BRUNOTT NARCOSE Chevrolet fnnaKlH 7 2JWWTiïtVï Anthraciet-tekort niet tot Nederland beperkt LEO VAK IERLAND ;moeteh uw tahoe», \\'Voor goede Kaas/ N A%10 §0A LUX LU* toilet heeft nog enige avonden disponibel NET MEISJE Modemagazijnen D.K.C. en ELITE VERTEGENWOORDIGER •jie thee cacao JONGSTE BEDIENDE i nu nog een ernstig woordt NLBINNENWEG 195 R OAM Woensdag 23 Maart 1949. Bij de behandeling van de begro- ting van economische zaken in de Eerste Kamer welke zonder hoof delijke stemming werd aanvaard heeft minister Van den Brink gisteren o.a. het tekort aan anthra- ciet besproken. Dit komt. aldus de bewindsman, niet alleen in ons land voor en spreker meent, dat er naar gestreefd gal moeten worden te on derzoeken of langs chemische weg industriekolen voor huisbrand ge schikt te maken zijn. Met de heer Woudenberg (Arb.) is spreker het eens. dat fcon- aanwezïng en aflevering twee zijn. Met betrekking tot de aflevering zet hij de gang van zaken uifeen. De aflevering van gascokes is blij ven stagneren, zodat ook thans nog veel gasfabrieken met grote voor raden zitten. Hij handhaaft zijn op vatting. dat ten aanzien van de huisbrandvoorziening geen misre kening heeft plaats gehad: er is echter maar weinig nodig om deze Voorziening te verstoren. De be doeling van de regering is. naast de commissie van advies voor de in- dtistriekolenvoorziening, een com missie van advies vóór de huis- brandvoorzienïng in te stellen. De staatssecretai is voor economi sche zaken, de heer Van der Grinten, deelde nog mede. dat ONMIDDELLIJKE VERLICHTING EN VERBETERING. Ik wil 'm lots breder ||||p Ik wil 'm wat dikker ggg|j Ik wil 'm een Ietsje hoger j|||iH Ik wil 'm maer kogel Ik wil 'm smaller Ik wil 'm boller p||j|j Ik wil 'm platter fe|§i Ik wil 'm Va maal kleiner |p|p Ik wil 'm bewerkt x Plyq Ik wil *m hand-geciseleerd rejySi Ik wil 'm In witgoed pW Ik wil 'm voordel'ger Efu Al Aar* wenjan tonnen 'J§3 vervuld worden. Indien U RHH Uw vorlovinBsrlnff Jroep* blf Koning der Verlovingsringen. GETROKKEN WORDEN WEST-KRUISKADE 50 Vraagt inlichtingen over asthma, neus- verkoudheid, hooikoorts, bronchitis.' en moeilijke ademhaling! ook voor U bereikbaar het de bedoeling is na de totstand koming van de "wet op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie te komen tot opheffing van. de orga- nisatie-WoItersom. Waar organen nodig zijn zullen ze komen. Als een bepaalde bedrijfstak geen kosten wij maken voor een bedrijfsorgani satie, dan zullen de bed rijfsge noten die niet opleggen. Zijns inziens zyn er geen termen om bij de organ isa- tie erop aan te dringen voor con tributie na de bezetting opgelegd vrijstelling te verlenen. jfeSBr Dit Is de methode van agr Merle Oberon RJC.O, Iedere dag bedek ik mijn gezicht rjkeljk met het romige schuim ran Lux Toilet Zeep. Ik laat het even inwerken 't Maakt je huid zachter, gaver. behandeling «n levering kunstgebit Claes de Vrleselaan 21 b Telef. 37519, Rotterdam TE KOOP: UITSLAG KABOUTER PRIJSVRAAG No. 1 van Zonnige Jeugd Winnaar landhuis: F. VENEMAN, Arnhem se weg B 277, Zevenaar BESTELWAGEN '44 Nieuwe motor Banden in* prima stdat J. VAN NIMWEGEN Jan van Avennesfcraat 5 b Telefoon 31735 TOILET ?e Let-eens op de kwaliteit van Lux Toilet Zeep't Geeft een rijk, jÉft, donzig schuim, heilzaam voor de huid. (|j| 9 van 10 filmsterren gebruiken Adverfeer regelmafig Maakt üw kamers dan ook zo gezellig mogelijk. MAASKANT- Behangsels met hun ftjne lichte tinten en fraai tochtig lijnenspel doen wonderen. En toch kosten rij to wonderlijk weinig. [zijn glad en geciseleerd [bovendien hesben wu [deze maano de bubëta. [ling van goud met |4|££0/ KUNNEN I IU /O VERMINDEREN hehangerif. Staalboeken gratis op zicht. GEBOUW „WEST-END" SCHIPPERSTRAAT 64 voor BRUILOFTEN, en VERENIGINGEN, DOE JA AREN Telefoon 39932 G. J. Mulderstraat 54 Gevraagd, HULP IN DB HUISHOUDING v. d. en n.. in kl. gezin. Hoog loon. Mevr. v. d. Sluis, Cypres!. 20, R'dam, SÓhSebroek, Tel. 45474. voor hele of halve dagen, ■werkster aanwezig. J. M. Jansen, Stadhouders weg SS, Tel. 42730. Eén derde van Uw leven brengt u door in bed. Daarom i» het doelmatige bed Uw beste vriend, J Daarom ook is Klaas Vaak: „de M Vrind van Auping", want Auping i ,c maakt „het betere bed" op iW grond van zijn ervaring van meer dan 50 jaar. Dus koop 'n AtlPING-bed, waarop duidelijk Iedereen zal de noodzaak inzien van afwisseling tossen werk en rust, volmaakte ruBt, door ver» kwikkende diepe slaap...... %r volkomen zorgenvrij. -I> Wie van ons, moderne men- Ben midden in dit jachtige X leven, heeft gcên zorgen v Wie heeft er tijd over, wie kent er nn CHEMISCHE FABRIEK }(L E R O" te DufvendrecM zoekt v. d. verkoop van haar industriële lakproductie I goed ingevoerde vragen voor direct: Filiaal-cheffin» le Verkoopsters beschaafd en vakkundig. Voor onze afdeling CONFECTIEFABRIEK Bekwame Coupeuses BAwame Controleuses 9 Aank. Naaimachine-monteur Aanmelden: Saftlevenstraat 7b". Telefoon 32545 voor de provincies UTRECHT en 2UID-H0LLAND nog werkelijk: de -aam! >;V. RUST? voorkomt. ril ibji* li Hl Handelskantoor met Overzese vestigingen vraagt STATENWEG 184, vraagt Brieven onder No. 2791 bureau van dit blad. van Klaas Vaak (die wéét wat slaap is!) M'n vrtnd AUP1NG heeft de horizontal'! vering van Ae „Originele AUPUtG-ondennatras" gecombineerd mat de verticale vering uan de AUPING-PARADlJS-bovenmatrtis (met GEVRAAGD: Handwerksters, Machinestiksters, aankomende en leerling Naaisters Prettige werkkring, goed loon en textiel Confectiebedrijf KSAA M Aelbrechtskade 17 Na 5 uur: Pergijnstraat 19 ingebouwde springveertjat). Dit vormt irDB IDEALE AUPING-COM- BIN ATI ST", Vraag er Uw leverancier eens naar, mime/wen hebt U geluk! met Mulo-opleidirig bn. kantoorervaring Aanmelden dagelijks tussen 9—13 of 1517.30 uur V IJ ping] Stomen en verven. Jansen geeft thans I0<& korting, op alle goe deren. Chem. Wasserij en Ver verij M, Jansen, Fijperstraat 29, Tel 26388; Heemskerkstraat 2. Tel. 80943 en andere filialen. le Et., West. 3 kamers en suite, keuken, veranda, zolderkamer, zolder prima uitzicht, geheel vrij voor woning elders, .geen Zuid. Telefoon 39181. Net meisje gevraagd. Dins dagsmiddags en Zondags vrij Gezellige werkkring. Men TerlÖUw,1 Roavalkstraat 23 c. Gramofoonplaten. Uit een uitgebreide klassiek repertoi re kunt U keus maken o.a. Tschaikow6ky, Beethoven, Chopin e a Muzlekh. Tonny Steynen. Zomerhofstraat 8. Tel. 47855. Goudsesingel 519. Tel. 28171. Te koop een lap witte zijde voor bruidsispon zonder pun ten. Br. no. 2800 bur. v. d. blad. Te huur aangeboden Auto's, Motoren en Rijwielen Aangeb., vrije etage, straat zijde, kamer met keuken, ge meubileerd, Zuid. Br. no. 2799 bur. van dit blad- In goede staat zijnde moderne kinderwagen. Bolkenbaas, Cl. de Vrleselaan 151. Na 6 uur. Naaister gevraagd voor alle voorkomende werkzaamhe den. Chem. Wasserij en Ver verij;- M. Jansen, Pijperstraat 29. Tel. 28388. Te koop: Sachs motorrijwiel 100 c.c, '39 z.g.a.n. banden pri ma lopend. Tussen 6 en 8 uur. Bezichtigen; Beilevoysstraat 90 N'we Herenhoed f 35.Voor deliger Uw hoed vakk. te laten vem.' bij Dumoulin. SneUtnck- str. 37, Tel 32422. Spoedorders binnen 24 uur. 1—15 woorden f ;J5.—iedere woorden meer f 0.50 I Personeel gevraagd Enige complete personen wa gons van het grootste type der R.T.M., zeer geschikt voor zo merhuisje enz. Kunnen desge wenst ter plaatse worden afge leverd. H. Villerius, Noordein- de 62, Spijkenisse. Tel. 57, Muziekinstrumenten Glas in lood, vensterglas ge slepen glasplaten. Gratis ad vies aan huis, W.' J. Pieters, Schiekade 159. Tel 46010. Ballonautoped m. chroomspatb. f 30.— m.'-orig spaakwielen ƒ.35.Kinderdriewielersv.a. 17.50. Rij wiel lamp camp!, v.a. 7.35. Met ban 5% korting. Fa. Bob Jansen, Zwartjanstraat, hoek Bergweg. Te koop N.S.U. motor 1940 98 c.c. In prima staat. Hoofdlaan 4 ben. Bij station Schiebraek, Na 5 uur. Wegens huwelijk der tegen woordige gevr. net meisje, v, d.e.n.. niet ben. 22 j. Klein gezin. Kleine flat. Mevr. Th. VerhoefX. Statensingel I4B a, Tel. 48451. Broodbezorger gevr. zonder goede referenties onnodig te reflecteren. Bakkerij D. Kop- penol, 's-Gravenweg 54. Tel. 22051. Eindpunt lijn IS en 17. Ruilen Te koon Alt sax Guinnt Seltrms mondstuk m. koffer. Vaste prijs f 200,—. Na 5 uur. H. Petit, Zwaanshals 226. Rechtszaken. recherche/ Infor matie. echtscheiding, reques- ten enz. Bur. „Succes", Roden rijselaan 38-b, Rotterdam. TeL 49079, Gevestigd 1918, Kan tooruren 9—20 uur. G. Leentjes Ztui'kopers van lood. kopér. accu's; oud ijzer, lompen .enz. Kl. en gr. oprui mingen. Wij halen het af. Joh. Brandt straat 2—23, R'dam Z, TeL 71568. Ruilen: Een wandelwagentje met veel chroom voor een goed onderhouden damesfiets. H. Deuts, Hoof drift 50. Ter overname: Leesbibliotheek goede stand. Heekwinkelhuis m. wotting a.d. str. gr. kelder, ook geschikt v.a. doeleinden. Prijs billijk. Woningruü iieöt benedenhuis. Br. No. 2795 van dit blad. Te koop in goede staat kinder wagen, witte kleur. De Vries, Beyerlandselaan 143, R'dam Z. Muziek! Accordeons v.a. f X35. Guitaren f 42,50 Mandolines l 27.50. Banjo's 42.50. Blok fluiten. f 8.95. Gramofoonpla- ten, -rekjes, -naalden. Simcnfs. Beyerlandselaan 29. TeL 71160. Gevr. le automonteur. Fa. v. Kley's Automobielbedrijf. Gacsbeekstr. S9. tel. 78563, Gevraagd ee» »et dagmeisje, van 9 tot 4 uur. Heer Vran^ kenstraat 62 b. Lessen Geslepen glazen platen voor tafels, theemeubels enz. Vlotte levering. E. Zevenhuizen, glas- handel Aelbrechtskolk 41, teL 30780. Kleerm. naaimachine Durkopp en schoenm.naaimachine. Dur kopp C.I., Zsagmolenstr. 146. Tel. 41879. Huls- en 5iaapkamerajneufaL; costuum m. 52: hand-of trap- naaimachine, vloerkleed. Br. no. 6744 Zaagmolenstraat 47. Nette werkster gevr,. geheld week. Piaswijck Paviljoen. C. N. A. Looslaan. H'berg. Gevr. net meisje, boven de 18 j. v. 8.30—3 uur. Hoog loon en kost, Paul Xrugerstr. 85, Café. Werkster gevr. voor Zaterdag middag voor slagerij. Schell, Kleiweg 43- Gevr. enkele nette accurate meisjes am opgeleid te worden voor het bedrukken van da- messtoïien' en nouveautë's, mi nimum Joon20.—Aatirh..v. 2—4 u. Fa. Heslu, Aelbrechts kade 22. Engels. Conversatielessen. Examenopleiding Ned. Asso ciatie. Club- en Prlvé-lessen Overdag ook a. huis Hout man, Bergselaan 366 .d. Ballon autopeds f 27.50 met spaakwielen 32.50. D. en H. rijwielen f 98.50. spatborden p. stel 1 2.25, kettingen f 3.95. grote driewielers 19.50, zadels 5.87; kettingkasten 4.35.: „De Rijwielbokser",, Bergselaan 330, TeL 44474. Braadkulkens, paaklaar f 2.50 per pond. Vanaf 8 tot 17 on? Niezen. Noordmolenstraat 22 Te huur gevraagd V acantleverblijven Gevr. een dienstmeisje in- of extern In koloniehuis ...Ons Ge noegen". Oostvoorne. Sollicita ties schriftelijk of mondeling bij de Directrice. Uw matras slecht7 Speciale re- paratle-inr Bel even op telef. 22985. Gebr. Vermaat. Westzee- dtfk 39.(t.o.v. Vollenhoyenstr.) Dame alleen, middelb. leef tijd, vraagt ongem. kamer met of gebruik van keuken. Br. no. 2795 bur. van dit blad. Zeist. Mevrouw J. HeydenrJjk heeft kamers vrij Mei, Juni, Juli en Aug. 5.— p-d.p.p. Prins Hendriklaan 3. tel. 3692. Ourddorp aan Zee. Te huur Zomerhuisjes vrij tot 9 Juli en na 6 Aug. A. Akershoe^ Schilder Ouddorp. A.N.W.B Bonds-auto-motorril- schonl Eversteyn, de oude ver trouwde. school met de beken de gele Jeswagens. Desgew wordt u thuis gehaald en ge bracht. Violierstr. 32, tei 73150 Hepegouwerlaan 6 tel. 36H66 AanmaakhOct, kurkdroog nw. hout beslist geen afbraak f 2.- per mudz. thuisbezorgd. Ook Zuid- H'berg en Schiedam. J. v. 3c wa we gen. Zijdewindestraat »g, TeL 50832, Attentie! Wij bezorgen door de gehele stad slagroom gebak met ananas, cocosmacronen. fijne roomboter koekjes en di verse gebakjes voor alle soor ten gelegenheden. Bakkerij D. Koppenoi. 's-Gravenweg 54. Tel. 22051. Te koop: Prima verende Divan, 30.—Nieuw! Rietveld, Zwaanshals 69 b. (boven). stencilmachine als nieuw met toebehoren f 65.—. iets v. ver eniging- Proveniersstraat 34 b. Br. k&mg. H. coat., -m, 52: Wol. japón, m. 42 f 10.—; Zw. d. hoed. z.g.a.n. f 3.50. Br. H. schoenen, m. 43 f 4.50. Gordel- weg 43 a, b/d Bergweg. Te koop, een tenthuisje, groot 3X4 meter. Mastwijk, Kleine Visserijstraat 50, Te koop, zga.n. kinderwagen, prima verend. o£ ruilen voor dito wandelwagen. Bloemhof 23, Zuid. Aangeb. nieuwe H.D. losse mo tor 5/7 en eléetr. koffiezet machine, 41., nieuw. Tel. 39932. Doejaaren, G. J. .Mulderstr. 34- Aangeb., gekleed costuum. kleine, maat f 50.-; fantasie pak f 20.-; kinderwagen f 15.-- Schieweg 180 c. Tel, 43216. Maak uw meubelen zejf. Ge draaide dressoir-, theeioeubel- en tafelpoten. Eiken regels, triplex, ..-meubelplaat. Hout handel J. .Walvis, Wattlerstr. 9. Net zelfst. meisje v.d. en n- of hele dagen. v.g.g.v.. hoog loon. Rijnderman, Westersingel 20a. Student vraagt gem- zlt-slaapk. met of zonder pension. Br -no. 2798. bur. van dit blad. Radio en Gramofoons Personeel aangeb. Wie kan Jong echtpaar met .l kind aan woongelegenheid hel pen? Br. no. 230L*Jbureau van dit blad. Tc koop: 5 lamps Philips ra dio in prima staat vaste prijs f 100—. De Koning, Kogel- vangerstraat 4. R'dam-W; Glas in jood, glasplaten, glas inzetten, spiegels modernise ren. Glasverzekering Rooien'» Glashandel. - Boezemstraat' 99, tel 2647D, Cóolsestraat. 53, TeL 50532.' Onr. goederen aangebeden Slagerij Nelemah, Bergweg 276, vr. flinke1 Jongen voor fiets en winkelwerk. Jongeman, zoekt bijverdienste voor avonduren, onverschillig wat.Vanberoep timmerman. Br. .nel"'2788 bur. van dit blad. Nieuwe Philips radio v. 260. thans 175. nieuwe Omega- radio v. j 255, thans f 195. Van Briertenoordstraat 16, IJssèl- monde. Slaapkamertje tehuur ge vraagd door jongeman. Liefst omtrek Middellandplein. Tel. 31059. Gebr. van Doorn, banketfa- brlek, vraagt meisjes voor in- pakwerk. Aanmelden Schulp weg 12 R'dam, Geldbelegging. Aangeboden. Rotterdam (N.), vrij woonhuis en vrij pakhuis pandje, B%. Br. no. 2789 bur. van dit blad. Jongeman, 32 jr, in bezit van enig kapitaal en rijbewijs A„ zoekt serieuze werkkring. .On- yerseh. wat. Br. no, 2493 bur. van dit blad. Verhuizingen? Plano, en mèu- belvervoer door geheel Neder land tegen zeer lage prijzen. Gerrlt Lubbers. Zoomstraat alleen 83. Tel. 46182. Ter overname erkende leesbi bliotheek /Kantoorboekh. goed bestaan, mooie woning, geen woningruü. Br. no, 2802 van dit blad. Hulshoudster zoekt plaatsing liefst in kl, kerkgaand gezin Middelb. leeft Br. nó. 2792 bux. van dit blad. Mot of houtworm verdelging. Mot-echt prepareren:, chem. reinigen van meubelen en ta pijten. Ook ter plaatse. ..Ne- cqb", R'dam, tel. 46182. Te koop: afbetaling meubelen. Bekende contantzaak levert alle soorten meubelen tegen de laagste prijzen op geheel nieuwe cond,, geheimhouding verzekerd. Br. no. 2804 van dit blgd. Naaister vraagt thuiswerk, ver stellen. stoppen, brei- en haak werk- Veranderen of kinder kleding. Goedkope .prijzen. Tel. 81646. -. Brandstof z. bon- Ruwe gezeef de bmfnkool j 3.80 p„ 100 kK. de Graaf en Visser tel. 31175 en 39393.- Voor uitwerk, binnen- en buitenschilderwerk natuurlijk Stroek en Qttevartger. Zendt briefkaart. Nwe Binnenweg 95, Spanjaardstraat .76 r -. Kinderwagenkappen. Fr' Leer- doek f 2.50 p. w.-Chromen 'spui ten, Let vooral op geen 2e handszaak Atelier Lèèn Köyel&. Futselaan 127 c.- Keren van jassen f'25.-,!Keren van costuum f 30-AJle repa ration in een week-klaar. Enig adres Splunter. Soetendaalse- 'weg 27 c. Jong gehuwd zakenman vraagt ter uitbreiding'van zijn rende rend bedrijf tegen gunstige voorw. i' nooo ter leen. Br. no. 2803 bux, van'dit blad. A. N. W. B,-Bondsautorljschool „Eureka",; telef 39617. Gedip!. instr, door dame of heer. J. Stolker. Aelbrechtskade 156 b. Autorijschool ,H- P.Take, ge- dlpl. K. N, A C.-instructeur, A.N.W.B. Bondsaut'orijschooJ, Jan Sonjestr. 4 (nabil Middel- landstraatl. Tel. .36771. Schermen. Vereniging vr, nog énige leden (dames en heren); ook ongeoefenden Materiaal aanwezig; Teï. 4976017S910. 4-deurs personenauto, l.p.s.. '34. prijs f 300. Ogiersingel 29, tel. 71906. Borsje. Pracht ombouwen rhet noten gepolitoerde kap en voorlijst f 27,50.; ook In blank en old-fin. Sint Mariastraat 120, vlak bij Nwe Binnenweg. Meubelma- kerij. Huwelijk Karpetten, Wollen karpetten, bouclé karpetten met patroon, desgew. gepi. bet. A. C. Kor- pershoek. Roovalkstraat 28, tel, 43049.. Nette werkman 31 j..'-eigen wo ning zoekt kennismaking ?ne( net meisje of vrouw: l; kind g ibezw. Br, no. 25 kiosk ..Kl'Ufs- plein Verf nodig. Dan naar „ïje Verf- bron". De schilder vJi. Westen verkoopt.-van aU«s het beste. Volmarijpstr. 85. Salon, bestaande uit: 4 club fauteuils geheel v-rend, bh- paseende tafel compl. 349.a0, 425.—, 475.—, ..De Meubel beurs". Grote Visserijstraat 8—10. Rotterdam. Te. bereiken met tramlijnen 4, 1- A 16. Stofzuiger». Diverse, merken stofzuigers f 2.50 p.w. Radio, rijwielen, haarden en kachels, gasfornuizen, gashaarden, gas komforen... Condities in.over leg met kóper. Wink. - Ael brechtskade 135, 'bü de Hool- drift. Klnderledikanten, kinderstoe len en boxen, kinderwagens enz. Wij regelen de betaling met U. Vraagt'ons inlichtingen. Vermeer's Beddenmagazijn Benthulzerstraat 93, R'dam. Wonfngrull Grote bovenwoning, Krallngen. voor kléiner benedenhuis met tuin. Zuid, liefst Pleimveg of omgeving. Br., no. .2797 bur. van dit blad. Huis, Centr. gr. kamer, 3 sl.k., Bruynzeél' keük. m. geyser, douchecel, gevr. Huis" gesch. v. samenwoning, g._ Zuid. Br.no. 25, Kiosk Cl. de Vrleselaan. Diversen Te koop handgeknoopt rood smyrna vloerkleed 2x3, .z.g.a.n. Prijs f 450.—. A. A, Rijff, Bloemkwekerstr, 65 a. 987. Kapilejn Flos, die toch ol weinig last. hadvqn heldhaftigheid had nu helemaal geen zin meer om een nteüwe rftis met de „Plompos" te beginnen. De hele nacht weende en beklaagde hij -zichzelf maar zijn vrouw dacht er anders over. Haar man moest werken en geld verdienen, vond ze. Ze had het hard nodig voor de aanschaffing van een gouden vogel kooi, een fornuis met terugtraprem en een fneezeef]e met vierkante gaatjes onontbeerlijke zaken tn ieder huishouden. Er zat dus niets anders op, kapi tein Flos moest weer naar zee en de volgende mor gen bracht zijn vrouw hem persoonlijk naaide boot. Het werd geen prettig wandelingetje,kapitein. Flos had net zoveel zin als een koe in de slachterij en de zorgen drukten zwaar. De eerste- stapr die hij bulten de deur deed was meteen raak! Op'het grote laken, dot zijn vrouw de varige avond buiten te drogen ge hangen had was met vuurrode ;verf de bótste, waar schuwing van de geheimzinnige" geest .aeschildërd. De. zeerover-kapitein wilde er onmiddellijk gevolg aan geven en zijn huis Jn vluchter»,,maar; de terug-- tocht was hem afgesneden 1 Met knikkende knieën- sjokte Flos dus bootwaarts étr passeerde ondërweg' nog. zoveel spandoeken met waarschuwingen, dat'hij zijn ogen niét meer durfde opslaan; Het was een droevig gezicht; wees maar blij-.dat je .er-niet bij •was... Bcü damast, grote keuze Laat thans 'uw bedden opnieuw overtrekken en bijvullen met prima' Jaya-kapok. In 1 dag klaar H. J. Feuth Blciswijk- straat-47, tel. 46519 Het gaed- koopsteadres. Net meisje zoekt nette vrien din 23 jaar Ned. Herv. Br. No, 9 Kiosk Avenue Concordia. Uw Veren of kapokbed 3 d. maken bijvullen met Java ka pok X dag 3d aar. Vertrouwd'en vakkundig adtes Beddenmaga- rijn'C. Uljee, Hooidrift 129, Tel: 34479.' Een goed verzorgd diner v.a. 1,50, soep, aardappelen, groen te. vlees.- puddihg of. Ijs bij Gerard's Cafeteria, Stationssin gel 12 (bij Blij dorptunnel). Te .kóóp een Sextant, merk Heath certificaat K.N.M.I 11 Februari 1949. L. Theunisse, Kethelweg 82 b, Vlaardingen. Aangeboden In Den Haag vrije le etage, 3 kamers, keu ken en bergruimte voor wo ning in R'dam. Br. i no, 2786 bur. van dit blad. Kinderwagens, kappen over trekken. chromen. spuiten, stofferen, bDIijke prijzen. J. i Kooyr ian. Zwaanshals 153.- TeL Te koop wieg, geheel hekleed, z.gjj.n. Bril, Zonne'oloemstraat Radlo-Stofztógers. Waldorp- T#L 49235- Erres-PhiUps ƒ.105,—,- f 785.—. - Stofzuigers 94.—. 'f 2.50 P-w. Te koop Overzees vloerkleed, Wringers 2.—. Meubelen gera. nieuw, 3X4. Prachtig terra Oos- bet. L. Voogt, Schiekade 122. ters patroon. Meerdervoortstr. TeL"42414, 57, R'dam 2. "Wie ruilt vrij bovenhuis, 5 k., k., veranda, voor vrij huis met riaPt uitzicht, 'v. Wijke,- van Lennepstraa. 62 a. 3 jonge zwarte poesen te be komen. Steenbergen, .Strijense- straat 17 c, 2 x h -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 4