HET ROTTERDAMSCH PAROOL Benelux onder de loupe Sowj et-regering bang voor de waarheid Weer mutatie in Moskou Wreedheden in Indonesië? Oostenrijks blad critiseerde Nederlandsche Roode Kruis Amerikaans Witboek constateert: Geen expositie op luchtvaartgebied Wei een vliegweek op Ypenburg Onze regering nam voorlopig besluit standaard Belgisch verzei tegen benoeming van de heer Brautigam Grenswijziging wordt Zaterdag bekend Belgische verkiezingen reeds in Juni? Doodstraf Rauter voltrokken Beschuldigingen die geen steek houden Bewapeningsplan West-Europa Economisch plan zou uitvoer verdubbelen Storm woelde veel mijnen bloot Ook Londen let op Nabije Oosten Weerbericht LVrijdag 25 Maart 1949 Eed en Adm. tonga Hoven 141, Schleóom Tel. 69300 Abonnprljsi pej vreet 0.32 per kwartaal 4,10, losse nummers 0.09 Opgericht door da Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. Y73J Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Baakier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker 5 Dertig jaar communisme gaf bevolking geen redelijke levensstandaard Het departement van buitenland se zaken der Verenigde Staten heeft de Sow jet-Unie ervan beschuldigd dat haar regering hang is dat het Russische volk de waarheid over het Amerikaanse volk te weten zal komen. Het departement staaft de- 2e bewering met dé uitgave van een Witboek, waarin nauwkeurig de vruchteloze Amerikaanse pogingen beschreven staan om het culturele wetenschappelijke en technische verkeer in de laatste vijftien jaar te ontwikkelen. Het document werd uitgegeven aan de vooravond van de cultureel-wetenschappelijke con ferentie VOOr de wereldvrede, waar Rusland vertegenwoordigd zal zijn- In Amerikaanse kringen is men van mening dat de Russische leiders vrezen dat hij een vrije uitwisseling van gedachten hun greep op het Russische volk zal verslappen. In het Witboek wordt een lijst van alle pogingen gegeven, die de Russen moedwillig deden stranden en zulks kan alleen maar het gevolg zijn van de angst der Russische regering voor een uitwisseling van gedachten om dat dertig jaar communisme niet in staat zrj-n geweest het Russische volk een. levensstandaard te geven, zoals de arbeiders in de Verenigde Staten die gewend zijn. Dertig jaren communisme hebben aan het volk de vrije meningsuiting ontnomen, een vrijheid die zij, wan neer zij haar eenmaal door de om gang met het Amerikaanse' volk hebben leren kenner., eerst zullen missen zodat het hen ontevreden ,zal maken, aldus het Witboek. Het officiële rapport zegt dat de Verenigde Staten met baar pogin gen om geleerden, technici, artïsten enz. naar Rusland te zenden een heel mager resultaat geoogst heeft en dat de enkelen die erheen z\jn geweest slechts die personen waren die door de Russen daartoe aange wezen werden. Terwijl anderzijds de Amerikanen iedere Rus, ongeacht zijn politieke overtuiging, in dit uit- wïssellngkader toelieten. Met het oog hierop vestigt het de partement de aandacht op de deel neming van Rusland aan de confe rentie over de wereldvrede die te New Vork gehouden zal worden. Het document wijst er voorts op dat de Russen wel een flauwe notie (Van onze Haagse redacteur) De grote plannen, twee jaar ge leden gesmeed, om in Nederland een internationale luchtvaartten toonstelling. te organiseren, zullen de eerste jaren althans niet kunnen worden verwezenlijkt. Het bleek niet mogelijk voldoende buiten landse belangstelling voor een ten toonstelling' van dit formaat te trekken. Intussen zal er in dit jaar, waarin de K.L.M. haar dertigjarig bestaan viert, wel iefe op lucht vaartgebied worden getoond. Gedurende een week de juiste data zijn nog niet vast gesteld zal op het vliegveld Ypenburg een vliegweek wor den georganiseerd. Vrijwel alle organisaties op Itibhtvaartge- bied in ons land, commerciële, particuliere, militaire en amb telijke zullen tot slagen van deze vliegweek bijdragen. Er zal b.v. een motorvliegdag worden gehouden, evenals een zweefvliegdag. Er zullen grote mi litaire demonstraties zijn en er komt in een der hallen van Ypen burg een tentoonstelling, waar ook zeer veel demonstratie-materiaal zal worden geëxposeerd. Naar het ANP van zeer bevoegde zijde verneemt, heèft de Neder landse regering Donderdagavond ■een voorlopig besluit geformuleerd naar aanleiding van de Canadese motie in de Veiligheidsraad, Dit voorlopig besluit is om ad vies gezonden naar dr. B e e 1 en dr. Van Roy en. De regering stelt zich voor om Maandag a,s. na advies van bovengenoemden te hebben ingewonnen tot een defi nitief besluit te komen. Voorts verneemt het ANP nog, dat dr. Van Royen zich bereid verklaard heeft om, indien de re gering mocht besluiten tot het deelnemen aan een voorbereidende conferentie in Batavia, als voorzit ter van de Nederlandse delegatie op deze conferentie op te treden. Schacht weet dé weg: Terug naar de gouden Terugkeer tot de gouden standaard door alle landen is als. oplossing voor de huidige wereldcrisis aanbevolen door dr. Schacht, Hitiers finan ciële tovenaar, in een interview met de Gïornale d'Italia. Schacht beval verder aan: vorming van een econo mische gemeenschap van ,de landen - die koloniën in Afrika bezitten, her- stel van het particuliere initiatief in de Ruhrindustrie, nauwe economi sche Duitse samenwerking met en afhankelijkheid van de Westelijke mogendheden en groter aandacht voor de industriële wederopbouw in het kader van het plan-Marshall. moéten hebben van de hoge levens standaard in Amerika. Dit stelt de Sowjetregering voor een moeilijk probleem: haar poging om het volk te overtuigen van de superioriteit van het communistisch systeem en bet moet voorkomen worden dat de satellieten die thans het Kremlin blindelings volgen, de ware toe stand in de Sowjet-Unie te weten komen. Slechts deze uitleg verklaart de houding van Rusland tegenover de pogingen der Verenigde Staten om nauwer met elkaar in contact te ko men. Berichten over de welstand en de vrijheid in andere landen zouden de Sowjet-Unie binnenkomen en de deplorabele toestand waarin het Russische volk verkeert, zou uitlek ken. Dit zou slechts aan de macht der regering afbreuk doen. Minister Boelganin door Wassilefsky vervangen Radio-MoBkou meldde gister avond, dat maarschalk Boelga nin is ontheven van zyn-fupetie als ministervan de gewapende macht der Sowjet-Unie.. Maarschalk Wassilefsky ls in zijn plaats benoemd.. Maarschalk Boel ganin blijft een der vice-premiers. Maarschalk Wassilefsky, oorlogs held, werd van zijn functie .als chef staf ontheven in November j.ï. om dat hij ,,met werk overladen" was. Wassilefsky is 47 jaar,. Hij werd in 1943 chef-staf na het succes van het tegenoffensief te Stalingrad, waar in hij maa'rschalk Zjoekof's rechter hand was. Hij maakte de plannen voor de-.zeer snelle overwinning op de Japanners in Mandsjoerüe in 1945. Maarschalk Nikolai Boélganin was minister van de gewapende macht sedert Maart 1947, toen hij da post van maarschalk Stalin overnam. Hij is 53 jaar. Hij werd in 1942 benoemd tot luitenant-gene raal van het rode leger. Hfl is voor malig vice-president van de raad van volkscommissarissen. Van 1942 tot 1948 was maar schalk Boelganin vice-commissaris •voor ;Jef en sie en -van 19.46 to,t 1947, vice-minister vóór"'de 'gewapende macht. In Maart 1947, onmiddellijk na zijn benoeming tot minister van de gewapende macht, werd hij vice- voorzitter van de ministerraad. In November van hetzelfde jaar werd hij bevorderd tot maarschalk van de Sowjet-Unie. Behalve vice-premier is maar schalk Boelganin tevens lid van de staatsraad voor de defensie en van- het praesidïum van de Moskouse Sow jet. De voorzitter van de Antwerpse scheepvaartverèniging C. Petersen, beeft in een brief aan premier Spaak geprotesteerd tegen de benoe ming door de Nederlandse regering van de heer J. Brautigam tot hoofd van de Nederlandse delegatie in de Beneluxcommissie, die een op lossing moet vinden voor de haven en rivierenkwesties. De brief betoogt, dat, hoewel de leden der scbeepvaartvereniging met instemming hebben kennis genomen van de instelling van deze com missie, zij verwonderd "zijn over de benoeming van de heer Brautigam, „een van de meest verwoede tegen standers van en mede-verantwoorde lijk voor, de verwerping van het accoord-Van Karnebcek". Men be treurt bet. eveneens, dat de heer- Brautigam interviews heeft toege staan aan de pers, waarin hij aan toonde, dat de commissie slechte een dooddoener is. De heer Petersen verzoekt Spaak tenslotte nog voor diens vertrek naar Washington, in het belang van Bel gië aan deze „onduldbare en erger lijke toestand" een einde te maken cnten aanzien van Nederland de slogan: „Laat U niet beetnemen" toe te Officiële Franse kringen hebben mee gedeeld dat dé beslissingen der zet mo gendheden over de grenscorrecties Za terdag zullen worden bekend gemaakt. Politieke kringen .te Brussel voorspel len. dat het parlement tegen eind Met ontbonden ,zai 'worden en dat nieuwe ■verkiezingen' reeds.in Juni kunnen wor den gehouden. Normaal zouden de ver kiezingen in October zijn. De socialistische partij heeft om een parlementair debat gevraagd - over de politieke en financiële kwesties, die ius-. ten hen en de Katholieken bestaan. Nieuwe dienstregeling op Batavia-route van KLM Met ingang van 3 April zullen de .vliegtuigen van de Batavia-route der KLM inplaats van Maandag. Donderdag en Zaterdag des morgens vroeg, van Schiphol, vertrekken: Zondag. Woensdag en Vrijdag des avonds iaat. Des Zondags gaat het ..slaapvliegtuig" naar Indonesië, des Woensdags het vliegtuig met vier en een. halve ton post en des Vrijdags met twintig passa giers fin anderhalve ton post. KVP en materiële oorlogsschade Het bestuur der KVP heeft be sloten het vraagstuk van de ver goeding der materiële oorlogsscha de te doen bespreken in het colle ge van beraad. De bespreking zal worden gehouden op 3 en 4 Mei te Utrecht. Pref. dr. Groeneveld en drs. Ten Doeschat zullen prae-ad- vies uitbrengen, respectievelijk over het financieel-budgetatre en het sociaal-economische aspect. Hierdoor zal na zijn instelling op 26 Februari door de partijraad het college van beraad voor de eerste maal in functie treden. ZN WOW EPS VAN WEST-BERLIJN rutlen Oost-Marken, die £?t de Sov jetzone geldig zijn, tegen West-MarkenIeder kan vijftien Oost-Marken tegen vijftien West-Marken ruilen wanneer hij zijn nieuwe bonkaarten gaat halen. Russische Oost-Marken waren tot voor kort wettig betaal- mfdc'el in geheel Berlijn. In de Westelijke sectoren van de Duitse hoofd stad is echter een besluit uitgevaardigd, 'dat Oost-Marken niet langer als betaalmiddel kunnen worden toegelaten. Bovenstaande foto is ge maakt op een van de West-B erl\jnse distributiekantoren. PietGreta en Joop, drie orang-oetans van resp. 2'/2 en 1% jaar oudzietu hier op de foto met oppasser Van Vhet. Dezer dagen zijn de jonge mensapen in Diergaarde Blij-Dorp aangekomen. Het zachte voor jaarsweer zal hun wel gauw over de lichte verkoudheid heenhelpen die de dieren hebben opgelopen tijdens de réis per KLM van Batavia. Patrouillerapport over incident te Peniwen Bij geen enkele officiële of bur- terlijke instantie te Batavia is iets ekend over het incident bij Peni wen, aldus meldt Aneta. Er zijn onmiddellijk telefonische inlich tingen gevraagd bij de betrokken militaire autoriteiten van Oost- Java. waarbij is gebleken dat het rapport van de predikant van Pe niwen eerst op 18 Maart door de troepencommandant van Malang werd ontvangen. De commandant heeft direct een onderzoek inge steld dat nog niet is geëindigd. Het is te betreuren, wordt ver der gemeld, dat een dergelijke me dedeling;, dear, het persbureau van de Nederlandse "Hervormde 'kerk gepubliceerd is zonder dat van te voren ook maar een poging gedaan werd zich van de juistheid van de ontvangen berichten te vergewis sen. Aan de hand van het patrouille rapport kan nog het volgende wor den meegedeeld: bij het ziekenhuis van Peniwen raakte een patrouille in een vuurgevecht met een bewa- kingsgroep, die deel bleek uit te maken van een bende, welke naar schatting van de bevolking vijf honderd man sterk was. Bij het eerste contact werd envijf leden van de groep gedood. Bij een'daar opvolgende zuivering van het ziekenhuis vluchtte de bende in alle richtingen, waarbij nog zes man zijn neergeschoten. Acht ver plegers en elf verpleegsters wer den in arrest gesteld. Nadere bij zonderheden zullen worden, ge meld, zodra het onderzoek is afge sloten. Naar wij verhemelt is Reden- ochtend in de vroegte het dood vonnis voltrokken aan de ge wezen Duitse commissaris-ge neraal H, A. Rauter* Het doodvonnis werd voltrokken, nadat bij Koninklijk Besluit afwij zend was beschikt op een verzoek tot gratie. Naar tvjj nader vernemen, zjjn de gratieverzoeken, waarop afwijzend is beschikt, Ingediend buiten voor kennis en zonder toestemming van betroklcene. Mevrouw "VVyajaiaksjml Pandlt, zuster Van Pandlt Nebroé, is.-benoemd- tot Indisch ambassadrice'te Washing ton. Zij ivas tot nu toe hoofd van In- dia's ambassade te Moskou., (Van onze Haagse redacteur) Het communistische Weense blad „Dér Abend" heeft kort geleden een buitengewoon felle aanval ge daan op de werkzaamheden van de Nederlandsche Roode Kruis Mis sie in Oostenrijk. Na nog eens her innerd te hebben aan een incident bij deze missie dat zich in 1945 heeft'voorgedaan.'toen Óen man die daar geenszins voor in aanmerking kwam zich een tijdlang van de lei ding had weten te verzekeren, komt het blad tot de kern van zijn-aan val. De TJebesgaben. die uit Ne derland naar Oostenrijk worden gezonden vormen voor het Neder landsche Roode Kruis 'n geweldige bron van inkomsten, verzekert Der Abend. In Nederland moeten de verzenders er voor .betalen, en in Oostenrijk moeten de ontvangers opnieuw betalen. Drie gulden in Nederland, drie schilling in Oos tenrijk (ongeveer 80 cent)! Dal heeft het N.R.K. thans reeds acht millioen schilling opgeleverd, meent de Abend te kunnen" schrijven. Wij hebben ons hier met het N.R.K. en met de Oostenrijkse lega tie in verbinding gesteld, om de andere kant^van de medaille eens te kunnen bekijken. Uit de gege vens die ons door het N.R.K. en de legatie zijn verstrekt blijkt thans genoegzaam, dat het niet meer be treft dan een hetze, welke waar schijnlijk geïnspireerd is door een. Oostenrijker, Klein Vigo, die in Augustus van! het vorig- jaar ons land is uitgezet, in verband met zijn gedragingen tijdens de oorlog. Onnodig te zeggen dat de bezwaren tegen hem bepaald niet waren ge grond op een teveel aan communis tische bedrijvigheid in de oorlogs jaren. Deze man heeft zelf na de bevrijding pakketten naar Oosten rijk willen zenden, doch reeds spoedig werd -het Roode Kruis ver zocht er zijn Oostenrijkse missie bij in te schakelen hetgeen sedert dien met groot succes is geschied. Ruim 150.~000 pakketten zijn thans door bemiddeling van het N.R.K. in Oostenrijk uitgedeeld, en op de Oostenrijkce legate deelde men ens mede. dat nog gee,: klacht over vermissing of beschadiging van ook maar éën pakket ie binnengekomen. Het'Roode Kruis heeft op zich genomen deze pakketten, die 'n ge- wicht van 5 .kilo mogen hebben, voor drie gulden naar Oostenrijk te transporteren. Dat zijn de kosten voor bet transport. Aan de verzen ders wordt dan bovendien nog dui delijk medegedeeld, dat de ontvan gers indien zij daartoe in staat zijnnog eens drie schilling zul len moeten betalen, welke inkom sten door. het Roode Kruis worden aangewend voor het instandhouden van de missie in; Oostenrijk. Men kan toch op zijn. vingers wel na tellen, dat deze "'missie niet van lucht kan bestaan, zeïde ons een zegsman van de Oostenrijkse le gatie. Bovendien gaf hij blijk van zijn overtuiging dat Oostenrijk van het Nederlandsche Koodê Kruis niet kan verwachten, dat het uit louter sympathie voor Oostenrijk deze kosten zou betalen met bet geld, voor hulp in Indonesië geschonken. Wij juichen het werk van het NRK van harte toe en wij hopen, dat het zich door dergelijke onge rechtvaardigde- aanvallen niet van zijn weg za] laten afbrengen, be sloot hij. Gino Bartali en enige andere Italiaanse wielrenners werden giste ren gewond toen een motorfiets hun groep aanreed terwijl zij aan het trainen waren op de weg van Arezzo naar Florence. Bartali zal Zondag echter wel kunnen uitkomen in wed strijden te Milaan. De mededeling' van het pers bureau der Nederlands Hervormde Kerk luidde als volgt: „Ds. H. A. C. Hildering, zen- dingspredikai t te Surabaja, (die voorstander was van de eerste po litionele actie; red.) doet medede ling van een bericht, dat in het laatste nummer voorkomt van „Pawaxtos-Ringkes", het maand blad van de Oost Javaanse Kerk welk bericht als volgt luidt: „De gemeente Peniwen met een zielen tal van ongeveer 3.Ö00 had op Zon dag 20 Februari 1949 een huive ringwekkende leed te doorstaan, om welke reden de godsdienstoefe ning op die dag werd stopgezet; Op deze dag.namelijk zette een onder deel van het. Nederlandse leger een zuiveringsactie, .in, waarbijv.tien personen, leden dergemeente en onder hen pen kerkëraadslid, wer den neergeschoten. Dit fusilleren geschiedde om 9 's morgens, op het uur van de Zondagse godsdienst oefening. Kennen zij, die dit deden, dan niet de betekenis van het „Vreest de Heer en hebt uw naaste lief?" Tot zover het Javaanse persbericht, waarbij ds. Hildering vermeldt dat in zijn bezit is een afschrift van het rapport, dat de kerkeraad van Peni wen uitbracht over het gebeurde aan het dagelijks bestuur der Synode te Malang, aan de brigade-commandant en de resident te Malang en aan het zendingsconsulaat te Batavia. Aan dit rapport worden dc volgende bij zonderheden ontleend. Te Peniwen is een polikliniek 'en kraam verpleging „Fanti Usada". die reeds vier jaren werkt en gehuisr vest is in de oude zendings-pastorië. Vanwege de grote toeloop werd deze kliniek in December jl., uitgebreid met twee schoollokalen. Vele vroed vrouwen en leerling-vroedvrouwen hadden zich beschikbaar gesteld, in totaal 23 personen- Toen' de Nederlandse leger-afde- ling het ziekenhuis binnentrad, werd aan allen, verpleegden en verplegen- den, bevolen naar buiten te gaan. Daarop werden op 'het voorerf drie leden van bet personeel en twee pa tiënten neergeschoten en een patiënt zwaar gewond. Acht leden var» het personeel werden meegevoerd, even eens vrijwel alle medicijnen,'terwijl de'inboedel" kort en klein werd ge slagen. Deze schietpartij vond plaats op Zaterdag 19 Februari, des mid dags te vier uur. Voorts werden nog een kerkeraadslid, een landbouwer en een oude man van 62 jaar. doodge schoten. terwijl zij reeds scholen en de handen geheven hadden. Nog vijf anderen werden zwaar gewond. Van alle slachtoffers worden de namen in het rapport, dat gedateerd is 25 Februari 1949, vermeld. Het rapport 'is ondertekend door de predikant van Peniwen." - Aldus de mededelingen van ds, Hildering. In weerwil van d^-'strikfe. geheim houding, in de militaire kringen der vijf landen van het Brussels pact meent men te weten, dat dë verde- digingsraad ter vergadering van Dinsdag een herbewapcningsplan voor. West-Europa heeft onderzocht, overeenkomstig; de. instructies die do or de adviserende raad.' der vijf aan de: vérdedigingsraad zijn gege ven. - - 1 De verdedigingsraad zou boven dien gewérkt hebben-aan een plan voor grote lucht- en „tvlootmanoeu- vres, die de strijdkrachten van de Westerse. Unie in' het begin van de zomer zdudén houden. Déze manoeu vres zouden plaatsvinden in de Noordzee en in .het Kanaal -en - een landingspoging op de Zuidkust"van Engeland omvatten. Brug over Kromme Rijn voor verkeer gesloten .De A.N.W.B.. deelt-mede, dat de brug over de Kromme Rijn, onder de ge meente Cot-hen, gelegen in de provin ciale weg Utrecht—Wijk bij Duurstede, van 28 Maart tot in'April voor atle ver keer zal zijn afgesloten. In het tussentijdse verslag betref fende het program voor het Euro pese herstel van de Organisatie voor Europese Economische Samenwer king (O.E.E.S.), wordt een studie gewijd aan de voorgenomen econo mische unie der Lage Landen. De Beneluxlanden, aldus het ver slag, lijden onder de verdwijning van Duitsland als productie- en consumptieland, de omleiding van het transitoverkeer met het Ruhr-, gebied en de Rijnstreek enonder de verdwijning van hun inkomsten uit de in Duitsland'belegde kaoita- len. Indonesië is thans voor Neder land een zware schadepost terwijl de handelsbetrekkingen met dit Ee- bied voor de oorlog 9% van het Ne derlandse nationale inkomen ople verden. Het verslag van het actieplan van de Benelux vat men als volgt sa men; alles in het werk stellen om de productie te verhogen. De opvoering van de productie wordt vervolgens in grote trekken' in het verslag aangegeven- Zo luidt het daarin o.m., dat de productie van aardolie in Neder land en overzeese gebieden ten aan zien van 1947 zal worden verdrie voudigd. Nieuwe raffinaderijen zul len het. mogelijk maken zesmaat meer' petroleum te verwerken dan in 1938 en een gedeelte van de afge werkte producten uit te voeren. Vergeleken met 1948/1949 zal het verbraik van drijfkracht voor in dustriële doeleinden met 25wor den verhoogd. Tussen Januari 1940 en Juni 1S53 heeft de Benelux Plannen voor de bouw van 430.000 woningen en het herstel der wegen voor rijtuigen en schepen. Door de Amerikaanse hulp, zo zegt het verslag, moet bet mogelijk 2ijn onverwijld in het bezit te ko men van het geld voor de investe ringen. Deze hulp is de voornaamste voorwaarde, voor bet welslagen van het actieplan van de Benelux. „Gerichte economie" In het verslag heet het verder dat de regeringen tot de conclusie zijn gekomen, dat er niet naar een al gehele économische vrijheid moet worden .gestreefd, doch naar enigs zins gerichte economie, geschraagd door algemene bepalingen. Het al gemeen verbruik dient gedurende een bepaalde tijd te worden beperkt om de uitvoering van bet investe- rm-^nrofram moeèliik te maken. Door de verwezenlijking van dit plan zou de uitvoer van de Benelux, vergeleken -met 1947 verdubbelen en zou de uitvoer1 naar de dollar- zoné 2% maal groter worden. Het hai delsverkeer piet West zou 8.2%" van hét totale ruilverkeer bereiken, tegen 15% voor de oorlpg, wat betreft de.-handelsbetrekkingen met geheel Duitsland. De netto op brengst van het scheepsverkeer zou ten opzichte vsn 1948/1949 met toenemen, In weerwil van de verhoogde In voer zal de betalingsbalans vrijwel in. evenwicht zijn.. Hoewel de invoer uit het dollargebidd met K zal wor den yerminderd zal het .tekort ten aanzien van het Westelijk Halfrond 346 millioen dollar bedragen, reke ning gehouden met een ontvangst- post van 152 millioen dollar, zijnde de tegenwaardevoor het meren deel in dollars van het lopende batig saldo van Nederland ten aan dien van Indonesië. Het.plan voorziet ten aanzien van Ruimingswerk met kracht aangevat. (Van onze Haagse redacteur) Tijdens de storm, die enige weken geleden vele schepen in moeilijk heden" heeft gebracht en welke het water van de Noordzee hoog tegen dé duinrijen heeft opgejaagd, zijn, zoals thans is gebleken, tientallen mijnen op het strand bloot gewoeld, Niet alleen- in zee voor onze kust hadden de Duitsers schier ontelbare mijnen neergelegd om een geallieer de landing te voorkomen, zii hebben van het-Noordzeestrand zelf even eens een aaneengeschakeld mijnen veld gemaakl, dat onder de even tueel gelande troepen, een massale slachting had moeten aanrichten. Vrijwel onmiddellijk na de be vrijding begon dé mijnenopruimings- dienst het Noordzeestrand schoon tc vegen. Talloze mijnen van de meest uiteenlopende soort werden met mijndetectors opgespoord en onscha delijk gemaakt. Storm, en de dage lijkse getijden hebben echter reeds tijdens de oorlog veel Duitse strand- mi,jnen diep onder het zand bedol ven. Vele ervan waren zover weg gezakt dat zij met mijndetectors niet meer konden worden opgespoord. De eerste storm van deze maand en de woedende wittd massa's heb- bon vele tientallen van deze mijnen blootgelegd. Het opruim ingswerk, dat terstond is hervat,werd zeer bemoeilijkt door de omstandigheid dat de tweede storm, die op dc eer ste vrijwel onmiddellijk volgde de aanvankelijk blootgewoelde mijnen weer met een laagje zand heeft be dekt. Dit maakt het strand op vele plaatsen gevaarlijk, reeds "moesten sommige stukken weer worden af gezet. Het opruimings- en contrólewerk is thans met kracht aangepakt en waarschijnlijk zal tegen hét begin van het seizoen het gevaar wel weer zijn opgeheven. Voorlopig blijft het echter oppassen met alle onbekende voorwerpen, die uit bet zand wor^ den opgegraven,te mëer omdat de mijnen door het lange liggen.bijzon der onbetrouwbaar zijn geworden. Amerikaanse mijnwerkers werken Maandag weer De Amerikaanse mijnwerkers hebben van Lewis, de leider van bet mijn vér- kersvakverbond, opdracht ontvangen Maandag naar het werk terug.-te keren. Zij zijn sinds 14 Maart in staking ter herdenking van de omgekomen af ge wonde mijnwerkers De staking was te- vtiptj. bedoeld als ,-rotest tegen de be noeming van Boyd als directeur van het federale mijnbouwbureau. de sterlingzone een uitvöèroverschot van. 53,7 millioen dollar, dat zal bij dragen om het sterlingtekort van de meeste der overige deelnemende landen te verminderen. Ten slotte onderzoekt het verslag de kansen op slagen, van de Bene lux. Op binnenlands gebied hangt het welslagen af van het .tot stand komen van een intvendig évenwicht onder de drie landen. Op buitenlands gebied vergt de verwezenlijking van het plan: be vredigende oplossing van de.-Duitse en de Indonesische kwestie, een aanzienlijke» toeneming - van het handelsverkeer door de afschaffing van de beperkende maatregelen in zake de invoer, vermindering van de douanetarieven en multilate- ralisatie van het ruil- en betalings verkeer en de mogelijkheid de no dige dollars ter beschikking ie krij gen voor de tijd na 1952. De Britse minister van buiten landse zaken, Ernest- Bevin, heeft alvorens gisteravond Londen te ver laten om zich voor zijn reis naar de Ver, Staten in te schepen aan boord van de Queen Mary de leden, van z'n kabinet op de hoogte gebracht van de aard der besprekingen die hfl da volgende week met de Amerikaanse leiders over de .dringende wereld problemen zal voeren. Van officiële zijde wordt verno men, dat Bevin, afgezien van de kwesties die uit het Atlantisch'pact voortvloeien,speciaal aandacht zal wyden aan: x 1. algemene principe 3 die verband houden met de toekomst van West- 'Duitsland;' 2. Versterking van. de oorlog der Griekse regering tegen de commu nistische guerilla-strijders; 3. De maatregelen tot steun aan de collectieve veiligheid van Grieken land, Turkije en Iran 4. Verscheping van de Anti-Commu nistische politieke en militaire stra tegie in het Nabye- en Verre Oos ten. Reeds Dinsdag zette Acbeson, Bevins Apierikaanse collega, op een persconferentie uiteen, dat ook de aandacht der V.S. zich op het ogen blik speciaal op het Nabije Oosten richt. Advertentie LM. Honderden bebben de ge legenheid benut om een opklapbed te kopen, 16 gulden beneden de vastge stelde minimumprijs. Maar talloze malen hoorden wij de klacht: spiralen, goede twee-persoons spiralen heb ben wij nodig, wij kunnen toch geen weekloon geven voor een spiraal I Inderdaad, de door het syndicaat vastgestelde prijs voor twee-persoons spiralen Is f. 42.40.- Hoe onze inkoper het heelt klaar gemaakt doet er niet toe, maar hij kwam thuis met 500 twee-persoons spiralen met fijn weefsel en vanaf A Zaterdag verko pen wij ze voorWP^ip En dit zal dan wal het einde zijn van dezo ijzer-oorlog. MATHENESSSRLAAN <DUKZlCHÏ)u— AANHOUD ENT» FRAAI WEER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Zwakke wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen Oost en Zuid. Ta melijk koude nacht niet plaatselijk lichte nachtvorst. Morgen overdag zonntg cn zacht weer. 26 Maart: Zon op 6.30. onder 19.02: msan op 6 03- onder 15.34. 26 Maart; Hoog water te Rotterdam: le tij 305 uur. 2e Hj 15.42 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1