1 SÉ HET ROTTERDAMSCH PAROOL Ook dit jaar plechtige herdenking der gevallenen op vier Mei Engeland is ons voor mét woningbouw Republikeinen gereserveerd W etsontwerp totbescherming journalistiek beroep Voorjaarszon overglanst 52e Jaarbeurs KORREL Om acht uur 's avonds allerwegen twee minuten plechtige stilte Financiële steun gevraagd voor gedenkteken Eind goed al goed, dank zij eerlijke klant kort. .bestek Oude begraafplaats op Ameland blootgelegd Het UNCI-ooerleg Boeing B. 49 landt op Schiphol Vrouw trachtte drie maal haar man te vermoorden Uitbreiding Nederlandse handel op W.-Duitsland Mort tag e bouw moet goedkoper worden Mr. In 't Veld niet teleurgesteld Maatregelen in vooruitzicht tegen minderwaardige vakbeoefening Nieuwe stap naar Europese eenheid Frankrijk en Italië volgen voorbeeld van Benelux op Vele nazi's weer in ambtenarencorps In textiel-industrie werken 97.000 arbeiders Groter en grootser dan ooit tevoren Klein meisje at vergiftigde knol Reimann Sr. communist Rcimann Jr. anti Dinsdag 29 Maart 1949 Red en Adnt Lange Herven I«, Schiedam Tel 69300 Abonn.f>ri!s. per weel? 0,32 per kwartaal 4.10. loses nummer» 0.09 Opgericht door de Stichting „Hel Parool" DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No, 74 Uitgave N V. De Nieuwe Pers Postgiro 39364^ 3ankter: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker - Vooi de vierde maal heeft de Commissie Nationale Herden king richtlijnen verstrekt aan de burgemeesters van alle gemeen ten in Nederland voor de nationale herdenking van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Nederlandse en geallieerde militairen, zeelieden en verzetsstrijders, op M e i, de vooravond van de bevrijdingsdag. Zij zijn gelijk aan die van de drie voorgaande jaren. Van des avond3 18 uur af zul len van alle openbare gebouwen, particuliere woningen en vaartuigen de vlaggen halfstok gehangen wor den. Om 19-30 uur zal een ieder kun' rten deelnemen aan een „stille tocht" naar de plaatsen, waar Ne derlandse militairen, verzetsstrijders of militairen der bondgenoten in de strijd de dood vonden, of zyt» be graven. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20 uur zullen de klokken van alle kerken luiden. Te 20.00 uur precies zal, nadat 30 seconden tevoren door middel van het voor elke gemeente meest ge schikte- signaal dit tijdstip is aan gekondigd, op de plaatsen der her- 'denking gedurende twee minuten volkomen stilte in acht genomen worden. In - aansluiting op en in overeen stemming met het bovenstaande zullen in de kerken of andere ge bouwen van elke gemeente, her denkingsbijeenkomsten worden ge organiseerd. Het is de "bedoeling, dat- op deze avond vgn 18 uur af geen openbare vermakelijkheden worden gehou den en alle verkooplokaliteiten ge sloten zijn. Deze herdenkingsplechtighe- den in Nederland hdbben door hun eenvoud en democratische geest de aandacht getrokken van het buitenland, mede om dat de in Nederland gesneu velde geallieerden ook her dacht worden. De Nederlandse koloniën in het buitenland be- zoeken op de vierde Mei de graven van Nederlanders of bondgenoten. Ook dit jaar zal in de Ridder- 'zaal in Den Haag een plechtige bij eenkomst gehouden worden. De minister-president, dr W. Drees-erx de ambassadeur van een buiten landse mogendheid zullen een toe spraak houden. De nabestaanden Een inwoonster van Wildervank liep dezer dagen in Groningen een winkel binnen om iets eetbaars te kopen. Toen zij op de thuisreis het papieren zakje opende ontdekte zij, dat dit geen koeken bevatte maar bankbiljetten ter waarde van negen honderd gulden. Bij onderzoek bleek dat de win kelier een filiaalhouder^ in een een der zakje als waarin hij de koeken voor de* vrouw had gedaan, het be drag van 900 had gedaan om het af te dragen aan het hoofdkantoor. De beide zakjes waren verwisseld. Het waa een opgetogen filiaal houder, die de volgende morgen in Wildervank zijn geld weer Sn bezit kwam nemen, De eerlnke Wilder- vankster, die op onvrijwillige en on verwachte wijze in het bezit kwam van dit bedrag, wilde hij een bedrag van 150.— afstaan, maar deze wfeigerde hardnekkig elke beloning. Een Oostenrijks geleerde, die de taal der bijen heeft bestudeerd, is tot de conclusie gekomen, dat deze insecten „dansen" uitvoeren om elkaar medede lingen te doen. Elke bijenkorf heeft vol gens hem ongeveer zes verkenners, die over grote afstanden voedsel zoeken. Zij rapporteren wat zü gevonden heb ben: door het aantal schommelingen dulden zjj de afstand aan. de riöitlng wordt aangegeven door de hoofdrich ting van ce dans. De verkenners rusten dan en de Werkbijen gaan het voedsel verzamelen. Een 'firma te Karlsruhe heeft een radiotoestel vervaardigd van SO cm in het vierkant, dat op het stuur van een fiets kan worden bevestigd. De dynamo levert de stroom- Volgens a Zweedse visser is er een „haring-perio de" in aantocht, waarin zovccL zal wor den gevangen, dat de vangsten niet ai- tijd geheel gebruikt kunnen worden. Deze periode zal 15 tot 20 jaar duren dan zal gedurende 60 tot ?0 jaar de ha ring schaars zijn. Charlie Chaplin 59 jaar oud Is Maandag voor de ze vende maal vader geworden. Zijn vrouw mrs. Anna O'Neill schonk hem een dochter, Bewoners van een flatge bouw in de deftige Passy-wjjk te Parijs konden Zaterdag hun huis niet meer in of uit, doordat de huisbaas de trap had laten slopen. Hij zei, dat de trap gerepa reerd moest worden, maar de huurders beweren, dat ,hU hen wil dwingen te verhuizen Voordat de politic een neod- trap had gebouwd moesten de bewoner» der bovenverdiepingen hun eten met mandjes ophijsen. De wijnbouwers van Chateau Chalons in de Franse Jura hebben Koningin Juliana als herinnering aan haar afkomst <haar voorouders behoorden* tot het oude Bourgondische geslacht der graven van Chalons) enkele Dessen van hun kostelijke wijn geschonken, welke de wijngaarden in haar kroningsjaar heb ben voortgebracht. Een Duits jour nalist te Haren over werd door ziin buurman voor de rechter gesleept om dat hij nog laat in de nacht op Zijn schrijfmachine had zitten ratelen. Nu mag hij na tien uur *s avonds niet meer tikken. Het komt er helemaal niet op aan of het nieuws wat vroe ger of wat later wordt gedrukt, zei de rechter. Twee smeden uit Kiel zijn Maandag met een varken aan een touw vertrokken met bestemming naar Washington om te pogen van presi dent Truman gedaan te krijgen, dat het voedselrantsoen voor de Duitse varkens wordt verhoogd. van gesneuvelden, militairen en verzetsstrijders zullenweer de ere plaats in de Ridderzaal innemen. De Nederlandse Spoorwegen zul len te 20 uur de treinen twee minu ten laten stilstaan. Ook de KNAC. de ANWB en de grote transport banden adviseerden hun leden die stilte in acht te nemen. De bioscopen en restaurants slui ten weer vrijwillig hun deuren van 18 uur af. Ook de grote Nederlandse scheepvaart zal worden verzocht, om, waar zich de Nederlandse sche pen op dat ogenblik bevinden, dit plechtig ogenblik in acht te nemen. Radioreportage Zoals gebruikelijk zullen door de radio .in h«t kader van het nationaal programma de verschillende plech tigheden worden uitgezonden en zo mogelijk worden gerglayeerd naar het buitenland. Uit een zestal plaatsen In Neder land worden reportages gegeven: Weteringschans, Lochem, Oudehas- ke, Den Helder, Nederweert en de Waalsdorpervlakte in Den Haag- Het ligt in de bedoeling van de Commissie Nationale Herdenking in de Waalsdorperduïnen nabij Den. Haag, waarop 11 Maart 1941 de eer ste Nederlandse verzetsstrijders werden vermoord een eenvoudig gedenkteken te doen verrijzen. De ruw houten kruisen, waaraan de slachtoffers gebonden werden voordat ze werden doodgeschoten, dreigden te vermolmen. Na vele moeilijkheden is men er in geslaagd deze kruisen te verbronzen, waar door zij voor het nageslacht be waard kunnen blijven. Ook de di- DE TRADITIONELE DRANK, dié de reizigers van de N.S. op de sta tions kregen aangebodenwas tot nu toe koffie. Thans heeft de kof- fiewagen er echter een concurrent bij gekregen in de vorm van een installatie, die de dorstige passa giers zal kunnen laven met thee op Engelse wijze toebereid en in 'n speciale ketel gezet. Het 'recept luidt: het water wordt 5 minuten op 100 graden gebracht, daarna wordt per liter water 20 gram thee toegevoegd. Na 5 minuten trekken worden de theebladen eruit4 ge zeefd en het aftreksel komt in de ketel, die de thee 10 uur op een temperatuur van 70 graden kan hovden. Na huur wordt er nieuwe thee gezet. De nieuwe instclïatie in bedrijf op het station te Utrecht, dat de primeur van deze ketel heeft Aan de Zuid-West-kust van het eiland Ameland, op een plaats waar de zee nog steeds grote stukken duingrond wegslaat, heeft men spo ren gevonden van een begraafplaats. Vermoedelijk betreft het hier de be graafplaats van het dorpje Sier, dat volgens de kronieken in 1723 geheel door de golven verzwolgen is. recte omgeving van de herdenkings plaats dient verbeterd te worden. De commissie wil geen pompeus monument bouwen doch een sober gedenkteken. Vóór de gebronsde kruisen zal een eenvoudige rand van Franse kalksteen worden ge plaatst, waarin een gedenkplaat van hetzelfde materiaal is aangebracht. Dit monument zal 13.000 gulden kosten. De commissie doet een be roep op bet Nederlandse volk om bij te dragen tot de sobere verzorging van de plaats waar 269 personen uit het gehele land door de Duitsers werden neergeschoten. Op gironummer 17 13 ten name van de Commissie Nationale Her denking kunnen büdragen worden gestort. Wanneer vóór "15 April de nodige 13.0QD gulden bijeen zijn, zal het gedenkteken op 1 Mei worden gebouwd. Een woordvoerder voor de UNO- Commissie voor Indonesië (UNCI) deelde Maandag mede dat de op Bangka verblijvende Republikeinse leiders geweigerd hebben met Ne derlandse vertegenwoordigers ln onderhandeling te treden alvorens zü In de gelegenheid zullen zijn ge steld, overleg te plegen met de reeds geruime tijd geleden naar D jog ja teruggekeerde leden van het Republikeinse kabinet. De woordvoerder van de U.N.CX zei dafe de Republikeinse leiders niet ronduit hebben geweigerd ln te gaan op de uitnodiging tot deel neming aan de voorbereidende be sprekingen onder auspiciën van de U.N.CX, maar wel stonden op voor afgaand overleg met hun reeds vrij gelaten collega's, De gereserveerde houding der Republikeinen maakt het twijfel achtig, of de conferentie van Neder landers en Republikeinen, zal kun nen aanvangen op de door de UNCI voorgestelde datum, Woensdag aan staande, Waarschijnlijk Woensdagochtend zal een vliegtuig van hdt type B 49. de militaire uitgave van de Strato- cruiser, op Schiphol landen. Het States Army Air Force en maakt op het ogenblik een testvlucht, waarop alle werelddeler, worden aangedaan. De Boeing bevindt zich op het ogenblik in Afrika. De Stra- tocruiser-pnssngiers-vlieghngen zul len nog dit jahr ook op de lijnen r.aar Europa in dienst worden ge nomen. De A.O.A. zal dit typd vliegtuigen, dat twee verdiepingen heeft, uizetten op hoar lijn New York—AmsterdamFrankfort- De Groninger recherche heeft een 43-jarI'gé vrouw uit Assen gearres teerd, omdat zjj tot drie maal toe een pqglng heeft gedaan haar man te vermoorden. De vrouw heeft reeds ëeh bekentenis afgelegd. Twee maal heeft zü haar echtgenoot, die ernstig ziek was, vergif trachten toe te dienen, de1 derde maal l.ad zij de gaskraan opengezet In de ka mer, waar de man sliep. Alle drie moordpogingen mislukten echter. In de afgelopen week zijn in Den Haag besprekingen gevoerd over het handelsverkeer tussen Nederland en West-Duitsland. Overeenstemming werd bereikt over een lijst van belangrijke goe deren ter waarde van *10 millioen dollar, welke door Nederland zullen worden geëxporteerd, Deze lijst zal aan de bestaande overeenkomst worden toegevoegd. Naar men ver wacht zal deze verhoging tot een evenwichtige ontwikkeling van de handelsbalans leiden. GEHULD IN SPECIALE PAKKEN werken rieze beide technici bij een temperatuur van 65 graden onder nul in een 2.R. „fcoudc-kamer'' aa« proefnemingen met geschuttorens voor nieuwe bommenwerpers. Deze proeven in de fabrieken van General Electric te Schenectady (N.Y., worden telkens gedurende slechts ongeveer vijf minuten genomen, aan gezien een langer verblijf in deze omgeving schadelijke gevolgen voor dë proefpersonen met zich zou brengen. Minister I a Veld, kortgeleden teruggekeerd van een studiereis naar Engeland, beeft tegenover een ANP-redacteur laten uitkomen dat Engeland ons voor is bij de woningbouw. Na de oorlog zijn daar 80G.U0Ö woningen gereed gekomen. Hieronder vallen echter ook de woningen die hersteld en gesplitst zijn. Het aantal permanente nieuwe woningen, dat gereed kwam, bedroeg in Engeland 386.481. Omdat de Neder landse bevolkingléén-vijfde bedraagt van de Engelse, zou deze woning productie dus rond 75.000 .moeten hebben bedragen. Zij bedraagt echter ruim 50.009. De minister bleek echter niet teleurgesteld door dat cijfer, omdat Nederland één jaar later dan Enge land aan zijn wederopbouw kon be ginnen, terwijl er in ons land veel meer verwoest wfts. Dit jaar zuilen er in ons land rond 3.000 woningen gereed komen, in Engeland 200.000 Zo gezien vond mr. In 't Veld, dat wij geen slecht figuur slaan. De;. Jpngelsé^reggring. zal ln het vliegtuig behoort aanv" de Umtèij*"vervolg" alleen toestemming ver-' ^rrïïfiB Armv Air» Fnr^a lenen voor het bouwen van mon tage-woningen, als de kosten daar van niet hóger zullen zijn dan die voor de normale bouw. De minister meende, dat ook de Nederlandse regering een dergelijke maatregel zal moeten nemen, In Engeland 'liggen, evenals ir Nederland, de kósten voor de «re- fabricated woningen gemiddeld 10 tot 15 pet. boven die van de tradi tionele bouw. Tot .eind December 1948 was daar toestemming ver leend voor het bouwen van rond 100.000 montage-woningen. 67.000 waren gereed gekomen. Het z.g. Airey-systeem vindt het meeste toepassing, ook in ons land wordt het gebruikt. Evenwicht Voor onzt woningbouw venvacht de minister v belangrijke voordelen van de economische unie met België De regering heeft b$j de Tweede nalisten, die geen deel uitmaken van Maandag is te Londen een tien- landen conferentie begonnen met het doei de Raad van Europa te organiseren, een belangrijke stap naar de verwezenlijking van een oud ideaal: de Europese eenheid, i Ambassadeurs en andere leiden de diplomaten zijn aan het werk gegaan om een grondwet voor de raad op te stellen, opdat de organi satie deze zomer in werking kan treden. Volgens de plannen zal de Euro pese Raad bestaan uit een honderd leden tellende algemene vergade ring en een commissie van tien ministers uit de deelnemende lan den. Deze twee organen hebben tot taak de Europese politiek en eco nomie te coördineren. De kern van de raad zal bestaan uit de vijf landen der Westelijke Unie Engeland. Frankrijk, Bel gië, Nederland en Luxemburg. De andere Innrlen die op de confe rentie te Londen vertegenwoordigd zijn,- zijn Zweden, Denemarken, Noorwegen. Ierland en Italië. Men verwacht dat de conferen tie, die 'n besloten karakter draagt twee weken zal duren. Kamer een wetsontwerp Ingediend met betrekking tot de verantwoor delijkheid van journalisten en in het algemeen van alle personen, die' bij de pers werkzaam zijn voor journa listieke werkzaamheden... In de toelichting zet de regering uiteen, dat een hoogstaande jouma- lïstenstand in dezelfde mate een al gemeen belang betekent, als een betrouwbaar artsencorps en een fatsoenlijke advocatenstand. De scri bent te kwader trouw beachikt, al houdt hij zich binnen de door de strafwet gestelde grens gewoon lijk bevindt hü zich' juist op het grensgebied over wapens, waar tegen de huidige wetgeving geen verweer biedt. De regering deelt voorts mede, dat de vraag, of op het punt van de drukpersdelicten aanvulling van het wetboek var strafrecht gewenst is, nog in studie is. Hoewel de organisaties van jour-, nalisten reeds een tuchtrechtspraak in eigen kring kennen, kunnen .jour deze organisaties zich aan deze rechtspraak onttrekken door buiten verenigingsverband te bljjven. Wil deze tuchtrechtspraak er toe bijdragen de stand der jour nalisten te maken tot een, die ïn eigen en ander'er oog kenbaar is als drager van een roeping, dan moet niemand zich jour nalist mogen noemen, die niet aan de tuchtrechtspraak onder worpen is. Daarom wordt by ditzelfde wets ontwerp een bescherming van de titel voorgesteld, waarmede tevens een van ouds in journalistenkringen gekoesterde wens invervulling zou gaan. Om een scherpe afbakening van de kring der beroepsgenoten te ver krijgen, zullen zij geregistreerd moeten worden. Ten einde te" voorkomen, dat niet- ingeschrevenen als journalist te werk.worden gesteld, kan een ver bod voor de uitgever om hiertoe over .te gaan, niet worden gemist. De Franse minister van buiten landse zaken, Robert Schuman, en zijn Italiaanse collega, graaf Carlo Sforza, hebben Zaterdag een over eenkomst getekend, welke voorziet in het vormen van een douane-unie tussen Frankrijk en Italië. Krach tens deze overeenkomst zullen de tariefmu *en tussen de beide lan den binnen een jaar worden opge heven en zal er een gemeenschap pelijk douanetarief voor het han delsverkeer met andere landen worden vastgesteld. Men hoopt, dat de Frans-Ita liaanse unie zal kunnen worden samengesmolten met de Benelux. Het ligt voorts in de bedoeling dat Italië en Frankrijk binnen zes jaar een volledige economische unie tot stand brengen. Gedurende die pe en Luxemburg. Hij verklaarde, dat er de laatste maanden een even wicht is ontstaan tussen de hoeveel heid materiaal en de beschikbare- arbeidskrachten. Hij bleek echter niet gecharmeerd te zijn op de in voer van complete woningen, „Wij moeten ieder jaar ongeveer 60.000 woningen bouwen", zei mr, In 't Veld nog, „Maar ik meen, dat de traditionele bouw die niet kan opleveren. Als aanvulling hebben wij zeker 10.000 raontagewoningen nodig. Wat het aanbrengen van badgelegenheid en warmwatervoor ziening'betreft zijn wij in Nederland beslist achter bij Engeland. Deze achterstand moeten wij trachten ln In 'Amerikaanse zone: Joseph Mire, een Amerikaanse vakbondleider die in Duitsland vertoeft, heeft de pers verteld dat met „alarmerende frequentie" vroeger nazi's op wettige wijze terugkeerden jn overheidsfuncties in de Amerikaanse bezettingszone. Mire, die drie maanden lang in Duitsland een onderzoek heeft in gesteld, zei dat 45 tot 50 pet. van alle functies in staats- en plaatse lijke bestuurslichamen thans weer in handen van nazi's zijn. In som mige steden bedraagt dit percen tage wel zeventig. Het ergst is de toestand in Beieren. Sommige nazi's waren na hun zuiverings proces óp hun vn. egere post terug gekeerd en hadden er personen met een schone staat van dienst er uitgewerkt, zei Mire. De Nederlandse textiel-industrie omvatte In 1947 568 bedrijven, waar rond 97.000 arbeiders werkten. Hier bij was Inbegrepen de gehele con- fectle-industrïe. Dc totale omzet be droeg ln dat Jaar 1040 millioen gul den, Dit deelde de heer P. Fentener van Vlissingen. voorzitter van de stichting „.Nederlandse textiel-jaar- beurs Utrecht" Maandagmiddag mee aan de vooravond van de opening der voorjaarsbeurs. Hij vertelde verder, dat de textielbeurs deze keer een oppervlakte van 4000 m2 heeft. Er zijn ook enkele Belgische bedrij ven, die 'hun goederen tentoonstel len. De Nederlandse textiel-industrie is altijd een export-industrie ge weest, verklaarde de heer Fentener van Vlissingen. Zij was zelfs, na de metaalnijverheid, de tweede export- industrie. Vóór de oorlog was zij vooral georiënteerd op Indonesië. Er waren jaren, dat 70 tot 80 pet. van de export naar Indonesië ging. De Japanse concurrentie dwong echter Nederland naar andere afzetgebie den om te zien. Ook nu staan wij weer voor de opgave zo veel moge lijk uit te voeren, ten einde de brood nodige deviezen voor deze industrie te verdienen. Daarom ook zullen de Nederlandse textielbedrijven in April deelnemen aan de jaarbeurs te Brus sel. De heer Fentener van Vlissingen betoogde, dat de Nederlandse textiel industrie grotendeels stil zou komen te liggen als de Marshallhulp werd Ingetrokken. Ruwe katoen, wol en vele hulpstoffen z ouden niet inge voerd kunnen worden. Ondanks deze financiële hulp ligt de textielprodue- tie nog ver beneden het vooroorlogse en,„Maatwemogen daarbij Wil.'Samenwerking tuesen -Neder- met vergeten, dat de bouwkosten in landse en Belgische textiel-fabri- Nederland stukken hoger zfln dan in j kanten kan waarschijnlijk de tex- Engeland", tielvoorziening opvoeren. (Van onze Utrechtse correspondent) Vanochtend om negen uur heeft de twee en vijftigste Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs haar poor ten geopend. D,w.z„ de toegangs loketten zijn reeds een half uur eerder opengesteld, ten einde de aandrang geleidelijker op te van gen. Mam- de deuren van de vaste gebouwen op het Vreeburg, zo. goed als die van het „Pavilion des Na tions" zwaaiden pas open, toen het klassieke uur van negen had ge slagen. Het aantal deelnemers is weer gestegen, de catalogus is weer in omvang gegroeid en als de tekenen niet bedriegen zal het bezoek niet geringer zijn -lan op de laatste beurs. Wat wy zoeven van de cata logus zeiden schijnt niet letterlijk juist. Het boekwerk bevat immers ditmaal slechts 6 Ou pagina's, terwijl 'het in 1948 772 bedroeg. Dit is echter slechts een schijnbare ach teruitgang. De exporterende firma's nl. zijn in een afzonderlijk supple ment opgenomen. Wie de plattegronden bestudeert, bemerkt, dat het grote paviljoen op het Vreeburg als nieuwe ruimte is toegevcegd, terwijl de Croeselaan met twee nieuwe gebouwen is ver rijkt: gebouw S, bestemd voor de producten uit West-Duitsland en gebouw Q, grotendeels gevuld met Belgische machinerieën. In de ca talogus vindt men thans ook een overzichtelijke plattegrond van de stad, waarop de hoofd verkeerswe gen te zien zijn en waarop de Jaar- Droevig einde van winkeltje spelen Drie jeugdige kinderen waren Zondag bjj de woning van de fa milie V, te Loosdrecht op een om gekeerde boot aan de waterkant aan het spelen. 2ij speelden winkel tje met potjes, en pannetjes, waar in zij grind, zand en water hadden gedaan. Een -.14-jarige jongen had in zijn onwetendheid een plant uit het water gehaald, waarvan hjj de knol in ip «qrv der potjes deed. De kleine kinderen hebben deze toen opgegeten. Reed? spoedig openbaarden zich vergifti gingsverschijnselen, Een onmiddel lijk gewaarschuwd arts liet de kin deren naar het Diaconessenbuis te Hilversum .brengen."' Onderweg bleek het driéjórir* dochtertje van de familie Vonk uit Loosdrecht, reeds te zijn overleden. De heide anderen konden door onmiddellijk medisch ingrijpen van de dood worden gered. Zij verkeren thans niet meer in levensgevaar- -Bij on derzoek is gebleken,: dat de-kinde- riode zullen lom prijzen en va- J rendeknol'van:7de*z.&~WaFerschéer- luta's worden gestabiliseerd. ling hebben gegeten. beursterreinen met grote zwarte pijlen zijn aangeduid. Zowel de voetganger als de automobilist vindt aangegeven langs welke route hg van het ene terrein naar het andere komt. Het is misschien aan te bevelen in het vervolg'ook de parkeerter reinen, op deze plattegrond te ver meiden; vooral nu het Vreeburg als parkeerterrein is uitgesloten, zal de automobilist nog wel eens moeite hebben om een geschikte plaats te vinden. Db eerste twee'dagen zal er intussen nog wel geen sprake van ruimtegebrek zijn. Zoals gewoonlijk staan zü in het teken van de export en dus zal het bezoek deze beide dagen nog niet overweldigend kun nen zyn. Zoals vorige jaarbeurzen na de bevrijding stonden in het teken van de Benelux, staat deze Beurs in het teken van het Marshall-plan. DB A.N.W.B. HEEFT een nieuwe bijdrage geleverd tot verhoging van de verkeersveiligheid. Thans is hij verschenen met een Techno- mobiel", èen auto die is toegerust met een grote snelheidsmeter, waaraan de automobilisten kunnen controleren of hun eigen instru menten juist functionneren. Max Reimann Jr., zoon van de leider der West-Duitse commu nisten, heeft na zijn terugkeer uit Russische .krijgsgevangenschap ge zegd, dat hij schoon genoeg heeft van/, communistische ideeën, zo meldt de met Engelse toestemming te Berlijn verschijnende ,Telegraf', Het blad meldt verder dat Rei mann Jr. weigert, zijn intrek te nemen bij zijn ouders, die een zeer actief aandeel hebben in het com munistische partijleven. De ,Hamburger Echo', die dit be richt ook publiceerde, leverde als commentaar, dat het voor West- Duitsland goed zou zijn indien Bei- mann Sr. ook naar Rusland zou gaan voor een }genezingskuur\ IN onze tijd, waar de specialisatie van de arbeid meer en meer toe neemt, wint de beroepskeuze aan. betekenis. Aanleg en bekwaamheid van het individu voor speciaal werk spelen dus een steeds groter rol, omdat het In het speciale werk, an'Iers dan in het machinale rou tinewerk. gaat om de juiste man op de juiste plaats. En voor het werk èn voor het iodividueld geluk van de werker is de juistheid der beroepskeuze van beslissende bete kenis- Hoeveel mensen zullen maat schappelijk mislukt zijn, omdat zij door allerlei omstandigheden in het verkeerde beroep zijn terecht genomen, terwijl het bij enig over- k?g zeker was geweest, dat zij zout den geslaagd zijn? Talenten kunnen, op déze wijze grondig worden ver knoeid tot schade van henzelf en. de maatschappij, want niet ieder vindt zijn bestemming door eigen kracht en niet ieder heeft met even grote scherpte het doel voor ogen wat hü wil bereiken. Voorlichting van ouders en kinde ren en onderzoekvan de jonge lieden, die een bepaalde kant uit willen, zijn nodig om teleurstellin gen te voorkomen en een in het al gemeen geboden sdiectie tot stand te brengen. Ieder kind of jong mens/dat zijn schoolopleiding beëindigt. staat voor het vraagstuk van de beroeps- keuze. HÜ kan een keus doen uit 4200 beroepen! Een dergelijke hoe veelheid is niet erg geschikt om. hem die keus te vergemakkelijken. Maar het is niet alleen voor hem een moeilijke zaak. Voor de ar beidsbeurzen is de beroepskeuze het probleem der problemen. De voorkeur voor een beroep met een wit boord is bijzonder groot. Wij schreven er al eens meer over. Praat de ouders of de jonge men sen die voorkeur maar dens uit het. hoofd! Toch zijn de percentages van hen. die op H.B.S. of Mulo de eindstreep niet halen, wel in staat om te overtuigen. Wanneer, zoals op een persconferentie fe Amster dam werd verteld, op de HJB.S. 50 pet en op de Mulo 45 pet van de leerlingen de school niet geheel doorlopen, dan is dit toch wel een bedld, dat te denken geeft. Het komt neer op een grove verspilling van arbeidskrachten, want hoeveel technisch begaafden zitten er mis- Echien onder, die na een mislukte H.B.S.-loopbaan te oud .zijn voor een technische opleiding en daarom maar een kantoorbaantje zoeken? Het is een vande redenen waarom het kantoorberoep verzadied is ge raakt. terwijl in tegenstelling hier mede biivoorbee'd in het vak van scheepsbouwer de- behoefte vcor nog geen tien, pet .door het aantal afgestudeerdenwórdt gedekt.. Met huisschilders, metselaars en stuka doors staat het ongeveer als met dö scheepsbouwers. Als wij verstandige mensen wil len zijn, kunnen wij natuurlijk niet op deze weg voort blijven gaan. Wy zijn verplicht de jonge generatie tegen een dergelijke beroepschaos te beschermen. Het tijdperk van „laissez faire, laissez aller" is af gesloten. Niemand zal daar naar te rugverlangen. Maar dit schept ver antwoordelijkheid en het vraagt een open oog voor de toekomst. In de bestaande toestand kan verbete ring gebracht worden wanneer de ouders zich met hun kinderen wen den tot het bureau voor beroeps keuze. Het moet--raar lopen als ze er daar geen raad mee weten. Jn deze bureau's worden karakter en intelligentie van hen. die om raad vragen, onderzocht Daarbij- gaat het vooral om proeven van intelli gentie, opmerkingsgave, gehoor, ge zichtsscherpte, vermoeidheidsstudie e.d. Dit lijkt allemaal erg op hocus pocus, maar er is niets geheimzin nigs aan. Het gebeurt allemaal in het belang van de jónge mens, dia een volwaardig mens moet worden. Het is goed om dit te bedenken* temeer, omdat hét vaststaat, dat een dor snhiecijevn oorzaken van werk loosheid door dergelijke testa krachtdadig wordt bestreden. Stikker en Van KleffenB tekenen namens ons land Namens Nederland zullen zowel minister Stikker als ambassa deur Van Ki effens Maandag in Washington "hun handtekening zeiten onder het Atlantisch Pact, verneemt Aneta, Op de agenda van de Ameri-' kaanse Senaat is het Pact esn groot aantal plaatsen opgeschoven, zodat het nu naar het eind van de agen da is verhuisd en waarschijnlijk pas in de zomer zal worden gerati ficeerd. TREIN OVERVAL IN WEST-JAVA In West-Java is Zondagmiddag een trein door een bende overvallen. Enige honderden mannen dwongen, bij Tandjung Rasa, tussen Pabaruan. en Tjikampck, de passagiers uit te' stappen. De machinist en de stoker moesten de trein met de bende te rugrijden. De bende zette toen een aanval in op het militaire detache-' ment te Pabaruan dat een tegenaan val ondernam, waarbij volgens Aneta vijftien leden der bende, waaronder één Japanner, werden gedood. Weerbericht Koude nacht met plaat selijk ochtendmist. Mor sen. overdas droog en Donnlc weer met onge veer dezelfde tempera tuur als Tan daag. Zwak ke of matlRe wind uit uiteenlopende richtin- gen met hier en daar ln de kuststreken tljdeJUk een koele zeewind. 30 Maart. Zon op 6.2!. onder 19 03: maan op 6.43 onder 20.16. 30 Maart: 'Hong water te Rotterdam: le tö 5.14 uur, 2 e tij 17.47_uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1