Canadees plan tot herstel van Republiek aanvaard HET ROTTERDAMSCH PAROOL Spoedige vaststelling van begindatum der RTC KORREL Zes landen te Parijs accoord over grenscorrecties Indonesië in de Veiligheidsraad Wat BFO besloot BONNENLIJST Spoedig praten over vrede in China Israel en de Libanon roken de vredespijp Persconferentie van Dean Acheson Franco oefent druk uit op Portugal J. Suykerbuyk is geëxecuteerd Nederland krijgt er kolenmijnen bij Weerbericht Begroting Staatsmijnen goedgekeurd Nederlandse actie tegen guerilla's Proces tegen gevluchte Tsjechoslowaken Nieuwe dienstplichtwet in Tsjechoslowakije In korf 1bestek J Donderdag 24 Maart 1949 Bed. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam ïeL 69300 Abonn.prljsi per week 0.32 'per kwartaal 4,10. losse nummers 0.09 Opgerlchl door de Stichting „Het Parool" DIE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. .70. Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro, 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries- Hoofdredacteur: Th, Ramaker De Veiligheidsraad heeft gisteren met acht stemmen vóór. en, drie onthoudingen - Frankrijk, de Sowjet-tlnie en. de Oekraine het door Canada ingediende voorstel aangenomen. Dit voorstelt wil, die UNCI (Uno-commissie voor Indonesië) instrueren om pogingen in het werk te stellen, Nederlanders en Republikei nen bijeen'te brengen op de volgende twee punten: 1. herstel van het republikeinse gezag te Djogja': 2. het organiseren van een rondetafelconferentie in Den Haag met het doel„ de onafhankelijke Verenigde Staten van Indonesië in het leven te roepen. Voorts heeft de Raad besloten, de UNCI om inlichtingen te vragen omtrent" de toestand in Djogja. Palar,. de republikeinse vertegenwoordiger, had Maandag Nederland ervan beschuldigd, de hoofdstad van. de republiek systematisch te verwoesten. Sultan Haxnid II heeft als voor zitter van het Bijzonder Federaal Overleg enige mededelingen gedaan over de op 3 Maart door het BFO aanvaarde resolutie. De met alge mene stemmen aanvaarde hoofdbe ginselen van de resolutie zijn: (1) het BFO stemt in met terugkeer der republikeinse leiders naar Djogja en naaste omgeving: (2) het BFO aanvaardt de bijstand der UNCI voor de rondetafelconferentie. De hoofdpunten van deze resolutie zijn ter kennis gebracht van dr. Beel, de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. De sultan deelde nog mee, dat deze resolutie aanvaard is aange zien de republikeinen hebben ver zekerd, dat de republikeinse rege ring zou meewerken aan de ronde tafelconferentie en verder na haar terugkeer in Djogja een order tot het staken van alle vijandelijkheden zou uitvaardigen. De tekst yan hét Canadese voor sta], dat door MacNaughton werd ingediend, luidt als volgt: „Het is de bedoeling van de Veilig heidsraad, dat de UNCI in over eenstemming' met de resolutie van de Raad van 28 Jan. en zonder te prejudiciëren op da rechten, aan spraken en .standpunten van de par tijen, behulpzaam zal 'moeten zrjn bij het. bereiken van overeenstem ming tussen partijen inzake: 1) Uitvoering van de paragrafen c-ert en twee van de resolutie, in het bijzonder van de practische maat regelen hierin voorgeschreven. 2) Vaststelling van de voorwaar den waaronder en het tijdstip waar op - de voorgestelde conferentie in Den Haag zal worden gehouden, zo dat de onderhandelingen, waarover in de resolutie wordt gesproken, zo spoedig mogelyk gehouden zullen worden. De-Raad-is voorts van ge voelen dat, wanneer een dergelijke overeenstemming is bereikt, het houden van een ;zodanige conferen tie en deelneming hiervan door de UNCI overeenkomstig de haar ver leende bevoegdheden in overeen stemming zal "zijn met de bedoelin gen en objecten van de resolutie van 28 Jan. jJ. Nog geen reactie Na MacNaughton sprak dr. V a n Roy en. Hij zei nog niet te willen antwoorden op de nieuwe voorstel len door Canada gedaan. Hij be tuigde züh' vfBjpöt. dat ln dé: tWee laatste zittingen van de raad een aantal sprekers het uiterste heeft gedaan om de atmosfeer te versto ren door het eindeloos herhalen van beschuldigingen. Iedere onpartijdige waarnemer zou zich hierby hebben moeten afvragen: wat is toch het doel van dergelijke debatten? Is het te verwonderen dat zoals verschil lende sprekers hebben geconsta- Advertentie Voor het tijdvak van 27 Maart t.m. 9 April zijn de volgende bon nen aangewezen. VOEDINGSMIDDELEN- KAAKTEN 903 061 Vlees (A, B, D)*: 100 gr. vlees 062 Vlees (A, B>: 300 gram vlees 063 Vlees. <D): 100 .gram vlees 064 Algemeen (A,B,D): :250 gr. rijst 065 Algemeen (A,B,D): 250 gr boter, margarine of vet 066 Algemeen (A, B)500 gr. boter, margarine of vet 067 Algemeen (A, BI200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 068 Algemeen <A,B): 125 gr, koffie 072 Algemeen (B)200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 074 Algemeen (D): 250 gram boter, margarine of vet 075 Algemeen (D); TOO gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAK SKAARTEN 903 70 Tabak (QA): 2 rants, sigaretten of kerftabak 72 Tabak (QC): 2 rants, sigaretten of kerftabak BONKAARTEN ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD, MF, MH 904 (bQz. arbeid, a.s. moeders, zieken) Geldig zijn de bonnen, gemerkt met de letter J. (De letters achter de bonnummers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voorkómen). Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Vrijdag 25 Maart worden gebruikt. De bonnen 044, 048, 049, 050, €51, 053, 056, 057, 058 en 059 Algemeen der bonkaarten voor voedingsmiddelen kunnen vernietigd worden. „Volendam" Vrijdag met troepen naar Indonesië Het troepensclilp. „Volendam" zal Vrijdag met detachementen van bet KNIL, de Kon. Marine en de Kon. Landmacht uit dt Rotterdamse haven, naar Indonesië vertrekken. Generaal Reijnders Zondag zeventig jaar De oud-opperbevelhebber gep.-gene ra al I. H. Reü'n ders zal op 27 Maart de 70-jarige leeftijd bereiken. De heer Reijnders verzoekt mede te delen, dat hij tot zijn spijt niet in de gelegenheid is, bezoeJcenu te-ontvangen. teerd, het prestige van de raad snel daalt? De debatten over Indonesië samenvattend noemde dr. Van Royen als de zes voornaamste fei ten: 1) Nederland heeft de raad mede gedeeld, dat het de resolutie zou uitvoeren voor zover dit overeen te bxèhgeh was met zijn verantwoor delijkheid; Nederland, gaf .aan de 'republikéInse^lêfaërs vrQhëld van beweging in geheel Indonesië met uitzondering van DjogJakarta: 2) De Republiek bleef in gebreke het staken van het vuren voor haar guerillatroepen af te kondigen en de noodregering op Sumatra ver wierp in feite de gehele resolutie. Geen woord van kritiek is geuit op deze nalatigheid van de republiek. 3) Nederland deed het voorstel tot het houden van een rondetafel conferentie waarover weinig is ge sproken en dan nog uitsluitend in kritische zin. 4) Canada stelde voor een preli minaire conferentie te houden. Dit voorstel werd door China onder steund en door Nederland aanvaard. 5) De Republiek heeft aanvanke lijk dit voorstel verworpen. 6) Daarna aanvaardde de repu bliek de preliminaire conferentie onder de nieuwe voorwaarde dat deze binnen veertien dagen zou lei den tot herstel van de republikeinse regering in Djogja. „Onzin" Dr. Van Royen richtte zich daar na tegen de bewering van Palar dat de Nederlanders thans doende zou den zijn Djogja te verwoesten. HQ noemde dit „complete onzin" en zeide, dat het ook hem nuttig leek dat de UNCI deze beschuldiging zou verifiëren, vooral nu de commissie toevallig een bezoek bracht aan Djogja. Dr. Van Royen had niets meer toe te voegen aan zQn vorige verkering met betrekking tot Palars uitleggingen van het nieuwe hoofd stuk van de Nederlandse grondwet. De vertegenwoordiger van India had aan dr. Van Royen gevraagd om een ondubbelzinnig antwoord op de vraag of Nederland een prelimi naire conferentie aanvaardt. Dr. Van Royen verklaarde zich bereid dit antwoord te geven: Nederland en de Republiek zullen onder aus piciën van de UNCI bespreken of er wegen en middelen gevonden kun nen worden om te bereiken: 1) het staken van alle militaire operaties en guerillagevechten2) tegemoet koming aan de bezwaren welke voor de republikeinse leiders be staan tegen het deelnemen aan een rondetafelconferentie, en wel op de ze wijze, dat het herstel van de vrede en^de handhaving van, rust en orde waarover in de resolutie van 28 Jan', wórdt; gesproken niet in ge vaar zullen worden gebracht. Dr Van Royen. besloot met de hoop uit te spreken dat de republikeinse leiders op' een zodanige conferentie bewij- z.c-t jzoudën 'geven van dezelfde, ver zoenende geest als waarvan de Ne derlanders bereid zyn blijk te geven. VIETNAMVËRWERPT FRANS ACCOORD MET BAO DAI In een uitzending van radio-Viet- minh, de zender van de republiek Vietnam, (Frans Indo-China), is meegedeeld, dat Vietnam de on langs tussen de Franse regering en ex-keizer Bao Dai gesloten overeen komst afwijst. „De regering van Vietnam acht dit document van geen waarde," aldus de radio-om roep. „De Vietnamese regering en het volk volgen de weg, die Ho Tsji- Minh heeft aangegeven: de strijd voortzetten om volkomen onafhan kelijkheid te verkrijgen." De overeenkomst, die de Franse regering met Bao Daï heeft gesloten, proclameerde de eenheid en onaf hankelijkheid van Vietnam in het kader van de Franse Unie. De de tails worden nog geheim gehouden: Zeer binnenkort zullen vredes onderhandelingen worden geopend tussen de nationalisten en de com munisten, zo meldde de communis tische radio in China gisteren. Gistermiddag zijn de leden van het Chinese nationalistische" kabinet te Nanking in de woning van presi dent Li Tsjoeng-Jen bijeengekomen. Zij hebben o.m. twee nieuwe verte genwoordigers aangewezen die deel uit zullen maken van .de vredesdele- gatie der nationalistische regering. De Chinese nationalistische rege ring is bereid vredesonderhandelin gen aan te knopen op het ogenblik en de plaats waar de communisten dit wensen, zo heeft gisteravond een lid van de Chinese nationalistische regering verklaard. De wapenstilstand tussen Israël en de Libanon is gistermorgen in het grensplaatsje Ras el Nakoura gete kend. De oude grenzen van. 15 Mei 1948 worden hierbij hersteld. Onmid dellijk zijn de Israëlische troepen begonnen, de door hen bezette Li banese dorpen te ontruimen. Tijdens zijn wekelijkse persconfe rentie heeft Dean Acheson, de Amerikaanse minister van buiten landse zaken, verklaard, dat de V.S. groot belang hebben bij de veilig heid en onafhankelijkheid van lan den buiten het gebied van het Noord-Atlantisch pact, „in het bij zonder in het Nabije en Midden- Oosten", zoals Griekenland, Turkije en Perzië. „Een ernstige bedreiging voor in ternationale vrede en veiligheid, waar ook ter wereld, gaat de V.S. direct aan", aldus Acheson. „Daarom is onze politiek, vrije volken te hel pen hun onaantastbaarheid en onaf hankelijkheid te handhaven, niet al leen in West-Europa o£ Amerika, maar -waar ook de hulp, die wij kun nen verlenen, van nut kan zijn". Verder las de minister een verkla ring voor over Sowjetrussische druk op Perzië. De Sowjet-Unie zou deze druk uitoefenen door voortdurende pers- en radïopropaganda. In de ver klaring wordt de juistheid tegenge sproken van de Sowjct -Russische beschuldiging, ;dat de V.S. Perzië tot een basis voor aanval op de Sowjet- Unie maken. Acheson zei, dat voorstellen voor een pact voor het gebied van de Stille Oceaan niet officieel ter ken nis van de Amerikaanse regering waren, gebracht. „Een dergelijk pact is niet bij ons aangekomen, maar het kan op weg zijn', zei hij. Spanje oefent druk uit op Por tugal. zo meldt Reuter, om niet tot het Atlantisch Pact toe te treden, tenzij Spanje ook een uitnodiging krijgt. Spanje herinnert hierby aan de Spaans-Portugese overeenkomst voor vrede en wederzijdse vriend schap („Iberisch blok") die in 1943 werd getekend. In een Lagerhuisdebat over het Atlantisch Pact heeft M a y h e w, Brits onderminister van buitenland se zaken, in. antwoord op een vraag van conservatieve zijde, meegedeeld, dat er andere factoren waren dan strategische overwegingen aan gaande Spanje's deelneming aan het Atlantisch Pact. Bevin zou tij dens zijn bezoek aan Washington Spanje's toekomst niet met de an dere partijen van het Pact bespre ken, zo- zei Mayhew. Kij Averd door zijn partijgenoten toegejuicht. Het gratieverzoek van J. Suy kerbuyk, die tot de doodstraf werd veroordeeld door het Bijzon dere Gerechtshof te 's-Hertogen- bosch, is afgewezen. Het vonnis is voltrokken. Suykerbuyk vWa?. betrokkenbij het gebeurde op de Vlöeiweide te Rijsbergen (N.B.) Prins Bernharö Is gistermiddag met dc prinsesjes Beatrix cn Irene op het vliegveld Soesterberg geland, zy begaven zich onmiddellijk per auto naar het palels Soestdljk. Aan jhr mr F. Beelaerts van Blokland, vice president van de Raad van State,'het grootlint in de Leopolds orde. de hoogste Belgische onderschei ding. overhandigd. Neder land en Oostenrijk hebben onlangs een handelsverdrag gesloten, waarbij tweehonderd duizend kuikentjes, die één dag oud zyn zullen worden uitgewisseld tegen 170.000 Oostenrijkse sigaretten-aanstekers. Vorige week bracht een vliegtuig de eerste kuikentjes naar Wenen. Zij voelden zich in de lucht best op hun pemak. Enkele van hen, die uit hun kooitjes ontsnapten gircpen op verkenning uit en kwamen zelfs in de cockpitwaar zij een wakend oogje hielden op de piloot. Betoging te New York tegen Churchill Toen Winston Churchill gisteren aan boord van dc „Queen Elizabeth" te New York aankwam, werd hij op gewacht door ongeveer honderd de monstranten, vróuwen, en mannen, die zich in de naburige straten had den opgesteld. De demonstranten riepen in koor: „Geen Noordatlan- tisch pact. Ga terug, Churchill". De demonstratie, die georganiseerd was door het comité tegen oorlogs propaganda van de nationale raad van de vereniging voor Ameriukaans- Sowjetrussische vriendschap, verliep ordelijk. Churchill '.zei..tij dens een -perscon ferentie aan boord van de" „Queen Elizabeth", dat hij in het bijzonder blij was naar de V.S. te komerf om dank uit te spreken, „die wij allen aan de andere zijde voelen voor het goede werk, dat de V.S. voor de we reld doen". Eerste Kamer Generaal Clay heeft gisteren per vliegtuig een bezoek: aan Londen ge bracht. waar hij de Amerikaanse am bassadeur heeft ontmoet. DE TE VERWACHTEN GRENSWIJZIGINGEN VAN NEDERLAND NEDERILAND EDERLAND Oocern// DUITSLAND LOSiTH 5BERG AKEN OU/TSIAND NEDERL NIEUWEGRENS Deskundigen van Engeland, de Verenigde Staten, Frankrijk en de Beneluxlandcn zijn het gisteren te FarQs. eens geworden over de over dracht van 58 vlerkante mijlen vroeger DuUs gebied aan Neder land:, België, Luxemburg en Frankrijk, 'zo verneemt Reuter in Parijs. In de Franse hoofdstad behoren de condergé^xaHch tot een bepaald type, dat' men nergens anders dan in Parijs Kan aantreffen. Zij zijn voor het Franse leven misschien even karakteristiek als de kleine ba- retjes, de goede smaak of de Esprit. Deze conchrgegjcon men van de week aantreffen op de Parijse „Bourse de Travail", waar zij samen met vele collega's protesteerden tegen plannen een maximum-mkomen voor hen vast te stellen of hun beroep volkomen op te heffen. Overeenstemming over deze „klei ne correcties" werd bereikt na we ken van langdurige besprekingen, die ten doel hadden de belangen van de 12.000. tot 16.000 Duitsers did bij deze correcties betrokken wa ren, zo goed mogelijk te behartigen. De aanbevelingen van de deskun digen zullen naar de regeringen der zes landen worden gezonden ter goedkeuring. In de loop van deze week zal over de besprekingen een officieel communiqué worden ver strekt De overeenstemming heeft alleen betrekking op de „kleine aanspra ken" door Duitslanas westerburen. Grotere aanspraken zullen later be handeld worden. In de boezem van het comité dat de besprekingen voerde is er een voortdurende strijd geweest tussen Duitslands kleine buren, en de anglo-saksïsche landen. De - overéénkomst beoogt, zo verneemt men, dat alle Duitsers die in de betrokken gebieden wonen, vrij zulien 2ijn om het gebied te verlaten met al hun roerende goederen. Het gebied waarop Nederland rechten doet gelden ligt ten Noorden, van Akenen omvat o.m. het gebied rond Gëïlenkir- chen. Er vallen enkele kolen mijnen binnen en de bevolking omvat ongeveer 7.000. zielen. Het gebied dat België wenst om vat in hoofdzaak de districten Rot- gen en Muetsenich met een geza menlijke bevolking van 4500 zielen. Het voornaamste doel van deze correcties is té voorkomen, dat de Belgische spoorlijnen zeven keer de Duitse grens'passeren. Alle voorgestelde correcties zul len eventueel vervat worden in het toekomstige vredesverdrag met Duitsland; zo zeide men in- welinge lichte kringen te Parijs. WETSONTWERP BIJ KAMER INGEDIEND De Nederlandse regering heeft bij de. Tweede .Kamer een wetsont werp „bevoegdheidtot het treffen van voorzieningen in verbanrl met de verwezenlijking van bepaalde correcties in 'de Nederlands-Duitse grens" ingediend. De 'regering acht het wenselijk dat de Kroon, althans voor een beperkte periode, bevoegd wordt verklaard,' de Rand van Sta te gehoord, kracht van wet hebben de voorzieningen te treffen, die een voorlopig- karakter -hebben.. Hierin voorziet dit wetsontwerp. De rege ring spreekt de verwachting uit, dat'de betrokken Duitse, gebieden spoedig aan Nederland zullen wor den toegevoegd. Accijnzenünificatie Relgen vragen uitstel De Belgische regering heeft aan de regeringen van -Nederland en Lu xemburg verzocht: dé overeenkomst inzake de unificatie van de accijn zen in de drie Iandéh.niet.op de hier voor .vastgestelde.datum. 1 April a.s.,. in werking te doen treden, doch de uitvoeringvan deze overeenkomst uit te stellen tot eèn nader, te, bepa len tijdstip. aanhoudend" FRAAI": WE EK. J Weersverwachting i V geldig tof Vrijdag- N. "Nr" "avond. I. r - Droog - weer .met weinig "bewolking. Zwakke .tot Oostelijke wind. Tamelijk konde Pacht mét 'plaatse lijk nachtvorst. Morgen ovèrdag zonnig.,en zacht wèer,'..;V 25 Maart: Zon, op; 6.33, onder 19.01 maan-bp" 5.48. onder 14 21/.'' 25 Maart: Hoog'water' te Rotterdam: le tij- 2,09 uur, 2e ,tü 14.46. De Eerste Kamer heeft Woens dagmiddag zonder hoofdelijke stemming de begroting-1949 van de Staatsmijnen goedgekeurd. Mi nister Van denBrink kon geen toezeggingen doen over het prijs verloop der kolen, omdat hij geen kans zag de mijnen een redelijke winst te laten maken. Uit zijn rede stippen wij nog aan dat de binnenlandse productie in het algemeen niet ongunstig is. vooral ook, omdat het aantal mijn werkers, stijgt^fIn..~de - Nederlandse.' mijnen werken slechts tien. pet. buitenlanders; in België is de ver houding veel ongunstiger, daar overheersen buitenlandse arbeids krachten. Ten aanzien van het in exploi tatie nemen van enkele minder belangrijke kolenvelden wordt op het ogenblik intensief overleg ge pleegd. Dit hele probleem beziet men in het raam ook van de grens correcties. Later op de middag heeft de Eerste Kamer 'n aanvang gemaakt met de behandeling van de begro ting voor Sociale Zaken. Vandaag worden de besprekingen hierover voortgezet. Het Nederlandse hoofdkwartier meldt vandaag dat het doel der cuernia-strijdkrachten om hun kracht ten Z.O. van Bandoeng sa men te trekken wcrrl ycrliinderd, doordat de Nederlandse infanterie een sterke eenheid van het Repu blikeinse leger in dit gebied heeft vernietigd. In een communiqué werd ge zegd. dat de Nederlandse actie aan zienlijke verliezen der guerilla troepen met zich bracht. Ook werd een grote hoeveelheid wape nen buit gemaakt. Het leger meldt voorts dat guerilla's opereren langs de hoofd weg tussen Bandoeng en Cheribon.; Daarbij werden Nedêrtandse mili taire posten aangevallen. Voorts ■wordt medegedeeld, dat een felle botsing óp 45 km, ten N.W, van' Djogja een 'Nederlandse overwin-; ning opleverde. Vijf on tachtig're publikeinse infanteristen werden gedood er. grote hoeveelheden mu nitie werden buit gemaakt. Het hoofdkwartier deelt ook mede. dat het hoofdkwartier vaa het Republikeinse leger ten Z.O. van Djogja is vernietigd, doch dat de strijd in het gebied rondom de. stad nog voortgang vindt. Te Praag wordt officieel medege-- deeld, dat tegen zeventien geëmi greerde Tsjechoslowaakse politici op 29 Maart a.s. in hun afwezigheid een proces zal beginnen. Zij zullen te-, rechtstaan op beschuldiging van. verraad; Tot de beschuldigden behoren' voormalige ministers van.de repu bliek, leden van het parlement; di-; plomaten en journalisten. De Tsjechoslowaakse Nationale: Vergadering beeft eenstemmig de nieuwe wet op dé dienstplicht aan genomen. Mannen van 18 en 19 jaar zullen twee jaar in actieve dienst en vijf maanden - in rèservedienst moeten doorbrengen. Alle Tsjecho slowaken van 17 tot 60 jaar"zullen opgeroepen kunnenworden, vrou wen in geval van nood, 'Bij'Kon. Besluit Is mr. E.-Mi Jl.A. Sassen, ou'd-minlstèr'vfln" overzeese 'ge biedsdelen, benoemdtot ridder in de Orde vande 'Nederlandse Leeuw. DE op handen 2ynde huurverho ging, waarover wij vorige week in deze rubriek schreven naar aanleiding van een te Am sterdam gehouden vergadering van huiseigenaren, heeft vele abonné's naar de pen doen grijpen. Hun re acties zijn belangrijk genoeg om weer op de kwestie terüg te ko men. Er blijkt ten overvloede uit hoe diep een eventuele huurverho ging zal ingrijpen in het leven van hen, die reeds thans de grootste moeite hebben de eindjes aan el kaar te knopen. Zo schrijft men o.a. dat al verscheidene jaren door de huiseigenaren niets meer aan de woningen wordt gedaan, terwijl zij juist als argument aanvoeren, dat de onderhoudskosten zo hoog zijn, De huiseigenaren kunnen al lerminst aanspraak maken op ver hoging, luidt het oordeel, gezien de meestal hopeloze verwaarlozing hunner panden, die al met genoeg interest hun waarde hebben opge bracht. En verder: de regering zal er goed aan doen eens grondig te onderzoeken in hoeverre de huis eigenaren in gebreke zijn gebleven hun 'panden in behoorlijke staat te houden voor zij aan de wens tot huurverhoging tegemoet komt. Een andere lezer klaagt er over, dat zijn huishuur onlangs met goed vinden van het Ministerie van We- deropubouw met twee gulden per maand werd verhoogd om de „ser vice" te dekken, portiekverlichting e.d. De panden zijn nu anderhalf jaar oud en onie lezer vindt het vreemd, dat'dit zomaar kan. Maar er bevindt zich onder de brieven ook nog een ander geluid. Het is het geluid van een huiseigenaar. Hij zegt, dat ook voor hem het le ven twee maal zo duur is gewor den en onderboudskarweitjes vier of vijf maal, terwijl hem bovendien vijf pet. van de waarde van zijn bezit is ontnomen als „aanwas". Hy heeft door deze politiek zijn bezit nog vooroorlogs verzekerd, met alle risico's van dien; hij heeft zijn ziekenfonds moeten opzeggen en komt op geen stukken na aan het inkomen van een vakman. Desondanks betaalt hij vermogens belasting. Tot slot vraagt hij of wij hem duidelijk willen maken waar om een huisbaas extra gedupeerd moet worden. Dit is dan een greep uit de vele brieven en wij willen er gaarne iets aan toevoegen, In de eerste plaats moeten wij er op wijzen; dat wij met nadruk bet ongerijmde van huurverhoging jn verband met de loon-, en prijspolitiek, der rege ring hebban .onderstreept.'. .Want 'diV is-Tvcr-jui st de'keiTi't'ah'-dtrhele— zaak. Wij ontkennen geenszins, dat do huiseigenaren in 'een moeilijke positie zijn gekomen. Het leven is veel duurder dan voor de oorlog en terwijl de lonen, zij het dan on voldoende, zoveel mogelijk zijn aangepast aan de gestegen, prijzen, bleven de huurinkomsten door de huurstop op het peil van 1940 staan. Dit hele proces heeft al tot veel verwikkelingen geleid, ook, en niet in het minst, in de nieuw bouw. De bouwkosten zijn zo enorm gestegen, dat de animo om te bouwen uiterst gering is. Slechts door regeringssubsidies is men in staat de huren van nieuwbouw niet boven het redelijke te doen uitgaan, wat niet wegneemt, dat ze toch gestegen 2yn. Het evenwicht is dus zeer kunstmatig en aller minst stabiel; iedere verandering, in casu een huurverhoging, veroor zaakt een lawine van consequen ties. Wij meenden om dezé reden te moeten zeggen, dat, welk besluit ook moge vallen, tenslotte moet bet uit de lengte of de breedtl ko men, Symen niet de dupe mag worden en aan een derde loonron- de niet zal te ontkomen zijn. Uit de verschillende reacties is geble ken. dat deze opvatting weerklank heeft gevonden. Dat is voldoende. Een hele legermacht kikvorsen heeft zich Dinsdagnacht meester gemaakt van. een gedeelte van het Engelse stadje Lin coln. In gesloten colonne's kwamen de dieren onder luid gekwaak van het in de nabijheid gelegen kerkhof de stad binnen springen. De inwoners moesten hun deuren gesloten houden terwijl de mannen terstond epn geweldige klop jacht op dc dieren organiseerden. Men sen, die 's avonds nog laat op straat waren, hadden de grootste moeite zich door dc troepen opdringerige dieren heen te werken B(1 dc landbouwer Gcraets te Belfeld (Limburg) klonk Dinsdagmiddag op het dak hel vrolijk kwelleren van een „zwaluw", Dat was veertien dagen vroeger dan verleden jaar Het tweejarig zoontje van de heer C. te Loltuin te Venlo is ln een onbewaakt ogenblik in een achter het, huis staande tell met water gevallen en verdronken m Ter gelegenheid van het bezoek dat Churcbil aan de V.S. brengt schrijft de New York Daily News „Wij hopen alleen, dat h(J Truman niet nog dichter bij de oorlog brengt dan hQ nu reeds is. Churchills grootste succes Js geweest, dat hij Franklin Roosevelt zo goed als gehypnotiseerd heeft, zodat Roosevelt alles deed wat hij kon om ons ln dc laatste oorlog van Engeland te krijgen Aan de Amerikaanse stran den zal dit jaar de zonnebrandolie-auto maat zijn intrede doen. Om zich op een aangename en onschadelijke manier te laten bruin branden laat men een munt stuk glijden in een soort benzinepomp. Met éen slang een een verstuiver kan men zich dan bespuiten met geparfu meerde oüe «p-Met de jubileumfeesten in 1048 werden in -het dorpje Dedguin bij Bolsward ballonnetjes opgelaten. Nimmer hoorde men er iets van. totdat Péppi Schiller te Weimar in de Russi sche zpoè van Duitsland, er op 6 Maart een vond en de aangehechte briefkaart retourneerde, die deze wéék aankwam. Brits'officier te Praag uitgewezen Captain Philip Wild'ash van het Britse permit-office, in Praag, heeft gisteren aanzegging gekregen, Tsjechoslowakije binnen -24 uur te verlaten, daar hij anders zou worden gearresteerd wegen complotteren te gen de staat. De Tsjechische" kassier van het kantoor is gearresteerd en, hetzelfde verluidt van' de Tsjechische secretaresse van Wildash.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1