevens door een beheerste span ning, ontroering en kracht, die niet temin Intensief genoeg bleek te zijn de uitvoerenden op alle intenties zonder aanwending van heftige bre de gebaren, met overgave te laten reageren. Een woord van lof voor de fraaie wijze waarop de alt-zangeres Roos Boelsma haar party vertolkte en het vrouwenkoor Toonkunst der Am sterdamse afdeling, benevens het jongenskoor van de Vereniging „Zanglusl" zich van hun taak kweten is hier zeker op zij'n plaats. Do in groten getale opgekomen le den der sociëteit „Harmonie" schon ken Kleiber na afloop een ovationele langdurige bijval, waarin hij alle medewerkenden ruimschoots liet delen. Herman van Born. Mr dr A. A. v. Rhijn sprak over sociale problemen Dinsdagmiddag was een groot aantal leerlingen van de hoogste klassen van het middelbaar en voorbereidend-hoger onderwijs in de Rotterdamse Schouwburg bij een gekomen om te luisteren naar mr. dr. A. A. van Rhijn, Secreta ris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, die de tweede lezing hield in de serie „Inzicht en Verantwoordelijkheid". -liet onder werp van zijn lezing -had dr. Van Rhijn aangeduid inet „Sociale Pro blemen". De wethouder van Onderwijs, de heer A. J. van der Vlerk, die hot initiatief tot deze lezingen heeft genomen, heette de aanwezigen, o.a. wethouder J, Meertens en mr. M. Smeding, welkom en leidde de spreker in. Dr. "Van Rhijn vatte twee onder werken van het zeer uitgebreide sociale terrein bij de kop, n.L het vraagstuk van het sociale levens peil na de tweede wereldoorlog en het werkloosheidsvraagstuk. Hij begon met de ontwikkeling te schetsen van het prijs- en loonpeil na 1945, en legde er de nadruk op, dat de regering steeds ernaar heett gestreefd, dit peil in de hand .te houdefl, en dat zij daardoor veel onrust heeft weten te voorkomen. Spreker wijdde vervolgens aan dacht aan de, door velen vaak met argwanende blikken geziene, hoge ondernemingswinsten. Een groot gedeelte hiervan is behaald op le veranties naar het buitenland, en bovendien moet niet vergeten wor den, dal gedurende de oorlogsjaren dikwijls grote verliezen geleden zijn, die nu moeten worden inge haald. Tegen al te hoge winstuit keringen heeft de regering echter bezwaar; 9 vindt ze mooi ge noeg; en de rest moet dan maar ge ïnvesteerd worden. Advertentie LM c «lfe fabrikaten radiotoestellen Ie Middellandstraat72 - Rotterdam - Tel. 30340-81293 FEUILLETON Door M. Pardoe - 16 „Entrez," riep een stem, en zon der een spoor van. verlegenheid opende Klets dc deur en ging binnen. Robin en Jill stonden op de drempel en zagen toe hoe hun broertje de kamer doorliep tot aan het voeteneind van'6 bed, waarin een jongeman met een smal ge zicht lag. „Bonjour, monsieur," zei Klets beleefd. „Bonjour, mon enfant. Voulez- vous bien de mander aux autres qu'ils entrent dans Ia chambre, ou restent dans Ie couloir. En tout cas qu'ils ferment la porte!" CWil je de anderen vragen of ze ook binnen komen of anders op do gang blij ven, maar doe in elk geval de deur dicht). „Kom binnen en doe de deur dicht!" beval Klets plechtig. De man in bed begon te. lachen „Goed zo, peuter,", zei hij. „je com mandeert ze maar. En vertel me nu eens of jullie allemaal Engelsen zijn, of een paar van jullie mis schien!" „Allemaal Engels," zeiden ze alle drie in koor. Met een diepe zucht van verlich ting leunde de man achterover in de kussens. „O, gelukkig," riep hij uit „Toen die peuter voor/t eerst i'n mond opendeed, was ik bang dat ik bij vergissing een Franse familie te' pakken had, en ik wist niet precies hoe ik jullie dan weer moest kwijtraken.'' „Zie je Wel, Klets, daar heb je 't al!" zei Robin. „Ik zei toch al dat je net zo'n onmogelijk Frans jon getje begon te worden!" „Klets! Dat is een aardige naam," lachte de man. „Ik'heet eigenlijk William!" zei Klets vol waardigheid. „Kortweg Billy, maar meestal Klets." „Omdat hij zo'n hoop onzin kletst," riepen Jill en Robin tege lijk. „O, hou je mond toch," zei Klets en keek ze woedend aan. „Hoe zyn jullie anders hier gekomen, hè?" „O, als ik het aan die peuter te danken heb dat jullie nu hier in mijn kamer bent, dan heeft hü mijn toestemming om zoveel onzin te kletsen als hij wil in 't Frans èn in 't Engels, 't ïs anders erg han dig als je, behalve je eigen taal, ook nog andere talen goed kunt spreken. Ofschoon, als ik er niet ?.t> goed mee over weg kon, zat ik nu waarschijnlijk heel genoeglijk ergens op een kantoor in Londen, in plaats van hier te liggen met een getroken bébn." „Bent u helemaal alleen?" vroeg Jill medelijdend, „Wat lijkt me dat ontzettend saai om hier te liggen en alleen maar op die binnenplaats te kunnen zi ,n. Heeft u ons eigen lijk geseind?" „Ja en nee. Zie je, ik lag hier zo maar wat te kniezen, toen ik op eens een paar grote zeepbellen langs m'n raam. zag zweven. Toch hoorde ik stemmen en iemand riep: „Laat mij ook eens proberen." Ha, ha, zei ik bij mezelf, als dat geen Engels kind ïs, laat ik me hangen! Ik kon gelukkig nog net by m'n scheerspiegel komen en daarmee probeerde ik tegen het zonlicht in te spiegelen. Ja, ik ben helemaal alleen, en dat is wel erg saai.maar de werkelijke reden waarom ik jullie te pakken wilde krijgen, is dat ik allerberoerdst in de knel zit. En als jullie drieën me niet kunnen helpen, dan wordt het over een uurtje bepaald heel on plezierig en zelfs gevaarlijk!" HOOFDSTUK IV D. 39 „Zo wist ik dus," besloot dc jon geman z'n verhaal vijf minuten la ter, „dat ik die boodschap op de een of andere manier beet moest krijgen!" „Een tijdje terug, niet zo erg lang gelegen, hadden we eens ge sproken over skiën bij maanlicht en nu had 't er dus alles van dat ik dat inderdaad zou moeten doen. Ik ging voorzichtig naar buiten, bond m'n ski's onder cn begon te koersen in de richting waar ik dacht dat de grens lag. Nu moet je weten dat ik aardig goed met ski's overweg kan, maar ik had 't nog nooit eerder bij maanlicht gedaan, en ik hoop dot ik 't ook nooit meer zal hoeven te doen! Dr. Van Rhijn vertelde ook, dat, nadat de belemmerende -bepalingen bij de levering van vele artikelen worden opgeheven, de regerings subsidies op deze artikelen gelei delijk verdwijnen. De prijsverho ging, die daardoor ontstaat, is weer gecompenseerd door een duurtetoeslag van een gulden. Veel waardering had dr. Van Rhijn voor de „ambtenaren" (maar niet in de slechte betekenis van het woord), die bergen werk hebben verzet om dit alles tot een bevre digende oplossing te brengen. Het tweede deel van de lezing handelde over het werkloosheids vraagstuk, dat in Nederland nog wel niet urgent is, maar waartegen de regering toch reeds nu maatre gelen beraamt, welke o a. gezocht worden in een compenserende overheidsvraag en een doeltreffen de belastingpolitiek. Een zedelijke, economische, politieke en finan ciële ramp moet worden voorko men. AI deze maatregelen spruiten voort uit een streven naar sociale rechtvaardigheid. Dr. Van Rhijn besloot zijn lezing met bij de scho lieren belangstelling te vragen voor het sociale leven, vooral ook ora der wille van die sociale recht vaardigheid, Tienduizenden Sowl et -soldaten die in Ooss-Duitsland znn aangekomen, zullen, naar verwacht wordt deelne men aan de manoeuvres die gisteren begonnen zijn, aldus \'erneemt Reuter in Duitse kringen die in nauw contant staan met dc Sowlet-autorJteilen, Do pas aangekomen troepen zouden voornamelijk beslaan uit J9- en 20-ta- rjge soldaten die hun dienstplicht ver vullen en een vooroefening in de Sow- Jet-Unie hotoben gehad. Verwacht wordt, dat deze troepen na dc manoeuvres die ongeveer een maand 7.ullen duren, de plaats zullen innemen van de oudere soldaten van wie velen oorlogsveteranen zun. T uch trechterrvaria Wegens het te duur verkopen van kaarsen en het ongeprbsd laten van zijn uitgestalde koopvaren werd een Rotterdams koopman door de tucht rechter voor de prUaen 'veroordeeld tot f 175 boete, daarbij werden 110 tos- se kaarsen en 29 dozen kaarsen ver beurd verklaard Kantjes gekaakte koelhuisharing zijn niet vrij in prys dit ondervond een Vlaardmgse groothandelaar die zyn kantjes tegen hogere aan dc ge oorloofde prijzen aan detaillisten ver kocht. Hij werd veroordeeld tot een boete van l 200 Een Schiedams koopman die tweede hands flessen, kruiken cn potten te duur verkocht moest dit bezuren met een boete van f 250 waarbij nog eens 50 kwam omdat aan zijn administra tie het ln- en verkcopboek rn de debi teuren- en eredlteurenboeken ontbra ken. Zodat aan de els van de ivet dat do tot snndkoming der verkoooprij- z.y uit üe boeken moei kunnen blijken geen gevolg was gegeven. Tenslotte werden twee Rotterdamse firmanten-winke.lers berecht die vloer kleden van 330 x230 cm had don ver kocht tegen te hoge prijzen. Ze kregen ieder f 100 boete1 en zagen 12 vloer kleden verbeurd verklaard. Totale aanvoer 3496, waarvan Vette koeien cn ossen 200; gebrulksvce 1223; grnskn Ivoren 152- nuchtere kalveren 821; biggen 586, veulens 17; paaiden 242, schapen en lammeren 145; bokken cn gei ten 95; varkens 15. Pryzen: Kalikoeten 880, 750, 630; melkkoeien 880. 750. 630; vare koeien 500. 400. 300; vaarzen G25, 500, 400; pin ken 475 4fln 31,0 grasknlveren ?7fl 570 100; biggen 60. 50, 40; hitten 600, 500, 300; werkpaarden 800, 600, 425; paarden per kg. 1.40. 1.20, 1,10 Aanvoer, handelen prijzen: Kalf- en melkkoeien: iets ruimer, kalm, goed prijshoudend; vare koelen: gewoon, matig, onveranderd, vaarzen en pin ken: als vorige week, redelijk, iets ho ger; graskalveren; als vorige week. traag, vooral niet hoger in prijs; big gen: groter, slepend, prijzen van vorige week vertonen neiging tot dalen; paar den: als vorige week. kalm, prijshou dend. Advertentie LM, Als een. köu of griep U overvalt of plotseling hoofd- of kiespijn komt opdagen, is het een uitkomst Mijnhardt posdars bij de hand ta hebben. Doos 45 ct. Advertentie LM ^Geneesmiddel tegen 1 huidaandoeningen. I Doet dc jeuk bedaren en j doodt de ziektekiemen, I zodat de huid zich kan herstellen Buurtproblemen Wij wonen aan de.kant van de even nummers in onze straat en kunnen het goed vinden met onze buren uit de belendende percelen en die kunnen het met him buren allemaal ook best vinden, maar geen van ons allen heeft voeling met de mensen van de overkant, die lui van de oneven nummers. Ik zal u gauw zeggen hoe dat komt: wij vertrouwen die lieden voor geen cent en weet u waarom niet? Die stiekemers houden allemaal zonder uitzondering hun overgor dijnen dag en nacht potdicht, zodat we nooit kunnen zien wat ze uit voeren, nou dat doe je niet als je niets te verbergen hebt en je niets in je schild voert, zeg u nou zelf, en omdat wij. van de even num mers, dat maar knap verdacht vin den, hebben we de koppen eens bij elkaar gestoken, want het beste kun je in zo'n geval eensgezind maatregelen nemen, «het waar. Wij kwamen overeen dat het best eens zou kunnen gebeuren dat die lui van de overkant met hun grote gezinnen want dat hebben ze, zoveel weten we wel van ze het zoü best eens kunnen gebeuren dachten we dus. dat ze het op onze huizen voorzien hadden en plannen aan het smeden waren om ons er uit te werken, desnoods met ge weld. Het zou me niets verwonde ren, zei m'n bovenbuurman op de vergadering, die we laatst met de even nummers belegd hadden, als die lui van de overkant dat alle maal achter hun dichte gordijnen zaten te bekokstoven en zouden wij dan maar lijdelijk moeten gaan zitten afwachten, neen, duizend maal neen immers, wjj dienen bij tijds maatregelen te nemen en ons aaneen te sluiten, zei buurman en daar waren we het allemaal roe rend mee eens. De mensen van het grote plein, waarop onze traat uitkomt, waren ook op de vergadering en zij be loofden ons te zullen steunen in alles, want, zo redeneerden zij, wij hebben er het grootste belang bij dat jullie daar rustig blijven wo nen op de even nummers, want als die lui van de overkant eenmaal in jullie huizen genesteld zouden zijn, konden, ze ons ook wel eens pro beren lastig te vallen, dus zeg maar wat je nodig hebt aan hulp, wij zullen het je wel verschaffen, niet omdat jullie zulke fijne jongens zijn, maar gewoon voor eigen vei ligheid. Bij de leveranciers hebben we loen eens geïnformeerd hoe die lui van de overkant er eigenlijk voor stonden, want dat weten leveran ciers natuurlijk, die leveren net zo goed aan de even als aan^de on even nummers, nou en toén zijn we te weten gekomen dat het met de kolen-positie daar aan de over kant niet zo best gesteld was, die haalde gewoon niet bij de onze en wat de petroleum betreft, nou dat scheelde ook een aardig kannetje met ons en wat er in de provisie kasten zat was eenvoudig met de onze niet te vergelijken. Nee, *vat dat betreft hoefden we ons geen zorgen te makeup We be sloten dan ook allemaal tussenbei- 1 de te komen als een van even nummers door die stiekemsrs van de overkant last zou ondervinden, als ze daar goed van doordrongen waren zouden ze zich nog wel eens bedenken, meenden we. Zo staat het er nu bij ons in de straat voor en ik kan niet zeggen dat het een prettige en gemoede lijke toestand is, veel leuker lijkt het me als Wf eens konden aanlo pen bij de overburen of desnoods maar eens vriendelijk wuiven naar mekaar voor het raam, maar waarom voor de hier en daar, hou den die lui dan ook altijd de gor dijnen potdicht. DESIDERIUS. blauwe kastje met wel- bewaker met de rode gevallen gadesloeg, walrussen snor, Die was Langs de straat JET postkantoor op poinsde ik niiSg verder er niet meer. Ook rij- HEde hoTk^hecft weer ik dacht: ja" ja. de wielbewakers hebben een postzecelautomaat. oude tijden komen weer een achturige werkdag. Dat was een grote ver- terug, want hier is het rassin g. Het fleurige, resultaat en al maakt blauwgclakte kastje met eé? nie"we Postzegel- gJimmende knoppen, en automaat nog geen zo- nikkelen slinger wekte mor, net is toch een zeer Onder de kinderen ont- bii mij dadelijk allerlei hoopvol teken. Ik knik- stcmd een sauve qui tedere herinneringen tevreden en de oude peut, alleen de lummel aan do jaren van wel- rnwielbewaker met zyn - eer, toen automaten te 1- ,rot3,e, walrussenenor rijk waren els do ster- 5m£te terug.ornaat hy ren cn je er niet alleen dacht, dat ik groette postzegels uit kon ha- Diezelfde middag, naa* Jen, maar ook sigaret- huis terugkerend, had ten, taartjes, flikjes, cro- ik de grootste moeite dc dc agent was geheel in cmettcn. en bitterballenpostzegelautomaat terug overeenstemming met En ik herinnerde mij te vinden. Het instru- zijn postuur; ze klonk met een glimlach ccn ment werd bijna geheel zwaar en dreigend, doch. zeker nachtelijk uur, aan het oog onttrokken de automatenmaniak waarop ik dc eigenaar door een. troop luid- wierp opnieuw twee van ccn tabakswinkel ruchtjgd kinderen, die centen in do gleuf cn uit Morpheus' armen nijver als een bijen- draaide of zijn-leven dr had gehaald om hem er zwerm de automaat van af hing. beleefd doch met grote stonden t0 proberen. tM0t 't soms kapot! TP OEN stapte een for- -*■ se agent van zijn fiets, een kaasjager. met de snotneus draaide energiek verder. D<? agent had brede schou ders en rode handen, maar de lummel bekeek hem niet. De stem van nadruk op te wijzen, dat Een at wat grotere jon- bu!derde de asent. do automaat seheet loog eon met eon snolnous i 4 gen met eon snotneus was en dat zuiks gemak- had dc leiding. Hij wierp Tocn kelyk kon worden uit- met1 routinogebaar twee jongetje op. Hij glim- ge csd als osn omrricn- centen in de gleuf, lachte, aeijik gebaar jegens zyn draaide aan de nikkelen rookgragc clientele. In- slinger, drukte vliegcns- pjaats van dankbaar tcf vlug een knop in en zyn, was dc man subiet toonde gelijk daarop boos geworden. Hy zei ais een aankomend haalde er een postzegel lelijke woorden, deed standwerker aan de op- on hlclc3 h„a triom- het nachtslot op de deur getogen jeugd, dat de meia naar mom cn kroop weer in zijn twee centen'weer onge- fanteljjk in dc hoogte, bed, dc snoodaard! .1.1.1^4 u—1,1. u.— koek het ja, waarach tig hjj glimlachte! Zon der antwoord te geven, trok hü aan het bakje, schonden in he?t bakje W lagen. Het was duide- AT wag dit alle- lyk, dat postzcgéls hem maal al weer lang niet interesseerden. Ik geleden. Terwijl ik het zocht hulpeloos naar de nog hangt. Vandaag hing de auto maat er nog. Ik ben nu alleen benieuwd of ze cr volgende week ook 41, Onverhoeds val- •*- len de vier mannen de wachters aan, die bij het stuur gebouw staan. Toch ziet één van hen nog kans om een knop in te drukken, waardoor in het laboratorium van Prudon een rode lamp gaat branden, ten teken, dat er iets niet in orde is. Maar de lamp flik kert slechts even en gaat dan weer uit. Want de maDnen van Butcher doen hun werk goed..... In het laboratorium van Prudon overlegt de ge leerde juist tnet "Winter," wat er nu moet gebeu ren, nu Rob zoek blijft. „We kunnen de grote dag niet langer uitstel- moeten besturen, Er zit helaas niets anders op," brand. „Er zal wel niets aan <3* hand zegt len", zegt Prudon; „als Rob overmorgen nog Op dat moment waarschuwt Prudon's assistent, Prudon, „maar laten we toch maar even gaan niet terug isja, dan ral je de raket alleen Goldwyn, dat de attentielamp even heeft ge- kijken.''

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 3