c 1 HET ROTTERMMSCH PAROOL Inzichten van Tweede Kamer over grenscorrecties verdeeld Sowjet nota over Atl. Pact Begroting van Wederopbouw welwillend ontvangen SOCIALE VRAAGBAAK Churchill: Wij moeten sterk zijn in de zenuwenoorlog KORREL Kominform doet Tito ook in de diplomatieke ban Algemene ontstemming over misbaar van Duitse zijde Indonesië in de Assemblée van de UNO? Doodstraf voor Wester veld kort. Abdul Kadir: Toestand in Indonesië beter dan men meent Geen straffen tegen ambtenaren op Banka Butlin-kamp komt de Nederlandse deviezenpot ten goede Minister Mansholt over ónze tuinbouw Mr. Stikker sprak Dean Acheson Rede te Boston vindt goede weerklank Noors prinselijk paar in ons land Kind door drinken van bleekwater gestorven Spaanse illegalen uiten noodkreet Joegoslavische controle op buitenlanders Weerbericht Vrijdag 1 April 1949 Eed. en A dm, Lange Haven 141, Schiedam Tel. 69300 Abonn-prljBj per week 0.32 per kwartaal 4,10. losse nummers 0.0» Opgericht door do Stichting ^et Parool"' DE SCHIEDAMMER Negende jaargang No. .73 Uitgave N-V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier-. Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Hamaker Tass, het officiële Sowj et- Russische Nieuwsbureau, heeft Vrijdagmorgen vroeg een me morandum van de regering der Sow jet-Unie over het Atlan tisch Verdrag gepubliceerd. De tekst van het memoran dum is' toegezonden aan de regeringen van de V.S., Enge land, Frankrijk, België, Neder land, Luxemburg en Canada. Na een uitvoerige beschouwing over de aard van het Atlantische Pact, die het bekende Sowjet- standpunt weergeeft, komt de nota tot de volgende conclusies: Het Ncordatlantisch Verdrag is geen defensief pact, maar een ag- gressieve. tegen de Sow jet-Unie gerichte overeenkomst. - Het draagt niet alleen niet bij tot de versteviging van de vrede, maar is in directe strijd met bet UNO-Handvest en leidt tot onder mijning van de UNO. Het is in strijd met het Engels- Russische verdrag van 1942 en het Frans-Russische verdrag van 1944, waarbij de .partijen zich verplich ten., geen verdragen aan te gaan die tégen de andere ondertekenen de partij zijn gericht, - Het Fact is in strijd met dé overeenkomsten van Yalta, Pots- da m-, en andere,.overeenkomsten tussen de drie, .grootste mogend heden, gehouden zowel tijdens als na de tweede wereldoorlog. De Tweede Hamer heeft voorlopig verslag uitgebracht over het ontwerp van wet, waarbij de regering machtigingen «vraagt in ver- band met de grenscorrecties. Bjj het afdelïngsonderzoek van dit wetsontwerp wilde men van ver schillende zjjden rijn beschouwingen beginnen met het uiten van ernstige teleurstelling over de gehele gang van zaken met betrekking tot het vraagstuk van wijziging van. de grens tussen Nederland en Duitsland. Men herinnerde er aan, dat de Nederlandse regering nog tijdens de oorlog zich heeft voorbehouden aanspraken te doen gelden op vergoeding van de schade, welke door de Duitse bezetting aan ons land is toegebracht en welke, zo betoogde de regering toen. althans voor een deel zou kunnen worden vergoed door afstand van grond- Aan geallieerde züde vonden deze eisen der regering destijds een niet ongewillig oor. Inmiddels is de toestand belang rijk gewijzigd; Niet alleen heeft ons land nog steeds geen bevredi gende toezeggingen in dit opzicht weten te verkrijgen, doch het heeft se lis bijna vier jaar moeten duren voordat overeenstemming werd be reikt omtrent enkele grenscorrec ties van voorlopige aard, waarom trent de regering verklaart, dat'zij van zeer beperkte strekking en om vang zijn. Blijkbaar bestaat er niet al leen in Duitsland geen besef van hetgeen dit land aan Ne derland heeft aangedaan ge tuige bet misbaar, waarmede de berichten omtrent de thans in uitzicht gestelde 'correcties van zeer geringe betekenis aldaar begroet' zijn 'doch bestaat dit besef helaas evenmin in'vol doende mate bij de landen, die West-Duitsland hebben, bezet. Ware dit wel het geval, dan had men immers mogen verwachten, dat althans over de technische cor recties, welke van Nederlandse zijde werden gevraagd, in een veel snel ler tempo overeenstemming sou zijn bereikt, Blijkens dit verslag, waaraan het bovenstaande woordelijk Is ont leend. zijn sommige kamerleden te leurgesteld over de geringe om vang die. deze grenscorrecties ^"ui len hebben. Z-ij vrezen, dat door het aanvaarden van wat thans geboden wordt de toekomstige recfiten van ons land afbreuk worden' gedaan, Ztf vragen zich af of de regering in het protocol van deze correcties uitdrukkelijk heeft doen vastleg gen. dat het aanvaarden van deze correctieftons land niet binden voor wat later, hij het vredesverdrag met Duitsland ons land aan Duits gebied ten deelzal moeten vallen als schadeloosstelling voor ons land berokkende pchade. Andere kamerleden daarentegen zien In dé 'intenties van deze leden een gevaar. Annexatie -van Duits gebied, met of zonder de inwoners daarvan zal tot grote moeilijkhe den aanleiding geven, Uit het oog punt van schadeloosstelling zouden zij de voorkeur geven aan het ver werven yan .ontginningsrechten voor Nederland en kolenlagen in Duitsland. Weer andere leden yari de kamer menen, dat afgezien van de vraag of annexatie van Duits gebied al4 of niet is gewenst, Nederland deze kans om-'door technische correcties van de grens problemen ya'n ver- keers- en waterstaatkundige' aard op te lossen moet aangrijpen.- Daar besprekingen over correc ties vroeger steeds door Duitsland werden afgewezen en men van Duitse zijde voor redelijke argu menten van Nederlandse züde. bijv. waar het de vaststelling van de nimmer officieel vastgelegde grens in de Eemsmond betrof, volkomen ontoegankelijk bleek, menen deze leden, dat ons .land goed zal doen te aanvaarden wat thans kan wor den verkregen. Deze correcties zijn moreel ten volle gerechtvaardigd. Een .oplossing voor het vraagstuk van 'de herstelbetalingen bieden deze correcties, zo vervolgden deze leden, 'echter geenszins, zelfs niet" een nog zo gedeeltelijke. Het zal daarom zaak zijn, dat de regering- met alle kracht naar het verkrijgen van zulke herstelbetalingen zal blijven streven. Ook zal de regering krachtig' moeten bliiven aan dringen op verwezenlijking van die technische correcties, waar omtrent nog geen overeenstem ming kon worden verkregen. Verscheidene kamerleden acht ten de bezwaren,, die aan deze grenscorrecties vast zitten zo ernstig, dat zij de indruk 'hebben dat de nadelen, die hiervan het ge volg zullen zijn, groter zullen blij ken dan de voordelen, die de rege ring erin ziet. Wel toonde de kamer zich met rijn politieke geledingen ontstemd over het misbaar, dat aan Duitse zijde van de grens.wordt gemaakt. Australië en India hebben Don derdag verzocht om voorlegging van de Indonesische kwestie aan de .Algemene Vergadering van de UNO. Dé verzoeken werden gedaan aan de secretaris-generaal van de UNO, Trygve Lie, in vrijwel gelijkluidende brieven van John Hood, de Austra lische vertegenwoordiger, en Gopala Menon, eerste secretaris van de Indische delegatie. De Indonesische kwestie staat nog steeds op de agenda van dé Veiligheidsraad doch het Handvest verzet ér zich niet tegen, dat de Algemene Vergadering ook de kwestie bespreekt, ofschoon er geen aanbevelingen mogen worden uit gebracht. Het Bijzónoer Gerechtshof te Utrecht veroordeelde gisteren Berend Jan Westerveld tot de doodstraf. Westerveld was bewa ker In het kamp te Amersfoort. Hij maakte zich daar schuldig aan mishandelingen en was lid van het peloton, dat zes goede Neder landers doodschoot. Hij verleende voorts assistentie bij het fusilleren van acht en vijftig gevangenen. Op 17 Maart eiste de procureur fiscaal een levenslange gevangenis straf. Een dame te Sheffield vond het 20 vreselijk vermoeiend een kinderwagen te duwert, dat zij haar echtgenoot er een klein motortje'liet in zetten. De po litie zei echter, dat de wagen nu onder de bepalingen voor motorvoertuigen viel, -zodat er nummerborden, kop- en achterlichten, richtingwijzersen rem men. op dienden te worden aangebracht. duwt nu weer'haar kinderwagen zelf. Het is een geluk bij een ongeluk, dat het gebouw van het Britse .Lagerhuis tijdens de oorlog werd verwoest. Met het nieuwe, gebouw komen er nu ook nieuwe stoelen, die met, stof bekleed zullen worden. De oude waren met lees, bekleed en alle parlementsleden Slaag den, dat hun broeken daarvan zo gin gen glimmen.^ Volgende week Vrijdag zal de Amerikaanse filmster Rita Hay- worth met prins All Khan, de zoon van Aga Khan, in de Russisch orthodoxe kerk te Ziirlch In het huwelijk treden, Een geestelijke uit Hollywood komt over om het huwelijk ïn te zegenen. Mevr. Glrarö, de vrouw van een binnenschip per, in het Franse plaatsje Monceau-les- Mines, heeft het leven geschonken aan baar zes én twintigste kind in zeven en twintig jaar. Vier en twintig van haar kinderen, zyn nog in leven. Een groep van veertig Britse schoonmoeders van Amerikaanse soldaten gaat van de zomer haar dochters in Amerika opzoe ken. Zij mogen niet meer dan vijf pond aan geld meenemen. Nu nemen zij lin nengoed. zilverwerk, antiek koperwerk en dergelijke mee om uit de opbrengst daarvan de kosten van het levensonder houd gedurende drie maanden te be strijden. tegen, de voorgenomen correcties. Het voorlopig verslag zegt hier omtrent: „Eens te meer blijkt, hoe een groot deel van het Duitse volk zich tracht te onttrekken aan de historische verantwoordelijkheid, die het draagt voor hetgeen in de oorlogsjaren gebeurde." Verscheidene leden protesteren tegen de onvoldoende mate, waarin de kamer door de regering is inge licht over deze materie. Eveneens verheffen vele leden van de kamer bun stem tegen de wijze waarop de regering de correcties hun wette lijke sanctie wil geven. Op doorreis van Indonesië naar de Verenigde Staten, bevond zich Donderdagavond Abdul Kadir, de vice-voorzitier van de Nederlandse delegatie bij de komende'algemene' vergadering van de UNO, op Schip hol, In een gesprek met een vertegen woordiger van het A.N.P. zeide de heer Abdul Kadir. dat naar zijn mening de situatie in Indonesië -veel minder ongunstig ts dan men zou vermoeden naar aanleiding van de berichten in de Nederlandse pets: De ..tweede poJilfonele actie werd onder ongunstige omstandig heden- ondernomen maar heeft een gunstig resultaat, gehad, „Men staart rich"zo zeide de heer Abdul Kadir „in Nederland blind op 'de berichten omtrent over vallen en aanslagen en vergeet daarbij. dat er grote gebieden zijn, die als volkomen veilig kunnen worden beschomvd. De mogelijk heid tot verkeer en onderling con tact heeft vele gaten en breuken gedicht." De autoriteiten op Banka, die betrokken waren bij de Internering der republikeinse leiders zullen, evenmin als de honfd-ambtenaar, die een uitdrukkelijke verklaring van deze leiders had geëist, dat zji zich van politieke activiteit zouden onthouden, worden gestraft. Dit delen de minister-president rn de minister van Overzeese Gebieds delen ad. mee in antwoord op vra gen van liet Tweede Kamerlid mr. dr. M. v. d. Goes van Natérs. Het onderzoek heeft, volgens de beide ministers, bewezen dat er geen opzet voorzat bij enkele mis verstanden, die gerezen 2ijn. Van een aanwijsbare straf van een of meer ambtenaren kan dan ook niet worden gesproken,, zeggen de mi nisters, De gemeente Amsterdam neen weer enkele prijzen" beschtkfcaar ge steld voor literatuur. De Eerste Kamer heeft Donderdag een aanvang gemaakt met de behandeling van-de begroting van het departement van weder opbouw", en reeds.' is gebleken, dat deze kamer de minister, Mr. In 't Veld, niet minder welgezind is.dan de Tweede Kamer, Vrijwel geen spreker verzuimde uiting te. geven van de waar dering voor het vertrouwen waarmede iij. zijjn^beleid .-gade slaatf. 'yS 'v: V- Dat neemt echter niet weg, d&t er. enkele harde hoten moesten wor den gekraakt. Vele kamerleden, 'en- der hen. de heren Kraayvanget (K.V.P.) en Tjalma (A.R.) toon den zich verontrust over Üe gevol gen, die dé bevriezing van de huren heeft voor huiseigenaren, 's Minis ters antwoord kennen zij nog niet, daar dit niet voorkwam in het eer ste gedeelte van dc rede waarmede hjj de sprekers, van repliek diende. Het vervolg van de ministeriële rede komt Dinsdagmiddag aan de qyde, wanneer de kamer wederom zal vergaderen: Uit de hoek der anti-revolution- nairënhad de minister'nog twee aanvallen te verduren, Zfj kwamen beide van de heer Schipper. Deze afgevaardigde protesteerde er tegen, dat de minister m'eer dart eens vergaderingen, van de Partij van dé Arbeid, waarvan hij deel uitmadkt, 'he'eft gebruikt voor het doen van mededelingen van alge meen belang. De tweede 'opmerking van dezelfde- spreker raakte de D.U.W.-kampen voor. de wederop bouw.- Hij wenste dat het culturele werk ip deze kampen bleef voorbe houden aan de kerkelijke organisa ties en dat het Humanistisch Ver bond hiervan werd uitgesloten. -De laatste opmerking maakte de tong-los van de- heer W ouden- fa erg (Arfa.), die zeide verbijsterd te zijn door de onverdraagzaamheid die sprak uit de woorden van de heer Schipper. De eerste opmerking van deze afgevaardigde nam de minister zelf voor zijn rekening, zeggende, dat hjj niet in zag, waar om hij over zaken van algemeen belang niet mocht spreken op par tijvergaderingen. De heer Brandenburg (CPN) verwierp de bouw van duplex- woningen, die h(j een stap terug noemde iri de Nederlandse woning bouw. Ook kantte hij zich tegen de bouw van bankgebouwen en het Butlin-kamp, dat bij Zandvoort is geprojeeteérd. Duplex-woningen noemde de mi nister onmisbaar om door de ach terstand in woningen' heen teko men. De bankgebouwen niaken naar. zijn - becijfering slechts een uiterst gering deel uit"van het bouwvolume. Het Butlin-kamp dient tot aantrek king van het vreemdelingen-ver keer. Uiteindelijk 'is daarmede een belang van het Nederlandse volk gediend. Ter zake de bouw van montage- woningen deelde de minister mede, dat de kosten van dit systeem zul len moeten dalen tot het peil van de gewone bouwmethoden. Als sóm mige montage-systemen daarin niet slagen, zullen zij moeten afvallen. Het bezwaar dat sommige spre kers hadden tegen helgrote aantal ambtenaren aan het onderhavige ministerie, ontzenuwde de minister met de mededeling, dat dit In dc loop van vijftien maanden is ge daald van 7100 man. tot 5600 man. ONZE sodaJe wetgeving is uitgebreid, zo uitgebreid, dat lang," niet iedereen er in thuis is, Dat. betekent, dat raen vaak ni weel welke mogelijkheden zij beval, welke rechten en plichten men heel» Kochten, waarvoor soms vele jare-i lang hevig is gestreden, worden niet benut, omdat men het bestaart er van niet kent. Aan de andere kant: ons leven is ook van wettelijk standpunt gezien vaak ingewikkeld; er doen zich zoveel problemen voor, dat we e» niet uit kunnen 'komen. Huisvaders'en huismoeders zien zich voor allerlei raadsels geplaatst en het is begrijpelijk, dat /zij. niet altijd de oplossing van die raadsels weten, noch waar zij die oplossing kunnen vinden. Wij willen onze lezers ten handje helpen. - Een der vooraanstaande autoriteiten op het gebied van sociale en sociaal-economische kwesties, een man, Jie zijn sporen hWt verdiend bij het oplossen van sodale vraagstukken niet alleen voor personen, maar ook nationaal verband is bereid vragen van onze lezers beantwoorden. Dat kan gebeuren-via onze krant, indien vraag en ant woord van meer dan persoonlijk belang zijn; in gevallen, waarin beant woording per brief het beste is, zal ook dat; kunnen geschieden. Onze lezers kunnen zich dus voortaan met alle vraagstukken, die op sodaal, sociaal-economisch gebied liggen, met vragen over arbeidsrechten arbeidsverhoudingen, pensioenkwesties,, zaken dié op het gebied van de Raad van Arbeid liggen enz. erf?. t ons wenden. Zij krijgen dan in elk geval antwoord, hetzij iri de'krant, hetzij per brief. Men zende deze vragen aan het hureau van ons blad, met vermelding opde erjveloppe: 5octife vraagbaak. Men schrome, niet ons ""3e vragen in te zenden. Voor onze a bon- is aan deze dienst-verrichting geen enkele voorwaarde verbonden,, oehalve deze ene: men sluite steeds een postzegel ter waarde van 10 cents voor antwoord in. Donderdagmorgen werd in het N.V. Huis te Utrecht de jaarver gadering geopend van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen in Nederland. De voorzitter, de heer-M. Prins uit Honselersdijk, noemde in zijn ope ningswoord Nederland de grootste afnemer en dus de basis voor de Ne derlandse groenten en fruitcultuur. In het afgelopen jaar heeft de bin nenlandse markt ongekend grote hoeveelheden'opgenomen tegen prij zen die voor de tuinder een goede beloning betekenden. In de middag'zitting sprak minis ter S. L. Mansholt over „Gedeelde verantwoordelijkheid in de tuin bouw". Hij verklaarde, dat de regering waardering heeft voor het Centraal Bureau en zei dat de regering streef de naar het waarborgen van de be staanszekerheid van alle agrariërs. Deze hangt van allerlei factoren af. Het gaat niet alleen om de winst, er zullen ook offers moeten wprden ge bracht, Heeft de overheid voorheen met het stellen van maximumprijzen stabiele lonen en stabiele prijzen moeten handhaven, nu er een vrijere economie geldt, bestudeert hef Cen traal Bureau hoe de productie is aan te passen aan dfi afzet. Het stichtte fondsenom eventuele klappen op te vangen en hèèft duidelijk' aange toond, dat het in vrije organisatie zelf het agrarische leven kan bevor deren en levenswaarde geven. Dit gaat te allen tijde boven z.g. sche matische organisatie vólgens een be paald plan van. bovenaf. „Onderling teamwerk is de bezielende en vruchtbare geest van de Nederlandse tuinbouw";., zo besloot de minister. HH.KK.HH. Kroonprins Olav tan Moorwegen en zijn gemalin Kroon prinses Martha zijn Donderdag middag per KLM-vliegtuig uit Oslo op Schiphol gearriveerd. Kroonprinses Martha zal Zaterdag de doop verrichten van het Noorse vlaggeschïp ,.OsFafjord"i dat by de Ned. Dok- en Scheepsbouw Mij. te Amsterdam op stapel lipt. O® Schiphol toerden de vorstelijke personen begroet door Z.K.H. Prins Bernhard - Mr. D. U. Stikker, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Dean -Acheson hebben tijdens een onderhoud te Washington, dat twee. uur duurde,van mening gewisseld over doelmatige en snelle methodes om tot een regeling ln Indonesië te komen en eveneens het Atlantisch Verdrag en algemene Wést-Europe- se kwesties besproken,. Volgens een na :de bespreking uitgegeven gemeenschappelijk com muniqué heeft Acheson 'doen uit komen, dat de Amerikaanse rege ring van harte hoopt, dat dé in structies vari de Veiligheidsraad aan Indonesië, 23 Maart gegeven, zo spoedig mogelijk zullen worden Uitgevoerd. De minister gaf uitdrukking, aan zijn volledig vertrouwen, dat beide partij en snel en. te goeder trouw de voorbereidende onderhandelingen zullen openen, waar de Veiligheids raad om verzocht heeft.' Mr. Stik ker wees er op, dat de voorstellen van de Veiligheidsraad door de Ne derlandse regering aanvaard zijn en gaf nader aan, larigg welke we gen naar zijn mening op de: meest: doelmatige-' én vlugge wijzcrimóruit- gang geboekt zóu kunnen wórden. (Ih de instructies van 23 -Maart verzoekt de Veiligheidsraad 'om een voorlopige conferentie tussen Ne derland en de Republikeinse leidera teneinde do. Indonesische regering te herstellen voor de Ronde-tafel conferentie te 'Den Haag. Red.) Prins Bernhard heeft zitting ge- jt ln het ere-comité van de tentoonstelling „Gouden handen", die dit Jaar in Ede wordt gehouden. De Zuldentce-verenlcinc die op 4 Januari J#8$ js gesticht. Js Woensdag opgeheven. Winston Churchill heeft in een rede te Boston in de Verenig de Staten verklaard, dat Europa reeds enige tijd communistisch zou zijn geweest en' Londen andermaal onder een bombardement zou liggen, indien Amerika de atoombom niet bezat. Hij beschuldigde „veertien mannen in het Kremlin" ervan mil- lioenen mensen te onderdrukken en naar wereldheerschappij te streven. Het ineenstorten van China noem de hij de ernstigste ramp,sinds de overwinning in wereldoorlog twee. Zij was veroorzaakt dCor de „com munistische aanval en intrigue". De oenheid der Engels sprekende we reld „is onze huidige redding, nu wij tegenover problemen staan, die de gruwelijkste zijn van alle tegen over welke het christendom zich ooit geplaatst zag". Churchill zeide te geloven, dal oorlog niet onvermijdelijk is. Men behoorde niet tot gewelddadigÉ&of overhaaste actie over te- gaarCen men moést hoop en 'geduld niet la ten varen. Er waren verschillende gunstige processen gaande, Onder dg stoot van het communisme sloten aile vrije landen zich hechter aaneen dan zij ooit te voren deden of kon den doen. >,,Wij koesteren geen .vijandschap jegens de Russen en'.wij wensen hun niet hun wettige rechten "en hun wettige veiligheid te ontzeggen. Van de Sowjet-Unie wordt niets anders gevraagd, dan goede wil en eerlijk spel. Indien er échter een zeriüwen- aorlog is, laat ons dan zorgen, dat ïze zenuwen sterk 2ijn." Bij zun aankomst te Boston drong het publiek door bet politiecordon heen en politiemannen moesten een weg voor Churchill- banen naar de aüto. De "menigte juichte bem aan houdend toe en hij nam zijn hoed af en maakte het bekende V-teken. Donderdagmiddag zjjn met het lïjntoestel KopenhagenAmsterdam van de K.L.M. op Schiphol aange komen de Noorse Kroonprinses en Kroonprins Martha en Olav, Zij vertoeven in ons land voor de verrichting van de te water la ting .van. de „Oslo-fjord" die te Am sterdam wordt gebouwd. - De hoge gasten werden op. het vliegveld onder anderen verwel komd door prins Bernhard. Onmid dellijk na aankomst vertrokken zij naar het paleis Soestdijk, Maandagmorgen was een vrouw te Vlissingen-bezig de was te doen. Zij goot een hoeveelheid bleek water in een wasteiltje, waarna zij zich even verwijderde. Haar drie jarig zodhtje dronk van het bleek water tijdens, haar afwezigheid. Het gevolg was, dat het knaapje naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Donderdag is het overleden. Churchill sprak tot een menigte van ongeveer 14.000 personen in .Boston Garden". De rede werd door radio en tele visie uitgezonden. De rede van Churchill heeft een overweldigend goede ontvangst ge kregen. in de Britse pers. Volgent de „Manchester Guardian" ademt de rede hét „liberale huma nisme" van de dagen vóór 1914 en is zij geen ,.in wanhoop gegeven raad". De „Daily Mail" schrijft, dat Churchill dezelfde waarschuwende toon liet horen als drie jaar geleden te Fulton. De diplomatieke medewerker van het communistische partij-orgaan. „Daily worker" noemt de rede daar entegen „De wildste en onverant- woordelijkste aanval, die Churchill tot nog'toe op de Sowjet-Unie heeft gedaan". De chef van de Generale Staf, Lt.-Gen. Mr. H. J. Kruis, heeft Donder dagochtend op hetwoorlerrein van de Kromhoutkazcrne te Utrecht tien hoofdofficieren en een subalterne officier beëdigd, Me onlangs bij de Nationale Reserve werden benoemd en die in dit legeronderdeel de Junctie van Districtscommandant resp. officier-toegevoegd zullen ver vullen. Een overzicht tiMens deplechtigheid. Aile Spaanse ondergrondse poli tieke bewegingen, met uitzondering van de communistische, hebben de handen ineengeslagen en aange drongen op internationale steun in een campagne ter- omverwerping van het regiem van Franco, aldus .verluidt in berichten, dié in Londen 'zijn ontvangen. Te Belgrado is volgens U.P. onthuld dat de Sowjet-Unie en haar Kom- inform-satellieten hun gewezen hondgenoot Joegoslavië in diplomatieke quarantaine hebben-geplaatst.en iri de afgelopen weken hun ambassadeurs uit Belgrado hebben teruggetrokken. Deze diplomatieke 'boycot volgt op een sei-ie berichten over ae verhouding tussen de Kominform en Joego slavië, die de laatste tijd de ronde hebben gedaan. De voornaamste hiervan- warén: De .bekendriiaking van de Griekse rebellenregering dat daarin Bulga ren, Albanezen en dissidente.Joego- .slaven zullen worden opgenomen als onderdeel' van een -beweging voor een „vereend Macedonië", het bericht dat Tito besloten heeft, zijn steun aan de Griekse guerllla- strijders stop te zetten, scherpe artikelen in bet Joegosla vische communistische blad Bprba, waarin o.m. Rusland wordt aange vallen wegens zijn pogingen óm „met kapitalistische methodes" zijn. bondgenoten economisch afhankelijk' te maken. United Press meldt verder uit-Bei-' grado, dat de -Joegoslavische re gé-' ring bevolen heeft dat allé buiten landers zich moeten laten .registre ren door de militie. Voor reizèn door het land of vertrek naar het buiten land hebben de buitenlanders die in Joegoslavië wonen, thans speciale papieren nodig, f Zuivering ln Bulgarije In Bulgarije zyn, volgens berich- ten-van het-Joegoslavische fc'ersbu- reau, meer dan honderd vooraan staande regeringspersonen en partij leden gearresteerd op beschuldiging van spionnage ten gunste van "een imperialistische staat. Tot hen zou K 0 s t o f behoren, die leidér was van de Bulgaarse communisten voor dat Dimitrof uit Moskou terugkeer de. Hij kreeg huisarrest, werd uit de partij gestoten en uit het poiitbuiro en alle staatsambten ontzet. Het Joegoslavische nieuwsbureau, dat van dit nieuws melding maakt, beschuldigt tegelijkertijd de Russen ervan dat zij lieden als Kostof de hand boven het hoofd houdeto. Koa- tof juichte verleden zomer de Kom inform-verklaring tegen Tito ten zeerste toe en is een verwoed vijand van de Joegoslavische maarschalk. Volgens het Joegoslavische nieuws bureau steunen de Russen de anti- Tito gezinde lieden als Kostofl die „dus eigenlijk" imperialisten 2ijn. De Marshallhulp heeft, gedurende de eerste elf maanden van ha3r wer king, in totaal 4.566.700,000 dollar be dragen. HET schijnt, zelfs voor ontwik kelde mensen, buitengewoon, moeiljjk te zijn hun gedachten in goed Nederlands op papier te brengen. Aan dit euvel heeft de vereenvoudiging van de schrijftaal weinig kunnen veranderen. De nieuwe spelling, waarvan wü ons nu al weer enkele jaren bedienen, ligt op een ander vlak en heeft weinig te maken - met het neer schrijven van een zin, die zo pre cies mogelijk de inhoud van een. gedachte weergeeft. Nu 'is de ge middelde Nederlander óp dit punt vrij slordig en, als hij serieus wil zyn1 maakt hij het zich vaak on nodig moeilijk. Schrijven, met veel omhaal van woorden, waardoor dikwijls de kern van hét betoog verloren gaat, vindt hij gewichtig staan; het gebruik van vreemde woorden lijkt hem het bewijs van deftigheid; een ingewikkelde zins bouw komt hem geleerd voor. Slechts weinigen durven, te schrij ven zoals zjj spreken, rechtuit, op de man af en zonder al die kunst grepen, die de logica geweld aan doen en die er op berekend schij nen te zijn de inhoud te verbergen achter een soort diplomatiek ge stamel om vooral -niet te laten merken wat men precies wil, Ligt misschien derglelijk ge schrijf in de aard van óns volk, met zijn „koopliedenmentaliteit"? Men: is geneigd het in deze. rich ting te zoeken-.. Alles. wat. schakelt en verbindt kiest de"; voorzichtige wég, 'dils ook het voorzichtige,-Jet wat kronkelige woord. Dit treedt nog duidelijker aan de dag in de officiële stukken van Rijk en Ge- meente. Voor mensen met niet meer dan een lagere schooloplei ding is de inhoud-van deze stuk ken je reinste abacadabra. Alleen zij, die de kunst hebben geleerd om tussen de regels door de be doeling te begrijpen, worden er uit wijs. Het is een lawine van vormendienst, van kwasi-diepzin- nige woordkeus, van aan de Fran se, Duitse of Engelse taal ontleen de en tot mode geworden uitdruk kingen. Dit taalbederf is nu ook een aan. tal rapporteurs van de Eerste Ka. mer te gortig geworden. Zij heb ben geklaagd over het kwistig ge bruik van vreemde woorden iri. toelichtingen en officiële stukken en zij hebben de vraag gesteld of het geen aanbeveling verdient de-, ze woorden door goede Neder landse te vervangen.' Zij betreu-' ren, dat de eerbied voor eigen taal in bedenkelijke mate vermin dert en zij maken er gewag van, dat na Franse en Duitse uitdruk kingen obk Engelse hun verwoes- ,tende invloed uitoefenen. In een re geringsnota, zo heet het kwamen, b.v. ■uitdrukkingen voor "als „Mili taire Welfare" en „Backpay- vraagstuk". De gewone man zal zeggen: gooi het maar in m'n pet! Heel begrijpelijk, maar .wordt de democratie er mee gediend, wan neer de gewone man door deze? vreemde woordenkraam niet in staat is parlementaire besluiten te verwerken? Hier sluit de regering zich van het volk af. Zeker, het is soms zeer moeilijk een vreemde term in goed Neder lands te-vertalen. Maar het getuigt van gemakzucht als het wordt na gelaten. Die -gemakzucht neemt steeds ontstellender vormen aan.1 Ook de pers gaat. niet vrij uit. Te snel worden de gangbare uitdruk kingen uit een vreemde taal. in het Nederlands overgenomen, zodat het publiek staaltjes te lezen krijgt als „een redelijke blueprint", „het torment van dit gemoed", of „ir relevante mededelingen". Chariva- rius, het taalkundig geweten van ons volk, is niet meer. Als hij nog leefde, zou hü tijd te kort komen om op alle onnauwkeurigheden," slordigheden en regelrechte zon den de vinger te leggen. Wij zul-, len daarom zelf zoveel mogelijk dc strijd moeten voeren tegen het taalbederf. Als de regering dan te- yens het voorbeeld geeft, zullen wij een heel eind in de goede richting schieten.' Het woord van Bilderdijk: „Bataven! .kent uw spraak en heel haarinvloed", is nog steeds een waar woord, dat waard is te worden nageleefd. IETS MEER WIND Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Droog weer met enkele overdrijvende wolkenban ken en plaatselijk och- Jendmist, lUatlgè en Jaï Ter vrij krachtige wind tussen Oost cn Zuidoost. Vannacht on verschillende plaatsen lichte nachtvorst:. Morgen overdag Iets ho gere temperaturen dan --- vandaag. 2 April: Zoo op: 6 14, onder 19.14 uur; Maan po 7.21. ondar 0.00 uur 2 April: Hoog 'water te -Rotterdam Is tij t6.33 uur, 2e lij 19.04 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1949 | | pagina 1